Faculty of Business and Economics - SEEU

Faculty of Business and Economics - SEEU

Official page of the Faculty of Business and Economics at SEE University

Operating as usual

Photos from South East European University (SEEU)'s post 26/06/2023
Photos from South East European University (SEEU)'s post 17/06/2023

U mbajt ceremonia e promovimit të gjeneratës së nëntëmbëdhjetë të absolventëve të UEJL-së

Me një Ceremoni solemne, në praninë e prindërve, familjarëve, stafit dhe mysafirëve të tjerë, të shtunën (17 qershor 2023), në Universitetin e Evropës Juglindore, u promovua gjenerata e 19-të e absolventëve.

Ceremoninë e shpalli të hapur, kryetari i Bordit të Universitetit të Evropës Juglindore, Prof. Dr. Klaus Tochterman, i cili këtë ditë e cilësoi si arritje shumë të rëndësishme në jetën e secilit.

“Ju lutemi, ndani njohuritë që keni fituar në UEJL me të tjerët. Nëse e bëni këtë, do të përmbushni një dëshirë të madhe të UEJL-së: atë që keni mësuar do ta përdorni jo vetëm për të mirën tuaj, por edhe për të mirën e të tjerëve. Për ata që nuk janë aq me fat sa ju.”, tha mes tjerash në fjalimin e hapjes, kryetari Tochtermann.

“Ky vend, ku jam unë sot, ka bërë që para 20 vitesh të ndjehemi si pjesë e Evropës, si me kushtet, standardet dhe mundësitë e studimit që ka ky Universitet. E di se ju presin shumë arritje të reja në planin personal dhe profesional sepse jeni gjeneratë ambicioze, e cila do të sjellë përfitime të mëdha për vendin dhe prosperitet të përgjithshëm për shoqërinë. Arsyetoni diplomën që e keni marrë në njërin nga universitetet më të njohur dhe bashkëkohor në vendin tonë.”, tha mes tjerash në fjalimin e tij ministri i Arsimit dhe Shkencës, Dr. Jeton Shaqiri.

Lajmi i plotë në linkun në vazhdim: https://bit.ly/3CzNkZm
----------
Се одржа церемонијата на 19. генерација апсолвенти на УЈИЕ

На свечена церемонија, во присуство на родители, членови на семејствата, вработени и други гости, во сабота (17.06.2023 година), на Универзитетот на Југоисточна Европа, беше промовирана 19. генерација апсолвенти.

Церемонијата ја отвори претседателот на Одборот на Унверзитетот на Југоисточна Европа, проф. д-р Клаус Тотерман, кој го опиша овој ден како многу важна пресвртница во животот на сите.

„Ве молиме споделете го со другите знаењата што сте ги стекнале на УЈИЕ. Ако го направите ова, ќе ја исполните големата желба на УЈИЕ: ќе го искористите она што сте го научиле не само за своја корист, туку и за корист на другите. За оние кои немаат среќа како вас“, рече меѓу другото во воведниот говор претседтелот на Одборот Тотерман.

„Ова место, каде што сум денес, направи да се чувствуваме како дел од Европа пред 20 години, со условите, стандардите и можностите за студирање што ги има овој универзитет. Знам дека ве очекуваат многу нови достигнувања на личен и на професионален план бидејќи сте амбициозна генерација, која ќе донесе големи придобивки за земјата и општ просперитет на општеството. Оправдајте ја дипломата што ја добивте на еден од најпопуларните и најсовремени универзитети во нашата земја“, рече меѓу другото во својот говор министерот за образование и наука д-р Јетон Шаќири.

Веста на следниот линк: https://bit.ly/3Pcm6j8
----------
Graduation Ceremony of the 19th generation of SEEU graduates was held

With a solemn Ceremony, in the presence of parents, family, staff and other guests, on Saturday (June 17, 2023), at the South East European University, the 19th generation of graduates was promoted.

The ceremony was declared open by the President of South East European University Board, Prof. Dr. Klaus Tochterman, who described this day as a very important milestone in everyone's life.

“Please share the knowledge you acquired at SEEU with others. If you do this, you will be fulfilling a great wish of the SEEU: you will use what you have learned not only for your own benefit, but also for the benefit of others. For those who are not as fortunate as you”, said, among other things, in the opening speech, the chairman Tochtermann.

“This place, where I am today, made us feel like a part of Europe 20 years ago, with the conditions, standards and study opportunities that this University has. I know that many new achievements await you personally and professionally because you are an ambitious generation, which will bring great benefits to the country and general prosperity to the society. Justify the degree you received in one of the most popular and contemporary universities in our country”, said, among other things, in his speech, Minister of Education and Science, Dr. Jeton Shaqiri.

Read more: https://bit.ly/43C6KJ3

19/05/2023
12/05/2023

Mbi 100 punime shkencore në Konferencën e 6të Shkencore Ndërkombëtare për Biznesin dhe Ekonominë

Studiues dhe hulumtues të njohur ndërkombëtarë, nga rajoni dhe vendi kanë marrë pjesë në Konferencën e 6-të Shkencore Ndërkombëtare për Biznesin dhe Ekonominë me temë “Rimëkëmbja ekonomike, konsolidimi dhe rritja e qëndrueshme: Nga kriza në krizë, diskutime dhe perspektiva”, që u mbajt sot (12 maj 2023), në Universitetin e Evropës Juglindore, në organizim të Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë.

Folës kryesor të konferencës, ishin ekspertët e njohur ndërkombëtarë: Prof. Léo-Paul Dana, ICD Business School of Paris, Groupe IGS, Francë, Dr. Leon Eisen, inovator dhe ndërmarrës në GSD Venture Studios, GVI Ventures dhe Network VC, si dhe Prof. Andrea Caputo, profesor në Universitetin e Trentos, Itali dhe në Universitetin Linkoln, Mbretëria e Bashkuar.

Konferencën e shpalli të hapur, Rektori i Universitetit të Evropës Juglindore, Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti, i cili i falënderoi të gjithë pjesëmarrësit, në veçanti hulumtuesit, të cilët kanë kontribuuar me punimet e tyre e që janë mbi 100 të tilla, nga fusha dhe tema të ndryshme.

Lexo më shumë: https://bit.ly/3I5QV4E
----------
Над 100 научни трудови на 6. меѓународна научна конференција за бизнис и економија

Реномирани меѓународни истражувачи и истражувачи од регионов и земјава учествуваа на 6. меѓународна научна конференција за бизнис и економија со клучна тема „Економско закрепнување, консолидација и одржлив раст: од криза во криза, докази, дискусии и перспективи“ што се одржа денес (12.05.2023 година), на Универзитетот на Југоисточна Европа, во организација на Факултетот за бизнис и економија.

Главни говорници на конференцијата беа познатите меѓународни експерти: проф. Лео –Пол Дана, ICD Business School of Paris, Groupe IGS, Франција, д-р Леон Ајзен, иноватор и претприемач во GSD Venture Studios, GVI Ventures и Network VC, како и проф. Андреа Капуто, професор на Универзитетот во Тренто, Италија и на Универзитетот Линколн, Обединетото Кралство.

Конференцијата ја отвори ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети, кој им се заблагодари на сите учесници, особено на истражувачите кои придонеле со своите трудови, кои се повеќе од 100, од различни области и теми.

Повеќе: https://bit.ly/3pCu22n
----------
Over 100 scientific papers at the 6th International Scientific Conference on Business and Economics

Renowned international researchers and researchers from the region and the country participated in the 6th International Scientific Conference on Business and Economy with on topic "Economic Recovery, Consolidation and Sustainable Growth: Crisis-2-Crisis Evidence, Debate and Prospects" that was held today (May 12, 2023), South East European University Campus in Tetovo, organized by the Faculty of Business and Economics.

Key note speakers of the conference were well-known international experts: Professor Léo-Paul Dana, ICD Business School of Paris, Groupe IGS, France, Dr. Leon Eisen, inventor and serial entrepreneur, venture partner at GSD Venture Studios, GVI Ventures and Network VC, and Associate Professor Andrea Caputo, University of Trento, Italy, and University of Lincoln, United Kingdom.

The conference was declared open by the Rector of South East European University, Acad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti, who thanked all the participants, especially the researchers, who have contributed with their works, which are more than 100 of them, from different fields and topics.

Read more: https://bit.ly/42uc4NX

Photos from South East European University (SEEU)'s post 05/05/2023

U mbajt “Dita e Hapur” e UEJL-së për maturantët

Maturantë, prindër dhe profesorë sot (5 maj 2023), morën pjesë në manifestimin tradicional të promovimit të ofertës akademike “Dita e Hapur”, që u mbajt në Universitetin e Evropës Juglindore. Gjatë këtij aktiviteti, maturantët, të cilët ishin në numër masiv, patën mundësi, që në prezantimet e organizuara enkas nga gjashtë fakultetet e UEJL-së, të dëgjojnë drejtpërdrejtë për ofertën programore, që këtë vit është e zgjeruar edhe me programe të reja studimore, si: Politeknikë, Dizajn i Brendshëm, Shkenca e të Dhënave, Edukim dhe Psikologji.

Gjatë prezantimeve u shpjegua edhe metodologjia e dallueshme e Universitetit në mësimdhënie, ku përqendrimi është te digjitalizimi dhe mendimi kritik, në grupe të vogla, në punë individuale dhe studenti në qendër të vëmendjes.

Në kuadër të këtij manifestimi, u mbajtën një numër i madh aktivitetesh, si: aktivitete të Parlamentit Studentor, u promovua numri më i ri i revistës “Euroidea”, aktivitetet të Departamentit të Sportit, ku u luajt finalja mes ekipeve të shkollave të mesme dhe një program i pasur kulturor dhe zbavitës.

Universiteti i Evropës Juglindore në vitin e ri akademik ofron 29 programe studimore në ciklin e parë (Bachelor), 25 programe studimore në ciklin e dytë (Master) dhe 13 programe studimore në ciklin e tretë (PhD).

Linku i lajmeve: https://bit.ly/3p21oav
----------
Се одржа „Отворен ден“ за матурантите на УЈИЕ

Матуранти, родители и професори денес (05.05.2023год.) учествуваа на традиционалната манифестација за промоција на академската понуда „Отворен ден“, што се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа. За време на оваа активност, матурантите, кои беа во голем број, имаа можност на презентациите организирани од шесте факултети на УЈИЕ директно да слушнат за понудата која годинава е проширена и со нови студиски програми: Политехника, Внатрешен дизајн, Наука за податоци, Образование и Психологија.

На организираните презентации, беше објаснета и препознатливата методологија на Универзитетот во наставата, каде фокусот е на дигитализацијата и критичкото размислување, настава во мали групи, индивидуалната работа и студентот во центарот на вниманието.

Во рамките на оваа манифестација се одржаа голем број активности како што се: активностите на Студентското собрание, промовиран беше и најновиот број на списанието „Евроидеа“, активностите на Одделот за спорт, каде се играше финалето помеѓу средношколските екипи како и богата културно – забавна програма.

Универзитетот на Југоисточна Европа во новата академска година нуди 29 студиски програми во првиот циклус (додипломски), 25 студиски програми во вториот циклус (магистерски) и 13 студиски програми во третиот циклус на студии (докторски).

Линк на веста: https://bit.ly/3nvIIj2
----------
Open Day for high school graduates was held at SEEU

Today (May 5, 2023), graduates, parents and high school teachers participated in the traditional manifestation of the promotion of the South East European University academic offer--Open Day. During this activity, the high school graduates, who were in large numbers, had the opportunity, in the presentations organized by the six SEEU faculties to hear directly about the program offer, which this year is also expanded with new study programs, such as: Polytechnic, Interior Design, Data Science, Education and Psychology.

In the presentations, the distinctive methodology of the University in teaching was also explained, where the focus is on digitization and critical thinking, teaching in small groups, in individual work and the student is in the center.

Within this manifestation, a large number of activities were held, such as: activities of the Student Parliament, the newest issue of the magazine "Euroidea" was promoted, the activities of the Sports Department, where the final football match was played between high school teams and a rich cultural and entertainment program.

South East European University in the new academic year offers 29 study programs in the first cycle (Bachelor), 25 study programs in the second cycle (Master) and 13 study programs in the third cycle (PhD).

News link: https://bit.ly/3Vzbn3k

28/04/2023

Të nderuar,

Që të informoheni në kohë dhe më hollësisht, të bashkangjitur e keni Konkursin për regjistrimin e studentëve në Universitetit të Evropës Juglindore për vitin e ri akademik 2023/2024.

Konkursi është i hapur deri më 16 shtator 2023.

Konkursi: https://bit.ly/3negtVS

Suksese në jetën tuaj studentore!
----------------------------------------------------
Почитувани,

За да бидете навремено и детално информирани, во прилог ви го доставуваме Конкурс за запишување студенти во Универзитетот на Југоисточна Европа за новата академска 2023/2024 година.

Конкурсот е отворен до 16 септември 2023.

Конкурс: https://bit.ly/3LhZ8Du

Успех во вашиот студентски живот!
-------------------------------------------------------
Dear,

In order to be informed on time and in details, attached you will find the Open Call for Student Enrolment at South East European University in the new academic year 2023/2024.

The Call is open until 16 September 2023.

Open Call: https://bit.ly/3LdqlqY

Successes in your student life!

EN-Call-2023-24.pdf

27/04/2023

U mbajtën garat për Biznes Planin më të mirë me nxënës të shkollave të mesme

“Gara për Biznes Planin më të mirë”, ishte aktiviteti kryesor, që u mbajt sot (26 prill 2023), në Universitetin e Evropës Juglindore, në kuadër të Kampit veror, që u organizua nga Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë ( of Business and Economics - SEEU), në bashkëpunim me Qendrën e Biznesit dhe Inovacionit (SEEU TechPark) dhe ku morrën pjesë nxënës të shkollave të mesme nga disa qytete të vendit.

“3D Creative Design” plani i biznesit i punuar nga ekipi i Gjimnazit të Gostivarit dhe “Lejla’s Gym” nga Gjimnazi i Sarajit, ishin fituesit e vendit të parë në Garat për planin më të mirë të biznesit, ndërsa ekipi i nxënësve të Shkollës Ekonomike “8 Shtatori”, nga Tetova me planin “Ad Power” dhe ekipi i nxënësve nga Gjimnazi “Ibrahim Temo”, nga Struga me planin e titulluar “ Animal Welfare Works” ishin fituesit e vendit të dytë, ndërsa shkolla e Mjekësisë “Nikolla Shtejn” nga Tetova, me planin “FlanAn” dhe ekipi i shkollës së mesme “Niko Nestor” me planin "Luxury Gold", nga Struga ishin fitues të vendit të tretë.

Lajmi i plotë: https://bit.ly/3V9pwnE
---------
Се одржаа натпреварите за најдобар бизнис план со средношколци
26 Април 2023
„Натпреварот за најдобар бизнис план“, беше главната активност што се одржа денеска (26.04.2023) на Универзитетот на Југоисточна Европа, како дел од Летниот камп што го организира Факултетот за бизнис и економија, во соработка со Бизнис иновејшн центар каде учествуваат средношколци од повеќе градови од државата.

Бизнис планот „ 3д креатив дизајн (3D Creative Design)“ изработен од тимот на Гостиварската гимназија и „Лејлас џим (Lejla's Gym)“ од гимназија од Сарај, беа победници на првото место на Конкурсот за најдобар бизнис план, додека тимот ученици од Економското училиште „8 Септември“, од Тетово со планот „Ад пауер (Аd Power)“ и тимот ученици од Гимназијата „Ибрахим Темо“, од Струга со планот насловен „Работи за благосостојба на животните (Animal Welfare Works)“ беа добитници на второто место, додека третопласирани се средно медицинско училиште „Никола Штејн„ од Тетово со планот „ФланАн (FlanAn)“ и средношколската екипа „Нико Нестор“ со планот „Луксузно злато (Luxury Gold)“ од Струга.

Повеќе на следниот линк: https://bit.ly/44brY0X
----------
Competitions for the best business plan with high school students were held

"Competition for the best Business Plan", was the main activity, which was held today (April 26, 2023) at the South East European University, as part of the Summer Camp, which is organized by the Faculty of Business and Economics, in cooperation with the Business Innovation Center where high school students from several cities of the country participate.

"3D Creative Design" business plan made by the Gostivar Gymnasium team and "Lejla's Gym" from Saraj Gymnasium, were the winners of the first place in the Competition for the best business plan, while the team of students from the School of Economics " 8 Shtatori", from Tetova with the plan "Ad Power" and the team of students from Gymnasium "Ibrahim Temo", from Struga with the plan entitled "Animal Welfare Works" were the winners of the second place, while the School of Medicine "Nikolla Shtejn" from Tetova, with the "FlanAn" plan, and the high school team "Niko Nestor" with the "Luxury Gold" plan, from Struga, were third place winners.

Read more: https://bit.ly/3Aus6eB

18/04/2023

Të nderuar maturantë,

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë në bashkëpunim me Qendrën e Biznesit dhe Inovacionit (BIC), me datë 26 prill 2023 (e mërkurë) ne kuadër të kampit veror organizon aktivitetin: “Gara për Biznes Planin më të mirë”.

Agjenda: https://bit.ly/3GQ2agM

Më shumë informata në linkun në vazhdim: https://www.seeu.edu.mk/sq/summercamp2023
----------
Почитувани матуранти,

Факултетот за бизнис и економија на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, во соработка со Центарот за бизнис и иновации, на 26 април 2023 год. (среда) во рамкитена Летниот камп организираат: „Натпревар за најдобар бизнис - план“.

Агенда: https://bit.ly/3GQ2agM

За повеќе информации, кликнете на следниот линк: https://www.seeu.edu.mk/mk/summercamp2023
----------
Dear graduates,

Faculty of Business and Economics of South-East European University in Tetovo, in cooperation with the Business and Innovation Center (BIC), on April 26, 2023 (Wednesday) as part of the summer camp, organizes the activity: "Competition for the best Business Plan”.

Agenda: https://bit.ly/3GQ2agM

More information: https://www.seeu.edu.mk/en/summercamp2023

13/03/2023

UEJL rangohet i dyti në Maqedoninë e Veriut sipas AD Scientific Index bazuar në performancën dhe vlerën e shtuar shkencore

Në raportin e fundit të publikuar nga AD Scientific Index, Universiteti i Evropës Juglindore është renditur i dyti në Maqedoninë e Veriut bazuar në performancën shkencore dhe vlerën e shtuar të produktivitetit shkencorë të studiuesve individualë.

Lista e rangimit përfshinë 11 universitete dhe 579 profesorë nga vendi, ndërsa UEJL është Universiteti i dytë nga Maqedonia e Veriut, që përfaqësohet në listën e top 10% shkencëtarëve në botë.

Sistemi i rangimit të AD Scientific Index është bazuar në numrin e hulumtuesve meritor. Rangimi është bërë duke përdorur katër kritere. Kriteri i parë është numri i hulumtuesve të renditur në listën botërore të Top 2% të shkencëtarëve. Kriteri i dytë dhe i tretë është renditja e hulumtuesve në listën të Top 10%, Top 20%, Top 40%, Top 60 dhe Top 80%. Kriteri i katër i krijimit të listës së rangimit është numri i shkencëtarëve/hulumtuesve të listuar në AD Scientific Index.

AD Scientific Index analizon punën akademike nga 217 vende, 20754 universitete dhe 1.345.291 hulumtues/shkencëtarë.

Linku i lajmit: http://bit.ly/3Zzf8ad
-----------
УЈИЕ е на второ место во Северна Македонија според научниот индекс АД заснован на научни перформанси и додадена вредност

Во последниот извештај објавен од научниот индекс АД (Alper-Doger Scientific Index), Универзитетот на Југоисточна Европа е рангиран на второто место во Северна Македонија врз основа на научните перформанси и додадената вредност на научната продуктивност на индивидуалните истражувачи.

На ранг-листата се наоѓаат 11 универзитети и 579 професори од земјава, додека УЈИЕ е вториот универзитет од Северна Македонија, кој е застапен на листата на врвните 10 % научници во светот.

Системот за рангирање на научниот индекс АД се заснова на бројот на заслужни истражувачи. Рангирањето е направено според четири критериуми. Првиот критериум е бројот на истражувачи рангирани на светската листа на врвните 2 % научници. Вториот и третиот критериум е рангирањето на истражувачите на листата на врвните 10 %, врвните 20 %, врвните 40 %, врвните 60 % како и на врвните 80 %. Четвртиот критериум за рангирање е бројот на научници/истражувачи наведени во научниот индекс АД .

Научниот индекс АД ја анализира академска работа од 217 земји, 20.754 универзитети и 1.345.291 истражувачи/научници.

Линк на веста: http://bit.ly/3YIrE5S
-----------
SEEU ranked second in North Macedonia according to the AD Scientific Index based on scientific performance and added value

In the latest report published by AD Scientific Index, South East European University was ranked second in North Macedonia based on scientific performance and added value of scientific productivity of individual researchers.

The ranking list includes 11 universities and 579 professors from the country, while SEEU is the second university from North Macedonia, which is represented in the list of top 10% scientists in the world.

The AD Scientific Index ranking system is based on the number of meritorious researchers. The ranking was made using four criteria. The first criterion is the number of researchers ranked in the world list of Top 2% of scientists. The second and third criterion is the ranking of researchers in the list of Top 10%, Top 20%, Top 40%, Top 60 and Top 80%. The fourth ranking criterion is the number of scientists/researchers listed in the AD Scientific Index.

The AD Scientific Index analyzes academic work from 217 countries, 20.754 universities and 1.345.291 researchers/scientists.

News link: http://bit.ly/3FehfYX

Photos from Faculty of Business and Economics - SEEU's post 08/03/2023

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë në bashkëpunim me OEMVP - Grupacioni i Grave Afariste, organizuan Konferencën e 8 Marsit "Roli i gruas në shoqëri dhe biznes", ku u diskutua rreth sfidave dhe perspektivave të femrës ndërmarrëse në Maqedoninë e Veriut.

Photos from Faculty of Business and Economics - SEEU's post 24/02/2023

Happening now..
FBE workshop.

ECONOMIC RECOVERY, CONSOLIDATION AND SUSTAINABLE GROWTH: CRISIS-2-CRISIS EVIDENCE, DEBATE AND PROSPECTS – SEEU Conferences 07/02/2023

ECONOMIC RECOVERY, CONSOLIDATION AND SUSTAINABLE GROWTH: CRISIS-2-CRISIS EVIDENCE, DEBATE AND PROSPECTS

ISCBE 23/ 12-13 May 2023/ South East European University (SEEU) Tetovo, North Macedonia

On behalf of the Organizing Committee, we are excited to invite you to join us in Tetovo, North Macedonia, for the 6th International Scientific Conference on Business and Economics (ISCBE 2023):

“ECONOMIC RECOVERY, CONSOLIDATION AND SUSTAINABLE GROWTH: CRISIS-2-CRISIS EVIDENCE, DEBATE AND PROSPECTS”
We are pleased to inform you that our Conference keynote speakers will be:

Professor Léo-Paul Dana, ICD Business School of Paris, Groupe IGS, France.

Dr. Leon Eisen, inventor and serial entrepreneur, venture partner at GSD Venture Studios, GVI Ventures and Network VC.

Associate Professor Andrea Caputo, University of Trento, Italy, and University of Lincoln, United Kingdom.
Important dates

31 March 2023 Paper submission deadline
10 April 2023 Notification on acceptance of papers
30 April 2023 Camera-ready (print version paper) Submission deadline
12 - 13 May 2023 Conference dates


The ISCBE 2023 qualified papers, after the peer review process, will be published in the Springer ISCBE Proceedings Book, without any publication fee.

This Springer’s proceedings series is indexed in Scopus.

For more information about the conference please visit: http://conf.seeu.edu.mk/iscbe23

If you have any questions, please contact: [email protected]

We look forward to your submission and welcome you to Tetovo in May 2023!

ECONOMIC RECOVERY, CONSOLIDATION AND SUSTAINABLE GROWTH: CRISIS-2-CRISIS EVIDENCE, DEBATE AND PROSPECTS – SEEU Conferences ECONOMIC RECOVERY, CONSOLIDATION AND SUSTAINABLE GROWTH: CRISIS-2-CRISIS EVIDENCE, DEBATE AND PROSPECTS ISCBE 23/ 12-13 May 2023/ SEEU Tetovo, North Macedonia On behalf of the Organizing Committee, we are very excited to invite you to join us in Tetovo, Republic of North Macedonia, for the 6th Inter...

Photos from Faculty of Business and Economics - SEEU's post 23/12/2022

Faculty of Business and Economics WISH YOU HAPPY HOLIDAYS 🎉🎄🎉!

22/12/2022
20/12/2022

Konferencë me gazetarë me rastin e festave të fundvitit: UEJL e mbyll vitin me numër rekord të studentëve të regjistruar

Universiteti i Evropës juglindore po e mbyll një vit shumë të suksesshëm, ku kemi shënuar edhe një rekord në regjistrimeve të studentëve të ri, në të tre ciklet e studimit, me një rritje të konsiderueshme në studimet deridiplomike, prej 13,4 për qind, ose rritje të përgjithshme të studentëve të regjistruar prej 6 % , tha rektori i Universitetit të Evropës Juglindore, Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti, në konferencën festive me gazetarë, të mbajtur sot (20 dhjetor 2022), në Kampusin në Tetovë.

Rektori Bexheti tha se kjo ndodh për shkak të disa treguesve shumë domethënës edhe atë se tashmë tregu e diferencon cilësinë, rreth 60% e studentëve shfrytëzojnë bursa, që u jepen nxënësve të shkëlqyeshëm dhe kjo dëshmon se kemi arritur të tërheqim studentë mjaftë të mirë, struktura e prindërve të studentëve tanë është me arsim të lartë dhe ata dinë se çfarë kërkojnë dhe çfarë të zgjedhin sa i përket arsimimit të fëmijëve të tyre.

“Ajo që ka ndikuar në rritjen e numrit të studentëve është oferta e përvitshme e re akademike të harmonizuara me kërkesat e tregut dhe këtë vit u konsolidua oferta shumë specifike, regjionale, programi ndërdisiplinor në master, 3E, Ekonomia, Energjia dhe Ekologjia, që funksionon me mbi 20 studentë aktualisht. E reja tjetër është hapja e një fakultetit të ri dhe për herë të parë në historinë 20 vjeçare të Universitetit, në vitin e ri akademik filluam me fakultetin e gjashtë, Fakultetin e Shkencave Shëndetësore”, potencoi rektori Bexheti.

Lajmi i plotë në linkun në vazhdim: http://bit.ly/3hH6Ego
----------
Конференцијата за печат по повод крајот на годината: УЈИЕ ја затвора годината со рекорден број запишани студенти

Универзитетот на Југоисточна Европа завршува многу успешна година, каде што поставивме и рекорд во уписот на нови студенти, во сите три студиски циклуси, со значителен пораст на додипломските студии, од 13,4 %, или вкупен пораст на запишани студенти од 6%, изјави ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети, на конференцијата за печат со новинарите, која се одржа денес (20.12.2022 година), во Кампусот во Тетово.

Ректорот Беџети рече дека тоа се случува поради некои многу значајни показатели, меѓу кои се и фактот што пазарот веќе го разликува квалитетот, околу 60% од студентите користат стипендии кои се доделуваат на одлични студенти и тоа докажува дека успеавме да привлечеме доста добри студенти, структурата на родителите на нашите студенти се со високо образование и знаат што бараат и што да изберат во однос на образованието на нивните деца.

„Она што влијаеше на зголемувањето на бројот на студенти е новата годишна академска понуда усогласена со барањата на пазарот и оваа година беше консолидирана многу специфичната, регионална понуда, интердисциплинарната магистерска програма, 3E- Економија, енергетика и екологија, која тековно се реализира со над 20 студенти. Другата вест е отворање на нов факултет и за прв пат во 20-годишната историја на Универзитетот, во новата академска година имаме и шести факултет- Факултет за здравствени науки“ потенцираше ректорот Беџети.

Целата веста на следниот линк: http://bit.ly/3Wf6kET
----------
Press Conference with journalists on the occasion of the end of year: SEEU closes the year with a record number of enrolled students

South East European University is ending a very successful year, where we also set a record on enrolment of new students, in all three study cycles, with a significant increase in undergraduate studies, 13.4 percent or overall increase of registered students of 6%, said the Rector of South East European University, Acad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti, at the festive press conference with journalists, which was held today (December 20, 2022), at SEEU Campus in Tetovo.

Rector Bexheti said that this happens because of some very significant indicators, including the fact that the market already differentiates quality, about 60% of students use scholarships, which are given to excellent students and this proves that we have managed to attract quite good students, the structure of the parents of our students is highly educated and they know what they are looking for and what to choose when it comes to their children's education.

“What has influenced the increase in the number of students is the new annual academic offer harmonized with the market requirements and this year the very specific, regional offer was consolidated, the interdisciplinary master's program, 3E - Economy, Energy and Ecology, which functions with over 20 students currently. The other news is the opening of a new faculty and for the first time in the 20-year history of the University, in the new academic year we have the sixth faculty, the Faculty of Health Sciences”, noted Rector Bexheti.

Read more: http://bit.ly/3WsZxaR

Photos from Faculty of Business and Economics - SEEU's post 16/12/2022

Vizitë studimore e studentëve të vitit të tretë të FBE-së në Bankën Popullore të Maqedonisë së Veriut

Studentët e vitit të tretë të Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë (FBE), të enjten (15.12.2022), të udhëhequr nga Prof. Dr. Besnik Fetaji dhe Prof. Asoc. Dr. Shenaj Haxhimustafa, e vizituan Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në kuadër të kësaj vizite, ata ndoqën ligjëratën me temë: “Politika monetare e BPRM-së dhe projeksionet e fundit makroekonomike”. Ligjëratën e mbajti alumni i FBE-së dhe tani këshilltar i lartë në kuadër të Departamentit për politika monetare dhe hulumtime, Gani Ramadani.

Studentët, po ashtu, e vizituan edhe Muzeun e Bankës Popullore të Maqedonisë së Veriut.

————————-

Студиска посета на студентите од трета година на ФБЕ на Народна банка на Република Северна Македонија

Студентите од трета година на Факултетот за бизнис и економија (ФБЕ), во четврток (15.12.2022 год.), предводени од проф. д-р Бесник Фетаи и вон. проф. д-р Шенај Хаџимустафа ја посетија Народната банка на Република Северна Македонија.

Во рамките на оваа посета, тие присуствуваа на предавањето на тема: „Монетарната политика на НРБМ и најновите макроекономски проекции“. Предавањето го одржа поранешниот студент на ФБЕ и сега виш советник во Одделот за монетарна политика и истражување, Гани Рамадани.

Студентите го посетија и Музејот на Народната банка на Република Северна Македонија.

————————

Study visit of third year students of the FBE of the National Bank of the Republic of North Macedonia.

The students from the third year of the Faculty of Business and Economics (FBE), on Thursday (15.12.2022), led by Prof. Dr. Besnik Fetai and Associate Prof. Dr. Shenaj Hadjimustafa visited the National Bank of the Republic of North Macedonia.

Within the framework of this visit, they attended the lecture on the topic: "The monetary policy of NRBM and the latest macroeconomic projections". The lecture was delivered by the FBE alumni and now Senior Advisor in the Monetary Policy and Research Department, Ghani Ramadani.

The students also visited the Museum of the National Bank of North Macedonia.

Want your school to be the top-listed School/college in Tetovë?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address

Ilindenska, No. 335
Tetovë
1200

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Other Community Colleges in Tetovë (show all)
Wilson School Wilson School
Marshall Tito Brvenica
Tetovë

K-12 school

SEEU Sports Department SEEU Sports Department
South East University, Ilindenska N. 335
Tetovë, 1200