Blue Cell International

Blue Cell International

Operating as usual

25/09/2018

Deklarate e perbashket nga Blue Cell International dhe Kosovo Physicians for Social Responsibility .
Shprehim ngushellimet me te sinqerta per familjen dhe shoqerine e Studentit te Fakultetit te Mjekesise, Universiteti I Prishtines, Leutrim Gjini, I cili ndrroje jete ne oret e vone te mbremjes se kaluar nga nje gjendje shendetesore e percaktuar si aneurizem aortale.
Njeheresh, duke marre parasysh deklaratat e dhena ne gjendjen stresuese te studentit, kerkojme nga mekanizmat universitar qe te hartojne strategjine per parandalimin e morbiditeti dhe mortaliteti ne mesin e studenteve te mjekesise:
- Te hartohen mekanizma mbrojtes edukues per menaxhimin e stresit me profesionite psikologe dhe social.
- Te behet vleresimin I pergjithshem I gjendjes mentale te studenteve te mjekesise ne menyre qe te mirren mekanizma preventues te morbiditeteve te tilla
- Te sigurohen kesjhillime me psikolog per studentet e mjekesise
- Te punesohet nje psikolog ne fakultetin e mjekesise.
Blue Cell International & Kosovo Physicians for Social Responsibility

06/07/2018

"Nasilstvo i agresija vrz zdravstvenite rabotnici - rastecki problem vo svetot, a i kaj nas! Pojava za koja treba da se izdigne svesnosta i problem na koj treba da se pristapi od site sferi na opshtestvoto, so ogled na toa deka zdravstvoto i nositelite na zdravstvenata dejnost se eden od glavnite stolbovi na opshtestvoto. Namesto dosetlivi, potsmevlivi repostiranja od medicinski dokumenti so cel na neosnovano ocrnuvanje, ajde da shirime empatija 💕 "
- Dr. Sead Zeynel

06/10/2017

Fushatë kundër Kancerit të Gjirit

Sepse ne jemi pjesë e vetëdijësimit!
Mos i anashkalo kontrollat mjekësore.
Informohu dhe kujdesu për trupin tënd! Cakto dhe realizo kontrolla të rregullta te mjeku amë...

Kampanjë e organizuar nga ana e Unionit te studentëve të mjeksisë në Maqedoni, në bashkëpunim me Fondacionin Dauti. E përkrahur nga MoneyGram dhe Blue Cell I...

06/10/2017

Кампања против Рак на Дојка

Sepse ne jemi pjesë e vetëdijësimit!
Mos i anashkalo kontrollat mjekësore.
Informohu dhe kujdesu për trupin tënd! Cakto dhe realizo kontrolla të rregullta te mjeku amë...

Кампања организирана од страна на Сојузот на студенти по медицина на Македонија во соработка со Фондација Даути. Подржано од MoneyGram и Blue Cell Internatio...

05/10/2017

Krenarë me mjekët tanë! Të priftë e mbara Dr.Dini Rush*ti

ТВОЈ ДОКТОР - Д-р Мухамедин Рушити – лекар по општа медицина

Наспроти предизвиците со кои се соoчуваме секој ден со разни патологии, а должноста на лекарот кој го има и својот ентузијазам, особено кога се постигнува да се врати насмевката на едно тажно лице.

Денеска имаме работа со едуцирани и добро информирани пациенти за своите болести затоа од лекарот се бара да носи висока одговорност и биде во чекор со најновите трендови и студии во медицинската наука.

Актуелно работам како лекар по општа медицина во приватната ординација Едиал Медика во Тетово што ja исполнува мојата желба да ја почнам лекарската професија од примарната медицина. Максималната грижа за пациентите и добрите постигнати резултати прават уште повеќе да ја засакам ова професија и да им бидам благодарен на моите учители.

---

MJEKU YT- Dr. Muhamedin Rush*ti – Mjek i përgjithshëm

Pëkrundër sfidave që përballemi çdo ditë me patologji të ndryshme, detyra e mjekut ka edhe entuziazmin e vet në momente kur arrin të kthesh buzëqeshjen nga një fytyrë e zymtë.

Sot kemi punë me pacient të edukuar dhe mirë të informuar për sëmundjen e tyre andaj nga mjeku kërkohet të mbajë përgjegjësi të lartë si dhe jetë në hap me trendet dhe studimet me të reja në shkencën mjekësore.

Aktualisht punoj si mjek i përgjithshëm në ordinancën private Edial Medika në Tetovë që përmbush dëshirën time që karieren e mjekut ta filloj nga mjekësia primare. Përkujdesi maksimal ndaj pacienteve dhe rezultatet e mira bejnë që ta dua kët profesion ende më shumë si dhe të jem falenderues ndaj mësuesëve të mi.

29/08/2017

Keep calm.. Dr. Sead Zeynel

ТВОЈ ДОКТОР – д-р Сеад Зејнел, специјалист-интернист, Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

Врвни професионалци, во својство на професори, асистенти и ментори, од Медицинскиот Факултет во Скопје ми го овозможија напредокот во медицината, најпрво со стекнување на титулата доктор по медицина, а потоа и завршување на специјализацијата по интерна медицина.
Како специјалист кој доаѓа од терциерното здравство, Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија, моето гледиште за медицината иако поминува низ призмата на академската средина во која работам, во исто толкава мера е обликуванo и во “рововите” на секојдневната клиничка пракса. Истата работна средина овозожува тимска работа, во која соработката и поддршката од колегите придонесува во континураното изострување на моите клинички вештини.
Имајќи ја можноста да работам во областа на пулмологијата, која во сегашноста претставува една од областите со галопирачки напредок, при практицирањето на медицината базирана на научни докази, се трудам да не ги заборавам исконските одлики на лекарската професија стара повеќе од три илјади години, а тоа се емпатијата и сочувството.
Верувам во модерно здравство, но со човечки лик. Обземен од страв и болка, болниот станува повеќе од самата негова болест. Оттука, вниманието, почитта и грижата за секој пациент како посебно човечко битие сметам дека е безвременски лек.
Ниедно задоволство не е слично како чувството на исполнетост кога се помага на болните, поради што се чувствувам извонредно привилегиран како доктор.

----

MJEKU YT- Dr.Sead Zejnel, specialist- internist në Klinikën Universitare për Pulmologji dhe Alergologji.

Profesionistët me arritjet më të larta nga Fakulteti i Mjeksisë në Shkup sikurse që ishin shumë profesorë, asistentë dhe mentorë, më mundësuan ngritjen time profesionale në medicinë, sëpari duke fituar titullin doktor i medicinës dhe pastaj duke përfunduar specializimin në degën e Mjeksisë Interne.
Si specialist i nivelit terciarë të shëndetësisë, në Klinikën Univerzitare për Pulmologji dhe Alergologji, pikëpamjet e mija për mjeksinë, edhepse kalojnë në prizmën e një mjedisi akademik në të cilin po punoj, në përmasa të njejta ato formohen nga praksa klinike e përditshme. E njëjta hapsirë cila kërkon punën ekipore, në të cilën bashkpunimi dhe mbështetja nga kolegët mundësuan që aftësitë e mija profesionale të pasurohen në vazhdimsi. Duke pasur mundësinë të punoj në fushën e pulmologjisë, drejtim i cili momentalisht është duke parë një përparim galopues, duke praktikuar mjeksinë të bazuar në fakte, mundohem të mos i harroj asnjëherë vlerat e lashta të profesionit të mjekut të cilat janë të vjetra që tre mijë vjet, e ato janë empatia dhe dhembshuria.
Besoj në mjeksinë moderne, por me një qasje njerëzore. I kapluar nga frika dhe dhimbja, personi i sëmurë bëhet më tepër se sëmundja e tij. Si rrjedhojë e kësaj, vëmendja, respekti dhe kujdesi për çdo pacient si një qenie njerëzore e veçantë, mendoj se është një ilaç pa përkufizim kohorë.
Asnjë kënaqësi nuk është e ngjajshme sikurse ndjenja që të përmbush kur i ndihmon një të sëmuri, gjë që më bën të ndjehem jashtzakonisht i privilegjuar si mjek.

---

DOKTORUNUZ – Dr. Sead Zeynel, Dahiliye Uzmanı, Göğüs Hastalıkları ve Alerji Üniversite Kliniği Tıp doktoru unvanını elde etmemde Üsküp Tıp Fakültesi profesörleri, asistanları ve danışmanları gibi üst düzey uzman öğretim üyeleri bana yardımcı olmakla beraber sonrasında da iç hastalıklar uzmanı olarak tıp alanında ilerlemememde desteklerini esirgemediler.
Göğüs Hastalıkları ve Alerji Üniversite Kliniği’nde, tersiyer (üçüncül) sağlık uzmanı olarak, tıpsal deneyimimin çalıştığım akademik prizmadan geçmesiyle birlikte, günlük hastane ortamlarında uygulamalara dahil olmamla deneyimim şekil almıştır. Bilhassa hastane ortamlarındaki ekip çalışmaları, işbirlikler ve desteklerle hevesimin körüklenerek kaabiliyetimin artmasına yardımcı olmuştur.
Günümüzün hızla ilerleyen dalı olan göğüs hastalıkları (pulmoloji) bölümünde çalışma fırsatına sahip olmam, tıbbı bilimsel çalışmalara dayalı uygulamalarımda, 3000 yıldan eski olan tıp mesleğinin ilkelerini, empati ve merhamet duygularından mahrum kalmadan, unutmamaya çalışıyorum.
Modern sağlığa hümanist bakışla inanmaktayım. Korku ve acıyla dolu hasta aslında kendi hastalığının en tepesindeki kişidir. Bu nedenden dolayı hastaya özel bir birey olarak gösterilen ilgi, saygı ve önem şahsımca ebediyete dek değişmeyecek olan en kıymetli ilaçtır.
Hastaya yardım etmenin dışında bana hiçbir şey daha büyük zevk veremez. Bundan dolayı doktor olmanın kendime verilmiş bir ayrıcalık olduğu kanısındayım.

10/07/2017

Blue Cell International

Të nderuar kolegë,
Ju lutemi të klikoni linkun e mëposhtëm dhe ta mbushni anketën që e përcjell Shoqara e mjekëve specializantë ShMS për kurikulumin edukativ dhe kushtet e punës përgjatë specializimit.

Të nderuar kolegë,
Ju lutemi të klikoni linkun e mëposhtëm dhe ta mbushni anketën që e përcjell Shoqara e mjekëve specializantë ShMS për kurikulumin edukativ dhe kushtet e punës përgjatë specializimit.

https://www.surveymonkey.com/r/5R92XFQ

09/07/2017

Здружение на Лекари Специјализанти  Survey

Të nderuar kolegë,
Ju lutemi të klikoni linkun e mëposhtëm dhe ta mbushni anketën që e përcjell Shoqara e mjekëve specializantë ShMS për kurikulumin edukativ dhe kushtet e punës përgjatë specializimit.

https://www.surveymonkey.com/r/5R92XFQ

surveymonkey.com Web survey powered by SurveyMonkey.com. Create your own online survey now with SurveyMonkey's expert certified FREE templates.

18/05/2017

BCI në ProVita

BCI në ProVita

15/05/2017

, , , ,
3 Kryetarë, 3 Shoqata në bashkëveprim. Mjekët dhe fushat e veprimtarisë së tyre! Ju lumtë djema! ☤🎩👏 Na ndiqni në MTV2 - ProVita

15/05/2017

Vip WebTV - МРТ 2

Pas pak, me fillim ne ora 20:00, na ndiqni drejtpersedrejte ne MTV, apo online permes lidhezes

https://webtv.vip.mk/mrt2

webtv.vip.mk Гледајте Vip WebTV онлајн - македонски ТВ канали во живо.

15/05/2017

In partnership with the Association of Residents and Young Doctors of Macedonia, Macedonian Medical Student’s Association, Blue Cell International and few more to come in the following period, we are excited to share this big event that will be held in Hotel Continental – Skopje

14/05/2017

Medical Peace and Refugees work workshop going on..

13/05/2017

Pcychological aspects of work

13/05/2017

Junior Doctors’ Network – Hellas

Junior Doctors’ Network – Hellas, Skype presentation by Dr. Kostas Roditis

Fehim Esen, Saliamet Emini, Sead Zeynel, Besnik Hamiti, Dini Rush*ti, Vegim Zhaku, Jehona B. Krasniqi

12/05/2017

Nenad Lazarov

12/05/2017

40th International Medical Scientific Congress

11/05/2017

We are ready!

09/05/2017

Blue Cell International's cover photo

09/05/2017

Meeting with the Science club of the Faculty of Medicine, State University of, in order to present the programme of the 40th International Medical Scientific Congress & South-East European young Doctors Summit

01/05/2017

43rd International Medical Scientific Congress - Ohrid, R. North Macedonia

BREAKING NEWS: Early Registration and payment extended to 5th of May!

CHECK OUT the latest AGENDA of the 40th IMS Congress & South-East European Summit for residents and young doctors - All sessions, workshops, training courses, lectures, etc.....more to come the following week, Stay tuned and Register now!

15/02/2017

Vazhdojmë

26/01/2017

Blue Cell International

BCI ne ProVita

26/01/2017

BCI ne ProVita

BCI ne ProVita

10/11/2016
31/05/2016

BCI në ProVita

Pas realizimit të sukseshëm të STARS 2, një pjesë e ekipit të BCI-së realizuan një emision të shkurtër, një emision relaksi mbi jetën e mjekut në Maqedoni. Ju ftojmë të ndjekim sëbashku ProVitën me mysafirë: Valvita Reçi, AiDa Dalipi Saiti, Anila Bellçishta, Dini Rush*ti dhe Besnik Hamiti.

Një falënderim i veçantë për realizimin e këtij emisioni, zonjës Sevdije Metaj-Zuber

28/05/2016
23/05/2016

Sonte në ProVita 20.00, na ndiqni!

08/05/2016

Workshop

Want your school to be the top-listed School/college in Skopje?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

BCI në ProVita
Pcychological aspects of work
Junior Doctors’ Network – Hellas
Nenad Lazarov
40th International Medical Scientific Congress
BCI ne ProVita
BCI në ProVita
Workshop
Fjalimi i Muhamedin Rushitit
AiDa Dalipi-Saiti
Prezantimi i Habil Dautit

Location

Category

Address


Hristijan Todorovski Karposh Boulevard #5
Skopje
1000
Other Education in Skopje (show all)
Korcagin Korcagin
3-ta Makedonska Brigada 9
Skopje, 1000

the best school in the balkan

Logos Oxford Logos Oxford
20 Oktomvri Br. 8
Skopje

T.C. Üsküp Eğitim Müşavirliği T.C. Üsküp Eğitim Müşavirliği
T. C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği UI. Slavey Planina Bb 1000 Skopje/Macedonia
Skopje

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği

Gradinka Raspeana Mladost Gradinka Raspeana Mladost
R***r Boskovik Br. 6
Skopje

Macedonian Diatom Society-MDS Македонско Дијатомолошко Друштво МДД Macedonian Diatom Society-MDS Македонско Дијатомолошко Друштво МДД
Arhimedova 3
Skopje

Македонско Дијатомолошко Друштво МДД Скопје

ADP - North Macedonia ADP - North Macedonia
Mother Thresa
Skopje, 1000

ADP North Macedonia, është degë e ADP-s, që selinë qendrore e ka ne Prishtinë.

LinkAcross Development Center LinkAcross Development Center
Ulica Helsinki 47
Skopje, 1000

Центарот за Развој нуди програми за развој на компании

lcf_clubs_macedonia lcf_clubs_macedonia
Ulica Kosturski Heroi 4B
Skopje, 1000

thebell_languagecenter thebell_languagecenter
Skopje, 1000SKOPJE

Центар за странски јазици

English Time English Time
Partizanski Odredi 80
Skopje, 1000

We offer English and German lessons for children, teens and adults. Preparation for levels A1-B2 - ge

Your language nomad Your language nomad
Skopje

Иновативен начин за изучување на странски јазик.Секојдневна интеракција во времетраење од 30 минути.