SEEU

South East European University
http://seeu.edu.mk/ UNIVERSITY PROFILE

SEEU operates its academic activities from two teaching establishments, the main campus in Tetovo and its newly established campus in the capital city, Skopje.

The main campus of SEEU is built upon the principle – all in one, which enables interactive comprehensiveness between students in all study disciplines. The campus is a model university facility in that it stretches across a large green area and contains purpose-built accommodations. These include: four large lecture halls with the capacity to fit 200 to 500 students, approximately 30 classrooms w

Operating as usual

seeu.edu.mk 12/07/2016

Universiteti i Evropës Juglindore - Përkrahje financiare

seeu.edu.mk Universiteti i Evropës Juglindore

 30/04/2015

Manifestim poetik në UEJL

Manifestim poetik në UEJL

10/04/2015

Announcement

Body:

Announcement

We would like to inform you that due to Easter holidays, Monday, 13.04.2015 is non –working day.

Happy holidays!

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate; Postgraduate; Doctoral

Language: EN

10/04/2015

Известување

Body:

Известување

Ве известуваме дека поповод празникот Велигден, Понеделник, 13.04.2015 е неработен ден.

Срекен празник!

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate; Postgraduate; Doctoral

Language: MK

10/04/2015

Lajmërim

Body:

Lajmërim

Ju njoftojmë se dita e hënë, 13.04.2015, për shkak të festës “Pashkët” është ditë jo pune.

Urime festën!

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate; Postgraduate; Doctoral

Language: AL

10/04/2015

Lajmërim për ndarje te kuponave me vlerë-vauçer

Body:

Lajmërim për ndarje te kuponave me vlerë-vauçer

Qeveria e Republikës së Maqedonisë npërmjet Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës ka filluar në realizimin e aktiviteteve për realizimin e Proektit per Ndarje të Kuponave me Vlerë- Vauçerëve për furnizim me kompjuterë tablet me tastier të jashtëm për nevojat e studentëve të regullt dhe të studentëve të evidentuar si persona me nevoja të posaçme

Grupi i fokusit për të cilin është i dedikuar ky proekt, bazuar në Ligjin për ndarje të kuponave me vlerë-vauçerëve (“Gazeta zyrtare ne Republikës së Maqedonisë” nr.48/2015 dhe 56/2015 janë:

- Studentët e regullt të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Maqedonisë të cilët janë anëtarë të familjeve në të cilat bruto të ardhurat e përgjithshme mujore nuk e tejkalojnë vlerën prej 32.741 denarë të cilët në vitin akademik 2014/15 deri më 15 nëntor janë regjistruar në vitin e tretë të ciklit të parë të studimeve dhe

- Studentët e evidentuar si persona me nevoja të posaçme të cilët në vitin akademik 2014/15, deri me 15 nëntor të regjistruar në cilin do vit të studimeve dhe të cilët janë anëtarë të familjeve në të cilat bruto të ardhurat e përgjithshme mujore nuk e tejkalojnë vlerën prej 32.741denarë

Me qëllim që të lirohen studentët nga harxhimet shtesë dhe shkurtimit të kohës për sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm, më ndryshimet në Ligjin për Ndarje te Kuponave me vlerë-vauçerëve, dëshmitë për përmbushjen e kushteve për ndarje të kuponit me vlerë-vauçerit do të sigurnohen në mënyrë zyrtare.

Për ndarje të kuponit me vlerë-vauçerit, studentët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e lartëpërmendura, deri te shërbimi studentor duhet të dorëzojnë:

- Kërkesë të plotësuar për ndarje të kuponit me vlerë- vauçerit (mund të meret në shërbimin studentor ose në veb faqen e MSHIA www.mioa.gov.mk/vaucheri);

- Fotokopje e çertifikatës së nënshtetësisë (pamvarsisht vjetërsisë)

- Dëshmi së janë persona më nevoja të posaçme (ku qartë shifet se personi është me nevoja të posaçme) për studentët të cilët janë të evidentuar si persona me nevoja të posaçme

- Fotokopje e aktit te ç’kurorëzimit ose certifikatë e vdekjes për studentët që janë me një ose pa prindër

- Fotokopje e çertifikatës së kurorëzimit për studentët e kurorëzuar.

Shërbimi studentor kërkesat për ndarje të kuponit me vlerë-vauçer me dokumentacionin e dorëzuar i përpunon në formë elektronike të dhënat nga kërkësa dhe në afat prej 3 ditëve nga skadimi i afati për aplikimit të studentëve përcaktuar me lajmërimin e shpallur nga Ministria e Shoqërisë Informative dhe Adminstratës i dërgon në Ministri të Arsimit dhe Shkencës dhe aplikacioneve iu shton edhe:

- Vërtëtim për statusin e studentit, që dëshmon se në vitin 2014/15 studenti është në studime të regullta për herë të parë në vitin e tretë të studimeve i regjistruar deri me 15 nëntor 2014 në ciklin e parë të studimeve

- Vërtetim që dëshmon se në vitin akademik 2014/15 studenti është në cilin do qoft vit të studimeve i regjistruar deri me 15 nëntor 2014 në ciklin e parë të studimeve (për studentët e evidentuar si persona me nevoja të posaçme)

Kuponat me vlerë-vauçerat do të jenë për një përdorim dhe do të shfrytëzohen për pjesëmarje për blerje të tablet kompjuterit me tastierë externe.

Studentët ë regjistruar në Tetovë dokumentacionin duhet ta dorezojnë në Shërbimin Studentor, ndërtesa 802, sporteli 1,2 dhe 3.

Studentët e regjistruar në Shkup dokumentacionin duhet ta dorëzojnë Shërbimin Studentor në Shkup.

Dokumentacioni për vauçer duhet të dorëzohet deri me 28 prill 2015.

Për detaje mund të informoheni në veb faqen www.mioa.gov.mk/vaucheri dhe në telefonat për kontakt 02 3200893, 02 3200 933 dhe 02 3200935.

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate

Language: AL

10/04/2015

Известување за доделување на вредносни бонови-ваучери

Body:

Известување за доделување на вредносни бонови-ваучери

Владата на Република Македонија преку Министерство за информатичко општество и администрација започна со спроведување на активностите предвидени со Проктот за доделување на вредносни бонови-ваучери за набававување на таблет компјутери со надворешна тастатура за потребите на редовните студенти и студентите евидентирани како лица со посебни потреби.

Целна група за кого е наменет овој проект, согласно Законот за издавање на вредносни бонови – ваучери (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/2015 и 56/2015) се:

- Редовните студенти на високообразовните установи во Република Македонија кои се од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32,741 денари бруто приходи и кои до 15 ноември 2014 година, за прв пат запишале трета

- Студентите евидентирани како лица со посебни потреби запишани најдоцна до 15 ноември во било која година на студии во учебната 2014/2015 година, на високообразовните установи во Република Македонија, а кои се од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32,741 денари бруто приход.

Со цел да се ослободат студентите од дополнителни трошоци и скратување на времето за прибавување на документите, со усвоените измени за Законот за издавање на вредносни бонови – ваучери, потребните докази во врска со исполнување на условите за стекнување на вредносен бон-ваучер ќе бидат обезбедени по службена должност.

За стекнување со вредносен бон-ваучер, заинтересираните студенти кои ги исполнуваат погоренаведените услови, до студентската служба на матичниот факултет потребно е да доставаат:

- Пополнето барање за стекнување со вредносен бон – ваучер (се подигнува на студентската служба на матижниот факултет или на веб страната МИОА www.mioa.gov.mk/vaucheri);

- Фотокопија на Уверение за државјанство на студентот (без оглед на староста)

- Доказ дека се лица со посебни потреби(каде јасно се гледа дека лицето е со посебни потреби) за студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби

- Фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матична книга на умрените за студентите кои се со еден родител или без родители и/или

- Фотокопија од Извод од матичната книга на венчани за студентите кои засновале брак и оформирале семејство.

Студентската стужба на матичниот факултет примените барања за стекнување со вредносен бон- ваучер со приложените докази ги обработува електронски со внесување на податоците од барањето во електронски формат и во рок од три дена од завршување на рокот за аплицирање на студентите утврден во огласот што го објавува Министерството за информатичко општество и администрација, ги доставува до Mинистерство за образование и наука во електронска и хартиена форма кон кои приложуваат-

- Потврда за редовен студент запишан за прв пат во трета година (односно со заверен V семестар за прв пат) или четврта година (односно со заверен VII семестар за прв пат) на прв циклус на студии на високо образовните установи во Република Македонија во учебната 2014/2015 година, најдоцна до 15 ноември 2014 (за редовните студенти), и / или

- Потврда дека се студенти во било која година на студии во учебната 2014/2015 година на високообразовните установи во Република Македонија запишани до 15 ноември 2014 година (студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби).

Вредносните бонови – ваучери ќе бидат за еднократна употреба и ќе се употребат како учество за купување на таблет компјутер со надворешна тастатура.

Студентите запишани во Тетово документите ги доставуваат во студентски сервис зградата 802, шалтер 1,2 и 3.

Студентите запишани во Скопје документите ги доставуваат во студентски сервис во Скопје.

Студентите можат да аплицираат најдоцна до 28 Април 2015 година,

Заинтересираните студенти подетално може да се информираат на веб страницата www.mioa.gov.mk/vaucheri како и на контакт тел. 02 3200 893, 02 3200 933 и 02 3200 935.

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate

Language: MK

 10/04/2015

Ceremonia e dhënies së çmimeve në garën për ese më të mirë në Maqedoni

Ceremonia e dhënies së çmimeve në garën për ese më të mirë në Maqedoni

 09/04/2015

UEJL i hapi dyert për të gjithë maturantët

“Ne, së bashku, staf dhe studentë, synojmë realizimin e projektit “SEEU 3.0”, që do të jetë krijimi i qasjeve të personalizuara sipas shijeve dhe kërkesave individuale në kuadër të një vizioni të përbashkët zhvillimor të përshtatur për gjeneratën digjitale.”, tha rektori I Universitetit të Evropës Juglindore, Prof. Dr. Zamir Dika, në konferencën për gazetarë, që u mbajt të martën (7 prill 2015), në kuadër të manifestimit Dita e Hapur.

 04/04/2015

UEJL takon kompanitë dhe bankat për studimet e integruara me praktikën

"Studimet e Integruara me Praktikën në Universitetin e Evropës Juglindore - përfitimet dhe suksesi për biznesin në Republikën e Maqedonisë”, ishte tema e takimeve që u mbajtën në UEJL në Tetovë (17 mars 2015) dhe në UEJL në Shkup (24 mars 2015), me përfaqësuesit kompanive dhe bankave vendore.

02/04/2015

Известување за доделување на вредносни бонови-ваучери

Body:Известување за доделување на вредносни бонови-ваучери

Согласно Законот за издавање на вредносни бонови–ваучери („Службен весник на Република Македонија„ бр. 48/2015), вредносните бонови – ваучери се наменети за:

· Редовните студенти на високообразовните установи во Република Македонија кои се од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32.741 денари бруто приход и кои до 15 ноември 2014 година за прв пат ќе запишат трета година на прв циклус на студии.

· Студентите евидентирани како лица со посебни потреби запишани најдоцна до 15 Ноември во било која година на студии во учебната 2014/2015 година на високообразовните установи во Република Македонија, а кои се од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32.741 денари бруто приход.

Вредносните бонови - ваучери ќе бидат за еднократна употреба и ќе се употребат како учество за купување на таблет компјутер со надворешна тастатура.

Заинтересираните студенти до студентската треба да достават:

1. Барање за доделување на вредносен бон-ваучер;

2. Фотокопија на уверение за државјанство;

3. Доказ дека се од семејство со вкупни месечни примања кои не го надминуваат износот од 32.741 денари бруто приход (Уверение издадено од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за 2014 година), за двајцата родители или старатели на студентот поединечно, како и за самиот студент). Студентот кој е со еден родител или без родители истото го докажува со фотокопија од акт за престанок на бракот или извод од матична книга на умрените, а студентите кои засновале брак и оформиле семејство истото го докажуваат со фотокопија од извод од матичната книга на венчани;

4. Потврда за редовен студент, запишан за прв пат во трета година на прв циклус на студии во учебната 2014/2015 година на високо образовните установи во РМ, најдоцна до 15 ноември 2014 година.

5. Студентите кои се евидентирани како лица со посебни потреби, потребно е да достават доказ дека се лица со посебни потреби, и потврда дека се студенти во било која година на студии во учебната 2014/2015 година на високо образовните установи во Република Македонија запишани до 15 ноември 2014 година.

Студентите запишани во Тетово документите ги доставуваат во зградата 802, шалтер 1,2 и 3.

Студентите запишани во Скопје документите ги доставуваат во администрација во Скопје односно во канцеларијата на Едмонд Фејза,

Потребните документи се доставуваат најдоцна до 25 Април 2015 година.

Заинтересираните студенти подетално може да се информираат веб страницата http://www.xn--mio-8cd.gov.mk/vaucheri како и на контакт тел. 02 3200 893, 023200 933 и 02 3200 935.

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate

Language: MK

02/04/2015

Lajmërim për ndarje te bonave me vlerë-vauçer

Body:Lajmërim për ndarje te bonave me vlerë-vauçer

Bazuar në Ligjin për ndarje të bonave me vlerë-vauçerë (“Gazeta zyrtare e Repulbikës së Maqedonisë” nr. 48/2015), bonat me vlerë-vauçerat janë të dedikuar për:

· Studentët e regullt të rregjistruar në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë që janë anëtarë të familjeve në të cilat bruto të ardhurat e përgjithshme mujore nuk e tejkalojnë vlerën prej 32.741 denarë të regjistruar deri më 15 nëntor 2014 për herë të parë në vitin e tretë në ciklin e parë të studimeve.

· Studentët e evidentuar si persona me nevoja të posaçme të regjistruar deri me 15 nëntor 2014 në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë në cilin do vit të studimeve a që janë anëtarë të familjeve në të cilat bruto të ardhurat e përgjithshme mujore nuk e tejkalojnë vlerën prej 32.741 denarë.

Bonat me vlerë-vauçerat do të jenë për një përdorim dhe do të shfrytëzohen për pjesëmarje për blerjen e tablet kompjuterit me tastierë externe.

Studentët e interesuar duhet të dorezojnë dokumentacionin në vijim:

1. Kërkesë për ndarje të bonit me vlerë-vauçerit

2. Fotokopje e çertifikatës së nënshtetësisë

3. Dëshmi se janë student të familjevë në të cilat bruto të ardhurat e përgjithshme mujore nuk e tejkalojnë vlerën prej 32.741 denarë (vërtëtim i lëshuar nga Drejtoria për të Hyra Publike, për të ardhura te realizuara në baza të ndryshme për vitin 2014) për secilin nga prindërit ose mbikqyrësit në veçanti si dhe per studentin. Studenti që është me një prind osë pa prindër të njejtën e vërteton me fotokopje të aktit të ç’kurorëzimit dhe certifikatës s vdekjes, ndërsa studentët të cilët janë të kurorëzuar çertifikatë për kurorëzim.

4. Vërtëtim për statusin e studentit, që deshmon se në vitin 2014/15 studenti është për herë të parë në vitin e tretë të studimeve i regjistruar deri me 15 nëntor 2014 në ciklin e pare të studimeve.

5. Studentët e evidentuar si persona me nevoja të posaçme duhet të dorezojnë dëshmi se jane persona me nevoja te posaçme dhe vërtetim që dëshmon se në vitin akademik 2014/15 studenti është ne cilin do qoft vit te studimeve i regjistruar deri me 15 nëntor 2014.

Studentët ë regjistruar në Tetovë dokumentacionin duhet ta dorezojnë në ndërtesën 802, sporteli 1,2 dhe 3.

Studentët e regjistruar në Shkup dokumentacionin duhet ta dorëzojnë ne administratë në Shkup, në zyrën e Edmond Fejza

Dokumentacioni për vauçer duhet te dorezohet deri me 25 prill 2015.

Per detaje mund të informoheni në veb faqen www.mioa.gov.mk/vaucheri dhe në telefonat për kontakt 02 3200893, 02 3200 933 dhe 02 3200935.

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate

Language: AL

31/03/2015

MAKE-UP EXAM SESSION FOR UNDERGRADUATES, APRIL 2015

Body:

Timeframe of make-up exam session:

- SEEU is offering additional exam session (MAKE-UP EXAMS) from 14 – 24 April 2015

- Scheduling: Monday to Saturday, after 4:00 p.m. only!

Timeframe for exam registration:

- Students are required to register the exams only through the portal MySEEU https://my.seeu.edu.mk, within the given deadline for registration.

- Deadline for registration: from April 01 to April 10, 2015

Eligible for exam registration are:

1. Undergraduate students are eligible to register the remaining courses of semesters 1,3 and 5.

2. ”Absolvents” [students finished with lectures of all semesters but still not graduated] are eligible to take all failed exams in this session. ‘Absolvents’ are obliged to register their courses (in person) to the Student Advisors of their Faculty. If they have done this before, then they can register their exams through MySEEU.

Number of exams registration:

- Student can register for maximum 2 (two) exams.

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate

Language: EN

31/03/2015

ДОПОЛНИТЕЛНА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ , АПРИЛ 2015

Body:

Организирање на дополнителната испитна сесија:

- УЈИЕ организира дополнителна испитна сесија (MAKE-UP EXAMS) од 14 – 24 април 2015

- Распоредот на испити: понеделник – сабота, после 16:00 часот!

Рок и начин на пријавување на испити:

- Студентите можат да ги регистрират (пријават) испитите само преку порталот MySEEU https://my.seeu.edu.mk, во предвидениот рок за пријавување.

- Рок за пријавување на испити: 01 - 10 април 2015

Право за пријавување на испити имаат:

1. Студентите на додипломски студии имат право да пријават неположени испити од 1,3 и 5 семестар

2. ‘Апсолвентите’ (студентите кои завршиле со сите семестри, но не дипломирале) можат да ги полагаат сите преостанати испити. ‘Апсолвентите’ задолжително да се регистрираат за испити преку студенскиот советник на факултетот или ако веќе го направиле истото, тогаш регистрацијата ќе можат да ја направат преку MySEEU.

Ограничување на бројот на пријавени испити:

- Во ова дополнителна испитна сесија, студентите имат право да пријават најмногу 2 (два) испити!

Created By: Zeqirja Tairi

Category: Undergraduate

Language: MK

Location

Category

Address


Ilindenska N.335
Tetovo
1200

General information

South East European University History In spring 2000, OSCE High Commissioner for National Minorities initiated discussions for establishment of a new university in the Republic of Macedonia, which was supported by international donors. Following the adoption of the Law on Higher Education by the Parliament of the Republic of Macedonia, that allowed the founding of universities that are not related to the state and supported higher education in Albanian language. In late 2000, OSCE High Commissioner for National Minorities started the planning of the University. Construction work started in March 2001, and South East European University (SEEU) was opened six months later. In November 2002, the number of students was 2250, and in October 2003, the number of students was 3700. SEEU is now in its eleven year of operation with more than 7000 students and 3000 graduates. From opening its campus in Tetovo in October 2001, it has succeeded in establishing itself as a quality-led, financially sustainable university. It is now regarded as a model for multi-ethnic, multi-lingual higher education in South East Europe. Moreover, it has succeeded in combining the best of European and US experience, and has continued to benefit from academic collaborations sponsored by the EU Commission and USAID, among other donors. It benefits from scholarship support provided by The Netherlands and The Open Society Institute. Its history, which you can read in 'About the University' is a fascinating account of how SEEU has reached this position of strength against a background of political and economic uncertainties in the region. Now SEEU reaches out to other institutions in promoting research collaboration, exchange of students and staff and its community. The University is equipped with many facilities that serve students in achieving their goals within the disciplines they have chosen. Wanting all graduates to benefit fully from their solid academic backgrounds, the University provides support and practical advice concerning their careers. To support this, the university has signed cooperation agreements with private and public enterprises that can incorporate students in continuous practical work where they can maximally use the knowledge and skills acquired at SEEU.

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Tetovo schools & colleges (show all)
Xhi ka Tetova ma Sham Pi Odrit Xhi ka Tetova ma Sham Pi Odrit
Tetovo, TETOVAA

Tetovë-Odri

Sidi Education Tetovë Sidi Education Tetovë
Ul.Boris Kidric Br.1 1220 Tetovo
Tetovo, 1220

Course Center

Medical High School ''Nikola Stein'' - Tetovo Medical High School ''Nikola Stein'' - Tetovo
Ul. Ilindenska Bb
Tetovo, 1200

Nikola Shtejn (eng, Nikola Stein),(mac, Никола Штејн) is State High School of Medicine, it is the one of the best medical schools of Western Macedonia.

Vision Academy Vision Academy
Tetovo, 1200

Shkollë private për mësimin e gjuhëve të huaja: Gjermane ( A1,A2,B1,B2,C1,C2) Angleze, Frenge,Italiane ,Shqipe, Maqedone dhe trajnimeve profesionale në sfera të ndryshme

Pegasus ELS Pegasus ELS
Ulica Blagoja Toska, 228
Tetovo, 1200

Pegasus ELS offers classes of English as a Foreign Language to young learners and adults. We promote the use of digital technology in the classroom to help students develop both their English language and digital skills.

Allahu Edhe 1 Allahu Edhe 1
4
Tetovo

VII-2 ,,Naim Frasheri'' VII-2 ,,Naim Frasheri''
Aaa
Tetovo, 1234

Училиште за странски јазици ''Ремарк'' Училиште за странски јазици ''Ремарк''
Tetovo, 1200

уписите се во тек! За повеќе информации на телефонскиот број 078/719-144

Learning Center Gauss Learning Center Gauss
Ilindenska, 3
Tetovo, 1200

A private learning center in Tetovo, giving courses in Mathematics and Computer Science. We give courses for high school and college students.

IV-14 Mjeksi 2014/15 IV-14 Mjeksi 2014/15
Bogovinje
Tetovo, 101BB