Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva

Institucija, trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti.

Dvojezična srednja šola je inštitucija, ki je trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole na slovenskih tleh, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske in madžarske narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu ne učijo le v obeh jezikih, temveč se učijo tudi strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter vključevanja v lokalno in širše okolje. Dvojezičnost se seveda ne nanaša zgolj na Madžare, ampak tudi na dijake in profesorje, pripadnike večinskega naroda; prav v tem je njena posebnost. Dvojezičnost je v okolju, kakršno je naše, potreba in hkrati posebna vrednota, ki nam zagotavlja prednost pred drugimi šolami. Šola temelji na kakovostnem dvojezičnem vzgojno-izobraževalnem procesu ter zagotavlja varno in prijazno okolje vsem udeležencem procesa. Zgodovina srednje šole sega v leto 1903, ko se je v Lendavi začelo obrtno izobraževanje. Po drugi svetovni vojni (od leta 1945) je ustanova delovala kot poklicna kovinarska šola, od leta 1960 pa kot srednja strojna tehniška šola. V tem času so se v triletno poklicno kovinarsko šolo in v štiriletni program strojništva vpisovali dijaki iz celega Pomurja in tudi iz sosednje Hrvaške. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, leta 1976 pa je bil uveden fakultativni pouk madžarskega jezika. Po letu 1980 se je šola na podlagi zakona o usmerjenem izobraževanju razvila v dvojezično srednjo šolo z več programi in postala model reševanja problematike srednješolskega izobraževanja učencev dvojezičnih osnovnih šol. V šolskem letu 1981/82 je šola uvedla dvojezični pedagoški program Učitelj, naslednje šolsko leto dvojezični program Poslovno-finančna in trgovinska dejavnost, leta 1990 nov dvojezični program Gimnazija, leta 1996 pa dvojezični program Trgovec. Vse do šolskega leta 1992/93 je šola izvajala pouk v programih Oblikovalec kovin in Strojni tehnik v slovenskem jeziku, vendar z obveznim poukom madžarskega jezika. Od tega šolskega leta naprej pa je bilo poučevanje tudi v teh programih dvojezično. S šolskim letom 2002/2003 je šola uvedla Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih, kar je omogočilo poučevanje različnih programov oz. poklicev v enem razredu. Leta 2005 smo novo šolsko leto pričeli na novi lokaciji in v novi šolski zgradbi, ki s sodobno opremo, šolskimi delavnicami in športno dvorano omogoča organizacijo sodobnega pouka ter različnih dejavnosti, kar v današnjem svetu privablja tako mlade kot tudi strokovni kader. V šolskem letu 2010/11 se v lendavski dvojezični srednji šoli izobražuje 308 dijakov v 21-ih oddelkih. Vzgojno-izobraževalno delo opravlja 53-članski učiteljski zbor. Trenutno poteka izobraževanje v programih: - Gimnazija, - Strojni in Ekonomski tehnik (SSI in PTI), - Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih z osmimi poklici: pečar-polagalec keramičnih oblog, elektrikar, trgovec, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, gastronom hotelir, administrator, avtoserviser. V preteklih letih je na naši šoli potekalo tudi višješolsko izobraževanje v programih Komunalni inženir in Inženir mehatronike, ki ga je izvajal Višješolski center Velenje. Leta 2009 je bila na DSŠ Lendava ustanovljena dislocirana enota Fakultete za strojništvo v Mariboru, ki razpisuje izredni študij – visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Strojništva (3 leta), ob določenem številu prijav. Tudi v prihodnosti se mora šola razvijati kot center vsestranskega dvojezičnega izobraževanja mladine v regiji. To nalogo bo uspešno izpolnjevala le v sodelovanju in ob podpori lokalne skupnosti ter Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Pri tem je izrednega pomena tudi aktivno sodelovanje šole z lokalnimi podjetji ter drugimi izobraževalnimi institucijami v regiji in širšem okolju. O našem uspešnem vzgojno-izobraževalnem delu pričajo mnogi dobri rezultati in dosežki naših dijakov na tekmovanjih v slovenskem državnem in tudi svetovnem okviru, sodelovanje v slovenskih, evropskih in mednarodnih projektih ter nenazadnje dobri uspehi na maturi in zaključnem izpitu. Nenehno spreminjanje je bistvena lastnost šolskega prostora, v katerem mora šola uresničevati svoje temeljno poslanstvo. S posodabljanjem, razvijanjem in obstojem naše ustanove uvajamo kakovostne spremembe na podlagi zahtev slovenske in evropske šolske zakonodaje (prenova programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, didaktična prenova gimnazije). Vzporedno s posodobitvijo izobraževalnih programov poteka na naši šoli tudi posodobitev dvojezičnega modela izobraževanja in oblikovanje izvedbenih navodil za dvojezično poučevanje, s katerimi želimo doseči zlasti to, da bo naša šola prijazna tako do dijakov iz dvojezičnega, kakor tudi do dijakov iz enojezičnega – slovenskega okolja in s tem želimo prispevati k medsebojnemu sožitju v našem okolju.

Mission: Prizadevamo si: - oblikovati vsestranske in odgovorne osebnosti, - utrjevati zavest o pomenu znanja kot najvišje vrednote, - vzpodbujati strpnost in spoštovanje drugačnosti, - razvijati jezikovne zmožnosti v slovenskem, madžarskem in drugih jezikih, - ekološko ozaveščati vse udeležence izobraževanja, - krepiti mednarodno sodelovanje, - uresničevati prijaznost, humanost, doslednost in socialno občutljivost - odkrivati nadarjene dijake, jim v sodelovanju s starši in okoljem omogočiti optimalno izobrazbo ter razvijati njihove talente/sposobnosti na intelektualnem, psihomotoričnem in čustvenem področju.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kar tri na en mah. 😉 Tri zakonske novele, ki smo jih pripravili na ministrstvu, so bile danes sprejete v državnem zboru: novela zakona o gimnazijah, novela zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Srednješolski noveli izenačujeta obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov, ko gre za opravičevanje odsotnosti pri pouku, obveščanje staršev o izobraževanju in izrekanje vzgojnih ukrepov. Novela #ZOFVI pa sledi odločbi ustavnega sodišča o financiranju zasebnih šol.

Polnoletni dijaki si ne bodo mogli več sami pisati opravičil za izostanke pri pouku, pač pa bodo potrebovali opravičilo od staršev. Starši polnoletnih dijakov za vpogled v ocene ne bodo več potrebovali njihovega soglasja, učitelji pa bodo lahko dijaku ob motenju pouka prepovedali prisotnost. Starši polnoletnih dijakov bodo lahko znova vključeni tudi v postopke vzgojnega ukrepanja.

Noveli zakona o gimnazijah in zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju učiteljem dajeta možnost, da dijaku prepove prisotnost pri uri pouka v primeru, ko z neprimernim vedenjem bistveno ovira izvajanje pouka. Po dosedanji ureditvi je namreč učitelj dijaku lahko prepovedal prisotnost pri pouku le v primeru, če je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih oseb. Gimnazija bo lahko po novem dijaka izključila ob petem ukoru, srednja poklicna in strokovna šola pa, če mu bo izrečen četrti ukor.

V skladu z novelo ZOFVI bo država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala v celoti, razširjenega dela programa pa ne bo financirala. Po besedah ministra dr. Jernej Pikalo je državni zbor s potrditvijo novele potegnil jasno ločnico med javnim in zasebnim.

Poslanke in poslanci so danes sprejeli tudi novelo zakona o skupnosti študentov, ki določa, da so študentske organizacije pravne osebe javnega prava, kar omogoča nadzor računskega sodišča nad njihovim poslovanjem. Novela omejuje tudi plače v študentskih organizacijah, in sicer te ne bodo smele presegati dvakratnika povprečne bruto plače v Sloveniji.

Foto: Državni zbor RS

Poletni tabor v Miškolcu/Miskolci nyári tábor

Projekt Medkulturna komunikacija v Panonski kotlini je mednarodni projekt, v sklopu katerega od šolskega leta 2000/2001 uspešno sodeluje osem eno oz. dvojezičnih srednjih šol iz šestih držav Panonske kotline (Srbije, Romunije, Ukrajine, Slovaške, Madžarske in Slovenije).

Trije dijaki DSŠ Lendava (Barbara Tivadar – 1.a, Sabrina Pintarič in Kristina Süč – 3.e) so se od 1. do 7. julija 2019 pod mentorstvom prof. Sibile Sabo udeležili poletnega tabora v sklopu projekta Medkulturna komunikacija v Panonski kotlini v Miškolcu na Madžarskem, kjer so sodelovali pri učnih delavnicah, spoznavali so geografske, zgodovinske in kulturne značilnosti severnega dela Madžarske ter so se udeležili strokovnih ekskurzij.

------------------------

A Kultúrák Közötti Kommunikáció a Kárpát-medencében nevet viselő, határokon átívelő projekt kezdetei a 2000/2001-es tanévre nyúlnak vissza, amelyben hat Kárpát-medencei ország nyolc középiskolája vesz részt.

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola három diákja (Tivadar Barbara – 1.a, Pintarič Sabrina és Süč Kristina – 3.e), valamint kísérőtanáruk (Sabo Sibila) 2019. július 1-tõl 7-ig részt vettek a miskolci Jezsuita Gimnázium által szervezett nyári táborban. A tartalmas és élményekben gazdag egy hét a diákoknak lehetőséget nyújtott arra, hogy műhelymunkában vegyenek részt, ismerkedjenek Észak-Magyarország földrajzi, történelmi és művelődéstörténeti jellegzetességeivel, ellátogassanak Lillafüredre, Sárospatakra, Széphalomra, valamint pallérozzák anyanyelvüket.

Projekt Medkulturna komunikacija v Panonski kotlini je mednarodni projekt, v sklopu katerega od šolskega leta 2000/2001 uspešno sodeluje osem eno oz. dvojezičnih srednjih šol iz šestih držav Panonske kotline (Srbije, Romunije, Ukrajine, Slovaške, Madžarske in Slovenije).

Trije dijaki DSŠ Lendava (Barbara Tivadar – 1.a, Sabrina Pintarič in Kristina Süč – 3.e) so se od 1. do 7. julija 2019 pod mentorstvom prof. Sibile Sabo udeležili poletnega tabora v sklopu projekta Medkulturna komunikacija v Panonski kotlini v Miškolcu na Madžarskem, kjer so sodelovali pri učnih delavnicah, spoznavali so geografske, zgodovinske in kulturne značilnosti severnega dela Madžarske ter so se udeležili strokovnih ekskurzij.

------------------------

A Kultúrák Közötti Kommunikáció a Kárpát-medencében nevet viselő, határokon átívelő projekt kezdetei a 2000/2001-es tanévre nyúlnak vissza, amelyben hat Kárpát-medencei ország nyolc középiskolája vesz részt.

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola három diákja (Tivadar Barbara – 1.a, Pintarič Sabrina és Süč Kristina – 3.e), valamint kísérőtanáruk (Sabo Sibila) 2019. július 1-tõl 7-ig részt vettek a miskolci Jezsuita Gimnázium által szervezett nyári táborban. A tartalmas és élményekben gazdag egy hét a diákoknak lehetőséget nyújtott arra, hogy műhelymunkában vegyenek részt, ismerkedjenek Észak-Magyarország földrajzi, történelmi és művelődéstörténeti jellegzetességeivel, ellátogassanak Lillafüredre, Sárospatakra, Széphalomra, valamint pallérozzák anyanyelvüket.

rtvslo.si

Két aranyérettségiző, 100%-os teljesítmény

rtvslo.si Ma tették közzé a tavaszi vizsgaidőszak szakmai érettségi vizsgájának eredményeit. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjai ezúttal is jól teljesítettek, hiszen a 100%-os teljesítmény mellett két aranyérettségiző is kikerült a lendvai középiskolából. Ugyanakkor pe...

Spoštovani!

Vabimo vas na slovesno podelitev spričeval zaključnega izpita, poklicne mature in splošne mature dijakom zaključnih letnikov Dvojezične srednje šole Lendava, ki bo v četrtek, 11. julija 2019, ob 18. uri v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.

Vljudno vabljeni.

Ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl, prof.
in kolektiv DSŠ Lendava

----------------------

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Szeretettel meghívjuk a Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjai által tett záróvizsga, a szakmai érettségi vizsga és az általános érettségi vizsga bizonyítványainak ünnepélyes átadására.
A rendezvény 2019. július 11-én, csütörtökön, 18 órakor kerül megrendezésre a lendvai Színház- és Hangversenyteremben.

Szeretettel várjuk!

Hajdinjak Prendl Silvija, prof.
igazgató
és a Lendvai KKI munkaközössége

Rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2019

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2019 opravljalo 33 dijakov, in sicer iz petih vzgojno-izobraževalnih programov: Ekonomski tehnik, Strojni tehnik (SSI in PTI), Kemijski tehnik in Tehnik mehatronike. Uspešni so bili vsi kandidati, uspešnost je torej 100 %. Rezultati po programih so naslednji:

- Ekonomski tehnik SSI: poklicno maturo je opravilo 9 dijakov.
- Kemijski tehnik SSI: poklicno maturo je opravilo 11 dijakov.
- Strojni tehnik SSI: poklicno maturo je opravilo 10 dijakov.
- Strojni tehnik PTI: poklicno maturo je opravil 1 dijak.
- Tehnik mehatronike PTI: poklicno maturo sta opravila 2 dijaka.
Lara Copot (program Kemijski tehnik) in Etjan Kiralj (program Strojni tehnik) pa sta postala zlata maturanta.

Čestitamo!

------------------

A 2019-es tavaszi vizsgaidõszak szakmai érettségi vizsga eredményei

--- A 2019-es tavaszi vizsgaidõszakban 33 diák tett szakmai érettségi vizsgát, öt különbözõ programban: Közgazdasági, Gépészeti (Szakközépiskolai képzés, Szakiskolai programot kiegészítõ program), Vegyészeti és Mechatronikai technikumban. Minden diák sikeres volt, így a teljesítmény 100%. Programok szerint az eredmények a következõk: 9 közgazdasági technikus, 11 vegyésztechnikus, 10 gépésztechnikus (Szakközépiskolai képzés), 10 gépésztechnikus (Szakiskolai programot kiegészítõ program), 2 mechatronikai technikus.
Lara Copot és Etjan Kiralj arany érettségizők lettek.

Gratulálunk!

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2019 opravljalo 33 dijakov, in sicer iz petih vzgojno-izobraževalnih programov: Ekonomski tehnik, Strojni tehnik (SSI in PTI), Kemijski tehnik in Tehnik mehatronike. Uspešni so bili vsi kandidati, uspešnost je torej 100 %. Rezultati po programih so naslednji:

- Ekonomski tehnik SSI: poklicno maturo je opravilo 9 dijakov.
- Kemijski tehnik SSI: poklicno maturo je opravilo 11 dijakov.
- Strojni tehnik SSI: poklicno maturo je opravilo 10 dijakov.
- Strojni tehnik PTI: poklicno maturo je opravil 1 dijak.
- Tehnik mehatronike PTI: poklicno maturo sta opravila 2 dijaka.
Lara Copot (program Kemijski tehnik) in Etjan Kiralj (program Strojni tehnik) pa sta postala zlata maturanta.

Čestitamo!

------------------

A 2019-es tavaszi vizsgaidõszak szakmai érettségi vizsga eredményei

--- A 2019-es tavaszi vizsgaidõszakban 33 diák tett szakmai érettségi vizsgát, öt különbözõ programban: Közgazdasági, Gépészeti (Szakközépiskolai képzés, Szakiskolai programot kiegészítõ program), Vegyészeti és Mechatronikai technikumban. Minden diák sikeres volt, így a teljesítmény 100%. Programok szerint az eredmények a következõk: 9 közgazdasági technikus, 11 vegyésztechnikus, 10 gépésztechnikus (Szakközépiskolai képzés), 10 gépésztechnikus (Szakiskolai programot kiegészítõ program), 2 mechatronikai technikus.
Lara Copot és Etjan Kiralj arany érettségizők lettek.

Gratulálunk!

Konferenca PODVIG / A PODVIG c. projekt konferenciá

V četrtek, 27. 6. 2019, smo se udeležili konference po prvem letu dela v projektu PODVIG. Konferenca je potekala na Brdu pri Kranju.

V okviru konference smo na stojnici predstavili delo in izdelke naših dijakov, ki so nastali v minulem šolskem letu. Pri predstavitvi sta sodelovala dijaka 2. letnika gimnazije, Sara Soós in Edvard Robić.

Zapisala: Marija Polanec

-----------------

2019. június 27-én, csütörtökön részt vettünk a PODVIG c. projekt első éves konferenciáján Brdon.

A konferencia keretében bemutattuk diákjaink munkáját és termékeit, amiket a múló tanév során készítettek. A bemutatón a 2. a két diákja, Soós Sara és Edvard Robić vettek részt.

Lejegyezte: Marija Polanec

V četrtek, 27. 6. 2019, smo se udeležili konference po prvem letu dela v projektu PODVIG. Konferenca je potekala na Brdu pri Kranju.

V okviru konference smo na stojnici predstavili delo in izdelke naših dijakov, ki so nastali v minulem šolskem letu. Pri predstavitvi sta sodelovala dijaka 2. letnika gimnazije, Sara Soós in Edvard Robić.

Zapisala: Marija Polanec

-----------------

2019. június 27-én, csütörtökön részt vettünk a PODVIG c. projekt első éves konferenciáján Brdon.

A konferencia keretében bemutattuk diákjaink munkáját és termékeit, amiket a múló tanév során készítettek. A bemutatón a 2. a két diákja, Soós Sara és Edvard Robić vettek részt.

Lejegyezte: Marija Polanec

Ekskurzija na Primorsko - Tengermelléki kirándulás

Dijaki 2. letnikov vseh programov in njihovi razredniki smo se v petek, 31. 5. 2019 in soboto 1. 6. 2019, mudili na dvodnevni strokovni ekskurziji po Primorski. Prvi postanek smo imeli v Idriji, kjer smo si najprej ogledali Mestni muzej Idrija, v katerem smo se seznanili z zgodovino Idrije, si ogledali razstavo o rudniku, ter prisluhnili zgodbi o ročno klekljani idrijski čipki in njenih izdelovalkah – klekljaricah, ki so stoletja s prodajo čipk bogatile proračun rudarskih družin. Prijetno doživetje v Idriji pa je bil obisk drugega največjega živosrebrovega rudnika na svetu, katerega smo si kot pravi rudarji tudi preko Antonijevega rova ogledali. Nato pa je sledil še ogled Topilnice Hg, kjer smo doživeli pomen ter uporabnost te edinstvene tekoče kovine od prazgodovine do danes. Pot nas je vodila naprej do Italije, kjer smo imeli postanek za ogled mestnih znamenitosti Trsta. Po nastanitvi in večerji v Dijaškem domu Izoli smo začutili utrip tega prijetnega obmorskega mesteca, najbolj pogumni pa so že izkoristili priložnost za ohladitev v morju. Drugi dan smo si ogledali Luko Koper, nato se podali do Pirana, kjer smo si ogledali akvarij, se sprehodili do Tartinijevega trga in do zvonika. Po opoldanskem okrepčilu smo se vkrcali na ladjo Solinarka, ki nas je popeljala do Sečoveljskih solin, ki so največje delujoče slovenske soline. Ogledali smo si Krajinski park s solinarskim muzejem in izvedeli marsikaj o tradiciji solinarstva. Po ogledu smo se zapeljali do Portoroža, kjer smo imeli čas za kopanje ali pa samo za nastavljanje sončnim žarkom. V prijetnem vzdušju in z lepimi vtisi smo se vrnili domov v večernih urah.
Zapisala: Helena Antolin Tibaut

A lendvai Kétnyelvű Középiskola 2. évfolyamos diákjai és osztályfőnökei 2019. 5. 31-én, pénteken, és 2019. 6. 1-jén, szombaton, kétnapos kirándulásra indultunk a szlovén Tengermellékre. Az első állomás Idrijában volt, ahol először a városi múzeumot tekintettük meg. Megismerhettük a város történelmét, megtekintettük a bányáról szóló kiállítást, valamint az idriai csipkeverés történelméről is hallottunk. A következő állomás a világ legnagyobb higanybányája volt, ahol mint valódi bányászok leereszkedtünk a mélységbe is. Tanulságos volt a higanyolvasztó üzem meglátogatása, ahol megismertük eme egyedi folyékony fém felhasználási módjait. Utunkat Olaszország felé folytattuk, ahol Trieszt szépségével ismerkedtünk. A szállás elfoglalása és a vacsora után az izolai kollégiumban megérezhettük a tengerparti városka hangulatát, a legbátrabbak pedig meg is mártóztak a tengerben.
A második napon ellátogattunk a koperi kikötőbe, majd Piranba, ahol megtekintettük az akváriumot, a Tartini-teret és a templomot. Az ebédszünet után hajóval elindultunk a sečovljei sópárlók felé. Megtekintettük a Natúrparkot és a sópárló múzeumot, ahol sok újat megtudhattunk a sópárlás hagyományáról. Ezt követően Portorožba indultunk, ahol fürdéssel és napozással töltöttük az időt. Kellemes hangulatban estefelé érkeztünk haza.

Dijaki 2. letnikov vseh programov in njihovi razredniki smo se v petek, 31. 5. 2019 in soboto 1. 6. 2019, mudili na dvodnevni strokovni ekskurziji po Primorski. Prvi postanek smo imeli v Idriji, kjer smo si najprej ogledali Mestni muzej Idrija, v katerem smo se seznanili z zgodovino Idrije, si ogledali razstavo o rudniku, ter prisluhnili zgodbi o ročno klekljani idrijski čipki in njenih izdelovalkah – klekljaricah, ki so stoletja s prodajo čipk bogatile proračun rudarskih družin. Prijetno doživetje v Idriji pa je bil obisk drugega največjega živosrebrovega rudnika na svetu, katerega smo si kot pravi rudarji tudi preko Antonijevega rova ogledali. Nato pa je sledil še ogled Topilnice Hg, kjer smo doživeli pomen ter uporabnost te edinstvene tekoče kovine od prazgodovine do danes. Pot nas je vodila naprej do Italije, kjer smo imeli postanek za ogled mestnih znamenitosti Trsta. Po nastanitvi in večerji v Dijaškem domu Izoli smo začutili utrip tega prijetnega obmorskega mesteca, najbolj pogumni pa so že izkoristili priložnost za ohladitev v morju. Drugi dan smo si ogledali Luko Koper, nato se podali do Pirana, kjer smo si ogledali akvarij, se sprehodili do Tartinijevega trga in do zvonika. Po opoldanskem okrepčilu smo se vkrcali na ladjo Solinarka, ki nas je popeljala do Sečoveljskih solin, ki so največje delujoče slovenske soline. Ogledali smo si Krajinski park s solinarskim muzejem in izvedeli marsikaj o tradiciji solinarstva. Po ogledu smo se zapeljali do Portoroža, kjer smo imeli čas za kopanje ali pa samo za nastavljanje sončnim žarkom. V prijetnem vzdušju in z lepimi vtisi smo se vrnili domov v večernih urah.
Zapisala: Helena Antolin Tibaut

A lendvai Kétnyelvű Középiskola 2. évfolyamos diákjai és osztályfőnökei 2019. 5. 31-én, pénteken, és 2019. 6. 1-jén, szombaton, kétnapos kirándulásra indultunk a szlovén Tengermellékre. Az első állomás Idrijában volt, ahol először a városi múzeumot tekintettük meg. Megismerhettük a város történelmét, megtekintettük a bányáról szóló kiállítást, valamint az idriai csipkeverés történelméről is hallottunk. A következő állomás a világ legnagyobb higanybányája volt, ahol mint valódi bányászok leereszkedtünk a mélységbe is. Tanulságos volt a higanyolvasztó üzem meglátogatása, ahol megismertük eme egyedi folyékony fém felhasználási módjait. Utunkat Olaszország felé folytattuk, ahol Trieszt szépségével ismerkedtünk. A szállás elfoglalása és a vacsora után az izolai kollégiumban megérezhettük a tengerparti városka hangulatát, a legbátrabbak pedig meg is mártóztak a tengerben.
A második napon ellátogattunk a koperi kikötőbe, majd Piranba, ahol megtekintettük az akváriumot, a Tartini-teret és a templomot. Az ebédszünet után hajóval elindultunk a sečovljei sópárlók felé. Megtekintettük a Natúrparkot és a sópárló múzeumot, ahol sok újat megtudhattunk a sópárlás hagyományáról. Ezt követően Portorožba indultunk, ahol fürdéssel és napozással töltöttük az időt. Kellemes hangulatban estefelé érkeztünk haza.

Want your school to be the top-listed School/college in Lendava?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Podvodni mož, slavospev inštalaterju
Petelinji jeziki
Ekonomsko poslovni šolski programi
Inšpektor trailer
Andreas Sarjaš na Televiziji AS
Projekt angleščina - Argumentacija
Együtt Szaval a Nemzet 2015
Plesni dan
Stvaritev delavnice Winter is coming
Kemijski tehniki DSSL - A KKI, Lendva vegyésztechnikusai
Aktivnosti ob 25-letnici samostojne Slovenije na DSŠL

Location

Category

Telephone

Address


Kolodvorska Ulica 2E
Lendava
9220
Other Lendava schools & colleges (show all)
Helen Doron English Lendava Helen Doron English Lendava
Kranjčeva Ulica 51
Lendava, 9220

Angleščina za otroke od 3 mesecev do 19 let Angol gyermekeknek 3 hónapos kortól 19 éves korig.

Doš 1 Lendava Doš 1 Lendava
Lendava

šola v Lendavi

Body & Soul Coach School Body & Soul Coach School
Fő Utca 32
Lendava, 1056

Iskolánk a Body & Soul Coach School Magyarországon, Ausztriában és Szlovéniában számos nemzetközi diplomát adó coach képzéssel várja régi és leendő hallgatóit.

Angel Babies - pomoč pri zanositvi Angel Babies - pomoč pri zanositvi
Slomškovo Naselje 39
Lendava, 9220

Bajkuš poučevanje jezikov Bajkuš poučevanje jezikov
Gaberje, Glavna Ulica 60
Lendava, 9220

Angleščina za otroke od 3 mesecev do 14 let

ANGEL - Intuitive Life Coach ANGEL - Intuitive Life Coach
Slomškovo Naselje
Lendava, 9220

We will help you face your fears and guilt, fight your life battles, teach you about the secrets of life and show you how to awaken and use your intuition.

ANGEL - Akademija za osebnostno in duhovno rast ANGEL - Akademija za osebnostno in duhovno rast
Slomškovo Naselje
Lendava, 9220

Skupaj bomo premagali strahove, razrešili krivdo, raziskali vaše primarno okolje, krepili intuicijo in poiskali ključ do skrivnosti življenja.

Preteks Preteks
Glavna Ulica 23
Lendava, 9220

Prevajalske storitve in jezikovno izobraževnje - translation agency and language school

Občasno varstvo otrok Lendava Občasno varstvo otrok Lendava
Glavna Ulica 50
Lendava, 9220

"V nekem mestu, v neki hiši majhen medved je doma, tam sedi v medvedji šoli, razne igre se igra." (K. Kovič)

Conversus - prevajanje in šola jezikov Conversus - prevajanje in šola jezikov
Slomškovo Naselje 39
Lendava, 9220

Conversus - Prevajanje, tolmačenje, jezikovni tečaji

DOŠ I Lendava/1. Sz. Lendvai KÁI DOŠ I Lendava/1. Sz. Lendvai KÁI
Kranjčeva Ulica 44
Lendava, 9220

Gsistemi, Davor Guttierrez s.p. Gsistemi, Davor Guttierrez s.p.
Kranjčeva Ulica 8
Lendava, 9220

Spletne storitve, Linux izobraževanja, postavitev Mac OS X in Linux strežnikov.