SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë

"Humaniteti, vetia më e lartë njerëzore" Shkolla e Mesme Komunale e Mjekësisë "Nikolla Shtejn" Tetovë
"Humaniteti, vetia më e lartë njerëzore"

Operating as usual

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 20/12/2023

🇦🇱
JO fishekzjarre, siguria në radhë të parë

Sot në SHMKM "Nikolla Stejn"
në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta edukative-parandaluese të MPB-së dhe Klinikës për kirurgji plastike dhe rekonstruktive nga Shkupi ekspertët mbajtën ligjërata-prezantime.

Gjatë ligjëratave, mjekët posaçërisht theksuan rrezikun e përdorimit të mjeteve piroteknike për shëndetin e nxënësve, veçanërisht nga lëndimet në duar, sy dhe pjesë të tjera të trupit.

Nxënësit u njohën edhe me implikimet ligjore të blerjes, sh*tjes dhe aktivizimit të fishekzjarreve dhe mjeteve të tjera piroteknike në vende publike, në rrugë, në oborre para pallateve, në hyrje të ndërtesave të banimit, shkollave etj.

Sh*tja dhe aktivizimi i mjeteve piroteknike, përveç kundërvajtjeve, mund të sanksionohet edhe me kallëzim penal, varësisht nga rrethanat dhe pasojat përfundimtare.

Tetovë, 20.12.2023

*************
🇲🇰
Петарди НЕ, безбедност пред се

Денеска во ОСМУ “Никола Штејн”
во рамките на заедничките превентивно едукативни активности на МВР и Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија од Скопје одржаа стручни предавања-презентации.

На предавањата посебно беше нагласен од лекарите ризикот од употреба на пиротехнички средства по здравјето на учениците, пред се од повреди на рацете, очите и другите делови на телата.

Учениците беа запознати и со законските импликации од набавување, продажба и од активирање на петарди и други пиротехнички средства на јавни места, на улица, во дворови пред објекти, во влезови на станбени згради, училишта и слично.

Продажбата и активирањето на вакви пиротехнички средства, покрај прекршочно може да се санкционира и со кривични пријави, зависно од околностите и крајните последици.

Тетово, 20.12.2023

19/12/2023

🇦🇱
Te nderuar,
Në përputhje me Ligjin e miratuar për përkrahje financiare të kategorive të rrezikuara sociale të qytetarëve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 269/23), ju njoftojmë se në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është hapur thirje publike për mbështetje financiare për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme familjet e të cilëve kanë të ardhura totale mujore prej pagave neto deri në 50.000 denarë.
( https://mon.gov.mk/content/?id=8430 ).

*****************
🇲🇰
Почитувани,
Согласно новодонесениот Закон за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23), Ве известуваме дека на веб страицата на Министерството за образование и наука е објавен Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари( https://mon.gov.mk/content/?id=8430 ).

***************

Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари


Врз основа на Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23), министерот за образование и наука распишува


ЈАВЕН ПОВИК
За финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

Се повикуваат сите ученици во основното и средното образование кои ги исполнуваат следните услови да се пријават на јавниот повик за финансиска поддршка за учениците од основните, односно средните училишта:
1. Да се државјани на Република Северна Македонија;
2. Да се редовни ученици во основното, односно средното образование
3. Да се ученици чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

I. Начин на пријавување

Кандидатите треба да се пријават во училиштето во кое ученикот е запишан. При пријавувањето, кандидатите треба да ги пополнат обрасците за:
- основно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето, Изјава од другиот родител/старател;
-средно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето, Изјава од другиот родител/старател

II. Потребни документи
O Копија од трансакциска сметка на еден родител/старател подносител на пријавата
O Потврда од работодавачот за последно исплатена нето плата на двајцата родители/старатели
O Доколку е дете на починат родител доказ-извод од книгата на умрените и последен чек од пензија
O Доколку е дете од разведени родители доказ-решение од правосилна судска пресуда
O Доколку е дете на родител пензионер доказ –последен чек од пензија
O Доколку е дете на невработен родител доказ- потврда од Агенција за вработување на Република Северна Македонија дека е невработено лице кое не прима паричен надоместок или прима паричен надоместок со наведена сума на паричниот надоместокот
O Изјава од другиот родител/старател за давање согласност, подносител на пријавата да биде таткото/старател, односно мајката/старателка за користење на финансиска поддршка во износ од 1 800 денари за учениците од средното образование, односно 1 200 за учениците во основното образование чие семејство има вкупни месечни приходи од нето плата до 50 000 денари.


III. Рок за пријавување

Рокот за пријавување е од 18 до 24 декември 2023 година.

IV. Останати информации

За оние ученици кои не добиле финансиската поддршка на претходните повици или чие право престанало поради неисполнување на некој од критериумите Министерството за образование и наука секој месец објавува јавен повик, најдоцна до петтиот ден од месецот.
Повикот трае седум дена од денот на објавувањето за учениците кои не се пријавиле или не ги исполниле условите.
Кога училиштата ќе утврдат дека одреден ученик повеќе не ги исполнува условите за користење на финансиската поддршка,по добиените податоци од училиштата, Министерството го испишува лицето од евиденцијата на корисници на финансиската поддршка.
Министерството за образование и наука на месечна основа врши исплата за учениците кои ги исполнуваат условите.

📌ИЗЈАВА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ТАТКОТО/СТАРАТЕЛ, ОДНОСНО МАЈКАТА/СТАРАТЕЛ ДА БИДЕ ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧИИ СЕМЕЈСТВА ИМААТ ВКУПНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД НЕТО ПЛАТА ДО 50 000 ДЕНАРИ / DEKLARATË PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR BABAIN/KUJDESTARIN GJEGJËSISHT NËNËN/KUJDESTARIN TË JETË PARASHTURES I APLIKIMIT PËR MARRJEN E TË DREJTËS PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT TË MESËM FAMILJET E TË CILËVE KANE TË ARDHURA TË PËRIGJITHSHME MUJORE TË PAGËS NETO DERI NË 50.000 DENARË

📌ПРИЈАВА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧИИ СЕМЕЈСТВА ИМААТ ВКУПНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД НЕТО ПЛАТА ДО 50 000 ДЕНАРИ / FLETËPARAQITJE PËR MARRJEN E TË DREJTËS PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT TË MESËM FAMILJET E TË CILËVE KANE TË ARDHURA TË PËRIGJITHSHME MUJORE TË PAGËS NETO DERI NË 50.000 DENARË

📌УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ЧИИ СЕМЕЈСТВА ИМААТ ВКУПНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД НЕТО ПЛАТА ДО 50.000 ДЕНАРИ / UDHËZIM PËR MËNYRËN DHE KUSHTET NË PROCEDURËN E APLIKIMIT PËR PËRFITIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR NXËNËT E SHKOLLËS FILLORE DHE TË MESME FAMILJET E TË CILËVE KANE TË ARDHURA MUJORE NETO PAGA NË PËRGJITHËSI DERI NË 50.000 DENARË

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 15/12/2023

🇦🇱
Globe North Macedonia është një program arsimor për nxёnёsit dhe mësimdhёnёsit për të studiuar gjendjen e mjedisit hapësinor.
Nga 5 deri më 7 dhjetor në Shkup u mbajt seminari dhe trajnimi i 10-të Globe, në të cilin morën pjesë mbi 80 profesorë nga mbarë vendi.
Nga shkolla jonë morën pjesë 6 profesorë të cilët kishin trajnim fillestar dhe të avancuar në hidrologji, pedologji, biosferë dhe protokolle atmosferike. Është organizuar edhe një vizitë në Administratën për Çështje Hidrometeorologjike (AHM).
TË KUJDESEMI PËR MJEDISIN HAPËSINOR!!!

🇲🇰
Globe North Macedonia е образовна програма за ученици и наставници со цел да се проучи состојбата на животната средина.
Од 5 до 7 декември во Скопје се одржа 10 Глобе семинар и обука на кој учествуваа повеќе од 80 професори од целата држава.
Од нашето училиште учество зедоа 6 професори кои имаа почетна и напредна обука за протоколите хидрологија, педологија, биосфера и атмосфера. Беше организирана и посета на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).
ДА СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА!!!

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 11/12/2023

🇦🇱
Fundjavën që lam pas siguruam substanca për kabinetet e shkollës në vlerë prej 3000 €, vënduam fotografitë e drejtorëve ndër vite dhe montuam mbishkrimin në hyrje të shkollës.
Bashkë me nxënësit dhe profesorët i zbukuruam ambientet e shkollës për festat e fundvitit.

🇲🇰
Минатата недела обезбедивме супстанци за училишните кабинети во вредност од 3000 евра, ги поставивме фотографиите на директорите низ годините и го монтиравме натписот на влезот од училиштето.
Дополнително, учениците и професорите заедно ги украсија училишните простории за крајот на годината.

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 07/12/2023

🇦🇱
Sot në Shkollën e Mesme të Mjekësisë, si pjesë e programit vjetor nga aktivi i sportit u realizua krosi vjeshtor. Në këtë kros morën pjesë nxënësit e katër viteve shkollore. Në vrapim 800 m për vajza fitues janë:
I- Sara Nestoroska
II- Dora Stojanovska
III- Tea Spasenovska
Ndërsa vrapim 1500 m për djem fitues janë:
I- Drin Sali
II- Havzi Dauti
III- Edin Nuredini

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
🇲🇰
Денес во Средното Медицинско Училиште, како дел од годишната програма, од страна на активот на спорт и спортски активности се реализираше есенскиот крос.
Во него учествуваа ученици од четирите наставни години. Трчање 800 m за женски победнички се:
I- Sara Nestoroska
II- Dora Stojanovska
III- Tea Spasenovska
Додека трчање 1500 m за машки победници се:
I- Drin Sali
II- Havzi Dauti
III- Edin Nuredini

Tetovë/Тетово, 07.12.2023

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 06/12/2023

Sot nxënësit e shkollës 🏫 SHMKM "Nikolla Shtejn" morën pjesë në Panairin shkencor 🔭 🧪- Science Fair 2023 të organizuar nga Maarif International School, ku ishin pjesmarrës 66 shkolla të vendit me mbi 151 projekte, eksperimente dhe demonstrime të shkencave të natyrës. Në këtë panair 22 nxënës të shkollës 🥼 tonë patën mundësi të prezentojnë 7 projekte në lëndën e Fizikës me mentore prof Nermine Muradi, 15 projekte në lëndën e Biologjisë me mentore prof Merita Rexhepi dhe një projekt në lëndën e Matematikës/IT me mentore prof Media Deari. Për secilën lëndë u ndanë çmime për vendin e I-rë, II-të dhe III-të, me çrastë vendin e III-të në lëndën e Fizikës e fitoi nxënësja e shkollës tonë Viola Haliti në klasën |-9 🥉 me mentore prof. Nermine Muradi.
I përgëzojmë mentoret dhe nxënësitë për aktivitetet e tyre.
Suksese!
Tetovë, 06.12.2023

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 29/11/2023

Mbledhje komemorative

Në hapësirat e SHMKM "Nikolla Shtejn" - Tetovë u mbajt mbledhje komemorative për ta kujtuar profesoreshën Ermira Dauti Bilibani.
Edhe pse profesoresha Ermira u nda nga jeta në një moshë relativisht të re dhe fizikisht nuk është në mesin tonë, Ajo gjithmonë do të mbetet në mendjet dhe zemrat tona, si grua fisnike, pedagoge e zellshme që kontribuoi në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja.
Profesoreshën Ermira do ta kujtojmë për vlerat e larta njerëzore, e qetë, e dashur dhe e përkushtuar në punën e saj, do ta kujtojmё si njё grua tё fortё dhe njё nёnё qё la pas dy vajza.
Në emrin tim dhe të kolegëve shprehim mirënjohje dhe respekt ndaj veprës dhe punës së profesoreshës Ermira dhe njëkohësisht i shpreh ngushëllime familjes dhe gjithë kolegëve që i respektonte aq shumë!
Qoftë i përhershëm kujtimi dhe respekti për kolegen tonë!

Tëtovë, 29.11.2023 Binas Pajaziti

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 28/11/2023

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 27/11/2023

Djelmoshat tanë më të mirët 🏆🥇

Në kuadër të garave komunale në futboll të vogël për meshkuj, organizuar nga Lidhja Sportive Shkollore ku morën pjesë shkollat e mesme të Tetovës:
SHMKM “Nikolla Shtejn”,
SHMKGJ “Kiril Pejçinoviq”,
SHMK “8 Shtatori”,
SHMK “ Gjoce Stojçevski”
SHMK “Mosha Pijade” dhe
SHM “Maarif International Schools”.

e zuri SHMKM “Nikolla Shtejn”.
I përgëzojmë profesorët Hakim Rakipi dhe Krenar Krasniqi.

Djelmoshave u urojmë suksese të mëtutjeshme në garat rajonale dhe republikane.

Tetovë, 27.11.2023

22/11/2023

LAJM PIKËLLUES

Sot u nda nga jeta kolegia jonë profesoresha Ermira Dauti Bilibani (1979-2023).
Kolektivi i shkollës sonë i bashkohet dhimbjes dhe pikëllimit të familjes së profesoreshës dhe të gjithë arsimdashësve.
Ju fizikisht nuk do të jeni në mesin tonë, por gjithmonë do të mbeteni në mendjet dhe zemrat tona si pedagoge e zellshme që kontribuat në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja.
Të qoftë dheu i lehtë! U prehsh e qetë në botën e amshuar!
Zoti ju shpërbleftë!

P. S. Varrimi i të ndjerës do të bëhet me 23.11.2023 pas namazit të iqindisë në varrezat e qytetit.

Tetovë, 22.11.2023

22/11/2023

Kongresi i Alfabetit të gjuhës Shqipe

Kongresi i Manastirit me vendimet që i mori na i kujton përpjekjet dhe sfidat e shumë atdhetarëve, mësimdhënësve, studiuesve dhe mbarë popullit tonë për të ruajtur elementin e identitetit kombëtar dhe për tu renditur me popujt e qytetëruar.
Urime 22 Nëntorin, Ditën e Alfabetit të Gjuhës Shqipe. Urojmë që nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës sonë nëpërmjet procesit edukativo-arsimor të ndikojnë në pasurimin dhe përdorimin drejt të gjuhës shqipe.

Prof. Binas Pajaziti
Drejtor i SHMKM “Nikolla Shtejn”

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 20/11/2023

🇦🇱
Sot edhe zyrtarishte kolegeve Arta Kuriu, Flora Ali, Afërdita Abazi dhe Ivica Pejovski ua shpërndava vendimet me kohë të pacaktuar.
Kolegëve u dëshiroj suksese në sferën akademike dhe profesionale.

Tetovë, 20.11.2023 Binas Pajaziti

🇲🇰
Денеска и официјално на колегите Арта Куриу, Флора Али, Афердита Абази и Ивица Пејовски им беа врачени решенијата за неопределено време.
На колегите им посакувам успех во академската и професионалната сфера.

Тетово, 20.11.2023 Бинас Пајазити

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 16/11/2023

🇦🇱
Me datë 16.11.2023 në SHMKM “Nikolla Shtejn” - Tetovë u realizua trajnimi bazë për mbrojtje dhe shpëtim nga “Qendra për trajnim e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim”. Trajnimi është realizuar në dy pjesë teorike dhe praktike.

🇲🇰
На ден 16.11.2023 во ОСМУ"Никола Штејн"- Тетово е спроведена основна обука за заштита и спасување од "Центарот за обука на Дирекција за Заштита и спасување”. Обуката беше спроведена во два дела теоретски и практичен дел.

Tetovë/Тетово 16.11.2023

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 16/11/2023

Sot në Universitetin e Tetovës, nxënësit e viteve të para, së bashku me prof.Nora Kasa-Vejseli dhe prof.Sanida Hismani ishin të ftuar për të marr pjesë në prezentimin e rezultateve nga studimi i HBCS-së, mbi sjelljet e lidhura me shëndetin e fëmijëve të moshes shkollore (11,13,15 vjet) në Republiken e Maqedonisë së Veriut.
Qellimi i studimit është, pasqyra e gjendjes aktuale të shëndetit të fëmijëve në të gjitha format e tij në rrethana komplet jetësore të monitoruara në mënyrë krahasuese në kontekste të ndryshme me vende dhe kultura të tjera si dhe monitorimi i kushteve në periudha më të gjata kohore në çdo katër vjet.

16.11.2023

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 15/11/2023

Me rastin e 22 vjetorit të themelimit të Universitetit të Evropës Juglindore u organizua turneu tradicional në futboll të vogël-Futsal „MEMORIALI ARBËN XHAFERI“, ku morën pjesë të gjithë shkollat e mesme.

Vendi i I-rë
“Nikolla Shtejn”,

Vendi i II-të
Shkolla e Mesme Ekonomike “8 Shtatori” dhe

Vendi i III -të
Shkollës së Mesme “Maarif International Schools”

I përgëzojmë profesorët Hakim Rakipi, Krenar Krasniqi dhe nxënësit e shkollës sonë.
Suksese në evenimentet tjera!

🏆🥇

Tetovë 15.11.2023

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 14/11/2023

Me rastin e pensionimit të kolegut prof. Bexhet Deari në emër të kolektivit të Shkollës së Mesme të Mjekësisë i urojmë lumturi, shëndet dhe të mira në jetë!
Kolektivi i shkollës sonë është mirënjohës për punën e palodhshme dhe kontributin e çmueshëm në arsim të prof. Bexhet Deari.
E gëzofshi pensionin profesor!

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 25/10/2023

🇦🇱
Nën moton “Ta rrisim ndërgjegjësimin e grave” MAAA - Macedonian American Alumni Association në bashkëpunim me nxënësit e SHMKM “Nikolla Shtejn” Tetovë po e organizon aktivitetin e përbashkët për ndërgjegjësimin e shoqërisë për rreziqet që vijnë nga sëmundjet dhe mundësitë për shërimin e tyre.
Qëllimi i MAAA është të nxis vullnetarizmin tek të rinjtë siç është ky aktivitetit me nxënësit e shkollës së mjekësisë që në të nxisim rritjen e vetëdijes në shoqëri për rrezikun e sëmundjeve kancerogjene, veçanërisht të kancerit të gjirit dhe mundësitë për tu shëruar.
MAAA mbledh rreth vetes akademikë dhe profesionistë të fushave të ndryshme që kanë marrë pjesë në programet e sponzorizuara nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

🇲🇰
Под мотото „Да ја подигнеме свеста кај жените“ МААА - Macedonian American Alumni Association во соработка со учениците од ОСМУ „Никола Штејн“ Тетово ја организира заедничката активност за подигање на свеста на општеството за опасностите кои доаѓаат од #канцерогените болести и можности за нивно рано откривање, а со тоа и успешно лечење.
Целта на МААА е да го промовира волонтерството кај младите, како што е оваа активност со учениците од средно медицинско училиште, така што во да се потикне зголемувањето на свеста во општеството за ризикот од канцерогени заболувања, особено рак на дојка, и можностите за лечење.
МААА околу себе собира академици и професионалци од различни области кои учествувале во програми спонзорирани од владата на Соединетите Американски Држави.

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 19/10/2023

🇦🇱
Sot në SHMKM “Nikolla Shtejn” pritëm përfaqësuesit e Bibliotekës së qytetit të Tetovës për realizimin e fazës së dytë të projektit "Kriza e të lexuarit". Ky projekt u realizua në bibliotekën e shkollës sonë dhe kishte për qëllim ngritjen, vetëdijësimin dhe nxitjen e nxënësve për ti lexuar më shumë veprat artistike dhe për të rritur njohuritë e tyre edhe përtej njohurive obligative shkollore.

🇲🇰
Денеска во ОСМУ “Никола Штејн“ ги пречекавме претставниците на Градската библиотека - Тетово за реализација на втората фаза од проектот “Криза на читање“. Овој проект се реализираше во библиотеката на нашето училиште и имаше за цел да ја подигне свеста кај учениците и да ги поттикне учениците да читаат повеќе уметнички дела и да го зголемат своето знаење надвор од задолжителното училишно знаење.


#осму

Photos from Jeton Shaqiri's post 15/10/2023
05/10/2023
05/09/2023

Suksese për nxënësit tanë dhe prof Efraim Sejdija!

🌍 North Macedonia is making waves at the International Economics Olympiad in Bratislava! 🇲🇰 Our five exceptional finalists, Alma Gjureci, Anida Rakipi, Andi Ademi, Gonxhe Sulejmani, and Elvedin Mejminoski, are ready to showcase their economic prowess on the global stage.

🌟 Accompanying this brilliant team is Prof. Efraim Sejdija, our guiding mentor, and the coordinator who led the highest number of students through the school rounds.

🙏 We extend our heartfelt thanks to the Economic Fundamentals Initiative for their unwavering support in making this journey possible. 🌐 From in-country stages to international success, it's all thanks to you!

🤝 We'd also like to extend our heartfelt thanks to our local supporters who played a pivotal role in organizing the national competitions. Together, we're nurturing the future economists and leaders of our nation. Stay tuned for exciting updates from Bratislava!

📊🌐

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 31/08/2023

🇦🇱 SHMKM "Nikolla Shtejn" Tetovë është gati për fillim vitin shkollor. Janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për pritjen e nxënësve.

Të dashur nxënës, të respektuar kolegë dhe ju të nderuar prind.
Më 1 shtator fillon viti i ri shkollor 2023/24. Të gjithë nxënësve të regjistruar në vitin e parë, por edhe të tjerëve ju uroj suksese!
Koha e shkollës është më e ndritshme dhe më e bukura! Merrni maksimumin prej saj dhe kalonja jetën me optimizëm. Shoqërohuni me miqtë e vjetër dhe gjeni të rinj! Ju jeni e ardhmja e vendit tonë, uroj që arritjet tuaja të bëhen krenaria e familjes dhe profesorëve tuaj.
I urojmë edhe mësimdhënësit me dëshirën që dituria e tyre dhe e librit, të gjejnë strehim në mendjen e nxënësve dhe puna e tyre e shenjtë të realizohet si duhet.
P. S. Shkolla jonë funksionon në dy ndrrime.
Nxënësit e vitit të I-rë dhe të III-të do të mësojnë paradite duke filluar në 7.30, ndërsa nxënësit e vitit të II-të dhe të IV-do të mësojnë pasdite duke filluar nga ora 13.30.

* * * * * * * * * ** * ** * *

🇲🇰 ОСМУ "Никола Штејн“ - Тетово е подготвенa за почетокот на учебната година. Направени се сите потребни подготовки за пречекот на учениците. Почитувани ученици, почитувани колеги и вие почитувани родители. Новата учебна 2023/24 година започнува на 1 септември. На сите запишани учeници во прва година, но и на другите ученици им посакувам успех! Училишното време е посветло и поубаво! Искористете го максимумот од тоа и живејте го животот со оптимизам. Дружете се со старите пријатели и правете нови! Вие сте иднината на нашата земја, посакувам вашите достигнувања да станат гордост на вашето семејство и на вашите професори. Им посакуваме се најдобро на наставниците со надеж дека нивното знаење и знаењето од книгата наоѓаат прибежиште во главите на учениците и дека нивното свето дело ќе се извршува правилно.
P. S. Нашето училиште работи во две смени. Учениците од 1 и 3 година ќе учат наутро со почеток во 7.30 часот, додека учениците од 2. и 4. година ќе учат попладне со почеток во 13.30 часот.

Binas Pajaziti

19/08/2023

REGJISTRIMI I NXËNËSVE NË VITIN E PARË PËR VITIN SHKOLLOR 2023/2024

Nxënësit që nuk janë pranuar në aplikimin e parë dhe të dytë duhet ti tërhekin dokumentet e dorëzuara. Kthimi i dokumenteve do të bëhet me datë 03.07.2023 ( e hënë) nga 9:30 deri në ora 14:00.Pas shpalljes së rezultateve për aplikimin e dytë SHMKM “Nikolla Shtejn” Tetovë për APLIKIMIN E TRETË në arsimin katërvjeçar ofron këto profile arsimore (vende të lira):

Profili: Teknik fiziotetapeutik
Vende të lira: 42 nxënës

Profili: Teknik farmaceutik
Vende të lira: 9 nxënës

Profili: Teknik i mjekësisë laborant-sanitar
Vende të lira: 10 nxënës

Profili: Teknik dhëmbēsh
Vende të lira: 5 nxënës

Profili: Asistent dental
Vende të lira: 26 nxënës

SI DUHET TË APLIKONI:

👉Regjistrimi i nxënësve do të bëhet përmes linkut në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës https://e-uslugi.mon.gov.mk

👉Për të nxënësve, Portali është i hapur nga data:

21.08.2023 deri në ora 24:00,

Pas kësaj sistemi për aplikim online do të mbyllet.

✅ Dokumtet e nevojshme dorëzohen fizikisht pranë komisionit shkollor sipas këtij orari:
nga 10:00 deri 19:00.

➡️️ Lista preliminare e renditjes të nxënësve të regjistruar publikohet më datë në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës www.mon.gov.mk gjegjësisht në https://e-uslugi.mon.gov.mk më së voni deri në orën 09:00.
Lista finale 23.08.2023

МОН Е-услуги

25/07/2023

🇦🇱 👫👩‍🏫👨‍🏫Nxënësit dhe mësimdhënësit në shkollat e mesme do të kenë edhe pushim pranveror çdo vit shkollor, kështu u vendos sot në seancë qeveritare.

🤩Qeveria sot vendosi:

👉PUSHIMI PRANVEROR fillon më 29 prill 2024 mbaron më 5 maj 2024,

👉GJYSËMVJETORI I PARË fillon më 1 shtator 2023 mbaron më 29 dhjetor 2023,

👉GJYSËMVJETORI I DYTË fillon më 22 janar 2024 mbaron më 17 qershor 2024.

🇲🇰🇪🇺Ky model është ai që e përdorin shumë shtete europiane dhe njëkohësisht do të mbeten 180 ditë mësimore si deri tani.

******

🇲🇰 👫👩‍🏫👨‍🏫 Учениците и наставниот кадар во основните и средните училишта ќе имаат и пролетен распуст, така се одлучи денес на владина седница.

🤩 Денес владата одлучи:

👉 ПРОЛЕТНИОТ РАСПУСТ да почнува на 29 април 2024 а да завршува на 5 мај 2024 година.

👉ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ да почнува на 1 септември 2023 да завршува на 29 декември 2023

👉ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ да почнува на 22 јануари 2024 да завршува на 17 јуни 2024 година

🇲🇰🇪🇺Овој модел го користат многу европски земји а истовремено останува законкиот минимум 180 наставни часови како и досега.

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 30/06/2023

Rang lista përfundimtare,
Aplikimi i dytë për vitin shkollor 2023/2024,
Infermieri - turqishte

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 30/06/2023

Финална ранг листа за вториот уписен рок за учебната 2023/2024 година

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 24/06/2023

Nxënësit e SHKMK "Nikolla Shtejn"-Tetovë, fitues të vendit të 3-të në raundin kombëtarë të Olimpiadës së Ekonomiksit, në lëndën e biznesit dhe ekonomisë.
Prof. Efraim Sejdia shpallet si koordinatori më i mirë i kësaj gare, përveç certifikatave i jepet dhe shpërblimi që me 5 nxënësit nga gjithë Maqedonia, një ndër to Andi Ademi nxënës i shkollës së mesme të mjekësisë së bashku me profesor Efraim Sejdia të udhëtojnë në Bratisllavë, me ç'rast dhe SHKMK "Nikolla Shtejn" nderohet me mirënjohje.
Nxënësit Andi Ademi dhe prof Efraim Sejdiu i urojmë suksese të mëtejshme!

24/06/2023

REGJISTRIMI I NXËNËSVE NË VITIN E PARË PËR VITIN SHKOLLOR 2023/2024

Nxënësit që nuk janë pranuar në aplikimin e parë duhet ti tërhekin dokumente e dorëzuara. Kthimi i dokumenteve do të bëhet me datë 26.06.2023 ( e hënë) nga 9:30 deri në ora 14:00.Pas shpalljes së rezultateve për aplikimin e parë SHMKM “Nikolla Shtejn” Tetovë për APLIKIMIN E DYTË në arsimin katërvjeçar ofron këto profile arsimore (vende të lira):

Profili: Teknik fiziotetapeutik
Vende të lira: 47 nxënës

Profili: Teknik farmaceutik
Vende të lira: 11 nxënës

Profili: Teknik i mjekësisë laborant-sanitar
Vende të lira: 14 nxënës

Profili: Teknik dhëmbēsh
Vende të lira: 10 nxënës

Profili: Asistent dental
Vende të lira: 27 nxënës

SI DUHET TË APLIKONI:

👉Regjistrimi i nxënësve do të bëhet përmes linkut në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës https://e-uslugi.mon.gov.mk me njoftim të veçantë për nxënësit e shkollave të mesme përmes llogarive të tyre përdoruese në schools.mk.

👉Regjistrimi i sistemit nuk do të kërkohet dhe njoftimi do të bëhet ekskluzivisht me përdoruesit e schools.mk.

👉Udhëzimet e hyrjes / paraqitjes në sistem dhe plotësimi i aplikacionit do të vendosen me një link në faqen e hyrjes / paraqitjes.

👉Për APLIKIMIN E PARË të nxënësve, Portali është i hapur nga data:

27.06.2023 deri në ora 24:00,
28.06.2023 deri në orën 15.00,

Pas kësaj sistemi për aplikim online do të mbyllet.

✅ DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM

✅ Dokumtet e nevojshme dorëzohen fizikisht pranë komisionit shkollor sipas këtij orari:
nga 12:00 deri 19:00,
nga 10:00 deri 19:00.

✅ KRITERET PËR PËRZGJEDHJE

▶️ Suksesi mesatar i nxënësit prej klasës se VI – IX,
▶️ Suksesi mesatar i nxënësit nga katër lëndë (gjuhë amtare, gjuhë të huaj,
biologji dhe kimi),
▶️ Diploma (për vend të I-rë, II-të dhe IlI-të) të fituara në gara ndërkombetare, si dhe gara në nivel shteteror (të organizuara nga shoqatat e akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Shkences),
▶️ Vlera mesatare nga pikët e fituara për sjelljen e nxenesit.

➡️️ Lista preliminare e renditjes të nxënësve të regjistruar publikohet më datë në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës www.mon.gov.mk gjegjësisht në https://e-uslugi.mon.gov.mk më së voni deri në orën 09:00.
Lista finale 01.06.2023

МОН Е-услуги

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 23/06/2023

Rang lista përfundimtare,
Aplikimi i parë për vitin shkollor 2023/2024
Infermieri - turqishte

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 23/06/2023

Финална ранг листа за првиот уписен рок за учебната 2023/2024 година

21/06/2023

🇦🇱
DORËZOMI I DOKUMENTEVE PËR REGJISTRIM NË VITIN E PARË PËR VITIN SHKOLLOR 2023/2024

✅ Dokumtet e nevojshme dorëzohen fizikisht pranë komisionit shkollor sipas këtij orari:
nga 12:00 deri 19:00, nga 10:00 deri 19:00.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM

▶️ Fleteparaqitje për regjistrim (zbritet nga faqja e MASH-it),
▶️ Dëftesat origjinale nga klasa VI deri në klasën e IX,
▶️ Certifikatë nga libri amë i të lindurve (pa marrë para sysh datën e saj),
Diploma për vendin e I-rë, II-të dhe III-të nga garat shteterore dhe/ose ndërkombëtare nga gjuha amtare, gjuhë të huaj, shkenca natyrore, matematikë, fizikë, gjeografi, biologji dhe kimi.

✔️Validitetin e diplomave dhe vendosjen e pikëve të diplomave, i kryen komisioni i SHMKM “Nikolla Shtejn” Tetovë.

21/06/2023

🇲🇰
ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТС 2023/2024 Г.

✅ Потребните документи се доставуваат физички до училишната комисија според овој распоред:
од 12:00 до 19:00 ч. од 10:00 до 19:00ч.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

▶️ Формулар за апликација за регистрација (преземен од веб-страницата на МОН),
▶️ Оригинални свидителства од VI клас до клас IX,
▶️ Извод од матична книга на родени (без да се земе предвид неговиот датум),
Дипломи за I-во,II-ро,III-то место од државни и/или меѓународни натпревари по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, физика, географија, биологија и хемија.

✔️Валидноста на дипломите и утврдувањето на дипломските бодови ги врши комисијата на ОСМУ „Никола Штејн“ Тетово.

Photos from SHMKM Nikolla Shtejn Tetovë's post 19/06/2023

🇦🇱
Javën që lam pas, profesorë nga GHCC (Global Health Communication Center) pranë Universitetit të Indianës (IU) në SHBA, në partneritet me UEJL-Tetovë dhe SHMKM “Nikolla Shtejn” Tetovë, u rikthyen për të vazhduar projektin e përbashkët afatgjatë për t’i zhvilluar mënyrat e reja për të përmirësuar shëndetin e plotë.
“Komunikimi për shëndet të plotë” synon përmirësimin e mirëqenies fizike, mendore dhe sociale të nxënësve, stafit dhe të gjithë komunitetit. Ky trajnim ka për qëllim të zhvilloj mënyrat e shëndetshme të ndërveprimit me nxënësit, me njëri-tjetrin si dhe me familjet e tona. Në dritën e dhunës së fundit në shkollat e rajonit, ne e vlerësuam se përmbajtja e seminarit ishte e përshtatshme që të na mundësoj të bëjmë më të mirën për shkollën tonë si dhe për komunitetin më të gjërë. Stafi jonë me kënaqësi do ti aplikoj këto shkathtësi profesionale në orët mësimore, si dhe të mësojë më shumë në seminare të ngjajshme në të ardhmen.
🇲🇰
Минатата недела, професорите од GHCC (Global Health Communication Center) од Универзитетот Индијана (IU) во САД, во партнерство со ЈИЕУ- Тетово и ОСМУ “Никола Штејн”Тетово се вратија за да го продолжат долгорочниот заеднички проект за развој на нови начини за подобрување на целокупното здравје .
„Комуникација за целосно здравје“ има за цел да ја подобри физичката, менталната и социјалната благосостојба на учениците, вработените и целата заедница. Оваа обука има за цел да развие здрави начини на интеракција со учениците, едни со други и со нашите семејства. Со оглед на неодамнешното насилство во училиштата во регионот, сметавме дека содржината на работилницата е соодветна за да ни овозможи да го направиме најдоброто за нашето училиште, како и за пошироката заедница. Нашиот персонал со задоволство ќе ги примени овие професионални вештини во образованието, како и ќе научи повеќе на слични семинари во иднина.

Tetovë, 19.06.2023

Want your school to be the top-listed School/college in Tetovë?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Projekti dhe ideja:Binas PajazitiZyra MuratiXhezmi SaliuRudina ZeqiriPerformuan:Nxënësit e Shkollës së Mesme të Mjekësis...

Location

Category

Telephone

Address


Bulevar Ilindenska Bb
Tetovë
1200

Opening Hours

Monday 07:00 - 19:15
Tuesday 07:00 - 19:15
Wednesday 07:00 - 19:15
Thursday 07:00 - 19:15
Friday 07:00 - 19:15
Other High Schools in Tetovë (show all)
SHMKM "Nikolla Shtejn" - Tetove SHMKM "Nikolla Shtejn" - Tetove
Bulevar Ilindenska Bb
Tetovë, 1200

SHMKM "Nikolla Shtejn" – Tetovë

IV-6 Gjimnazi i Tetovës "Kirili Pejqinoviq".2014/2015 IV-6 Gjimnazi i Tetovës "Kirili Pejqinoviq".2014/2015
Tetovo
Tetovë, 1220

All For one , One for All