Binh Duong English Speaking Club

Binh Duong English Speaking Club

You may also like

Rosebelle Colleges, Inc.
Rosebelle Colleges, Inc.

Binh Duong English Speaking Club is a playground for all English learners in and out of Binh Duong P

Operating as usual

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 22/11/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 21.11.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Nov. 21st, 2023

Topic: HOBBIES
Chủ đề: NHỮNG SỞ THÍCH

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
19:30 - 21:00


Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 19/11/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 16.11.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Nov. 16th, 2023

Topic: FOOD & DRINKS
Chủ đề: ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
19:30 - 21:00


Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 16/11/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 14.11.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Nov. 14th, 2023

Topic: SELF-INTRODUCTION
Chủ đề: TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
19:30 - 21:00


Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

12/11/2023
Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 02/11/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 31.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 31st, 2023

Topic: HALLOWEEN
Chủ đề: “HALLOWEEN”

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

28/10/2023

"MEANS OF TRANSPORTATION" is for this coming Sunday.

Let's come share "MEANS OF TRANSPORTATION" on this coming Sunday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
15:30 - 17:30, Sun., Oct. 29th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Be sure you're an adult to join this Sunday's discussion session.

Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Sunday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 28/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 26.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 26th, 2023

Topic: MEANS OF TRANSPORTATION
Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

23/10/2023

"MEANS OF TRANSPORTATION" is for this coming Tuesday.

Let's come share "MEANS OF TRANSPORTATION" on this coming Tuesday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Tu., Oct. 24th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Tuesday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 23/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 22.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 22nd, 2023

Topic: INTERNATIONAL INTEGRATION
Chủ đề: HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

21/10/2023

"INTERNATIONAL INTEGRATION" is for this coming Sunday.

Let's come share "INTERNATIONAL INTEGRATION" on this coming Sunday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
15:30 - 17:30, Sun., Oct. 22nd, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Be sure you're an adult to join this Sunday's discussion session.

Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Sunday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 21/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 19.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 19th, 2023

Topic: VIETNAMESE WOMEN’S DAY
Chủ đề: NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 18/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 17.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 17th, 2023

Topic: MY FAMILY
Chủ đề: GIA ĐÌNH CỦA TÔI

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

18/10/2023

"VIETNAMESE WOMEN’S DAY" is for this coming Thursday.

Let's come share "NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM" on this coming Thursday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Thu., Oct. 19th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Thursday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 16/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 15.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 15th, 2023

Topic: MY GOALS
Chủ đề: NHỮNG MỤC TIÊU CỦA TÔI

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba/ Tuesdays
(cho trẻ em/ for children)
Thứ Năm/ Thursdays
(cho thiếu niên/ for teenagers)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

16/10/2023

"MY FAMILY" is for this coming Tuesday.

Let's come share "MY FAMILY" on this coming Tuesday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Tu., Oct. 17th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Tuesday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

14/10/2023

"MY GOALS" is for this coming Sunday.

Let's come share "MY GOALS" on this coming Sunday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
15:30 - 17:30, Sun., Oct. 15th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Be sure you're an adult to join this Sunday's discussion session.

Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Sunday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

11/10/2023

"MY GOALS" is for this coming Thursday.

Let's come share "MY GOALS" on this coming Thursday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Thu., Oct. 12th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Thursday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 11/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 11.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 11th, 2023

Topic: NATURE
Chủ đề: THIÊN NHIÊN

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba & Năm/ Tuesdays & Thursdays
(cho trẻ em/ for children)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

09/10/2023

"NATURE" is for this coming Tuesday.

Let's come share "NATURE" on this coming Tuesday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Tu., Oct. 11th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Tuesday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 09/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 09.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 9th, 2023

Topic: RECYCLING
Chủ đề: TÁI CHẾ

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba & Năm/ Tuesdays & Thursdays
(cho trẻ em/ for children)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

08/10/2023

"RECYCLING" is for this coming Sunday.

Let's come share "RECYCLING" on this coming Sunday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
15:30 - 17:30, Sun., Oct. 8th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Be sure you're an adult to join this Sunday's discussion session.

Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Sunday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

04/10/2023

"RECYCLING" is for this coming Thursday.

Let's come share "RECYCLING" on this coming Thursday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Thu., Oct. 5th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Thursday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 04/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 03.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 3rd, 2023

Topic: OVERSEAS STUDY
Chủ đề: DU HỌC

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba & Năm/ Tuesdays & Thursdays
(cho trẻ em/ for children)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

03/10/2023

"OVERSEAS STUDY" is for this coming Tuesday.

Let's come share "OVERSEAS STUDY" on this coming Tuesday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Tu., Oct. 3rd, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Tuesday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 02/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 01.10.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Oct. 1st, 2023

Topic: CONSUMERISM
Chủ đề: VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba & Năm/ Tuesdays & Thursdays
(cho trẻ em/ for children)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

01/10/2023

"CONSUMERISM" is for this coming Sunday.

Let's come share "CONSUMERISM" on this coming Sunday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
15:30 - 17:30, Sun., Oct. 1st, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Be sure you're an adult to join this Sunday's discussion session.

Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Sunday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 01/10/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 28.09.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Sept. 28th, 2023

Topic: HAPPY MID-AUTUMN FESTIVAL
Chủ đề: CHÚC MỪNG TẾT TRUNG THU

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba & Năm/ Tuesdays & Thursdays
(cho trẻ em/ for children)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Bình Dương's post 29/09/2023

Happy Mid-Autumn Festival!

❤️❤️❤️

27/09/2023

"HAPPY MID-AUTUMN FESTIVAL" is for this coming Thursday.

Let's come share "HAPPY MID-AUTUMN FESTIVAL" on this coming Thursday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Thu., Sept. 28th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Thursday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 27/09/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 26.09.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Sept. 26th, 2023

Topic: UNIVERSE
Chủ đề: VŨ TRỤ

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba & Năm/ Tuesdays & Thursdays
(cho trẻ em/ for children)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

25/09/2023

"UNIVERSE" is for this coming Tuesday.

Let's come share "UNIVERSE" on this coming Tuesday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Tu., Sept. 26th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Tuesday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

24/09/2023

"MY MEMORABLE DAY" is for this coming Sunday.

Let's come share "MY MEMORABLE DAY" on this coming Sunday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
15:30 - 17:30, Sun., Sept. 24th, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Be sure you're an adult to join this Sunday's discussion session.

Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Sunday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 22/09/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 21.09.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Sept. 21st, 2023

Topic: MY MEMORABLE DAY
Chủ đề: NGÀY ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba & Năm/ Tuesdays & Thursdays
(cho trẻ em/ for children)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

21/09/2023

"MY MEMORABLE DAY" is for this coming Thursday.

Let's come share "MY MEMORABLE DAY" on this coming Thursday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Thu., Sept. 21st, ‘23

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Thursday's topic before joining!

Fill out the form from the link below, please!
https://forms.gle/WoogxFaSTSb4CcgSA

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Photos from Binh Duong English Speaking Club's post 20/09/2023

Buổi Thảo luận của Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương diễn ra vào 19.09.2023/
Binh Duong English Speaking Club’s Discussion Session taken place on Sept. 19th, 2023

Topic: MY SPECIAL TALENT
Chủ đề: TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA TÔI

Câu lạc bộ tiếng Anh Bình Dương được tổ chức hàng tuần!/
Binh Duong English Speaking Club is held every week!

Thời gian:/ Time:
19:30 – 21:00
Thứ Ba & Năm/ Tuesdays & Thursdays
(cho trẻ em/ for children)
15:30 - 17:30
Chủ Nhật/ Sundays
(cho người lớn/ for adults)

Địa điểm:/ Venue:
Số 45, Đ. Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
No. 45, Huynh Van Nghe St., Phu Loi W., Thu Dau Mot C., Binh Duong Prov.


Câu lạc bộ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi thành viên đã đăng ký tham gia!/
The Club is open completely free to all registered participants!

28/12/2022

"NEW YEAR, NEW RESOLUTIONS" is for this coming Thursday.

Let's come share "NEW YEAR, NEW RESOLUTIONS" on this coming Thursday with Binh Duong English Speaking Club!

- Time:
19:30 - 21:00, Thu., Dec. 29th, ‘22

- Venue:
Bình Dương English Speaking Club (VAFL CENTER)
Offline Meeting taken place at #354, Binh Duong Ave., Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

- Admission:
Completely Free of Charge

- Requirements:
Please, prepare words and ideas you wish to convey to the Club for this Thursday's topic before joining!

We look forward to your participation, guys!

BD ESC

Want your school to be the top-listed School/college in Thu Dau Mot?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

"SWEETEST MOMENTS IN LIFE" is for this coming Tuesday.Let's come share "SWEETEST MOMENTS IN LIFE” on this coming Tuesday...
What are your wishes, guys?
Our Club's Discussion Session on January 7th, 2020CLIMATE CHANGE
HỘI THẢO DU HỌC --- ĐẠI HỌC BANG ARKANSAS
''Start-up" Phobia
Again, there are two kinds of people...

Location

Category

Telephone

Address


#45, Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward
Thu Dau Mot
72000

Opening Hours

Tuesday 19:30 - 21:00
Thursday 19:30 - 21:00
Other Education in Thu Dau Mot (show all)
Lê Huy - Người Gieo Hạt Từ Tâm Lê Huy - Người Gieo Hạt Từ Tâm
Thu Dau Mot, 590000

Đây là trang của Lê Huy - NGƯỜI GIEO HẠT TỪ TÂM. Là Người Gieo Hạt đam mê chia

Vui Học Ngoại Ngữ Vui Học Ngoại Ngữ
Thu Dau Mot, 02743

Chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Lái Xe An Cư Bình Dương Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Lái Xe An Cư Bình Dương
Thu Dau Mot

Đào tạo bằng lái xe các hạng A1,A2, B1, B2, C và Nâng hạng D. Cam kết Học phí gi?

Ms Hoa Junior Bình Dương Ms Hoa Junior Bình Dương
190 Đường 30 Tháng 4 Phường Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một
Thu Dau Mot

Sứ mệnh Ms Hoa Junior là giúp 1 triệu học sinh cấp 1 đạt điểm giỏi và sử dụng tiếng anh thành thạo

MindX Technology School MindX Technology School
Lầu 2 Toà Nhà Becamex Bình Dương/230 Đại Lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một
Thu Dau Mot, 75100

MasterLayer MasterLayer
Lầu 3 – Tòa Nhà Becamex, 230 Đại Lộ Bình Dương
Thu Dau Mot

Đào tạo lập trình viên Front-end chuyên nghiệp cùng kiếm thức UI-UX toàn diện.

Tuyển sinh Cao đẳng Chính quy tại Bình Dương - Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ 2 Tuyển sinh Cao đẳng Chính quy tại Bình Dương - Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ 2
Thu Dau Mot, 75000

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy tại Bình Dương tại Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ 2, xét tuyển học bạ Cao đẳng chính quy các ngành nghề Liên hệ 👉 Hotline: 0395113839

HED Hoài Đức HED Hoài Đức
Thu Dau Mot

HED Hoài Đức BDVH Toán và Anh Anh văn giao Tiếp Chứng Chỉ Cambridge / IELTS

Mầm Non Ngày Hạnh Phúc Mầm Non Ngày Hạnh Phúc
Đường ĐX 029, Phú Mỹ
Thu Dau Mot, 75113

MẦM NON NGÀY HẠNH PHÚC Ngôi nhà cho bé – Ba mẹ yên tâm

IELTS Khang Tran IELTS Khang Tran
Thủ Dầu Một/Bình Dương
Thu Dau Mot, 55000

How To Get IELTS Band 7.0+ (Fast)

Khóa Học Đào Tạo Chạy Quảng Cáo Fb Thuận An Khóa Học Đào Tạo Chạy Quảng Cáo Fb Thuận An
Nguyễn Văn Tiết
Thu Dau Mot

Khóa Học Đào Tạo Chạy Quảng Cáo Facebook Thuận An là khóa học hướng dẫn chạ

HVEC - Hung Vuong’s English Club HVEC - Hung Vuong’s English Club
593 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Thu Dau Mot

Câu lạc bộ tiếng Anh thuộc trường THPT Chuyên Hùng Vương - Bình Dương