TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt

TopArt Bình Tân là một chi nhánh hệ thống đào tạo mỹ thuật thiếu nhi.
ĐC : L?

TopArt Bình Tân là một chi nhánh hệ thống đào tạo mỹ thuật thiếu nhi.
ĐC : Lầu 1 siêu thị Aeon Bình Tân
Số 1 đường 17A ,KP 11,P Bình Trị Đông B Bình Tân

Operating as usual

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 18/11/2023

𝐂𝐎𝐍 𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 Đ𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐎̛̉ 𝐓𝐎𝐏𝐀𝐑𝐓 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐋𝐀̂𝐔!
✨ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐨̛̉ 𝐓𝐨𝐩𝐀𝐫𝐭 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢. 𝐎̛̉ đ𝐚̂𝐲, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠. 𝐂𝐨𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡.
⭐𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̣̂𝐲 đ𝐚̂𝐮, 𝐭𝐮̣𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐨𝐩𝐀𝐫𝐭 𝐯𝐢̀ 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐥𝐞̂̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣. 𝐓𝐮̣𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐚𝐲 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭. 𝐂𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐠𝐢𝐨̉𝐢 𝐡𝐨̛𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐨̛̉ 𝐓𝐨𝐩𝐀𝐫𝐭
✨𝐂𝐨𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐨̛̉ 𝐓𝐨𝐩𝐀𝐫𝐭 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̂𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐂𝐨̂. 𝐂𝐨𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐮̣𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐲̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 đ𝐞̣𝐩 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐮.
⭐ 𝐒𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐝𝐚̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉. 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐨̛𝐢 𝐜𝐨𝐧 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐛𝐨́, 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨́ 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐨̣̂ 𝐬𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐱𝐮́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡.
------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 15/11/2023

🌹🌹𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟎/𝟏𝟏 🌹🌹
🌹 🌱 🌹 🌱 🌹
𝘉𝘶̛̃𝘢 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘛𝘳𝘪 𝘈̂𝘯 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘕𝘩𝘢̀ 𝘎𝘪𝘢́𝘰 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘵𝘢̣𝘪 𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 Đ𝘢̀𝘰 𝘵𝘢̣𝘰 𝘔𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘕𝘩𝘪 𝘛𝘰𝘱𝘈𝘳𝘵 đ𝘢̃ 𝘥𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘳𝘢 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘢̂́𝘮 𝘢́𝘱.
🥀 𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘥𝘪̣𝘱 20/11, 𝘛𝘰𝘱𝘈𝘳𝘵 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘹𝘪𝘯 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘢̉𝘮 𝘰̛𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺, 𝘤𝘰̂, 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘰̣̂ 𝘱𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘷𝘢̆𝘯 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨, 𝘈𝘥𝘮𝘪𝘯... 𝘛𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̃ 𝘵𝘢̣𝘰 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘛𝘰𝘱𝘈𝘳𝘵.
🥀𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 đ𝑎̂̀𝑦 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐.
----------------------------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

12/11/2023

💥 BLACK FRIDAY - TẶNG NGAY COMBO QUÀ KHỦNG CHO BÉ 💥
Cơ hội nhận ngay 3 KHÓA HỌC VẼ MIỄN PHÍ cùng nhiều Quà tặng hấp dẫn đang đón chờ các bạn nhỏ trong dịp BLACK FRIDAY ngay bây giờ.
🎁 Tặng đến 3 khóa học vẽ MIỄN PHÍ
🎁 Tặng 1 bộ Dụng cụ học vẽ
🎁 Tặng 1 bình nước giữ nhiệt
🎁 Tặng 1 cặp sách đi học
𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎𝑦 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 26/11/2023

⭐⭐⭐ĐĂNG KÝ NGAY để không bỏ lỡ COMBO QUÀ KHỦNG này ba mẹ nhé!
-----------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 31/10/2023

🎃 𝐶𝑈̀𝑁𝐺 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 𝑉𝐸́𝑁 𝑀𝐴̀𝑁 Đ𝐸̂𝑀 𝐻𝐴𝐿𝐿𝑂𝑊𝐸𝐸𝑁 𝐻𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁 𝐵𝐼́ 𝑁𝐻𝐴̂́𝑇 2023 𝑇𝐻𝑂̂𝐼!
👻 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 đ𝑎̃ 𝑔𝑜̃ 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑜̃ 𝑛𝑔𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑀𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛ℎ𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑎̂𝑦. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑛ℎ𝑜̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑒̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛.
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜, đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑜́𝑚, 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑀𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́. 𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑜̂̉ 𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑜.
🎃 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 đ𝑜́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑎 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑛ℎ𝑒́!
𝐺𝑖𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑖̀, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑎 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜.
----------------------------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 29/10/2023

🍀 ✨ 🍀

𝑪𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒆̃ 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒎𝒂̀𝒖 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒐𝒑𝑨𝒓𝒕 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒆́.

👉Đ𝑬̂́𝑵 𝑽𝑶̛́𝑰 𝑻𝑶𝑷𝑨𝑹𝑻 𝑲𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑰̉ 𝑳𝑨̀ 𝑯𝑶̣𝑪 𝑽𝑬̃!
...........................................................
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 26/10/2023

𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 𝐿𝐴̀ 𝑁𝑂̛𝐼 𝐶𝑂𝑁 𝑇𝐻𝑈𝑂̣̂𝐶 𝑉𝐸̂̀ 🌳

🌱𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑒𝑚 𝑏𝑒́, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̃𝑜 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑥𝑎 𝑙𝑎̣, 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑛, 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑠𝑜̛̣ 𝑠𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜 𝑎̂𝑢.

🌼 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑜̛̉ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 đ𝑜́ 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣. 𝑆𝑢̛̣ 𝑟𝑢̣𝑡 𝑟𝑒̀, 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑢̀𝑚 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑏𝑒́ 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑥𝑎 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ. 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢.

🌱 𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦, 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖̀𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜, 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑔𝑖𝑎́𝑜. 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔:

🌹𝐶𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎 đ𝑜́ 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑐𝑜́ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐. 𝑉𝑖̀ 𝑜̛̉ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡, 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜̣𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, ℎ𝑜̣𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑢𝑜̂𝑖𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑠𝑎𝑦 𝑚𝑒̂ 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̣𝑐ℎ𝑜̉𝑖 𝑜̛̉ 𝑐𝑜𝑛.

🌹 𝐶𝑜̂ 𝑙𝑎𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑢̀𝑖, 𝑠𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦

🌸 𝑉𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔. 𝐶𝑜𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑜̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ. 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖.
---------------------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 20/10/2023

🌹𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌𝐄𝐒𝐄 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍'𝐒 𝐃𝐀𝐘 🌹
🌷𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑁𝑢̛̃ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂̃ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦.
🌷𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑥𝑖𝑛 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑃ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.
🌹🌹🌹
----------------------------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 17/10/2023

🌟𝑻𝑯𝑼̛ 𝑵𝑮𝑶̉🌟
𝑴𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ 𝑻𝒐𝒑𝑨𝒓𝒕 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒂̂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 20/10:
🍃𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏: 19/10/2023
🍃𝑽𝒂̀𝒐 𝒍𝒖́𝒄: 18:00
🌹🌹🌹𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒐𝒑𝑨𝒓𝒕 𝒕𝒂̣𝒐 𝒓𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐́𝒏 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑴𝒆̣ 𝒗𝒂̀ 𝑩𝒂̀ 𝒏𝒉𝒆́!
--------------------
------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 12/10/2023

🧚‍♂️𝑁𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑇𝑎̣𝑜 𝐻𝑖̀𝑛ℎ Đ𝑎̂́𝑡 𝑆𝑒́𝑡 𝑁ℎ𝑖́🧚‍♂️
𝑁ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 Đ𝑎̂́𝑡 𝑆𝑒́𝑡 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑒́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑦̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒̂ 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐵𝑢́𝑝 𝐵𝑒̂ 𝐶ℎ𝑖𝑏𝑖, 𝐻𝑜𝑎 Đ𝑎̂́𝑡 𝑆𝑒́𝑡, 𝑇𝑟𝑎𝑛ℎ Đ𝑎̂́𝑡 𝑆𝑒́𝑡,...
👉𝐺𝑖𝑢́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑛ℎ𝑜̉ - 𝑐𝑜̛ 𝑡𝑎𝑦. 𝑄𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑎́𝑐: 𝑙𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑜̀𝑛, 𝑙𝑎̆𝑛 𝑑𝑎̀𝑖, 𝑙𝑎̆𝑛 𝑑𝑒̣𝑝, 𝑙𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑢́𝑛𝑔... 𝑡𝑎̣𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜.
👉𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̣ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 (𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐).
👉𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ, 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜.
👉𝑇𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.
👉𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑦́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎.
-------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 08/10/2023

𝑆𝐴́𝑁𝐺 𝑇𝐴̣𝑂 𝑉𝑂̛́𝐼 𝑀𝐴̀𝑈 𝐴𝐶𝑅𝑌𝐿𝐼𝐶 𝑇𝑅𝐸̂𝑁 𝑇𝑅𝐴𝑁𝐻 𝐶𝐴𝑁𝑉𝐴𝑆🌅
🗻𝘒𝘩𝘰́𝘢 𝘩𝘰̣𝘤 𝘕𝘢̂𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰 𝘝𝘦̃ 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘊𝘢𝘯𝘷𝘢𝘴 đ𝘦̂̉ 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘶̣ 𝘯𝘩𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪̀𝘮 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘴𝘢̂𝘶 𝘩𝘰̛𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘔𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘥𝘶̣𝘯𝘨.
🏞𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, đ𝑜̂̀ 𝑣𝑎̣̂𝑡, đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖
🌇𝘊𝘢́𝘤 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́𝘪 𝘮𝘢̀𝘶, 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘮𝘢̀𝘶 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘢𝘤𝘳𝘺𝘭𝘪𝘤 đ𝘦̂̉ 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 𝘯𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢̂́𝘶 𝘢̂́𝘯 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.
---------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 03/10/2023

💥ℍ𝕆̣ℂ 𝔾𝕀̀ ℂℍ𝕆 ℍ𝕆𝕋? 💥
ℍ𝕆̣ℂ ℂ𝔸ℕ𝕍𝔸𝕊 ℂ𝕌̀ℕ𝔾 𝕋𝕆ℙ𝔸ℝ𝕋 ℕ𝔼̀!
👉 𝘉𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘩𝘰́𝘢 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘢̆𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 𝘬𝘩𝘢́𝘤, 𝘒𝘩𝘰́𝘢 𝘩𝘰̣𝘤 𝘕𝘢̂𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰 𝘝𝘦̃ 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘊𝘢𝘯𝘷𝘢𝘴 đ𝘦̂̉ 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘶̣ 𝘯𝘩𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪̀𝘮 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘴𝘢̂𝘶 𝘩𝘰̛𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘔𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘥𝘶̣𝘯𝘨.
🖍𝘊𝘢́𝘤 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́𝘪 𝘮𝘢̀𝘶, 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘮𝘢̀𝘶 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘢𝘤𝘳𝘺𝘭𝘪𝘤 đ𝘦̂̉ 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 𝘯𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢̂́𝘶 𝘢̂́𝘯 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.
---------------
𝐻𝐸̣̂ 𝑇𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 Đ𝐴̀𝑂 𝑇𝐴̣𝑂 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑈 𝑁𝐻𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝐶𝐻𝐼 𝑁𝐻𝐴́𝑁𝐻 𝑄𝑈𝐴̣̂𝑁 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁 - 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐺𝐼𝐴́𝑂 𝐷𝑈̣𝐶 𝑀𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑇𝑂𝑃 Đ𝐴̂̀𝑈 𝑇𝐴̣𝐼 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀
☎𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟘𝟚𝟠 𝟛𝟞𝟚𝟘 𝟘𝟝𝟘𝟝 - 𝟘𝟡𝟛𝟚 𝟠𝟘𝟘 𝟟𝟘𝟜 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
🌍 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

29/09/2023

𝐕𝐔𝐈 Đ𝐎́𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐏𝐀𝐑𝐓 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗔̂𝗡 𝐍𝐀̀𝐎 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐄́ 𝐎̛𝐈!🌟🌟🌟

💐 𝗧𝗼𝗽𝗔𝗿𝘁 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂𝗻 𝗰𝗵𝘂́𝗰 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗧𝗲̂́𝘁 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗮̂́𝗺 𝗮́𝗽, 𝘁𝗿𝗮̀𝗻 đ𝗮̂̀𝘆 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘆́ 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝗻𝗵𝗲́!
---------
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 28/09/2023

🌙 𝑃𝐻𝐼𝐸̂𝑁 𝐵𝐴̉𝑁 𝑇𝑅𝑈𝑁𝐺 THU - 𝑀𝑂̂̃𝐼 𝑀𝐴̀𝑈 𝑀𝑂̣̂𝑇 𝑉𝐸̃ 🌙

🥮𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔. 𝑇𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡, 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛, 𝑠𝑢̛̣ đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̣, 𝑠𝑢𝑚 ℎ𝑜̣𝑝 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑡𝑎𝑦. 𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑢𝑚 ℎ𝑜̣𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑇𝑒̂́𝑡 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛.

👉𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑒̃ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 đ𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒́!
----------------
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 26/09/2023

𝑇𝘰𝑝𝘈𝑟𝘵 “𝐺𝘐𝐸𝘖" 𝐶𝘈̉𝑀 𝐻𝘜̛́𝑁𝘎 𝘏𝑂̣𝘊 𝘛𝐴̣̂𝘗 𝘛𝐻𝘌̂́ 𝘒𝑌̉ 21
✅ 𝑁𝘩𝑢̛̃𝘯𝑔 𝑡𝘩𝑎𝘺 đ𝑜̂̉𝘪 𝘤ℎ𝘰́𝑛𝘨 𝘮𝑎̣̆𝘵 𝘤𝑢̉𝘢 𝘬𝑖𝘯ℎ 𝑡𝘦̂́ - 𝘹𝑎̃ ℎ𝘰̣̂𝑖 đ𝘢̃ đ𝑎̣̆𝘵 𝘳𝑎 𝑦𝘦̂𝑢 𝑐𝘢̂̀𝑢 𝑐𝘩𝑜 𝑚𝘰̂̃𝑖 𝑐𝘢́ 𝘯ℎ𝘢̂𝑛 𝑝𝘩𝑎̉𝘪 đ𝑜̂̉𝘪 𝘵ℎ𝘢𝑦 đ𝘦̂̉ 𝘵ℎ𝘪́𝑐𝘩 𝘶̛́𝑛𝘨. “𝘏𝑜̣𝘤” 𝑐𝘩𝑖́𝘯ℎ 𝑙𝘢̀ 𝘥𝑢𝘯𝑔 𝑛𝘢̣𝑝 𝑣𝘢̀ 𝘴𝑢̛̉ 𝑑𝘶̣𝑛𝘨 𝘵𝑟𝘪 𝘵ℎ𝘶̛́𝑐. “𝑁𝘨𝑢̛̀𝘯𝑔 ℎ𝘰̣𝑐” 𝘭𝑎̀ 𝑘𝘩𝑖 𝑛𝘩𝑎̣̂𝘯 𝘵ℎ𝘢̂́𝑦 𝑡𝘳𝑖 𝑡𝘩𝑢̛́𝘤 𝘢̂́𝑦 đ𝘢̃ 𝘤𝑢̃, 𝘬ℎ𝘰̂𝑛𝘨 𝘤𝑜̀𝘯 𝘵𝑖́𝘯ℎ 𝑢̛́𝘯𝑔 𝑑𝘶̣𝑛𝘨. 𝑉𝘢̀ “ℎ𝘰̣𝑐 𝑙𝘢̣𝑖” 𝘤ℎ𝘪́𝑛𝘩 𝘭𝑎̀ 𝑡𝘪𝑒̂́𝘱 𝘵ℎ𝘶 𝘤𝑎́𝘪 𝘮𝑜̛́𝘪, 𝑐𝘢̉𝑖 𝑡𝘩𝑖𝘦̣̂𝑛 𝑣𝘢̀ 𝘮𝑜̛̉ 𝑟𝘰̣̂𝑛𝘨 𝘷𝑜̂́𝘯 𝘩𝑖𝘦̂̉𝑢 𝑏𝘪𝑒̂́𝘵.
✅ 𝐶𝘰́ 𝘵ℎ𝘦̂̉ 𝘯𝑜́𝘪, ℎ𝘰̣𝑐 𝑡𝘢̣̂𝑝 𝑙𝘢̀ 𝘤𝑜̂𝘯𝑔 𝑣𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘵𝑟𝘰̣𝑛 đ𝘰̛̀𝑖, 𝘭𝑢𝘰̂𝑛 𝑐𝘢̂̀𝑛 𝑠𝘶̛̣ 𝘩𝑢̛́𝘯𝑔 𝑡𝘩𝑢́ 𝑣𝘢̀ đ𝑎𝘮 𝘮𝑒̂. 𝘛𝑜𝘱𝐴𝘳𝑡 “𝘨𝑖𝘦𝑜" 𝘤𝑎̉𝘮 𝘩𝑢̛́𝘯𝑔 𝑣𝘢̀ 𝘯ℎ𝘢̣̂𝑛 𝑡𝘩𝑢̛́𝘤 𝘵𝑟𝘰𝑛𝘨 𝘮𝑜̂̃𝘪 𝘦𝑚 𝑛𝘩𝑜̉ 𝑣𝘦̂̀ 𝘴𝑢̛̣ ℎ𝘰̣𝑐 𝑐𝘶̃𝑛𝘨 𝘯ℎ𝘶̛ 𝘵𝑎̂̀𝘮 𝘲𝑢𝘢𝑛 𝑡𝘳𝑜̣𝘯𝑔 𝑐𝘶̉𝑎 𝑣𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘯𝑎̀𝘺 𝘵𝑟𝘰𝑛𝘨 𝘤𝑢𝘰̣̂𝑐 𝑠𝘰̂́𝑛𝘨.
Đ𝘰̂̀𝑛𝘨 𝘵ℎ𝘰̛̀𝑖, 𝘛𝑜𝘱𝐴𝘳𝑡 𝑘𝘩𝑜̂𝘯𝑔 𝑔𝘰̀ 𝘦́𝑝 𝑐𝘰𝑛 𝑣𝘢̀𝑜 𝑚𝘰̣̂𝑡 𝑘𝘩𝑢𝘰̂𝑛 𝑚𝘢̂̃𝑢 𝑛𝘨𝑢̛𝘰̛̀𝑖 ℎ𝘰̣𝑐, 𝘨𝑖𝘰̂́𝑛𝘨 𝘯ℎ𝘶̛ 𝘷𝑖𝘦̣̂𝑐 𝑡𝘰̂ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘣𝑎̂̀𝘶 𝘵𝑟𝘰̛̀𝑖 𝑙𝘶𝑜̂𝘯 𝘵𝑟𝘰𝑛𝘨 𝘹𝑎𝘯ℎ. 𝘊𝑜𝘯 đ𝑢̛𝘰̛̣𝑐 𝑘𝘩𝑖́𝘤ℎ 𝑙𝘦̣̂ 𝘴𝑎́𝘯𝑔 𝑡𝘢̣𝑜 “𝘤𝑎́𝘤ℎ ℎ𝘰̣𝑐" 𝘳𝑖𝘦̂𝑛𝘨 𝘥𝑢̛̣𝘢 𝘵𝑟𝘦̂𝑛 𝑛𝘦̂̀𝑛 𝑡𝘢̉𝑛𝘨 𝘚𝑖𝘯𝑔𝘢𝑝𝘰𝑟𝘦
👉 𝐻𝘢̃𝑦 𝑔𝘩𝑒́ 𝑡𝘩𝑎̆𝘮 𝘛𝑜𝘱𝐴𝘳𝑡 𝑐𝘶̀𝑛𝘨 𝘤𝑜𝘯 đ𝑒̂̉ 𝑐𝘢̉𝑚 𝑛𝘩𝑎̣̂𝘯 𝘤ℎ𝘢̂𝑛 𝑡𝘩𝑢̛̣𝘤 𝘮𝑜̂𝘪 𝘵𝑟𝘶̛𝑜̛̀𝘯𝑔 𝑔𝘪𝑎́𝘰 𝘥𝑢̣𝘤 𝘰̛̉ đ𝑎̂𝘺, 𝑏𝘢 𝘮𝑒̣ 𝑛𝘩𝑒́! 𝘊ℎ𝘶́𝑛𝘨 𝘵𝑜̂𝘪 𝘴𝑒̃ 𝑐𝘩𝑢𝘢̂̉𝑛 𝑏𝘪̣ 𝘳𝑎̂́𝘵 𝘯ℎ𝘪𝑒̂̀𝘶 đ𝑖𝘦̂̀𝑢 𝑡𝘩𝑢́ 𝑣𝘪̣ 𝘤ℎ𝘰 𝘤𝑜𝘯, đ𝘶̛̀𝑛𝘨 𝘲𝑢𝘦̂𝑛 𝑙𝘪𝑒̂𝘯 𝘩𝑒̣̂ 𝑣𝘰̛́𝑖 𝑇𝘰𝑝𝘈𝑟𝘵 𝘯𝑔𝘢𝑦 ℎ𝘰̂𝑚 𝑛𝘢𝑦!
--------------------------
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 20/09/2023

Đ𝐼 𝑀𝘖̣̂𝑇 𝑁𝘎𝐴̀𝘠 Đ𝐴̀𝘕 𝘏𝑂̣𝘊 𝘕𝐺𝘈̀𝑁 𝑁𝘐𝐸̂̀𝘔 𝘝𝑈𝘐❤️
𝑁𝘨ℎ𝘦̣̂ 𝘵ℎ𝘶𝑎̣̂𝘵 𝘬ℎ𝘰̂𝑛𝘨 𝘤ℎ𝘪̉ đ𝑜̛𝘯 𝘨𝑖𝘢̉𝑛 𝑙𝘢̀ 𝘷𝑖𝘦̣̂𝑐 𝑣𝘦̃ 𝘵𝑟𝘢𝑛𝘩 𝘷𝑎̀ 𝑡𝘢̣𝑜 𝑟𝘢 𝘤𝑎́𝘤 𝘵𝑎́𝘤 𝘱ℎ𝘢̂̉𝑚 đ𝘦̣𝑝 𝑚𝘢̆́𝑡, 𝘮𝑎̀ 𝑛𝘰́ 𝘤𝑜̀𝘯 𝘭𝑎̀ 𝑚𝘰̣̂𝑡 𝑐𝘰̂𝑛𝘨 𝘤𝑢̣ 𝑚𝘢̣𝑛𝘩 𝘮𝑒̃ đ𝘦̂̉ 𝘬ℎ𝘢́𝑚 𝑝𝘩𝑎́ 𝑣𝘢̀ 𝘱ℎ𝘢́𝑡 𝑡𝘳𝑖𝘦̂̉𝑛 𝑡𝘶̛ 𝘥𝑢𝘺 𝘴𝑎́𝘯𝑔 𝑡𝘢̣𝑜.
🌈 𝐾𝘩𝑎́𝘮 𝘗ℎ𝘢́ 𝘛ℎ𝘦̂́ 𝘎𝑖𝘰̛́𝑖 𝑋𝘶𝑛𝘨 𝘘𝑢𝘢𝑛𝘩: 𝐾𝘩𝑖 𝑐𝘢́𝑐 𝑏𝘦́ 𝘵ℎ𝘢𝑚 𝑔𝘪𝑎 𝑣𝘢̀𝑜 𝑛𝘨ℎ𝘦̣̂ 𝘵ℎ𝘶𝑎̣̂𝘵, 𝑏𝘦́ 𝘩𝑜̣𝘤 𝘤𝑎́𝘤ℎ 𝑞𝘶𝑎𝘯 𝘴𝑎́𝘵 𝘤ℎ𝘪 𝘵𝑖𝘦̂́𝑡 𝑡𝘳𝑜𝘯𝑔 𝑚𝘰̂𝑖 𝑡𝘳𝑢̛𝘰̛̀𝑛𝘨 𝘹𝑢𝘯𝑔 𝑞𝘶𝑎𝘯ℎ 𝑣𝘢̀ 𝘵𝑟𝘪̀𝑛𝘩 𝘣𝑎̀𝘺 𝘯ℎ𝘶̛̃𝑛𝘨 𝘨𝑖̀ ℎ𝘰̣ 𝘵ℎ𝘢̂́𝑦 𝑡𝘩𝑜̂𝘯𝑔 𝑞𝘶𝑎 𝑡𝘳𝑎𝘯ℎ 𝑣𝘦̃ 𝘷𝑎̀ 𝑠𝘢́𝑛𝘨 𝘵𝑎̣𝘰.
💡 𝑆𝘢́𝑛𝘨 𝘛𝑎̣𝘰 𝘠́ 𝘛𝑢̛𝘰̛̉𝑛𝘨: 𝑀𝘺̃ 𝘵ℎ𝘶𝑎̣̂𝘵 𝘬ℎ𝘶𝑦𝘦̂́𝑛 𝑘𝘩𝑖́𝘤ℎ 𝑡𝘳𝑒̉ 𝑒𝘮 𝘯𝑔𝘩𝑖̃ 𝑟𝘢 𝘺́ 𝘵𝑢̛𝘰̛̉𝑛𝘨 𝘤𝑢̉𝘢 𝘳𝑖𝘦̂𝑛𝘨 𝘩𝑜̣ 𝑣𝘢̀ 𝘵ℎ𝘦̂̉ 𝘩𝑖𝘦̣̂𝑛 𝑐𝘩𝑢́𝘯𝑔 𝑡𝘳𝑜𝘯𝑔 𝑡𝘢́𝑐 𝑝𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘯𝑔𝘩𝑒̣̂ 𝑡𝘩𝑢𝘢̣̂𝑡. Đ𝑖𝘦̂̀𝑢 𝑛𝘢̀𝑦 𝑔𝘪𝑢́𝘱 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑎̣𝘯 𝘯ℎ𝘰̉ 𝘱ℎ𝘢́𝑡 𝑡𝘳𝑖𝘦̂̉𝑛 𝑘𝘩𝑎̉ 𝑛𝘢̆𝑛𝘨 𝘵𝑢̛ 𝑑𝘶𝑦 𝑠𝘢́𝑛𝘨 𝘵𝑎̣𝘰 𝘷𝑎̀ 𝑡𝘶̛̣ 𝘵𝑖𝘯 𝘵𝑟𝘰𝑛𝘨 𝘷𝑖𝘦̣̂𝑐 𝑡𝘩𝑒̂̉ ℎ𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘺́ 𝘬𝑖𝘦̂́𝑛 𝑐𝘢́ 𝘯ℎ𝘢̂𝑛.
👉𝘛𝑜𝘱𝐴𝘳𝑡 𝑘𝘩𝑢𝘺𝑒̂́𝘯 𝘬ℎ𝘪́𝑐𝘩 𝘵𝑟𝘦̉ 𝘦𝑚 𝑡𝘩𝑎𝘮 𝘨𝑖𝘢 𝘷𝑎̀𝘰 𝘯𝑔𝘩𝑒̣̂ 𝑡𝘩𝑢𝘢̣̂𝑡 𝑣𝘢̀ 𝘤𝑢𝘯𝑔 𝑐𝘢̂́𝑝 𝑐𝘩𝑜 𝑐𝘢́𝑐 𝑏𝘢̣𝑛 𝑐𝘰̛ 𝘩𝑜̣̂𝘪 𝘬ℎ𝘢́𝑚 𝑝𝘩𝑎́ 𝑣𝘢̀ 𝘱ℎ𝘢́𝑡 𝑡𝘳𝑖𝘦̂̉𝑛 𝑡𝘶̛ 𝘥𝑢𝘺 𝘴𝑎́𝘯𝑔 𝑡𝘢̣𝑜
--------------------
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 15/09/2023

☀️ HỌC VẼ KHÔNG GƯỢNG ÉP - BÍ KÍP ĐỂ CON PHÁT HUY TỐI ĐA TÀI NĂNG CỦA CHÍNH MÌNH

Vẽ chính là cách tốt nhất để tâm hồn được thư giãn, thoải mái. Với trẻ từ 3,5 - 16 tuổi, vẽ cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của con.

🎯 Tại TopArt, chúng mình luôn tuyển học viên chỉ với 1 tiêu chí duy nhất, đó chính là có ĐAM MÊ HỌC VẼ. Bởi TopArt hiểu rằng, chỉ cần có đam mê, mọi thứ đều sẽ thành công.

Phương pháp giảng dạy tại TopArt cũng xác định mục tiêu là "không gượng ép" mà cố gắng theo sát khả năng, trình độ của mỗi học viên. Từ đó song hành và hướng dẫn để con được phát huy tối đa khả năng của chính mình.

💫 Giáo trình học vẽ bài bản, chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế
💫 Theo sát lộ trình học tập của học viên
💫 Tích hợp nhiều kỹ năng mềm trong giảng dạy
💫 Kết hợp học vẽ với work shop, trải nghiệm thực tế
💫 Học Mỹ thuật ứng dụng
💫 Đa dạng nội dung, nhiều bài học hướng đến giá trị cộng đồng, môi trường, xã hội...

Học vẽ tại TopArt siêu thú vị và hấp dẫn. Lại còn được TẶNG 1 buổi học TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ cực chất nữa.

👇 Ba mẹ quan tâm có thể inbox để tìm hiểu kỹ hơn nhé!
----------------------------------
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT THIẾU NHI TOPART - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC MỸ THUẬT TOP ĐẦU TẠI VIỆT NAM
☎Hotline: 028 3620 0505
🏠Hệ thống chi nhánh TopArt: https://bit.ly/ChiNhanhTopArt
🌍 Website: https://topartvn.com

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 15/09/2023

🍄𝐶𝐻𝐼𝐸̂𝑀 𝑁𝐺𝑈̛𝑂̛̃𝑁𝐺 𝑇𝑅𝐴𝑁𝐻 Đ𝐸̣𝑃 𝐻𝑂̣𝐶 𝑉𝐼𝐸̂𝑁 𝑇𝐴̣𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 𝑇𝐴̂𝑁🍄
𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 - 𝑛𝑜̛𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑀𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡.
✨𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑡𝑎̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃. 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑐𝑜̣ 𝑣𝑒̃, 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑜̀𝑖 𝑏𝑢́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉.
✨𝑀𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑇𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑒́!
👉🏻 𝐿𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂, 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 #𝑇𝑅𝐴̉𝐼_𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̣̂𝑀_𝑀𝐼𝐸̂̃𝑁_𝑃𝐻𝐼́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑙𝑜̛́𝑝.
Đ𝐸̂́𝑁 𝑉𝑂̛́𝐼 𝑇𝑂𝑃𝐴𝑅𝑇 𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝐶𝐻𝐼̉ 𝐿𝐴̀ 𝐻𝑂̣𝐶 𝑉𝐸̃
...........................................................
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 13/09/2023

✨ ĐỒNG HÀNH CÙNG TƯƠNG LAI CỦA BÉ ✨

Tương lai của con được hình thành và quyết định bởi những "viên gạch" đầu đời. Xây dựng nền tảng vững chắc cho con ngay từ những năm đầu đời chính là yếu tố quan trọng quyết định đến tương lai sau này của bé.

🎨 TopArt không chỉ là nơi dạy vẽ cho trẻ trong độ tuổi từ 3,5 - 16 tuổi. Mà còn là nơi gửi trao nhiều giá trị tuyệt vời cho bé.

⭐️ Giúp con biết nhìn nhận thế giới qua góc nhìn đa chiều.
⭐️ Khơi dậy và phát huy tư duy, sáng tạo của trẻ.
⭐️ Rèn luyện kỹ năng, trau dồi sự kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ.
⭐️ Học cách làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
⭐️ Giúp trẻ tự tin, bản lĩnh hơn để sẵn sàng bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế.

Gom góp từ những viên gạch nhỏ để xây nên tương lai cho con.

💚 Hãy cùng TopArt dựng xây tương lai vững chắc cho con bắt đầu cùng khóa HỌC VẼ tại TopArt ba mẹ nhé!
----------------------------------
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT THIẾU NHI TOPART - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC MỸ THUẬT TOP ĐẦU TẠI VIỆT NAM
☎Hotline: 028 3620 0505
🏠Hệ thống chi nhánh TopArt: https://bit.ly/ChiNhanhTopArt
🌍 Website: https://topartvn.com

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 10/09/2023

✌️MÔN✌️ ✌️NGHỆ✌️ ✌️THUẬT✌️ ✌️TÁC✌️ ✌️ĐỘNG✌️ ✌️THẾ✌️ ✌️NÀO✌️ ✌️ĐẾN✌️ ✌️SỰ✌️ ✌️PHÁT✌️ ✌️TRIỂN✌️ ✌️CỦA✌️ ✌️CON✌️ ✌️TRẺ?✌️
---------
🧒🧑‍🦰𝐑𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐡𝐨̛́:
𝐌𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡, 𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐡𝐚̃𝐲 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐞̃. 𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐥𝐲́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐯𝐞̃ 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐧𝐨́ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐡𝐨̛́, 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐯𝐞̃ 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.
👀𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐚́𝐭:
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐯𝐞̃ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨́ 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐲́ 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐞̃ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭. 𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̂𝐦 𝐥𝐲́ 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧.
----
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

08/09/2023

🌈 SÔI ĐỘNG MÙA TỰU TRƯỜNG - GIÚP CON THÊM PHẦN HÀO HỨNG

Sau một kỳ nghỉ hè dài ngày, việc quay trở lại trường học có lẽ là điều khiến nhiều phụ huynh đau đầu.

Hãy khởi động cùng con bằng những giờ học vẽ siêu thú vị, bổ ích cùng TopArt thôi nào ba mẹ ơi!

💡 Tự do sáng tạo, thoải mái thả hồn vào những ý tưởng đầy bay bổng
💡 Vừa học vừa chơi, không áp lực, không đè nặng thành tích
💡 Theo sát tiến độ của con, không áp đặt con vào trong một khuôn khổ nhất định

Học vẽ còn là giải pháp giúp con thư giãn, giải tỏa căng thẳng và áp lực bài vở vào đầu năm học mới.

🚀 Cùng TopArt khởi đầu mùa tựu trường của con thật sôi động, hào hứng thôi nào!
----------------------------------
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT THIẾU NHI TOPART - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC MỸ THUẬT TOP ĐẦU TẠI VIỆT NAM
☎Hotline: 028 3620 0505
🏠Hệ thống chi nhánh TopArt: https://bit.ly/ChiNhanhTopArt
🌍 Website: https://topartvn.com

06/09/2023

🎨 HỌC VẼ CỰC VUI CÙNG TOPART

Cùng TopArt "vẽ" hành trang trưởng thành của con thêm phần sắc màu, thú vị thôi nào!

Với đa dạng các khóa học từ căn bản đến nâng cao, từ việc học tạo hình, tạo khối, tô màu cho đến Mỹ thuật ứng dụng... Mỗi bài học tại TopArt là một sắc màu khác nhau, mang đến nhiều điều thú vị cho trẻ.

🌟 Khám phá muôn điều thú vị cùng sắc màu
🌟 Tha hồ sáng tạo với bố cục, hình khối
🌟 Thỏa sức phát triển trí tưởng tượng với các khóa học tạo hình đất sét, xé dán...
🌟 Ứng dụng Mỹ thuật vào cuộc sống với khóa Mỹ thuật ứng dụng

Siêu nhiều điều thú vị nữa mà các bạn nhỏ sẽ được khám phá khi tham gia học vẽ cũng TopArt. Inbox để được TopArt tư vấn ba mẹ nhé!
----------------------------------
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT THIẾU NHI TOPART - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC MỸ THUẬT TOP ĐẦU TẠI VIỆT NAM
☎Hotline: 028 3620 0505
🏠Hệ thống chi nhánh TopArt: https://bit.ly/ChiNhanhTopArt
🌍 Website: https://topartvn.com

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 01/09/2023

🌤Bạn biết không học vẽ cũng giống như việc trẻ được làm một việc mà mình yêu thích. Điều đầu tiên trẻ cần biết là phải xác định mục tiêu, mong muốn đạt được của bản thân trong việc yêu thích này. Trẻ cần nhận thức được không vì nể một ai đó tài giỏi mà vì bản thân mà học. Vì thế, hãy để trẻ tự mình đi tìm hiểu mọi thứ, tự cầm bút, cầm cọ lên vẽ từ những thứ cơ bản nhất mà trẻ nghĩ ra hay có thể tự vẽ chính mình. Và hãy trao cơ hội để TopArt Bình Tân đồng hành cùng bé trên con đường này nhé.

🥰Vẽ cũng là một môn nghệ thuật nên cần cảm xúc, cảm hứng, sự quan sát, và ý thức cầu thị học hỏi. Phải cần thời gian rèn luyện lâu dài, không quá vội vàng, nôn nóng là điều cần thiết khi theo đuổi môn học này. Cần học chắc từ cơ bản đến chuyên sâu và lâu dần sẽ hình thành phong cách riêng của chính bé. Cũng cần thật nhẫn nại, vì thói quen chóng chán là kẻ thù số 1 tiêu diệt những người học vẽ.

🎨Khi bé học từ những thứ cơ bản, lâu ngày sẽ tự định hình được phong cách của riêng chính mình. Từ đó trẻ thỏa sức sáng tạo nên những “tuyệt tác” của mình mà không cần phải theo lối mòn hay vẽ theo bất cứ ai khác. Hãy cho trẻ cơ hội rèn luyện cùng TopArt Bình Tân, trẻ sẽ tự vững vàng trên con đường học vẽ của riêng mình.
----------------------------------
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT THIẾU NHI TOPART - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC MỸ THUẬT TOP ĐẦU TẠI VIỆT NAM
☎Hotline: 028 3620 0505
🏠Hệ thống chi nhánh TopArt: https://bit.ly/ChiNhanhTopArt
🌍 Website: https://topartvn.com

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 31/08/2023

🌼𝘕𝐻𝘜̛̃𝑁𝘎 Đ𝐼𝘌̂̀𝑈 𝑇𝘖̂́𝑇 𝐿𝘈̀𝑁𝘏 Đ𝐸̂̀𝘜 𝘉𝐴̆́𝘛 𝘕𝐺𝘜𝑂̂̀𝘕 𝘛𝑈̛̀ 𝑌𝘌̂𝑈 𝑇𝘏𝑈̛𝘖̛𝑁𝘎 🌼
🍀𝘊𝑜𝘯 𝘵𝑟𝘦̉ 𝘵ℎ𝘶𝑎̂̀𝘯 𝘬ℎ𝘪𝑒̂́𝘵, 𝑛𝘨𝑎̂𝘺 𝘯𝑔𝘰̂ 𝘷𝑎̀ ℎ𝘰̂̀𝑛 𝑛𝘩𝑖𝘦̂𝑛 đ𝘦̂́𝑛 𝑚𝘶̛́𝑐 𝑙𝘢̀𝑚 𝑐𝘩𝑜 𝑛𝘩𝑢̛̃𝘯𝑔 𝑛𝘨𝑢̛𝘰̛̀𝑖 𝑙𝘰̛́𝑛 𝑡𝘩𝑎̂́𝘺 𝘮𝑖̀𝘯ℎ 𝑡𝘩𝑎̣̂𝘵 𝘱ℎ𝘶̛́𝑐 𝑡𝘢̣𝑝. 𝘊ℎ𝘪́𝑛𝘩 𝘷𝑖̀ 𝑡𝘩𝑒̂́ 𝑔𝘪𝑜̛́𝘪 𝘲𝑢𝘢𝑛 𝑐𝘶̉𝑎 𝑐𝘰𝑛 đ𝘰̛𝑛 𝑔𝘪𝑎̉𝘯 𝘯𝑒̂𝘯 𝘤𝑎̂̀𝘯 𝘳𝑎̂́𝘵 𝘯ℎ𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘤ℎ𝘪̉ 𝘣𝑎̉𝘰 đ𝑒̂̉ 𝑐𝘰𝑛 𝑡𝘩𝑒̂𝘮 𝘩𝑖𝘦̂̉𝑢 𝑏𝘪𝑒̂́𝘵 𝘷𝑎̀ 𝑡𝘳𝑢̛𝘰̛̉𝑛𝘨 𝘵ℎ𝘢̀𝑛𝘩.
🍀𝘋𝑎̣𝘺 𝘤𝑜𝘯 𝘣𝑖𝘦̂́𝑡 𝑦𝘦̂𝑢 𝑡𝘩𝑢̛𝘰̛𝑛𝘨 𝘭𝑎̀ đ𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘲𝑢𝘢𝑛 𝑡𝘳𝑜̣𝘯𝑔 𝑛𝘩𝑢̛ 𝑣𝘪𝑒̣̂𝘤 𝘤ℎ𝘢̆𝑚 𝑐𝘩𝑢́𝘵 𝘣𝑢̛̃𝘢 𝘢̆𝑛, 𝘨𝑖𝘢̂́𝑐 𝑛𝘨𝑢̉. 𝘝𝑖̀ 𝑏𝘦̂𝑛 𝑐𝘢̣𝑛𝘩 𝘯ℎ𝘶̛̃𝑛𝘨 𝘺𝑒̂𝘶 𝘤𝑎̂̀𝘶 𝘷𝑒̂̀ 𝑐𝘰̂𝑛𝘨 𝘷𝑖𝘦̣̂𝑐, đ𝑖̣𝘢 𝘷𝑖̣ 𝑣𝘢̀ 𝘵𝑎̀𝘪 𝘤ℎ𝘪́𝑛𝘩, ℎ𝘢̣𝑛𝘩 𝘱ℎ𝘶́𝑐 𝑐𝘩𝑖́𝘯ℎ 𝑙𝘢̀ đ𝑖𝘦̂̀𝑢 𝑡𝘩𝑖𝘦̂́𝑡 𝑦𝘦̂́𝑢 𝑔𝘪𝑢́𝘱 𝘤𝑜𝘯 𝘤𝑎̉𝘮 𝘵ℎ𝘢̂́𝑦 𝑐𝘶𝑜̣̂𝘤 đ𝑜̛̀𝘪 𝘯𝑎̀𝘺 𝘵𝑢̛𝘰̛𝑖 đ𝘦̣𝑝.
❤𝑇𝘪̀𝑛𝘩 𝘺𝑒̂𝘶 𝘭𝑎̀ 𝑣𝘰̂ đ𝑖𝘦̂̀𝑢 𝑘𝘪𝑒̣̂𝘯, 𝑔𝘪𝑜̂́𝘯𝑔 𝑛𝘩𝑢̛ 𝑐𝘢́𝑐𝘩 𝘤𝑜̂ 𝑔𝘪𝑎́𝘰 𝘭𝑢𝘰̂𝑛 𝑙𝘢̆́𝑛𝘨 𝘯𝑔𝘩𝑒 𝑛𝘩𝑢̛̃𝘯𝑔 𝑚𝘰𝑛𝘨 𝘮𝑢𝘰̂́𝑛 𝑣𝘢̀ 𝘵𝑜̂𝘯 𝘵𝑟𝘰̣𝑛𝘨 𝘲𝑢𝘺𝑒̂́𝘵 đ𝑖̣𝘯ℎ 𝑐𝘶̉𝑎 𝑐𝘰𝑛. 𝘛𝑜𝘱𝐴𝘳𝑡 𝑙𝘶𝑜̂𝘯 𝘵𝑟𝘶𝑦𝘦̂̀𝑛 𝑐𝘢̉𝑚 ℎ𝘶̛́𝑛𝘨 đ𝑒̂́𝘯 𝘤𝑜𝘯 𝘷𝑒̂̀ 𝑛𝘩𝑢̛̃𝘯𝑔 đ𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘵𝑜̂́𝘵 𝘭𝑎̀𝘯ℎ đ𝘦̂̀𝑢 𝑏𝘢̆́𝑡 𝑛𝘨𝑢𝘰̂̀𝑛 𝑡𝘶̛̀ 𝘺𝑒̂𝘶 𝘵ℎ𝘶̛𝑜̛𝘯𝑔. 𝘊𝑜𝘯 𝘴𝑒̃ ℎ𝘪𝑒̂̉𝘶 𝘳𝑎̆̀𝘯𝑔 𝑡𝘪̀𝑛𝘩 𝘺𝑒̂𝘶 𝘴𝑒̃ 𝑥𝘰𝑎 𝑑𝘪̣𝑢 𝑣𝘢̀ 𝘤ℎ𝘶̛̃𝑎 𝑙𝘢̀𝑛𝘩 𝘯𝑜̂̃𝘪 đ𝑎𝘶, 𝑔𝘪𝑜̂́𝘯𝑔 𝑛𝘩𝑢̛ 𝑙𝘢̂̀𝑛 đ𝘢̂̀𝑢 đ𝘦̂́𝑛 𝑣𝘰̛́𝑖 𝑇𝘰𝑝𝘈𝑟𝘵, 𝑙𝘢̣ 𝘭𝑎̂̃𝘮 𝘷𝑎̀ 𝑠𝘰̛̣ 𝘴𝑒̣̂𝘵 𝘯ℎ𝘶̛𝑛𝘨 𝘯ℎ𝘰̛̀ 𝘤𝑜̂ 𝑣𝘢̀ 𝘣𝑎̣𝘯 𝘣𝑒̀, 𝘤𝑜𝘯 𝘤𝑎̉𝘮 𝘵ℎ𝘢̂́𝑦 𝑎̂́𝘮 𝘢́𝑝 𝑣𝘢̀ 𝘢𝑛 𝑡𝘰𝑎̀𝘯 𝘰̛̉ đ𝑎̂𝘺.
------------
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 30/08/2023

🌈TÌM LỚP VẼ THẬT XINH, CÓ TOPART BÌNH TÂN ĐÂY NÀY
💁‍♂️Ba mẹ lo lắng, vì bé học mãi mà vẫn chưa tự vẽ được
Đừng lo chỉ vì bé chưa có nền tảng cơ bản tốt đấy thôi...
💁‍♀️Ba mẹ còn mãi suy nghĩ "Phải có năng khiếu thì mới học vẽ chứ?"
Đừng để rào cản trên ngăn bước đam mê và sở thích của bé

🎨Ở TopArt Bình Tân:
1% năng khiếu + 99% luyện tập kiên trì = Thành công của việc học vẽ

🫶HỌC VẼ KHÔNG KHÓ, CÓ TOPART BÌNH TÂN LO🫶
Chỉ cần bé có đủ đam mê, TopArt Bình Tân chắc chắn sẽ đồng hành cùng bé trên con đường nghệ thuật để đạt đến thành công này. Bé học cùng TopArt Bình Tân không gì là không thể, vì bạn biết không nghệ thuật đẹp không phải chỉ riêng nhờ kỹ thuật, mà bởi giá trị tâm hồn các bé thổi vào trong từng bức vẽ.
----------------------------------
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT THIẾU NHI TOPART - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC MỸ THUẬT TOP ĐẦU TẠI VIỆT NAM
☎Hotline: 028 3620 0505
🏠Hệ thống chi nhánh TopArt: https://bit.ly/ChiNhanhTopArt
🌍 Website: https://topartvn.com

30/08/2023

📣 THÔNG BÁO Lịch Nghỉ Lễ 02/09/2023
Nhân dịp Lễ Quốc Khánh sắp đến, Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật dành cho Thiếu Nhi TopArt xin gửi đến Phụ huynh và học viên lịch nghỉ lễ cụ thể như sau:
⏩ Thời gian nghỉ: Từ Thứ 7, ngày 02/09/2023 đến hết Thứ 2, ngày 04/09/2023
⏩ Thời gian học trở lại: Thứ 3 ngày 05/09/2023
TopArt kính chúc Quý phụ huynh, học viên sẽ có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn cùng những người thân yêu.
🌟 Hẹn gặp lại các "họa sĩ nhí" trong mùa tựu trường sắp đến nhé!
----------------------------------
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 27/08/2023

𝐿𝑂̛̣𝐼 𝐼́𝐶𝐻 𝐶𝑈̉𝐴 𝑇𝐴̣𝑂 𝐻𝐼̀𝑁𝐻 𝑉𝑂̛́𝐼 𝑆𝑈̛̣ 𝑃𝐻𝐴́𝑇 𝑇𝑅𝐼𝐸̂̉𝑁 𝐶𝑈̉𝐴 𝑇𝑅𝐸̉

𝐺𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑢̛̀ 0-6 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑦̀ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑖 đ𝑒̣𝑝, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑎̣𝑜 ℎ𝑖̀𝑛ℎ. 𝐻𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂, 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛ℎ𝑜̛́... 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̉

🥦 𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑌𝑒̂𝑢 𝑐𝑎́𝑖 đ𝑒̣𝑝, 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑖 đ𝑒̣𝑝

🥦 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑡𝑎𝑦, 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑎𝑦, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜 ℎ𝑜̛𝑛

🥦 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑜̉, ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐

🌻 𝐶ℎ𝑜̣𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑒̃ 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 đ𝑒̂̉ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑢̀𝑎 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜!
-----
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
☎️𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟢𝟸𝟾 𝟹𝟼𝟸𝟢 𝟢𝟻𝟢𝟻 - 𝟢𝟿𝟹𝟸 𝟾𝟢𝟢 𝟽𝟢𝟺 ( 𝘔𝘚 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩)
🏠𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑏𝑖𝑡.𝑙𝑦/𝐶ℎ𝑖𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ𝑇𝑜𝑝𝐴𝑟𝑡
𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑡𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡𝑣𝑛.𝑐𝑜𝑚

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 25/08/2023

🎨Các “Họa sĩ nhí” tại Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật thiếu nhi TopArt trong những ngày hè vừa qua đã tự tay tạo ra những bức tranh xinh đẹp và đầy màu sắc với nhiều cảm hứng mới.
🌟Để các bé thêm phấn khởi và đầy hào hứng vào năm học mới. Mời quý bố mẹ hãy cùng TopArt chiêm ngưỡng các tác phẩm và dành lời khen đến các bé yêu nhà mình nhé!!
🥰Nhà TopArt chúc các “Họa sĩ nhí” sẽ vẽ lên được một năm học mới tràn đầy niềm vui, đạt nhiều thành tích tốt và chăm chỉ trong học tập như những bức trang tươi đẹp này với nhiều hoa điểm 10 nhé!!
----------------------------------
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT THIẾU NHI TOPART - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC MỸ THUẬT TOP ĐẦU TẠI VIỆT NAM
☎Hotline: 028 3620 0505
🏠Hệ thống chi nhánh TopArt: https://bit.ly/ChiNhanhTopArt
🌍 Website: https://topartvn.com

Photos from TopArt Bình Tân - CN Hệ thống Đào tạo Mỹ Thuật Thiếu Nhi TopArt's post 23/08/2023

❤️HỌC VẼ NHƯNG KHÔNG CHỈ VẼ TẠI TOPART❤️
Hãy cho bé được phát huy, rèn luyện khả năng toàn diện cùng TopArt

✨Học vẽ mang đến cho bé không gian tưởng tượng, thỏa sức sáng tạo không giới hạn.
✨Bé sẽ được thể hiện tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ của mình qua từng tác phẩm của bản thân
✨Vẽ giúp bé tự tin biểu đạt, thể hiện phong cách của riêng mình hơn.
✨Qua việc lựa chọn màu sắc hài hòa còn giúp bé nhận ra cái đẹp, phát triển khiếu thẩm mỹ của chính mình
✨Bé học được cách cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút với từng việc mình làm
✨Khơi gợi, phát triển tối đa tiềm năng của bé qua việc tiếp cận với nghệ thuật

🎨Hãy để bé được cùng TopArt vừa học vừa chơi, phát triển bản thân từng ngày nhé!!
----------------------------------
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT THIẾU NHI TOPART - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH TÂN - THƯƠNG HIỆU GIÁO DỤC MỸ THUẬT TOP ĐẦU TẠI VIỆT NAM
☎Hotline: 028 3620 0505
🏠Hệ thống chi nhánh TopArt: https://bit.ly/ChiNhanhTopArt
🌍 Website: https://topartvn.com

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

𝐕𝐔𝐈 Đ𝐎́𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐏𝐀𝐑𝐓 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗔̂𝗡 𝐍𝐀̀𝐎 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐄́ 𝐎̛𝐈!🌟🌟🌟💐 𝗧𝗼𝗽𝗔𝗿𝘁 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂𝗻 𝗰𝗵𝘂́𝗰 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗧...

Location

Category

Telephone

Address


TopArt Bình Tân
Ho Chi Minh City
084

Opening Hours

Tuesday 10:00 - 21:00
Wednesday 10:00 - 21:00
Thursday 10:00 - 21:00
Friday 10:00 - 21:00
Saturday 09:00 - 21:00
Sunday 09:00 - 21:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003 A6 Le Hong Phong high school, class of 2000-2003
235 Nguyen Van Cu Street , Dist . 5
Ho Chi Minh City, N.

Hey folks, this page was created for you, members & friends of A6 LHP 2000 - 2003. No rule, no censo

Executive MBA - MCI Executive MBA - MCI
Phòng 401, Tòa Nhà A4 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

MBA-MCI® là chương trình MBA tiên phong trên thế giới đào tạo Thạc sĩ QTKD, chuyên ngành Tư vấn

AISVN - American International School Vietnam AISVN - American International School Vietnam
220 Nguyen Van Tao Street, Nha Be District
Ho Chi Minh City, 700000

Innovative International Education; Vietnamese Values.

Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến Trường PTTH DL Nguyễn Khuyến
CS1 : Số 132 Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình; CS3A&B : Số T15 Mai Lão Bạng, P13, Q Tân Bình; CS4 :327 QL 13, Khu Phố 5, QL13, P Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Nơi kết nối tất cả các anh hùng hào kiệt của trường Phổ thông trung học Dân

VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science VNU-HCMUS Advanced Program in Computer Science
227 Nguyen Van Cu Dist. 5
Ho Chi Minh City, 70000

APCS - Advanced Program in Computer Science, one of ten most remarkable educational events in 2005.

Information Technology - HCMUS Information Technology - HCMUS
227 Nguyen Van Cu, District 5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang Facebook chính thức của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Cập nhật thường xuy

Business Administration Club - BAC FTU2 Business Administration Club - BAC FTU2
15 D5, Ward 25, Bình Thạnh District, HCMC
Ho Chi Minh City, 70000

Business Administration Club - Sharpen your leading style

Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre Thông tin Tuyển sinh Khoa Tài nguyên nước - Hcmunre
236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage Thông tin tuyển sinh của Khoa Tài nguyên nước - Trường Đại học Tài nguy?

Doanh Nghiệp 3 Gốc Doanh Nghiệp 3 Gốc
299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15
Ho Chi Minh City, 700000

Doanh Nghiệp 3 Gốc

Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh Cờ Vua Sài Gòn - CN Chu Văn An - Bình Thạnh
46 Đường Số 8, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Cờ Vua Sài Gòn chuyên nghiên cứu và ứng dụng chương trình đào tạo cờ vua nhằm khai thác sức mạnh ..

VENUS IELTS online Cam kết đầu ra 6.5+ VENUS IELTS online Cam kết đầu ra 6.5+
45/10A Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, TP Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam, Cam kết IELTS 6.5+, Luyện thi IELTS online chất lư

Cha Mẹ Giúp Con Nhớ Lâu Cha Mẹ Giúp Con Nhớ Lâu
Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Ứng dụng phương pháp Siêu Trí Nhớ của Thầy Nguyễn Phùng Phong vào học đường, giúp các con học tập nhẹ