Institute for Advanced Composites and Robotics

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Institute for Advanced Composites and Robotics, Education, Krusevski pat bb, Prilep.

20/01/2021

📢Нови работни позиции во Институтот за Современи Композити и Роботика (ИСКР) во Прилеп!

🔍Во потрага сме по нови членови на нашиот тим кој работи во креирање на нови решенија во областа на науката на Композитни и Полимерни материјали, Роботика и Информатика!
📌Доколку си Доктор на науки во некоја од овие области и сакаш да работиш со врвни професионалци во одлична и мотивирачка средина, те охрабруваме да испратиш апликација, а ние во најкраток рок ќе те исконтактираме.

🎯За нас само небото е лимит!

👩‍🎓👨‍🎓Во тоа се уверија сите Доктори на науки кои се дел од тимот, а работат на образовни, научни и истражувачки проекти со светски реномирани фирми во многу области.
Те очекуваме и тебе!

Пријави се како:
1. Истражувач во сите звања за една од наставно-научните области: Композитни материјали, Роботика или Информатика (2 извршители) или

2. Соработник – истражувач за една од наставно-научните области: Композитни материјали, Полимерни материјали, Роботика или Информатика (2 извршители)

Институтот за Современи Композити и Роботика (ИСКР) е една од најмодерните истражувачки и образовни институции во Европа, а особено во регионот за современи композитни материјали и роботика.

Нудиме:
- Одлични услови за работа
- Континуирана обука и можност личен и професионален развој

Потребната документација да се достави најдоцна до 03.02.2021г.

За повеќе информации, посетете го следниот линк:
https://www.vrabotuvanje.com.mk/Rabota/401816/Konkurs/

09/07/2020

Го прошируваме нашиот тим на Истражувачи кои работат во ИСКР на полето на композитни материјали и полимерни материјали!

Институтот за Современи Композити и Роботика (ИСКР) е една од најмодерните истражни и образовни институции во Европа, а особено во регионот, за современи композитни материјали и роботика.
📢 Нудиме:
✅ Одлични услови за работа
✅ Континуирана обука и можност личен и професионален напредок

Ова е одлична можност за Доктори на Науки да работат на образовни, научни и истражни проекти со светски реномирани фирми.

📪Потребната документација да се достави до 23.07.2020г.

За повеќе информации, посетете го следниот линк:
https://www.vrabotuvanje.com.mk/Rabota/398209/Konkurs/

fakulteti.mk 15/09/2019

Оглас за вработување во Институтот за современи композити и роботика. Се бараат: Математичари, Информатичари, Машински инженери и Елект

Математичари, информатичари, електро и машински инженери.. Пријавете се!

fakulteti.mk

iacr.edu.mk 20/08/2019

Оглас за вработување: Електро инженер - 2 работни места | IACR - Institute for Advanced Composites and Robotics

Институтот за современи композити и роботика - Прилеп, прв приватен Институт од оваа област на Балканот, вработува

ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕРИ - 2 отворени работни позиции

Рокот за пријавување е до 15.09.2019 год.

Сите детали за огласот: https://iacr.edu.mk/event/oglas-za-vrabotuvanje-elektro-inzener-2-rabotni-mesta/

iacr.edu.mk  Институтот за современи композити и роботика, Прилеп е прв приватен Институт од оваа област на Балканот и има потреба од нов стручен кадар

iacr.edu.mk 20/08/2019

Оглас за вработување: Машински инженер - 2 работни места | IACR - Institute for Advanced Composites and Robotics

Институтот за современи композити и роботика од Прилеп, прв приватен Институт од оваа област на Балканот, има потреба од

МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ - 2 отворени работни позиции

За повеќе информации: https://iacr.edu.mk/event/oglas-za-vrabotuvanje-mashinski-inzener-2-rabotni-mesta/

iacr.edu.mk Институтот за современи композити и роботика, Прилеп е прв приватен Институт од оваа област на Балканот и има потреба од нов стручен кадар

vrabotuvanje.com.mk 19/08/2019

Математичар - Прилеп - Институт за современи композити и роботика

Monday, August 19, 2019
8:45 PM

Институтот за современи композити и роботика, Прилеп е прв приватен Институт од оваа област на Балканот и има потреба од нов стручен кадар

МАТЕМАТИЧАР - 2 РАБОТНИ МЕСТА

Основни одговорности и задачи:
- Истражување и развој на алгоритми за управување и контрола при развој на современи технолошки процеси
- Учесник или носител во научни проекти од техничките науки

Квалификации и компетенции:
- Завршен факултет за математика со прв или втор или трет циклус на студии
- Задолжително познавање на англиски јазик (германски и руски јазик се предност)
Повеќе информации за огласот: https://www.vrabotuvanje.com.mk/Rabota/389936/Matematichar/

За повеќе информации, следете не на:www.iacr.edu.mk

vrabotuvanje.com.mk Математичар

vrabotuvanje.com.mk 19/08/2019

Информатичар - Прилеп - Институт за современи композити и роботика

Monday, August 19, 2019
8:45 PM

Институтот за современи композити и роботика, Прилеп е прв приватен Институт од оваа област на Балканот и има потреба од нов стручен кадар

ИНФОРМАТИЧАР - 2 РАБОТНИ МЕСТА

Основни одговорности и задачи:
- Програмирање и развој на софтвер за управување и анализа на процеси кај автоматски роботизирани машини
- Учесник или носител во научни проекти од техничките науки

Квалификации и компетенции:
- Завршен факултет за информатика со прв или втор или трет циклус на студии
- Задолжително познавање на англиски јазик (германски и руски јазик се предност)
Повеќе информации за огласот: https://www.vrabotuvanje.com.mk/Rabota/389935/Informatichar/

За повеќе информации, следете не на:www.iacr.edu.mk

vrabotuvanje.com.mk Информатичар

21/09/2016

идните Микросамци!

iacr.edu.mk 15/06/2016

Admissions for postgraduate studies 2016 / 2017 | IACR - Institute for Advanced Composites and...

iacr.edu.mk Одбрана на магистерски труд на тема: “Волуменска калибрација на машините“ од студентот Самоил Самак

[06/10/16]   Institute for advanced composites and robotics (IACR) in Prilep announces:

ADMISSIONS FOR POSTGRADUATE STUDIES IN THE FIELD OF ADVANCED COMPOSITES AND ROBOTICS FOR THE ACADEMIC YEAR 2016 / 2017 YEAR

I. ACCREDITED STUDY PROGRAM
1.Modern composites and robotics – 10 candidates.

II.CONDITIONS FOR THE STUDY
1.Studies harmonized with the Bologna credit transfer system.
2.Teaching is conducted in Macedonian and English language in the modern equipped premises (lecture rooms and laboratories) in Prilep .
3.Teaching maintain an eminent Macedonian and foreign professors.
4. The program consists of a teaching part and the preparation of a Master work.

III.CONDITIONS FOR ENROLLMENT
The right of applying have applicants who have completed the first cycle academic studies in duration of four years, i.e., a bachelor's degree (240 European credits) and who graduated in the appropriate or a related study program of the engineering profession as well as of some of the natural-mathematical faculties.

IV.DOCUMENTS FOR ENROLLMENT
- The original or a certified copy of the notary certification of the diploma for completed first cycle of studies (candidates who graduated abroad shall submit verified foreign degree - notary certified);
- Curriculum vitae (CV);
- Certificate of passed exams;
- Confirmation of knowledge of English language;
- Other documents at the request of the IACR.

V. REPORTING OF THE CANDIDATES
The enrolment lasts until 01.09.2016

VI. TYPE OF STUDY
- One year full-time studies in a scope of 60 ECTS credits
- Biannual part-time studies in a scope of 120 ECTS credits

VII. SCIENTIFIC NAME OBTAINED WITH THE STUDY PROGRAM
Master of technical sciences in the field of composite materials (Master of Science in the Field of Composite Materials MSc.).

Note: The Number of candidates is limited to 10 and enrollment will be done after the criteria and to fulfilling of the quota.


All interested candidates for more details can contact the department for enrolment of students:

Institute for advanced composites and robotics (IACR), Prilep

Address: Krusevski Pat bb, Prilep
Web page:www.iacr.edu.mk
Tel.: 048 / 429 - 320; 048 / 434 - 072
E - mail: [email protected]

10/06/2016

Institute for Advanced Composites and Robotics's cover photo

iacr.edu.mk 10/06/2016

Admissions for postgraduate studies 2016 / 2017 | IACR - Institute for Advanced Composites and...

http://iacr.edu.mk/event/admissions-for-postgraduate-studies-1/

iacr.edu.mk Одбрана на магистерски труд на тема: “Волуменска калибрација на машините“ од студентот Самоил Самак

vrabotuvanje.com.mk 12/01/2016

МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ

http://www.vrabotuvanje.com.mk/job-advert/mashinski-inzheneri/28786

vrabotuvanje.com.mk МАШИНСКИ ИНЖЕНЕРИ

10bez10.com 28/07/2012

Нов објект на Институтот за композити и роботика во Прилеп

10bez10.com Во рамките на европскиот истражувачки простор овај Институт е единствениот кој на едно место ги има петте клучни технологии за развој на современи композити за индустријата на авиони, за вселенската

[07/17/12]   MISSION OF THE INSTITUTE FOR ADVANCED COMPOSITES AND ROBOTICS

iacr.edu.mk 10/07/2012

IACR - Institute for Advanced Composites and Robotics

ИНСТИТУТОТ ЗА СОВРЕМЕНИ КОМПОЗИТИ И РОБОТИКА (IACR) - ПРИЛЕП, ОБЈАВУВА:

К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
ВО АКАДЕМСКАТА 2012 / 2013 ГОДИНА

I. АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКA ПРОГРАМА
1. Современи композити и роботика – 10 кандидати.

II. УСЛОВИ ЗА СТУДИРАЊЕ
1. Студиите се усогласени со Болоњскиот кредит трансфер систем.
2. Наставата се одвива на македонски и англиски јазик.
3. Наставата ја одржуваат еминентни македонски и странски професори.
4. Програмата се состои од наставен дел и изработка на магистарска работа.

III. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Право на конкурирање имаат кандидатите што завршиле прв циклус академски студии во траење од четири години, односно додипломски студии (240 европски кредити) и кои дипломирале на соодветна или сродна студиска програма од инжeнерската струка како и на некои од природно-математичките факултети.

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
- Оригинал и заверена копија од дипломата за завршен прв циклус на студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат ностирфицирана странска диплома - нотарски заверена);
- Кратка биографија (CV);
- Уверение за положени испити;
- Потврда за познавање на англиски јазик;
- Други документии по барање на IACR;

V. Пријавување на кандидати
Уписот трае до 01.09.2012

VI. ВИД НА СТУДИРАЊЕ
- Едногодишни редовни студии во обем од 60 ЕКТС кредити (Full time)
- Двогодишни вонредни студии во обем од 60 ЕКТС кредити (Part time)

VII. Научен назив кој се стекува со студиската програма
Магистер на технички науки од областа на современите композити и роботика (Master of Science in Advanced Composites and Robotics, MSc).

Напомена: Бројот на кандидати е ограничен на 10 и уписот ќе се прави по критериумите и до потполнување на квотата


.


Заинтересираните кандидати за подетални информации можат да го контактираат одделението за упис:
Институт за современи композити и роботика, Прилеп
Адреса: Бул. Гоце Делчев 1/1МЕ згр. Македонија, Прилеп
Web – страна: www.iacr.edu.mk
Тел.: 048 - 400 100; 048 – 434 072
E - mail: [email protected]

iacr.edu.mk A composite material is a material in a solid, firm condition, consisted of more than one component, where one is called matrix or bound material, usually polymer, ceramics or metal, in which another component has been added, or in other words, that

08/07/2012

Institute for Advanced Composites and Robotics's cover photo

Location

Category

Telephone

Address

Krusevski Pat Bb
Prilep
Other Education in Prilep (show all)
Ekonomisti - Optimisti Ekonomisti - Optimisti
Prilepski Braniteli Br. 143
Prilep

Мисија: Ние сме креатори на позитивна мисла. Ние дејствуваме. Ние се бориме против песимизмот.

Учи Италјански во Прилеп - Learn italian in Prilep Учи Италјански во Прилеп - Learn italian in Prilep
ул. Питу Гули 6
Prilep

CIAO! Do you want to learn italian for FREE! Come to Info Sega's office and learn italian with Erasmus volunteers from Italy.

Фризерски салон ТЕА Фризерски салон ТЕА
R.R.Richko 28
Prilep, 7500

ЕДУ Шампиони ЕДУ Шампиони
Vo Blizina Na OOU"Kire Gavrlioski".
Prilep, 7500

ЕДУ Шампиони - Едукативен Јазичен центар и центар за ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ за учениците од ПРВО до ПЕТТО одд.

Хуманитарна Организација “Помош за хендик Хуманитарна Организација “Помош за хендик
Prilep, 7500

Хуманитарна Организација ПХС “Помош за хендикепирани и сиромашни” - Прилеп Humanitarian Organization "AHP" (Aid for Handicapped and the Poor) - Prilep

ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - П ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - П
Булевар „Гоце Делчев“ бб
Prilep, 7500

Јавна општинска установа (ЈОУ) Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп

"Kire Miladinoski dance studio Zodijak" "Kire Miladinoski dance studio Zodijak"
Bul. Goce Delchev Bb
Prilep, 7500