Kindermusik Vietnam

Kindermusik Vietnam

Early Childhood Education Center www.kindermusik-vietnam.com

Kindermusik is the foremost worldwide early childhood music and movement program for children between the ages of newborn to 7 years old. Kindermusik is new to Vietnam but is already receiving great reviews from parents. We believe that Kindermusik stands out in Saigon against other children's music and movement programmes Language Development – Our classes promote the development of language through vocal sound play, singing and speech activities. Physical Development – Incorporating a great deal of movement, each curriculum is designed to help your child reach their physical potential. Cognitive Development – Current research has proven that balancing, tapping a steady beat and the ability to count will help children later on in math, reading, problem solving and concentration. Social Development – Kindermusik gives children the opportunity to enjoy music with other children their own age and to develop new relationships. Emotional Development – Music of all styles and cultures is good for the soul and well-being of all children. Musical Development – Kindermusik introduces your child to rhythm, instruments, singing, dance and a wide variety of musical styles.

Operating as usual

Kindermusik Vietnam's cover photo

The true beauty of music....

mindsonmusic.kindermusik.com

5 musical learning activities that teach school readiness skills | Minds on Music

5 musical learning activities that support cognitive development in children - 5 hoạt động âm nhạc giúp hỗ trợ trẻ em phát triển trong nhận thức

1. Circle dances teach cooperation. Choreographed movements require children to cooperate, move in synch with a group, and listen to and follow oral instructions - Nhảy vòng tròn dạy về sự hợp tác. Các điệu múa yêu cầu các bé biết hợp tác, biết di chuyển đồng bộ theo nhóm, lắng nghe và làm theo hướng dẫn.


2. Identifying the specific sounds (or timbre) of different instruments teaches children auditory discrimination. The same sound discrimination used in recognizing the difference between the musical note “C” played on a clarinet verses the same note played on a piano by sound—not sight—helps children hear the minute differences between letter sounds or phonemes, which supports early literacy and language development.
2. Việc xác định các âm thanh, âm vực của các loại nhạc cụ dạy cho trẻ em khả năng phân biệt về thính giác. Bằng âm thanh cụ thể, trẻ so sánh được sự khác nhau giữa nốt nhạc "C" được chơi trên clarinet với cùng nốt nhạc được chơi trên piano - không bằng hình ảnh - giúp trẻ con nghe được sự khác biệt giữa âm thanh và âm vị của các nốt nhạc, hỗ trợ việc phát triển ngôn ngữ và học chữ sớm.

3. Moving to the tempo of the music teaches children to be active listeners. When children respond to the changing tempo of a song—from fast to slow—or when children move slowly when they hear the music change from staccato to legato, they are using their body movements to practice active listening skills.
Di chuyển theo nhịp điệu âm nhạc dạy trẻ cách biết lắng nghe. Vì khi trẻ hưởng ứng sự thay đổi nhịp điệu của bài nhạc - từ nhanh đến châm - hoặc khi trẻ di chuyển chậm ngay khi âm nhạc chuyển từ giai điệu nhanh sang nhẹ nhàng, điều đó chứng tỏ là các bé đang sử dụng sự vận động cơ thể áp dụng cho kỹ năng lắng nghe.

4. “Stop and Go” activities with music builds self-regulation skills. Children need to learn to tell their bodies what to do, when to stop, when to go, and when to move on to another activity. When playing a musical learning game of “Freeze Dance,” children learn and practice self-regulation skills by responding to the musical cues.
Những hoạt động "Dừng lại và đi" kết hợp với âm nhạc giúp trẻ xây dựng kỹ năng tự điều chỉnh. Các bé cần học cách điều khiển cơ thể làm điều gì, khi nào dừng lại, khi nào đi, và khi chuyển sang một hoạt động khác. Khi tham gia trò chơi âm nhạc "Điệu nhảy đóng băng", trẻ con học và thực hành kỹ năng tự điều chỉnh thông qua việc đáp trả những tín hiệu âm nhạc.

5. Finger plays, such as “Itsy-Bitsy Spider,” help children learn to coordinate hand, finger, and wrist movements that support fine motor control and precision. Those fine motor skills will help children hold a pencil correctly, use scissors, and even tie their own shoes.
Trò chơi ngón tay như "Con nhện Itsy-Bitsy" giúp trẻ em phối hợp được tay, ngón tay và cử động cổ tay, hỗ trợ việc điều khiển các dây thần kinh vận động nhỏ được tốt và chính xác. Thông qua những kỹ năng này, trẻ em sẽ có thể cầm viết chì đúng, sử dụng được kéo và thậm chí có thể tự thắt dây giày,


http://mindsonmusic.kindermusik.com/benefits-of-music/5-musical-learning-activities-that-teach-school-readiness-skills/

mindsonmusic.kindermusik.com Did you know that the benefits of music include preparing a child for school? When intentionally used as part of a pre-K curriculum or preschool curriculum, musical learning can positively impact the cognitive development in children and help children of all abilities be ready to learn at any age. H...

Good Morning our families from Kindermusik Vietnam

oivietnam.com

Baby School of Rock

Baby School of Rock - by Michael Arnold (Bản dịch tiếng Việt nằm bên dưới)

I have to admit, when I first heard about the Kindermusik center over at the Crescent, I presumed it was all about musicianship for kids. What I imagined was something more Suzuki-style, a group of three-year-olds with miniature violins, or a cacophony of pretweens going wild on their glockenspiels.
Lauralynn Goetz’s classes, however, aren’t really about musicality. They’re very musical for sure, but there’s something going on here that’s beyond the music. The children who attend these short, concentrated lessons are each exposed to a series of songs, games, and social cues that are designed to capture their attention just long enough to instill basic educational concepts. The theory goes that this will help them to establish versatile behavioral platforms that should serve them well when the time comes to go to school.
“I think there’s a strong need among children here for the whole scope of Kindermusik,” says Lauralynn. “It isn’t only music; it encompasses all the aspects of the child’s development. Every domain of the brain: cognitive, language, movement, emotional, social – they’re all addressed. Especially social skills. So many of the preschools and international schools here require those fundamentals in order for children to benefit from what they have to offer.”

Tôi phải nhìn nhận rằng lần đầu tiên khi nghe về trung tâm Kindermusik tại Crescent, tôi đã nghĩ đó là chương trình về kỹ năng âm nhạc cho trẻ con. Tôi hình dung chương trình này theo phong cách Suzuki, một nhóm các trẻ ba tuổi với đàn violin thu nhỏ, hay khí cụ pretweens sử dụng trên glockenspiels tạo ra những âm thanh chói tai.
Tuy nhiên, thật sự các lớp học của cô Lauralynn Goetz không phải chỉ về âm nhạc. Dĩ nhiên chương trình mang đầy tính âm nhạc, nhưng ở đây có điều gì đó nhiều hơn âm nhạc. Những bé tham dự các lớp học ngắn và cô đọng này được tiếp xúc với một loạt bài hát, trò chơi và dấu hiệu xã hội được cấu trúc để gây được sự chú ý của các bé trong khoảng thời gian đủ lâu để thấm nhuần hệ thống giáo dục cơ bản. Điều này giúp các bé linh hoạt trong cách hành xử cần thiết khi đến tuổi đi học.
Cô Laralynn nói rằng "Tôi nghĩ rằng có nhiều nhu cầu trẻ em đối với chương trình Kindermusik bởi vì chương trình không chỉ là âm nhạc, mà nó bao gồm tất cả các khía cạnh phát triển của trẻ em. Các miền não bộ của trẻ bao gồm: nhận thức , ngôn ngữ, vận động , tình cảm , xã hội - tất cả đều được bao gồm. Đặc biệt là về kỹ năng xã hội. Có rất nhiều trường mầm non và quốc tế ở đây yêu cầu những kỹ năng cơ bản này để các bé có thể có nhiều lợi lạc từ những gì họ dạy ở trường"

http://oivietnam.com/2013/11/baby-school-of-rock/

oivietnam.com A German-invented method of teaching preschoolers social skills and languages through music I have to admit, when I first heard about the Kindermusik center over at the Crescent, I presumed it was all about musicianship for kids. What I imagined was something more Suzuki-style, a group of three-year...

upworthy.com

These Kids Finally Say What They Really Think About Mom. And Her Reaction? Priceless.

Dear our beloved parents,

It would be great if you could do this regularly by checking on our children whether we have said or done such things unintentionally which could have made them sad? Or even by practicing this, we could also get to learn of their happiness. Communication is a miracle to strengthen the bond between grandparents, parents and children

http://www.upworthy.com/these-kids-finally-say-what-they-really-think-about-mom-and-her-reaction-priceless-9?g=2&c=reccon1

upworthy.com These moms think they’re tough. Wait till they find out what their kids really think of them.

youtube.com

The USAF Band Holiday Flash Mob at the National Air and Space Museum 2013

Dear Kindermusik family,

Christmas is just around the corner... Make sure that you sit still and stable enough before you get to watch this amazing "piece of art".

http://m.youtube.com/watch?v=gIoSga7tZPg&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DgIoSga7tZPg

www.usafband.af.mil/ http://airandspace.si.edu

mindsonmusic.kindermusik.com

15 Ways Kindermusik Prepares Your Child for School | Minds on Music

Một trong những lý do chúng tôi tự hào khi nói rằng chương trình Kindermusik nhiều hơn là một chương trình tập trung về âm nhạc vì Kindermusik cho các bé có nhiều ích lợi hơn thế. Trên thực tế, việc cho bé tiếp tục theo học các lớp Kindermusik là một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm để giúp bé chuẩn bị cũng như thành công khi đi học tại trường.
Sau đây là 15 cách mà chương trình giáo dục mầm non Kindermusik bằng phương pháp âm nhạc và vận động giúp chuẩn bị cho sự thành công của bé khi đi học:

1. Kindermusik giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt: âm nhạc, ngôn ngữ, cảm xúc, thể chất, xã hội và phát triển nhận thức.

2. Kindermusik dạy con của bạn trở thành người biết cách giải quyết vấn đề.

3. Kindermusik khuyến khích con bạn sáng tạo trong suy nghĩ.

4. Kindermusik cho con bạn cơ hội thực tâp phương thức hợp tác cùng các cộng sự của mình (các bạn)

5. Kindermusik xây dựng cho trẻ nhận thức về không gian-thời gian và kỹ năng lý luận cần thiết cho toán học, khoa học và kỹ thuật.

6. Kindermusik phát triển về xã hội và kỹ năng biểu đạt cảm xúc - những yếu tố chủ yếu cho việc chuẩn bị đi học của bé.

7. Kindermusik giúp các bé đạt được quá trình xử lý âm thanh, ngôn ngữ trình bày và kỹ năng hiểu thông tin - nền tảng cho việc biết đọc và viết.

8. Kindermusik dạy cho trẻ thanh, vần điệu nhằm giúp trẻ có khả năng đọc tốt

9. Hoạt động của Kindermusik giúp các tế bào não có sự liện kết cần thiết về mọi mặt của trí thông minh.

10. Kindermusik dạy các bé âm nhạc thông qua cấu trúc chương trình giảng dạy âm nhạc tốt nhất,và nghiên cứu khoa học đồng thời cho thấy lợi ích to lớn và lâu dài của chương trình giáo dục bằng âm nhạc cho lứa tuổi mầm non,

11. Môi trường học của Kindermusik không tạo áp lực cho các bé trong việc thực hành và phát triển nâng cao kỹ năng âm nhạc của mình (Nghiên cứu mới nhất cho thấy âm nhạc giúp não của các bé hoạt động tốt và sắc sảo hơn)

12. Kindermusik cho trẻ cơ hội hình thành mối liên hệ thầy trò tích cực từ rất sớm: nơi các bé học cách lắng nghe và tôn trọng người lớn khác ngoài gia đình mình.

13. Kindermusik tập trung vào quá trình phát triển hơn là kết quả, nhằm vào việc nuôi dưỡng lòng tự tin trong bé cùng với khao khát muốn thử những điều mới nơi bé.

14. Kindermusik dần dần phát triển sự độc lập của bé theo thời gian bé lớn lên nhằm giúp bé chuyển tiếp thành công vào môi trường học ở trường.

15. Các lớp học Kindermusik truyền cảm hứng cho bé có tình yêu suốt đời đối với âm nhạc và học tập. Bất cứ môt bé nào có sự ham học hỏi đều chắc chắn thành công trong trường học.

mindsonmusic.kindermusik.com One of the reasons we’re fond of saying that Kindermusik is so much more than just music is because Kindermusik benefits your child in so many more ways other than just musically.  In fact, keeping your child enrolled in Kindermusik classes is one of the very best things you can do to help your chil...

news.monster.com

The 20 People Skills You Need To Succeed At Work - Monster.com

Do you know that active listening skill is really important in every aspect of our life: work, personal life? And it's the skill which needs to be trained on. Kindermusik program focus on helping your children to develop this skill through our early childhood education program.
Bạn có biết khả năng lắng nghe rất quan trọng trong tất cả các khía cạnh cuộc sống của chúng ta: công việc, và đời sống riêng? Và kỹ năng này cần phải được huấn luyện. Chương trình Kindermusik tập trung vào việc giúp con của bạn phát triển kỹ năng này thông qua chương trình giáo dục ở lứa tuổi mầm non.

Active listening skills. Hearing someone and actively listening to them are two different things, Hockett explains. Most people hear someone speak and start to form a response in their mind (or worse, starting talking) before the person finishes what they’re saying. “The key is to actively listen, which takes more time but produces better results. It means you listen without interruption and then take the time to think and form a response before replying. It takes practice, but it pays off.”

Taylor says the axiom “we were given two ears and one mouth” speaks volumes. “Be a good listener and remain sensitive to the needs of your workers and boss. This people skill can be practiced; and once honed, you’ll see the difference in the positive reaction of those around you.”

Kỹ năng lắng nghe: Nghe một người nào đó và khả năng lắng nghe tập trung vào người đó là 2 chuyện khác nhau. Hockett giải thích. Hầu hết chúng ta nghe ai đó nói và bắt đầu hình thành việc trả lời trong đầu của mình (hoặc tệ hơn là bắt đàu nói ra) trước khi người đó hoàn tất điều mà họ đang nói. "Trọng tâm là việc lắng nghe tập trung, có thể mất thời gian hơn nhưng kết quả lại khả quan hơn. Điều đó có nghiwax là bạn lắng nghe mà không ngắt lời và dành thời gian để suy nghĩ, hình thành sự phản hồi trước khi cho ra câu trả lời. Cần phải có sự luyện tập nhưng nó thật sự có kết quả"

Taylor nói rằng "Chúng ta có hai lỗ tai và một cái miệng" để nói. "Hãy là một người lắng nghe giỏi và biết nhạy cảm với nhu cầu của nhân viên và ông chủ. Kỹ năng này có thể luyện tập và một khi đạt được, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong cách phản hồi tích cực từ những người xung quanh mình"

http://news.monster.com/a/business/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-at-work-7056b2

news.monster.com She says: ?People skills come down to how people interact with each other, from a verbal and/or non-verbal perspective; they are non-technical in nature.

Cha cùng mẹ và con có thể thực tập thiền ôm để nuôi lớn tình thương và khả năng có mặt cho nhau sâu sắc nhất nhé...

Điều quan trọng là khi ôm, các con ôm với tất cả sự chú tâm và thành khẩn. Đứng trước mặt người mình muốn ôm, mình chắp hai tay thành búp sen, nhìn thẳng vào mặt người đó, mỉm cười và tưởng tượng rằng người ấy vừa về với mình sau bao nhiêu năm xa cách, hay một ngày nào đó, người ấy sẽ phải xa lìa mình. Các con mở rộng vòng tay ra và tất nhiên, người đối diện cũng mở vòng tay vui lòng chấp nhận cái ôm ấy. Việc đó không khó gì giữa cha mẹ và con cái. Các con nên nhớ trong khi ôm:

Ôm thật chặt cha hay mẹ mình, tưởng tượng thân cha mẹ và thân mình sẽ hoà làm một.

Thở ba hơi sâu và chậm, tưởng tượng như hơi ấm của mình và của cha mẹ mình sẽ hoà vào làm một với nhau.

Thì thầm rằng “Ba (má) ơi, giờ phút này con thương ba (má) lắm. (Mom, Dad, here and now, I love you so much hay En ce moment, je vuos aime tant.)
http://langmai.org/thien-duong/hoa-trai-thuc-tap/thien-trong-lop-hoc-gs.henri/vong-tay-tinh-thuong

How to nourish yourself... Cách để nuôi dưỡng chính mình...

today's budoodle

[11/23/13]   OMG... Our Saturday is going to be awesome (as usual or even better) as we just welcome a little girl to her first Wiggle & Grow class at Kindermusik. And guess what? She walked to both of us at the counter, saying "Hello". She is confident, and fresh as a blooming flower in the garden.
Yes.... That should be it: the new generation should feel free to express themselves, yet, knowing how to show respect to all living beings...

mindsonmusic.kindermusik.com

You might have a Kindermusik kid if… | Minds on Music

Những bé theo học Kindermusik khác gì với các trẻ khác trong lớp học, ba mẹ có ai từng muốn biết điều này không? Đó là những bé:

- giao tiếp tốt với bạn học của mình.
- thể hiện sự phối hơp tốt và cân bằng trong di chuyển.
- tự tin, hạnh phúc và an toàn trong cảm xúc.
- biểu đạt bằng lời tốt.
- nổi bật trong học tập, suy nghĩ sáng tạo và có trí tưởng tượng tuyệt vời.
- yêu thích mọi điều liên quan đến âm nhạc

http://mindsonmusic.kindermusik.com/benefits-of-music/you-might-have-a-kindermusik-kid-if/

mindsonmusic.kindermusik.com Teachers are always observing their students. Here at Kindermusik International, we have a sneaking suspicion that you might have noticed something a little different, a little special, about some of the students in your class…

[11/22/13]   Một trong những lý do chúng tôi tự hào khi nói rằng chương trình Kindermusik nhiều hơn là một chương trình tập trung về âm nhạc vì Kindermusik cho các bé có nhiều ích lợi hơn thế. Trên thực tế, việc cho bé tiếp tục theo học các lớp Kindermusik là một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm để giúp bé chuẩn bị cũng như thành công khi đi học tại trường.
Sau đây là 15 cách mà chương trình giáo dục mầm non Kindermusik bằng phương pháp âm nhạc và vận động giúp chuẩn bị cho sự thành công của bé khi đi học:

1. Kindermusik giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt: âm nhạc, ngôn ngữ, cảm xúc, thể chất, xã hội và phát triển nhận thức.

2. Kindermusik dạy con của bạn trở thành người biết cách giải quyết vấn đề.

3. Kindermusik khuyến khích con bạn sáng tạo trong suy nghĩ.

4. Kindermusik cho con bạn cơ hội thực tâp phương thức hợp tác cùng các cộng sự của mình (các bạn)

5. Kindermusik xây dựng cho trẻ nhận thức về không gian-thời gian và kỹ năng lý luận cần thiết cho toán học, khoa học và kỹ thuật.

6. Kindermusik phát triển về xã hội và kỹ năng biểu đạt cảm xúc - những yếu tố chủ yếu cho việc chuẩn bị đi học của bé.

7. Kindermusik giúp các bé đạt được quá trình xử lý âm thanh, ngôn ngữ trình bày và kỹ năng hiểu thông tin - nền tảng cho việc biết đọc và viết.

8. Kindermusik dạy cho trẻ thanh, vần điệu nhằm giúp trẻ có khả năng đọc tốt

9. Hoạt động của Kindermusik giúp các tế bào não có sự liện kết cần thiết về mọi mặt của trí thông minh.

10. Kindermusik dạy các bé âm nhạc thông qua cấu trúc chương trình giảng dạy âm nhạc tốt nhất,và nghiên cứu khoa học đồng thời cho thấy lợi ích to lớn và lâu dài của chương trình giáo dục bằng âm nhạc cho lứa tuổi mầm non,

11. Môi trường học của Kindermusik không tạo áp lực cho các bé trong việc thực hành và phát triển nâng cao kỹ năng âm nhạc của mình (Nghiên cứu mới nhất cho thấy âm nhạc giúp não của các bé hoạt động tốt và sắc sảo hơn)

12. Kindermusik cho trẻ cơ hội hình thành mối liên hệ thầy trò tích cực từ rất sớm: nơi các bé học cách lắng nghe và tôn trọng người lớn khác ngoài gia đình mình.

13. Kindermusik tập trung vào quá trình phát triển hơn là kết quả, nhằm vào việc nuôi dưỡng lòng tự tin trong bé cùng với khao khát muốn thử những điều mới nơi bé.

14. Kindermusik dần dần phát triển sự độc lập của bé theo thời gian bé lớn lên nhằm giúp bé chuyển tiếp thành công vào môi trường học ở trường.

15. Các lớp học Kindermusik truyền cảm hứng cho bé có tình yêu suốt đời đối với âm nhạc và học tập. Bất cứ môt bé nào có sự ham học hỏi đều chắc chắn thành công trong trường học.
http://mindsonmusic.kindermusik.com/kindermusik/ways-kindermusik-prepares-child-for-school/

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Crescent Residence 2, 107 Ton Dat Tien St, Tan Phu Ward, District 7
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
HAAC - Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP.HCM HAAC - Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP.HCM
No. 1, Pham Ngoc Thach Street, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, 700000

Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP. Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh City Amateur Astronomy Club (HAAC)

Trung tâm Đào tạo - Bộ y tế Trung tâm Đào tạo - Bộ y tế
699 Trần Hưng Đạo
Ho Chi Minh City

Nông Trại Ong Vàng Nông Trại Ong Vàng
558/14 Đường Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Nơi trải nghiệm đời sống nông trại ở trung tâm thành phố HCM và thư giãn, vui chơi giải trí cho trẻ em, người lớn, gia đình cũng như ăn ngon ăn sạch.

Viện Quản Trị và Tài Chính IFA Viện Quản Trị và Tài Chính IFA
Tầng Trệt, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Viện Quản trị và Tài chính (IFA) là một tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín đang phát triển nhanh và ổn định tại Việt Nam.

Mầm Non An An  - TTA Group Mầm Non An An - TTA Group
714 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

MẦM NON AN AN by THAOTRUONGAN Group 714 Huỳnh Tấn Phát - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh Hotline: 0946170053 - 0932404949 - 0963908712

TRUNG TÂM MINH TRÍ TRUNG TÂM MINH TRÍ
18a Song Hành, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM
Ho Chi Minh City

📒 Chuyên dạy : TOÁN - LÝ - HÓA - VĂN - ANH (6 - 12). Luyện thi lớp 10 - Đại học. 📒 Nhanh chóng lấy lại căn bản cho HS yếu kém. 🔥 ĐC : 18A Song Hành, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12. 🔥 ĐT : 088 880 51 52

Trung Tâm Gia Sư Đại Học Bách Khoa Trung Tâm Gia Sư Đại Học Bách Khoa
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 84

GIA SƯ GIỎI - HỌC PHÍ THẤP www.giasudaihocbachkhoa.com

Arkki Arkki
273 Điện Biên Phủ, Phường 7
Ho Chi Minh City, QUẬN 3

Arkki is a Finnish-Gov certified education program using architecture education as an intrinsically interdisciplinary core, to teach all STEAM* subjects, and to develop 21st-century key competencies in children and youth.

Vppn Công Ty Cp Giá Xây Dựng Vppn Công Ty Cp Giá Xây Dựng
162/100 Nguyễn Duy Cung, F12, Q.Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 51

Chuyên tổ chức đào tạo các lớp nghiệp vụ xây dựng: giám sát, chỉ huy trưởng, dự toán, đấu thầu,.. dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề trọn gói, phần mềm xd

Certified Hospitality Facilities Executive Certified Hospitality Facilities Executive
9A – 9B Thi Sach Street, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City

VinaMos TV VinaMos TV
60 - Nguyễn Đình Chiểu 0 Quận 1 - TP.HCM
Ho Chi Minh City, 10000

Chia sẻ kiến thức marketing online

Zicxa books Zicxa books
45/8 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Zicxa books là kênh chuyên review sách với rất nhiều chủ đề khác nhau như : sách kinh doanh, tiểu thuyết, tâm lý - kĩ năng sống, sách nuôi dạy con, sách thiếu nhi, sách giáo khoa....

About   Privacy   Login C