ZrnoZdravja

Dobrodošli na Zrnu Zdravja. Skrbimo za promocijo zdravja in stremimo k izboljšanju zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

Naše poslanstvo je promocija, informiranje ter izobraževanje delodajalcev, delojemalcev in širše populacije prebivalstva o skrbi za zdravje na delovnem mestu. Stremimo h krepitvi in ohranjanju telesnega in duševnega zdravja zaposlenih, seznanjamo z vzroki poklicnih bolezni in poškodb ter omogočamo zmanjševanja tveganih ravnanj. Preko multimedijskega portala www.zrnozdravja.si, ki je hkrati centralno stičišče za različne multimedijske vsebine, povezane z zdravjem na delovnem mestu, skrbimo za splošni dvig zavedanja o pomenu skrbi za zdravje na delovnem mestu in hkrati to zavedanje širimo med delodajalci, delojemalci in širšo populacijo prebivalcev vseh slovenskih regiji. Hkrati portal omogoča enostavno in učinkovito e-izobraževanje, ki upošteva vse najnovejše trende na področju izobraževanja in podpira različne napredne oblike kolaboracij med zaposlenimi.

Mission: Naše poslanstvo je promocija, informiranje ter izobraževanje delodajalcev, delojemalcev in širše populacije prebivalstva o skrbi za zdravje na delovnem mestu. Stremimo h krepitvi in ohranjanju telesnega in duševnega zdravja zaposlenih, seznanjamo z vzroki poklicnih bolezni in poškodb ter omogočamo zmanjševanja tveganih ravnanj. Preko multimedijskega portala www.zrnozdravja.si, ki je hkrati centralno stičišče za različne multimedijske vsebine, povezane z zdravjem na delovnem mestu, skrbimo za splošni dvig zavedanja o pomenu skrbi za zdravje na delovnem mestu in hkrati to zavedanje širimo med delodajalci, delojemalci in širšo populacijo prebivalcev vseh slovenskih regiji. Hkrati portal omogoča enostavno in učinkovito e-izobraževanje, ki upošteva vse najnovejše trende na področju izobraževanja in podpira različne oblike kolaboracij med zaposlenimi.

Lunch & Learn

Aktivni odmor v štirih minutah

Sedeč način življenja je danes žal nujen del vsakdana mnogih od nas. Spremljajo ga še nepravilna prehrana, stres in slaba klima, ki so vzrok za nastanek marsikatere bolezni.
Za gibanje lahko poskrbite tudi na delovnem mestu – s strokovno ekipo kineziologov iz KinVitala vam bomo s koristnimi nasveti pomagali na poti do zdravja in vitalnosti.

Vse vaje si lahko ogledate na https://zrnozdravja.si/asset/C7zTAKgxp3Mt79qR8

Vas zanimajo davčne olajšave za vaše investicije v varna in zd...

Na Zrnu zdravja, nacionalnem stičišču partnerjev in vsebin promocije zdravja in varnosti na delu, je g. Peter POGAČAR, Državni sekretar na MDDSZ, na novinarski konferenci v okviru 4. Mednarodnega simpozija o zdravem življenjskem slogu (https://zrnozdravja.si/asset/k7eJcNpH82orK5E5H), izpostavil usklajeno delovanje MDDSZ in MZ na področju davčnih olajšav v okviru davčne reforme! Vroči temi, ki zanima vse delodajalce in zaposlene, posvečamo pozornost tudi v novem multimedijskem Priročniku »PROMOCIJA ZDRAVJA JE NAČIN ŽIVLJENJA«, ki ga boste z vašim sodelovanjem, vprašanji, predlogi in delitvi dobrih praks sooblikovali uporabniki. Prenesite ga na vaše računalnike preko povezave https://zrnozdravja.si/asset/w5Ls66RZjQNF5HG2j.

Ekipa Zrna zdravja v sodelovanju s partnerskimi projekti

Prenesite si priročnik

PRENESITE SI PRIROČNIK

Priročnik vodi uporabnika do ogleda video vsebin na portalu ZRNO ZDRAVJA, ki predstavljajo izbor priporočil za promocijo zdravja na delovnem mestu skladno s Smernicami.

Za prenos priročnika, prosimo izpolnite vprašalnik na spodnji povezavi.

Multimedijski priročnik bomo redno dopolnjevali in osveževali z odgovori na vaša vprašanja in nasveti o temah, ki bodo vas, uporabnike, zanimale. Pri tem pa boste lahko tudi sami prispevali svoje znanje in dobre prakse.

Vabimo vas, da vsa vprašanja in pobude zapišete v ta obrazec.

Ob vsaki osvežitvi priročnika, boste na e-poštni naslov prejeli obvestilo o novi verziji priročnika s povezavo za prenos le tega.

https://zrnozdravja.si/asset/w5Ls66RZjQNF5HG2j

zrnozdravja.si

Medgeneracijsko sodelovanje

Vodenje različnih generacij je eden izmed pomembnih izzivov sodobne kadrovske stroke. Na trgu delovne sile se trenutno srečujejo zaposleni iz štirih generacijski ima vsaka različne vedenjske vzorce, stališča, pričakovanja, navade in motivacijske mehanizme, vse tri pa delajo skupaj. Generacijske razlike pri delu so pomembne, saj lahko vplivajo na celoten poslovni proces, vključno z zaposlovanjem, upravljanjem, produktivnostjo. Medgeneracijsko sodelovanje in management generacij postaja zato v podjetjih pomembna procesa, če želijo ohraniti znanje in izkušnje iz starejših generacij in hkrati dobili talentirane in privlačne mlade zaposlene.

https://zrnozdravja.si/asset/X3uNwMwvHBjJpr9MS

zrnozdravja.si

Organizacijska kultura in klima kot temelj za zagotavljanje varnosti in zdravja

Organizacijska kultura in klima sta temelj za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih, saj organizacijska kultura, načela vodenja in vrednote predstavljajo bistvene vidike promocije zdravja na delovnem mestu. Organizacijska kultura in klima, ki temeljita na partnerstvu in sodelovanju na področju spodbujanja zdravja sta naložbi v prihodnost podjetij.

https://zrnozdravja.si/asset/AQNfuGaLwvKXuyaRd

zrnozdravja.si

Temeljne funkcije upravljanja s človeškimi viri

Organizacije se morajo v vse bolj turbulentnem okolju pogosto hitro prilagajati. V povezavi z vse večjim pritiskom okolja in gospodarskega sistema v smeri večje učinkovitosti, ljudje z znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo postajajo ključni vir za organizacijski uspeh. Če se želijo organizacije soočiti z aktualnimi in prihajajočimi izzivi to pomeni, da morajo aktivnosti upravljanja s človeškimi viri usmerjati tako, da zaposlujejo sodelavce, ki so sposobni učinkovito, uspešno, samostojno, odgovorno in ustvarjalno opravljati različna dela in s tem uresničevati zastavljene cilje in vizijo organizacije.

https://zrnozdravja.si/asset/4kxbDyApEBFFRwvix

zrnozdravja.si

Ravnanje s starejšimi

V 21. stoletju je staranje »eden izmed največjih svetovnih izzivov. Zato postaja management starosti oz ravnanje s starejšimi vedno pomembnejše in to tako na mikro kot tudi makro ravni.

https://zrnozdravja.si/asset/4eB3TjcbiCDrMGZAk

zrnozdravja.si

Strategije in programi za premagovanje stresa

Človekov vsakdan je zaznamovan s stresom, saj se z njim srečujemo skoraj na vsakem koraku. Vedno več ljudi je zaskrbljenih zaradi ravni stresa, veliko jih tudi meni, da bodo morali poiskati pomoč pri obvladovanju stresa. Zato ne preseneča, da je več kot 75 odstotkov obiskov pri splošnih zdravnikih posledica stresa. Zaradi posledic tako na ravni posameznikov, organizacij in kot tudi na ravni družbe, pridobiva na pomenu tako preprečevanje kot tudi premagovanje stresa ali povedano z drugimi besedami management stresa. Ta pa mora biti prisoten tako na ravni organizacije kot tudi na ravni posameznika.

https://zrnozdravja.si/asset/4gka7orAkRRYrdyCa

zrnozdravja.si

Strategije in programi za premagovanje stresa

Človekov vsakdan je zaznamovan s stresom, saj se z njim srečujemo skoraj na vsakem koraku. Vedno več ljudi je zaskrbljenih zaradi ravni stresa, veliko jih tudi meni, da bodo morali poiskati pomoč pri obvladovanju stresa. Zato ne preseneča, da je več kot 75 odstotkov obiskov pri splošnih zdravnikih posledica stresa. Zaradi posledic tako na ravni posameznikov, organizacij in kot tudi na ravni družbe, pridobiva na pomenu tako preprečevanje kot tudi premagovanje stresa ali povedano z drugimi besedami management stresa. Ta pa mora biti prisoten tako na ravni organizacije kot tudi na ravni posameznika.

https://zrnozdravja.si/asset/4gka7orAkRRYrdyCa

zrnozdravja.si

Simptomi in posledice stresa ter izgorelost

Stres, ki je bil v pradavnini koristen obrambni mehanizem, saj je človeka ohranjal pri življenju, je v sodobnem okolju postal problematičen. Čeprav je stres lahko pozitiven, je dolgotrajna podvrženost stresu vzrok za pojav marsikatere bolezni. Zato so pomembni simptomi kakor tudi posledice stresa na ravni posameznika, na ravni organizacij kakor tudi družbe kot celote.

https://zrnozdravja.si/asset/MqNDJZ9BreT4KoPrZ

zrnozdravja.si

Pomen in izvori stresa ter individualne razlike zaposlenih v doživljanju

Posameznik v sodobni družbi obvladuje tako fizične nevarnosti kot tudi druge okoliščine, ki od njega zahtevajo maksimalne napore. Zato se pogosto pojavlja neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostmi za obvladovanje teh na drugi strani. Vzroki oz. povzročitelji stresa pa izvirajo iz delovnega okolja kakor tudi družinskega življenja. Na na dovzetnost za negativne učinke stresa, kot tudi načine premagovanje stresa pa so ključne individualne razlike med posamezniki.

http://zrnozdravja.si/asset/PPwAN7NHF6RhHrqSj

zrnozdravja.si

Motivacija, zavzetost in pripadnost zaposlenih v luči varnosti in zdravja pri delu

Varnost in zdravje zaposlenih sta povezana tudi z motivacijo, zavzetostjo in pripadnostjo zaposlenih. Namreč varnost in zdravje je lažje, učinkoviteje in uspešneje upravljati, če so zaposleni motivirani, zavzeti in pripadni.

http://zrnozdravja.si/asset/Mykm5vfLPTt9Qj9Zm

zrnozdravja.si

Motivacija, zavzetost in pripadnost zaposlenih v luči varnosti in zdravja pri delu

Varnost in zdravje zaposlenih sta povezana tudi z motivacijo, zavzetostjo in pripadnostjo zaposlenih. Namreč varnost in zdravje je lažje, učinkoviteje in uspešneje upravljati, če so zaposleni motivirani, zavzeti in pripadni.

http://zrnozdravja.si/asset/Mykm5vfLPTt9Qj9Zm

zrnozdravja.si

Varnost in zdravje z vidika funkcij managementa

Management je proces planiranja, organiziranja, upravljanja človeških virov, vodenja in nadzora nad uporabo materialnih, finančnih, človeških, informacijskih in časovnih virov, da bi realizirali cilje in s tem uspešnost organizacije. Vse magementske funkcije pa so tesno povezane z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu.

http://zrnozdravja.si/asset/Wmp55k9uvHCyBkuBt

zrnozdravja.si

Upravljanje raznolikosti zaposlenih

Posameznik mora dandanes vzpostavljati učinkovite odnose z ljudmi, ki so drugačni od njega. To velja tako za managerje kot tudi za druge zaposlene, saj postaja delovna sila vedno bolj raznolika, tako glede na raso in etničnost, veroizpoved, izgled, spolno usmerjenost, invalidnost in ostale dejavnike raznolikosti. Zato se pojavlja izziv vodenja: kako izkoristiti prednosti raznolikosti za ustvarjanje konkurenčnih prednosti organizacije. Pri tem so nam lahko v pomoč aktivnosti upravljanja človeških virov, ki pomagajo pri premagovanju ovir z oblikovanjem usposabljanj oz. treningov, nudenjem podpore in nasvetov, vzpostavitvijo poštenega postopka izbire zaposlenih ipd. Toda, na koncu, je manager tista oseba, ki razvija medosebni odnos z raznolikimi zaposlenimi, ki se razlikujejo tudi v odnosu do varnosti in zdravja.

http://zrnozdravja.si/asset/SYHZwMMem3NhdfS24

zrnozdravja.si

Upravljanje človeških virov – strategija, koncept in izziv za varnost in zdravje pri delu

Organizacije zaznamuje strateško upravljanje, ki ga lahko opredelimo kot proces, ki vključuje določanje poslanstva, vizije in ciljev organizacije, oblikovanje in izvajanje strategij ter kontrolo njihove izvedbe. S tem pa je povezano upravljanje človeških virov. To vključuje organizacijske dejavnosti, s katerimi želimo pri kompetentnih, zdravih in zadovoljnih zaposlenih ustvariti zavzetost za delo in vključenost, skladno z nameni in cilji organizacije. Ti pa so opredeljeni tudi na področju varnosti in zdravja.

Več si oglejte v videu.

zrnozdravja.si

rtvslo.si

Kam za konec tedna? Istra odpira vrata, Italijani v Ljubljani, Roševa na Netflixu

Čaka nas čudovit vikend! Tak poleten, poln sonca in super dogodkov po celi Sloveniji: http://bit.ly/1qNPZXS RTV Slovenija
Mi se bomo podali po poteh slovenske Istre ;) Prijeten in sproščen oddih želimo, kjerkoli že boste! :)

rtvslo.si Zadnji majski konec tedna se obeta izjemno vreme, zato ga izkoristite za obisk enega od številnih dogodkov, ki se bodo zvrstili od petka do nedelje. Največ se bo dogajalo na zahodu države.

Vsakodnevna aktivnost je izjemno pomembna za zdravo življenje. Ker se velikokrat zgodi, da nam med tednom zmanjka časa, se lahko kratkih aktivnih vaj lotimo kar med službenim časom. Nekaj nasvetov: http://zrnozdravja.si/aktivno-proti-neaktivnosti

#stevedeli? Danes je svetovni dan hipertenzije, ki povečuje tveganje za srčno ali ledvično bolezen ali za možgansko kap. Vzdržujte zdrav življenjski slog, poskrbite za redno rekreacijo in preprečite povišan krvni tlak. #preprecimohipertenzijo

zrnozdravja.si

Promocija zdravja na delovnem mestu in uspešne prakse podjetij v Sloveniji

Področju zaposlovanja še naprej grozijo težave z bolniškimi odsotnostmi. Zaradi bolezni ali poškodb izostane v Sloveniji iz dela vsak dan skoraj 40.000 ljudi.

Vloga delodajalcev pri zagotavljanju promocije zdravja mora postati strateški cilj podjetij in bistveni element organizacijske kulture. Vsak evro, vložen v promocijo zdravja na delovnem mestu, prinaša najmanj 4 eure donosa.

Poglejte si primere uspešnih praks podjetij v Sloveniji in poiščite odgovore na vsa vaša vprašanja na portalu Zrno zdravja.

http://zrnozdravja.si/asset/PSv7KZKDkRDQdhnPR

zrnozdravja.si Področju zaposlovanja še naprej grozijo težave z bolniškimi odsotnostmi. Zaradi bolezni ali poškodb izostane v Sloveniji iz dela vsak dan skoraj 40.000 ljudi.Vloga delodajalcev pri zagotavljanju promocije zdravja mora postati strateški cilj podjetij in b...

zrnozdravja.si

Se niste uspeli udeležiti predavanj o zdravem življenjskem slogu? Nič hudega, mi smo bili tam in vse posneli :) Poglejte si vsa ali samo izbrana na http://zrnozdravja.si/hls-simpozij. Prijeten ogled želimo!

zrnozdravja.si

... Dvodnevni simpozij zaključujemo s primeri dobrih praks na primeru slovenskih, srbskih in avstrijskih podjetij:

Ob 14. uri nadaljujemo s predavanji "Pomen gibanja za obvladovanje stresa in boljše počutje" http://bit.ly/1Wvs1x8

Za nami so odlična predavanja strokovnjakov iz Mayo Clinic. Sledi zaslužena kavica, nato pa nadaljujemo z 2. sklopom:

Začenjamo z 2. dnevom simpozija. Do 18. ure se bo zvrstilo kar nekaj zanimivih predavanj na temo zdravega življenjskega sloga, promocije zdravja na delovnem mestu in pomena gibanja za obvladovanje stresa. Ogled v živo: http://bit.ly/1Wvs1x8

Pred zadnjim sklopom predavanj danes, nekaj minut za aktivni odmor :)

4. mednarodni simpozij o zdravem življenskem slogu

Ob 14. uri nadajujemo s predavanji, in sicer bomo govorili o starejših: kako ravnamo s starejšimi pri delu, kakšni so izzivi in priložnosti medgeneracijskega sodelovanja in kako zagotoviti upoštevanje vseh delavcev v podjetju. Brezplačni spletni ogled predavanj: http://bit.ly/1Wvs1x8.

zrnozdravja.si

Po zaključenem 1. sklopu odličnih in zanimivih predavanj čas za skupinsko sproščanje ...

zrnozdravja.si

4. mednarodni simpozij o zdravem življenskem slogu

Začeli smo s prenosom mednarodnega simpozija o zdravem življenjskem slogu. 1. dan simpozija bomo razpravljali o delovnih okoljih v prihodnosti, delovnem okolju in staranju in ravnanju s starejšimi pri delu ter spoznali primere dobre prakse. Brezplačni ogled v živo omogočamo na http://bit.ly/1Wvs1x8.

zrnozdravja.si Vabimo vas, da si ogledate neposreden prenos 4. mednarodnega simpozija o zdravem življenjskem slogu, ki bo v Ljubljani, 18. in 19. aprila 2016.

18. in 19. aprila neposredno prenašamo 4. mednarodni simpozij o zdravem življenjskem slogu. Registrirajte se na http://bit.ly/1Wvs1x8 in si zagotovite svoje spletno mesto. Prijeten ogled želimo!

[01/04/16]   Srečno, uspešno in predvsem zdravo v 2016!
Lep začetek novega delovnega tedna želimo.

ZrnoZdravja's cover photo

#stevedeli? Živali na delovnem mestu bistveno zmanjšujejo stres. Dvigujejo motivacijo in produktivnost zaposlenih, spodbujajo skupinsko delo in zmanjšujejo absentizem. Kako je v vašem podjetju, vam dovolijo, da pripeljete svoje ljubljenčke? #terapijaspomočjoživali

ZrnoZdravja's cover photo

26. in 27. novembra se je v Laškem odvijal uspešen strokovni posvet na temo promocije zdravja na delovnem mestu. Svoje izkušnje so z nami delili številni strokovnjaki iz različnih dejavnosti.

Vsem, ki se dogodka v Laškem ali ogleda v živo niste mogli udeležiti, omogočamo ogled predavanj, ki so objavljena na multimedijskem portalu. Objavljamo tudi zanimive intervjuje s predavatelji in udeleženci dogodka.

Hkrati si lahko pogledate uspešne projekte na področju zdravja na delovnem mestu, ki jih sofinancira ZZZS.

http://zrnozdravja.si/zzzs

Prijeten ogled želimo!

ZrnoZdravja's cover photo

[11/27/15]   "Zdrav slog v gozdarski industriji spodbujajo s promocijskimi filmčki. Zrno zdravja beleži več kot 46.000 ogledov!" #vživo #promocijazdravja

[11/27/15]   "Ni zdravja brez duševnega zdravja" - je na posvetu poudarila Saša Zorjan, mag. psih. #promocijazdravja #vživo

Prvi dan prenosa v živo je uspešno za nami. Zamudniki se še vedno lahko brezplačno registrirate, saj posvet prenašamo tudi danes: http://bit.ly/1jmYiGl. Začnemo ob 9. uri.

Samo še dva dni nas loči do prenosa posveta v živo. Registrirajte se na http://zrnozdravja.si/zzzs in si zagotovite dostop do ogleda ekskluzivnih vsebin. #promocijazdravja #vživo

Promocija zdravja na delovnem mestu - učinkovita orodja in dobre prakse: prenos posveta v živo #promocijazdravja #vživo

#stevedeli? Švedska je naredila korak naprej k bolj srečnim in produktivnim zaposlenim. Na vsa delovna mesta uvajajo 6-urni delovnik. #dobreprakse

ZrnoZdravja's cover photo

#stevedeli? Najnovejša kitajska študija dokazuje, da je najbolj stresno in za zdravje posameznika nevarno delovno mesto strežbe. Slabo plačana mesta z veliko delovno obremenitvijo namreč za 58 % povečajo možnost nastanka kapi. #poskrbimozazdravje

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Lunch & Learn
Aktivni odmor v štirih minutah
Vas zanimajo davčne olajšave za vaše investicije v varna in zd...
Promocijski film Zrno zdravja
Predstavitev ZrnoZdravja

Location

Address


Dimičeva 9
Ljubljana
1000
Other Educational Consultants in Ljubljana (show all)
2TM Education in Slovenia 2TM Education in Slovenia
Dunajska Cesta 106
Ljubljana, 1000

2TM helps you find perfect education programmes in Slovenia, to suit your needs, select and apply for them, provide Residence Permit, find possible scholarships and places to live. 2TM - your best consultant on education in Slovenia!

Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education Andragoški center Slovenije - Slovenian Institute for Adult Education
Šmartinska Cesta 134A
Ljubljana, 1000

ACS je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi z dne 27. septembra 1991. V letu 2012 zaokrožujemo dve desetletji uspešnega pospeševanja razvoja izobraževanja odraslih in sodelovanja pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja v Sloveniji.

Karierni Plac - Karierni center za mlade Karierni Plac - Karierni center za mlade
Šmartinska 134a
Ljubljana, 1000

Karierni Plac - Karierni center je stran, namenjena šolajoči mladini med 6. in 19. letom, njihovim staršem ter strokovnim delavcem, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije za mlade.

IORSlovenia IORSlovenia
Vodovodna 99a
Ljubljana, 1000

Sovražni govor, nadlegovanje, varovanje zasebnosti, lažna identiteta na družabnih omrežjih. Razišči teme z nami!

PANDA PANDA
Poljanski Nasip 2
Ljubljana, 1000

Panda je združenje študentk in študentov prava, ki nam ni vseeno, kaj se dogaja na Pravni fakulteti. Panda spreminja stvari na bolje. Bodi Panda tudi ti!

Образование в Словении Образование в Словении
Dunajska Cesta 106
Ljubljana, 1000

Иммиграция в Европу. Консультации по поступлению в университеты и социальной адаптации в Словении, получению ВНЖ, открытию компании..

MCT- Master Change Training MCT- Master Change Training
Tržaška 2
Ljubljana, 1000

INTENZIVEN TRENING OBVLADOVANJA STRESA

Slovenska potapljaška zveza Slovenska potapljaška zveza
Celovška Cesta 25
Ljubljana, 1000

SPZ - nacionalna zveza potapljaških društev in potapljaških centrov ZVEZA POVEZUJE - Pridruži se nam! ZA VARNO POTAPLJANJE! ZA ČISTO OKOLJE!

Institute Imbia Institute Imbia
Šentviška Ul. 28
Ljubljana, 1000

Integration of Mind, Body and Inner Awareness.

Inštitut Educare za razvoj človeških vrednot v šolstvu, so.p. Inštitut Educare za razvoj človeških vrednot v šolstvu, so.p.
Novakova Ulica 1
Ljubljana, 1000

Podpora otrokom, mladim, staršem, šolam in drugim ustanovam pri osveščanju in izobraževanju na področjih medosebnih odnosov in delovne klime.

Statistične analize Statistične analize
Trebinjska Ulica
Ljubljana, 1000

Pomoč študentom vseh stopenj

Ko bom velik bom Ko bom velik bom
Dunajska 18
Ljubljana, SI-1000

Informativa ima nov Facebook profil: https://www.facebook.com/informativa