Òganan Dhùn Èideann

Cùram do chloinn - Taic do phàrantan Care for children - Support for parents

Operating as usual

30/06/2023

Thoir sùil air a’ phost-d agaibh gus cuairt-litir Òganan an t-Samhraidh a leughadh! 📖
-
Check your email inbox to read the Òganan Summer newsletter! 📖

27/06/2023

💬 | Beachd nam pàrantan againn! / What our parent have to say!

“Tha mo phàiste air blàthachadh on a thòisich i, agus bheir e iongnadh orm a cluinntinn bruidhinn sa Ghàidhlig. Seach gu bheil mi nam phàrant a bhios ag obair, tha mi làidir den bheachd gu bheil earbsa ris an àite a dh’fhàgas tu do phàiste glè chudromach agus gu bheil thu cinnteach gum bi e sona, sàbhailte, is dìonta ann an sin!”

~ Pàrant Ro-Sgoilearan, Bun-sgoil Taobh na Pàirce

———

“My child has blossomed during her time here and to hear her speak Gaelic is amazing. As a working parent, it is important to feel confident in leaving your child somewhere you know they are happy, safe and secure!”

~ Early Years Parent, Bun-sgoil Taobh na Pàirce

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 15/06/2023

Abair maids! 🏑🏆
Chluich Sgioba Camanachd Bhun-sgoil Ghleann Dail gèamaichean fìor mhath agus bhuannaich iad na trì cupannan seo - ’s math rinn a h-uile duine! 👏

———

What a match! 🏑🏆
Bun-sgoil Ghleann Dail Shinty Team played some fantastic games and won themselves three cups - well done everyone! 👏

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 12/06/2023

☀️ Tachartasan Cluba nan Saor-làithean an t-Samhraidh | Summer Holiday Club Day Themes 🏖️

🗓️ 10mh den t-Iuchar - 4mh den Lùnastal | 10th of July - 4th of August
⏰ 08:00-17:30
📍Bun-sgoil Taobh na Pairce, Dùn Èideann

Clàraichibh son leth-latha, lathe slàn no thigibh fad na seachdainn!
Gnìomhan do chloinn aois sgoil-àraich agus na bun-sgoile.
//
Book a half day, single day or come along for the whole week!
Activities for pre-school and primary age children.

📞 07985 326110
📧 [email protected]

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 10/06/2023

👋 Cuir fàilte air na luchd-obrach! | Meet the staff!

Seo Callum bho Òganan Dhùn Èideann…

💬 “S e an rud as fheàrr dhomhsa mu Òganan a bhith a' cluich ball-teichidh is tiog còmhla ris a' chloinn.”

———

Meet Callum from Òganan Dhùn Èideann…

💬 “My favourite thing about Òganan is playing dodgeball and tig with the kids.”

05/06/2023

🏖️ Cluba nan Saor-làithean / Holiday Club 🏖️

Àiteachan a’ fàs gann, clàraich sa bhad! ⏳ Places filling fast, book now!

🗓️ 10mh den t-Iuchar - 4mh den Lùnastal | 10th of July - 4th of August

⏰ 08:00-17:30

📍 Bun-sgoil Taobh na Pairce

-

📞 07985 36110
📧 [email protected]

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 02/06/2023

Bha tòrr spòrs againn aig a' Mhòd Ionadail Dhùn Èideann an t-seachdain-sa leis na ro-sgoillearan, 's math rinn a h-uile duine! 👏🏆

———

We had lots of fun at the Edinburgh Local Mòd this week with the Early Years, well done everyone! 👏🏆Mòd Ionadail Dhùn Èideann - Edinburgh Local Mòd

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 31/05/2023

👶 | Cùram Ro-sgoilearan 🏫

Tha sinn a’ tabhann phroifeiseantach cùramach air an deagh thrèanadh, a bhios ag obair fad an latha gus taic a thoirt don chloinn ’s iadsan ag ionnsachadh fo stiùireadh solta, cùram fa-leth, agus le gnìomhachasan leasachail ✏️ Gu sìmplidh, bu mhiann leinn gun ruig do phàiste àrd a chomais gus an tòisich e gu fìor mhath air slighe na beatha 🎓

Bidh a’ chlann a’ treòrachadh an cuid ionnsachaidh fhèin, agus bidh sinn a’ freagarrachadh nam planaichean againn a-rèir na thogas an ùidhe-san. Cuideachd, bidh sinn a’ brosnachadh cluiche air a’ bhlàr a-muigh cho tric ’s a bhios sin comasach 🌳 Tha sinn ag iarraidh gum fàs a’ chlann nar cùram ann am misneachd is tuigse cho math ri ann an comasan is buadhan 🧠

Thèid greimeannan-bìdh, bainne no uisge, agus lòn teth a thoirt don chloinn aig an ionad. Bidh na tràthan ud beathachail is co-chothromach, agus thèid feumalachdan daitheid a shàsachadh mas iomchaidh sin 🍎

Thig a dh’fhaicinn na bhios sinn a’ tabhann! 👋

👶 3-5 bliadhna a dh'aois
⏰ 08:00 - 17:50
📍 139b Rathad Bonnington, Dùn Èideann (Bun-sgoil Taobh na Pàirce)

Airson barrachd fiosrachaidh: www.oganan.com 🖥️

———

👶 | Early Years 🏫

We offer highly trained and caring professionals working throughout the day to help the children learn, providing gentle guidance, personal attention and developmental activities ✏️ Put simply we want your child to do the best they can and we will help them on life’s journey 🎓

The learning the children undertake is child lead and we adapt our plans to reflect their interests. We also encourage as much outdoor play as possible 🌳 We want the children in our care to grow in confidence and understanding as well as in their abilities and talents 🧠

Children will receive snacks, milk or water and a hot lunch at the setting. All meals are nutritionally balanced and we will cater to dietary requirements where applicable 🍎

Come and see all we have to offer! 👋

👶 For ages 3-5 years
⏰ 08:00 - 17:50
📍 139b Bonnington Road, Edinburgh (Bun-sgoil Taobh na Pàirce)

For more information: www.oganan.com 🖥️

23/05/2023

💬 Beachd nam pàrantan againn! / What our parent have to say!

“Tha ar nighean glè thoilichte, agus tha fiughair nas m***a aice ri bhith aig Òganan na san sgoil fhèin. Nam bheachdsa, ’s e dearbhadh a tha sin air an obair a nì an sgioba agus air an t-siudheachadh a chruthaicheas iad.”

~ Pàrant

--

“Our daughter is extremely happy and looks forward to Òganan, more than school. I think this is a testament to the work of the staff and the environment provided.”

~ Parent

🖥️ www.oganan.com

17/05/2023

🏫 | Aig Òganan tha an cluba às dèidh na sgoile ann gus beagan fois às dèidh na sgoile a thoirt dod phàiste! 🤸‍♂️😌

Bidh sinn a’ cruthachadh àite anns am faod iad fois a ghabhail, spòrs fhaighinn, agus còmhla ri clann eile a mheasagachadh ⚽️🎾
Dh’fhaodadh seo a bhith a’ cluich gèama ball-coise no speilpean, a’ gabhail pàirt ann an cluba ciad-fhuasgladh, no a’ seinn òran ‘s àm a’ Mhòid a’ teannadh oirnn. 🎤🎶

Tha iomadach dòigh ann ri ùine mhath dha-rìribh a chur seachad còmhla ri caraidean às dèidh na sgoile! 🤪🧩

Airson barrachd fiosrachaidh: www.oganan.com 🖥️

———

🏫 | The after-school club at Òganan aims to provide some down time for your child after school! 🤸‍♂️😌

We create an atmosphere in which they can relax, have fun and interact with other children ⚽️🎾 This may take the form of playing a game of football or rounders, participating in first aid club or singing a song as Mòd time draws closer. 🎤🎶

There are many ways to foster a great time with friends from school! 🤪🧩

For more information: www.oganan.com 🖥️

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 16/05/2023

☀️ | Tha fòcas cluba na bracaist aig Òganan air tòiseachadh an latha san dòigh cheirt! 🍌🥣

Tha sinn ag amas air a’ ghluasad bho dhachaigh gu cùram-cloinne is chun na sgoile a dhèanamh cho furasta sìmplidh ’s a ghabhas. 🚸 Bu mhath leinn gum bi tòiseachadh an latha agaibh socair mar seo. 🤗

Bidh do phàiste a’ faighinn bracaist ma thogras e i, agus daonnan bidh gnìomhachas air choreigin a’ dol air adhart ri ùidh a dhùsgadh sna niùronan òga ud! 🧠

⏰ 08:00 - 08:50
📍 Bun-sgoil Taobh na Pàirce, 139b Rathad Bonnington, Dùn Èideann

Airson barrachd fiosrachaidh: www.oganan.com 🖥️

———

☀️ | The breakfast club at Òganan is focused on getting the day started in the right way! 🍌🥣

We aim to support you and your family in making the transition from home to childcare to school as smooth and seamless as possible 🚸 We want to make starting your day in this way as pleasant an experience as possible. 🤗

Your child will be offered breakfast, and there is always an activity available to get those young brain cells working! 🧠

⏰ 08:00 - 08:50
📍 Bun-sgoil Taobh na Pàirce, 139b Bonnington Road, Edinburgh

For more information: www.oganan.com 🖥️

15/05/2023

🚨 Clàriach an-dràsta airson 2023/24! ✍️

Tha clàradh àitichean aig Òganan Dhùn Èideann, Òganan Ghlaschu agus Òganan Bhaile a' Ghobhainn fosgailte!

Ma dh'fheumas sibh tuilleadh fiosrachaidh no ma bhios ceist sam bith agaibh, leigibh fiod thugainn gun chàird.

Airson tuilleadh fiosrachaidh: www.oganan.com/fios-thugainn

———

🚨 Register now for 2023/24! ✍️

Registration is open for Òganan Dhùn Èideann, Òganan Ghlaschu and Òganan Bhaile a' Ghobhainn!

If you have any questions or would like any more information, please do not hesitate to contact us.

For more information: www.oganan.com/fios-thugainn

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 12/05/2023

👋 Cuir fàilte air na luchd-obrach! | Meet the staff!

Seo Lydia bho Òganan Dhùn Èideann…

💬 “S e a bhith a' faicinn an uireid de snodhan-gàire agus a' cluinntinn na cloinne 's iad a' gàireachdainn a h-uile mac latha na rudan as fheàrr leam!”

———

Meet Lydia from Òganan Dhùn Èideann…

💬 “My favourite thing is seeing so many smiles and hearing the children laugh every single day!”

🖥️ www.oganan.com

19/04/2023
Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 19/04/2023

📸 Cluba nan Saor-Làithean Dhùn Èideann - Pròiseact Fiolm G! 🎬

~

📸 Edinburgh Holiday Club - FilmG Project! 🎬

🖥️ www.oganan.com

17/04/2023

👋 Tha sinn an dòchas gun robh saor-làithean uamhasasch fhèin math agaibh uile, agus tha fiughair mhòr dha-rìribh oirnn ri ur faicinn air ais aig an sgoil a-rithist! ✏️📚

-

👋 We hope you all had a great holiday, and we are excited to see all of you back at school again! ✏️📚

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 14/04/2023

📸 Cluba nan Saor-Làithean Dhùn Èideann - Latha Cuairte: An Sutha! 🐧🦒

~

📸 Edinburgh Holiday Club - Trip Day: The Zoo! 🐧🦒

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 13/04/2023

📸 Cluba nan Saor-Làithean Dhùn Èideann - MasterChef Òg 👨‍🍳

~

📸 Edinburgh Holiday Club - Junior MasterChef 👨‍🍳

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 11/04/2023

📸 Cluba nan Saor-làithean Dhùn Èideann!

Seo dealbh beag den chiad sheachdain a bh' againn le Òganan Dhùn Èideann aig àm cluba saor-làithean na Càisge 🐣

-

📸 Edinburgh Holiday Club!

Here’s a snapshot of week one at our Easter holiday club at Òganan Dhùn Èideann 🐣

🖥️ www.oganan.com

05/04/2023

🌱 Aig Òganan, is toil leinn ar làmhan a dhèanamh salach anns a ghàrradh! ’S e ar rùn gum bi àite ga chruthachadh anns an tèid Gàidhlig a thogail tro chluiche is ionnsachadh.

-

🌱 At Òganan, we love getting our hands dirty in the garden! Our mission is to provide a place where Gaelic language learning takes place through play and learning.

🖥️ www.oganan.com

03/04/2023

🥳 Cò bhios deiseil son spòrs is gèamannan nan saor-làithean?

Tha sinn uile mòr air bhioran a bhith a' faicinn a h-uile duine aig Clubaichean Saor-làithean na Càisge ann an Dùn Èideann is Glaschu an t-seachdain-sa agus an ath-sheachdain! 🐣

~

🥳 Who's ready for some holiday fun and games?

We’re all very excited to see everyone at the Edinburgh and the Glasgow Easter Holiday Clubs this week and next! 🐣

🖥️ www.oganan.com

31/03/2023

📣 | Tha Òganan Bhaile a' Ghobhainn a' sireadh manaidsear ùr!

Lean an ceangal gu h-ìosal airson tuilleadh fiosrachaidh:
https://bit.ly/OgananRecruiting

-

📣 | Òganan Bhaile a' Ghobhainn is recruiting for a new manager!

Follow the link below for more information:
https://bit.ly/OgananRecruiting

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 31/03/2023

👋 Cuir fàilte air na luchd-obrach! | Meet the staff!

Seo Déirdre bho Òganan Dhùn Èideann…

💬 “'S math a bhith còmhla ri daoine òga ann an suidheachadh mì-fhoirmeil, às dèidh uairean a thìde de sgrùdadh. Agus tha e cudromach dhomhsa a bhith a' bruidhinn anns a' Ghàidhlig cuideachd.”

~

Meet Déirdre from Òganan Dhùn Èideann…

💬 “It's always so good to be with young people in an informal setting, after hours on end of study. Agus tha e cudromach dhomhsa a bhith a' bruidhinn anns a' Ghàidhlig cuideachd.”

🖥️ www.oganan.com

29/03/2023

⏳ Àiteachan a’ fàs gann, clàraich sa bhad! | Places filling fast, book now!

Cluba nan Saor-làithean 🐣
🗓️ 3-6mh / 11-14mh den Ghiblean | 3-6th / 11-14th of April
⏰ 08:00-17:30
📍Bun-sgoil Taobh na Pairce, Dùn Èideann

Clàraichibh son leth-latha, lathe slàn no thigibh fad na seachdainn!
Gnìomhan do chloinn aois sgoil-àraich agus na bun-sgoile.
-
Book a half day, single day or come along for the whole week!
Activities for pre-school and primary age children.

📞 07985 326110
📧 [email protected]

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 28/03/2023

Tachartasan Cluba nan Saor-làithean a' Ghiblean | April Holiday Club Day Themes 🐣

🗓️ 3-6mh / 11-14mh den Ghiblean | 3-6th / 11-14th of April
⏰ 08:00-17:30
📍Bun-sgoil Taobh na Pairce, Dùn Èideann

Clàraichibh son leth-latha, lathe slàn no thigibh fad na seachdainn!
Gnìomhan do chloinn aois sgoil-àraich agus na bun-sgoile.
-
Book a half day, single day or come along for the whole week!
Activities for pre-school and primary age children.

📞 07985 326110
📧 [email protected]

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 22/03/2023

🎉 Tha sinn air ar dòigh ghlain ri innse gur Òganan an sponsair moiteil do Chluba Camanachd Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail a-nist. 🏑

Thoiribh sùil air na lèintean ùra aca! Tha fiughair mhòr againn ri am faicinn ’s iadsan a’ cluich 🤩

-

🎉 We are delighted to announce that Òganan is now a proud sponsor of the Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail Shinty Club. 🏑

Check out their new shirts! We can’t wait to see them play 🤩

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 16/03/2023

Cairt-ghreimeagan | Snack Menus 😋

13/03/2023

Mar a tha sinn a' dèanamh fiughair ri saor-làithean na Càisge, thoir sùil air an spòrs air leth a bh' againn aig Cluba Saor-làithean a’ Ghearrain 2023 📸

Nach sinne a tha a' sùileachadh ri ur faicinn aig Cluba Saor-làithean na Càisge! 🐣

-

As we look forward to the Easter holidays, have a look at some of the great fun we had at our February Holiday Club 2023 📸

We can’t wait to see you at our Easter Holiday Club! 🐣

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 10/03/2023

👋 Cuir fàilte air an luchd-obrach! | Meet the staff!

Seo Bradley bho Òganan Dhùn Èideann…

An rud as fheàrr mu bhith ag obair aig Òganan:
“’S e an rud as fheàrr dhomhsa mu Òganan a bhith a' cluich gheàmaichean còmhla ris a' chloinn, cho fhad 's a leig iad leam buannachadh!” 💬

~

Meet Bradley from Òganan Dhùn Èideann…

Favourite thing about working for Òganan:
"My favourite thing about Òganan is playing games with the kids, as long as they let me win!” 💬

🖥️ www.oganan.com

09/03/2023

💬 Beachd nam pàrantan againn! // What our parent have to say!

“Tha mi aig mullach mo shòlais le cùram sgioba nan tràth-bhliadhnaichean aig Òganan. ’S e brod nan sgoiltean-àraich a th’ ann an tè seo!”

~ Pàrant Ro-sgoilearan, Bun-sgoil Taobh na Pàirce

--

“Couldn’t be happier with the care provided by Òganan early years staff! This Nursery is the best! ”

~ Early Years Parent, Bun-sgoil Taobh na Pàirce

🖥️ www.oganan.com

06/03/2023

🎬 Bha Eilidh à Òganan Bhaile a’ Ghobhainn na neach-agallaimh sa bhideo bho Bhòrd na Gàidhlig ’s ise ag aithris mun obair a th’ aice le Òganan agus mar a nì i diofar dha-rìribh don Ghàidhlig ann an roinn nan tràth-bhliadhnaichean 🌱

Seo criomag de na bh’ aice ri ràdh... (1/2)

Bhideo le 🎥

Airson tuilleadh fhiosrachaidh mun diofar a dh’fhaodadh tu fhèin a dhèanamh tro dhreuchd ann am foghlam nan tràth-bhliadhnaichean sa Ghàidhlig, briog air a’ cheangail a leanas: www.gaidhlig.scot/gd/foghlam/iomairtean-dean-diofar/

~

🎬 Eilidh at Òganan Bhaile a' Ghobhainn, was featured in a Bòrd na Gàidhlig's video talking about what it's like having a role at Òganan that really makes a different in the Gaelic early years sector 🌱

Here's a snippet of what she had to say... (1/2)

Video by 🎥

For more information about the difference you could make through a career in Gaelic early years, click this link: www.gaidhlig.scot/gd/foghlam/iomairtean-dean-diofar/

🖥️ www.oganan.com

03/03/2023

Cluba nan Saor-Làithean an t-Samhraidh! 🏖️ Summer Holiday Club!

🗓️ 10mh den t-Iuchar - 4mh den Lùnastal | 10th of July - 4th of August

⏰ 08:00-17:30

📍 Bun-sgoil Taobh na Pairce

-

📞 07985 36110
📧 [email protected]

03/03/2023

Cluba nan Saor-làithean na Càisge! 🐣 Easter Holiday Club!

🗓️ 3-6mh / 11-14mh den Ghiblean | 3-6th / 11-14th of April

⏰ 08:00-17:30

📍 Bun-sgoil Taobh na Pairce

-

📞 07985 36110
📧 [email protected]

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 24/02/2023

2/3 | Bha a’ chlann trang a’ gabhail pàirt ann an Seachdain na Gàidhlig 2023 aig Òganan an t-seachdain-sa 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Thoir sùil air na rinn sinn, bha tòrr spòrs ann aig a h-uile! 🎨🖍️

~

2/3 | This week at Òganan the children were busy taking part in World Gaelic Week 2023 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Have a look at what we got up to, we all had great fun! 🎨🖍️

Bòrd na Gàidhlig

🖥️ www.oganan.com

24/02/2023

1/3 | Bha a’ chlann trang a’ gabhail pàirt ann an Seachdain na Gàidhlig 2023 aig Òganan an t-seachdain-sa 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
Thoir sùil air na rinn sinn, bha tòrr spòrs ann aig a h-uile! 🎶🪗

~

1/3 | This week at Òganan the children were busy taking part in World Gaelic Week 2023 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
Have a look at what we got up to, we all had great fun! 🎶🪗
Bòrd na Gàidhlig

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 23/02/2023

Tuilleadh dhealbhan bho Chluba nan Saor-làithean Dhùn Èideann an t-seachdain sa chaidh 📸

Aig clubaichean nan saor-làithean againn, 's toil leinn dol a-mach agus a bhith a’ rùrach sa bhaile mhòir!

Bha tòrr spòrs aig na chloinn 's iadsan a' tadhal air Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba aig àm saor-làithean a' Ghearrain 🦕🪸

Cùm do shùil a-mach airson tèaman clubaichean nan saor-làithean ri tighinn a nochdas a dh'aithghearr… 👀

~

More photos of our Edinburgh holiday club from last week 📸

At our holiday clubs we love to get out and explore the city!

During the February holiday week, the children had fun visiting the National Museum of Scotland 🦕🪸

Keep an eye out for our next holiday club day themes coming out soon… 👀

🖥️ www.oganan.com

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 21/02/2023

Cluba nan Saor-Làithean Dhùn Èideann!
Seo caob den treas latha aig cluba nan saor-làithean againn 🎨🌈🖍️

~

Edinburgh Holiday Club!
Here's a snapshot of day three at our holiday club 🎨🌈🖍️

🖥️ www.oganan.com

20/02/2023

📣SEACHDAIN NA GÀIDHLIG 2023📣

Tha Seachdain na Gàidhlig 2023 air toiseachadh! 🤩 Tha sinn air bhioran gus pàirt a ghabhail san t-seachdain chudromach seo agus gu h-àraid le Duaisean na Gàidhlig a' gabhail àite an ath-oidhch'! Dè tha sibhs' gu bhith ris airson Seachdain na Gàidhlig 2023 a chomharrachadh? 🥳

Gheibhear lorg air na diofar thachartasan a tha a' dol tron t-seachdain an seo👇
https://seachdainnagaidhlig.scot/tachartasan/?lang=gd

- - - - - - - - - - - -

📣WORLD GAELIC WEEK 2023📣

World Gaelic Week 2023 has started! 🤩 We're excited to take part in this important week and especially looking forward to the Gaelic Awards taking place tomorrow night! What are you planning to mark World Gaelic Week 2023? 🥳

Find out about all the events taking place through the week through the link above👆

Photos from Òganan Dhùn Èideann's post 18/02/2023

👋 Cuir fàilte air an luchd-obrach | Meet the staff

Seo Anna bho Òganan Dhùn Èideann!

An rud as fheàrr mu bhith ag obair aig Òganan:
“Tha an luchd-obrach aig Òganan cho furanach agus tha a bhith a' fàs eòlach air a' chloinn agus a bhith nam phàirt den t-slighe aca tro FhMG a' còrdadh rium gu mòr.” 💬

~

Meet Anna from Òganan Dhùn Èideann!

Favourite thing about working for Òganan:
“The staff at Òganan are so welcoming and I’m enjoying getting to know all the children and being part of their GME journey.” 💬

🖥️ www.oganan.com

Want your school to be the top-listed School/college in Edinburgh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


139 Bonnington Road
Edinburgh
EH65NQ

Opening Hours

Monday 8am - 6pm
Tuesday 8am - 6pm
Wednesday 8am - 6pm
Thursday 8am - 6pm
Friday 8am - 6pm
Other Edinburgh schools & colleges (show all)
TLI English Language School TLI English Language School
48 Palmerston Place
Edinburgh, EH125DE

Thank you for your interest in our family run school. Improve your English quickly and become part

Summerhall School of Jewellery Summerhall School of Jewellery
Summerhall, 1 Summerhall
Edinburgh, EH91PL

Make Your Own Wedding Ring Workshops & Jewellery making Hen Parties. Workshops in silvermsithing, en

Key To Music Key To Music
Royal Terrace
Edinburgh, EH75AH

Key To Music is a provider of top quality music tuition in Edinburgh. We help students achieve their

Whizzkids Whizzkids
19 Morningside Drive
Edinburgh, EH105LZ

Established in 1998, Whizzkids is a small and friendly computer learning centre run by qualified pri

Treehouse Out of School Club Treehouse Out of School Club
20 Baberton Mains Wynd
Edinburgh, EH143EE

Pentland Toddler Group Pentland Toddler Group
Oxgangs Brae
Edinburgh, EH139

New group for parents & carers of babies and toddlers. Volunteer run so shared responsibility for se

The Forest at Merchiston The Forest at Merchiston
Merchiston Castle School
Edinburgh

The Forest at Merchiston offers the best in formative early years education.

Horizons Residential Care Ltd Horizons Residential Care Ltd
Edinburgh
Edinburgh

We at Horizons are a bespoke provider of residential care for children and young people between the

Edinburgh Korean School 에딘버러 한글학교 Edinburgh Korean School 에딘버러 한글학교
1 East Adam Street
Edinburgh, EH89TF

EKS operates classes from nursery to secondary school and foreign classes. 에딘버러 한글학교

Dean Park Primary School Parent Forum Dean Park Primary School Parent Forum
Edinburgh

Supporting parents and carers of Dean Park Primary School, Balerno, Scotland.

Arbor Green Nursery Arbor Green Nursery
22 Abroretum Avenue
Edinburgh, EH41HP

Arbor Green Nursery is an outdoor nursery that believe every day is a learning day and that learning

Libro Tutors Libro Tutors
Hamilton Place
Edinburgh

We are Edinburgh’s most affordable, expert tutoring and language learning service. Our team of t