Sihlangu Semfene Bob Sithole

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Sihlangu Semfene Bob Sithole, College & University, Claremont.

01/12/2022

Molweni Guys

10/10/2022

"UMBONGO WOKUTHUTHUZELA"

Ewe kaloku!
Ewe kaloku!
Iintliziyo zethu zingqobho ngamachaphaz' egaziπŸ’”,
Imiphefumlo yethu idandathekile😏,
Umqa womel' ephinini ngox' imel' egobel' esandleni.

Kumakhaya ngamakhaya apho athe uSomandla wawisa ilifu elimnyama kuwo wanga lomakhaya angomelela kuba kaloku uThixo nguye opheyo kwaye ikwanguye nothabathayo.

UThixo uzikhwazile izimvu zakhe zasavela,
UThixo uzikhwebile izimvu zakhe zasondela,
Wathetha wancokola nazo de zavuma sangena esiyeni sakhe.

Ewe kaloku kwakude kudala eNdula phaya sasifudula sisidla ngendebe endala lento iyindoda yinto apho eyayisikelwe isiqithi emayisihlakule.
Yayisihlakula ke esosiqithi ithi yakusigqiba sigqiba yatyathe igaba layo yenjenje yaa ukuyokuphumla.

Kona kona lentw' isisity' esihl' asidleli,

Masosuleni iinyembezi sithob' imixhelo singavuyisi uSathana,

Ngxhe ngxhe makhaya ka Ntu ngxhe 😏😏😏😏😏

10/10/2022

KUFANDINI!!

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
KUFANDINI!!! KUFANDINI!!
Kufandini okungafiyo,
Kufandini okuluhlazo,
Kufandini okulivuku-vuku,
Kufandini ndiyakuqalekisa.

Ntlekentlekendini ebulal' iintliziyo,
Ntlekentlekendini ebulal' imiphefumlo,
Gquthezandini odlal' ubutsha,
Ntwengento yaseNtlango zakwa Sathana,

Kufandini ingaba lwenzeni na ulutsha lwakokwethu?
Kufandini ingaba lunamanxelephi n' ulutsha lwakokwethu?
Kufandini ingaba soneni isizwe soMqhekezo?
Kufandini ingaba uvele nganto na kuwe loMqhekezo?

Yini na kubangase siyakhala?
Kutheni na kwabangasa siyalila?
Kutheni na kwabahlwa silala ngenyembezi?
Kutheni na kwabangasa sivunga ngezingqala?
Kutya nokutya esikutyayo kuloMqhekezo sikulumela ngenyembezi,

KUFANDINI ULUTSHABA!!

Ukuba bendiyazi ingcambu yakho apho ingakhona bendakuyisiphula,
Ukuba bendiyazi ingcambu yakho apho ingakhona bendakuyibhubhisa,

KUFANDINI ULUTSHABA!!

Kufandini ungumgqakwe vukuvukundini lenikiniki,
Nikinikindini ledlakadlaka,

Athuleleni na amathambo wokhokho bethu xa kunje na?
Athuleleni na amathambo wee nkokheli zakokwethu xa kunje na?

Mawashukume amathambo wonkosi uJongikhaya Mtirara,
Mawashukume amathambo wonkosi uZanomthetho,
Mawashukume amathambo wonkosi uDalibhunga,
Mawashukume amathambo wonkosi uJongintaba ka Dalindyebo,
Mawashukume amathambo wenkosi zendlu ka Ngubengcuko ka Sgcawu,
Mawashukume amathambo tat' uNelson Rhalihlahla Mandela,

Mawashukume amathambo wenkosi zomthanyama saphel' isizwe sabo ngulo gqutheza wokufa,

Nganithandazeni makholwa konakele,
Nganivumiseni zimboni konakele,
Nganinyangeni maxhwelendini alomdibaniso konakele,
Ngawungenelele Sonini nanini konakele,
Ngawungenelele Yesu nyana ka Hobhedu konakele,
Ngawehlele nguzantsi Yesu nyana ka Josefu uzohlangul' izimvu zakho,

Siyakhula, siyakhuza, siginya noba kuyakrakra kuba kaloku amathemba abhangile,

Kufandiniiiiiiiiiiii!!! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

08/10/2022

Ey umoya wembongi uphantsi ngoku ngenxa yeziganeko ezehla mihla le πŸ€”πŸ˜

08/08/2022

Umbheka pheshaya ngumfuziselo wenkqubela phambili.

Ndasuke ndenyosho!!
Nde nyosho!!
Ndeeee nyoshololoooooo!!!!🚢

08/08/2022

Andizenzanga,
Andizenzanga,

Andizenzanga ndenziwe ngabalel' ukuthula,
Ndenziwe wimiLonde nemiLowa,
Ndenziwe yimiNdiki neMindawa,

AndizenzaaaangaaaaaaπŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­

09/07/2022

Nants' intw' inyuk' emagxeni😭😭..

Ingangase ndithabath' ibhayi lam ndilixhom' emagxeni.
Ingangase ndithabath' intsimbi yam enentsiba zencanda ndiyibhungxek' entloko,
Ingangase ndithabath' umnqayi nomkhonto netshoba nditshile, nditshotshe, ndisile, ndisinde, ndisele ndenjenje.... ndenjenje.... ndenjenjeyaaaaaaaaaaaaaaaaa

06/07/2022

Ngomhla we- 25 ku June ka 2022. Unyana woQhinebe e Jeffrey Bay eBhayi wayezimanya ngeqhina lomtshato nomaRhadebe intombi yaku Gatyane. Yas**a yenjenje imbongi u Sihlangu Semfene Bob Sithole βœŠβœŠπŸ˜…πŸ˜„:

Ziwelen' indongaaaaaa!!!
Ziwelen' indongaaaaaa!!!

Namhlanje sikwaQhinebe,
Nal' usapho luka Gqugqugqu madoda,
Kuluvuyo , kuyimincili,
Kusiliwe, kwasindwa, kwaselwa,

N**i kaloku izikhotsholo zepheshaya kweNciba zivath' ezakwaNtu.
Zizovuyisana nosuku olukhulu lomtshato,
Kumhlophe, kumbetshe-mbetshe.

Zange kwanje aphe khapha,
Hayi hayini madoda abany" abafazi bayakwaz' ukuzala,
Hayi hayini madoda abany' abafana bayakwaz' ukuzeka,
Hayi hayini madoda eziny' intombi ziyakwaz' ukwenda,
Hayi hayini madoda abany' abafazi bayakwaz'ukwendisela.

Kuhle xa kunamhlanje jong' umyeni utsho ngoluka blankethi uncumo,
Uyakhazimla umakoti ungafungu thi sisihlobo seGolide,
Unoncumo, unezinxonxo etsho ngezidlele ezitam-tam ngathi zintsula zosana.

Zicikiziwe kwaye zimilile izinto zika Nantsi.

Hayi hayini bafazi yayaphi na kaloku inimba xa abantwana besenza nje?
Hayi hayini zintombi zalapha layaphi na ihlombe xa ontangandini benu besenza nje?
Hayi s**a zimathile intombi zalapha.

Ewe kaloku madoda lendlela ihanjwa ngababantwana ayilulanga,
Zeninyamezelane , zeninyamekelane,
Kwedini uzungakhwazi ngomnqayi kule ndzwakazi,
Makoti uzungasabeli ngezamiso kulentwana.

Zenithandane, zenakhane,
Zenikhawe, zenakheke,
Zeniphefumlelane ngothando nentobeko,
Zeniphefumlelane ngobunye nendzondelelo,
Zenambathe ingubo yemvisiswano neyamathamsanqa.

Ndee nyosho!!!
nyosho!!!
nyoshololoooooo!!!!!

03/07/2022

Laqaqamb' igqaza,
Yanqum' imigqala,
Zangxongx' ingqangqolo,
Ndaquba ndangqusha ndaquba,

Kwasilwa kwasindwa kwaselwa,

Bhotani kumakhaya ngamakhaya ngalentlwa....

20/06/2022

UNOSALA

Yhesuuk' indoda kwamany'amazwe,
Kunamhlanje nj' izulu liyazongoma,
Liyazongoma kambe ngoba liyakhithika,
Yagqekez' imibane kwakuthi gqi wena ubuhleleleni nekhaya?

Ndithetha ngoNosala owats' induli nentaba,
Ndithetha ngoNosala owasuk' eNgqele wayokujajel' eMgquba,
Ndithetha ngoNosal' owasuk' eMgquba wayokujajel' eNkqantosi,
Ndithetha ngoNosala owasuk' eNkqantosi wayokujajel' eMathileni.

Kakade makwedini naniyiyekelantoni le nkwenkwe igqebh' uZasawa iduma elingatsitywa ntwala?

Yas**a yandihleka le nkwenkwe yavuthel' umgqala wayo yehlis' amathambeka namawa.....

Ndecingcilili

15/06/2022

Yesu nyana kaThixo!!
Yesu mzukulwana ka Hobhedu!!

Singabayelo Simakade,
Singabayelo Msindisi,
Singabayelo Sonini nanini,
Sincede Yehova,

Sincede Yehova kuba Kaloku abantu ebesibathembile basityekezile,
Sincede Yehova kuba Kaloku abantu ebesibathembile basishiyile,
Sincede Yehova kuba Kaloku sinje ngebhadi siyabhadula,

Hlangula Thixo wemikhosi,
Kuba Kaloku ilizwe lijikile,
Sivikele mninintozonke kuba Kaloku xa kunamhlanje umqa womel' ephinini,
Kuba Kaloku xa kunamhlanje isikhuni sibuya nomkhwezile,.

Sincede dwala lamadwala.

I disappear.......

07/06/2022

Ngubani uSihlangu Semfene?

πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°.

uSihlangu Semfene lityendyana nje elisaze ngobusw'ezweni.
uSihlangu Semfene lityendyana elahlwayelwa de lantshula kumhlaba echumileyo wase Mqekezweni kwisithili sase Mthatha.

uSihlangu Semfene lityendyana elathi nje lakuntshula lahlakulwa de lasezwa ukuze likhule lingaphandlwa sisihlava.

uSihlangu Semfene lityendyana elingunyana ka Gusha zomgunyathi ziyabangwa.
uSihlangu Semfene ngumzukulwana kamafinga ntshiya abathi uqumbile kant'ujongile.

Yahamba ke iminyaka de uSihlangu Semfene wanamathelwa lifuthe lesiphiwo sokubonga esivela kwimilowa nakwimilonde. Ndithetha ngetyendyana elaqhubeka nesosiphiwo sokubonga apho waqala ngokubonga iinkomo xa kolusiwe andle ngamakhwenkwe. uSihlangu Semfene ubongile kwaye ngeloxesha wayeselula wayethanda kakhulu umbongo owawukwibali elalisithi "UNOSALA" elalidlala kuNomathotholo ngentsumbi yekuqala emini maqanda.

uSihlangu Semfene waqhubeka nokukubonga nje ezibongela.

Waziveza okokuqala ngqa phambi kwenginginya yabantu eMqekezweni komkhulu apho kwakunomtlangano nentlanganisela yee Nkosi zomthonyama. Kulapho ke wabonga uNkosi uJongikhaya Mtirara. Aaa!! Jongikhayaaaa...

uSihlangu Semfene akaphelelanga apho kuba kaloku uzibongile iiNkosi ezifana no Zanomthetho, uNokwanele, uBhovulendle. Wabonga eQunu kumbhiyozo wosuku lika mangameli wokuqala wentando yesininzi uNelson Rholihlahla Mandela apho kwabhantsuk'amalayilayi kwavel'amabibi kuba kaloku wayebonga phakwezindiswa ezininzi kakumbi. Wabonga kwityilo litye lika lika Yisemkhulu wakhe uFinga ntshiya abathi uqumbile kant'ujongile, uMligxobho unyana kaSonga.

uSihlangu Semfene uzenzele igama kakhulu mhla wabonga kungcwabo womfi utatomkhulu u- Utie Sithole Sigonya kuba kaloku kulapho abantu bashiyeka bengayivali imilomo.
uSihlangu Semfene ubongile ko Xhora ,Mqanduli ko Monti apho eMonti wayebonga itshantliziyo umongameli wombutho we-EFF uJulius Malema.
Nakumatheko eseJongintasa High ubongile kwaye ebuya nee mbasa ngeembasa.❀️❀️

07/06/2022

URhulumente πŸ’”πŸ’”πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­

URhulumente uyadlala ngathi!!
URhulumente uyadlala ngathi!!
URhulumente uyadlala ngathi!!
URhulumente uyadlala ngathi!!
URhulumente uyadlala ngathi!!

πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”

28/05/2022

UTHANDO πŸ’”πŸ’”πŸ’”..

Sithandwa Sam ndenzeni?
Sithandwa Sam ndenzeni?

Ndaye ndagula de ndaphantse ndafa,
Ndade ndahamba ndaya esibhedlele,
Kulapho ndafumana ugqirha,
Ndalucela uncedo kuye,
Kodwa wathi xa endihlinza wathi ubonwa wena sithandwa Sam,
Wathi xa enakukukhupha ndingafa.

Uthando, uthando, uthando,,,

13/05/2022

"Imfundo"

Yinqanawa gxebe liphenyana,
Sisikhitshana gxebe lilitye,
Bambi bathi sisitsixo sobomi gxebe sisitsixo sokuvula impumelelo,
Ludondolo lokukhomba gxebe lokwalatha asuke amaguny' endlala.
Ludondolo lokukhomba gxebe lokwalatha asuke amaguny' entlupheko,

Bambi bathi ipenπŸ–ŠοΈngumnqayi wokulwa kwizizwe ngezizwe.
Bambi bathi iphepha/incwadiπŸ“–πŸ“š likhakha lokuvika kwizizwe ngezizwe.

Amade ngawetyala amafutshane ngawothando.

πŸšΆπŸ•

07/05/2022

29 December 2021, eMpandela A/A kwakuphethwa umsebenzi wokwaziswa komzi wonyana omncinci ka Gwebindlala u(Sinikiwe Shoes Sithole), yaphinda yenjenje imbongi u ( Bob Bob Barnabas Sithole Aaa!! Sihlangu Semfene Bob Sithole )
___________________________________

πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…
Camagu!!!Camagu!!! Camagu!!!

Ewe kaloku madoda,
Iphelil' intw' ibithethwa,

Nganiyahambeni maMpangela ucimbi siwuphethile,
Zenihambe kakuhle kaloku,
Nibulise kwintaba zakuMhlab' ubomvu,
Zenihambe kakuhle kaloku,
Nibulise kwilali zase Mqekezwen,
Zenihambe kakuhle nibulise kwilali zase Xhwili,

Zenihambe kakuhle kaloku,
Nibulise kwintsapho nentsana ezisele ngasemva,
Zenihambe kakuhle kaloku,
Niwadumise amaMpangela ezizweni,
Zenihambe kakuhle kaloku,
Ningalulibali umanyano maMpangela,
Zenihambe kakuhle kaloku,
Nifike niphefumlelane ngothando,
Zenihambe kakuhle kaloku,
Nifike mabelane ngolwazi,

Zenihambe kakuhle kaloku,
Nihambe nibikela ezihlobo ukuba wazisiwe umzi wonyana omncinci ka Gwebindlala,
Zenihambe kakuhle kaloku,
Nihambe nibikela iiNkosi zomthonyama ukuba yambathisiwe inkonyana yohlanga lamaMpangela.

Aaaa!! GWEBINDLAAALAAAA ✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊

07/05/2022

" 27 December 2021, eMpandela A/A kwakusaziswa umzi wonyana omncinci ka Gwebindlala u(Siwanikiwe Shoes Sithole) yadwanduluka yenjenje imbongi: u Sihlangu Semfene Bob Bob Barnabas Sithole.
________________________________

Yadwanduluka iNgomyama,
Lagragram' iHlosi madodaaa,

SiseMpangela kwaSiwanikiwe,
Nal' usapho luka Khokh' uMazula kumaMpangela,
N**i izihlobo zithe ngqwadalala,
Naba abathembe bethe tsh*tshilili,
Ewe kaloku apha thina sibiziwe,
Sibizelwe ukuba sizokubangamangqina,
Nanga amadoda kwaMpangela avunule avath' ezimhloph' iingcawee,
Kuyinkungu nelanga,
Kungubo nomxesibe,
Kusindwe ngobethole kuncasa nekhala,

Xa kunamhlanje madoda nanku umzi wosana uzokungeniswa kwimizi enikhulu,
Nank' umzi omnyama madoda xa kunamhlanje uzofakwa kwimizi omhlophe,
Ungena kwimizi emhlophe nje kuba kaloku nawo ufun' ukuqaqazela,

Giya mzindini wakwaNtu giyaaa
Giya mzindini wakwaNtu giyaaa

Zebudede ubumnyama xa kunamhlanje,
Azaqhawuke lomaqhina xa kunamhlanje,
Azadede lomagunya wobumnyama xa kunamhlanje,

Giya mzindini wesiNtu giyaaa
Giya mzindini wesiNtu giyaaa

Uzusikis' ukucinga kwedini Sihlangu (Shoes),
Uzuchul' ukunyathela kwedini Sihlangu (Shoes),
Kuba kaloku njengoba wenze lomsebenzi uzichukumisile iintshaba,

Giya mzindini wesiNtu giyaaa
Giya mzindini wesiNtu giyaaa

Ewe kaloku madoda,
Azawuphakama amaMpangela,
Zizawuphakama iiMpobole,
Zizawuphakama iiNkethankowa,
Nazo madoda zizakuphosa amazwi wobulumo,

Nganibathathe maMpangela ,
Nab' abantu nab' abantwana,
Nab' abafazi nab' abafazana,

Giya mzindini wesiNtu giyaaa
Giya mzindini wesiNtu giyaaa

Ndecingci!!
Ndecingci!!
Ndecingcilili!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

07/05/2022

Andinayo imali mtanam,
Andinanto mtanam,

Ngawunyamezele esikolweni sana lwam,
Nyamezela sana lwam,
Mus' ukukhala Sana lwam funda uzoyongena eDyunivesithi,
Kuba kaloku olusizi lalapha ekhaya mtanam lokugqitywa nguwe mtanam,
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™
Imfundo sisitsixo sobomi.

02/05/2022

Aaaa!! "GWEBINDLAAALAAAA"
________________________________
Aaaa!! "GWEBINDLAAALAAAA"
________________________________
πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜β˜ΊοΈπŸ˜šπŸ˜˜
Yingqhanga-ngqhangaaaaaaa,
Gxebe Yingqanga ngqhwili,
Yayisisivungu vungu sikaqubulegqitha,

Aaaa!! GWEBINDLAAALAAAA

Yayilichule kwezakwaNtu,
Yayingengo Hempeni Gxebe yayingengo gxebe yayingengo Skhinkobe,

Aaaa!! GWEBINDLAAALAAAA

Yayizingca ngobutyebi gxebe yayingulimi,
Yayizingca ngobutyebi gxebe yayingumfuyi,
Yintw' emathang' akhuma de awadiki bantwana,

Aaaa!! GWEBINDLAAALAAAA✊
Aaaa!! GWEBINDLAAALAAAA✊
Aaaa!! GWEBINDLAAALAAAA✊
Aaaa!! GWEBINDLAAALAAAA✊

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! GWEBINDLAAAAAAAAAAAΓ€LAAAAAΓ€AAAAA✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊😏😏

23/04/2022

Aaaa!!! MATHOL' ENQILO.

Ngusixwexwe wamaMpangel' ephelele,
Lufaf' olude lakwaMvinjwa,
Yindzwana yeeNdzwakazi,
Lichule ngokuzalwa.

Lithole leMpangela engathwayo kuba kaloku yintaka yamathamsanqa,
Yintw' ebuchopho bumachaphez' egolide,
Lichule lokusombulul' ingxaki zekhaya.

Ngunyana kamagadl' aguquke njenge Namba,
Ngunyana kamagadl'aguquke njenge Jombolo,
Inqgayi-ngqayi abayibiza ngo Eskom ngox' abanye besithi nguGil' ibhekile,
Aaaa!!! Mathol' enqilooooo.

Mdumisi ndini wamaRhosi kwizizwe zalomhlab' uhlangene,
Swazindini elimaqhumaqha lokunqwanqwad' iingqondo zaMagwadza,

"Yiyo lonto xa kunamhlanje ndithe nam mandifak' isandla kuba kaloku ndithole elincance inembe yombona🌽 ugasityeketye ndawonye nelithole lenqilo."

Halala MMathol'enqilo MpangelaMMathol'enqilo Mpangela
Halala MMathol'enqilo Ka SitholeKMathol'enqilo Ka SitholeSMathol'enqilo Ka Sithole
Halala Mathol'enqilo kwedini ndiyakubingelela,
Halala Mathol'enqilo kwedini ndiyakudumisa,
Uzuphuhle kwedini uphucule,

MAYIBHABH'ENAMAPHIKO, ITYITYIMB 'ENYAMA ZITHAMBILEYOO.

πŸ™βœŠβœŠβœŠβœŠβœŠAaaa!!! Mathol'enqilo ooooooooo

21/04/2022

"OTHANDWAYO MABHAYI" ❀️

Yintomb' emanz' andonga,
Yintomb' esisipotwana,
Ngumojuselele ukuzidla,
Yipikoko ukubalihomba.

Yintw' xa sele inyathela kuvakal' amakhwelo welilonji nemilonjikazi,
Linina elizingcayo ngobunina balo,
Yindlezana ezalelwe ukuphucula indzwana yakwaSithole,
Yintomb' egwanq' ethand' ukuncuma.

Yinamb' ukucombuluka,
Yintsik' ukunyathetha,

Yintomb' ezol' okwamanz' esiziba,
Yintomb' emncumala njengelanga xa liphuma kwezontabaaaaaaaaaaaaa.....

Hayis**a!! Asuk' aphelemqalen' amazwi wam ngalentombi..❀️❀️❀️✊✊✊✊😏😏😏😏😏

21/04/2022

"UMZALI ONGUMAMA"

Uyabongwa umzalikazi,
Uyabongwa umzalikazi,
Uyabongwa umzalikazi,

Hayi ndas**a ndabobothekeπŸ₯°,
Siyabongwa isikhukhukazi,
Kuba kaloku yintamo yentloko yekhaya,
Yintw' ememsama mhla ngengxaki,
Sisikhukhukazi esiwaziyo amadlelo eneentathe,
Ngumafinga ntshiya ngamhla wendlala kwinzala yakhe
Ngumakhi ,ngumsunguli, ngumphicothi wengxaki zomzi wakhe,
"Uyabongwa umzalikazi"

Ngumakhi nomvuthululi kwindoda yekhaya,
Yintw' enenimba , enemfesane,
Yintw' eyasoloko inamaqatha aphatshileyo kukunyathelela phezulu,
Yintw' ekwaziyo ukuboph' amabade mhla ngendlala,
Yintw' ekwaziy' ukudibanis' amathe neenyambezi khonukuze kulalwe kutyiwe.
"Uyabongwa umzalikazi"

Ngumahamb' esiwa etotoba kodwa avuke esatheth' inyaniso,
Ngumafung' engajiki ingakumbi xa ekhusela inzala yakhe.

Uyabongwa umzalikazi...... uyabongwa umzalikazi.......
Uyabongwa umzalikazi......
πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°

Mayibhabh' enamaphiko....... ityityimb' enyama zithambileyooooooooooooooo

✊✊✊✊✊❀️

21/04/2022

" UMONA"

Sisifo, gxebe yintlekele,
Sisdungamzi, gxebe ngududuma,
Sisifo gxebe into engabonwa nazingcaphephe,
Sisifo gxebe, into enganyangwa namaGqira,
Yitw' eqal' eswen' iyoqhin' intliziyweni,
Sisifo esithi sakukubamba ubhity' emzimbeni,
Yintlekentleke yabantw' abangendawo.

Iyeza lamagqwirha abathi bakulirhabula iphel' inqubela phambili kwakubo,
Ngugqutheza ophalazisa iinyembezi,
Ngugqutheza odlal' ubutshaba kumakhaya ngamakhaya,
Ngugqutheza obulal' intliziyo,

Bambi bathi bezama bambi bayachitha,
Xa kunamhlanje kwimizi kumangcwaba ezigadini ngenxa yeSisifo.
Xa kunamhlanje kwimizi kuzindonga ezizimeleyo ngenxa yeSisifo,
Xa kunamhlanje uninzi lulala ngesingqala ngenxa yeSisifo.

Kazi konakalaphi na kumzi ontsundu?

Kuba kaloku ngexesha lemilowa nemilonde kwakungenje!

Kazi konakalaphi na kumzi ontsundu?

Kuba kaloku ngexesha lemilowa nemilonde umntu yayingumntu ngabantu.

Nganibuyisen' unyawo nto zomgquba konakele,
Ngathandazeni makholwa, niphephethe ndlundini yamathonga akokwethu.

Mathol' anyongande kudlelana.
Mayibhabhe enempiko..... ityityimb' enyama zithambileyooooooooooooooo....................................................................................

21/04/2022

Mandibhotise kwimilonde nemilowa yendlu emnyama yakwaNtu.

Ndibhotise kwizicukujeje nakwizicukujejekazi.

Kumlisela nomthinjana wakwa Xhosa.
Kwimindiki nemindawa esinxibelelana ngayo no Nkulunkulu.
Kwithongo lembol' ebomvu nemhlophe Kwa Xhosa.

Ndithi molweni noko kuni zinxibamxhagandini zakokwethu.

Want your school to be the top-listed School/college in Claremont?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Claremont
Other Colleges & Universities in Claremont (show all)
EduNex SA EduNex SA
288 Main Road, Kenilworth
Claremont, 7709

An online education provider offering premium quality courses that empower and upskill people to maximise their value in the workplace.

Children's Institute, University of Cape Town Children's Institute, University of Cape Town
46 Sawkins Road
Claremont, 7700

We advance children’s rights through research, advocacy, and education. Based at Univ of Cape Town.

Acrylics on carnivals paintings Acrylics on carnivals paintings
22 373 Avelin De Bruin
Claremont, 7784

Oil and water painting on canvas and wall good price free shipping

Varsity Abroad Varsity Abroad
Claremont

We help you with your overseas university applications to the USA, UK, Canada & the Netherlands. We recommend universities, help completing applications, College essays , Test preparation (SAT) & more. check out our services at www.varsityabroad.co.za