Katedra Geodezji i Geotechniki

Politechnika Rzeszowska

Photos from Katedra Geodezji i Geotechniki's post 28/05/2024

W dniu 27 maja 2024r, grupa studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury: Aleksandra Hasny (Architektura), Krystyna Paśko (Geodezja i planowanie przestrzenne), Patrycja Darda, Michał Hajduk, Izabela Ortyl oraz Kinga Pilip (Inżynieria środowiska) pod opieką dr inż. Grzegorza Straża z Katedry Geodezji i Geotechniki rozpoczęła udział w międzynarodowych warsztatach BIP na Maderze, dedykowany dla studentów – How to Develop a Scientific/Research Article oraz dla nauczycieli – Intercultural Competences and Communication Strategies for Intenational Students. Warsztaty rozpoczęła uroczysta inauguracja w budynku Te Whale Museum, Caniçal, Machico z udziałem:

1. Koordynatorka - Lenka Heczkova
2. Koordynator – Uniwersytet Madery – Sérgio Lousada
3. Prorektor – Uniwersytet Madery – Elsa Fernandes
4. Prezydent – Ricardo Miguel Nunes Franco

Następnie, cała grupa została przyjęta przez Prezydenta Gminy Machico Ricardo Miguel Nunes Franco i wiceprzewodniczącego Nuno Emídio Calaça Moreira w Urzędzie Gminy.

Photos from Naukowe Koło Geodetów GLOB's post 27/05/2024

Bardzo fajna inicjatywa :) Naukowe Koło Geodetów GLOB 👍

30/04/2024

Jeszcze taka informacja przed weekendem majowym ☀️🙂

[PL:] 🏗️🌍🔬 Niezmiernie Nam miło poinformować, że Projekt zintegrowanego planowania przestrzennego otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „ISKRA - budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych” realizowanego przez Politechniczną Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP L**ha Kaczyńskiego. Celem projektu jest ograniczenie skutków geozagrożeń w inwestycjach budowlanych.

Więcej informacji pod linkiem w komentarzu.
---
[EN:] 🏗️🌍🔬 We are extremely pleased to announce that the Integrated Spatial Planning Project has received funding in the framework of the competition “ISKRA - building inter-university research teams” implemented by the Polytechnic Network VIA CARPATIA named after President of the Republic of Poland L**h Kaczynski. The project aims to reduce the effects of geohazards in construction projects.

More information at the link in the commentary.
Zdjęcie / Photo: B. Motyka

Photos from Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie's post 24/04/2024

Współpraca 🤝🤝

Naukowe Koło Geodetów GLOB z sukcesami na AGH w Krakowie 05/01/2024

G R A T U L U J E M Y ! 🙂

Naukowe Koło Geodetów GLOB z sukcesami na AGH w Krakowie Studenci II i III roku kierunku Geodezja i planowanie przestrzenne, członkowie NKG GLOB uczestniczyli z sukcesami w konferencji studenckiej pt. „8. Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci”.

12/12/2023

Przekazujemy informacje dotyczące pogrzebu Profesora Romana Kadaja..

12/12/2023

Szanowni Państwo,

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Romana Kadaja (1946 - 2023).

Pan Profesor Roman Kadaj był dla naszego środowiska Osobą wyjątkową. Z Jego odejściem tracimy nie tylko wybitnego uczonego i autorytet w dziedzinie geodezji i kartografii, ale przede wszystkim cenionego i szanowanego nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Rodzinę pożegnanie Profesora Romana Kadaja odbędzie się 14 grudnia (czwartek) 2023 r. Rozpocznie się ono mszą żałobną o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.

Profesor Roman Kadaj był i pozostanie dla nas Mentorem i Mistrzem, wzorem do naśladowania i inspiracją w naszym rozwoju naukowo-badawczym.

Pracownicy Katedry Geodezji i Geotechniki

=================================================

Prof. dr hab. inż. Roman Kadaj (14.03.1946 - 11.12.2023)Prof. Roman Kadaj urodził się 14 marca 1946r. w Jarosławiu i był absolwentem Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu, które ukończył w roku 1965. Studia wyższe w specjalności „geodezja inżynieryjno-przemysłowa” w AGH w Krakowie, na Wydziale Geodezji Górniczej ukończył w roku 1970 otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Działalność naukową rozpoczął już w czasie studiów. W ramach VIII Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych Geodetów w Krakowie (1970) otrzymał I nagrodę za referat o pomiarze obiektów o kształcie krzywej łańcuchowej. Praca ta zapoczątkowała badania sfinalizowane kilka lat później rozprawą doktorską. W okresie 1970 - 1973 odbywał studia doktoranckie uczestnicząc równocześnie w pracach specjalistycznych wykonywanych w Katedrze Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej AGH. Pracę doktorską pt.: „Wyznaczanie położenia i kształtu niektórych przestrzennych tworów geometrycznych metodami geodezyjnych wcięć stożkowych” złożył na kilka miesięcy przed zakończeniem studiów doktoranckich w roku 1973. Z tego tytułu dostał nagrodę MNSzWiT.

W okresie 1973 - 1980 prof. Roman Kadaj podjął pracę w Politechnice Rzeszowskiej na stanowisku adiunkta. W latach 1975 - 1976 powierzono mu funkcję Kierownika Uczelnianego Ośrodka ETO.

W latach 1977 - 1980 zajmował się algorytmami wyrównania wielkich sieci geodezyjnych. Prace z tego zakresu zostały sfinalizowane w roku 1979 w formie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Dwuetapowa metoda wyrównania poziomych sieci geodezyjnych z podziałem układu obserwacji na podzbiory” i kilkoma publikacjami. Stopień doktora habilitowanego w specjalności „metody obliczeń geodezyjnych” uzyskał w roku 1980, mając zaledwie 31 lat. W latach 1977 - 1986 pracował nad specjalną metodą wyrównania obserwacji z tzw. estymacji odpornych, nazwaną „zasadą wyboru alternatywy (ZWA)”. Metoda ta, została zaaplikowana na stałe w programach systemu GEONET opracowanych przez prof. Romana Kadaja, a zrealizowany z tego zakresu projekt KBN „Problemy wyrównania geodezyjnych systemów obserwacyjnych z użyciem estymatorów mocnych” został oceniony przez komisję KBN jako „wybitny”. W latach 1980 - 1990 był zatrudniony w Politechnice Rzeszowskiej na stanowisku docenta, a w latach 1990 - 1993 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 1980 został wybrany przez Kolegium Elektorów na Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Odwołano go z tego stanowiska po kilku miesiącach stanu wojennego nie podając przyczyn. W latach 1983 - 1985 odbył staż naukowy w Instytucie Geodezji Uniwersytetu Hannover i Bonn (RFN) otrzymując stypendium Fundacji „Alexander von Humboldt”. W latach 1991 - 1992 odbył staż naukowy w Instytucie Geodezyjnym w Kopenhadze. W latach 1993 - 2002 pracował w Akademii Rolniczej w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Lata 1992 - 1997 to okres, który Profesor Roman Kadaj poświęcił głównie na tworzenie i wdrażanie geodezyjnego systemu komputerowego o nazwie GEONET. Przy użyciu programów tego systemu wykonał (1996) jedno z najistotniejszych krajowych przedsięwzięć geodezyjnych - wyrównanie i obliczenie podstawowej sieci poziomej Polski (I klasy) na elipsoidzie GRS-80 w układzie ETRF’89.

Należy podkreślić, że system GEONET zainstalowany jest w ok. 1500 firmach geodezyjnych na terenie całego Kraju i jednostkach dydaktycznych, stanowi dla prof. Kadaja najistotniejsze praktycznie dzieło ostatnich lat. W roku 2008 opracował nowy, ważny funkcjonalnie moduł dla systemu GEONET – pierwszy polski program realizujący tzw. postprocessing GPS, tj. wyznaczenie wektorów GPS w oparciu o różnicowane obserwacje fazowe. W roku 1998 Rada Wydziału Geodezji AGH w Krakowie wszczęła procedurę wnioskową o nadanie Prof. Romanowi Kadajowi tytułu naukowego profesora - tytuł ten uzyskał w dniu 19 maja 1999 r.

Od roku 1998, podejmowane przez Profesora prace badawcze dotyczyły zagadnień kartografii numerycznej, zwłaszcza w aspekcie potrzeb praktycznych wynikających z obligatoryjnego wymogu przekształcania państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych do układów nowego, europejskiego systemu odniesień przestrzennych. Najważniejszym rezultatem prac z tego zakresu było opracowanie monograficzne pt. „Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych” wydane przez GUGiK w formie oficjalnych Wytycznych Technicznych G-1.10 wraz z dołączoną aplikacją komputerową o nazwie „TRANSPOL”. Opracowane przeze Profesora Kadaja algorytmy zostały zaimplementowane również w Centralnej Bazie Danych GEOS (GUGiK) oraz w oprogramowaniu obsługującym Państwowy Rejestr Granic. Od roku 2007 zajmował się głównie algorytmami opracowania obserwacji fazowych GPS, algorytmami względnego pozycjonowania GPS (tzw. postprocessingu), przy wykorzystaniu wielopunktowych (wieloodbiornikowych) i długich (do 24h) sesji obserwacyjnych. Najważniejszym wdrożeniem z tego zakresu jest oprogramowanie modułu automatycznego postprocessingu APPS w serwisie POZGEO krajowego systemu stacji referencyjnych GPS: ASG-EUPOS.

Podkreślić należy, że Profesor Roman Kadaj posiada I stopień specjalizacji zawodowej oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Na podstawie wniosków środowiskowych, otrzymał srebrną (1979) i złotą (1982) Odznakę Honorową SGP oraz w roku 1990 - srebrną odznakę "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii". Na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej został powołany w roku 2003. W latach 2003 - 2014 pełnił funkcję kierownika Katedry Geodezji im. K. Weigla. W 2017 otrzymał tytuł Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej. Był jednym z twórców i inicjatorów kierunku Geodezja i planowanie przestrzenne otwartym 2019 r. na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Niestety, ciężka nieuleczalna choroba przerwała Jego pełne zaangażowanie twórcze, pracę naukową i dydaktyczną.

Dr inż. arch. Piotr Ochab laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii 24/11/2023

Śpieszymy z dobrymi wiadomościami 🙂
Pracownik Katedra Geodezji i Geotechniki dr inż. arch. Piotr Ochab laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Serdecznie GRATULUJEM ! 🙂

Więcej informacji w linku poniżej.

Dr inż. arch. Piotr Ochab laureatem Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii Nagroda została przyznana za rozprawę doktorską pt. „Wpływ zagrożeń osuwiskowych na przydatność terenu do zabudowy”.

Photos from Katedra Geodezji i Geotechniki's post 24/07/2023

Miło nam poinformować, że w dniu 12.07.2023 r., na kierunku studiów Geodezja i planowanie przestrzenne odbyła się historyczna pierwsza obrona dyplomowa ! Wszystkim dyplomantom serdecznie GRATULUJEM !!

07/03/2023
Photos from Katedra Geodezji i Geotechniki's post 18/01/2023

Samo się nie zrobi ! Studenci kierunku Geodezja i planowanie przestrzenne w akcji 💥

Photos from Naukowe Koło Geodetów GLOB's post 22/12/2022

W dniu 09.12.2022 działające przy naszej Katedrze Naukowe Koło Geodetów GLOB uczestniczyło w VII Forum Uni-Biznes Geodezja Studenci Przedsiębiorcy, które zorganizowało Koło Naukowe Geodetów DAHLTA z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

NOWI DOKTORZY W KATEDRZE GEODEZJI I GEOTECHNIKI 19/12/2022

Z wielką radością informujemy, że dwóch naszych pracowników obroniło swoje prace doktorskie. Promotorem była Kierownik Katedry Geodezji i Geotechniki, dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz. Serdeczne gratulacje od koleżanek i kolegów z Katedry dla:

dr inż. Wandy Kokoszki,
dr inż. arch. Piotra Ochaba,

Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym!!!

Gratulujemy!!!

NOWI DOKTORZY W KATEDRZE GEODEZJI I GEOTECHNIKI ZAPRASZAMY

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Szkoła w Rzeszów?

Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Lokalizacja

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Poznańska 2
Rzeszów
35-084
Inne Edukacja i nauka w Rzeszów (pokaż wszystkie)
Centrum Marketingu i Biznesu - Szkolenia i Social Media Centrum Marketingu i Biznesu - Szkolenia i Social Media
Dąbrowskiego 75A/11
Rzeszów, 35-045

Realizujemy szkolenia oraz świadczymy usługi marketingowe. Sala szkoleniowa - Dąbrowskiego 75A/11

Praca Pasja Pieniądze Praca Pasja Pieniądze
Rzeszów

Motoryzacja...Technologia....Finanse... czyli Praca...Pasja....Pieniądze.... Zapraszam serdecznie! Wojtek z 3P:)

Edu-Tech Konrad Szałęga Edu-Tech Konrad Szałęga
Rzeszów

Przybliżam tematykę nauk inżynierskich w przystępny sposób.

Szkoła Wrażliwych Serc Szkoła Wrażliwych Serc
Bernardyńska 4
Rzeszów, 35-068

Fundacja Mary’s Meals Polska we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie zaprasza Państwa Szkołę do udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szkoła Wrażliwych Serc”.

Experymentarium 3Z Experymentarium 3Z
Ulica Pułaskiego 3
Rzeszów, 35-011

Pracownia stworzona przez pasjonatów, którzy od dekady zajmują się popularyzacją nauki i techniki.