„Agapol" S.C. Zakład Usługowo-Oświatowy Agnieszka Krupa i Piotr Krupa

„Agapol" S.C. Zakład Usługowo-Oświatowy Agnieszka Krupa i Piotr Krupa

AGAPOL - bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzimy kursy bhp, obsługujemy firmy, organizujemy szk

Otwórz jak zwykle

19/08/2022

Okazuje się jednak że, cyt. "Można powierzyć funkcje zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy, niebędącego pracownikiem, jeżeli pracodawca wykaże, przed wydaniem stosownego nakazu przez inspektora pracy, że były podejmowane działania w celu zatrudnienia specjalistów ds. bhp, ale zakończyły się fiaskiem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2019 r. sygn. I OSK 841/17".

19/08/2022

Każdy pracodawca ma obowiązek utworzenia służby bhp w zakładzie. Do 100 pracowników może być to specjalista z poza zakładu pracy powyżej musi być na etacie.

16/07/2021

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w opisanym przypadku, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

16/07/2021

Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pracę. W związku z nawiązaniem stosunku pracy pracownik obowiązany jest m.in.: przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku; przestrzegać przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych; dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

11/07/2021

Prowadzimy szkolenia w zakresie

• szkolenia wstępne
• szkolenia okresowe BHP dla pracodawców
• szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach roboczych
• szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
• szkolenia okresowe BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej
• szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami
• szkolenia okresowe dla osób wykonujących zadania służby BHP
• szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy na szkolenia e-learningowe

09/07/2021

Uchwalona w 2019 r. unijna Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów nałożyła na przedsiębiorstwa szereg obowiązków związanych z ochroną sygnalistów.

08/07/2021

Pracodawca w czasie upałów musi zapewnić pracownikom nieodpłatnie wodę zdatną do picia w ilości zaspokajającej potrzeby pracownika.

Przysługuje pracownikom na otwartej powierzchni przy temperaturze powyżej 25oC.
W pomieszczeniach przy temperaturze od 28oC w górę.

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje, a także szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli w firmie nie działa żadna organizacja związkowa, sprawy te ustala pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Zainstalowanie w zamkniętych pomieszczeniach klimatyzatorów i zapewnienie w ten sposób temperatury nieprzekraczającej 28°C powoduje, że pracodawca nie musi zapewniać pracownikom zimnych napojów.

06/07/2021

Od 01.06.2021 PIP kontroluje żurawie wieżowe na terenie całego kraju. Przede wszystkim kontrolowane jest bezpieczne organizowanie prac z wykorzystaniem tych maszyn.

04/07/2021

§ 4 Podmioty uprawnione do organizacji i prowadzenia szkolenia

1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.

16/02/2020

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących operator żurawia może pracować 8 godzin dziennie licząc od momentu wchodzenia do momentu zejścia z żurawia.

06/02/2020

Organizujemy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy prowadzonego przez ratownika medycznego w dniu 19.02.2020.

06/02/2020

Kodeks Pracy nakazuje Pracodawcy wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej.

15/09/2019

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. dyskryminacja.

Zgodnie z nowelizacją, każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dotychczas dyskryminację stanowiło wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą, przykładowo wymienioną w art. 183a § 1 Kodeksu pracy, bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Za dyskryminację nie uznawano natomiast nierówności wynikającej z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące, co powodowało nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej osób, wobec których pracodawca naruszył zakaz równego traktowania w zatrudnieniu.

20/11/2018

Wraca temat zwolnienia pracowników administracyjno biurowych w określonych warunkach ze szkoleń okresowych bhp. Ja mam pytanie "co będzie jeżeli Inspektor Pracy będzie odmiennego zdania od pracodawcy" - nałoży karę czy tylko wyda nakaz przeprowadzenia szkolenia?

24/09/2016

Uwaga na oszustwo!
Ponownie wysyłane są wezwania do zapłaty za wpis do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców i Działalności Gospodarczych.
Nie dajcie się nabrać!

26/08/2016

Umowy zlecenia a kontrola a PIP

Państwowa Inspekcja Pracy – na mocy ustawy – uzyska prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia bez uprzedzenia przedsiębiorców i o każdej porze dnia i nocy. W godzinach pracy kontrolowanego podmiotu bez uprzedzenia PIP będzie mogła prowadzić kontrolę wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia lub świadczenie usług. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową, będzie też mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

22/08/2016

Od 2017 roku za godzinę pracy nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę.

Kwota ta będzie waloryzowana co roku i będzie zależeć od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie.

W związku z tym że w 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego - 2 tys. zł brutto, również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana i będzie wynosić około 13 zł.

Minimalna stawka będzie obowiązywać pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych.

18/08/2016

Zmiany dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

Ustawa likwiduje możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy (tj. możliwość ustalania minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.). Po zmianach wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

18/08/2016

Ochrona pracowników

Ustawa zakłada zakaz zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia czy przeniesienia go na inną osobę, a jego wypłaty muszą być dokonywane w formie pieniężnej. Gwarantuje również otrzymywanie przez zleceniobiorcę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w regularnych odstępach czasu – w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu.

18/08/2016

Stawka godzinowa ma obejmować również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej będzie kontrolować Państwowa Inspekcja Pracy, która w tej sprawie zyska dodatkowe uprawnienia. Za naruszenie przepisów dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej przewidziano kary od 1. do 30 tys. zł.

31/10/2015

IV Ua 37/12 Szczegóły orzeczenia - System Analizy Orzeczeń Sądowych - SAOS

Co to jet rażące niedbalstwo?

Rażące niedbalstwo zachodzi wówczas, gdy poszkodowany zachowuje się w sposób odbiegający jaskrawo od norm bezpiecznego postępowania i świadczący o całkowitym zlekceważeniu przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 1998 r. sygn. akt III AUa 418/97 OSA 1998/11-12/44, podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 1996 r. sygn. akt III AUr 102/96 OSA 1998/3/8, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 1993 r., sygn. akt III AUr 411/93, PS-wkł. 1994/6/14).

Link do artykułu: https://www.saos.org.pl/judgments/12153

saos.org.pl Wyrok o sygnaturze IV Ua 37/12 wydany przez Sąd Okręgowy w Elblągu w składzie sędziowskim: Alicja Romanowska, Bożena Czarnota, Grażyna Borzestowska.

23/10/2015

Pracownik, przedsiębiorca czy zleceniobiorca, który ze swej wyłącznej winy spowodował wypadek przy pracy, nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Prawa do tych świadczeń nie nabędzie także poszkodowany, który w czasie wypadku był nietrzeźwy i przyczynił się do jego spowodowania.

14/10/2015

Czy telepracownik wykonujący prace w domu ma wypadek przy pracy?
Tak, wypadek będzie uznany za wypadek przy pracy jeżeli wystąpią cztery elementy:
* nagłe i niespodziewane zdarzenie,
* wywołane przyczyną zewnętrzną,
* wystąpił uraz lub nastąpiła śmierć,
* występuje związek z pracą, czyli wystąpił w określonych godzinach i przy czynnościach związanych z zakresem jego obowiązków.

07/10/2015

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2014

Odpowiadając na pytania o wypadki za 2014 rok (dane wg. PIP podane za rok).
W wypadkach śmiertelnych zginęło 267 osób a 768 uległo ciężkiemu obrażeniu. Inspektorzy nałożyli 19 541 mandatów (23,2 mln zł) a 3 340 spraw skierowali do sądów. (5,9 mln zł). Pozostałe dane można uzyskać pod linkiem
http://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci/64314,sprawozdanie-glownego-inspektora-pracy-z-dzialalnosci-panstwowej-inspekcji-pracy-2014.html

pip.gov.pl 01.07.2015 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy - 2014 Sprawozanie w całości do pobrania Słowo wstepne Spis treści I. WPROWADZENIE II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA — INFORMACJE OGÓLNE 2. Kontrole 3. Decyzje inspektorów pracy 4. Decyzje nak…

05/10/2015

Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek, któremu pracownik uległ:
1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (podczas wykonywania wymienionych czynności w czasie podróży służbowej mamy do czynienia z wypadkiem przy prac).
chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
Uwaga!
Wypadki w czasie trwania podróży służbowej nie powstają w bezpośrednim związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ale warunkują wywiązanie się pracownika z powierzonych mu zadań. Będą to przykładowo wypadki zaistniałe w czasie:
• drogi do miejsca zakwaterowania,
• pobytu w hotelu lub miejscu zakwaterowania ,
• spożywania posiłków itp.

03/10/2015

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
UWAGA
• Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
• W przypadku istotnych zmian na stanowisku pracy (np. technologicznych, organizacyjnych, zmiany narzędzi, urządzeń, wprowadzenia nowych substancji o działaniu szkodliwym, itp.) wykonujemy ponownie instruktaż stanowiskowy.

03/10/2015

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp lub osoba wykonujàca u pracodawcy zadania tej służby.

01/10/2015

Pracownicy z określonym stopniem niepełnosprawności podlegają nie tylko przepisom Kodeksu Pracy ale mają również uprawnienia określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776.
* Od 10 lipca 2014 r. osoby ze stopniem znacznym i z umiarkowanym mają dodatkowe uprawnienie – pracują 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (z wyjątkami).
* Każda osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim ma prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy w pracy.
* Każda osoba w stopniu znacznym i umiarkowanym ma prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (nie dotyczy stopnia lekkiego). Pracownik nabywa dodatkowy urlop po przepracowaniu roku od zaliczenia go do danego stopnia niepełnosprawności, tj. umiarkowanego lub znacznego.
* Osoby tylko ze stopniem znacznym i z umiarkowanym, mogą wykorzystać w wymiarze do 21 dni roboczych zwolnienie, ale nie częściej niż raz w roku, np. na czas uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym bądź wykonywania badań specjalistycznych czy zabiegów usprawniających, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

02/09/2015

Tematem dzisiejszym jest "nagłość zdarzenia". Jest to jeden z czterech elementów wypadku przy pracy. Brak jednego z nich dyskwalifikuje uznanie wypadku za wypadek przy pracy. "Nagłość zdarzenia" jest tu rozumiana szeroko.To nie tylko zdarzenia takie jak: ktoś się potknie, przewróci, coś na niego najedzie, spadnie, wciągnie, itp. W ujęciu szerokim to również zdarzenia w których czynnik działał na daną osobę prze dłuższy okres czasu, np: malarz malował pomieszczenie przez 4 godz. spawacz spawał przez 6 godzin. Długotrwałe oddziaływanie czynnika przyczyniło się do urazu. To również sytuacje kiedy nastąpiła kumulacja np: dwu lub więcej czynników. Ogólnie można powiedzieć, że "nagłość zdarzenia" to wszystko co nas spotyka w czasie pracy od chwili przyjścia do chwili wyjścia z zakładu pracy.

19/08/2015

Szkolenie pracodawców kiedy i w jakiej formie ?

Do tej grupy należą: Pracodawcy, brygadziści, mistrzowie i inne osoby kierujące pracownikami. Szkolenie bhp odbywa się nie rzadziej niż co 5 lat. Czas jego trwania to 16 godz. Występują tu różne formy szkolenia: stacjonarne lub samokształcenia kierowanego. Obecnie coraz częściej Pracodawców wybiera formę samokształcenia kierowanego lub mieszaną (pierwsza część to m.in. filmy, druga część to podsumowanie, odpowiedzi na pytania i egzamin, który jest obowiązkowy dla każdej formy szkolenia.

24/07/2015

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW jest obecnie realizowany przez ZUS jako bezzwrotne wsparcie finansowe. Uczestnicy programu mogą otrzymać nawet 500 000 zł. Są to:
1) Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).
2) II. Projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp.
3) Projekty inwestycyjno-doradcze, łączące działania powyższych projektów (pkt I i II). Program jest adresowany do wszystkich płatników składek, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe,

19/07/2015

Mamy obecnie bardzo upalne dni.
Na szkoleniach otrzymuję pytania czy pracodawca może w związku z tym skrócić pracę?
Prawodawstwo nasze nie przewiduje takie stanu. Nie oznacza to, że pracodawca nie może tego zrobić np. za odrobienie godzin przerwanej pracy.

16/07/2015

Coraz częściej Inspektorzy z PIP podczas kontroli w przedsiębiorstwach między innymi zadają pytanie związane z dyskryminacją.
Zagadnienie to omówione jest w między innymi w II Rozdziale Kodeksu Pracy.
" Art. 183a. [Zakaz dyskryminacji – definicje]
Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy."

13/07/2015

Magazynowanie materiałów
Na ten temat można napisać pracę magisterską. Związane to jest z przepisami, które określają szczegółowe zasady składowania różnych materiałów. Ogólnie można powiedzieć, że składowanie i zdejmowanie materiałów nie może sprawiać zagrożenia dla pracowników i osób trzecich jakim np: może być klient.
Przy składowaniu należy pamiętać:

1) o określeniu dla każdego rodzaju materiału miejsca, sposobu i dopuszczalnej wysokości składowania,
2) o zapewnieniu, aby masa przechowywanego ładunku nie przekraczała maksymalnego obciążenia urządzeń do składowania (regałów, półek, podestów itp.),
3) o zagwarantowaniu, aby ciężar ładunku, łącznie z masą urządzeń do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg oraz stropów, na których odbywa się składowanie,
4) o widocznym wywieszeniu czytelnej informacji o maksymalnym obciążeniu: podłóg, stropów i urządzeń do składowania (półek, regałów i itp.).

10/07/2015

Stres w pracy.
Szacuje się, że ponad 600 mld euro rocznie kosztuje stres zawodowy w państwach członkowskich Unii.
W badaniu ujęto zarówno zwolnienia chorobowe, leczenie i mniejszą wydajność pracowników w pracy.

10/07/2015

Czy firmy mają obowiązek opracowywania oceny ryzyka zawodowego?
Odpowiedź jest zawarta w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Art. 226. Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

09/07/2015

Czy Dyrektor podlega szkoleniu wstępnemu bhp ???

Tak, dla każdego nowo zatrudnionego pracownika, bez względu na stanowisko, należy przeprowadzić instruktaż ogólny - szkolenie wstępne bhp oraz instruktaż stanowiskowy.

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Malczewskiego 13/27
Rzeszów
35-114
Inne Education w Rzeszów (pokaż wszystkie)
WooHoo Forest Polska WooHoo Forest Polska
Rzeszów, 35-311

WooHoo Forest zaprasza na warsztaty "szkoły leśnej" dla przedszkoli, szkół i osób prywatnych, L

Revit-BIM/BO/PU Revit-BIM/BO/PU
Akademicka
Rzeszów, 35-084

Revit? AutoCAD? Problem? Chętnie pomogę!

Wydawnictwo Biomedica Wydawnictwo Biomedica
Bazyliowa 1
Rzeszów, 35-232

Wydawnictwo Biomedica zrzesza ludzi, dla których praca jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszy

Mali Jogini Mali Jogini
Rzeszów, 35-047

Mali jogini to przestrzeń uważnej zabawy oraz treningu ciała i umysłu najmłodszych. Połączeni

RoboLAB Local STEM Incubator RoboLAB Local STEM Incubator
Ulica Akademicka 8
Rzeszów, 35-029

RoboLAB to projekt Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”

Projekt Human - wyjaśnić niewyjaśnione Projekt Human - wyjaśnić niewyjaśnione
Rzeszów

Wyjaśnić niewyjaśnione - zagłęb się w zakamarki i tajemnice humanistycznego świata! Wybierz s

Instytut Kociego Groomingu Instytut Kociego Groomingu
Kochanowskiego 18
Rzeszów, 35-201

Miejsce stworzone przez kociego pasjonata, profesjonalny koci grooming, kursy stacjonarne i online!

Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski Instytut Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów, 35-959

Instytut Nauk Medycznych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Erasmus+ Rzeszów Erasmus+ Rzeszów
Hetmańska 62/3
Rzeszów, 35-078

EDU-IT company coordinates Erasmus+ projects as a host and sending organization.

Rajsze  רײַשע - Historia rzeszowskich Żydów Rajsze רײַשע - Historia rzeszowskich Żydów
Rzeszów

Strona poświęcona historii i upamiętnieniu społeczności żydowskiej Rzeszowa i jego okolic. Za

Ebiznes UR Ebiznes UR
Ćwiklińskiej 2
Rzeszów, 35-601

Strona szkoleniowa w ramach zajęć z Ebiznesu

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie
Podwisłocze 14
Rzeszów, 35-309

Strona Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie