Zgodovina Slovenije - SIstory

Portal Zgodovina Slovenije - SIstory je osrednja vstopna točka do digitalnih in digitaliziranih vsebin za zgodovinarje in ljubitelje zgodovine.

Operating as usual

inz.si

Vabilo na virtualno konferenco JTDH 2020 - Dogodki in novice - Inštitut za novejšo zgodovino Slovenije

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (JTDH) 2020 bi sicer morala potekati na Inštitut za novejšo zgodovino, a je zaradi pandemije prestavljena v virtualno okolje in odprta za javnost. Vljudno vabljeni!
https://www.inz.si/sl/Dogodki/Vabilo-na-virtualno-konferenco-JTDH-2020/

inz.si Inštitut za novejšo zgodovino je sodoben zgodovinski inštitut, ki gre v korak z razvojem zgodovinopisja in upošteva dosežke ostalih humanističnih in družboslovnih disciplin.

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Od zadnje objave NOVOST na SIstory (https://www.sistory.si/)je minilo že nekaj časa, a to ne pomeni, da se portal ne polni pridno naprej.
Objavljena sta bila dva tiskana vira:
- Lilek, Emilijan; Über die deutsch-österreichische Anschluß- und über die Kriegsschuldfrage, 1927;
http://sistory.si/11686/41699
- Katona, Béla, Die Volkswirtschaft Ungarns - 1912, 1913;
http://sistory.si/11686/44385
Magistrsko delo:
- Siter, Daniel, Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacije (1941–1945)
http://sistory.si/11686/44006
Predavanje ZDL:
- Golež, Tine, Ljubljanski rodbini Schiffer in Hudovernik.
http://sistory.si/11686/41711

sistory.si

Inštitut za novejšo zgodovino

Izšla je nova številka revije Prispevki za novejšo zgodovino. Tiskana verzija bo izšla v kratkem.
Prijetno branje❗️
https://ojs.inz.si/pnz/issue/view/21

Inštitut za novejšo zgodovino

Na Sejem akademske knjige Liber.ac sodeluje tudi Založba INZ. Do 24. 5. maja lahko naročite knjige po izjemno nizkih cenah in brez poštnine! Več na spodnji povezavi:
https://www.inz.si/sl/Dogodki/Zalozba-INZ-na-sejmu-akademske-knjige-Liber.ac/

adp.fdv.uni-lj.si

Arhiv družboslovnih podatkov

🔜Zaključna konferenca projekta za vzpostavitev slovenskega vozlišča #RDA: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

ℹ️Govorili bomo o različnih vsebinah na temo odprte znanosti in odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov.

KDAJ: 18. junija 2020⏳
KJE: Preko spleta 🌐
https://www.facebook.com/173676035987615/posts/3116410008380855/?sfnsn=mo

adp.fdv.uni-lj.si Arhiv družboslovnih podatkov

Novost na SIstory: Predavanje (izpred karantenskih časov) Mateje Režek v Arhiv Republike Slovenije z naslovom Jugoslovansko-izraelski odnosi med diplomacijo in obveščevalnimi službami.
http://sistory.si/11686/41746

Ob pripravah na trideseto obletnico, je na SIstory prosto dostopna knjiga, ki je izšla ob 25-letnici države - Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja.
http://sistory.si/11686/42617

#CFP!

ČKZ poziva k oddaji povzetkov za številko o ODPRTI ZNANOSTI!

Rok za oddajo povzetkov: 25. maj 2020.

Rok za oddajo prispevkov: 25. oktober 2020.

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo vabi k oddaji povzetkov prispevkov za tematsko številko z naslovom Odprta znanost v Sloveniji in svetu, predvidenih za objavo na začetku 2021

Gostujoči urednik: Janez Štebe.

Vsebinska področja

Izhodiščna ideja nastajajoče tematske številke je kritično ovrednotenje različnih vidikov odprte znanosti s poudarkom na raziskovalnih podatkih. Tako EU Komisija kot Vlada RS imata priporočila glede deljenja podatkov. Leta 2015 je Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 5 (dalje Strategija), leta 2017 pa tudi Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 6 (dalje Akcijski načrt), ki določa aktivnosti in ukrepe za dosego ciljev strategije in identificira ključne deležnike na tem področju.

Spodbuda za predlog tematske številke izhaja iz sodelovanja pri slovenskem vozlišču Research Data Alliance (RDA). Poldrugo leto trajajoč projekt vzpostavitve takšnega vozlišča, ki ga znotraj razpisa RDA EU 4.0 izvaja koordinacijska skupina pod vodstvom Arhiva družboslovnih podatkov, je bil zasnovan kot podpora uresničevanju Strategije in Akcijskega načrta. Projekt se loteva izbranih področij z mreženjem izvajalcev posameznih aktivnosti in z njimi povezanih skupnosti od spodaj navzgor. Glavni poudarki projekta, okrog katerih so se izoblikovale ožje delovne skupine, so usklajevanje področnih in splošnih infrastrukturnih podatkovnih storitev, usmeritve slovenskih znanstvenih revij pri priporočilih za navajanje in dostop do raziskovalnih podatkov v povezavi s članki, ter pregled in povezovanje storitev za svetovanje in usposabljanje za ravnanje s podatki in njegovo načrtovanje po ustanovah in znanstvenih področjih.

V ta sklop sodijo predlogi prispevkov, namenjenih prikazu aktivnosti vozlišča RDA in odziva posameznih mrež ljudi in ustanov, ki so pri tem sodelovale. Sem sodijo poročila in zaključki dela skupin RDA, tako teh znotraj RDA vozlišča Slovenije kot globalnega RDA. Za tematsko številko iščemo zlasti prikaze zgledov in predlogov, ki naslavljajo reševanje kulturnih, družbenih, organizacijskih in tehničnih zagat in problemov v povezavi z raziskovanjem, podatki in odprtim dostopom. Prikazi pristopov, priporočil, orodij in zaključkov, izhajajočih iz aktivnosti v povezavi RDA, naj vsebujejo predloge in primere možnosti implementacije, pozivamo pa tudi k oddaji prispevkov, ki bi zajeli širšo problematiko odprte znanosti, produkcije vednosti in dostopa do nje. Predlagane teme so:

- Znanstvene revije in raziskovalni podatki, vprašanja reproduktibilnosti in transparentnosti, širše koristi za znanost in javne koristi od dostopa do podatkov, zaupanja javnosti in znanstvene skupnosti.
- Vprašanja glede znanstvenega publiciranja v povezavi z dostopom do podatkov, posebnosti področnih konceptov podatkov in virov posameznih znanstvenih disciplin ipd.
- Vzpostavljanje identitete podatkov kot publikacije, stalni identifikatorji, citiranje in mreže povezav stalnih identifikatorjev (PID) različnih entitet. Terminološki in konceptualni problematični vidiki »podatkovne objave«, vključno s pojavom podatkovne revije.
- Ekosistem podatkovnih storitev, tako področnih kot splošnih in njihovih skupnostnih povezav ter paradigmatskih posebnosti, ali pa v povezavi s tipi podatkov, mali raznoliki podatki (»long tail«) ter »veliki podatki«, kriteriji FAIR podatkov in drugi kriteriji za presojo delovanja storitev in njihovo vzpostavljanje zaupanja.
- Ovrednotenje uresničevanja Strategije odprte znanosti in Akcijskega načrta in predvidevanja nadaljnjega razvoja odprte znanosti v Sloveniji in svetu.
- Kultura deljenja podatkov, pravičnosti in egoistični interes monopolizacije podatkov, neenakost v znanosti, vprašanja financiranja znanosti v povezavi z javnim interesom in javnim dobrim v nasprotju s stroški, pravičnostjo in strahovi in problemi izkoriščanja vložka raziskovalca, navade deljenja podatkov z različnih vidikov.
- Načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki, orodja, podpora, usposabljanje ter primeri uvajanja orodij za delo s podatki za večjo preglednost in ponovljivost.
- Sistemi vrednotenja znanosti in nagrajevanje sodelovanja pri odprti znanosti in različnih drugih prispevkov razen publikacij, vrednotenje in recenziranje podatkov, alternativne baze revij, problematiziranje točkovanja, kvantifikacije znanosti ipd.
- Vprašanja dostopa in razpolaganja s podatki staroselcev, etničnih in družbenih manjšin, ljudi na poti ter njihovih preveč, premalo ali pristranskih reprezentacij etc.
- Pojavi podatkovnega »fevdalizma« in »kolonializma« na primeru (kmetijskih) podatkov po svetu.
- Komercializacija podatkov množičnih spletnih medijev ter javni interes za dostop, različni etični in pravni vidiki dela s podatki in pri tem upoštevanje perspektive tistih, o katerih so podatki, ki zbirajo podatke, problematiziranje zlorab podatkov lastnikov portalov in njihovega razpolaganja s podatki brez upoštevanja pričakovanj udeležencev.
- Dileme deljenja in dostopa do občutljivih podatkov, ki lahko razkrijejo kriminalna dejanja ali dejanja, ki so na robu legalnosti, npr. pri raziskovanju kriminalnih skupin, tihotapskih mrež, žrtev vojnih zločinov.
- Jezikovne omejitve znanstvenega publiciranja, prevlada angleščine kot lingue france, zahodnocentričnost raziskovalnih politik in uveljavljenih epistemologij.
- Položaj skupnostne, »državljanske« znanosti in vednosti, »podrejene« (Foucault), »nomadske« (Deleuze in Guattari) vednosti.
Prispevki naj težijo k argumentirani, konceptualni, transdisciplinarni predstavitvi, dobrodošle so študije primerov, izogibajte se preveč tehničnemu predstavljanju.

Vabimo dvoje vrst prispevkov:
a) Prispevke, namenjene pregledu, prikazu aktivnosti in seznanjanju širšega kroga zainteresiranega bralstva z dogajanjem in stanjem določenega področja; in pa
b) kritične študije primerov in praks posameznih disciplin, tipov podatkov, z njimi povezanih skupnosti in akterjev ter predloge za transformacijo obstoječih in privzetih modelov v smeri odprte znanosti.

Pričakovana dolžina prispevkov je od 30.000 do 45.000 znakov s presledki. V to ne štejejo povzetki, priloge in seznam literature.

Povzetki
Povzetke predlogov prispevkov v dolžini od 100 do 200 besed in kratek biografski opis pošljite v presojo urednikoma do 25. maja 2020, na naslova [email protected] in [email protected].

Rok za oddajo besedil: do 25. oktobra 2020.

Prispevki naj bodo oblikovani v skladu z navodili avtorjem/avtoricam, ki so dostopna na: http://ckz.si/navodila.

Novost na SIstory med tiskanimi viri: Godišnjak za članove organa upravljanja iz leta 1967.
http://sistory.si/11686/41686

Na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory je dostopna celotna zbirka Razpoznavanja Založbe INZ https://www.sistory.si/11686/4822.
Iskrena hvala vsem avtoricam in avtorjem (Vpogledov in Razpoznavanj) za sodelovanje!

Filip Čuček: Svoji k svojim. Na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju. Ljubljana, 2016: http://hdl.handle.net/11686/43075

Marjetka Rangus: Parlamentarne prakse socialistične Jugoslavije. V iskanju ravnotežja med skupščinskim sistemom in parlamentarizmom. Ljubljana, 2016: http://hdl.handle.net/11686/43076

Meta Remec: Bakh, tobak in Venera. Grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju. Ljubljana, 2016: http://hdl.handle.net/11686/43077

Bojan Cvelfar: Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama. Ljubljana, 2017: http://hdl.handle.net/11686/43079

Monika Kokalj Kočevar: Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945. Ljubljana, 2017: http://hdl.handle.net/11686/43080

Gašper Mithans: Jugoslovanski konkordat. Pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf". Ljubljana 2017: http://hdl.handle.net/11686/43078

Dunja Dobaja: Za blagor mater in otrok. Zaščita mater in otrok v letih 1919-1941. Ljubljana, 2018: http://hdl.handle.net/11686/43081

Branka Grošelj: Na dnu. Položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940. Ljubjana, 2018: http://hdl.handle.net/11686/43177

Helena Jaklitsch: Slovenski begunci v taboriščih v Italiji. 1945-1949. Ljubljana, 2018: http://hdl.handle.net/11686/43083

Marta Rendla: "Kam ploveš standard?" Življenjska raven in socializem. Ljubljana, 2018: http://hdl.handle.net/11686/43084

Jurij Perovšek: Slovenski prevrat 1918. Položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ljubljana, 2018: http://hdl.handle.net/11686/43178

Jurij Perovšek: Slovenci in slovanski svet. Politične slike od včeraj in danes. Ljubljana, 2019: http://hdl.handle.net/11686/43040

NA PORTALU ZGODOVINA SLOVENIJE - SIstory JE DOSTOPNA ZBIRKA VPOGLEDI (LITERATURA - MONOGRAFIJE - ZALOŽBA INZ / ZBIRKA VPOGLEDI) http://hdl.handle.net/11686/4820:

1. Od prvih oglasov do interneta: k zgodovini oglaševanja na Slovenskem. Vpogledi 13, Ljubljana, 2016: http://hdl.handle.net/11686/43085

2. Between the House of Habsburg and Tito: a look at the Slovenian past 1861-1980. Vpogledi 14, Ljubljana 2016: http://hdl.handle.net/11686/36073

3. Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi. Vpogledi 15, Ljubljana, 2016: http://hdl.handle.net/11686/43120

4. Regionalni vidiki tranzicije. Vpogledi 16, Ljubljana, 2016: http://hdl.handle.net/11686/43086

5. TIGR v zgodovini in zgodovinopisju. Vpogledi 17, Ljubljana, 2017: http://hdl.handle.net/11686/43087

6. Starost - izzivi historičnega raziskovanja. Vpogledi 18, Ljubljana, 2017: http://hdl.handle.net/11686/43121

7. Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje. Vpogledi 19, Ljubljana, 2018: http://hdl.handle.net/11686/43122

8. Lakote in pomanjkanje: slovenski primer. Vpogledi 20, Ljubljana, 2018: http://hdl.handle.net/11686/43054

9. The 20th century through historiographies and textbooks. Vpogledi 21, Ljubljana, 2018: http://hdl.handle.net/11686/43123

10. Mimohod blaga: materialna kultura potrošniške družbe na slovenskem. Vpogledi 22, Ljubljana, 2019: http://hdl.handle.net/11686/43041

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
obveščam vas, da se bomo na Inštitut za novejšo zgodovino potrudili, da bodo v prihodnjih dneh na portalu SIstory dostopne vse publikacije, ki so v letih 2015-2019 izšle pri Založbi INZ.
Za zdaj so dostopne tri publikacije iz zbirke Vpogledi:
1. Slovenija v Jugoslaviji, ur. Zdenko Čepič. INZ: Ljubljana, 2015.
2. Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji, ur. Žarko Lazarevič in Aleksander Lorenčič. INZ: Ljubljana, 2015.
3. Žensko delo: žensko delo v zgodovinski perspektivi, ur. Mojca Šorn, Nina Vodopivec in Žarko Lazarevič. INZ: Ljubljana, 2015.

O novostih na portalu vas bomo obveščali v razdelku Novice: https://www.sistory.si/novice

sistory.si Žiga Koncilija: Politično sodstvo. Sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah. Ljubljana 2015 Objavljeno: 12.02.2020

twitter.com

DARIAH-SI on Twitter

Rok za oddajo povzetkov je podaljšan na 15. 5. 2020. #JTDH2020
https://twitter.com/DARIAH_SI/status/1240545617610452992?s=20

twitter.com “Zaradi trenutnih izrednih razmer je podaljšan rok za oddajo povzetkov za konferenco JTDH2020! #jtdh2020 #SDJT #CVJT #INZ @ClarinSlovenia https://t.co/gY0sl5cwTm”

[03/14/20]   sistory.si je nazaj! Prijetno branje vam želimo.
#ostanidoma

[03/09/20]   OBVESTILO❗️❗️❗️
Zaradi selitve Inštitut za novejšo zgodovino (na Privoz 11, Ljubljana) vsebine s portala Zgodovina Slovenije - SIstory uporabnikom ne bodo dostopne v četrtek (12. 3. 2020) in v petek (13. 3. 2020).
Krajše prekinitve lahko pričakujemo tudi v soboto.
Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo.

sdjt.si

KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA 2020 | SDJT – Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

#CFP Na Inštitut za novejšo zgodovino bo 24. in 25. septembra 2020 potekala konferenca "Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika." Rok za oddajo prispevkov oz. povzetkov je 1. 4. 2020. SDJT - Slovensko društvo za jezikovne tehnologije Center za jezikovne vire in tehnologije #CLARIN.SI #DARIAH-SI
Več informacij: http://www.sdjt.si/wp/dogodki/konference/jtdh-2020/

sdjt.si KONFERENCA JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE IN DIGITALNA HUMANISTIKA 2020 24.-25. september 2020 Inštitut za novejšo zgodovino Privoz 11, Ljubljana www.sdjt.si/jtdh-2020 Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), Inštitut za novej...

twitter.com

DARIAH-SI (@DARIAH_SI) | Twitter

Obveščamo vas, da je na Twitterju ponovno aktiven profil DARIAH-SI, ki je del panevropske Digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko DARIAH-EU. Če vas zanimajo novosti s področja digitalne humanistike, vabljeni da mu sledite.
Take a look at DARIAH-SI (@DARIAH_SI): https://twitter.com/DARIAH_SI?s=09

twitter.com The latest Tweets from DARIAH-SI (@DARIAH_SI). DARIAH-SI je del Digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko DARIAH-EU. Slovenia

uni-lj.si

Prihodnji dogodek

V četrtek, 23. 1., je na Pravna fakulteta, UL potekala delavnica Odprta znanost, ki sta se je udeležila tudi Andrej Pančur in Jurij Hadalin iz Inštitut za novejšo zgodovino, člana Raziskovalne infrastrukture. Posnetek celotne delavnice si lahko ogledate na:
https://www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/odprta_znanost/prihodnji_dogodek/?fbclid=IwAR1rm_WajYHLL3u2eRPN3bmBpMm9Kvvx0-SmKQ9pvbRHBWG9Gh5J09nWb1Y

uni-lj.si                                                                                           Delavnica Odprta znanost Pravna fakulteta, 23. januar 2020 Organizatorja Komisija za raziskovalno in razvojno delo Uni...

Vesele praznike in vse najlepše v novem letu.❄️❄️❄️
Če vam bo dolgčas, pa veste, kje najdete zanimivo literaturo.

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novosti, novosti❗️ Na spletni strani 👉 https://www.sistory.si/novice najdete vse najnovejše objave na portalu.

sistory.si Meje v jugovzhodni Evropi: kultura in politika od XVIII. do XXV. stoletja / Borders in Southeastern Europe: Culture and Politics Between the 18th and 21st. Ljubljana: Oddelek za zgodovino FF UL, 2004 Objavljeno: 03.12.2019

Inštitut za novejšo zgodovino

Vodenje Inštituta za novejšo zgodovino je danes prevzel dr. Jure Gašparič.

sistory.si

Zgodovina Slovenije - SIstory

Novosti novosti! V času od zadnje objave se je nabralo kar nekaj novih stvari na SIstory!
Izpostavljamo:
- Zgodovina v šoli, 2017 (št. 1 in 2)
https://www.sistory.si/novice/novica/?id=683
- Arhivistika, zgodovina, pravo: Vilfanov spominski zbornik. Ljubljana, 2007
http://sistory.si/11686/41345
- Jurij Trunk: Bodi svoje sreče kovač! Nauki za vsakdanje življenje. Celovec, 1904
http://sistory.si/11686/38091
- Poslovni adresar SR Slovenije I. Ljubljana, 1980
http://sistory.si/11686/38089

sistory.si

SIstory - Zgodovina Slovenije

Portal Zgodovina Slovenije - SIstory je osrednja vstopna točka do digitalnih in digitaliziranih vsebin za zgodovinarje in ljubitelje zgodovine.

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Kongresni Trg 1
Ljubljana
1000
Other Education in Ljubljana (show all)
Teach By Heart Teach By Heart
Ljubljana

Что значит "teach by heart"? Это учить и сердцем, и с сердцем, и по велению сердца, и близко к сердцу.

Akasha - Romana Črček Akasha - Romana Črček
Ljubljana, 1000

Akasha - space of infinite possibilities :) Akasha - prostor neskončnih možnosti :)

Dnevi industrijske robotike Dnevi industrijske robotike
Tržaška Cesta 25
Ljubljana

Dnevi industrijske robotike so dogodek, ki ga vsako leto organiziramo študentje Fakultete za elektrotehniko. Namen dogodka je s pomočjo zanimivih in inovativnih robotskih aplikacij študentom in širši javnosti približati industrijo.

British World School of English British World School of English
Pod Ježami 10
Ljubljana, 1000

British World School of English based in Ljubljana. We have lowered our prices this year, don't miss out.

Zavod sv. Stanislava Zavod sv. Stanislava
Štula 23
Ljubljana, 1210

Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti http://www.stanislav.si

Slovania - ruski jezik Slovania - ruski jezik
Ljubljana

Izobraževanja, koristne informacije ter promocija slovanske kulture.

Salient - Youth Conference Salient - Youth Conference
Kardeljeva Ploščad 5
Ljubljana, 1000

Interdisciplinary youth conference. Enabling critical dialogue among young professionals. Fostering practical skills for addressing 21st century challenges.

IOL 2012 IOL 2012
Ljubljana

The 10th International Linguistics Olympiad, Ljubljana 2012

Organizacijska energija Organizacijska energija
Ljubljana
Ljubljana, 1000

Dvig organizacijske energije za večjo strast in trajnostno rast. Zagotovo ste med tistimi, ki hočete, znate in zmorete dvigniti organizacijsko energijo, zato se čim prej odločite za sodelovanje.

Sončna hiša otrok Sončna hiša otrok
Gradnikova Ulica 1
Ljubljana, 1000

Z Montessori vzgojo in izobraževanjem nudimo otroku pogoje in možnosti, da najde in razvija svoje notranje potenciale, tako pri samostojnem delu, kot pri skrbi za skupnost. Tak otrok je zadovoljen s seboj in odgovoren do sebe in skupnosti.

Planetarij Astroport360 Planetarij Astroport360
Ploščad Ajdovščina
Ljubljana, 1000

Potovanje k zvezdam v Planetariju Schloss Kornberg

Šola v oblaku Šola v oblaku
Čepovanska 2
Ljubljana, 1000

Šola tehnike, umetnosti, naravoslovja in vsega kar je povezano z ustvarjalnostjo.

About   Contact   Privacy   Login C