CST Faculty

Official page of the Faculty of Contemporary Sciences and Technologies at SEE University.

The CST has been established itself as a serious educational institution from its very beginning in 2001. Today, with seven undergraduate programs, nine postgraduate and one doctoral program, the Faculty of Contemporary Sciences and technologies has completed its educational cycles in every relevant fields of Science and Technology. The Faculty of Contemporary Sciences & Technologies represents a

Operating as usual

21/11/2023

The first year students from the CST Faculty, Albin Rush*ti, Artian Rika, Dritan Rexhepi, Dorant Velija enthusiastically participated in UniHack, a dynamic hackathon held in Timișoara, Romania. During this event, they devoted their efforts to developing an innovative AI-powered note-taking application, inspired by advanced memory retention studies. This project reflects their commitment to combining programming skills with scientific research to create tools that enhance learning and knowledge retention

17/11/2023

22nd Anniversary of SEEU

UEJL shënoi 22 vjetorin e themelimit

Në prani të stafit, studentëve, familjarëve, mysafirëve të ftuar, Universiteti i Evropës Juglindore, me një Ceremoni Solemne, sot (17 nëntor 2023), shënoi 22 vjetorin e themelimit. Gjatë kësaj Ceremonie u promovuan edhe studentët e diplomuar të doktoraturës.

Rektori i Universitetit të Evropës Juglindore, në fjalimin e tij solemn, theksoi se UEJL, do ta vazhdojë me përkushtim rrugën për standarde cilësie, fleksibilitet karshi tregut dhe respektim të plotë të kërkesave të tij, vlera multikulturore, ndërkombëtarizim e digjitalizim permanent, bashkëpunim ndëruniversitar në vend dhe jashtë, gjithnjë duke u bazuar në parimin e konkurrencës në bashkëpunim.

“Rritja e cilësisë së studenteve krahas numrit, që në hyrje për shkak të Fondit rritës të bursave universitare, alokimi i drejtë dhe efikas i resurseve, rritja e projekteve shkencore dhe aplikative, stabiliteti i mbështetjes financiare nga Buxheti i shtetit, rritja e aktiviteteve komerciale edhe me Parkun teknologjik në suaza të Entitetit afarist për Biznes dhe Inovacion, kanë ndikuar dukshëm në rritjen e kapacitetit dhe qëndrueshmërisë financiare të Universitetit.”, tha mes tjerash Rektori Bexheti në fjalimin e tij.

Më shumë në linkun në vazhdim: https://bit.ly/3R1sLNA
----------
УЈИЕ ја одбележа 22. годишнината од основањето

Во присуство на вработените, студентите, членовите на семејствата, поканетите гости, Универзитетот на Југоисточна Европа на свечена церемонија денес (17.11.2023 година) ја одбележа 22-годишнина од своето основање. На оваа свеченост беа промовирани и новите доктори на науки.

Ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа во својот свечен говор истакна дека УЈИЕ посветено ќе го продолжи патот на стандарди за обезбедување квалитет, пазарна флексибилност, мултикултурни вредности, постојана интернационализација и дигитализација, меѓууниверзитетска соработка во земјава и во странство, секогаш потпирајќи се на принципот на конкуренција во соработката.

„Зголемен е квалитетот на студентите, покрај бројот на пријавени, поради зголемениот фонд на универзитетски стипендии, правичната и ефикасна распределба на ресурсите, зголемувањето на научните и на апликативните проекти, континуираното зголемување на финансиската поддршка од државниот буџет, зголемување на комерцијалните активности и со Технолошкиот парк во рамките на деловниот субјект Бизнис иновејшн сентр. Сите значително влијаеја врз зголемувањето на капацитетот и на финансиската стабилност на Универзитетот“ истакна меѓу другото ректорот Беџети во своето излагање.

Линк на веста: https://bit.ly/3R1sLNA
----------
SEEU marked the 22nd anniversary of its establishment

Today (November 17, 2023), in the presence of staff, students, family members, invited guests, at South East European University with a solemn ceremony was marked the 22nd anniversary of its foundation. During this Ceremony, the doctoral graduate students were also promoted.

The Rector of South East European University, in his solemn speech, noted that SEEU will continue with commitment the path for quality standards, flexibility towards the market and full respect of its requirements, multicultural values, internationalization and permanent digitization, inter-university cooperation in the country and abroad.

“Increase of the quality of students in addition to the number, from the beginning due to the increasing fund of university scholarships, the fair and efficient allocation of resources, the increase in scientific and applied projects, the stability of financial support from the state budget, the increase in commercial activities even with Technological Park under the auspices of the Business Innovation Centre significantly has influenced the increase of the University's capacity and financial stability” said among others Rector Bexheti in his speech.

Read more: https://bit.ly/3R1sLNA

Photos from Max van der Stoel Institute's post 06/11/2023
Photos from SEEU International Relations Office's post 06/11/2023
Photos from South East European University (SEEU)'s post 31/10/2023

Guest lecturing from Inspire 11 Chicago hosted by CST Faculty
Emerging trends in tech: An insight with Inspire 11

31/10/2023

Guest lecturing from Inspire 11 Chicago hosted by CST Faculty

Emerging trends in tech: An insight with Inspire 11

The Faculty of Computer Science and Technology, in collaboration with the Digital Consulting Company Inspire 11, is arranging a panel discussion that will feature both the company's leading figures from the USA and our students.

Date: 31st October 2023,
Time: 11:00 AM
Location: LH3

Photos from CST Faculty's post 29/09/2023

"STEM Cafe stories mentor meet up and discussion"

The final meeting for the activity STEM Cafe stories was held in the CST STEM Laboratory on 28.09.2023. The participants - female students in IT programs were together with staff and alumni from the country and abroad for the presentation of the experiences in realizing engineering projects assigned in June 2023.

Congratulations to all participants and it was a great experience for the alumni students, now mentors of the projects, the academic staff and the students.

22/09/2023

QS Rankings Europe 2024: UEJL i dyti në Maqedoninë e Veriut

Universiteti i Evropës Juglindore është i renditur i dyti në Maqedoninë e Veriut në listën më të fundit të rangimit të universiteteve evropiane për vitin 2024, të publikuar nga Instituti “Quacquarelli Symonds”- QS, në të cilën janë përfshirë edhe dy universitete të tjerë nga Maqedonia e Veriut.

Janë 688 institucione të arsimit sipëror që janë ranguar në listë dhe universitet nga Maqedonia gjinden në pozicionet nga 439-600. Ky Institut ka bërë edhe rangimin rajonal të Universiteteve, ku në rajonin e universiteteve më të mira të Evropës Jugore, UEJL është renditur në vendin e 126, nga gjithsej 175 universitete të listuar. Po ashtu, bazuar në këtë rangim, Universiteti i Evropës Juglindore është renditur i pari në mesin e universiteteve shqiptare në rajon.

Gjatë rangimit të universiteteve janë marrë për bazë nëntë kritere, edhe atë: reputacioni akademik, reputacioni nga punëdhënësit , proporcioni i staf/studentë, numri i publikimeve shkencore, numri i stafit ndërkombëtar të përfshirë në mësimdhënie, numri i studentëve ndërkombëtarë, rrjeti ndërkombëtar i hulumtimeve, ueb impakti dhe prania institucionale në internet dhe citimet e punimeve shkencore të stafit nga hulumtues të tjerë anembanë botës.

Universiteti i Evropës Juglindore ka pozitë të shkëlqyeshme gati në të gjitha rangimet e universiteve, si në nivel kontinental, rajonal, ashtu edhe në nivel shtetëror.

Linku i rangimit: https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings

Linku i lajmit: https://bit.ly/48twBph
----------
QS Rankings Europe 2024: УЈИЕ втор во Северна Македонија

Универзитетот на Југоисточна Европа е рангиран на второто место во Северна Македонија на најновата ранг листа на европски универзитети за 2024 година, објавена од Институтот „Квакарели Симонс“ (QS), во која се вклучени и два други универзитети од Северна Македонија.

На листата се рангирани 688 високообразовни институции, а универзитетите од Македонија се на позициите од 439 до 600. Овој Институт го направи и регионалното рангирање на универзитетите, каде што во регионот на најдобрите универзитети во Јужна Европа, УЈИЕ е рангиран на 126, од вкупно 175 наведени универзитети. Исто така, врз основа на ова рангирање, Универзитетот на Југоисточна Европа е рангиран на прво место меѓу албанските универзитети во регионов.

При рангирањето на универзитетите, како основа беа земени девет критериуми, меѓу кои: академска репутација, углед од работодавачите, сооднос кадар/студент, број на научни публикации, број на меѓународен кадар вклучен во наставата, број на меѓународни студенти, меѓународна истражувачка мрежа, влијание на веб и институционално онлајн присуство и цитати на научни трудови на кадарот од други истражувачи ширум светот.

Универзитетот на Југоисточна Европа има одлична позиција на речиси сите рангирања на универзитети, како на континентално, на регионално така и на државно ниво.

Линк за рангирањето: https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings

Линк на веста: https://bit.ly/3rhd3UC
----------
QS Rankings Europe 2024: SEEU second in North Macedonia

South East European University is ranked second in North Macedonia in the latest ranking list of European universities for 2024, published by the Quacquarelli Symonds (QS), which also includes two other universities from North Macedonia.

There are 688 institutions of higher education that are ranked in the list and universities from North Macedonia are in the positions from 439-600. This Institute has also made the regional ranking of universities, where in the region of the best universities of Southern Europe, SEEU is ranked 126, out of a total of 175 universities listed. Also, based on this ranking, South East European University is ranked first among the Albanian universities in the region.

During the ranking of the universities, nine criteria were taken as a basis, including: academic reputation, reputation from employers, staff/student ratio, number of scientific publications, number of international staff involved in teaching, number of international students, international research network, web impact and institutional online presence and citations of staff research papers by other researchers around the world.

South East European University has an excellent position in almost all university rankings, both at the continental, regional and state level.

Link for ranging: https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings

News link: https://bit.ly/4605noR

Photos from South East European University (SEEU)'s post 21/09/2023
Photos from CST Faculty's post 08/09/2023

The CST faculty staff members, the Vice-Rector Prof.Dr. Adrian Besimi, the Dean Prof.Dr. Xhemal Zenuni and Asst.Prof.Dr. Nuhi Besimi have attended and presented their topics in the DAAD Workshop organized in Shkoder, Albania (4th-8th September 2023) on topic "The impact of pandemic years to informatics education: review and next steps“.

The pandemic situation had a strong impact on university teaching worldwide and the aim of this workshop is to collect and exchange experience of informatics education during last years from the region and wider. The event gathers universities from the region and wider, and SEEU experiences on adopting the technology in teaching and learning during and after pandemic were presented.

21/08/2023

Vazhdo studimet për doktor shkence në UEJL!

Shfleto ofertën tonë studimore (https://bit.ly/42TsbUK) dhe apliko që SOT në https://apply.seeu.edu.mk/?type=sao03!

Jetëso dijen tënde me UEJL-në!
CST Faculty
----------
Продолжете со студиите и станете доктор на науки на УЈИЕ

Разгледајте ја нашата понуда за студирање (https://bit.ly/3CENxL4) и аплицирајте ДЕНЕС на https://apply.seeu.edu.mk/?type=sao03!

Ожвејте го вашето знаење со УЈИЕ!

Want your school to be the top-listed School/college in Tetovë?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Welcome freshmen!#CSTFaculty
Road to CST

Location

Telephone

Address


Ilindenska N. 335
Tetovë
1200

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Other Colleges & Universities in Tetovë (show all)
IV-22 IV-22
Tetovë

Universiteti i Tetovës - UT Universiteti i Tetovës - UT
Street "Ilinden", Nn
Tetovë, 1200

Universiteti i Tetovës - qendër e arsimit sipëror në gjuhën shqipe.

Medicina Medicina
TETOV
Tetovë, II-10

SEEU Research SEEU Research
Ilindenska No. 335
Tetovë, 1200

This page is dedicated to Research activity of the South East European University (SEEU)

Libraria Universi Libraria Universi
Dr. Kara Nr. 2
Tetovë, 1200