Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani

Mednarodni francoski vrtec in šola, od 2-16 Ecole française internationale de Ljubljana de 2 à 16 ans French International School of Ljubljana, age 2 to 16

FRANCOSKA ŠOLA V SLOVENIJI Zakaj slovenski starši in starši drugih narodnosti izberejo Francosko šolo v Ljubljani? Starši želijo za svojega otroka le najboljše, zato je jasno, da iščejo šolo, ki je zanj najboljša. Tega se zavedamo in se zato tudi nenehno izpopolnjujemo, da bi vam lahko ponudili način šolanja, ki prinaša največ uspehov. Francoska šola v Ljubljani (EFL) je MEDNARODNA šola, ki sledi francoskemu obstoječemu državnemu učnemu kurikulumu, obenem pa upošteva dejavnike prisotne v državi gostiteljici, Sloveniji. Naša cilja sta zagotavljanje kvalitetnega izobraževanja francoskim in francosko govorečim učencem ter integracija učencev tako francoske in slovenske, kot tudi drugih narodnosti s pomočjo svojevrstnega načina učenja francoščine. V letu 2017 smo prejeli homologacijo s strani slovenske države, to pomeni, da je šola v Sloveniji priznana, vpisana v register mednarodnih šol in dvojno šolanje slovenskih otrok ni več potrebno! Zahvaljujoč trdnosti svojih učnih in izobraževalnih projektov, kakovostnemu učnemu kadru in podpori s strani Agencije za francosko poučevanje v tujini (AEFE), Francoska šola v Ljubljani to poslanstvo uspešno izpolnjuje že dvajset let. Pedagoška doslednost in odprtost duha nas oblikujeta v ustanovo, ki privablja tako francoske in slovenske družine kot tudi tiste iz drugih držav, na kar smo še posebej ponosni. Predšolski sistem – I. cikel: FRANCOSKI VRTEC Opismenjevanje se pri nas prične že v vrtcu! Francoski predšolski sistem združuje značilnosti francoskega izobraževalnega sistema, saj zagotavlja tako vzgojo in izobraževanje kot tudi prijaznost in igro. V starosti od dveh do pet let otroci v vrtcu razvijejo osnovne sposobnosti učenja, izpopolnjujejo jezikovne spretnosti, učijo se živeti z drugimi, razvijajo socialne veščine in ob igri odkrivajo svet pisane besede. EFL sprejema otroke v vrtec že ko dopolnijo dve leti. Znanje francoščine za vpis v vrtec ni potrebno! Učni načrt pokriva pet področij: osvajanje jezika in odkrivanje pisane besede, sprejemanje zadolžitev in odgovornosti vloge učenca, razumevanje govorice telesa ter izražanje s telesom, spoznavanje družbe in sveta, razvijanje zaznav in čustvovanja, domišljije ter ustvarjalnosti. Sestavni del učnega procesa je učenje pesmi, umetniško izražanje in ples, kar bogati otrokovo sposobnost izražanja. V vsakem razredu so poleg francoskih učiteljev prisotni tudi slovensko govoreči strokovni sodelavci, ki pomagajo slovenskim otrokom premostiti začetne jezikovne ovire. Dvojezičnost v zgodnjem otroštvu omogoča, da otroci razvijejo mehanizme osvajanja tujega jezika, pravilno intonacijo in izgovorjavo, kar kasneje olajša učenje drugih tujih jezikov. OSNOVNA ŠOLA - II. cikel: RAZREDNA STOPNJA 1. razred (CP), 2. razred (CE1) in 3. razred (CE2) Ob vstopu v prvi razred pri šestih letih je učenec sposoben razumeti zgodbo, ki mu jo bere odrasla oseba, zna povezovati govorjeno besedo z grafičnim zapisom – črkami. Zna se osredotočiti na dejavnost in se brez zadržkov vključevati v pogovor. Temeljni cilj učnega načrta je osvojiti predpisana osnovna znanja ob upoštevanju otrokovih zmožnosti. Cilji vključujejo: branje, pisanje, poznavanje in uporaba števil, besedni zapis števil, računanje z majhnimi količinami. OSNOVNA ŠOLA - III. cikel: 4. razred (CM1), 5. razred (CM2) Učenci napredujejo v obvladovanju francoskega jezika (branje, pisanje, besedišče, slovnica in pravopis), kot tudi slovenskega in angleškega. Ob koncu 4. razreda bo njihova angleščina dosegla nivo znanja A1 po Evropskem referenčnem okviru za jezike (CECR, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_FR.asp). Pri matematiki se naučijo operiranja s številčnimi in geometrijskimi podatki, računanja s celimi in decimalnimi številkami, obravnavajo enostavne ulomke in decimalne številke, pretvarjajo merske enote, utrjujejo računanje na pamet. Pričnejo spoznavati tudi naravoslovje in tehniko ter se navadijo uporabljati različna orodja v informatiki. V teh letih se učenci učijo o zgodovini zahodne civilizacije vse od prazgodovine do sodobnosti. Učijo se o geografskih posebnostih zemeljske krogle, sveta in Evrope, o branju zemljevidov ter geografskih značilnosti Slovenije in Francije. COLLèGE - IV. cikel: od 6. do 9. razreda (od 11 do 14 let) SREDNJA ŠOLA - GIMNAZIJA (v letu 2017 se je odprl 1. letnik) Od leta 1991 Francoska šola v Ljubljani sprejema učence višjih razredov osnovne šole, v katerih so tako deklice kot dečki. Vsi učenci so vpisani v CNED (Državni center za izobraževanje na daljavo), ki je javna ustanova pod okriljem francoskega Ministrstva za šolstvo in skrbi za šolanje 400 000 otrok po vsem svetu. CNED za vse učence priskrbi potrebna učna gradiva glede na njihovo starost in nivo znanja. Učitelji višjih razredov osnovne šole in gimnazije s svojo strokovnostjo in pedagoško usposobljenostjo zagotavljajo kvaliteto pouka, razlago učne snovi, vodijo učni proces in ostale aktivnosti ter odgovarjajo na vprašanja učencev. Hkrati pripravljajo učence 9. razreda (3ème) na zaključni izpit, Brevet ter dijake na opravljanje mature. Učitelji dnevno spremljajo delo učencev in njihov napredek po programu CNED ter sledijo učnim načrtom francoskega izobraževalnega sistema. Manjše skupine učencev omogočajo, da se učitelji posvečajo vsakemu učencu posebej in v celoti izvedejo predpisani letni učni program Ministrstva za šolstvo. Poleg učiteljev družboslovja (francoščina, zgodovina, geografija in družbena vzgoja) in naravoslovja (matematika, spoznavanje življenja in okolja, fizika, kemija, tehnika in informatika) program izvajajo tudi učitelji tujih ter klasičnih jezikov in kulture, glasbe, likovne umetnosti in športne vzgoje. Predmetnik EFL vključuje tudi slovenski jezik (140 ur), angleščino, nemščino, španščino, italijanščino, LATINŠČINO in STARO GRŠČINO - resnično in to v osnovni šoli! Predmetnik višjih razredov vključuje tudi kulturne, znanstvene in kulinarične dneve ter na koncu leta tudi šolo v naravi. Naši otroci dosegajo ODLIČNE učne uspehe, več kot odlično sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, z odličnim uspehom opravljajo izpite kot so DELF prim, DELF junior... Vzgajamo jih v odgovorne in samostojne mlade ljudi.

Cette semaine, les élèves de l'Ecole française ont montré leurs talents de pâtissiers!
Dans le cadre du concours "Le macaron d'or", les enfants ont préparé seuls ou à deux des pâtisseries françaises: far breton, éclairs au chocolat, tarte tatin, tarte au citron, meringues à l'orange... et macarons bien sûr!
Nous avons eu la chance d'accueillir dans notre jury deux experts: Manca Rudolf, pâtissière, et Janez Potokar, professionnel de l'hôtellerie.
Difficile de désigner les meilleurs... Pendant la délibération, les collégiennes et lycéennes ont animé une activité sur la gastronomie française.
Après la remise des prix aux gagnantes, nous avons passé un bon moment ensemble en dégustant ces gourmandises.
Félicitations à tous!

This week, the students of the French School showed their skills as pastry chefs!
As part of the contest "The Golden Macaroon", children have prepared alone or in couples French pastries: far breton, chocolate éclairs, tarte tatin, lemon tart, orange meringues ... and macaroons!
We had the chance to welcome two experts to our jury: Manca Rudolf, pastry chef, and Janez Potokar, hospitality professional.
Difficult to choose the best ... During the deliberation, the students of middle and high school animated an activity on the French gastronomy.
After the prizes were awarded to the winners, we had a good time together enjoying these delicacies.
Congratulations to all!

Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani's cover photo

dnevnik.si

Majhna skupnost otrok z vsega sveta

Dans son édition du 26 mars, le quotidien Dnevnik publie un article sur l'Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani.

V Francoski šoli v Ljubljani je v tem šolskem letu pod eno streho zbranih 62 otrok, starih od dve pa vse do sedemnajst let. So različnih narodnosti in kultur. Šola je del verige francoskih šol po vsem svetu, učenci se učijo po francoskih učnih načrtih, večina njihovih učiteljev prihaja iz Francije.

dnevnik.si V Francoski šoli v Ljubljani je v tem šolskem letu pod eno streho zbranih 62 otrok, starih od dve pa vse do sedemnajst let. So različnih narodnosti in kultur. Šola je del verige francoskih šol po vsem svetu, učenci se učijo po francoskih učnih načrtih, večina njihovih učiteljev prihaja iz...

Jeudi 21 mars, l'infirmière scolaire est venue animer une séance : « Les bons gestes pour porter secours ». Les élèves de la classe de ce2/cm1/ cm2 ont appris à faire un bandage, à mettre le bras d’un blessé en écharpe et à mettre une personne en position latérale de sécurité. Ils ont également appris quelles sont les informations essentielles à donner lorsqu'on est témoin d’un accident et que l'on appelle le 112.

One of the parents, who has a band, came with a friend from the band to present diferent types of guitars to children.
We attended a short rock concert: we were clapping, dancing and singing along!

This morning was a musical morning. One of the parents, who has a band, came with a friend from the band to present diferent types of guitars to children. They also try to play.
At the end, we attended a short rock concert: we were clapping, dancing and singing along!
Very nice way to end the week👏🎶🎵🎤🎸🎚

Dans la classe de TPS/PS/MS la 3e période a été consacrée au corps humain. Pour conclure ce projet, nous avons fabriqué des bonshommes en objets de récupération et papier mâché. Nous avons travaillé comme des vrais artistes !
In the TPS / PS / MS class we spoke a lot about human body during the 3rd period. To conclude this project, we made human figures from waste material and papier mâché. We worked on it as true artists!
V razredu TPS/PS/MS smo se tekom tega tretjega obdobja veliko pogovarjali o človeškem telesu. Projekt smo sklenili z izdelavo človeških figur iz odpadnih materialov in tehnike papier mâché. Počutili smo se kot pravi umetniki!

La classe de TPS/PS/MS a reçu la visite de Maša Jazbec et ses marionnettes ! Nous avons découvert les différents types des marionnettes et nous avons fabriqué notre propre marionnette à partir d’une chaussette.

The class of TPS / PS / MS has been visited by Maša Jazbec and her puppets! We discovered the different types of puppets and we made our own puppet from a sock.

A l'occasion de la journée de la culture, l'association des écrivains a invité la classe des CP-CE1 à rencontrer un auteur slovène Miklavž Komelj. Les enfants ont posé quelques questions à Miklavz Komelj. Ils ont beaucoup ses histoires et ont été très impressionnés par ses talents de dessinateur!!

On the occasion of Culture Day, the Writers ' Association invited the class of grades 1--2 to meet a Slovenian author Miklavž Komelj. The children asked Miklavz Komelj a few questions. They liked listen to his stories and were very impressed by his talents as draughtsman!!

Jeudi 17 janvier, la classe de collège-lycée a découvert le parcours et les oeuvres d'Ivana Kobilica, la fameuse peintre slovène qui fait l'objet d'une exposition spéciale à la Galerie nationale.
Une visite guidée nous a fait voyager de Ljubljana à Sarajevo, en passant par Munich, Vienne et Paris, et découvrir l'histoire qui se cache derrière de nombreux tableaux.

On Thursday, January 17, the high school class went to Narodna galerija to discover paintings of Ivana Kobilica, the famous Slovenian painter who is the subject of a special exhibition. A guided tour took us from Ljubljana to Sarajevo, passing through Munich, Vienna and Paris, and students could discover the history behind many paintings.

Ecole Française internationale de Ljubljana - Francoska šola v Ljubljani's cover photo

Children often draw pictures of themselves, along with friends and family. Self portraits are actually a key part of learning and personal development.
In the class of TPS, PS, MS we talked about portraits and we did various activities on this subject

Dans la classe de TPS, PS, MS nous avons parlé des portraits et nous avons fait des activités variées sur ce thème.

V razredu TPS, PS, MS smo se pogovarjali o portretih in izvedli različne dejavnosti na to temo.

Jeux de lutte: L'autruche protège son œuf.
Wrestling game: Ostrich protects her egg🐣🥰

Ostriches are very protective of their eggs and chicks and will not hesitate to attack you if they feel you are threatening the chicks and eggs. Meerkats love ostrich eggs !

Coucher de soleil sur l'Afrique. Sunset over Africa.

Les cours de ski ont repris à l'école et les enfants progressent bien.❄🏂⛷
The School has already started with sky lessons and our children are doing a great job!

La galette des rois, une tradition ancestrale, fêtée aujourd'hui à l'école française de Ljubljana. Qui seront les rois ou les reines ?

The galette des rois- The king cake, an ancestral tradition, celebrated today at the French school of Ljubljana. Who will be king or queen for a day?

The French have been serving up galette des rois since the 14th-century. Traditionally, it’s served on January 6th – the 12th day of Christmas – to celebrate the Epiphany, a religious feast day commemorating the arrival of the Three Kings to the manger where Jesus was born. Today, it’s eaten throughout the month of January and is simply a festive way to celebrate the new year with family and friends, regardless of religious background.

And today we are back to school, with the energies charged after a wonderful vacation.🤩

Joyeux Noël! ☃️❄🎅
Vesel božič!
Merry Christmas!

Mardi 18/12 nous sommes allés voir l'opéra- ballet "Gospod in hruske" au Cankarjev dom. Les enfants ont bien apprécié le spectacle et de voir les musiciens juste devant nous!!!

On Tuesday 18/12, we went to see the opera-ballet "Gospod in hruške" to the Cankarjev dom.The children loved the show and the fact they were so close to the musicians and instruments!!! 🎼🎼🎷🎺🎻🎸

Christmas holidays are approaching. Here are some of the activities which will be proposed to children during this holidays.

Memories from yesterday's visit from Saint Nicolas, who is most often accompanied by the Houseker, his fear-inspiring dark companion, who gives switches to children who have misbehaved. Our children were thrilled, they behaved very well so everyone received chocolates and oranges.😊

Institut français de Slovénie

https://www.facebook.com/Institut.francais.de.Slovenie/videos/10153304186314427/

Zakaj bi se učili francoščino? / Pourquoi apprendre le français ?😊😊

Povabili smo učence osnovnih in srednjih šol ter študente, ki se učijo francoščino, naj posnamejo kratke filme na temo »Zakaj bi se učili francoščino?«. Oglejte si izbor najboljših odlomkov! Nous avons invité les élèves des collèges et des lycées et les étudiants qui apprennent le français à réaliser des films courts en réponse à la question « Pourquoi apprendre le français ? ». En voici les meilleurs extraits !

Dans la classe des CP-CE1, nous réalisons des villes romaines et des mosaiques.

In the class of CP-CE1, we studied and made Roman cities and mosaics.
#happylearning

The 1st and 2d grades went to Mestni Muzej to discover how the Romans lived. It was very interesting!

La classe de CP-CE1 a alle a mestni muzej pour decouvrir comme vivaient les romains. C'etait tres interessant!

Les petits scientifiques

Lundi, les enfants de la Grande Section au CM2 ont reçu la visite de deux animatrices scientifiques de l'association française "Les Petits débrouillards".
Lors cette intervention, les enfants ont réfléchi sur les causes et conséquences de la pollution atmosphérique...Ils ont aussi réalisé quelques expériences. Les élèves étaient enchantés!!

On Monday, the children from the Grande Section to the fifth grade were visited by two scientific leaders from the French association "Les petits debrouillards" The Little Resourcefulness".
During this intervention, the children reflected on the causes and consequences of air pollution... They also carried out some experiments. The students were enchanted!!

En GS nous avons fabriqué une maquette du monde des dinosaures
et nous avons joué aux paléontologues à la recherche d'os de dinosaures.

In GS' class we have made a model of the world of dinosaurs ( with papers and clay).
We also played as paleontologist looking for dinosaurs bones.

Vendredi, 16 novembre 2016, Madame Florence Ferrari, Ambassadrice de France à Ljubljana, nous a fait l'honneur de visiter notre école. Elle est passée dans toutes nos classes.
Last friday, November 16, the French ambassador in Ljubljana, Ms. Florence Ferrari, visited our school. We were very honored by her presence. She visited all the classes.

On Friday, 17th November, we participated with the Livada school at a project called traditional Slovenian breakfast. This project takes place to promote local production. Our children got for breakfast at 9.30 am a slice of whole grain bread with butter and honey, a cup of milk and an apple.

This breakfast is for slovene children, enrolled to the Livada school, financed by the Slovene Ministry of Agriculture and for other children by the French school.

Dans le cadre du projet “Les parents rendent visite”, la classe de TPS/PS/MS a reçu la visite d’une maman qui est médecin. Elle nous a présenté son métier et elle nous a également préparé une surprise – elle est venue en ambulance ! Merci beaucoup, Mme Simona pour votre aimable coopération.

As a part of the project "Parents come to visit", the class of TPS / PS / MS received a visit from a mum who is a doctor. She explained us about her job and she also surprised us - she came to school with an ambulance!
Thank you very much Mrs. Simona for your kind cooperation.👩‍⚕️🏥🚑

Les classes de TPS/PS/MS et de GS se sont rendues à Hiša otrok in umetnosti (http://www.hisaotrok.si/), où ils ont assisté et participé au spectacle interactif De la goutte à l’océan. Ils ont suivi deux gouttes d’eau – deux danseuses – sur leur chemin : dans le nuage, dans la rivière et dans l’océan. Après le spectacle, ils ont fait un atelier avec les deux danseuses.

The classes of TPS / PS / MS and GS went to Hiša otrok in umetnosti (http://www.hisaotrok.si/), where they attended and participated in the interactive show From the drop to the ocean. They followed two drops of water - two dancers - on their way: in the cloud, in the river and in the ocean. After the show, they did a workshop with the two dancers.

On saturday parents and pupils from our school went hiking to Staneta kosca peek. It was a beautiful autumn day.🍁🍁⛅

[10/31/18]   In the days when we celebrate the Reformation day which strongly influenced also on the beginning to write and be heard in NATIONAL LANGUAGE and the Day of rememberance of the dead, especially our loved ones, we decided to honour the memory with poem, great poem from Mrs. Marella Nappi, Ph.D., one of our parent, thank you❤️

Marella Nappi
(from the book: Vicoli ciechi, 2017)

IMBASTITURE DI SOGNI

Mi accascio su lenzuola di sogni scuciti
tra le ombre lunghe e la bianca essenza
delle cose svanite.
La ragione spegne ogni rimuginare
mentre fiati e respiri
implodono
nei luoghi sospesi del tempo
simili a giunchi scomposti dal vento.
Una grazia s’insinua nel sortilegio del sonno
quasi a voler rattoppare le mie vesti discinte.
Mi scivola lungo le arterie
l’immanenza di un pensiero che è baratro
mentre il mondo urla
con voce asfissiante
tutte le nostre esigenze
di sangue e d’ossigeno
di palpiti e tregue
senza che una stella qualunque ci aiuti
a capire cos’è questa vita
al di là dell’amore che insegue l’amore.

TISSAGES DE RêVES

Je m’affaisse sur des draps de rêves décousus
entre les ombres longues et la blanche essence
des choses évanouies.
La raison éteint chaque ressassement
pendant que souffles et respirations
implosent
dans les lieux suspendus du temps
semblables à des joncs balayés par le vent.
Une grâce se glisse dans le sortilège du sommeil
comme à vouloir repriser mes habits débraillés.
S’écoule dans mes artères
l’immanence d’une pensée qui est gouffre
alors que le monde crie
d’une voix asphyxiante
tous nos besoins
de sang et d’oxygène
de frissons et de trêves
sans aucune étoile pour nous aider
à comprendre ce qu’est cette vie
au-delà de l’amour qui poursuit l’amour.

TACKING DREAMS

Over bedsheets
Of unstitched dreams
Along long shadows and the white essence
Of faded things I fall,
Reason quenches every brooding
While breaths and sighs
Implode like wind-ruffled reeds
In places void of time.
Grace slips into my sleep-spell
As if to mend my scanted clothes.
Along my arteries the immanence of a thought
Is sliding as a chasm
While the world with suffocating screams
Demands our needs
Of blood and oxygen
Of throbs and rests.
Nor any Star helps
To understand what life is
Beyond love pursuing love

(Translated by Sandro Pecchiari)

ŠIVANJE SANJ

Med rjuhe razparanih sanj se uleknem
med sence dolge in belkast vonj
stvari izparelih.
Premlevanja razum duši
medtem ko dih-izdih
podoben ločju ki ga je razmršil veter
ugrezne se
v kraje ki jih je ustavil čas.
Kot da bi želela mi pokrpati oblačila neurejena
v čarobnost sanj vstopa tiho milost.
Polzi mi po arterijah
prisotnost misli-brezna
medtem ko z zadušenim glasom
svet kriči
vse naše zahteve
po krvi in kisiku
po bitju in zatišju
ne da bi nam katerakoli zvezda
pomagala dojeti to življenje
onstran ljubezni ki sledi ljubezni.

(Translated by Krištof Dovjak, Kristina Jurkovič, Veronika Simoniti)

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Club de francais 2017-2018

Location

Telephone

Website

Address


Ulica Dušana Kraigherja 2
Ljubljana
1000

General information

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/#c557

Opening Hours

Monday 07:30 - 17:30
Tuesday 07:30 - 17:30
Wednesday 07:30 - 17:30
Thursday 07:30 - 17:30
Friday 07:30 - 17:30
Other High Schools in Ljubljana (show all)
Gimnazija Ledina, Ljubljana Gimnazija Ledina, Ljubljana
Resljeva Cesta 12
Ljubljana, 1000

Dijaška skupnost Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana Dijaška skupnost Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana
Šubičeva Ulica 1
Ljubljana, 1000

Gimnazija Bežigrad Gimnazija Bežigrad
Peričeva Ulica 4
Ljubljana, 1000

Mlade želimo opremiti z ustvarjalnim in uporabnim znanjem, jim nuditi čim več možnosti, da uveljavijo svoje interese in sposobnosti na vseh področjih življenja.

SGGOŠ Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola SGGOŠ Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
Dunajska Cesta 102
Ljubljana, 1000

Spletna stran: www.sggos.si Instagram: @sggos

Škofijska klasična gimnazija Škofijska klasična gimnazija
Štula 23
Ljubljana, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID

Amor magister optimus (ali: Ljubezen je najboljša učiteljica) Znanje, ki ga znamo uporabiti, svoboda za iskanje lastne osebnosti in odnosi, ki trajajo.

Gimnazija Šiška Gimnazija Šiška
Aljaževa Ulica 32
Ljubljana, 1000

Gimnazija Šiška je bila ustanovljena leta 1992 na Aljaževi 32 v mirnem stanovanjskem okolju. Znak Gimnazije Šiška je Mironov metalec diska Diskobolos, prva

Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška
Roška 2
Ljubljana, 1000

Na Roški vas naučimo kako uspeti - uporabna podjetniška znanja. Omogočamo vam brezplačno prakso v tujino in obilico zabavnih, športnih taborov.

Srednja trgovska šola Ljubljana Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska Cesta 28 A
Ljubljana, 1000

SIC Ljubljana SIC Ljubljana
Ptujska Ulica 6
Ljubljana, 1000

Strokovni izobraževalni center Ljubljana Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Logistika | Strojništvo | Tekstil

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
Mencingerjeva
Ljubljana, 1000

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška
Roška Cesta 2
Ljubljana, 1000

Na Roški vas naučimo kako uspeti - uporabna podjetniška znanja. Omogočamo vam brezplačno prakso v tujino in obilico zabavnih, športnih taborov.

Vegova Ljubljana Vegova Ljubljana
Vegova Ulica 4
Ljubljana, 1000

Vegova Ljubljana je štiriletna srednja šola in tehniška gimnazija v Ljubljani, ki poučuje izobraževalne programe elektrotehnik, računalniški tehnik in gimnazijski maturant. Spletna stran: www.vegova.si