Chùa Phước Lộc

Chùa Phước Lộc

P.Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định

Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì phước đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng-hà-sa Bồ-Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn đó có nhiều chăng?

Vô-Tận-Ý thưa: "Bạch Thế-Tôn! Rất nhiều".Phật nói: "Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận.

Vô-Tận-Ý! Thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế."

Phẩm Phổ Môn , Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Ơn Đức Phật sáng soi đuốc tuệ
Đạo cao siêu không thể nghĩ bàn
Hoá thân biến khắp không gian
Giáo lý mầu nhiệm khai quang sáng ngời

Đủ phương tiện độ đời cứu kính
Khắp loài phàm, Trời, Thánh quy y
Tấm lòng hỷ xả từ bi
Cứu khổ cứu nạn thật vì chúng sinh.

Tám mươi vẻ thân hình tột bậc
Đủ ba hai tướng tốt khác thường
Uy nghi cảm hoá mười phương
Khiến cho các cõi được nương tựa nhờ.

Con bao kiếp mê mờ chính Pháp
Nhờ thiện duyên nay được làm người
Lại may được gặp Phật rồi
Dốc lòng kính lạy xin Ngài xét soi.

Đường Thánh Đạo con noi gương sáng
Lấy tâm từ xả oán trừ mê
Nguyện cho chúng sinh cùng về
Cực Lạc thế giới là quê muôn đời.

Nam mô A Di Đà Phật

Tang lễ cố Hoà Thượng viện chủ Gia Khánh Tự pháp huý thượng Đồng hạ Tịnh.

Thành kính đảnh lễ giác linh người.

Nam mô A Di Đà Phật

Thiện-nam-tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát tức thì xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát.

Nếu có người trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần của Bồ-Tát này được như vậy.

Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-Tát này liền được chỗ cạn.

Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, san-hô, hổ-phách, trân châu các thứ báu, vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỉ La-sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì các người đó đều được thoát khỏi nạn quỉ La-sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán-Thế-Âm.

Kinh Phổ Môn
Nam mô đại bi Quán Thế Âm bồ tát

“Thiện nam tử! Ngươi đừng sợ, muốn cầu nguyện điều gì Ta ban cho ngươi tất cả”

Nam mô Bồ Tát Như Ý Luân Quán Âm _/\_

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Vì ở cõi âm, không có thể xác, hình dáng thường biến đổi theo tư tưởng nên những kẻ thú tánh mạnh mẽ thường mang các hình dáng rất ghê rợn, nửa người, nửa thú.

Những người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng đó là những quỷ sứ. Điều này cũng không sai sự thật bao nhiêu vì đa số những vong linh này luôn oán hận, ham muốn, thù hằng và thường tìm cách trở về cõi trần.

Tuỳ theo dục vọng riêng tư mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng, dĩ nhiên người cõi trần không nhìn thấy chúng được. Những loài ma đói khát quanh quẩn bên các chốn trà đình tửu quán, các nơi mổ sẻ thú vật để tìm những rung động theo những khoái lạc vật chất tại đây.
Khi một người ăn uống ngon lành họ có các rung động, khoái lạc và loài mà tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng này. Đôi khi chúng cũng tìm cách ảnh hưởng, xúi dục con người nếu họ có tinh thần yếu đuối, non nớt. Những loài ma dục tình thì quanh quẩn nơi buôn hương bán phấn, rung động theo những khoái lạc của người chốn đó, và tìm cách ảnh hưởng họ.
Nếu người sống sử dụng rượu, các chất kích thích thì ngay trong giây phút mà họ không còn tự chủ được nữa, các loài ma tìm cách nhập vào trong thoáng giây để hưởng một chút khoái lạc vật chất dư thừa.

Vì không được thoả mãn nên theo thời gian các dục vọng cũng giảm dần, các nguyên tử nặng trọc cũng tan theo, vong linh sẽ có các rung động thích hợp với một cảnh giới cao hơn và y sẽ thăng lên cõi giới tương ứng. Dĩ nhiên, một người có đời sống trong sạch, tinh khiết sẽ không lưu ở cõi này, mà thức tỉnh ở một cõi giới tương ứng khác. Tuỳ theo lối sống, tư tưởng khi ta còn ở cõi trần mà khi chết ta sẽ đến những cảnh giới tương đồng, đây chính là định luật “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.

Trích Hành Trình Về Phương Đông

Đến núi thánh học Pháp
Tìm bậc thầy thiên nhiên
Gặp bao điều kỳ diệu
Chẳng còn chút ưu phiền

Thức dậy nên tham thiền
Mỉm cười trước khi ngủ
Mọi phiền muộn tiêu tan
Cuộc đời đầy lạc thú

....Phật lại bảo A Nan nên biết:
Trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người
Mười phần mê muội cả mười
Không tường ơn trọng đức dày song thân

Chẳng kính mến, quên ơn, trái đức
Không xót thương dưỡng dục cù lao
Ấy là bất hiếu mặc giao
Thì những người ấy đời nào nên thân

Mẹ sanh con cưu mang mười tháng
Cực khổ dường gánh nặng trên vai
Uống ăn chẳng đặng vì thai
Cho nên thân thể hình hài kém suy

Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết
Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề
Ví như thọc huyết trâu dê
Nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan

Con còn nhỏ phải năng chăm sóc
Ăn đắng cay bùi ngọt phần con
Phải tắm, phải giặt, rửa trôn
Biết rằng dơ dáy mẹ không ngại gì

Nằm phía ướt con thì phía ráo
Sợ cho con ướt áo, ướt chăn
Hoặc khi ghẻ chóc đầy mình
Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương

Trọn ba năm bú nương sữa mẹ
Thân gầy mòn nào nệ với con
Ðến khi vừa được lớn khôn
Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng

Cho đi học mở thông trí tuệ
Dựng vợ chồng có thể làm ăn
Ước mong con được nên thân
Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi

Con đau ốm tức thì lo chạy
Dầu tốn hao cách mấy cũng đành
Khi con căn bệnh đặng lành
Thì cha mẹ mới an tâm định thần

Công dưỡng dục sánh bằng non biển
Cớ sao con chẳng biết ơn này
Hoặc khi lầm lỗi bị rầy
Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang

Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt
Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi
Bà con chẳng kể ra chi
Không tuân Sư phụ lễ nghi chẳng tường

Lời dạy bảo song đường không kể
Tiếng khuyên răn anh chị chẳng màng
Trái ngang chóng báng mọi đàng
Ra vào lui tới mắng càn người trên

Vì lỗ mãng tánh quen làm bướng
Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răn
Lớn lên theo lối hung hăng
Ðã không nhẫn nhịn lại càng hành hung

Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ
Nết tập quen làm sự trái ngang
Nghe lời dụ dỗ quân hoang
Bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người...”

Kinh Vu Lan và Báo Hiếu

...Bây giờ, Ngài Ðịa Tạng Bồ tát thưa Thánh Mẫu rằng: “Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Ðề như dưới đây:
Như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

Như có chúng sinh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính Kinh điển, cũng phải đọa vào
Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào ra khỏi được.

Hoặc có chúng sinh xâm tổn của thường trụ, ô phạm Tăng, Ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại... Những chúng sinh đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

Như có chúng sinh giả làm Thầy Sa Môn kỳ thật tâm chẳng phải Sa Môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống y phục, v.v... của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

Ngài Ðịa Tạng Bồ tát thưa rằng: “Thánh Mẫu! Nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ Vô Gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được”.

Trích Kinh Địa Tạng
Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát _/\_

'Từ nay cho đến hết vị lai không thể tính kể số kiếp, con sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà rộng thiết lập phương tiện, khiến cho họ thảy đều giải thoát, rồi sau đó con mới tự mình thành Phật Đạo.'

Trích Kinh Địa Tạng

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát _/\_

The Eleven-faced Avalokitesvara Bodhisattva.

DƯƠNG CHI TỊNH THỦY:
Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên.
Tính không bát đức, lợi Nhân Thiên.
Phúc Thọ quảng tăng diên.
Diệt tội, tiêu khiên, hoả diễm hóa hồng liên.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP:
Om, Siuri, Siuri, Maha, Siuri, Siusiuri, Svaha.

TỊNH THÂN NGHIỆP:
Om, Siutari, Siutari, Siumari, Siumari, Svaha.

TỊNH Ý NGHIỆP:
Om, Vajra, Taraha, Hum.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
KHAI KINH KỆ:
Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp
Bách Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ
Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì
Nguyện Giải Như Lai Chân Thực Nghĩa.

THẬP NHẤT DIỆN QUAN ÂM KINH.
Tôi nghe như vầy. Một hôm Phật tại Bồ Đà Lạc Sơn, vì chúng sinh mà thuyết Pháp. Lúc bấy giờ Quan Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng con có Thần Chú nếu chúng sinh nào thọ trì chú này thì tiêu trừ được tất cả bệnh hoạn, ưu phiền, khổ sở, tiêu trừ mọi ác nghiệp, phiền não, trừ sạch nghiệp của thân khẩu ý làm cho tất cả được thanh tịnh. Mọi ước nguyện trong lòng, trăm ngàn vạn ức sự việc đều thành tựu. Thần Chú này của con thật có đại thần lực linh nghiệm.

Tất cả Chư Phật từ vô lượng kiếp trong quá khứ đều thán tán hộ niệm cho con. Thọ trì chú này sẽ được trông thấy mười phương Chư Phật, chứng được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Đắc được Từ Bi Hỉ Xả Bình Đẳng pháp môn. Làm cho tất cả chúng hữu tình an trụ trong Đạo Vô Thượng, giải cứu khỏi mọi hiểm nguy, hoạn nạn, sống trong an vững.
Nếu mỗi ngày đọc tụng 108 lần, vạn bệnh đều tiêu trừ, tuổi thọ được bền lâu, thường được Chư Phật hộ niệm, tiền tài, quần áo, thực phẩm, nước uống luôn đầy đủ, không thiếu thứ gì. Được mọi người yêu mến, kính trọng. Lại không bị những tai ương, ma quỷ, rắn rết, đao thương, độc dược, oán hờn, nguyền rủa, lửa nước gây tai hại, không gì phải sợ hãi, luôn sống trong an ổn. Đến lúc mệnh chung, được thấy mười phương Chư Phật, được vãng sinh Cực Lạc, không phải đọa vào đường ác.

Lúc bấy giờ Phật tán dương rằng: Lành thay! Đại Sĩ vì chúng hữu tình mà phổ biến chú này. Ta cũng thọ trì, vậy Ngài hãy mau đọc chú. Quan Thế Âm liền đọc chú rằng:

Om, Maha, Karunika, Svaha.

Đọc xong Chú, Quan Thế Âm bạch Phật rằng nếu có người nam hoặc nữ nào đọc xong chú này một lần, thì những tội như mười ác, năm nghịch và tất cả các tội chướng đều được tiêu diệt. Chú này trừ hết các bệnh khổ, không phải lo sợ gì cả, vượt qua biển chết đến được Niết Bàn.
Nếu lại có người niệm hơn mười vạn ức na do tuần danh hiệu Chư Phật và luôn hết lòng niệm danh hiệu Quan Thế Âm, ắt được phúc đức đến Bỉ Ngạn.
Những kẻ phước đức mỏng manh chưa nghe Chú này, cũng chưa niệm danh hiệu Quan Thế Âm mà nay lại được thọ trì chú này, đọc tụng hết lòng, niệm danh hiệu Quan Thế Âm. Người đó hiện thân sẽ được phi hành tự tại, thần thông biến hóa không khác gì như con vậy.

Thứ nữa, nếu có người nào bần cùng hạ tiện, chịu nhiều bệnh khổ, ngu si ám độn, không biết gì thiện ác, nếu siêng năng đọc tụng chú này và niệm danh hiệu Quan Thế Âm thì mọi điều cầu xin sẽ được toại nguyện, phú quý tự tại, sống an lạc không bệnh hoạn, đạt tài trí hùng biện. Khi ra đời mọi việc sẽ được như ý, ngay cả chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề. Nếu có người nữ muốn bỏ thân xác là gái, hãy tụng chú này, thì sẽ được chuyển nữ thành nam, nơi sinh ra thường là đất Phật, được hóa sinh trong hoa sen. Nếu sinh ở chốn nhân gian thì được làm Luân Vương mãi mãi chuyển Pháp Luân và đạt được cứu cánh Niết Bàn.

Lúc bấy giờ sau khi Quan Thế Âm Bồ Tát nói xong Chú này, toàn thể đại chúng vô cùng hoan hỉ, ca tụng, chắp tay đi vòng quanh Phật 3 vòng và làm lễ mà đi.

KHỬ ÔN THẦN:
Nam mô phật. Nam mô pháp. Nam mô tăng. Nam mô thập phương chư phật. Nam mô chư bồ tát ma ha tát. Nam mô chư thánh tăng. Nam mô chú sư:
Sarakha, Sarakha, Sarakha, Quỷ Matanam, Quỷ Akhani, Quỷ Nikhasi, Quỷ Akhana, Quỷ Barani, Quỷ Abira, Quỷ Badhiri, Đi ngay, Đi ngay, Không được ở lại.

Nam mô Thập Nhất Diện Quán Thế Âm bồ tát

Want your school to be the top-listed School/college in An Nhon?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Phú Thành, Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định
An Nhon
Other An Nhon schools & colleges (show all)
Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Phú Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Phú
356 Quang Trung - P. Bình Định
An Nhon, BÌNH ĐỊNH

Chuyên Tiếng Anh: - Thiếu nhi - Học sinh Phổ thông - Luyện thi Chứng chỉ ABC - Luyện thi Toeic, Ielts, Toefl và B1 Châu Âu

Trường THCS Nhơn Hưng Trường THCS Nhơn Hưng
Khu Vực Tiên Hòa - Phường Nhơn Hưng - Thị Xã An Nhơn - Tỉnh Bình Định
An Nhon, 82000

Nói về hoạt động của trường

Á Châu English-An Nhơn Á Châu English-An Nhơn
02 Phạm Hồng Thái-P. Bình Định-Tx. An Nhơn
An Nhon

Anh ngữ Planet An Nhơn Anh ngữ Planet An Nhơn
382 Tran Phu, Binh Dinh
An Nhon, 820000

Trường Anh ngữ Planet tiên phong áp dụng Phương pháp phản xạ Callan, giúp học viên học tiếng Anh nhanh gấp 4 lần các phương pháp khác.

Thầy cô THPT An Nhơn 1 Bình Định Thầy cô THPT An Nhơn 1 Bình Định
Quang Trung
An Nhon

Tập thể GV nhà trường!!! THPT An Nhơn 1 - Bình Định Web chính thức của trường: http://thptannhon1-binhdinh.edu.vn/page/annhon.php

Trường THPT An Nhơn 1 Trường THPT An Nhơn 1
Lê Hồng Phong
An Nhon, 590000

Là nơi để cộng đồng cựu học sinh trường THPT số 1 An Nhơn giao lưu và học hỏi... Mọi thắc mắc và góp ý xin gửi về địa chỉ : [email protected]

Trường THPT Số II An Nhơn Trường THPT Số II An Nhơn
Đập Đá - An Nhơn - Bình Định
An Nhon

Ngày thành lập 31-8-1982 , xây dựng trên nền đất gọi là "Gò Cây Da" thuộc Bắc Phương Danh Phường Đập Đá Thị Xã An Nhơn Bình Định.

Tôi là học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Tôi là học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Nguyễn đình Chiểu, An Nhơn, Bình định
An Nhon

Mặt nạ