ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë

ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë

Comments

Уште од најмала возраст во дигиталниот свет и ние како првачиња научивме да решаваме нерутински проблеми и критично да размислуваме со помош на новата направа во технологијата MIKROBIT како и да програмираме едноставен код Насмеано лице преку програмата Makecode!
#игратон
#активност1
#коцкастаприказна
#Едуино
Hello

Основно општинско училиште

Operating as usual

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 17/10/2023

Во рамки на проектот " Градиме нови мостови" денес со учениците од I- 3 и I- 4 одделение се реализираше час по физичко и здравствено образование под раководство на одделенските наставници Соња Трифуновска и Флоринда Шахини. Учениците изведуваа вежби и елементарни игри, другаруваа и заедно учеа. Играта ги зближува децата ❤
--------------------------------------------------------------
Në kuadër të projektit “Ndërtojmē ura të reja”, sot u realizua orë në edukimin fizik dhe shëndetsor me nxënësit e klasave I-3 dhe I-4 nën udhëheqjen e mësimdhënseve Sonja Trifunovska dhe Florinda Shahini. Nxënësit zhvilluan ushtrime dhe lojëra elementare, u shoqëruan dhe mësuan së bashku. Loja i bashkon fëmijët ❤

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 17/10/2023

Имавме одличен заеднички час по англиски јазик со ученици Македонци и Албанци од VIII-2 и VIII-4 на тема ,,Домашниот живот во Британија и Македонија”. Делегацијата на ОБСЕ дојде да види како учиме за другите култури и како меѓусебно се почитуваме. Тие беа многу импресионирани и ги поддржаа нашите напори како дел од проектот ,,Градење нови мостови”. Упатуваме благодарност до ОБСЕ за посетата, поддршката и повратните информации.

Patëm një orë të shkëlqyeshme të përbashkët nga gjuha angleze me nxënësit maqedonas dhe shqiptarë nga klasa VIII-2 dhe VIII-4 me temë,,Jeta shtëpiake në Britani dhe Maqedoni ”.
Delegacioni I OSBE-së erdhi për të parë se si mësojmë për kulturat e huaja dhe se si respektohemi mes veti.
Ata u impresionuan dhe e përkrahën mundin tonë si pjesë e projektit,,Ne ndërtojmë ura të reja “.
Shprehim falenderim deri te OSBE-ja për vizitën,përkrahjen dhe informacionet kthyese!

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 12/10/2023

Денес со учениците од прво до петто одделение се реализираше излет во Маврово. Учениците имаа можност да уживаат во природните убавини на Мавровското Езеро, богатите шуми, чистиот планински воздух, да се рекреираат и да другаруваат.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Sot nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën kanë shkuar në një udhëtim në Mavrovë. Nxënësit patën mundësinë të shijojnë bukurinë natyrore të liqenit të Mavrovit, pyjet e pasura, ajrin e pastër malor, të argëtohen dhe të miqësohen.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 10/10/2023

Во рамките на проектот "Градиме нови мостови" на ден 4.10.2023 год. со учениците од IV-3 и IV - 4 одд. под раководство на одделенските наставници Оливера Наумовска Соколовска и Емине Лума Османи реализираа заеднички час по Ликовно образование на кој од амбалажа и отпаден материјал изработија куќички за птици. Вакви заеднички часови ќе се реализираат во текот на целата учебна година со учениците од овие две одделенија.
🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦🐦
Në kuadër të projektit “Ndërtimi i urave të reja” me datë 04.10.2023 nxënësit e IV-3 dhe IV-4 nën udhëheqjen e mësueseve Olivera Naumovska Sokolovska dhe Emine Luma Osmani në lëndën e Arsimit figurativ, realizuan një orë mësimi për edukimin artistik për ambalazhimin dhe bërjen e mbeturinave me grep për shpendë. Këto lloj mësimesh të përbashkëta realizohen gjatë gjithë vitit shkollor me nxënës të këtyre dy paraleleve.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 06/10/2023

Денес во рамки на Недела на детето во нашето училиште беше организирана приредба за учениците од прво одделение кои стапија во редовите на Детската организација.
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
Sot në kuadër të Javës së Fëmijëve në shkollën tonë u organizua një prezantim për nxënësit e klasës së parë që iu bashkuan radhëve të Organizatës së Fëmijëve.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 05/10/2023

Денес во нашето училиште беше промовиран Прирачникот со практикум за наставни техники по македонски јазик на одделенскиот наставник-ментор Соња Трифуновска. За значењето на прирачникот и за професионалниот пат на авторката говореа директорката на училиштето Рената Бојаровска и советничката во Бирото за развој на образованието во Тетово, Олгица Наумоска. На промоцијата беа присутни претставници од Секторот за образование, на општина Тетово, Бирото за развој на образованието, наставници од повеќе училишта и родители.

05/10/2023

Во рамки на проектот „Градиме нови мостови“ учениците од VIII-2 и VIII-4 одделение имаа час по англиски јазик на кој преку интерактивен квиз ги утврдија своите знаења по граматика и лексика. Овие заеднички часови ќе продолжат да се реализираат во текот на целата учебна година на учениците под раководство на предметните наставници Маја Михајлоска и Дрита Малсиа.

Ne kuadër të projektit ,,Ne ndërtojmë ura të reja",nxënësit e klasave VIII-2 dhe VIII-4 mbajtën orë në gjuhën angleze në të cilën nëpërmjet kuizit interaktiv i vërtetuan njohuritë e tyre nga gramatika dhe fjalori.Këto lloj orësh të përbashkëta do të vazhdojnë të realizohen gjatë gjithë vitit shkollor nën udhëheqjen e arsimtarëve lëndor Maja Mihajlloska dhe Drita Malsia.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 04/10/2023

Денес учениците од второ и трето одделение од нашето училиште и од ООУ " Лирија" учествуваа во МИО активности со елементарни игри и детски аеробик. Активностите се реализираа во ООУ " Лирија" со одделенски наставници и наставниците по физичко и здравствено образование од двете училишта.
------------------------------------------------------------------
Sot nxënësit e klasës së dytë dhe të
tretë nga shkolla jonë dhe nga
SHFK"Liria" morrën pjesë në aktivitetet
e Intergrimit ndëretnik me lojëra elementare dhe gjimnastike për fëmije. Aktivitetet u zhvilluan në SHFK"Liria" me
udhëheqjen e mësimdhënësve dhe
arsimtarit te arsimit fizik nga të dyja
shkollat.

Photos from Тетово Инфо's post 04/10/2023
04/10/2023

ОТВОРЕНА ПОКАНА

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 03/10/2023

Во рамки на проектот „Градиме нови мостови“ денес учениците од I-3 и I-4 одделение имаа час по физичко и здравствено образование на кој заеднички изведуваа вежби и елементарни игри. Заедничките часови ќе продолжат да ги реализираат во текот на целата учебна година под раководство на одд.наставници Соња Трифуновска и Флоринда Шахини и наставникот по физичко и здравствено образование Африм Незирај.
⚽️🏀⚽️🏀⚽️🏀⚽️🏀⚽️🏀⚽️🏀⚽️🏀⚽️🏀
Në kuadër të projektit “Ndërtojmë ura të reja”, sot nxënësit e klasave I-3 dhe I-4 patën një orë mësimi të edukimit fizik dhe shëndetësor, gjatë së cilës së bashku zhvilluan ushtrime dhe lojëra elementare. Mësimet e përbashkëta nxënësit do të vazhdojnë ti realizojnë gjatë gjithë vitit shkollor nën udhëheqjen e mësimdhënësve Sonja Trifunovska, Florinda Shahini dhe arsimtarit të arsimit fizik dhe shëndetësor Afrim Neziraj.

Ликовна мултикултурна работилница во ОУ „Гоце Делчев“-Тетово по повод Недела на детето - Тетово Инфо 03/10/2023

https://tetovoinfo.mk/likovna-multikulturna-rabotilnica-vo-ou-goce-delchev-tetovo-po-povod-nedela-na-deteto/

Ликовна мултикултурна работилница во ОУ „Гоце Делчев“-Тетово по повод Недела на детето - Тетово Инфо Во рамки на Недела на детето денес во основното училиште „Гоце Делчев“ во Тетово беше реализирана ликовна мултикултурна работилница во која учествуваа учениците...

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 29/09/2023

Учениците од трето одделение на ден 29.09.2023 петок одржаа настава во природа во месноста Бањиче под раководство на своите наставници. Наставата беше интегрирана преку повеќе активности и тоа македонски и албански јазик со опишување на промените на растенијата во есен, математика разложување и заокружување на трицифрени броеви, музичко образование идентификување на вид на музика и за крај во здраво тело здрав дух преку спортски активности. Учениците беа пресреќни и бараа повторно организирање на настава во природа.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Të premten, më 29 shtator 2023, nxënësit e klasës së tretë zhvilluan mësime në natyrë në zonën e Banjës nën drejtimin e mësuesve të tyre. Mësimi u integrua përmes disa aktiviteteve, në gjuhën maqedonase dhe shqipe duke përshkruar ndryshimet e bimëve në vjeshtë, zbërthimin matematikor dhe rrumbullakimin e numrave treshifrorë, edukimin muzikor duke identifikuar një lloj muzike dhe në fund në një trup të shëndoshë një shpirt të shëndoshë përmes aktiviteteve sportive. Studentët ishin të gëzuar dhe kërkuan një riorganizim të mësimit në natyrë.

21/09/2023

Нашето училиште даде свој придонес во истражувањето за развојот на комуникациските вештини кај децата кое го спроведува СМАРТ АП- лабораторија за социјални иновации и е во рамки на проектот ЕДУинклузија- Иновираме за секое дете.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 03/09/2023

Од понеделник ( 04.09.2023) во нашето училиште започнува со работа ДНЕВНИОТ ПРЕСТОЈ каде што учениците ќе можат да престојуваат, да ги пишуваат домашните задачи, да учат, да учествуваат во слободни активности, да играат и да се забавуваат.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Ве очекуваме!

26/08/2023

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
Сѐ е подготвено за почетокот на учебната година. Нашите училишни врати топло ќе ги пречекаат сите ученици, а посебно најмалите-првачињата кои за првпат ќе седнат во училишните клупи.
Приемот на првачињата ќе биде на 01.09.2023 во 12 часот.

СРЕЌНО ПРВАЧИЊА🍀
🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
Gjithçka është gati për fillimin e vitit shkollor. Dyert e shkollës sonë do t'i mirëpresin me ngrohtësi të gjithë nxënësit, veçanërisht më të vegjlit - nxënësit që do të ulen për herë të parë në bankat shkollore.
Pritja e nxënësve të klasës së parë do të bëhet me datë 01.09.2023 në orën 12.00.

SUKSESE FILLESTARË🍀

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 07/07/2023

Од наставниците за учениците❤
Во нашето училиште летниот период се користи за разубавување на училниците и уредување на училишните катчиња за поинтересно и поефективно учење 📚
______________________________________________________________
Nga mësuesit për nxënësit❤
Në shkollën tonë, periudha e verës përdoret për zbukurimin e klasave dhe rregullimin e këndeve të shkollës për mësim më interesant dhe efektiv 📚

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 27/12/2022

Денес Дедo Мраз го посети нашето училиште и ги израдува децата со подароци🎅
Sot Babagjysh e vizitoi shkollën tonë dhe i gëzoi fëmijët me dhurata🎅

25/12/2022

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
Почитувани родители, ученици, наставници и сите пријатели на училиштето,
Чест и задоволство ни е да ве поканиме на нашиот Новогодишен базар кој ќе се одржи на 28.12.2022 година (среда) во холот на нашето училиште. На настанот ќе бидат изложени новогодишни детски ракотворби, украсни предмети, како и домашно приготвени слатки.
Ве очекуваме со вашата посета да дадете свој придонес во настанот.
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Të nderuar prindër, nxënës, mësues dhe miq të shkollës,
Kemi nderin dhe kënaqësinë t'ju ftojmë në panairin tonë të Vitit të Ri, i cili do të mbahet më datë 28.12.2022 (e mërkurë) në koridorin e shkollës sonë. Në këtë aktivitet do të ekspozohen punime artizanale të nxënësve për Vitin e Ri, sende dekorative, si dhe ëmbëlsira shtëpiake.
Ne presim që ju të kontribuoni në këtë aktivitet me vizitën tuaj.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 22/12/2022

Петтите одделенија од македонска и албанска настава од нашето училиште реализираа МИО работилница „Подарок за моето другарче“. На работилницата секој ученик според своја замисла изработи новогодишен украс, а потоа по случаен избор со влечење на картички со броеви украсите беа подарувани на другарчињата. Целта на оваа работилница беше зајакнување на другарството меѓу децата од различна националност, развивање на креативноста и вештините за изработка на декоративни предмети, како и поттикнување на предновогодишна атмосфера во училиштето.
Klasat e pesta të arsimit maqedonas dhe shqipëtar nga shkolla jonë realizuan punëtorinë e Integrimit ndëretnik në arsim "Dhuratë për shokun tim". Në punëtori, secili nxënës bëri një dekorim për Vitin e Ri sipas idesë së tij dhe më pas në mënyrë të rastësishme duke tërhequr karta me numra, dekorimi iu dhurua shokut përkatës. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte forcimi i miqësisë mes fëmijëve të kombësive të ndryshme, zhvillimi i kreativitetit dhe aftësive për të bërë objekte dekorative, si dhe nxitja e një atmosfere para Vitit të Ri në shkollë.

21/12/2022

ДЕЛ ОД АТМОСФЕРАТА НА ПРЕТСТАВАТА

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 21/12/2022

Учениците од прво до петто одделение имаа можност да ја следат претставата со кукли и многу игри и забава на познатиот хуморист Војче Китановски.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 19/12/2022

Активот на петто одделение придонесе за украсување на училишниот хол и збогатување на новогодишната атмосфера во нашето училиште.
Aktivi i klasës së pestë kontribuoi për dekorimin e koridorit të shkollës dhe pasurim të atmosferës së Vitit të Ri në shkollën tonë.

16/12/2022

Освоено прво општинско место и второ место зонско во ракомет!

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 16/12/2022

Освоено прво општинско место и второ место зонско во ракомет!

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 16/12/2022

Предновогодишна работилница, дружење и забава на сите ученици од третите одделенија🎄
Puntori para Vitit të Ri, shoqërim dhe argëtim me të gjithë nxënësit e klasave të treta🎄

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 15/12/2022

Соработката со родителите е најважна во воспитно образовниот процес за постигнување успех. Со учениците од четврто одделение изведени се три работилници со родители на кои се изучуваше дизајн и визуелни комуникации. Со помош на родителите се изработија лампиони, новогодишни чизми и честитки. Успехот и радоста беа испреплетени во магија!

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 14/12/2022

Топлината и убавината на новогодишните празници е во магијата на споделувањето среќа, а таа се шири и пренесува само со убави зборови. Водени од таа цел активот на четвртите одделенија изработија "Снешко" со ученици од различни етнички групи се со цел за заедничка дружба и соработка.
Ngrohtësia dhe bukuria e festave të Vitit të Ri është në magjinë e ndarjes së lumturisë dhe ajo përhapet e transmetohet vetëm me fjalë të mira. Të udhëhequr nga ky synim, nxënësit e klasës së katërt realizuan një “Njeri dëbore” me nxënës të grupeve të ndryshme etnike me qëllim të miqësisë dhe bashkëpunimit të ndërsjellë.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 13/12/2022

Нашето училиште во рамките на проектот Меѓуетничка интеграција во образованието одржа посета на градската библиотека ,,Кочо Рацин‘‘-Тетово. Организирана од наставниците по предметна настава со учество на паралелки на македонски и албански наставен јазик од шесто одделение.Преку оваа активност учениците имаа можност да ги подобрат другарските односи со учениците од друга етничка група а воедно и да се запознаат со начинот на функционирање на библиотеката, упис во истата,начинот по кој се подредуваат книгите,времетраењето за враќање на позајмената книга и др.
Shkolla jonë në kuadër të projektit Integrimi ndëretnik në arsim realizoi një vizitë në bibliotekën e qytetit “Koço Racin”-Tetovë. Organizuar nga mësimdhënësit e lëndëve me pjesëmarrjen e orëve të mësimit në gjuhën maqedonase dhe shqipe nga klasa e gjashtë.Përmes këtij aktiviteti nxënësit patën mundësi të përmirësojnë miqësinë me nxënës të grupeve tjera etnike dhe në të njëjtën kohë të njihen me mënyrën e funksionimit të bibliotekës. Mundësinë e regjistrimit , mënyra e renditjes së librave, koha e kthimit të librit të huazuar etj.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 13/12/2022

Учениците од второ одделение од македонска и албанска настава денес одржаа заеднички час. Со помош од наставничките по англиски јазик изработија новогодишни декорации за да ги разубават своите училници.
Sot nxënësit e klasës së dytë me mësim në gjuhën shqipe dhe maqedone mbajtën një orë të përbashkët me ndihmën e arësimtareve të gjuhës angleze, ata bënë punime dekorative për vitin e ri që ti zbukurojnë klasat e tyre.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 12/12/2022

НОВОГОДИШЕН ВОЗ СО ЖЕЛБИ
Празници се ближат!!!Детскиот свет е преполн со соништа и фантазии,како и многу новогодишни желби.Со таа цел ,денеска учениците од прво одделение,заедно со нивните учителки го изработија Новогодишниот воз преполн со новогодишни пакетчиња на една заедничка мултиетничка работилница.Со оваа работилница сакавме да развиеме љубов кон празниците,заедничка дружба и забава и соработка помеѓу учениците од различни етнички групи.СРЕЌНА НОВА ГОДИНА!!!
TRENI I DËSHIRAVE TË VITIT TË RI
Festat afrohen!!! Bota e fёmijёve ёshtё plot me ёndrra dhe imagjinata, por edhe me shumё dёshira pёr Vitin e Ri. Pёr kёtё qёllim, sot në një punëtori të përbashkët multietnike, nxёnёsit e klasёs sё parё, sё bashku me mёsueset e tyre, kanё punuar trenin e Vitit tё Ri pёrplotё me pako. Me këtë punëtori ne donim të zhvillonim dashurinë për festat, shoqërimin dhe argëtimin e përbashkët dhe bashkëpunimin ndёrmjet nxënësve nga grupet e ndryshme etnike. GËZUAR VITIN E RI!!!

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 09/12/2022

По повод на новогодишните празници децата од второ одделение имаа новогодишна работилница со цел развивање љубов кон празниците, заедничка дружба и забава и соработка на учениците кои припаѓаат на различни етнички групи.
Me rastin e festave të Vitit të Ri, fëmijët e klasës së dytë kishin një punëtori për Vitin e Ri me qëllim të zhvillimit të dashurisë për festat, miqësisë së përbashkët dhe argëtimit dhe bashkëpunimit të nxënësve të grupeve të ndryshme etnike.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 07/12/2022

Денес во нашето училиште беше реализирана работилница сo учениците од VII одделение за одбележување на ликот и делото на просветителот Свети Климент Охридски. На работилницата кој ја реализираше наставникот по македонски јазик Воислав Трифуновски учениците имаа можност да се запознаат со просветителската и книжевната дејност на основачот на Охридската книжевна школа и еден од најистакните ученици на Кирил и Методиј и продолжувач на нивното дело.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 07/12/2022

Учениците од третите одделенија на македонски и албански наставен јазик одржаа заедничка работилница во рамките на проектот Меѓуетничка интеграција во образованието на тема „Убавините на годишните времиња“ со цел преку заедничка работа учениците да ги подобрат другарските односи, да се зголеми меѓусебната соработка и почитување.
Nxënësit e klasave të treta , që ndjekin mësimin në gjuhë maqedone dhe në gjuhë shqipe mbajtën puntori të pērbashkët në kuadër të proektit për Integrim ndëretnik në arsim , në temë "Bukuritë e stinëve të vitit", me qëllim që nëpërmjet punës së përbashkët nxënësit t'i përmirësojnë marrëdhëniet shoqërore dhe të rritet bashkëpunimi dhe respekti i ndërsjellë.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 05/12/2022

Денес во нашето училиште во рамките на проектот Меѓуетничка интеграција во образованието се одржа работилница по природни науки организирана од наставниците природни науки во предметна настава. Во неа учествуваа ученици од шесто одделение од сите паралелки на македонски и албански наставен јазик. Преку заедничка работа учениците ги подобрија другарските односи со учениците од друга етничка група, изградија став дека соработката и дружбата развиваaт позитивни чувства.
Sot në shkollën tonë në kuadër të projektit Integrimi ndëretnik në arsim u mbajt punëtoria e shkencave natyrore të organizuar nga mësimdhënësit e shkencave natyrore në mësimdhënie lëndore. Në të morën pjesë nxënës të klasës së gjashtë nga të gjitha paralelet në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Nëpërmjet punës së përbashkët, nxënësit përmirësojnë marrëdhëniet miqësore me nxënës të një grupi tjetër etnik, ndërtuan qëndrimin se bashkëpunimi dhe miqësia zhvillojnë ndjenja pozitive.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 05/12/2022

Во рамки на проектот „ Здрава ужинка за секој ученик“ кој го спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес во нашето училиште на сите ученици им беа поделени домашни македонски јаболка.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 05/12/2022

Денес нашата училишна библиотека се збогати со маестралното дело „Тетовскиот говор“ на нашиот сограѓанин Дарко Гавровски . Овој труд кој претставува вистинско богатство во рацете на секој тетовчанец ќе им послужи на нашите ученици подобро да се запознаат со своите корени и да ја продлабочат љубовта кон родниот град.
Му благодариме на авторот за овој подарок и му посакуваме уште многу успешни дела.

Photos from ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë's post 04/12/2022

Во реализација на активот по историја и граѓанско образование: Посета на историски споменици Шарена Џамија, амамот и музејот на тетовскиот крај со учениците од 8мо и 9тто одделение

Want your school to be the top-listed School/college in Tetovo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Website

Address

Иво Рибар Лола бр:96/Тетово/Ivo Ribar Llolla Nr:96
Tetovo
1200
Other Schools in Tetovo (show all)
Foster Academy Kids Foster Academy Kids
Tetovo

Programe dhe kurse për gjuhë të huaja, programe motivacionale, programe psiko-zhvillimore, invent

LUER Library. LUER Library.
Gjorce Petrov
Tetovo, 1700

Tetovë

Работнички Универзитет Тетово -  Universiteti i Punëtorëve Tetovë Работнички Универзитет Тетово - Universiteti i Punëtorëve Tetovë
Marshal Tito 96
Tetovo, 1200

Стручно образование и обука - Тетово - Edukim profesional dhe Trajnime Vocational Education and Train

SHFK Pashko Vasa Grupçin SHFK Pashko Vasa Grupçin
F. Grupçin
Tetovo, 1218

IX- 5  "7 Marsi" IX- 5 "7 Marsi"
Tetovo

c

IV-11 Mjeksi (2011-2012) IV-11 Mjeksi (2011-2012)
Sh. M. K. M
Tetovo

Admin: 1.Dona 2.Fat 3.Emma 4.ZamKi

Отворен Граѓански Универзитет за доживотно Отворен Граѓански Универзитет за доживотно
Ivo Lola Ribar 96
Tetovo, 1200

Информации за курсeви, услуги и активности на ОГУДУ - Те

IX-3 "Dervish Cara" Kallnik IX-3 "Dervish Cara" Kallnik
Fshati
Tetovo, KALLNIK

Falise Tetovo Makedonija Falise Tetovo Makedonija
Falise Tetovo
Tetovo, 91220