Akademi Sahaf

2 / BAKARA - 2
İşte bu Kitap ki, O'nda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir.

Operating as usual

15/07/2022

11/HÛD-1:
Elif, lâm, râ. (Bu), âyetleri muhkem kılınmış (sağlamlaştırılmış), sonra Hakîm (hüküm sahibi, hikmet sahibi) ve Habîr (herşeyden haberdar) Olan'ın katından fasıl, fasıl açıklanmış bir Kitap'tır.

11/HÛD-2:
(Bu kitap), Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben, O'ndan (O'nun tarafından) sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim.

03/07/2022

39/ZUMER-1:
Bu Kitab'ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.

39/ZUMER-2:
Muhakkak ki Biz, bu Kitab'ı sana hak ile indirdik. Öyleyse dîni O'na halis kılarak (muhlis olarak) Allah'a kul ol!

23/06/2022

2 / BAKARA - 4
Onlar (takva sahipleri) ki, sana indirilene ve senden önce indirilenlere (bütün semavî kitaplara) îmân ederler ve onlar ahirete yakîn hasıl ederler (yakîn seviyesinde kesin olarak inanırlar).

11/06/2022

34/SEBE-1:

Hamd, göklerde ve yerde olan varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de O'na aittir. Ve O, Hakîm'dir (hikmet ve hüküm sahibi), Habîr'dir (herşeyden haberdar olan).

Photos from Akademi Sahaf's post 16/04/2022

Photos from Akademi Sahaf's post

24/02/2022

58/MUCÂDELE-21:
Allah: “Ben ve elçilerim mutlaka gâlip gelecek.” diye yazdı. Muhakkak ki Allah; Kavî'dir (kuvvetlidir), Azîz'dir.

12/02/2022

17/İSRÂ-9:
Muhakkak ki Bu Kur'ân, en kuvvetli olanı hidayete erdirir (Allah'a ulaştırır). Ve amilüssalihat (nefsi ıslâh edici ameller) yapan mü'minlere, onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler.

11/02/2022

80 / ABESE - 11
Hayır, muhakkak ki O (Kur'ân), bir Zikir'dir (Öğüt'tür).

01/02/2022

4 / NİSÂ - 54
Yoksa onlar, Allah'ın fazlından (ni'metinden) insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar (çekemiyorlar mı)? Oysa Biz, Hz.İbrâhîm ailesine (soyuna) kitap ve hikmet vermiştik.Ve onlara “büyük mülk “verdik.

25/01/2022

2 / BAKARA - 37
Sonra Âdem, Rabbinden kelimeleri telakki etti (öğrendi) (ve Rabbine tövbe etti.). Bunun üzerine (Allah), onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki O, Tevvab'tır (tövbeleri kabul edendir), rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir).

31/12/2021

50/KAF-1:
Kâf. Mecîd (şerefli) Kur'ân'a andolsun.

25/10/2021

2 / BAKARA - 113
Ve yahudiler dedi ki: “Hristiyanlar bir şey (hak bir dîn) üzere değildir.” Hristiyanlar dedi ki: “Yahudiler bir şey (hak bir dîn) üzere değildir.” Halbuki onlar (her iki taraf da) Kitab'ı tilâvet ediyorlar (okuyorlar). Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler.Artık Allah, ihtilaf ettikleri şey hakkında, kıyâmet günü hüküm verecektir.

24/10/2021

4 / NİSÂ - 54
Yoksa onlar, Allah'ın fazlından (ni'metinden) insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar (çekemiyorlar mı)?
Oysa Biz, Hz.İbrâhîm ailesine (soyuna) kitap ve hikmet vermiştik.
Ve onlara “büyük mülk “verdik.

15/10/2021

28/KASAS-1:
Tâ, Sîn, Mîm.

28/KASAS-2:
Bunlar, Kitab-ı Mübîn'in (Açıklayan Kitab'ın) Âyetleri'dir.

07/10/2021

7 / A'RÂF - 52
Ve andolsun; onlara bir kitap getirdik ve âmenû olan bir kavim için onu rahmet ve hidayet(e erdiren) olarak bir Ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık.

25/08/2021

36/YÂSÎN-1:
Yâ, Sîn.

36/YÂSÎN-2:
Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) Kur'ân'a andolsun.

36/YÂSÎN-3:
Muhakkak ki sen, gerçekten gönderilen resûllerdensin.

36/YÂSÎN-4:
Sıratı Mustakîm üzerinde(sin).

36/YÂSÎN-5:
Azîz ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir

14/08/2021

6/EN'ÂM-121:
Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki; o fısktır. Ve şeytanlar, mutlaka sizinle mücâdele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şâyet onlara itaat ederseniz (uyarsanız), mutlaka siz müşrikler olursunuz.

6/EN'ÂM-122:
Ölü (Allah'a ulaşmayı dilememiş) iken (ona on iki ihsan vererek) dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup, ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kâfirlere, yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi.

6/EN'ÂM-123:
Ve işte böylece, her kasabada (şehirde) onun mücrimlerini (günah işleyenlerini), orada sahtekârlık (hile) yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller.

05/08/2021

2/BAKARA-105:
Ehli kitaptan kâfir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan (rahmet ve fazl) indirilmesini istemezler. Ve Allah, rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah, “büyük fazıl” sahibidir.

02/08/2021

42/ŞÛRÂ-27:
Ve eğer Allah, kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, (onları) görendir.

42/ŞÛRÂ-28:
(Onların) ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan, O'dur. Ve O, Velî'dir (dost), Hamîd'dir (hamdedilen).

42/ŞÛRÂ-29:
Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması, O'nun âyetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kaadirdir.

42/ŞÛRÂ-30:
Size bir musîbet isabet ettiği zaman işte o, ellerinizin kazandığı (yaptıklarınız) sebebiyledir. (Musîbetlerin) çoğunu affeder (gerçekleştirmez).

27/07/2021

41 / FUSSİLET - 44
Ve eğer O'nu (Kitab'ı), yabancı dil bir Kur'ân kılsaydık, mutlaka: “O'nun âyetleri açıklanmalı değil miydi?” derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki: “O, âmenû olanlar için hidayet ve Sifadır. Ve mü'min olmayanların kulaklarında vakra vardır. O (Kur'ân), onlara karşı körlüktür (Sifa ve hidayet değildir). İşte onlara uzak bir yerden seslenilir.

25/07/2021

20/TÂHÂ-8:
Allah ki, O'ndan başka İlâh yoktur. En güzel isimler, O'nundur.

16/07/2021

6 / EN'ÂM - 162
“Muhakkak ki; benim namazım, kurbanım, ibadetlerim hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir.” de.

10/07/2021

30/RÛM-20:
Ve O'nun âyetlerinden (mucizelerinden)dir ki, sizi topraktan yarattı. Sonra siz, beşer (insan) haline gelince (çoğalıp yeryüzünde) yayılırsınız.

30/RÛM-21:
Ve O'nun âyetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki, onunla sukûn bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet (merhamet) kıldı (oluşturdu). Muhakkak ki bunda, tefekkür eden (düşünen) bir kavim için mutlaka âyetler (deliller) vardır.

30/RÛM-22:
Ve O'nun âyetlerindendir ki, gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz (birbirinden) farklıdır. Muhakkak ki bunda, âlimler için mutlaka âyetler (deliller) vardır.

30/RÛM-23:
Ve O'nun âyetlerindendir ki, siz gece uyursunuz ve gündüz O'nun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda, işiten bir kavim için mutlaka âyetler (deliller) vardır.

28/06/2021

37 / SÂFFÂT - 3
Zikrederek (Kur'ân) tilâvet edenlere (okuyanlara) (andolsun).

26/06/2021

2 / BAKARA - 23
Ve eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden (Kur'ân'dan) şüphe içindeyseniz, o zaman o'nun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin, eğer siz sadıklarsanız.

21/06/2021

71 / NÛH - 28
Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mü'min olarak girenleri ve mü'min kadınları ve mü'min erkekleri mağfiret et. Zalimlere helâkından başka bir şeyi artırma.

04/06/2021

56/VÂKIA-77:
Muhakkak ki O, gerçekten Kerim olan Kur'ân'dır (Kur'ân-ı Kerim'dir).

56/VÂKIA-78:
Mahfuz (korunmuş) olan bir Kitap'tadır (Levhi Mahfuz'dadır).

56/VÂKIA-79:
O'na, tahir olanlardan (maddî ve manevî arınanlardan) başkası dokunamaz.

56/VÂKIA-80:
Âlemlerin Rabbi tarafından (kısım kısım, âyet âyet) indirilmiştir.

22/05/2021

3 / ÂLİ İMRÂN - 73
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler).
(Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.)
Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.”
Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı?
(Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir.”
Ve Allah, Vâsi'dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).

12/05/2021

2 / BAKARA - 185
Ramazan ayı ki, insanlar için hidayete erdirici (hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi) ve beyyineler (açık deliller ve ispat vasıtaları) ve Furkan (hakkı bâtıldan ayırıcı) olarak Kur'ân, Hüda tarafından onda (o ayın içinde) indirildi. Artık içinizden kim bu aya (yetişir de ramazan ayını görüp) şahit olursa o zaman onu, oruç tutarak geçirsin. Ve kim, hasta veya yolculukta olursa, o taktirde (tutamadığı günlerin sayısı) diğer günlerde (oruç tutarak) tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. (Size bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayet erdirdiği şeye karşılık (sizin de) Allah'ı tekbir etmeniz (yüceltmeniz) içindir. Umulur ki böylece siz (bütün bu kolaylıklara) şükredersiniz.

11/05/2021

2 / BAKARA - 249
Böylece Talut, askerlerle (ordu ile) (Kudüs'ten) ayrıldığı zaman dedi ki: “Muhakkak ki Allah, sizi bir nehir ile imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse, artık (o kimse) benden değildir. Ve kim ondan (doyacak kadar) içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç, o taktirde muhakkak ki o bendendir.”Fakat onlardan ancak pek azı hariç, (o sudan doyasıya) içtiler. Nitekim o (Talut) ve îmân edenler birlikte (nehri) geçtikleri zaman: “Bugün bizim, Calut ve onun askerleri ile (ordusuyla) (savaşacak) takatimiz (gücümüz) yok.”dediler.
O kendilerinin muhakkak Allah'a mülâki olacaklarını kesin olarak bilenler (yakîn hasıl edenler) ise şöyle dediler: “Nice az bir topluluk, Allah'ın izniyle çok bir topluluğa gâlip gelmiştir. Ve Allah, sabredenlerle beraberdir.”

08/05/2021

97/KADR (KADİR)-1:
Muhakkak ki Biz, O'nu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde Biz indirdik.

97/KADR (KADİR)-2:
Ve Kadir Gece'sinin ne olduğunu sana bildiren nedir?

97/KADR (KADİR)-3:
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

97/KADR (KADİR)-4:
Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab'lerinin izniyle herbir emir için inerler.

97/KADR (KADİR)-5:
O (gece), fecrin doğuşuna kadar selâmdır (selâmettir).

04/05/2021

3 / ÂLİ İMRÂN - 85
Ve kim İslâm'dan başka bir dîn ararsa, o taktirde kendisinden asla kabul edilmez ve o, ahirette "hüsranda olanlar"dan olur.

30/04/2021

3 / ÂLİ İMRÂN - 187
Ve Allah, kitap verilenlerden,
"Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz." diye, misâk almıştı.
Fakat onu (misâkı), arkalarına attılar (sözlerini tutmadılar)
Ve onu az bir değere sattılar.
Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü.

15/04/2021
10/04/2021
08/04/2021
04/04/2021
27/03/2021
18/03/2021
08/03/2021
03/03/2021
22/01/2021
20/11/2020

40/MU'MİN-1:
Hâ, Mîm.

40/MU'MİN-2:
Bu Kitab'ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Alîm olan (en iyi bilen) Allah'tandır (Allah tarafındandır).

12/11/2020

73/MUZZEMMİL-1:
Ey örtünüp gizlenen!

73/MUZZEMMİL-2:
Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk!

73/MUZZEMMİL-3:
Onun (gecenin) yarısı veya ondan (yarısından) biraz eksilt.

73/MUZZEMMİL-4:
Veya onu daha arttır. Ve Kur'ân'ı tane tane güzel bir şekilde oku.

73/MUZZEMMİL-5:
Muhakkak ki Biz, sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz (ulaştıracağız).

73/MUZZEMMİL-6:
Muhakkak ki gece kalkışı (meşakkatli fakat) tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır.

06/11/2020

11/HÛD-1:
Elif, lâm, râ. (Bu), âyetleri muhkem kılınmış (sağlamlaştırılmış), sonra Hakîm (hüküm sahibi, hikmet sahibi) ve Habîr (herşeyden haberdar) Olan'ın katından fasıl, fasıl açıklanmış bir Kitap'tır.

26/10/2020

47/MUHAMMED-24:
Hâlâ Kur'ân'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?

24/10/2020

19/MERYEM-12:
Ey Yahya! Kitab'ı kuvvetle (dikkatle) al (kendine mal et). Ve Biz, ona sabi iken (küçük yaşta) hikmet verdik.

22/10/2020

31/LOKMÂN-1:
Elif lâm mîm.

31/LOKMÂN-2:
Bunlar, hakîm (hikmet ve hükümle dolu) olan Kitab'ın Âyetleri'dir.

31/LOKMÂN-3:
Muhsinler için hidayet'e (erdirici) ve rahmettir.

12/10/2020

16 / NAHL - 102
De ki: “O'nu (Kur'ân-ı Kerim'i), Rabbinden hak ile âmenû olanları sebat ettirmek için ve müslümanlara (teslim olanlara), hidayet ve müjde olarak Ruh'ûl Kudüs (Cebrail A.S) indirdi.”

11/10/2020

25/FURKÂN-1:
Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren (Allah), mübarek'tir.

Location

Category

Website

Address


Kabe
Mecca

Other Education in Mecca (show all)
Ayats of Quran Ayats of Quran
Mecca

The Quran is the last holy book that Allah sent down to people. The Quran was sent down to the Proph

Mulana Bejlegar مولانا محمد امیر بجلی گهر Mulana Bejlegar مولانا محمد امیر بجلی گهر
Mecca, 24231

مولانا محمد امیر بجلی گهر مکمل پشتو بیانات دلته خپریږي

Keys To Fiqh Keys To Fiqh
Mecca

This page is specific to only Fiqh/Usul Fiqh related benefits. All posts are written/translated by A

I Love Mekkah Madina I Love Mekkah Madina
Azizia
Mecca

I love Mekkah

Yasir Academy Yasir Academy
Masjid-al-Haram
Mecca

The word 'yasir' refers to one who makes things easier. Yasir Academy is an initiative to disseminat

Good job Good job
Mecca

Welcome everyone to our page, it has launched to promote education, provide contents on sports, ente

Miss Aya Essam Miss Aya Essam
Mecca

شرح لغه انجليزيه لجميع الصفوف الدراسيه

CİHAN ÖZDİN CİHAN ÖZDİN
Mecca, 61307APOAE09803-1307

Makkah Quran Academy Makkah Quran Academy
Mecca

Great place to learn Quran online, we offer best experienced Quran classes. Our course includes the

English with Samad English with Samad
Mecca

�English Training� �Communication Skills�

Quameh Haatim Jr. Quameh Haatim Jr.
Mecca

I love to hustle explore & experience life’s finer things