Hoa Ngữ Nhân Tâm - Khởi Đầu Sự Thành Công

Trung Tâm Hoa Ngữ Nhân Tâm là nơi học Tiếng Hán dành cho người dân đất Thủ, co

Operating as usual

Want your school to be the top-listed School/college in Thu Dau Mot?

Click here to claim your Sponsored Listing.

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG HOA NGỮ NHÂN TÂM

𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐇𝐨𝐚 𝐍𝐠𝐮̛̃ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̃- 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠. 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐲 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭.𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 đ𝐚̣𝐭 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝟏 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐞̂̃ 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.
𝐇𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐚̃ đ𝐢 𝐬𝐚̂𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐨𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝟒 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞, 𝐧𝐨́𝐢, đ𝐨̣𝐜 , 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐮. 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟭𝟬-𝟭𝟮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐢 đ𝐨̂𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨̣𝐜 𝟏 𝐤𝐞̀𝐦 𝟏.

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐇𝐎̛̣𝐏 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎

𝟏. 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝟏𝟎𝟎% 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 𝐱𝐮̛́

*𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 !
*𝐋𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 !
*𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐚 𝐇𝐒𝐊𝟏𝟎𝟎%!

𝟐. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐮́𝐧𝐠, đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐞́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛̃, 𝟐𝟏𝟒 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐮̉, 𝐜𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐛𝐮́𝐭 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐞̣𝐨 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐇𝐚́𝐧.

𝟑. 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̣𝐨 , 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝟒 𝐤𝐢̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐍𝐆𝐇𝐄-𝐍𝐎́𝐈-Đ𝐎̣𝐂-𝐕𝐈𝐄̂́𝐓 , 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐱𝐚̣ 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ đ𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ : 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ , 𝐡𝐨̉𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 , 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡,𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 , 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲...

𝟒. 𝐌𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐥𝐚̣𝐧𝐡.

𝟓. 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐱𝐚̣ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥𝐮̛𝐮 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 𝐱𝐮̛́ ( 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 - Đ𝐚̀𝐢 𝐋𝐨𝐚𝐧 ) đ𝐞̂̉ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐧𝐨́𝐢 , 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐚̣𝐭 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐱𝐚̣,𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 , 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥𝐮̛𝐮 𝐯𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝟐 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐆𝐢𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠- 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐲.

𝟔. 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐇𝐚́𝐧 𝐍𝐠𝐮̛̃ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐇𝐒𝐊 𝟏-𝟔 ( đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 đ𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐚).

Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒏𝒐́𝒊 “ 𝑻𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈 “ , 𝒉𝒂̃𝒚 𝒏𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 “ 𝑻𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 “.!
📷好好学习天天向上📷

Videos (show all)

Kiểm tra kết thúc khoá hsk1-2
🎉🎉🎉 Động lực nào để bạn học Tiếng TrungĐọc từng chữ trong những buổi đầu phiên âm, chỉnh sửa cho học viên từng chữ nèHọc...
Lớp kiểm tra hoàn HSK1 để chuyển sang HSK2 nè
HOA NGỮ NHÂN TÂM
学习一门新的语言,你将拥有新的生活。所以学中文吧!Học thêm một NGÔN NGỮ mới, bạn sẽ được sống thêm một cuộc đời mới. Vì vậy, hãy học tiếng Trung ...
Lớp HSK3 chiêu sinh thêm đồng đội🙌Lớp học dưới 10 bạn. Thời gian học SÁNG thứ 2-4-6. 9:00-10:30 👏Ib cô Li tư vấn thêm. H...
THÔNG BÁO 📣📣📣Vì tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp, cũng như chung tay góp sức giúp cộng đồng đẩy lui dịch bện...
Đố cả nhà cô đang hỏi gì với bé á?Có ai muốn một chủ đề về thú cưng không nè. Cô thích thú cưng lắm nên cả nhà cmt, cô t...
Một chiếc clip làm siêu lòng các anh chàng
Lớp ôn HSK4 cho đợt thi đầu tháng 4 năm 2021 đã khai giảng rồi nha quý zị ☺️.Lớp sẽ hơi đông nhưng cô Li cân được hết. 🙆...
Ăn sung sẽ sướng 😆#dulich . Nhưng đây là trái VÃ nhá

Location

Category

Telephone

Website

Address


183/61 Huỳnh Văn Luỹ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thu Dau Mot

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Other Tutors/Teachers in Thu Dau Mot (show all)
Tiếng Hoa SHZ Bình Dương Tiếng Hoa SHZ Bình Dương
476A Đại Lộ Bình Dương, Khu 8, Phường Hiệp Thành
Thu Dau Mot, 820000

TIẾNG HOA SHZ BÌNH DƯƠNG là trung tâm dạy tiếng Trung HSK, giao tiếp, thiếu nhi, online, offline,...

Gia sư Cô Ánh Gia sư Cô Ánh
5/514 KP. Hòa Lân 1, Thuận Giao , Thuận An
Thu Dau Mot

Nhận dạy kèm , cung cấp gia sư cấp 1, 2, 3, luyện thi đại học , tiếng anh , tiế

Trung Tâm Tiếng Trung HSL Bình Dương Trung Tâm Tiếng Trung HSL Bình Dương
Hẻm 613 Kp9/phường Phú Lợi/Đường Phú Lợi/Thủ Dầu Một/Bình Dương
Thu Dau Mot, 820000

Học Tiếng Trung cùng người BẢN XỨ - thầy Đài Loan Nâng cao khả năng giao tiếp

Gia sư Miss. Joy Gia sư Miss. Joy
Số 1 Đường 12 Khu Phố 3 , Ph. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thu Dau Mot, 61

💓 Gia sư Miss. Joy chuyên dạy Tiếng Anh cấp 1, cấp 2 và luyện thi Tuyển Sinh sẽ

Gia Sư Tiếng Trung-Hoa Ngữ 24/7 Gia Sư Tiếng Trung-Hoa Ngữ 24/7
26 Đại Lộ Bình Dương, Chung Cư Happy One
Thu Dau Mot

Gia sư tiếng Trung-Đào tạo học viên từ con số 0

Tiếng Trung cùng Vi Tiếng Trung cùng Vi
Số 56 Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thu Dau Mot, 820000

TRUNG TÂM HOA NGỮ 1979 “nâng tầm kiến thức về ngoại ngữ”

Gia Sư Bình Dương -Uy Tín ABC Gia Sư Bình Dương -Uy Tín ABC
Lê Hồng Phong
Thu Dau Mot, 75000

Trung Tâm Gia sư Bình Dương- Uy Tín ABC - Luôn cung cấp dịch vụ dạy kèm tại nhà với đội ngủ giáo viên

Anish TOEIC Anish TOEIC
6 Trần Văn Ơn, Phú Hòa
Thu Dau Mot

TOEIC cho mọi người! Ôn luyện thi các chứng chỉ. Liên hệ: 0978.996.178 (Mr. An)

Tiếng Nhật Phú 先生 Tiếng Nhật Phú 先生
517/2 Nguyễn Văn Trỗi/Phường Hiệp Thành
Thu Dau Mot, 75000

Tiếng Nhật Giao tiếp N5-N4-N2-N1 _Luyện Thi JLPT N5-N4-N3 _Phiên dịch tiếng Nhật

Câu lạc bộ Bơi Lội trường Đại Học Thủ Dầu Một Câu lạc bộ Bơi Lội trường Đại Học Thủ Dầu Một
Số 06, Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một
Thu Dau Mot

Nhằm góp phần tạo nên sân chơi thể thao-giải trí lành mạnh, bổ ích cho sinh vi?

Đất Nền Chơn Thành Đất Nền Chơn Thành
Thu Dau Mot

ĐẤT NỀN GIÁ RẺ,NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI KHU VỰC BÌNH DƯƠNG-BÌNH PHƯỚC CHẤT LƯ?

Luyện chữ đẹp SONG KHÁNH Luyện chữ đẹp SONG KHÁNH
Tô Vĩnh Diện
Thu Dau Mot, 820000