Fondacioni Albiz

Misioni i Fondacionit ALBIZ është fuqizimi dhe avancimi i komunitetit/shoqërisë duke krijuar mun

Vizioni i Fondacionit ALBIZ është të jetë lider në promovimin e përgjegjësis shoqërore korporative dhe filantropisë, nëpërmjet organizimit dhe inicimit të programeve edukativo-arsimore, ekonomike dhe sociale për zhvillimin e shoqërin ku vepron. The vision of ALBIZ Foundation is to be a leader in promoting corporate social responsibility and philanthropy through the organization and initiating of

Operating as usual

Photos from Fondacioni Albiz's post 17/04/2024

🌟 Sot, kremtuam një bashkëpunim të fuqishëm të sektorëve në konferencën finale të projektit Platforma për Investime në Komunitet, implementuar nga Fondacioni Albiz!

💼 Nga udhëheqësit e biznesit deri te delegatët e BE-së, eksploruam si bashkëpunimi ndërsektorial drejton fuqizimin e komunitetit.

🌍 Momentet kulmore përfshin diskutime të paneleve mbi fuqizimin e komuniteteve lokale për zhvillimin socio-ekonomik dhe ndarjen e praktikave më të mira për rritjen komunitare.

Shprehim falënderimin tonë për pjesëmarrjen në panel të z. Xhemail Dauti dhe z.Taip Jakupi si donator të Fondacionit Albiz, si dhe fjalimin e shquar të Irena Ivanova nga Delegacioni i BE-së, Nikica Kusinikova nga organizata Konekt dhe ekspertin Gligor Mihailovski. 🙌

🎉 Gjithashtu, promovuam fituesit tanë të 14 granteve në kuadër të projektit, duke treguar iniciaitivat që u realizuan në katër rajone. Për 40 muaj, 18 organizata dhe mbi 5,000 individë u bashkuan fuqishëm, duke organizuar mbi 200 evente 🚀

Falemnderojmë partnerët Multikultura, CSCD dhe NOVUS për përkushtimin e tyre në këtë projekt. Poashtu, shprehim mirënjohjen tonë të ndaj Delegacionit Evropian për mbështetjen financiare të pazëvendësueshme, e cila ka qenë vendimtare në realizimin e vizionit tonë.
***
🌟 Денес, прославивме моќна соработка на сектори на завршната конференција на проектот Платформа за инвестиции во заедницата, имплементиран од Фондацијата Албиз!

💼 Од бизнис лидери до делегати на ЕУ, истраживме како меѓусекторската соработка го поттикнува зајакнувањето на заедницата.

🌍 Главните точки вклучија панел дискусии за зајакнување на локалните заедници за социо-економски развој и споделување на најдобрите практики за раст на заедницата.

🌟 Изразуваме благодарност за учеството на панелот на г. Џемаил Даути и г-дин Таип Јакупи како донатори на Фондацијата Албиз, како и извонредниот говор на Ирена Иванова од Делегацијата на ЕУ, Никица Кусиникова од организацијата Конект и експертот Глигор Михаиловски. 🙌

🎉 Исто така, ги промовиравме нашите добитници на 14 грантови во рамките на проектот, прикажувајќи ги иницијативите што беа спроведени во четири региони. За 40 месеци, 18 организации и над 5,000 поединци се собраа силно, организирајќи над 200 настани 🚀

Им благодариме на партнерите Мултикултура, ЦСЦД и НОВУС за нивната посветеност на овој проект. Исто така, изразуваме длабока благодарност до Европската делегација за незаменливата финансиска поддршка, која беше одлучувачка во реализацијата на нашата визија.
***
🌟 Today, we celebrated a powerful collaboration of sectors at the final conference of the Community Investment Platform - CIP, implemented by the Albiz Foundation!

💼 From business leaders to EU delegates, we explored how cross-sector collaboration drives community empowerment.

🌍 Highlights included panel discussions on empowering local communities for socio-economic development and sharing best practices for community growth.

We express our thanks for the participation in the panel of Mr. Xhemail Dauti and Mr. Taip Jakupi as donors of the Albiz Foundation, as well as the outstanding speech of Irena Ivanova from the EU Delegation, Nikica Kusinikova from the Konekt organization and the expert Gligor Mihailovski. 🙌

🎉 Also, we promoted our winners of 14 grants within the project, showing the initiatives that were carried out in four regions. For 40 months, 18 organizations and 5,000+ individuals came together strongly, organizing 200+ events 🚀

We thank the partners Multikultura, CSCD and NOVUS for their commitment to this project. Also, we express our deep gratitude to the European Delegation for the irreplaceable financial support, which has been decisive in the realization of our vision.

16/04/2024

🌟📜 Fondacioni Albiz fton të gjithë talentët e rinjë të bëhen pjesë e konkursit letrar "Mbrëmje Poetike"

📆 Afati për aplikim: 30 Prill 2024

👇🏼 Për detaje shtesë, klikoni këtu: https://shorturl.at/jtuY6

✨ Aventura poetike po fillon, bashkohu me ne!

Photos from Fondacioni Albiz's post 15/04/2024

📌 Sot, Fondacioni Albiz në bashkëpunim me Eftinija Impeks dhe Tempo Profili 99, realizuan një donacion të rëndësishëm për institucionet shëndetësore. Donacioni përfshinte pjesën e dytë të dhurimit të karrocave për nevojat e pacienteve, respektivisht 200 karroca, të cilat do të shpërndahen në shtëpitë e shëndetit në nivel kombëtar.

🏥 Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Demiri, ka pritur me kënaqësi këtë donacion dhe shprehu falënderimin e tij të thellë për kontributin dhe solidaritetin e kompanive të lartpërmendura. Ky veprim shënon një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të kushteve dhe shërbimeve shëndetësore në vend, duke ndihmuar në lehtësimin e qasjes dhe kujdesit ndaj pacienteve në nevojë. Vlera e këtij donacioni është 630.000 denarë.

📌 Денес, Фондацијата Албиз во соработка со Ефтинија Импекс и Темпо Профили 99, реализирале уште една донација во здравствените установи. Донацијата го опфати вториот дел од иницијативата за донирање на колички за потребите на пациентите, поточно 200 колички, кои ќе бидат дистрибуирани до здравствените домови на национално ниво.

🏥 Министерот за здравство, г. Илир Демири со задоволство ја поздрави оваа донација и изрази длабока благодарност за придонесот и солидарноста на споменатите компании. Оваа акција означува важен чекор кон подобрување на здравствените услови и услуги во земјата, помагајќи да се олесни пристапот и грижата за пациентите на кои им е потребна. Вредноста на оваа донација е 630.000 денари.

02/04/2024

Today together with USAID North Macedonia we join hands in recognition of World Autism Awareness Day.

Sot sëbashku me USAID North Macedonia zgjatim duart në mirënjohje të Ditës Botërore për ngritjen e vetëdijes për Autizmin.

Денеска заедно со USAID North Macedonia ги подаваме рацете во знак на благодарност на Светскиот Ден за подигање на свеста за Аутизмот.

02/04/2024

In North Macedonia and around the world, USAID is committed to empowering local communities to identify and address their own development challenges. On World Autism Awareness Day, read how USAID helped one village create an inclusive space for elementary school students: https://usaid.link/h8u

Photos from Fondacioni Albiz's post 29/03/2024

💡Përfundoi faza e parë e përzgjedhjes së start-up kompanive 🚀
📅 Më 27 mars, në Kumanovë, Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, në partneritet me GIZ-in, në kuadër të thirrjes për start-up kompani për “All Biz Аkceleratorin” e përfundoi fazën e parë të përzgjedhjes së start-up-ve të cilët do të ndjekin programin e akceleratorit.
📥Në këtë thirrje arritën gjithsej 52 aplikime. Të dejtë aplikimi kishin start-up kompani nga rajoni Verilindor i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
📌 Nga ky numër i përgjithshëm i aplikimeve për eventin e pitching sesionit u ftuan 18 kompani të cilat patën rastin t’i prezantojnë idetë e tyre para komitetit investues, investuesve potencial, përfaqësuesve të GIZ si dhe përfaqësuesve të All Biz Akceleratorit.

***

💡Заврши првата фаза од изборот на старт-ап компании 🚀
📅 На 27 март, во Куманово, Фондацијата за развој на образованието и културата Албиз, во партнерство со ГИЗ, во рамки на повикот за старт-ап компании за „All Biz Accelerator“, ја заврши првата фаза од изборот на старт-ап кои ќе ја следат акцелераторската програма.
📥На овој повик пристигнаа вкупно 52 апликации. Апликантите беа старт-ап компании од североисточниот регион на Република Северна Македонија.
📌 Од вкупениот број на апликации за настанот за пичинг сесија, беа поканети 18 компании кои имаа можност да ги претстават своите идеи пред инвестицискиот комитет, потенцијалните инвеститори, претставниците на ГИЗ и претставниците на All Biz Accelerator.

08/03/2024

Fondacioni Albiz shënon rolin thelbësor të grave në avancimin e shoqërisë. 🌺
Dëgjoni historitë frymëzuese që zbulojnë fuqinë dhe ndikimin e tyre në ndërtimin e një bote më të drejtë për të gjithë.🌟

***
Фондацијата Албиз ја означува суштинската улога на жената во унапредувањето на општеството. 🌺
Слушајте инспиративни приказни кои ја откриваат нивната моќ и влијание во градењето на поправеден свет за сите.🌟

***
Albiz Foundation marks the essential role of women in the advancement of society. 🌺
Hear inspiring stories that reveal their power and influence in building a fairer world for all.🌟

Opening of a youth club in Tearce 06/03/2024

Të rinjtë e Tearcës marrin drejtimin! 👥
Duke festuar hapjen madhështore të një hapësire krejt të re kushtuar projekteve të drejtuara nga të rinjtë. Drejtoresha e USAID Jeri Dible theksoi rëndësinë e aktiviteteve të angazhimit të të rinjve të drejtuar nga të dhënat.

Kjo iniciativë u financua nga USAID North Macedonia përmes projektit tonë Investime me ndikim shoqëror në komunitete, zbatuar nga Fondacioni Albiz.

***

Младите на Теарце водат!👥
Прославување на свеченото отворање на сосема нов простор посветен на проекти водени од младите. Директорката на УСАИД Јери Дибле, ја истакна важноста на активностите за младинско ангажирање водени од податоци.

Оваа иницијатива беше финансирана од USAID North Macedonia преку нашиот проект Инвестиции со општествено влијание во заедниците, имплементиран од Фондацијата Албиз.

***

The youth of Tearce take the lead! 👥
Celebrating the grand opening of a brand-new space dedicated to youth-driven projects.
Our Country Representative, Jeri Dible emphasized the importance of data-driven youth engagement activities.

This initiative was funded by USAID North Macedonia through our project Social Impact Investments in Communities, implemented by the Albiz Foundation.

Opening of a youth club in Tearce The youth of Tearce take the lead! Celebrating the grand opening of a brand-new space dedicated to youth-driven projects. Jeri Dible, the USAID/North Macedonia Country Representative, emphasized the importance of data-driven youth engagement activities. Excited to see plans for debate clubs, karaoke...

05/03/2024

📌Fondacioni Albiz arriti t’i mobilizojë forcat dhe përpjekjet e përbashkëta për të bërë investime ku u zgjidhën nevojat e komunitetit.

Ky model i suksesshëm i veprimit të përbashkët i forcon lidhjet mes sektorëve të ndryshëm dhe jep mundësi për rritje dhe zhvillim të gjitha palëve të përfshira.💼🤝

***

📌Фондацијата Албиз успеа да ги мобилизира заедничките сили и напори за да се направат инвестиции каде се решија потребите на заедницата.

Овој успешен модел на заедничко дејство ги засилува врските меѓу различните сектори и дава можности за раст и развој за сите вклучени страни.💼🤝

01/03/2024

📈Suksesi i aktiviteteve gjatë vitit 2023 nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e bizneseve private, partneritetit me institucionet dhe agjencitë ndërkombëtare, si dhe përkushtimin e pushtetit lokal, sektorit civil dhe vetë komunitetit lokal.🤝

****

📈Успехот на активностите во текот на 2023 година немаше да беше можен без поддршката на приватниот бизнис, партнерството со меѓународните институции и агенции, како и посветеноста на локалната самоуправа, граѓанскиот сектор и самата локална заедница.🤝

27/02/2024

Ju përcjellim atmosferën nga ndarja e bursave për gjeneratën e 13-të të bursistëve të Fondacionit Albiz 🎓🌟

Ви ја проследувамe атмосферата од доделувањето на стипендии за 13-та генерација на стипендисти на Фондација Албиз 🎓🌟

Photos from Fondacioni Albiz's post 21/02/2024

Promovohet gjenerata e trembëdhjetë e bursistëve! 🎓

Më 20 shkurt 2024, në objektin e Teatrit Popullor Maqedonas, Fondacioni për Zhvillimin e Arsimit dhe Kulturës Albiz e promovoi zyrtarisht gjeneratën e re të bursistëve për vitin akademik 2023/2024!

Në një mbrëmje plot me miq të Fondacionit Albiz, u ndanë 175 bursa për studentët e talentuar, të cilët vijnë nga universitete të ndryshme nga i gjithë vendi. Programi i bursave nuk do të ishte i mundur pa përkrahjen e kompanive private, donatorë të Fondacionit Albiz. Programi “Bursa për studentë” bën një ndryshim të rëndësishëm në jetën e tyre!

📚 Po ashtu, 10 studentëve të diplomuar gjatë vitit 2023, me notë mesatare mbi 9, iu ndanë mirënjohje dhe çmim me vlerë prej 1.000 euro për suksesin e tyre gjatë studimeve.

👏 Në fjalën e tij përshëndetëse, z. Besir Dernjani, drejtor ekzekutiv i Fondacionit Albiz, tha se “Fondacioni Albiz si lider në promovimin e filantropisë dhe përgjegjësisë shoqërore të kompanive, ka ndikuar që të ndryshojë kulturën e mbështetjes, duke kthyer në kontribut të veçantë të kompanive në shoqëri. Në filozofinë tonë, sektori privat është pjesë e rëndësishme, jo vetëm në zhvillim ekonomik të një shoqërie por edhe në krijimin e vlerave të mirëfillta shoqërore, si kujdesin dhe mbështetjen për të tjerët.”

Në këtë mbrëmje të pranishmëve ju drejtua kryeministri i RMV, z. Talat Xhaferi i cili mes tjerash tha se “Investimi te të rinjtë, në njohuritë e tyre, është investim në përmirësimin dhe përsosjen e të gjithë sistemit në vend”. Fondacioni Albiz një bashkëpunim të mirëfilltë ka edhe me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të RMV.

“Ndjehem i nderuar, por e përjetoj edhe si përkrahje përkushtimin e Fondacionit Albiz ndaj studentëve. Studentë të dashur, sytë i kemi kah ju, sepse ju jeni ardhmëria e shtetit tonë”, tha në fjalën e tij ministri i Arsimit dhe Shkencës, z. Jeton Shaqiri. 🙌

Të pranishmëve iu drejtuan edhe kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore z. Mendi Qyra dhe Rejhan Sulejmani në emër të Këshillit të donatorëve të Fondacionit Albiz.

👉Për fotografitë, vizitoni linkun: https://albiz.org.mk/faqja/4850-2/

***

Промовирана тринаесеттата генерација на стипендистите! 🎓

На 20 февруари 2024 година, во објектот на Македонскиот Народен Театар, Фондацијата за развој на образованието и културата Албиз официјално ја промовираше новата генерација на стипендисти за академската година 2023/2024!

Во вечерта полна со пријатели на Фондацијата Албиз беа доделени 175 стипендии за талентирани студенти кои доаѓаат од различни универзитети од целата земја. Програмата за стипендирање не би била возможна без поддршката од приватните компании, донатори на Фондацијата Албиз.

Програмата „Стипендии за студенти“ прави важна разлика во нивните животи!

📚 Исто така, на 10 студенти кои дипломирале во 2023 година, со просечна оценка над 9, им е доделено признание и награда во вредност од 1.000 евра за успехот во текот на студиите.

👏 Во својот поздравен говор, г. Бесир Дерњани, извршен директор на Фондацијата Албиз, рече дека „Фондацијата Албиз, како лидер во промовирањето на филантропијата и општествената одговорност на компаниите, влијаеше да се промени културата на поддршка, претворајќи ја во посебен придонес на компаниите кон општеството. Во нашата филозофија, приватниот сектор е важен дел, не само во економскиот развој на едно општество, туку и во создавањето на вистински општествени вредности, како што се грижата и поддршката за другите“.

Вечерва на присутните им се обрати премиерот на РМВ, г. Талат Џафери кој меѓу другото рече дека „Инвестирањето во младите луѓе, во нивното знаење е влог во подобрување и усовршување на целиот систем во државата“.

Фондацијата Албиз има вистинска соработка и со Министерството за образование и наука на РМВ. „Се чувствувам почестен, но и посветеноста на Фондацијата Албиз кон студентите ја доживувам како поддршка. Почитувани студенти, погледите ги насочуваме кон вас, бидејќи вие сте иднината на нашата земја“, рече во својот говор министерот за образование и наука, г. Јетон Шаќири . 🙌

На присутните им се обратија и претседателот на Стопанска Комора на Северозападна Македонија, г. Менди Ќура и Рејхан Сулејмани во име на Советот на донатори на Фондацијата Албиз.

👉За слики, посетете го линкот: https://albiz.org.mk/faqja/4850-2/

02/02/2024

🚀 Thirrje të gjithë sipërmarrësve vizionarë! Gati për të nxitur startup-in tuaj në lartësi të reja? Mos kërkoni më tej!

Programi All Biz Akselerator është i hapur për aplikime, duke ofruar një mundësi ekskluzive për individët ambiciozë që t'i kthejnë ëndrrat e tyre të biznesit në realitet. 🌟

Programi dinamik All Biz Akselerator është krijuar për të fuqizuar sipërmarrësit e rinj duke ofruar mjete thelbësore, burime dhe mentorim për hapjen dhe shkallëzimin e bizneseve të suksesshme.

Pavarësisht nëse jeni në fazat e hershme të zhvillimit ose keni nisur tashmë sipërmarrjen tuaj, ky program është përshtatur për të përmbushur nevojat e ndryshme të startup-eve në industri të ndryshme. 🚀

👉Për më shumë, vizitoni linkun: https://shorturl.at/bgkwR
📆 Aplikoni tani dhe sigurojeni mundësinë tuaj!

Afati i fundit i aplikimit është 25 shkurt 2024.

***
🚀 Ги повикуваме сите визионери претприемачи! Подготвени сте да го однесете вашиот стартап до поголем успех? Не барајте понатаму!

Програмата All Biz Акселератор е отворена за апликации, нудејќи им ексклузивна можност за амбициозните поединци да ги претворат своите деловни соништа во реалност. 🌟

Динамичната програма за забрзување на All Biz Акселератор е направена за да ги поттикне новите претприемачи преку обезбедување основни алатки, ресурси и менторство за започнување и зголемување на успешните бизниси.

Без разлика дали сте во раните фази на развој или веќе сте го започнале вашиот потфат, оваа програма е прилагодена да одговори на различните потреби на стартапите во различни индустрии. 🚀

👉За повеќе, посетете го линкот: https://shorturl.at/bgkwR
📆 Аплицирајте веднаш и обезбедете ја вашата шанса!

Крајниот рок за аплицирање е 25 февруари 2024 година.

***
🚀 Calling all visionary entrepreneurs! Ready to take your startup to greater success? Look no further!

The All Biz Acceleration Program is open for applications, offering an exclusive opportunity for ambitious individuals to turn their business dreams into reality. 🌟

The dynamic All Biz Acceleration Program is crafted to empower budding entrepreneurs by providing essential tools, resources, and mentorship for launching and scaling successful businesses.

Whether you're in the early stages of development or have already kickstarted your venture, this program is tailored to meet the diverse needs of startups across various industries. 🚀

👉For more, visit the link: https://shorturl.at/bgkwR
📆 Apply now and secure your chance!

The application deadline is February 25, 2024.

15/01/2024

🎓 Festoni suksesin tuaj me Fondacionin Albiz! 🚀

Fondacioni Albiz shpall konkursin për studentët e diplomuar me notë mesatare mbi 9 gjatë vitit 2023.

Apliko tani për 10 çmimet ! 🏅✨

Për më shumë detaje rreth konkursit, klikoni linkun:
👇https://shorturl.at/uDFNZ

Photos from Community Investment Platform - CIP's post 22/12/2023

⌛️Nën udhëheqësinë e Fondacionit Albiz me shumë sukses po realizohet projekti Platforma për Investime në Komunitet (CIP).
🤝18 Organizata nga Shkupi, Tetova, Dibra dhe Strumica të bashkuara për 1 Mision!

*****

⌛️Under the leadership of Albiz Foundation, the Community Investment Platform (CIP) project is being implemented very successfully.
🤝 18 organizations from Skopje, Tetova, Debar and Strumica united for 1 Mission!

*****

⌛️Под раководство на Фондација Албиз, проектот Платформа за инвестиции во заедницата (ПИЗ) се спроведува многу успешно.
🤝 18 организации од Скопје, Тетово, Дебар и Струмица се обединија за 1 мисија!

Photos from Fondacioni Albiz's post 18/12/2023

🌟 70 të rinj trajnohen si të komunikojnë me publikun 🌟

Gjatë muajve nëntor-dhjetor të këtij viti Fondacioni Albiz organizoi katër trajnime me temën “Të folurit në publik”, pjesë e projektit “Investime me ndikim shoqëror në komunitete” dhe të financuar nga USAID North Macedonia.Trajnimet kanë shërbyer në zhvillimin e aftësive të të folurit publik tek liderët lokal. Trajnimi ka pasur ndikim konkret në përmirësimin e aftësive komunikuese tek rreth 70 pjesëmarrës🗣️.

🕰️Në një kohë kur ndikimet dhe ndryshimet shoqërore janë thelbësore, trajnimi për të folurit në publik ka fituar rëndësi të veçantë si mjet i fuqishëm për zhvillim personal. Pjesëmarrësit janë përgatitur për një komunikim të përsosur, duke e drejtuar rolin e tyre si udhëheqës të projekteve lokale, mbrojtës të çështjeve sociale dhe frymëzues të komuniteteve.

🌟 70 млади се обучени како да комуницираат со јавноста 🌟

Во текот на ноември-декември оваа година, Фондацијата Албиз организираше четири обуки на тема „Јавно говорење“, дел од проектот „Инвестиции со општествено влијание во заедниците“ и финансиран од USAID North Macedonia. Обуките послужија за развој на вештините за јавно говорење меѓу локалните лидери. Обуката имаше конкретно влијание врз подобрувањето на комуникациските вештини кај околу 70 учесници🗣️.
🕰️Во време кога општественото влијание и промените се од суштинско значење, обуката за јавно говорење доби посебно значење како моќна алатка за личен развој. Учесниците се подготвени за совршена комуникација, насочувајќи ја својата улога како лидери на локални проекти, бранители на социјалните прашања и инспиратори на заедниците.

🌟 70 young people are trained how to communicate with the public 🌟

During November-December of this year, the Albiz Foundation organized four trainings on the topic of “Public Speaking”, part of the project “Social Impact Investments in Communities” and financed by USAID North Macedonia. The trainings have served in the development of public speaking skills among local leaders. The training had a concrete impact on the improvement of communication skills for about 70 participants🗣️.

🕰️At a time when social influence and change are essential, public speaking training has gained special importance as a powerful tool for personal development. The participants are prepared for perfect communication, directing their role as leaders of local projects, defenders of social issues and inspirers of communities.

Photos from Центар за социјални претпријатија - Social Enterprises Centre's post 13/12/2023

🚀 Vizitë frymëzuese në Центар за социјални претпријатија - Social Enterprises Centre , pjesë e projektit Aftësim për punësim dhe sipërmarrësi.

🔍 U diskutua për rritjen e punësimit dhe pjesëmarrjes aktive të të rinjve në tregun e punës. Qendra për ndërmarrje sociale me pasion treguan rolin e të rinjve si themelues të ardhshëm.

🌍 Pjesëmarrësit, nga sfondet arsimore të ndryshme, bënë pyetje të ndritshme dhe shfaqën përkushtim për ndarjen e njohurive të fituara.

📎Ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe është pjesë e programit për bashkëpunim ndërkufitar.

07/12/2023

🎉Fondacioni Albiz shpall listën e 175 fituesëve të bursës për vitin akademik 2023/2024.

Në këtë link mund ta gjeni listën fituese të aplikuesve si dhe detaje të tjera👇

https://albiz.org.mk/faqja/4802-2/

Photos from Fondacioni Albiz's post 25/11/2023

🎉Përurohet fusha sportive në kuadër të SHF “Fan Noli” në Trebosh

🤝Në një bashkëpunim të mirëfilltë midis bashkisë lokale, shkollës fillore, Komunës së Zhelinës, individëve të përkushtuar, bizneseve dhe Fondacionit Albiz, Shkolla fillore “Fan Noli” në f. Trebosh, së fundmi u bë me fushë sportive moderne. Kjo iniciativë, e nisur nga një përkushtim i përbashkët i banorëve dhe për mirëqenien e anëtarëve më të rinj të komunitetit tonë, shënon një hap të rëndësishëm për një jetese më të shëndetshme dhe më aktive mes nxënësve të shkollës fillore.

⛹️‍♂️Fusha e rinovuar sportive tani qëndron si një dëshmi e iniciativave të drejtuara nga komuniteti dhe ndikimit pozitiv që ato mund të kenë në jetën e fëmijëve. Përpjekjet e përbashkëta të komunitetit, pushtetit lokal, bizneseve dhe individëve bujarë jo vetëm që kanë transformuar një hapësirë dikur të rrënuar, por kanë krijuar edhe një mjedis ku mund të zhvillohet aktiviteti i shëndetshëm fizik.

⏳Kjo iniciativë është e bashkë financuar nga USAID North Macedonia përmes projektit tonë Investime me ndikim shoqëror në komunitete të zbatuar nga Fondacioni Albiz.

***

🎉Спортското игралиште е свечено отворено во рамките на ОУ „Фан Ноли“ во Требош

🤝Во соработка помеѓу локалната заедница, основното училиште, општина Желино, посветените поединци, бизнисот и Фондацијата Албиз, ОУ „Фан Ноли“ од с. Требош, неодамна доби модерен спортски терен. Оваа иницијатива, започната со заедничка заложба на жителите и за благосостојбата на најмладите членови на нашата заедница, означува важен чекор за поздрав и поактивен животен стил кај учениците од основното училиште.

⛹️‍♂️Реновираното спортско игралиште сега е доказ за иницијативите предводени од заедницата и позитивното влијание што тие можат да го имаат врз животот на децата. Заедничките напори на заедницата, локалната власт, бизнисите и дарежливите поединци не само што го трансформираа некогаш руинираниот терен, туку создадоа и средина каде што може да се одвива здрава физичка активност.

⏳Оваа иницијатива е ко-финансирана од USAID North Macedonia преку нашиот проект Инвестиции со општествено влијание во заедниците имплементиран од Фондацијата Албиз.

24/11/2023

🤝Në bashkëpunim me Shkollën e mesme të Sarajit organizuam ‘Fushatë për mobilizimin e fondeve’ të cilat do të dhurohen për fëmijët me nevojat e veçanta pranë shkollës fillore "Dituria", Saraj.

📈📚Falë mbështetjes së nxënësve dhe sektorit të biznesit, kjo ngjarje u shëndërrua në një storje kuptimplote që do të sjellë ndikim pozitiv në komunitetin tonë.
**
🤝 Во соработка со Гимназијата Сарај, организиравме „Кампања за мобилизација на фондови“ кои ќе бидат донирани на децата со посебни потреби во ОУ „Дитурија“, Сарај.

📈📚Благодарение на поддршката на учениците и бизнис секторот, овој настан се претвори во значајна приказна која ќе донесе позитивно влијание врз нашата заедница.

Photos from Fondacioni Albiz's post 15/11/2023

🤝Fondacioni Albiz në bashkëpunim me kompanitë Eftnija Impeks dhe Tempo Profili 99, realizuan edhe një donacion, kësaj radhe për institucionet shëndetësore.

🦽Në kuadër të këtij donacioni, për Qendrën Klinike “Nënë Tereza” u dhuruan 50 karroca për nevojat e pacientëve, ndërsa 200 të tjera do të shpërndahen në shtëpitë e shëndetit në nivel kombëtar.

📌Pranimi i këtij donacioni u bë nga Ministri i Shëndetësisë, z. Fatmir Mexhiti, i cili shprehu falënderim të thellë për kontributin e çmuar dhe solidaritetin e kompanive të lartëpërmendura.

***
🤝Фондацијата „Албиз“ во соработка со компаниите „Ефтнија импекс“ и „Темпо Профили 99“ реализираа уште една донација, овој пат во здравствени установи.

🦽Во рамките на оваа донација, на Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ за потребите на пациентите беа донирани 50 колички, додека уште 200 ќе бидат поделени во здравствените домови на национално ниво.

📌Донацијата ја прими Министерот за здравство, г. Фатмир Меџити, кој изрази длабока благодарност за вредниот придонес и солидарноста на горенаведените компании.

Photos from Fondacioni Albiz's post 14/11/2023

🌟 Jemi krenar të ndajmë lajmin e mrekullueshëm për një donacion të përfunduar me sukses në Universiteti "Nënë Tereza" në Shkup .

Drejtori i Fondacionit Albiz, z. Besir Dernjani, u mirëprit në një takim pune nga rektori z. Izet Zeqiri, ku u përmbyll me sukses renovimi i plotë i objektit B, falë një donacioni të jashtëzakonshëm me vlerë 120.000 EUR. 🏢👏

🤝Ky kontribut i shkëlqyeshëm është rezultat i bashkëpunimit dhe përkushtimit të kompanive si Alma M, Eftinija Impex dhe Tempo Profil 99. Ata kanë shfaqur një vizion të vërtetë dhe përgjegjësi shoqërore, duke investuar në infrastrukturën arsimore dhe duke kontribuar drejtpërdrejtë në formimin e një të ardhmeje të ndritshme.

Ne jemi të nderuar që të bëhemi dëshmitarë të këtij akti frymëzues, që thellon bashkëpunimin mes biznesit dhe arsimit. Kjo është një tregues i fuqishëm se kur bashkohen forcat, mund të ndërtojmë rrugën drejt një shoqërie më të zhvilluar dhe një arsimi më cilësor.

🙌Faleminderit të gjithëve që kanë bërë të mundur këtë sukses dhe kanë ndihmuar në ndërtimin e një të ardhme të ndritshme për brezat që do të lëmë pas!
**
🌟Со гордост ја споделуваме прекрасната вест за успешно завршената донација во Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.

Директорот на Фондација Албиз, г. Бесир Дерњани, беше пречекан на работна средба од ректорот г. Изет Зеќири, каде што успешно заврши целосното реновирање на објектот Б, благодарение на извонредната донација вредна 120.000 евра.🏢👏

🤝Овој одличен придонес е резултат на соработката и посветеноста на компаниите како Алма М, Ефтинија Импекс и Темпо Профили 99. Тие покажаа вистинска визија и општествена одговорност, инвестирајќи во образовната инфраструктура и директно придонесувајќи за формирање на светла иднина.

Чест ни е што сме сведоци на овој инспиративен чин, кој ја продлабочува соработката помеѓу бизнисот и образованието. Ова е моќен показател дека кога ќе ги здружиме силите, можеме да го изградиме патот кон поразвиено општество и поквалитетно образование.

🙌Им се заблагодаруваме на сите што го овозможија овој успех и помогнаа да се изгради светла иднина за генерациите што доаѓаат!

Photos from Fondacioni Albiz's post 01/11/2023

🎉 Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës ALBIZ, me një festë solemne ka përmbyllur me sukses projektin "Kursi për rrobaqepësi".

✂️ Kursi i organizuar për herë të pestë rradhazi kombinon me sukses pjesën teorike dhe praktike të programit dhe metodologjisë për rrobaqepësi, gjatë një periudhe dy-mujore. Gjatë ngjarjes, vajzat dhe gratë pjesëmarrëse prezantuan me krenari veshjet e tyre të krijuara gjatë kursit.

🧵 Në përfundim të kursit të gjithë pjesëmarrësit u nderuan me certifikata të merituara për suksesin e tyre. Poashtu, edhe këtë vit, donatorët e Fondacionit Albiz dhuruan maqina për qepje, duke i inkurajuar pjesëmarrëset të vazhdojnë rrugën e tyre me njohuritë e fituara gjatë kursit.

✅ Fondacioni Albiz angazhohet me përkushtim të plotë për të krijuar më shumë hapësira dhe mundësi për të gjithë shoqërinë.

***

🎉 Фондацијата за развој на образование и култура АЛБИЗ, со свечена прослава, успешно го заврши проектот „Курс за шиење“.

✂️ Курсот, организиран петти пат по ред, успешно го комбинира теоретскиот и практичниот дел од програмата и методологијата за кроење, во период од два месеци. За време на настанот, девојките и жените учеснички со гордост ги претставија своите креации создадени за време на курсот.

🧵 На крај на курсот, на сите учесници им беа доделени заслужени сертификати за нивниот успех. Исто така, и оваа година донаторите на Фондација Албиз донираа машини за шиење, охрабрувајќи ги учесниците да го продолжат своето патување со знаењето стекнато за време на курсот.

✅ Фондација Албиз е целосно посветена на создавање повеќе простори и можности за целото општество.

Want your school to be the top-listed School/college in Saraj?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Today together with USAID North Macedonia we join hands in recognition of World Autism Awareness Day. Sot sëbashku me US...
📌Fondacioni Albiz arriti t’i mobilizojë forcat dhe përpjekjet e përbashkëta për të bërë investime ku u zgjidhën nevojat ...
📈Suksesi i aktiviteteve gjatë vitit 2023 nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e bizneseve private, partneritetit me i...
Ju përcjellim atmosferën nga ndarja e bursave për gjeneratën e 13-të të bursistëve të Fondacionit Albiz 🎓🌟Ви ја проследу...
🌍🌱Klubi i të rinjve të Sarajit së bashku me nxënësit e gjimnazit të Sarajit, në kuadër të projektit për “Ivestime me ndi...
🤝Përkrahja nga Fondacioni Albiz vazhdon edhe pas studimeve. Ndiqni deklaratat e gjeneratës të XII-të të bursistëve si dh...
📍Ndiqni se si banorët e Bashkësia Lokale - Fshati Uzurmisht të komunës së Zhelinës, arritën vetë të mobilizojnë mjete ng...
📌Drejtpërsëdrejti nga Festivali i OJQ-ve i organizuar nga Civica Mobilitas. Fondacioni Albiz prezanton me krenari punën ...
ℹ А e dini se kompanitë vendore dhe ndërkombëtare investojnë në komunitetet ku veprojnë me qëllim që t’ia përmirësojnë k...
Liga shkollore në futboll të vogël
Promovohen katër tituj të ri
Ta fuqizojmë urën e besimit | Да го зајакнеме мостот на доверба

Location

Category

Telephone

Address


Str. 20 No. 97
Saraj
1000
Other Saraj schools & colleges (show all)
Lingua Academy Kurse Anglisht-Gjermanisht Lingua Academy Kurse Anglisht-Gjermanisht
Shkup-qair
Saraj, 10000

anglisht-gjermanisht