Filologia angielska WSIiZ

Chcesz wybrać studia filologiczne i planujesz karierę zawodową wymagającą znajomości języków obcych? Studiuj Filologię w międzynarodowym gronie!

Filologia angielska w WSIiZ ukierunkowana jest głównie na sektor biznesowy i jego międzynarodowy charakter oraz wynikające z tego zapotrzebowanie na umiejętności językowe – zarówno w zakresie bezpośrednich kontaktów biznesowych, jak i wykonywania tłumaczeń. ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
(realizowana od 1. semestru, studia stacjonarne)
- Tłumaczeniowa z językiem chińskim
- Komunikacja międzykulturow

Otwórz jak zwykle

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 09/05/2024

Goście z Uniwersytetu w Nitrze w UITM

Prof. Peter Mikuláš i Dr. Alena Mikulášová odwiedzili naszą uczelnię w pierwszym tygodniu maja. Oboje są naukowcami z Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, na Słowacji, który jest naszym długoterminowym partnerem.
Nasi koledzy zorganizowali wykład na temat Manipulacji Mediami w Kulturze 3.0 dla studentów Filologii Angielskiej w ramach kursu Studiów Komunikacyjnych prowadzonych przez dr Iwonę Leonowicz-Bukałę.

Celem wykładu było podzielenie się ze studentami obserwowanym zacieraniem się granicy między rzeczywistością a fikcją w mediach. Wykład wykorzystał pewne historyczne przykłady, aby zagłębić się w rozwój kultury medialnej. Aby osiągnąć cel prezentacji, wykładowcy wskazali na różne techniki współczesnej obróbki medialnej z dwuznacznością między faktem a fikcją.

Vissiting scholars from University in Nitra at UITM

Prof. Peter Mikuláš and Dr. Alena Mikulášová visited our university on the first week of May. They both are scholars from the Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, which is our long-term partner.
Our peers holded a lecture on Media Manipulation in Culture 3.0 for the students of English Philology within the course on Communication Studies held by dr Iwona Leonowicz-Bukała.

The aim of the lecture was to share with the students observed graduating relativization of connection between the reality and fiction in media. The lecture used some historical examples to the phenomenon deep into the development of the media culture. To fulfill a goal of the presentation, lecturers pointed to the various techniques of contemporary media elaboration with the ambivalence between the fact and fiction.

08/05/2024

W dniu 29 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród w konkursie języka angielskiego „MISTRZ GRAMATYKI ANGIELSKIEJ”, zorganizowanym przez pp. Katarzynę Dawidowską i Karolinę Winiarską pod patronatem honorowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Filologii Angielskiej.

Po przywitaniu zwycięzców konkursu przez Dyrektor dr Katarzynę Nowak wręczenia dyplomów i nagród dokonała dr Agnieszka Gernand, wykładowczyni Zakładu Filologii Angielskiej WSIiZ.

Zauważyć i pochwalić należy fakt, że do konkursu podeszła duża liczba uczniów, a aż sześcioro z nich zasłużyło na podium, zaś kolejnych troje na wyróżnienia.

Nagrody rzeczowe ufundowali: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, księgarnia Bookland, wydawnictwo Pearson oraz Kino Helios Rzeszów.

On April 29, 2024, at the Tadeusz Rylski Secondary School No. 3 in Rzeszów, a ceremonial award ceremony for diplomas and prizes in the "MASTER OF ENGLISH GRAMMAR" English language competition took place. The competition was organized by Mrs. Katarzyna Dawidowska and Mrs. Karolina Winiarska under the honorary patronage of the UITM in Rzeszów and the English Philology Department.

After welcoming the winners of the competition by Director Dr. Katarzyna Nowak, diplomas and prizes were presented by Dr. Agnieszka Gernand, lecturer at the English Philology Department of UITM.

It is worth noting and praising the fact that a large number of students participated in the competition, and six of them deserved to be on the podium, while another three received honorable mentions.

The prizes were sponsored by: the UITM in Rzeszów, Bookland bookstore, Pearson publishing house, and Helios Rzeszów Cinema.

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 08/05/2024

W dniu 24 kwietnia 2024r. w Łańcucie odbyła się Gala kończąca XI Konkurs językowy Językomaniak i III Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Otwarcia uroczystości dokonała Dyrektor I Liceum im. H. Sienkiewicza, Pani Maria Buk-Kalinowska, witając gości, laureatów, publiczność i oczywiście zaproszonych gości i sponsorów: p. Barbarę Pilawę – Kraus, Wicestarostę Łańcucką; dr Agnieszkę Gernand z WSIiZ w Rzeszowie; dra Sławomira Schultisa, kierownika SJO w URz; p. Łukasza Indyckiego z Wydawnictwa Macmillan; p. Joannę Szymańską z Wydawnictwa Oxford; p. Marcina Bąka reprezentującego Firmę SupraBrokers.

Podczas Gali członkowie jury i zaproszeni goście wręczyli laureatom i wyróżnionym dyplomy i nagrody, a zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać nagrodzonych piosenek. Ważną częścią uroczystości były wystąpienia gości, sponsorów i jurorów. Wszyscy podkreślali rangę konkursu i wagę znajomości języków obcych.

Gala była również okazją, by zaprezentować możliwości i talenty uczniów I LO w Łańcucie. Teatr Sienkiewiczanki z klasy 2d wraz ze swoimi nauczycielkami języków obcych przedstawiły spektakl Szuflada Szymborskiej. Wybrzmiały m.in. wiersze Noblistki w kilku językach: angielskim, niderlandzkim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim oraz oczywiście polskim. Z kolei szkolna grupa taneczna zaprezentowała krótki, acz widowiskowy układ taneczny.

Konkurs językowy Językomaniak już od 11 lat pozwala młodym lingwistom ze szkół gimnazjalnych i (obecnie) podstawowych sprawdzić swoją wiedzę z języków obcych. Konkurs szybko zdobył ogromną popularność i z roku na rok przybywa wspaniałych uczestników. Zakład Filologii Angielskiej WSIiZ ma przyjemność być od lat patronem konkursu.

III Konkurs Piosenki Obcojęzycznej odbył się w dniu 10 kwietnia 2024 r. Występy uczniów oceniało Jury Konkursu w składzie dr Agnieszka Gernand z Zakładu Filologii Angielskiej (przewodnicząca), pani Ewelina Klimza oraz pani Władysława Kluz-Chłanda (pomysłodawczyni konkursu).

On April 24, 2024, in Łańcut, the Gala marking the end of the 11th Language competition "Językomaniak" and the 3rd Foreign Language Song Contest took place. The opening of the ceremony was conducted by the Director of Henryk Sienkiewicz High School, Mrs. Maria Buk-Kalinowska, welcoming guests, laureates, the audience, and of course invited guests and sponsors: Mrs. Barbara Pilawa-Kraus, Deputy Starosta of Łańcut County; Dr. Agnieszka Gernand from WSIiZ in Rzeszów; Dr. Sławomir Schultis, the head of the Foreign Language School at URz; Mr. Łukasz Indycki from Macmillan Publishing House; Ms. Joanna Szymańska from Oxford University Press; Mr. Marcin Bąk representing SupraBrokers.

During the Gala, the jury members and invited guests awarded diplomas and prizes to the laureates and those who received honorable mentions, and the gathered audience had the opportunity to listen to the awarded songs. An important part of the ceremony were speeches by guests, sponsors, and jurors. Everyone emphasized the importance of the competition and the significance of foreign language skills.

The Gala was also an opportunity to showcase the abilities and talents of students from Henryk Sienkiewicz High School in Łańcut. The Sienkiewicz Theatre group from class 2d, along with their foreign language teachers, presented the play "Szymborska's Drawer". Works of the Nobel laureate were recited in several languages: English, Dutch, Russian, French, Spanish, and of course Polish. Meanwhile, the school dance group performed a short but spectacular dance routine.

The Language Maniac competition has been allowing young linguists from junior high schools and (currently) primary schools to test their knowledge of foreign languages for 11 years. The competition quickly gained enormous popularity and year by year attracts wonderful participants. The English Philology Department at WSIiZ has had the pleasure of being the patron of the competition for years.

The 3rd Foreign Language Song Contest took place on April 10, 2024. The performances of the students were judged by the Competition Jury consisting of Dr. Agnieszka Gernand from the English Philology Department (chairperson), Mrs. Ewelina Klimza, and Mrs. Władysława Kluz-Chłanda (the originator of the competition).

07/05/2024

Pierwsze spotkanie Q***r Gang, sekcji Koła Naukowego Humanus

Miłość. Akceptacja. Równość. To słowa, które definiują nasze przekonania i cele. Q***r Gang, nowo powstała sekcja koła naukowego Humanus na terenie naszej Uczelni, serdecznie zaprasza na nasze pierwsze spotkanie, które odbędzie się 10 maja (piątek) o godzinie 12.00 w sali RA120.

Podczas naszego pierwszego spotkania poruszymy kwestię, która jest niezwykle ważna w naszym społeczeństwie – tolerancja. Dlaczego jest tak ważna? Na to pytanie postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas naszej dyskusji.

Nasze koło zostało założone z myślą o stworzeniu bezpiecznej i otwartej przestrzeni dla osób o różnorodnej tożsamości płciowej i seksualnej. Naszym celem jest promowanie świadomości, edukacji oraz akceptacji dla wszystkich członków społeczności LGBTQ+ oraz osób wspierających.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszym spotkaniu, aby wspólnie dyskutować i dzielić się swoimi doświadczeniami oraz refleksjami na temat tolerancji i inkluzji.

Do zobaczenia!

First meeting of the Q***r Gang, a section of the Humanus Scientific Circle

Love. Acceptance. Equality. These are the words that define our beliefs and goals. Q***r Gang, a newly formed section of the Humanus Scientific Circle at our University, warmly invites you to our first meeting, which will take place on May 10th (Friday) at 12:00 PM in room RA120.

During our first meeting, we will address an issue that is incredibly important in our society - tolerance. Why is it so important? We will try to find answers to this question during our discussion.

Our circle was founded with the aim of creating a safe and open space for individuals of diverse gender and sexual identities. Our goal is to promote awareness, education, and acceptance for all members of the LGBTQ+ community and their allies.

We invite everyone interested to participate in our meeting to discuss and share their experiences and reflections on tolerance and inclusion.

See you there!

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 24/04/2024

W ubiegły wtorek w Zakładzie Filologii Angielskiej miało miejsce spotkanie z wykładowczynią WSIiZ, zawodową dyplomatką Małgorzatą Wejsis-Gołębiak. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Loża biznesu”, a przewodziła mu myśl „Tłumacz – to brzmi dumnie”. Skierowane było do studentów filologii, aspirujących tłumaczy, oraz wszystkich zainteresowanych międzynarodowymi relacjami i kulturą. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać doświadczenia Pani Wejsis-Gołębiak związane z jej karierą dyplomatyczną, w tym podróże, dwudziestoletnią służbę za granicą i proces komunikacji między narodami. Jako akredytowana dyplomatka odwiedziła wiele krajów takich jak Indie, w których spędziła dziesięć lat. Słuchacze otrzymali możliwość poznania tajników pracy „od kuchni”, aktywnie uczestnicząc poprzez zadawanie pytań. Omówiła również rolę tłumacza w dyplomacji, zwracając uwagę na wyzwania i znaczenie tej pracy w budowaniu mostów między kulturami. Pani Wejsis-Gołębiak przybliżyła również pojęcie protokołu dyplomatycznego oraz udzieliła praktycznych wskazówek dotyczących negocjacji z pozycji tłumacza. Na zakończenie podzieliła się z uczestnikami kilkoma rekomendacjami książek związanych z tematyką dyplomacji. Spotkanie było inspirującą lekcją o pracy dyplomatycznej i roli tłumacza w budowaniu relacji międzynarodowych.

Last Tuesday, at the Department of English Philology, a meeting with Małgorzata Wejsis-Gołębiak, a professional diplomat and lecturer at WSIiZ, took place. The event was part of the "Business Lodge" series, with the theme "Translator - Sounds Proud." It was aimed at students of philology, aspiring translators, and anyone interested in international relations and culture. During the meeting, participants had the opportunity to learn about Małgorzata Wejsis-Gołębiak's experiences related to her diplomatic career, including travels, twenty years of service abroad, and the process of communication between nations. As an accredited diplomat, she visited many countries such as India, where she spent ten years. Attendees were given the chance to learn the ins and outs of the job "from the inside" by actively participating and asking questions. She also discussed the role of a translator in diplomacy, highlighting the challenges and importance of this work in bridging cultures. Małgorzata Wejsis-Gołębiak also introduced the concept of diplomatic protocol and provided practical tips for negotiations from the translator's perspective. Finally, she shared with the participants some book recommendations related to the topic of diplomacy. The meeting was an inspiring lesson about diplomatic work and the role of a translator in building international relations.

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 23/04/2024

12 kwietnia, w Zakładzie Filologii Angielskiej WSIiZ, odbyło się spotkanie autorskie z Karoliną Winiarską, które zgromadziło liczne grono miłośników literatury obyczajowej. W ramach Loży Biznesu, uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać bliżej autorkę powieści takich jak „Diament i Róża”, ale również czerpać z jej bogatego doświadczenia i wiedzy.
Karolina podzieliła się inspirującymi radami dotyczącymi kariery pisarskiej, podkreślając znaczenie wytrwałości w dążeniu do celu.
Kluczowym momentem było omówienie skutecznej komunikacji, zwłaszcza w kontekście składania propozycji książki do wydawnictwa.
Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w warsztatach creative writing, prowadzonych przez autorkę.
Karolina często podkreślała znaczenie pisania o kobietach oraz moc literatury w edukacji i inspiracji.
Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją na temat roli literatury w społeczeństwie.
Wydarzenie było prawdziwym świętem literatury, pozostawiając uczestników z nową energią i pomysłami na przyszłość.

On April 12th, at the Department of English Philology at UITM, there was an author meeting with Karolina Winiarska, which gathered a large group of fans of contemporary literature. As part of the Business Lodge, participants had the opportunity not only to get to know the author of novels such as "Diament i Róża" ("Diamond and Rose") better but also to draw from her rich experience and knowledge.
Karolina shared inspiring advice regarding a writing career, emphasizing the importance of perseverance in pursuing goals.
A key moment was the discussion on effective communication, especially in the context of submitting book proposals to publishers.
Participants also had the chance to take part in creative writing workshops led by the author.
Karolina often highlighted the importance of writing about women and the power of literature in education and inspiration.
The meeting concluded with an open discussion on the role of literature in society.
The event was a true celebration of literature, leaving participants with new energy and ideas for the future.

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 22/04/2024

12 kwietnia odbyło się wydarzenie „Space Odyssey” na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zorganizowane przez koło naukowe Humanus. Studenci WSIZ, członkowie koła naukowego Humanus, studenci filologii oraz uczniowie z 9 LO w Rzeszowie uczestniczyli w prezentacjach na temat Jurija Gagarina i roli utopii w literaturze i nauce.
Następnie w grupach roboczych rozwijali i prezentowali swoje projekty technologiczne, co pobudzało kreatywne dyskusje.
Ramazan Amangaldiev zademonstrował przygotowanie modelu rakiety z prostych materiałów, co było praktycznym wprowadzeniem do inżynierii rakietowej.
Wydarzenie zakończyło się symbolicznym wystrzeleniem rakiety, podkreślającym znaczenie zdobytej wiedzy. Pokazało również, jak różnorodność perspektyw i współpraca międzynarodowa mogą prowadzić do innowacji.
Organizatorzy wyrazili zadowolenie z zaangażowania uczestników, potwierdzając ich ogromny potencjał w przekształcaniu przyszłości przez naukę i technologię.

On April 12th, the "Space Odyssey" event took place at the UITM in Rzeszów, organized by the Humanus scientific club. Students from WSIZ, members of the Humanus scientific club, philology students, and students from the 9th High School in Rzeszów participated in presentations on Jurij Gagarin and the role of utopia in literature and science.
Then, in working groups, they developed and presented their technological projects, stimulating creative discussions.
Ramazan Amangaldiev demonstrated how to prepare a rocket model using simple materials, which was a practical introduction to rocket engineering.
The event concluded with the symbolic launching of a rocket, emphasizing the importance of the knowledge gained. It also showed how diversity of perspectives and international cooperation can lead to innovation.
Organizers expressed satisfaction with the participants' engagement, confirming their immense potential in transforming the future through science and technology.

22/04/2024

We are honoured to be part of this project 😊

🔴 KONKURS "MISTRZ GRAMATYKI ANGIELSKIEJ" - WAŻNA INFORMACJA!

1. Szkolny Konkurs "Mistrz gramatyki angielskiej", pod patronatem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Filologia angielska WSIiZ, odbędzie się już 22 kwietnia (poniedziałek) na 6 godzinie lekcyjnej (11.40-12.25).

Prosimy wszystkich uczniów, którzy biorą udział w konkursie, o zapoznanie się z treścią maila wysłanego na pocztę Vulcan.
W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

ŻYCZYMY POWODZENIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM! 🤞🤞🤞

ORGANIZATORKI: K. Dawidowska, K. Winiarska.

22/04/2024

"Tłumacz - to brzmi dumnie! Spotkanie z zawodową dyplomatką Małgorzatą Wejsis-Gołębiak"

Data: 23 kwietnia, wtorek
Godzina: 13:30
Miejsce: RA43, Kampus Sucharskiego

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie ze światem tłumaczeń i dyplomacji, które odbędzie się w Zakładzie Filologii Angielskiej WSIiZ. Wydarzenie poświęcone będzie roli tłumacza w międzynarodowej arenie dyplomatycznej, gdzie precyzja słowa i zrozumienie kulturowe otwierają drzwi do globalnej współpracy.

Tematyka spotkania:

· Tłumacz jako część dyplomacji kulturowej: Jak tłumacze przyczyniają się do budowania mostów między kulturami na scenie międzynarodowej? Omówimy, w jaki sposób tłumacze wspierają dialog kulturowy i umacniają relacje międzynarodowe.

· Protokół dyplomatyczny w zawodzie tłumacza: Jakie umiejętności i wiedza są niezbędne dla tłumacza pracującego w środowisku dyplomatycznym? Przyjrzymy się zasadom protokołu dyplomatycznego i ich zastosowaniu w pracy tłumacza.
Gościem specjalnym spotkania będzie Małgorzata Wejsis-Gołębiak, doświadczona dyplomatka, Radca Minister, która podzieli się swoimi doświadczeniami i perspektywami na temat wyzwań oraz satysfakcji płynących z tej profesji.

Dla kogo? Spotkanie skierowane jest do studentów filologii, aspirujących tłumaczy, oraz wszystkich zainteresowanych międzynarodowymi relacjami i kulturą
Zapraszamy do wzięcia udziału w inspirującym spotkaniu, które rozszerzy Wasze horyzonty i pomoże zrozumieć znaczenie pracy tłumacza w dzisiejszym świecie.

https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/tlumacz-to-brzmi-dumnie-spotkanie-z-zawodowa-dyplomatka-malgorzata-wejsis-golebiak/

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 21/04/2024

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Humanus zorganizowało quiz w ramach olimpiady "Gwiezdny Krąg", która odbyła się w piątek, 19 kwietnia 2024 roku, na terenie uczelni WSIiZ w Rzeszowie.
Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w różnorodnych konkurencjach, w tym w quizie dotyczącym krajów, takich jak Chiny, Zimbabwe, Kirgistan, gdzie musieli wykazać się znajomością kultur oraz wiedzą na temat społeczności LGBT+. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość wysłuchania krótkiego wykładu prezentującego różne kierunki studiów oferowane na uczelni WSIiZ w Rzeszowie, co stanowiło dodatkową atrakcję edukacyjną.
Olimpiada "Gwiezdny Krąg" była udanym wydarzeniem, które nie tylko dostarczyło uczestnikom wiedzy i rozrywki, ale także zachęciło do refleksji nad różnorodnością kulturową oraz społeczną. Wykład na zakończenie był świetną okazją dla uczniów do poznania oferty edukacyjnej uczelni.


The Interdisciplinary Scientific Circle Humanus organized a quiz as a part of the "Gwiezdny Krąg" Olympiad, which took place on Friday, April 19, 2024, at the UITM in Rzeszów.
Participants had the opportunity to take part in various competitions, including a quiz about countries such as China, Zimbabwe, Kyrgyzstan, where they had to demonstrate their knowledge of cultures and the LGBT+ community. At the end, students had the chance to listen to a short lecture presenting various study programs offered at UITM in Rzeszów, which was an additional educational attraction.
The "Gwiezdny Krąg" Olympiad was a successful event that not only provided participants with knowledge and entertainment but also encouraged reflection on cultural and social diversity. The lecture at the end was a great opportunity for students to learn about the educational offer of the university.

Photos from IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi's post 21/04/2024

Thank you for joining us 🥰❤️

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 21/04/2024

🎉 Wspaniałe Spotkanie w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie! 🎉

15 kwietnia nasza wykładowczyni, mgr Qinghua Zhang- Żyradzka, miała zaszczyt odwiedzić Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie. To spotkanie było częścią naszej współpracy w ramach projektu Klasa Patronacka i stanowiło wyjątkową okazję do bezpośredniego spotkania i wymiany doświadczeń.

To nie było zwykłe spotkanie! Tym razem to my, ZFA, opuściliśmy mury naszej uczelni, aby odpowiedzieć na serdeczne zaproszenie licealistów.

Mgr Qinghua Zhang-Żyradzka z pasją opowiedziała uczniom o bogatej kulturze Chin, a także wprowadziła ich w tajniki chińskiego pisma. To było kolejne spotkanie z tego inspirującego cyklu, które z pewnością pozostawiło trwałe wrażenie zarówno na uczniach, jak i na nas wszystkich.


Dziękujemy Zespołowi Szkół nr 2 w Rzeszowie za ciepłe przyjęcie i nie możemy się doczekać kolejnych wspólnych inicjatyw!

https://zs2.rzeszow.pl/

📚🌍

Shapes of Dystopia: Trends, Currents and Risks 19/04/2024

Join us for international conference "Shapes of Dystopia" on May 14, 2024!
Conference website in English

Shapes of Dystopia: Trends, Currents and Risks 14 May 2024, University of Information Technology and Management in Rzeszów Register Now Learn More

19/04/2024

Join us for international conference "Shapes of Dystopia" May 14, 2024. Abstracts till April 30. More info: https://tiny.pl/d9jjb

Zakład Filologii Angielskiej, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Humanus oraz B1 – Koło Projektowania Plakatu WSIiZ serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „𝗦𝗵𝗮𝗽𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗗𝘆𝘀𝘁𝗼𝗽𝗶𝗮: 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱𝘀, 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗶𝘀𝗸𝘀”, która odbędzie się 14 maja na WSIiZ 🙌

Konferencja skupia się na badaniu dystopijnych narracji i ich wpływu na współczesne społeczeństwo, a adresowana jest do naukowców, artystów oraz studentów 👨‍🎓

Zapraszamy do zgłaszania referatów i prezentacji plakatów, które odzwierciedlają głębokie lęki i obawy społeczne, a także analizują filmowe i literackie obrazy przyszłości ✨ Więcej szczegółów pod linkiem 👉 https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-pt-shapes-of-dystopia-trends-currents-and-risks/

18/04/2024

Proud to be a part of this event 🥰

📌 SZKOLNY KONKURS „MISTRZ GRAMATYKI ANGIELSKIEJ” OBJĘTY PATRONATEM WSIiZ

I Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Mistrz Gramatyki Angielskiej”, organizowany przez Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie, został objęty Patronatem Honorowym przez Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Filologia angielska WSIiZ.

Pierwsza edycja tego konkursu odbędzie się już 22.04.2024 r. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I – IV do wzięcia udziału - zapisy tylko do 15 kwietnia!

Sponsorem Głównym jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która ufundowała 3 pierwsze nagrody:
- stypendium dla zwycięzcy konkursu, pokrywające w pierszym semestrze 100% czesnego na studiach stacjonarnych na kierunku Filologia Angielska;
- dwa stypendia, pokrywające w pierszym semestrze 50% czesnego na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku Filologia Angielska.

Nagrody rzeczowe ufundowali:
- Bookland - Księgarnia,
- Kino Helios Rzeszów,
- Wydawnictwo Pearson.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Sponsorom!

Organizatorki konkursu: K. Dawidowska, K. Winiarska.

Photos from Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie's post 15/04/2024

Zaproszenie na kwietniową Rektorską kawę z Absolwentem ☕ przyjęła Anita Gac, absolwentka Filologii angielskiej o specjalności tłumaczeniowej.

08/04/2024

🚀 Odyssey to Space and Future - Event in Honor of Yuri Gagarin by Humanus Interdisciplinary Research Club🌌
📅 Date: April 12th 🕛 Time: 12:00 PM - 3:00 PM
Join us for "Odyssey to Space and Future" - an event celebrating Yuri Gagarin's historic flight and exploring visions of the future.
📋 Schedule:
• Tribute to Yuri Gagarin
• Utopias Through Time
• Envisioning Our Future
• Rocket Model Building and Launch
Join us on April 12th for an exciting journey into space and the future!
🚀

www.instagram.com

08/04/2024

Z radością ogłaszamy wyniki semestralnego rankingu kół naukowych! 🎉. 🎉. 🎉. 🎉
W semestrze zimowym 2023/2024 wyróżnienie i trzecie miejsce przypadło Interdisciplinary Research Club „Humanus”, działającemu przy Zakładzie Filologii Angielskiej, pod opieką dr Pauli Wieczorek.🏆

Zgodnie z regulaminem, ranking uwzględnia bieżące osiągnięcia kół i przewiduje nagrody dla 5 najlepszych. Oznacza to, że zdobyte fundusze posłużą dalszemu rozwojowi naszego laureata.💪

Gratulacje dla Członków i Opiekuna Interdisciplinary Research Club „Humanus”!👏👏👏
Jesteście inspiracją dla nas wszystkich, pokazując wartość ciężkiej pracy i pasji naukowej. Czekamy na kolejne wasze sukcesy!


Link do Instagrama https://www.instagram.com/humanus_club_wsiiz/
Link do strony
https://gamma.app/public/Interdisciplinary-Research-Club-Humanus-27pru8i1u4j56f3

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 05/04/2024

🌟Wczoraj mieliśmy przyjemność gościć uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy oraz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy!
W ramach kolejnych zajęć w projekcie "Klasa Patronacka" zapewniliśmy uczestnikom dwie części spotkania.

🔍 Pierwsza część to powtórka maturalna z języka angielskiego, która dała uczniom możliwość utrwalenia wiedzy i przygotowania się do egzaminu. 📝

🌏 Drugą częścią spotkania były interaktywne warsztaty poprowadzone przez Panią Qinghuę Zhang-Żyradzką, zatytułowane "Poznaj Chiny". 🇨🇳 Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawami języka chińskiego oraz poznać fascynującą kulturę i główne święta Państwa Środka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo! 🎉

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Filologia angielska WSIiZ
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 04/04/2024

W dniu wczorajszym 3 kwietnia 2024, odbyły się warsztaty z języka niemieckiego dla studentów I roku Filologii angielskiej z Judith Gürtler z Oberstufen-Kolleg bei der Universität Bielefeld. Pani Judith realizuje w Rzeszowie dwutygodniową praktykę, uczestnicząc w zajęciach na rzeszowskich uczelniach oraz prowadząc gry i zabawy językowe doskonalące wymowę oraz rozszerzające zasób słownictwa w języku niemieckim a tym samym popularyzując naukę języka niemieckiego wśród rzeszowskiej młodzieży.

Studenci Filologia angielska WSIiZ bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach językowych zorganizowanych przez prowadzącą zajęcia z języka niemieckiego panią dr Agnieszkę Czech-Rogoyską.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Filologia angielska WSIiZ

03/04/2024

Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na otwarte spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. 11 kwietnia br. w rzeszowskiej siedzibie uczelni wybitny językoznawca wygłosi wykład pt. „Mowa i pismo, słowa i wyrazy”.

Wykład pt. „Mowa i pismo, słowa i wyrazy” jest skierowany do wszystkich chętnych mieszkańców Rzeszowa i okolic. Wykład odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 17:00 w auli im. Prof. J. Chłopeckiego (RA3) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Sucharskiego 2.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – pod warunkiem dokonania zapisu przez formularz internetowy.
https://wsiz.edu.pl/aktualnosci/mowa-i-pismo-slowa-i-wyrazy-wyklad-otwarty-profesora-jerzego-bralczyka-w-rzeszowie/

Photos from Filologia angielska WSIiZ's post 03/04/2024

Sprawozdanie Holidays and Myths, 25 marca 2024

25 marca w ramach Festiwalu Melting Pot odbyło się wydarzenie, które przyciągnęło uwagę osób zainteresowanych mitologią i tradycjami świątecznymi. “Holidays and Myths” to spotkanie, które zebrało uczniów, nauczycieli z IX Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie i Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie, a także studentów Filologii angielskiej i kierunków na ścieżkach anglojęzycznych.

Pani Prorektor, dr Barbara Przywara, otworzyła wydarzenie, podkreślając jego znaczenie w kontekście edukacyjnym i kulturowym. Następnie dr Paula Wieczorek przeprowadziła intelektualną rozgrzewkę dla uczestników w formie quizów, skupionych na tradycjach wielkanocnych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w warsztatach mgr Macieja Szeligi, nauczyciela z Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie. Jego prezentacja, zatytułowana “Irish Culture and Differences Between Irish and Polish Ways of Living”, ukazała niezwykły świat irlandzkich tradycji i sposobu życia, widziany oczami osoby, która spędziła 8 lat w Irlandii.

Kulminacyjnym punktem programu były prezentacje przygotowane przez uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, które pozwoliły zgłębić legendy z Wietnamu, Indii oraz Irlandii. Sarth Rinde opowiedział o święcie Holi, Dawid Ngo przybliżył historię jeziora Hoan Kiem, a Maja Drozd zaprezentowała irlandzką legendę o Tir na nÓg – rajskiej wyspie. Następnie członkowie Koła Naukowego Humanus zaprezentowali serię interaktywnych prezentacji na temat świąt i mitów z różnych zakątków świata, w tym Zimbabwe, Kazachstanu i Białorusi.

Spotkanie było współorganizowane przez Zakład Filologii Angielskiej i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Humanus. Prezentacje przygotowane przez uczniów i gości specjalnych z różnych części świata ukazywały bogactwo różnorodności kulturowej, zachęcając do dialogu międzykulturowego. Prezentowanie projektów w języku obcym, przed międzynarodową publicznością, stanowi bezcenne doświadczenie, które wspiera rozwój komunikacji międzykulturowej, kompetencji językowych oraz umiejętności publicznego wystąpienia.

Filologia angielska WSIiZ
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Adres


Sucharskiego 2
Rzeszów
35-225
Inne Szkoła wyższa w Rzeszów (pokaż wszystkie)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ulica Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia numer 1 w regionie. #goWSIiZ

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - filia Rzeszów
Paderewskiego 96
Rzeszów, 35-328

Studia interaktywne -STUDIUJ ZDALNIE -Psychologię -Zarządzanie -Informatykę -Prawo

Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski Położnictwo Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1a, Bud G5
Rzeszów, 35-310

ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ INoZ UR

Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Aleja Mjr. W. Kopisto 2b
Rzeszów, 35-315

UR Journal of Humanities and Social Sciences UR Journal of Humanities and Social Sciences
Aleja T. Rejtana 16C
Rzeszów, 35-959

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES - kwartalnik naukowy wydawany przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Seminarium doktoranckie WSIiZ Seminarium doktoranckie WSIiZ
Sucharskiego 2
Rzeszów, 35-225

Seminarium doktoranckie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Rzeszowie
Aleja Piłsudskiego 2a
Rzeszów, 35-074

Studiuj Psychologię i Bezpieczeństwo z UNS w Rzeszowie - studia licencjackie i magisterskie.

Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski Ratownictwo Medyczne Uniwersytet Rzeszowski
Ulica Warzywna 1A, Bud. G5
Rzeszów, 35-310

Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja Uniwersytet Rzeszowski - Rekrutacja
Pigonia 8
Rzeszów, 35-959

Uniwersytet Rzeszowski - największa uczelnia w południowo-wschodniej Polsce.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej
Ulica Podkarpacka 1
Rzeszów, 35-059

Do głównych zadań BON należy niwelowanie barier, uniemożliwiających osobom z niepełnosprawno?