Lớp Vẽ Linh Đông

Lớp Vẽ Linh Đông

Comments

❄️Đề tài : Bé vẽ Cún con. 🐱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc #lopvelinhdong
❄️Đề tài : Vẽ con Mèo. 🐱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc #lopvelinhdong
❄️Đề tài : Vẽ Khủng Long con 🦖🌲🌱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Vẽ con vật ở trên cây. 🌲🌱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Vẽ con vật ở rừng. 🌲🌱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Mô hình que và vẽ tranh về đại dương. 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Bé vẽ về rừng 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Bé vẽ về nông trại 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Bé vẽ Đại Dương 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Bé làm mô hình và vẽ tranh 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Bé vẽ đề tài tổng hợp 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc
❄️Đề tài : Vẽ chân dung tặng Mẹ mừng ngày 8/3 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

Lớp vẽ tại Thủ Đức dạy tư duy sáng tạo cho trẻ thông qua nghệ thuật tạo hình ứng dụng trang trí bằng hội họa. Lớp dạy vẽ cho Thiếu Nhi

Operating as usual

19/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Bé vẽ Cún con. 🐱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc #lopvelinhdong

18/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ con Mèo. 🐱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc #lopvelinhdong

16/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ con vật ở trên cây. 🌲🌱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

15/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ con vật ở rừng. 🌲🌱
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

15/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Mô hình que và vẽ tranh về đại dương. 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

13/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Bé vẽ về nông trại 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

10/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Bé làm mô hình và vẽ tranh 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

09/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Bé vẽ đề tài tổng hợp 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

08/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ chân dung tặng Mẹ mừng ngày 8/3 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

06/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ chân dung của Mẹ 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

06/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Cô Giáo của Bé 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

05/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ lớp học của Bé 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

03/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ bụi cây xanh 🏕
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

02/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ cái kệ sách của Em ❤ 🏕
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

01/03/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ về rừng cây ❤ 🏕
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

20/02/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Chiều thứ 7 ❤ 🏕
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

20/02/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Lớp luyện thi Đại học và mô hình
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

20/02/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Sáng thứ 7 ❤ 🏕
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

17/02/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Trò chơi cắm trại 🏕
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

16/02/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Ngày thứ Ba 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

14/02/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ về ngày đầu đi học 🏫
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

13/02/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ về thức ăn 🍔
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

12/02/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ ngôi nhà trên đồi
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

07/02/2022

Kính chào các Phụ Huynh. Sang năm mới kính chúc các Phụ Huynh một năm mới An Khang Thịnh Vượng và tràn đầy Bình An.
Năm mới Lớp Vẽ Linh Đông bắt đầu hoạt động lại vào thứ năm ngày 10 tháng 2.
Mong Phụ Huynh sắp xếp cho các con trở lại lớp vẽ ạ ( lịch học vẫn như cũ).
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý Phụ Huynh ạ.

27/01/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ Ông Táo cưỡi Cá Chép
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

24/01/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ chân dung hổ con
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

23/01/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ trang trí
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

20/01/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Vẽ tĩnh vật hoa
😍😍😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

18/01/2022

Lớp Vẽ Linh Đông

❄️Đề tài : Lặt lá cây Mai
Chuẩn bị cho Mai nở hoa 😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

16/01/2022

Lớp Vẽ Linh Đông

❄️Đề tài : Bữa cơm gia đình
Sinh hoạt trong gia đình 😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

15/01/2022

Lớp Vẽ Linh đông

❄️Đề tài : Bé dọn kệ sách 2
Tập lao động sinh hoạt trong gia đình 😍
💐Chúc mọi người luôn hạnh phúc, may mắn và bình an.
----------------📣📣📣📣-------------------
🏡 Địa Chỉ: 10/10 Đường 30, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức.
‼️Hiện tại lớp vẽ có các lớp tối vào thứ 2,4,3,5 và sáng thứ 7,Cn.
#lopvethuduc

Vẽ Chibi : Vẽ đầu và mắt 08/10/2021

Vẽ Chibi : Vẽ đầu và mắt

Thầy Trí dạy vẽ cơ bản Chibi : Cách vẽ khối đầu và mắt.
Các Bé lớp vẽ ôn lại kiến thức nhé 😍.
https://www.youtube.com/watch?v=RYJUbSsuQ8E

Vẽ Chibi : Vẽ đầu và mắt Lớp Vẽ Linh Đông : Lớp Tư Duy Sáng Tạo10/10 đường 30, P Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM.Thầy Trí : 0939249789

Digital Painting : Vẽ chân dung biếm họa Thái Sơn 29/09/2021

Digital Painting : Vẽ chân dung biếm họa Thái Sơn

kỹ thuật vẽ Biếm họa
Thầy Trí dạy vẽ digital painting

Digital Painting : Vẽ chân dung biếm họa Thái Sơn Lớp Vẽ Linh Đông : 0939249789Họa Sĩ : Nguyễn Thái Trí

Digital Painting : kỹ thuật vẽ cây 24/09/2021

Digital Painting : kỹ thuật vẽ cây

Thầy Trí hướng dẫn vẽ trên máy : Vẽ Cây.
https://www.youtube.com/watch?v=UIOoQV3UZAY&t=29s

Digital Painting : kỹ thuật vẽ cây Cơ bản hiểu được khối để có cảm nhận tốt khi vẽLớp Vẽ Linh Đông : 0939249789Họa Sĩ : Nguyễn Thái Trí

Digital Painting : kỹ thuật vẽ đá núi 20/09/2021

Digital Painting : kỹ thuật vẽ đá núi

Thầy Trí hướng dẫn vẽ trên máy: Vẽ Đá Núi.

Digital Painting : kỹ thuật vẽ đá núi Cơ bản hiểu được khối để có cảm nhận tốt khi vẽLớp Vẽ Linh Đông : 0939249789Họa Sĩ : Nguyễn Thái Trí

Videos (show all)

Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông
Lớp Vẽ Linh đông

Location

Category

Telephone

Address


Lớp Vẽ Linh đông
Ho Chi Minh City
70000

Other Art schools in Ho Chi Minh City (show all)
Sân Si Studio Sân Si Studio
204 Nơ Trang Long, P12, Q.Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Sân Si Studio - Sân chơi của những người Si mê nghệ thuật, trung tâm đào tạo mỹ thuật chuyên nghiệp dành cho những học viên không chuyên.

Fashion Design  Saigon Academy - FDA Fashion Design Saigon Academy - FDA
21A Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Đào tạo Thiết kế thời trang theo tiêu chuẩn Châu Âu với mức học phí ưu đãi nhất dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Global Art Tân Bình Global Art Tân Bình
765 Cách Mạng Tháng 8, P.6, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

“Nghệ thuật cần có một vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục chính thống nếu chúng ta thật sự muốn khám phá, phát triển trí tuệ & sáng tạo của con người"

Chuyên luyện vẽ thi Kiến Trúc và Design H6 Chuyên luyện vẽ thi Kiến Trúc và Design H6
H6 Bạch Mã Cư Xá Bắc Hải P15-Q10. TpHCM
Ho Chi Minh City

H6 Bạch Mã cư xá Bắc Hải P15-Q10. TpHCM

Jolla studio Jolla studio
45 đường 6d Khu Dân Cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh
Ho Chi Minh City, +84

Trung tâm dạy vẽ mỹ thuật jolla art - chuyên đào tạo mỹ thuật với các khóa học, lớp học vẽ cho người đi làm - thiếu nhi - thí sinh luyện thi vẽ vào các trường mỹ thuật kiến trúc tại tp hcm

Sotali Arts School Sotali Arts School
CS1: Tháp Canary 03.06, Đảo Kim Cương, Quận 2; CS2: Tháp D2- 04.03, Safira Khang Điền, Quận 9
Ho Chi Minh City, 70000

�CS: Tháp Canary 03.06, Đảo Kim Cương, Q2. �CS : Tháp D2- 04.03, Safira Khang Điền, Quận 9.

VP Art House - Store VP Art House - Store
45 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000 – 74000

VP Art House - Store chuyên phân phối đàn piano điện cao cấp nhập khẩu Nhật, Mỹ và một số quốc gia tại Châu Âu. Một số thương hiệu nổi bật tại VP Art House - Store Yamaha - Kawai - Roland

Trường nhạc DCN Trường nhạc DCN
48/44 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trường nhạc DƯƠNG CẦM NHỎ_Ns CHÍ NHÂN_48/44 HỒ BIỂU CHÁNH, P.11, Q. PHÚ -NHUẬN, ĐT: 0914175937 - Lớp học Online và lớp học trực tiếp tại Trường nhạc DCN.

ADAM Muzic Academy - AMA ADAM Muzic Academy - AMA
192 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

Học âm nhạc Online theo một phong cách mới

Saigon American English Club Saigon American English Club
14 Group 21 Hon Chong
Ho Chi Minh City, 70000

a job or study english in nha trang skype or travel usa or visa 0909755021 Skype thewbbousa bob hanh

Global Art Nam Khang Q7 Global Art Nam Khang Q7
284 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Global Art & Creative, art classes for kids towards achievements: Accountability, Confidence, Creativity, Critical and Analytical Thinking, Dedication, Focus, Non Verbal Communication, Problem Solving, and Self Learning and Discipline.

Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM
5 Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 55000

Trường ĐH Mỹ Thuật Tp. HCM