Happy Journey Preschool

Happy Journey Preschool

Trường Mầm non song ngữ Happy Journey: Phương pháp GD Montessori Quốc Tế và Project Based Learning

Operating as usual

Photos from Happy Journey Preschool's post 17/11/2023

🌻 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀’ 𝗔𝗼 𝗗𝗮𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗪𝗲𝗲𝗸
✅ 𝐹𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑑𝑠, 𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑠 𝑎𝑠 𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟, 𝑛𝑢𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑜𝑤 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑦. 𝑇ℎ𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑤𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑜 𝐷𝑎𝑖 𝑖𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑡 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦.

🌻 𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗲𝗸 𝗼𝗳 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗼 𝗗𝗮𝗶 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 𝗮𝘁 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆 𝗶𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗮 𝗴𝗶𝗳𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝘁𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀’ 𝗗𝗮𝘆.

🌻 Watching the children enthusiastically and meticulously cutting, pasting, just like real designers, using various materials to create their own unique and innovative Ao Dai, infused with all the emotions they have, is certainly a touching gift for the teachers!❤️❤️❤️
--------------------------------------
🌻 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ 𝐀́𝐎 𝐃𝐀̀𝐈 𝐂𝐎̂ 𝐆𝐈𝐀́𝐎
✅ Đ𝑜̂́𝘪 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯𝘩𝑜̉, 𝘊𝑜̂ 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘺𝑒̂̀𝘯 𝘵𝑎̉𝘪 𝘵𝘳𝘪 𝘵𝘩𝑢̛́𝘤 𝘤𝑢̃𝘯𝘨 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘮𝑒̣ 𝘵𝘩𝑢̛́ 2 𝘨𝘪𝑢́𝘱 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑎̀𝘯𝘩 𝘷𝑎̀ 𝘬𝘩𝑜̂𝘯 𝘭𝑜̛́𝘯 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘯𝘨𝑎̀𝘺. 𝘏𝑖̀𝘯𝘩 𝑎̉𝘯𝘩 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘤𝑜̂ 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘬𝘩𝘰𝑎́𝘤 𝘭𝑒̂𝘯 𝘮𝑖̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝑎́𝘰 𝘥𝑎̀𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘺𝑒̂̀𝘯 𝘵𝘩𝑜̂́𝘯𝘨 𝘭𝑎̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘷𝑒̉ đ𝑒̣𝘱 𝘲𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘶𝑜̣̂𝘤 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘵𝑎̂́𝘵 𝘤𝑎̉ 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯𝘩𝑜̉ 𝑜̛̉ 𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺.

🌻 𝗧𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗹𝗲̂̃ 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗼 𝗮́𝗼 𝗱𝗮̀𝗶 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝗲́ 𝗼̛̉ 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗼́𝗻 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼̂ 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝐚̂𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́𝗼.

🌻 Ngắm nhìn các bạn nhỏ say sưa, tỉ mỉ cắt cắt, dán dán như một nhà thiết kế thực thụ với nhiều nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành 1 chiếc áo dài phá cách của riêng mình cùng tất cả những tình cảm được các bạn nhỏ thổi vào trong đó chắc chắn là một món quà rất cảm động dành cho cô giáo đấy ạ! ❤️❤️❤️

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Hotline: 0906.926.900/ 090.197.1318

16/11/2023

𝐒𝐇𝐎𝐖 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐄𝐋𝐋
🌟𝑇ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑎𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑢𝑠 𝑖𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑑𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙. 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑙𝑦 "𝑆ℎ𝑜𝑤 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑒𝑙𝑙" 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠, 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑡ℎ𝑒𝑚𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒, 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠' 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠, 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑟𝑒, 𝑒𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑜𝑤 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑏𝑦 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑖𝑒𝑤𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠.
☘️𝑨𝒕 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍, 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒍𝒚 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒖𝒓𝒂𝒈𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒔𝒉𝒐𝒘𝒄𝒂𝒔𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚, 𝒇𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒅𝒂𝒚.
******************************************
🌟𝐻𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 “𝑆ℎ𝑜𝑤 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑒𝑙𝑙” 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑢̃𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣, 𝑚𝑜́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́,…, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐, 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃, 𝑔𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎́𝑚 đ𝑜̂𝑛𝑔.
☘️𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍, 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒐𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚.

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Photos from Happy Journey Preschool's post 11/11/2023

“𝑫𝒓𝒆𝒂𝒎 𝑩𝒊𝒈 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑶𝒏𝒆” 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑙𝑎𝑢𝑔ℎ𝑡𝑒𝑟, 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑜𝑓 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠.

𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐚𝐬𝐩𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐧𝐮𝐫𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬. 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞, 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐟𝐮𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬, 𝐭𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐬, 𝐚𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐬, 𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠, 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭𝐢𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐨𝐫𝐞.

The enchanting realm of pretend play is an essential part of emotional development, fostering a spirit of learning and dreams for the future.
--------------------------------------

“𝑫𝒓𝒆𝒂𝒎 𝑩𝒊𝒈 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑶𝒏𝒆”
𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑢̛́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖, đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 “𝒖̛̣𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛” 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖.

𝐃𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 “𝑫𝒓𝒆𝒂𝒎 𝑩𝒊𝒈 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑶𝒏𝒆” 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 đ𝐞𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢, 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨́ 𝐯𝐮𝐧 đ𝐚̆́𝐩 𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐨̛ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐞𝐦 𝐛𝐞́. 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐝𝐚̣𝐧, 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨, 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃…Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐛𝐨̣̂: 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃, 𝐂𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨, 𝐔𝐨̛́𝐜 𝐦𝐨̛ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮́ 𝐩𝐡𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃, 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃, 𝐥𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐲…

Thế giới kỳ diệu của trò chơi giả bộ là một phần thiết yếu trong đời sống tinh thần và là yếu tố thúc đẩy sự phát triển cảm xúc của các bạn nhỏ, nuôi dưỡng tinh thần học tập và ước mơ trong tương lai.

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Hotline: 0906.926.900/ 090.197.1318

Photos from Happy Journey Preschool's post 09/11/2023

☘ "𝑻𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏 𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒎𝒐𝒓𝒆" 𝒊𝒔 𝒂𝒏 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊 𝒎𝒆𝒕𝒉𝒐𝒅 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒆𝒂𝒄𝒉𝒆𝒓𝒔.
- 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖
🌟 𝑇ℎ𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑠 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑'𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚. 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑜𝑓 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒𝑠. 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑤𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 ℎ𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑'𝑠 𝑎𝑚𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑤𝑎𝑖𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑 𝑐𝑎𝑛 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒.
🌟 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑤𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.
****************************************
☘ “𝑫𝒂̣𝒚 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒊́𝒕 đ𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒔𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐̛𝒏” 𝑳𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝑩𝒐̂́ 𝒎𝒆̣ 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏.
- 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘪
🌟 𝘕𝘨𝘶𝘺𝑒̂𝘯 𝘵𝑎̆́𝘤 𝘤𝑢̉𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘪 𝘭𝑎̀ 𝘵𝑜̂𝘯 𝘵𝘳𝑜̣𝘯𝘨 𝘴𝑢̛̣ 𝘵𝑢̛̣ 𝘥𝘰 𝘤𝑢̉𝘢 𝘵𝘳𝑒̉. 𝘉𝘢 𝘮𝑒̣, 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘷𝘪𝑒̂𝘯 𝘤𝘩𝑖̉ đ𝑜́𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘪 𝘵𝘳𝑜̀ 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘴𝑎́𝘵, 𝘩𝑢̛𝑜̛́𝘯𝘨 𝘥𝑎̂̃𝘯. 𝘒𝘩𝘪 𝑜̛̉ 𝘨𝑜́𝘤 𝘯𝘩𝑖̀𝘯 đ𝑜́, 𝘤𝘩𝑢́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘴𝑒̃ 𝘩𝑜̣𝘤 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘤𝑎́𝘤𝘩 đ𝑎̣̆𝘵 𝘯𝘪𝑒̂̀𝘮 𝘵𝘪𝘯 𝘵𝘶𝘺𝑒̣̂𝘵 đ𝑜̂́𝘪 𝘷𝑎̀𝘰 𝘯𝑎̆𝘯𝘨 𝘭𝑢̛̣𝘤 𝘵𝘶𝘺𝑒̣̂𝘵 𝘷𝑜̛̀𝘪 𝘤𝑢̉𝘢 𝘵𝘳𝑒̉. 𝘚𝑢̛̣ 𝘬𝘪𝑒̂𝘯 𝘯𝘩𝑎̂̃𝘯 đ𝑒̂̉ 𝘤𝘩𝑜̛̀ đ𝑜̛̣𝘪 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘲𝘶𝑎̉ 𝘮𝑎̀ 𝘵𝘳𝑒̉ 𝘤𝑜́ 𝘵𝘩𝑒̂̉ 𝘭𝑎̀𝘮 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤.
🌟 Đ𝐚̂𝘺 𝘤𝑢̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝑖́𝘯𝘩 𝘭𝑎̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘪𝑒̂̉𝘮 𝘵𝘩𝑒̂̉ 𝘩𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘴𝑢̛̣ 𝘵𝑜̂𝘯 𝘵𝘳𝑜̣𝘯𝘨 𝘷𝑎̀ 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝑖́𝘤𝘩 𝘵𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘩𝑎̂̀𝘯 𝘵𝑢̛̣ 𝘭𝑎̣̂𝘱 𝘤𝑢̉𝘢 𝘵𝘳𝑒̉ 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘨𝘪𝑎́𝘰 𝘥𝑢̣𝘤 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘪 𝘵𝑎̣𝘪 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭.
-------------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

07/11/2023

🏀 𝑰𝒏 𝑮𝒚𝒎𝒌𝒊𝒅 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆𝒔 𝒂𝒕 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍, 𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏 𝒆𝒏𝒈𝒂𝒈𝒆 𝒊𝒏 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒆 𝒂 𝒉𝒆𝒂𝒍𝒕𝒉𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒈𝒊𝒍𝒆 𝒃𝒐𝒅𝒚.

✅ 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑟𝑚-𝑢𝑝 𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒𝑠, 𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑑𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒.
✅𝑇ℎ𝑒 𝐺𝑦𝑚𝐾𝑖𝑑 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑜𝑐𝑢𝑠 𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎𝑠 ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡, 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡, 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝑇ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑎𝑚𝑠, 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠𝑎𝑢𝑙𝑡𝑠, 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑗𝑢𝑚𝑝𝑠, 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑎𝑙𝑠𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 𝐴𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑙𝑦, 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑜𝑓 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠, 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠, 𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠.
🌹𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒅𝒆𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒆𝒏𝒗𝒊𝒓𝒐𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒃𝒐𝒕𝒉 𝒑𝒉𝒚𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏.
***********************************************
🏀𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝒙𝒆𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝑮𝒚𝒎𝒌𝒊𝒅 𝒐̛̉ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̀𝒎 𝒏𝒐𝒏 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍, 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ đ𝒂̃ 𝒓𝒆̀𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒐́ 1 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒆́𝒐 𝒍𝒆́𝒐 𝒏𝒉𝒆́.
✅𝑆𝑎𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜, 𝑑𝑒̉𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡.
✅𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝐺𝑦𝑚𝐾𝑖𝑑 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎𝑜 – 𝑐𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔, 𝑑𝑎́𝑛𝑔 đ𝑖 – đ𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 : 𝐵𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑡ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢, 𝑙𝑜̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔,…𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖. 𝐷𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̆́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔.
🌹 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏

-------------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Photos from Happy Journey Preschool's post 05/11/2023

☀️ 𝑷𝒍𝒂𝒚 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒚 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏: 𝑷𝒍𝒂𝒚 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 - 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒚.
This helps young children develop their intellect, physical abilities, social relationships, life skills, and overall growth.

🌻 𝘖𝘶𝘵𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘺 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘢𝘨𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘥𝘢𝘱𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘦𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘸𝘩𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘣𝘰𝘰𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘭𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘭𝘪𝘧𝘦.𝘉𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘵𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺, 𝘰𝘶𝘵𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘺 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘥𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘹𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘧𝘰𝘳𝘵 𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘳𝘦𝘴𝘩 𝘢𝘪𝘳 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘳𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦, 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭.🥰🥰🥰

--------------------------------------

☀️ 𝑽𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒂̣𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ : 𝑪𝒉𝒐̛𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒉𝒐̣𝒄- 𝑯𝒐̣𝒄 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒐̛𝒊!
Qua đó giúp các bạn nhỏ phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm quan hệ xã hội, kỹ năng sống... nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.

🌻 𝘏𝘰𝑎̣𝘵 đ𝑜̣̂𝘯𝘨 𝘷𝘶𝘪 𝘤𝘩𝑜̛𝘪 𝘯𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘵𝘳𝑜̛̀𝘪 𝘵𝑎̣𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯𝘩𝑜̉ 𝘴𝑢̛̣ 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩𝑒̣𝘯 𝘷𝑎̀ 𝘵𝘩𝑖́𝘤𝘩 𝑢̛́𝘯𝘨 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘮𝑜̂𝘪 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘵𝑢̛̣ 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘯, đ𝑜̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑜̛̀𝘪 𝘨𝘪𝑢́𝘱 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘵𝑢̛̣ 𝘵𝘪𝘯, 𝘮𝑎̣𝘯𝘩 𝘥𝑎̣𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝑜̣̂𝘤 𝘴𝑜̂́𝘯𝘨. 𝘩𝘰𝑎̣𝘵 đ𝑜̣̂𝘯𝘨 𝘷𝘶𝘪 𝘤𝘩𝑜̛𝘪 𝘯𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘵𝘳𝑜̛̀𝘪 𝘯𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘨𝘪𝑢́𝘱 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯𝘩𝑜̉ 𝘱𝘩𝑎́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝑒̂̉𝘯 𝘵𝘩𝑒̂̉ 𝘭𝑢̛̣𝘤, 𝘵𝑎̆𝘯𝘨 𝘴𝑢̛́𝘤 đ𝑒̂̀ 𝘬𝘩𝑎́𝘯𝘨... 𝘤𝑜̀𝘯 𝘨𝘪𝑢́𝘱 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘤𝑜́ 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘪𝐚̂𝘺 𝘱𝘩𝑢́𝘵 𝘵𝘩𝘰𝑎̉𝘪 𝘮𝑎́𝘪, 𝘥𝑒̂̃ 𝘤𝘩𝑖̣𝘶 𝘬𝘩𝘪 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘳𝘢 𝘯𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 𝘩𝑖́𝘵 𝘵𝘩𝑜̛̉ 𝘣𝑎̂̀𝘶 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝑖́ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝑎̀𝘯𝘩 𝘤𝑢̉𝘢 𝘵𝘩𝘪𝑒̂𝘯 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘯 𝘹𝘶𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩 𝘮𝑖̀𝘯𝘩, 𝘵𝑎̣𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯𝘩𝑜̉ 𝘭𝘶𝑜̂𝘯 𝘤𝑜́ 𝘤𝑎̉𝘮 𝘨𝘪𝑎́𝘤 𝘨𝑎̂̀𝘯 𝘨𝑢̃𝘪, 𝘯𝘩𝑢̛ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘩𝑜̀𝘢 𝘮𝑖̀𝘯𝘩 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪𝑒̂𝘯 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘯, 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤𝘩𝑖́𝘯𝘩 𝘵𝑎̣𝘪 𝘯𝘨𝑜̂𝘪 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝐚̂𝘯 𝘺𝑒̂𝘶 𝘤𝑢̉𝘢 𝘮𝑖̀𝘯𝘩! 🌻🌻🌻


--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Hotline: 0906.926.900/ 090.197.1318

Photos from Happy Journey Preschool's post 04/11/2023

🎨 𝐀𝐑𝐓𝐒 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓𝐘 - 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧'𝐬 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
👧 “𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟, 𝐼 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑜𝑤𝑛 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒, 𝑐𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑘𝑒 𝑖𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑒?”

🌻 𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘤𝘶𝘵𝘦 𝘴𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯, 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘦𝘳𝘴 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘶𝘱 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘢𝘯 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘺 𝘵𝘰 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘦, 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘳𝘵, 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴.

🏡𝘉𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘩𝘰𝘶𝘴𝘦𝘴 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳𝘴 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘢𝘥𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭 𝘺𝘢𝘳𝘥. 𝘛𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘹𝘤𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴 𝘵𝘰𝘨𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳.

🏫 𝘈𝘵 𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭, 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘢𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘧𝘳𝘦𝘦𝘭𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘶𝘱 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘴𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴, 𝘩𝘦𝘭𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘴𝘬𝘪𝘭𝘭𝘴🌹
********************************************
🎨 𝑺𝑨́𝑵𝑮 𝑻𝑨̣𝑶 𝑵𝑮𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑼𝑨̣̂𝑻 - 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒆́
👧“𝐶𝑜̂ 𝑜̛𝑖, 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑐𝑜̂ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̂?”

🌻𝑇𝑢̛̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑛𝑜́𝑖 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑒̂𝑛 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 1 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ , 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡, 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑏𝑒́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.

🏡𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡 𝑠𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 đ𝑎̃ 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑜̂ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.
🏫𝑇𝑎̣𝑖 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛, ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 🌹

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Photos from Happy Journey Preschool's post 02/11/2023

🕷️🎃 𝑯𝑨𝑷𝑷𝒀 𝑯𝑨𝑳𝑳𝑶𝑾𝑬𝑬𝑵 2023!
𝑭𝑼𝑵 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑹𝑺 - 𝑴𝒀𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑼𝑺 𝑨𝑵𝑫 𝑴𝑨𝑮𝑰𝑪𝑨𝑳.👻

👻 Surely in the past few days, the children at Happy Journey have passed word to each other or told their parents about pumpkins, bat wings, giant spiders and mysterious patterns that appear in the children's lessons.

🎃 𝙏𝙝𝙚 𝙩𝙚𝙖𝙘𝙝𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙝𝙞𝙡𝙙𝙧𝙚𝙣 𝙖𝙩 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮 𝙝𝙖𝙙 𝙖𝙣 𝙖𝙙𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙗𝙮 𝙙𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙪𝙥 𝙖𝙨 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙧𝙨: 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣, 𝙄𝙧𝙤𝙣𝙢𝙖𝙣, 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣, 𝙬𝙞𝙩𝙘𝙝𝙚𝙨, 𝙥𝙞𝙧𝙖𝙩𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙨𝙥𝙚𝙣𝙨𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚𝙨𝙨𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙖𝙞𝙧𝙮 𝙩𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙜𝙤𝙧𝙜𝙚𝙤𝙪𝙨 𝙘𝙤𝙨𝙩𝙪𝙢𝙚𝙨 𝙩𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙤𝙠𝙮 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙮 𝙞𝙣 "𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙮", 𝙩𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙘𝙖𝙧𝙮 𝙗𝙪𝙩 𝙣𝙤 𝙡𝙚𝙨𝙨 𝙘𝙪𝙩𝙚, 𝙖𝙩𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙘𝙞𝙤𝙪𝙨 𝙙𝙞𝙨𝙝𝙚𝙨.

🕷️𝙉𝙤𝙩 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙩𝙝𝙖𝙩, 𝙘𝙝𝙞𝙡𝙙𝙧𝙚𝙣 𝙘𝙖𝙣 𝙖𝙡𝙨𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙣 𝙢𝙖𝙣𝙮 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙜𝙖𝙢𝙚𝙨, 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙘𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙪𝙧𝙥𝙧𝙞𝙨𝙚 𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙖𝙨: 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙗𝙪𝙧𝙨𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙪𝙗𝙗𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙝𝙞𝙩𝙚 𝙥𝙤𝙬𝙙𝙚𝙧 𝙩𝙤 𝙜𝙚𝙩 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙮, 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙜𝙚 𝙤𝙛 𝙝𝙪𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙜𝙝𝙤𝙨𝙩𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙩𝙚𝙖𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙮, 𝙪𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤𝙣𝙜𝙨 𝙩𝙤 𝙥𝙞𝙘𝙠 𝙪𝙥 𝙞𝙣𝙨𝙚𝙘𝙩𝙨, 𝙨𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧𝙨 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜... 𝘼𝙡𝙡 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚 𝙖 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙛𝙞𝙡𝙡𝙚𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙟𝙤𝙮 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙧𝙣𝙚𝙧𝙨: 𝙈𝙤𝙣𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙤𝙣𝙜, 𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙀𝙜𝙜 𝙃𝙪𝙧𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝘽𝙤𝙤, 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧 𝙍𝙖𝙘𝙚...

🧙‍♀️🧹️ The series of Halloween activities has created opportunities for children to be exposed to and immerse themselves in Western cultural activities that are unique to their age, thereby arousing interest and passion for learning and community while developing fine and gross motor skills, being confident in front of crowds, exercising the senses and expanding vocabulary and essential life skills.
--------------------------------------
👻🕷️ 𝑯𝑨𝑷𝑷𝒀 𝑯𝑨𝑳𝑳𝑶𝑾𝑬𝑬𝑵 2023!
𝑺𝑨̆́𝑪 𝑴𝑨̀𝑼 𝑽𝑼𝑰 𝑵𝑯𝑶̣̂𝑵 - 𝑯𝑼𝒀𝑬̂̀𝑵 𝑩𝑰́ 𝑽𝑨̀ 𝑫𝑰𝑬̣̂𝑼 𝑲𝒀̀ 🎃

👻 Ắt hẳn trong những ngày qua, các bạn nhỏ ở Happy Journey đã truyền tai nhau hay kể với ba mẹ về những quả bí ngô, cánh dơi, nhện khổng lồ cùng những họa tiết kỳ bí xuất hiện trong những giờ học của các bạn nhỏ.

🎃 𝘾𝒐̂ 𝙜𝙞𝒂́𝙤 𝙫𝒂̀ 𝙘𝒂́𝙘 𝙗𝒂̣𝙣 𝙣𝙝𝒐̉ 𝒐̛̉ 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮 đ𝒂̃ 𝙘𝒐́ 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙘𝙝𝙪𝙮𝒆̂́𝙣 𝙥𝙝𝙞𝒆̂𝙪 𝙡𝒖̛𝙪 đ𝒆̂́𝙣 𝙫𝒐̛́𝙞 𝙩𝙝𝒆̂́ 𝙜𝙞𝒐̛́𝙞 𝙣𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 𝙢𝒂̀𝙪 𝙠𝙝𝙞 𝙝𝒐́𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒂̀𝙣𝙝 𝙘𝒂́𝙘 𝙣𝙝𝐚̂𝙣 𝙫𝒂̣̂𝙩: 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣, 𝙄𝙧𝙤𝙣𝙢𝙖𝙣, 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣, 𝙥𝙝𝒖̀ 𝙩𝙝𝒖̉𝙮, 𝙘𝒖̛𝒐̛́𝙥 𝙗𝙞𝒆̂̉𝙣 𝙫𝒂̀ 𝙠𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒆̂̉ 𝙩𝙝𝙞𝒆̂́𝙪 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙣𝒂̀𝙣𝙜 𝙘𝒐̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝒖́𝙖 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙗𝒐̣̂ 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙝𝒖̣𝙘 𝙡𝒐̣̂𝙣𝙜 𝙡𝒂̂̃𝙮 đ𝒆̂̉ 𝙩𝙝𝙖𝙢 𝙜𝙞𝙖 𝙫𝒂̀𝙤 𝙗𝒖̛̃𝙖 𝙩𝙞𝒆̣̂𝙘 đ𝒂̣̂𝙢 𝙘𝙝𝒂̂́𝙩 𝙢𝙖 𝙢𝒊̣ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜" 𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙮", 𝙘𝒖̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙘𝙝𝙪𝒂̂̉𝙣 𝙗𝒊̣ 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝒂́𝙘 𝙢𝒐́𝙣 𝒂̆𝙣 𝙜𝙝𝒆̂ 𝙧𝒐̛̣𝙣 𝙣𝙝𝒖̛𝙣𝙜 𝙠𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙠𝒆́𝙢 𝙥𝙝𝒂̂̀𝙣 𝙙𝒆̂̃ 𝙩𝙝𝒖̛𝒐̛𝙣𝙜, 𝙘𝙪𝒐̂́𝙣 𝙝𝒖́𝙩 𝙫𝒂̀ 𝙣𝙜𝙤𝙣 𝙢𝙞𝒆̂𝙣𝙜.

🧙‍♀️🕷️ 𝙆𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙫𝒂̣̂𝙮, 𝙘𝙤𝙣 𝙗𝒂̣𝙣 𝙣𝙝𝒐̉ 𝙘𝒐̀𝙣 đ𝒖̛𝒐̛𝙘 𝙩𝙝𝙖𝙢 𝙜𝙞𝙖 𝙫𝒂̀𝙤 𝙣𝙝𝙞𝒆̂̀𝙪 𝙩𝙧𝒐̀ 𝙘𝙝𝒐̛𝙞 𝙩𝙝𝒖́ 𝙫𝒊̣, đ𝒖̛𝒐̛̣𝙘 𝙩𝙧𝒂̉𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 𝙩𝒖̛̀ 𝙗𝒂̂́𝙩 𝙣𝙜𝒐̛̀ 𝙣𝒂̀𝙮 𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒖́ 𝙫𝒊̣ 𝙠𝙝𝒂́𝙘 𝙣𝙝𝒖̛: 𝙏𝒖̛̣ 𝙩𝙖𝙮 𝙡𝒂̀𝙢 𝙫𝒐̛̃ 𝙗𝙤𝙣𝙜 𝙗𝒐́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝒖̛́𝙖 𝙗𝒐̣̂𝙩 𝙩𝙧𝒂̆́𝙣𝙜 đ𝒆̂̉ 𝙡𝒂̂́𝙮 𝙠𝒆̣𝙤, 𝙩𝙝𝒖̛̉ 𝙩𝙝𝒂́𝙘𝙝 𝙨𝒂̆𝙣 𝙢𝙖 𝙘𝒖̛𝒐̛́𝙥 𝙠𝒆̣𝙤, 𝙙𝒖̀𝙣𝙜 𝙠𝒆̣𝙥 𝙜𝒂̆́𝙥 𝙘𝒐̂𝙣 𝙩𝙧𝒖̀𝙣𝙜, đ𝙪𝙖 𝙣𝙝𝒆̣̂𝙣…𝙏𝒂̂́𝙩 𝙘𝒂̉ 𝙩𝒂̣𝙤 𝙣𝒆̂𝙣 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙩𝙝𝒆̂́ 𝙜𝙞𝒐̛́𝙞 𝙣𝙜𝒂̣̂𝙥 𝙩𝙧𝒂̀𝙣 𝙣𝙞𝒆̂̀𝙢 𝙫𝙪𝙞 𝙦𝙪𝙖 𝙘𝒂́𝙘 𝙜𝒐́𝙘 𝙘𝙝𝒐̛𝙞: 𝙈𝙤𝙣𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙤𝙣𝙜, 𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙀𝙜𝙜 𝙃𝙪𝙧𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝘽𝙤𝙤, 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧 𝙍𝙖𝙘𝙚 ...

️🧹🧙‍♀️ Chuỗi hoạt động Halloween đã tạo cơ hội cho các bạn nhỏ được tiếp xúc, hòa mình với các hoạt động văn hoá phương Tây mang tính chất đặc thù của lứa tuổi, từ đó khơi lên sự hứng thú, niềm đam mê học tập, đồng thời phát triển những kỹ năng vận động tinh và thô, tự tin trước đám đông, luyện tập các giác quan và mở rộng vốn từ cùng kỹ năng sống cần thiết.

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Hotline: 0906.926.900/ 090.197.1318

Photos from Happy Journey Preschool's post 02/11/2023

🎃 “𝐏𝐞𝐞𝐤-𝐚-𝐛𝐨𝐨” 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐃𝐑𝐄𝐍 𝐎𝐅 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐘 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 🏰
👑 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑒 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛, 𝑡𝑜𝑜𝑘 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒!
𝑳𝒆𝒕'𝒔 𝒈𝒖𝒆𝒔𝒔 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒆𝒅 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒓𝒐𝒐𝒎𝒔? 👸🤴🕸️
🎃 𝐼𝑛 𝑎 𝑚𝑦𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑢𝑛𝑤𝑎𝑦 "𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑤".
🎃𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑦 𝑏𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑓𝑢𝑛. 𝑇ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛'𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑝𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑝𝑜𝑜𝑘𝑦 𝑔𝑎𝑚𝑒𝑠, 𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟.
🌼 𝐏𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐥𝐞𝐭’𝐬 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞𝐥𝐲 𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐦𝐞𝐬.
*************************************
🎃 𝑯𝑨𝑳𝑳𝑶𝑾𝑬𝑬𝑵 “𝑼́ 𝑶̀𝑨” 𝑪𝑼̀𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑪 𝑩𝑨̣𝑵 𝑵𝑯𝑶̉ 𝑯𝑨𝑷𝑷𝒀 𝑱𝑶𝑼𝑹𝑵𝑬𝒀 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑪𝑯𝑶𝑶𝑳🏰
👑 𝐿𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑛ℎ𝑜̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 đ𝑎̃ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜̛̀!
𝑯𝒂̃𝒚 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒐𝒂́𝒏 𝒙𝒆𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒂̀𝒐 đ𝒂̃ 𝒈𝒉𝒆́ 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 đ𝒊 𝒂̣? 👸🤴🕸️
🎃 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖́, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜, 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎 𝑚𝑖̣ đ𝑎̃ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̀𝑛 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑦 “𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑤”. 🔥
🎃 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣, 𝑠𝑢̛̣ 𝑑𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑦 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑎́𝑖, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑖 𝑥𝑖𝑛 𝑘𝑒̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 đ𝑢̀𝑎.
👻 𝑴𝒐̛̀𝒊 𝑩𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒙𝒆𝒎 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒔𝒖̛́𝒄 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̀𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒂̂́𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒂̣.

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Photos from Happy Journey Preschool's post 02/11/2023

🕷️🎃 𝑯𝑨𝑷𝑷𝒀 𝑯𝑨𝑳𝑳𝑶𝑾𝑬𝑬𝑵 2023!
𝑭𝑼𝑵 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑹𝑺 - 𝑴𝒀𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑶𝑼𝑺 𝑨𝑵𝑫 𝑴𝑨𝑮𝑰𝑪𝑨𝑳.👻

👻 Surely in the past few days, the children at Happy Journey have passed word to each other or told their parents about pumpkins, bat wings, giant spiders and mysterious patterns that appear in the children's lessons.

🎃 𝙏𝙝𝙚 𝙩𝙚𝙖𝙘𝙝𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙝𝙞𝙡𝙙𝙧𝙚𝙣 𝙖𝙩 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮 𝙝𝙖𝙙 𝙖𝙣 𝙖𝙙𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙗𝙮 𝙙𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙪𝙥 𝙖𝙨 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙧𝙨: 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣, 𝙄𝙧𝙤𝙣𝙢𝙖𝙣, 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣, 𝙬𝙞𝙩𝙘𝙝𝙚𝙨, 𝙥𝙞𝙧𝙖𝙩𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙨𝙥𝙚𝙣𝙨𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚𝙨𝙨𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙖𝙞𝙧𝙮 𝙩𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙜𝙤𝙧𝙜𝙚𝙤𝙪𝙨 𝙘𝙤𝙨𝙩𝙪𝙢𝙚𝙨 𝙩𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙤𝙠𝙮 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙮 𝙞𝙣 "𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙮", 𝙩𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙘𝙖𝙧𝙮 𝙗𝙪𝙩 𝙣𝙤 𝙡𝙚𝙨𝙨 𝙘𝙪𝙩𝙚, 𝙖𝙩𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙘𝙞𝙤𝙪𝙨 𝙙𝙞𝙨𝙝𝙚𝙨.

🕷️𝙉𝙤𝙩 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙩𝙝𝙖𝙩, 𝙘𝙝𝙞𝙡𝙙𝙧𝙚𝙣 𝙘𝙖𝙣 𝙖𝙡𝙨𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙣 𝙢𝙖𝙣𝙮 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙜𝙖𝙢𝙚𝙨, 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙘𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙪𝙧𝙥𝙧𝙞𝙨𝙚 𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙨𝙪𝙘𝙝 𝙖𝙨: 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙗𝙪𝙧𝙨𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙪𝙗𝙗𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙝𝙞𝙩𝙚 𝙥𝙤𝙬𝙙𝙚𝙧 𝙩𝙤 𝙜𝙚𝙩 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙮, 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙜𝙚 𝙤𝙛 𝙝𝙪𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙜𝙝𝙤𝙨𝙩𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙩𝙚𝙖𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙮, 𝙪𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤𝙣𝙜𝙨 𝙩𝙤 𝙥𝙞𝙘𝙠 𝙪𝙥 𝙞𝙣𝙨𝙚𝙘𝙩𝙨, 𝙨𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧𝙨 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜... 𝘼𝙡𝙡 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚 𝙖 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙛𝙞𝙡𝙡𝙚𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙟𝙤𝙮 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙧𝙣𝙚𝙧𝙨: 𝙈𝙤𝙣𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙤𝙣𝙜, 𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙀𝙜𝙜 𝙃𝙪𝙧𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝘽𝙤𝙤, 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧 𝙍𝙖𝙘𝙚...

🧙‍♀️🧹️ The series of Halloween activities has created opportunities for children to be exposed to and immerse themselves in Western cultural activities that are unique to their age, thereby arousing interest and passion for learning and community while developing fine and gross motor skills, being confident in front of crowds, exercising the senses and expanding vocabulary and essential life skills.
--------------------------------------
👻🕷️ 𝑯𝑨𝑷𝑷𝒀 𝑯𝑨𝑳𝑳𝑶𝑾𝑬𝑬𝑵 2023!
𝑺𝑨̆́𝑪 𝑴𝑨̀𝑼 𝑽𝑼𝑰 𝑵𝑯𝑶̣̂𝑵 - 𝑯𝑼𝒀𝑬̂̀𝑵 𝑩𝑰́ 𝑽𝑨̀ 𝑫𝑰𝑬̣̂𝑼 𝑲𝒀̀.🎃

👻 Ắt hẳn trong những ngày qua, các bạn nhỏ ở Happy Journey đã truyền tai nhau hay kể với ba mẹ về những quả bí ngô, cánh dơi, nhện khổng lồ cùng những họa tiết kỳ bí xuất hiện trong những giờ học của các bạn nhỏ.

🎃 𝘾𝒐̂ 𝙜𝙞𝒂́𝙤 𝙫𝒂̀ 𝙘𝒂́𝙘 𝙗𝒂̣𝙣 𝙣𝙝𝒐̉ 𝒐̛̉ 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙅𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮 đ𝒂̃ 𝙘𝒐́ 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙘𝙝𝙪𝙮𝒆̂́𝙣 𝙥𝙝𝙞𝒆̂𝙪 𝙡𝒖̛𝙪 đ𝒆̂́𝙣 𝙫𝒐̛́𝙞 𝙩𝙝𝒆̂́ 𝙜𝙞𝒐̛́𝙞 𝙣𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 𝙢𝒂̀𝙪 𝙠𝙝𝙞 𝙝𝒐́𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒂̀𝙣𝙝 𝙘𝒂́𝙘 𝙣𝙝𝐚̂𝙣 𝙫𝒂̣̂𝙩: 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣, 𝙄𝙧𝙤𝙣𝙢𝙖𝙣, 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣, 𝙥𝙝𝒖̀ 𝙩𝙝𝒖̉𝙮, 𝙘𝒖̛𝒐̛́𝙥 𝙗𝙞𝒆̂̉𝙣 𝙫𝒂̀ 𝙠𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒆̂̉ 𝙩𝙝𝙞𝒆̂́𝙪 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙣𝒂̀𝙣𝙜 𝙘𝒐̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝒖́𝙖 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙗𝒐̣̂ 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙝𝒖̣𝙘 𝙡𝒐̣̂𝙣𝙜 𝙡𝒂̂̃𝙮 đ𝒆̂̉ 𝙩𝙝𝙖𝙢 𝙜𝙞𝙖 𝙫𝒂̀𝙤 𝙗𝒖̛̃𝙖 𝙩𝙞𝒆̣̂𝙘 đ𝒂̣̂𝙢 𝙘𝙝𝒂̂́𝙩 𝙢𝙖 𝙢𝒊̣ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜" 𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙮", 𝙘𝒖̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙘𝙝𝙪𝒂̂̉𝙣 𝙗𝒊̣ 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝒂́𝙘 𝙢𝒐́𝙣 𝒂̆𝙣 𝙜𝙝𝒆̂ 𝙧𝒐̛̣𝙣 𝙣𝙝𝒖̛𝙣𝙜 𝙠𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙠𝒆́𝙢 𝙥𝙝𝒂̂̀𝙣 𝙙𝒆̂̃ 𝙩𝙝𝒖̛𝒐̛𝙣𝙜, 𝙘𝙪𝒐̂́𝙣 𝙝𝒖́𝙩 𝙫𝒂̀ 𝙣𝙜𝙤𝙣 𝙢𝙞𝒆̂𝙣𝙜.

🧙‍♀️🕷️ 𝙆𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙣𝙝𝒖̛̃𝙣𝙜 𝙫𝒂̣̂𝙮, 𝙘𝙤𝙣 𝙗𝒂̣𝙣 𝙣𝙝𝒐̉ 𝙘𝒐̀𝙣 đ𝒖̛𝒐̛𝙘 𝙩𝙝𝙖𝙢 𝙜𝙞𝙖 𝙫𝒂̀𝙤 𝙣𝙝𝙞𝒆̂̀𝙪 𝙩𝙧𝒐̀ 𝙘𝙝𝒐̛𝙞 𝙩𝙝𝒖́ 𝙫𝒊̣, đ𝒖̛𝒐̛̣𝙘 𝙩𝙧𝒂̉𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞𝒆̣̂𝙢 𝙩𝒖̛̀ 𝙗𝒂̂́𝙩 𝙣𝙜𝒐̛̀ 𝙣𝒂̀𝙮 𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙝𝒖́ 𝙫𝒊̣ 𝙠𝙝𝒂́𝙘 𝙣𝙝𝒖̛: 𝙏𝒖̛̣ 𝙩𝙖𝙮 𝙡𝒂̀𝙢 𝙫𝒐̛̃ 𝙗𝙤𝙣𝙜 𝙗𝒐́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝒖̛́𝙖 𝙗𝒐̣̂𝙩 𝙩𝙧𝒂̆́𝙣𝙜 đ𝒆̂̉ 𝙡𝒂̂́𝙮 𝙠𝒆̣𝙤, 𝙩𝙝𝒖̛̉ 𝙩𝙝𝒂́𝙘𝙝 𝙨𝒂̆𝙣 𝙢𝙖 𝙘𝒖̛𝒐̛́𝙥 𝙠𝒆̣𝙤, 𝙙𝒖̀𝙣𝙜 𝙠𝒆̣𝙥 𝙜𝒂̆́𝙥 𝙘𝒐̂𝙣 𝙩𝙧𝒖̀𝙣𝙜, đ𝙪𝙖 𝙣𝙝𝒆̣̂𝙣…𝙏𝒂̂́𝙩 𝙘𝒂̉ 𝙩𝒂̣𝙤 𝙣𝒆̂𝙣 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙩𝙝𝒆̂́ 𝙜𝙞𝒐̛́𝙞 𝙣𝙜𝒂̣̂𝙥 𝙩𝙧𝒂̀𝙣 𝙣𝙞𝒆̂̀𝙢 𝙫𝙪𝙞 𝙦𝙪𝙖 𝙘𝒂́𝙘 𝙜𝒐́𝙘 𝙘𝙝𝒐̛𝙞: 𝙈𝙤𝙣𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙤𝙣𝙜, 𝙃𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙀𝙜𝙜 𝙃𝙪𝙧𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝘽𝙤𝙤, 𝙎𝙥𝙞𝙙𝙚𝙧 𝙍𝙖𝙘𝙚 ...

️🧹🧙‍♀️ Chuỗi hoạt động Halloween đã tạo cơ hội cho các bạn nhỏ được tiếp xúc, hòa mình với các hoạt động văn hoá phương Tây mang tính chất đặc thù của lứa tuổi, từ đó khơi lên sự hứng thú, niềm đam mê học tập, đồng thời phát triển những kỹ năng vận động tinh và thô, tự tin trước đám đông, luyện tập các giác quan và mở rộng vốn từ cùng kỹ năng sống cần thiết.

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Hotline: 0906.926.900/ 090.197.1318

Photos from Happy Journey Preschool's post 01/11/2023

🎃 “𝐏𝐞𝐞𝐤-𝐚-𝐛𝐨𝐨” 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐃𝐑𝐄𝐍 𝐎𝐅 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐘 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 🏰
👑 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑒 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛, 𝑡𝑜𝑜𝑘 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒!

𝑳𝒆𝒕'𝒔 𝒈𝒖𝒆𝒔𝒔 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒆𝒅 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒓𝒐𝒐𝒎𝒔? 👸🤴🕸️

🎃 𝐼𝑛 𝑎 𝑚𝑦𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑢𝑛𝑤𝑎𝑦 "𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑤".
🎃𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑦 𝑏𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑓𝑢𝑛. 𝑇ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛'𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑝𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑝𝑜𝑜𝑘𝑦 𝑔𝑎𝑚𝑒𝑠, 𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟.

🌼 𝐏𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐥𝐞𝐭’𝐬 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞𝐥𝐲 𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐦𝐞𝐬.
*************************************
🎃 𝑯𝑨𝑳𝑳𝑶𝑾𝑬𝑬𝑵 “𝑼́ 𝑶̀𝑨” 𝑪𝑼̀𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑪 𝑩𝑨̣𝑵 𝑵𝑯𝑶̉ 𝑯𝑨𝑷𝑷𝒀 𝑱𝑶𝑼𝑹𝑵𝑬𝒀 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑪𝑯𝑶𝑶𝑳🏰
👑 𝐿𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑛ℎ𝑜̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 đ𝑎̃ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜̛̀!

𝑯𝒂̃𝒚 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒐𝒂́𝒏 𝒙𝒆𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒂̀𝒐 đ𝒂̃ 𝒈𝒉𝒆́ 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 đ𝒊 𝒂̣? 👸🤴🕸️

🎃 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖́, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜, 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎 𝑚𝑖̣ đ𝑎̃ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̀𝑛 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑦 “𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑤”. 🔥

🎃 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣, 𝑠𝑢̛̣ 𝑑𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑦 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑎́𝑖, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑖 𝑥𝑖𝑛 𝑘𝑒̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 đ𝑢̀𝑎.
👻 𝑴𝒐̛̀𝒊 𝑩𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒙𝒆𝒎 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒔𝒖̛́𝒄 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̀𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒂̂́𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒂̣.

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Photos from Happy Journey Preschool's post 30/10/2023

🚌 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐂𝐔𝐑𝐑𝐈𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐓𝐑𝐈𝐏 – “𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐒𝐊𝐘𝐃𝐄𝐂𝐊” 🏢
𝑯𝒐𝒘 𝒅𝒐𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒂𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒏𝒐𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒐𝒇 𝑺𝒂𝒊𝒈𝒐𝒏 𝒄𝒊𝒕𝒚 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒂 𝒕𝒐𝒑 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕? 🏙
🌳 𝘈𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘫𝘰𝘺𝘧𝘶𝘭 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘚𝘢𝘪𝘨𝘰𝘯 𝘚𝘬𝘺𝘥𝘦𝘤𝘬 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘶𝘴 𝘉𝘪𝘵𝘦𝘹𝘤𝘰 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘶𝘯𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦. 𝘈𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵 𝘵𝘰 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘪𝘯𝘵𝘴 - 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘢𝘭 : 𝘊𝘪𝘵𝘺 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦, 𝘣𝘰𝘰𝘬𝘴 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵, 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘵 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘵𝘰 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘦𝘺𝘦𝘴 𝘰𝘧𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘺.
🌳 𝘏𝘢𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘱𝘢𝘯𝘰𝘳𝘢𝘮𝘪𝘤 𝘷𝘪𝘦𝘸 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘺 𝘢𝘵 𝘢𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 𝘰𝘧 176𝘮 𝘢𝘣𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘪𝘴 𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘺, 𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘴𝘰 𝘮𝘢𝘫𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘢𝘯𝘥 𝘷𝘢𝘴𝘵. 𝘛𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘦𝘭𝘺 𝘭𝘰𝘰𝘬𝘦𝘥 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘭 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨𝘴, 𝘣𝘶𝘴𝘺 𝘳𝘰𝘢𝘥𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘷𝘦𝘩𝘪𝘤𝘭𝘦𝘴 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘸. 𝘈𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘩𝘰𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘺 𝘴𝘶𝘥𝘥𝘦𝘯𝘭𝘺 𝘴𝘦𝘦𝘮𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘴𝘩𝘳𝘪𝘯𝘬 𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥'𝘴 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯.
💗 𝑭𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒖𝒔𝒕𝒍𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆, 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒈𝒓𝒐𝒘 𝒖𝒑 𝒕𝒉𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒕𝒓𝒊𝒑, 𝒇𝒓𝒆𝒆𝒍𝒚 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓 𝒇𝒐𝒓 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏! 🌹
***********************************
🚌 CHUYẾN ĐI NGOẠI KHÓA – ““𝐒𝐀𝐈𝐆𝐎𝐍 𝐒𝐊𝐘𝐃𝐄𝐂𝐊” 🏢
𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂𝒐? 🏙
🌳 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑀𝑎̂̀𝑚 𝑛𝑜𝑛 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑆𝑎̀𝑖 𝐺𝑜̀𝑛 𝑆𝑘𝑦𝑑𝑒𝑐𝑘 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐵𝑖𝑡𝑒𝑥𝑐𝑜 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑜̂́𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜. 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 - 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉: 𝐵𝑢̛𝑢 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́, 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑠𝑎́𝑐ℎ, 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́.
🌳 Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑜̛̉ đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 176𝑚 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑡 đ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜́ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛, đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛𝑜̛𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̃ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑎. 𝐶𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑠𝑎𝑦 𝑚𝑒̂ 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̣̂𝑝 𝑥𝑒 𝑐𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖. 𝑉𝑎̀𝑜 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́, 𝑐𝑎̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑏𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉
💗 𝑪𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒐̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒊̣𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒙𝒂́ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒄𝒂́𝒄 𝒆𝒎 𝒅𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒍𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒐́𝒂, 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒑𝒉𝒂́ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎, đ𝒐́ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒎𝒂̀ 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑴𝒂̂̀𝒎 𝒏𝒐𝒏 𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒎 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂! 🌹

--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Hotline: 0906.926.900/ 090.197.1318

29/10/2023

✅ 𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦. 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑢𝑒... 𝑇ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑛𝑙𝑦 ℎ𝑒𝑙𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑏𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠.

🌏 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐒𝐊𝐈𝐋𝐋𝐒: 𝐁𝐄 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐖𝐇𝐄𝐍 𝐓𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐀 𝐁𝐔𝐒 🚌

🚌 𝘖𝘯 𝘣𝘶𝘴𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩𝘦𝘴, 𝘸𝘦 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘯𝘦𝘦𝘥 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯, 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘭𝘥𝘦𝘳𝘭𝘺, 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘸𝘰𝘮𝘦𝘯, 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘣𝘭𝘦𝘥 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦...𝘸𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘦𝘢𝘵𝘴 𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘨𝘦𝘵 𝘶𝘱 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘴 𝘴𝘵𝘦𝘱𝘴.

🚌 𝙋𝙖𝙧𝙚𝙣𝙩𝙨, 𝙡𝙚𝙩'𝙨 𝙧𝙚𝙬𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙪𝙣 𝙗𝙪𝙨 𝙩𝙧𝙞𝙥 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙡𝙮 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨 𝙤𝙛 𝙍𝙞𝙫𝙚𝙧 1 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨! 🌻🌻

--------------------------------------

✅ 𝐷𝑎̣𝑦 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉. 𝑇𝑢̛̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 ℎ𝑜̉𝑖 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑒̂́𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀… 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉.

🌏 𝐊𝐘̃ 𝐍𝐀̆𝐍𝐆 𝐒𝐎̂́𝐍𝐆: 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐇𝐈 Đ𝐈 𝐗𝐄 𝐁𝐔𝐘́𝐓 🚌

🚌 𝘛𝘳𝑒̂𝘯 𝘹𝘦 𝘣𝘶𝑦́𝘵, 𝘹𝘦 𝘬𝘩𝑎́𝘤𝘩, 𝘤𝘩𝑢́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘭𝘶𝑜̂𝘯 𝘨𝑎̣̆𝘱 𝘱𝘩𝑎̉𝘪 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘩𝑎̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝑎́𝘤𝘩 𝘤𝑎̂̀𝘯 𝘴𝑢̛̣ 𝘨𝘪𝑢́𝘱 đ𝑜̛̃ 𝘯𝘩𝑢̛ 𝘵𝘳𝑒̉ 𝘯𝘩𝑜̉, 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘨𝘪𝑎̀, 𝘱𝘩𝑢̣ 𝘯𝑢̛̃ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘪, 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘵𝑎̣̂𝘵... 𝘯𝑒̂𝘯 𝘯𝘩𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝑜̂̃ 𝘤𝘩𝘰 𝘩𝑜̣ 𝘩𝘰𝑎̣̆𝘤 đ𝑜̛̃ 𝘩𝑜̣ 𝘭𝑒̂𝘯 𝘹𝘶𝑜̂́𝘯𝘨 𝘣𝑎̣̂𝘤 𝘹𝘦.

🚌 𝙈𝒐̛̀𝙞 𝙘𝒂́𝙘 𝙗𝒐̂́ 𝙢𝒆̣ 𝙘𝒖̀𝙣𝙜 𝙭𝙚𝙢 𝙡𝒂̣𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙮𝒆̂́𝙣 𝙭𝙚 𝙗𝙪𝒚́𝙩 𝙫𝙪𝙞 𝙣𝙝𝒐̣̂𝙣 𝙘𝒖̀𝙣𝙜 𝙘𝒂́𝙘 𝙝𝒂̀𝙣𝙝 𝙠𝙝𝒂́𝙘𝙝 đ𝒂́𝙣𝙜 𝙮𝒆̂𝙪 𝙡𝒐̛́𝙥 #𝙍𝙞𝙫𝙚𝙧1 𝙣𝙝𝒆́! 🌻🌻🌻


--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Hotline: 0906.926.900/ 090.197.1318

28/10/2023

🚌 𝐅𝐈𝐄𝐋𝐃 𝐓𝐑𝐈𝐏- 𝐄𝐗𝐂𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐂𝐔𝐑𝐑𝐈𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐑𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 - 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐑𝐎𝐎𝐌 𝐖𝐈𝐓𝐇𝐎𝐔𝐓 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐒.🌤️

🌻 𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘰𝘧 𝘭𝘦𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘶𝘵𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘳𝘰𝘰𝘮, 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘱𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦. 𝘐𝘯 𝘢𝘥𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘭𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘧𝘰𝘳𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦, 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘭𝘦𝘥𝘨𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘣𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘴𝘱𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘦𝘢𝘴𝘪𝘦𝘳. 𝘖𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘦𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘢𝘵 𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘳𝘪𝘱𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘮𝘰𝘯𝘵𝘩.

🚌 🏢 𝗙𝗶𝗲𝗹𝗱 𝘁𝗿𝗶𝗽 𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗵𝗼𝗹𝗲 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗻 𝗮 𝘃𝗲𝗿𝘆 "𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹" 𝗱𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲-𝗱𝗲𝗰𝗸𝗲𝗿 𝗯𝘂𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗮𝘀: 𝗕𝗲𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁, 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗲, 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗽𝗼𝘀𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲, 𝗕𝗶𝘁𝗲𝘅𝗰𝗼 𝗧𝗼𝘄𝗲𝗿, 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀... 𝗻𝗼𝘁 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝘂𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗯𝘂𝘁 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗺𝗮𝘁𝗲𝘀, 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽 𝘀𝗼𝗳𝘁 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱.❤️

🚌 𝙊𝙣𝙚 𝙩𝙧𝙞𝙥 𝙖 𝙢𝙤𝙣𝙩𝙝 - 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨𝙧𝙤𝙤𝙢 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙬𝙖𝙡𝙡𝙨: 𝘌𝘹𝘱𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘶𝘵𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘳𝘰𝘰𝘮, 𝘣𝘳𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘵𝘰 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴, 𝘪𝘯 𝘢𝘥𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘭𝘦𝘥𝘨𝘦, 𝘪𝘵 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘧𝘰𝘴𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘴𝘬𝘪𝘭𝘭𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘢𝘣𝘴𝘰𝘳𝘣, 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴 𝘮𝘰𝘳𝘦, 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘫𝘰𝘺 𝘪𝘯 𝘨𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘥𝘢𝘺 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯.🌻🌻🌻
--------------------------------------

🚌 𝐅𝐈𝐄𝐋𝐃 𝐓𝐑𝐈𝐏 - 𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐓𝐇𝐔́ 𝐕𝐈̣ - 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆.🌤️

🌻𝘓𝑎̀ 𝘩𝑖̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝑢̛́𝘤 𝘩𝑜̣𝘤 𝘵𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘵𝘳𝑎̃𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘮 𝑜̛̉ 𝘯𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘭𝑜̛́𝘱 𝘩𝑜̣𝘤, 𝘣𝑎̆̀𝘯𝘨 𝘤𝑎́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝑎̃𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘮 𝘵𝘩𝑢̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́, 𝘯𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘨𝘪𝑢́𝘱 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯𝘩𝑜̉ 𝘤𝑎̉𝘮 𝘵𝘩𝑎̂́𝘺 𝘵𝘩𝘰𝑎̉𝘪 𝘮𝑎́𝘪, 𝘷𝘶𝘪 𝘷𝑒̉ 𝘷𝑎̀ 𝘯𝑎̆𝘯𝘨 đ𝑜̣̂𝘯𝘨 𝘩𝑜̛𝘯 𝘵𝘩𝑖̀ 𝘤𝑎́𝘤 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝑢̛́𝘤 𝘤𝑢̃𝘯𝘨 𝘴𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘯𝑎̆́𝘮 𝘣𝑎̆́𝘵 𝘷𝑎̀ 𝘨𝘩𝘪 𝘯𝘩𝑜̛́ 𝘥𝑒̂̃ 𝘥𝑎̀𝘯𝘨 𝘩𝑜̛𝘯. 𝘔𝑜̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘩𝑎̂́𝘱 𝘥𝑎̂̃𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶𝑎́ 𝘵𝘳𝑖̀𝘯𝘩 𝘩𝑜̣𝘤 𝘵𝑎̣̂𝘱 𝘵𝑎̣𝘪 𝘏𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦𝘺 𝘭𝑎̀ 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝑎̉𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘮 𝘵𝘩𝑢̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘥𝑎̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝑎́𝘤 𝘤𝑎́𝘤 𝘯𝘩𝑜̉ 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘵𝘩𝑎́𝘯𝘨.

🚌 🏢𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 đ𝗶 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 𝘁𝗿𝗶𝗽 𝗻𝗴𝗮̆́𝗺 𝗻𝗵𝗶̀𝗻 𝗰𝗮̉ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́ 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝘅𝗲 𝗯𝘂𝘀 𝟮 𝘁𝗮̂̀𝗻𝗴 𝗰𝘂̛̣𝗰 "𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹" 𝗻𝗵𝘂̛: 𝗖𝗵𝗼̛̣ 𝗯𝗲̂́𝗻 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵, 𝗗𝗶𝗻𝗵 Đ𝗼̣̂𝗰 𝗟𝗮̣̂𝗽, 𝗯𝘂̛𝘂 đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗼̂́, 𝗧𝗼̀𝗮 𝘁𝗵𝗮́𝗽 𝗕𝗶𝘁𝗲𝘅𝗰𝗼, 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 đ𝗮̀𝗶 ... 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗴𝗶𝐚̂𝘆 𝗽𝗵𝘂́𝘁 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝘁𝗿𝗶́ 𝘃𝘂𝗶 𝗻𝗵𝗼̣̂𝗻, 𝘁𝗵𝘂́ 𝘃𝗶̣ 𝗺𝗮̀ 𝗰𝗼̀𝗻 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗻𝗼̂́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗹𝗼̛́𝗽, 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗶𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘅𝘂𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗶̀𝗻𝗵.❤️❤️❤️

🚌 𝙈𝒐̂̃𝙞 𝙩𝙝𝒂́𝙣𝙜 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙘𝙝𝙪𝙮𝒆̂́𝙣 đ𝙞 - 𝙇𝒐̛́𝙥 𝙝𝒐̣𝙘 𝙠𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙩𝒖̛𝒐̛̀𝙣𝙜: 𝘔𝑜̛̉ 𝘳𝑜̣̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘯𝘨𝘰𝑎̀𝘪 𝘭𝑜̛́𝘱 𝘩𝑜̣𝘤, đ𝑢̛𝘢 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯𝘩𝑜̉ đ𝘦̂́𝘯 𝘩𝘰𝑎̣𝘵 đ𝑜̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑎̉𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪𝑒̣̂𝘮, 𝘴𝑎́𝘯𝘨 𝘵𝑎̣𝘰, 𝘣𝑒̂𝘯 𝘤𝑎̣𝘯𝘩 𝘷𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘵𝘳𝘶𝘺𝑒̂̀𝘯 đ𝑎̣𝘵 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝑢̛́𝘤 𝘤𝑜̀𝘯 𝘣𝑜̂̀𝘪 𝘥𝑢̛𝑜̛̃𝘯𝘨 𝘬𝑦̃ 𝘯𝑎̆𝘯𝘨 𝘴𝑜̂́𝘯𝘨, 𝘬𝘩𝑜̛𝘪 𝘯𝘨𝘶𝑜̂̀𝘯 𝘤𝑎̉𝘮 𝘩𝑢̛́𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘩𝘶, 𝘵𝘩𝑒̂𝘮 𝘺𝑒̂𝘶 𝘣𝑎̣𝘯 𝘣𝑒̀, 𝘵𝑎̣𝘰 𝘵𝘩𝑒̂𝘮 𝘯𝘪𝑒̂̀𝘮 𝘷𝘶𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘭𝑜̛́𝘱 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘯𝘨𝑎̀𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯𝘩𝑜̉.🌻🌻🌻


--------------------------------------
HAPPY JOURNEY PRESCHOOL
Campus 1: 38-38B Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Campus 2: Block Topaz, Celadon City, 38 Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Hotline: 0906.926.900/ 090.197.1318

Send a message to learn more

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

BẠN CÓ SẴN SÀNG CHO CON MÌNH MỘT NỀN GIÁO DỤC TỐT NHẤT NGAY TỪ TUỔI MẦM NON?

Nếu đang đọc những dòng này, hẳn bạn là một trong rất nhiều ông bố bà mẹ thông thái luôn muốn mang đến cho con mình những giá trị tốt đẹp nhất.

Gần đây, hàng loạt tin tức về cách hành xử tiêu cực của một bộ phận thanh thiếu niên có khiến bạn suy ngẫm? Và hãy thử nhớ lại xem có phải nhiều lần trong đời bạn từng bắt gặp quanh mình biết bao người lớn – trẻ con có vẻ như chẳng bao giờ trưởng thành? Họ thường chông chênh, thậm chí bế tắc trước những khó khăn trên đường đời. Họ sẽ lúng túng khi được hỏi về mục đích sống. Họ lười tư duy, họ ngại thay đổi… dù họ vẫn muốn thành đạt, muốn hạnh phúc.

Bạn biết không, khoảng gần mười năm trước cho đến tận bây giờ, có một người cha luôn canh cánh những nỗi niềm. Đến giờ, anh vẫn thầm trách bản thân: “Phải chi ngày đó mình đừng quá bận bịu với chuyện công danh sự nghiệp, quan tâm hơn đến việc tìm trường cho con…”. Ngày lên đường du học của bọn trẻ càng cận kề, anh càng lo lắng bởi khả năng tự lập, tự giác của con mình còn quá thấp. Dù cha mẹ đã cố gắng cải thiện nhưng những đứa trẻ ấy vẫn không khỏi ngơ ngác trước nhiều tình huống thường nhật trong cuộc sống; ngay cả chuyện ăn uống, tắm rửa cũng cần đến sự nhắc nhở, đốc thúc. “Liệu các con có thể tự giác học tập, có thể tự chăm sóc bản thân khi không có cha mẹ kề bên? Liệu các con có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ, theo đuổi việc học đến cùng? Mà quan trọng nhất là các con có xác định được đâu là mục tiêu của đời mình?” – tâm tư của anh có lẽ cũng là nỗi lòng chung của các ông bố bà mẹ có con trong độ tuổi đến trường.

Tình cờ trò chuyện với một đối tác nước ngoài về vấn đề giáo dục con, ông bố ấy mới hiểu rằng trẻ em cũng cần được giáo dục từ giai đoạn còn trong bụng mẹ. Sau khi quan sát nhiều hơn và so sánh giữa trẻ nước ngoài với trẻ Việt, nhất là với chính con mình, anh nhận ra giá trị của sự quan tâm đến trẻ từ thuở sơ sinh. Lên mạng tìm hiểu thêm, dần dần, anh bị phương pháp giáo dục Montessori cuốn hút từ lúc nào không rõ. Anh đi học. Càng học anh càng thấy hay. Rồi anh quyết định “làm gì đó” để cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của giai đoạn mầm non trong việc giáo dục con người.

Videos (show all)

🍄🍄🍄 Trẻ từ 0-3 tuổi, là giai đoạn phát triển đầu đời rất quan trọng, Vì vậy chúng ta cần cung cấp một môi trường vui chơ...
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHÀO ĐÓN NĂM MỚI
GIỜ HỌC ANH VĂN CỦA BÉ
BÉ TẬP AEROBIC
RÈN LUYỆN THỂ CHẤT
HƯỚNG DẪN BÉ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM
[CLIP] BÉ VUI HALLOWEEN (HAPPY JOURNEY CƠ SỞ 1)
MỜI QUÝ PHỤ HUYNH THAM QUAN CƠ SỞ 2 CỦA HAPPY JOURNEY PRESCHOOL

Location

Category

Telephone

Website

Address


38/38B Lê Liễu, Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00
Other Preschools in Ho Chi Minh City (show all)
Kids Club Saigon Kids Club Saigon
12/4 P Street
Ho Chi Minh City, 10000

Joyful learning for children ages 18 months to 6 years!

Trường mầm non Cá Chép Đỏ Trường mầm non Cá Chép Đỏ
50/12 Đường Số 19, Hiệp Bình Chánh
Ho Chi Minh City

Koi Nursery - môi trường truyền cảm hứng, kết nối lan tỏa những giá trị sống

Hệ thống trường mầm non Tree House Hệ thống trường mầm non Tree House
25-25A Nguyễn Thiệu Lâu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trường mầm non Song ngữ Tree House - Ngôi nhà trên cây & những câu chuyện tuổi thơ

Mầm Non Hạnh Phúc Tuổi Thơ - Đông Thạnh - Hóc Môn Mầm Non Hạnh Phúc Tuổi Thơ - Đông Thạnh - Hóc Môn
Dường Đông Thạnh 7
Ho Chi Minh City, 731200

Can Thiệp Sớm Tuệ Đức- Bình Dương Can Thiệp Sớm Tuệ Đức- Bình Dương
Số 52_Đường N13_Khu Dân Cư Phú Hoà 1_Thủ Dầu Một/Bình Dương
Ho Chi Minh City, 084

Tư vấn tâm lí, Đánh giá, Can thiệp toàn diện cho trẻ từ âm ngữ, học tập, k?

Mầm non Gò Vấp OHAYO Mầm non Gò Vấp OHAYO
198 Đường 20 P5 Gò Vấp Tp HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Hệ thống mầm non song ngữ Quốc Tế.

Học viện siêu trí tuệ Dr.brain - Toán soroban Học viện siêu trí tuệ Dr.brain - Toán soroban
96/6 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Binh
Ho Chi Minh City, 70000

Đào tạo toán siêu trí tuệ cho các bé từ 5-15 tuổi

Green World Jamila Green World Jamila
Block D, Khu Căn Hộ Jamila, Phường Phú Hữu, Quận 9
Ho Chi Minh City

Green World Kindergarten là hệ thống trường mầm non song ngữ chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại

Alpha Kids Kindergarten Alpha Kids Kindergarten
178 Lê Văn Thịnh Quận 2
Ho Chi Minh City

Trường Mầm non

Mầm non Hoa Lài - 0938 917 412 Mầm non Hoa Lài - 0938 917 412
15/4 Đ Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn
Ho Chi Minh City, 70000

Mầm non Hoa Lài - 0938 917 412

Trường Mầm Non Ty Vy - Bình Chánh Trường Mầm Non Ty Vy - Bình Chánh
Ho Chi Minh City

Trường Mầm non Ty Vy toạ lạc tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Rainbow House - Mầm Non Ngôi Nhà Cầu Vồng Rainbow House - Mầm Non Ngôi Nhà Cầu Vồng
Ho Chi Minh City

Mầm Non Ngôi Nhà Cầu Vồng- Rainbow House là nơi cùng bé trãi qua giai đoạn đầu đời đầy màu sắc.