ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп

ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп

Comments

Натпревар меѓу најдобрите!

Првиот селекционен натпревар за IJSO, Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки, се одржа денес 01.07.2022 год. на Природно-математичкиот факултет, на кој беа поканети 98 најдобро пласирани ученици на државните натпревари по хемија, физика и биологија.

Меѓу нив беа и нашите ученици Емили Иваноска од 8 одд. која доби сертификат за учество и Георги Николоски од 9 одд. кој ќе продолжи со подготовките за вториот селекционен натпревар.

Учениците беа придружувани и менторирани од нашите наставнички Кети Иваноска и Милена Димитриеска.

Честитки за нашите ученици! 👏

Многу успех на Георги во понатамошното натпреварување! 😊
Посета на идни првачиња во училиштето

Децата од големата група од детската градинка „Наша иднина“- „Гоце Делчев“ - Прилеп го посетија нашето училиште. Со радост беа дочекани од првачињата кои им приредија весела програма со литературни и музичко сценски изведби. Малите гостинчиња го разгледаа училиштето, а посебно училниците во кои се одвива наставата. Со љубопитност се запознаваа со начините и ресурсите кои се користат за учење и настава преку објаснувањата на наставничките од нашите првачиња.

Тие, исто така ги посетија просториите од продолжениот престој во кој престојуваат ученици по завршувањето на часовите каде се реализираат повеќе активности меѓу кои решавање на домашните задачи и други рекреативни активности во слободното време.

Директорката од нашето училиште им подари пригодни подароци во чест на овој ден кога ни беа драги гости во нашето училиште.
ОТВОРЕН ДЕН НА УЧИЛИШТЕТО

Учениците од одделенска и предметна настава, водени од своите наставници, разговараа за потребите на нашето училиште и анализираа области кои треба да се подобрат. Тие беа поттикнати да размислуваат критички и да ги аргументираат своите ставови. Од собраните информации избраа еден проблем во чие решавање би сакале да се ангажираат - подобрување на условите во училишниот двор за игра и рекреација. Изборот е направен на демократски начин, преку усвојување на мислењата на учениците од страна на членовите на Ученичкиот парламент. Потоа, преку анкета, ги добија предлозите на учениците од четврто до деветто одделение за тоа како би можеле да се подобрат функционалните услови во училишниот двор.

Беше прифатена идеата да се нацртаат едукативни цртежи кои ќе им овозможат на учениците од пониските одделенија преку игровни активности да се дружат и да ги развиваат психомоторните вештини. Учениците, помогнати од наставниците, наравија план на активности кои треба да ги преземат за да се реши проблемот.

Планот вклучуваше:

1. Какви активности треба да се преземат;
2. Колку време ќе трае активноста;
3. Поделба на улоги (кој што ќе прави од учениците);
4. Надворешна помош (кои надворешни фактори можат да се вклучат и како);

Потоа презедоа конкретни активности со цел да го решат лоцираниот проблем. Побараа поддршка од раководството на училиштето да им помогне да се обезбедат потребните ресурси за спроведување на планираната активност. Нивното барање беше поддржано, а се избраа и ученици од петтите и деветтите одделенија за изведување на потребните активности во дел од училишниот двор. Поддржани од одделенските наставници, наставникот по ликовно образование, стручните соработници, родители, на дел од плочник во училишниот двор кој е во рамките на спортските терени нацртаа и обоија едукативно – рекреативни цртежи за игри и рекреација на учениците од помалите возрасни групи.

Тие меѓусебно соработуваа, комуницираа, слободно ги изразуваа своите мислења и ставови. Задоволни од сработеното се согласија дека, и понатаму ќе поддржат да бидат продолжени залагањата за унапредување на условите во училишниот двор за поефективно користење на дел од слободното време кое го поминуваат во него.
Заеднички активности со партнер училиште

Нашето училиште ја продолжи соработката со партнер училиштето „Панајот Гиновски” од Скопје во кое учат ученици со мешан етнички состав. Со партнер училиштето „Панајот Гиновски“ од Скопје, Општина Бутел, направена е координација за поддршка на заеднички меѓуетнички активности.

ООУ „Гоце Делчев“ беше домаќин на претставници-ученици и наставници од партнер училиштето на 02.06.2022 година.

По претходно остварени заеднички комуникации меѓу двете училишта и направени заеднички подготовки реализирани се заеднички активности мегу учениците преку мешани групи на учениците од два етникуми ( македонски и албански ). Членови на Тимовите за МИМО, наставници и ученици од предметна настава го посетија нашето училиштето и беше реализирана заедничка активност „Ги запознаваме културните знаменитости и стопанските карактеристики на Општина Прилеп и Општина Бутел“. Заедничките активности опфатија меѓусебно запознавање, посета на знаменитости во градот и изработување на заеднички постер со значајни карактеристики од двете општини. Тие, исто така, заеднички засадија дрво на сеќавање во училишниот двор.

Евалуација на заедничката средба беше направена преку изнесување на впечатоците на учесниците во „Книга на спомени“.

Настанот беше помогнат од ЛС Прилеп и ЛС Бутел.
Заедничката активност овозможи учениците да развиваат чувство на отвореност за запознавање на особеностите на другите култури, меѓусебно почитување, емпатија, доверба и прифаќање на другите култури.

Претставниците од двете училишта разменија искуства за успешни наставни практики и други воннаставни активности.
Генерација на ученици со голема самодоверба, ученици со огромен натпреварувачки дух, кои зедоа учество на разни натпревари и манифестации, освојувајќи ги највисоките достигнувања и успеси во разни области и го промовираа нашето училиште во најдобро светло.
Генерација што долго ќе се памети и ќе биде дел од историјата на училиштето „Гоце Делчев“ – Прилеп.

Во нашето училиште едногласно беа избрани следните кандидати за првенец на генерација:

Елена Џајковска 9а

Георги Николоски 9б

Марија Котева 9б

Им посакуваме да продолжат да чекорат успешно во животот, амбициозно, храбро и мудро да се соочуваат со сите предизвици и да израснат во зрели и успешни личности, со кои ќе се гордеат нивните родители и ние, како наставен кадар од училиштето, кои имавме придонес во нивното основно образование и воспитание.
Успесите на учениците од ООУ „Гоце Делчев“ продолжуваат.

На 64 Републички натпревар по физика кој се одржа во просториите на Природно математички факултет - Скопје, нашите ученици под менторство на наставничката Милена Димитриеска одлично го претставија нашето училиште.

Георги Николоски од 9 - то одделение освои ПРВО место 100/100!

Теодора Крстеска 8 - мо одделение трето место, Михаил Ѓорѓиески и Софија Димитриеска 8 - мо одделение пофалници.

Учениците Симона Тасеска 8 - мо одделение и Ненад Ризовски 9 - то одделение имаа успешно учество.

Гордост е да се работи со вакви ученици – вљубеници во природните науки 😊
Нови победи на младите научници од OOУ “Гоце Делчев”!

На 16.04.2022 година во просториите на Домот за техничка култура – Народна техника - Прилеп, се одржа 45-от регионален натпревар на младите техничари и природници.

На натпреварот задоа учество три ученички од нашето училиште, кои многу успешно се претставија во своите области освојувајќи ПРВО место, а со тоа и се пласираа на Државниот натпревар.

Под менторство на наставничката м-р Кети Иваноска, Емили Иваноска од VIII одделение се натпреваруваше во областа применета хемија, Марија Котева од IX одделение – екологија.

Ученичката Софија Димитриеска од VIII одделение се натпреваруваше во областа астронаутика, под менторство на наставничката Милена Димитриеска.

Државниот натпревар се одржа на 7 и 8 мај, а денес во нашето училиште, во присуство на претставници од Секторот за образование и наука на наградените ученици им беа поделени дипломи и медали. На државниот натпревар Марија Котева и Софија Димитриеска освоија прво место и златен медал, а Емили Иваноска второ место и сребрен метал, секоја во својата област соодветно.

Им честитаме на младите научници за освоените награди! 👏😊
Уште една успешна година на нашите млади хемичари.

Државниот натпревар по хемија за ученици од основното образование оваа година се одржа денес 27 мај, на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

После селекцијата на општинските и регионалните натпревари најуспешните во жестока конкуренција ги одмерија “силите” на Државниот натпревар.

Ученикот Георги Николоски од IX одделение освои ПРВО место.

Емили Иваноска втора награда, а Теодора Крстеска трета награда, двете ученички во VIII одделение.

Низ целиот овој процес ги водеше нивниот ментор м-р Кети Иваноска.

Им честитаме на младите хемичари за освоените награди и им посакуваме уште поголеми успеси во иднина! 😊
Работејќи осознаваме дека учениците се нашиот накит кој го носиме, особено учениците кои со сето срце навлегуваат во тајните на науката, сакајќи да го променат светот. Денес, нашето училиште се гордее со овие ученици.

На 9-от Државен натпревар по биологија одржан денес на 21.05.2022 год. на Природно математичкиот факултет во Скопје под менторство на наставничката Билјана Андрееска Георгиеска ученичката Елена Џајковска освои ПРВА НАГРАДА во категорија 9-то одделение, а ученичките Матеа Танева и Теодора Ѓорѓиоска ТРЕТА НАГРАДА во категорија 7-мо одделение, Бисера Стојаноска пофалница во истата категорија.

Честитки до сите! 👏🙂
На Државниот натпревар по математика што се одржа вчера на 14.05.2022 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје сите ученици од ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп кои зедоа учество на истиот се закитија со награди и тоа:

- Константин Димовски 6-то одд. (ментор Милена Димитриеска) – III (трето) место;

- Софија Димитриеска 8-мо одд. (ментор Билјана Попоска Филипова) -III (трето) место;

- Михаил Ѓорѓиоски 8-мо одд. (ментор Билјана Попоска Филипова) -III (трето) место;

Да се учествува на еден ваков натпревар е пред се чест, но кога ќе се вратиш со полни раце награди тогаш е огромна радост и гордост што вакви ученици го претставуваат нашето училиште.

Да им посакаме успеси и во иднина! 👏😊

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп, Elementary School, Улица Мечкин Камен б. б, Prilep.

Operating as usual

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 07/09/2023

Честит празник Македонијо!

Со пригоден реферат, програма подготвена од ученици од нашето училиште и други активности беше одбележан 8-ми Септември - Денот на независноста на Република Македонија 🇲🇰🇲🇰🇲🇰

03/09/2023

Соопштение

По упатството на Министерството за образование и наука, исто така целосната поддршка на Локалната самоуправа и градоначалникот, едногласно усвоена на наставнички совет на училиштето.

ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп им соопштува на сите ученици од прво до деветто одделение дека од утре 04.09.2023 год. стапува во сила забрана за носење телефони во рамките на училиштето, и ограничено користење на телефон на наставниците.

Секој родител ќе има телефонски број од класниот раководител, стручната служба и директорот за било каква потреба од ученикот.

Ова соопштение треба да се сфати за сериозно, бидеќи секој телефон откриен во рамките на училиштето ќе биде одземен и вратен на крајот на учебната година.

Со почит
ООУ "ГоцеДелчев" - Прилеп

01/09/2023

🔔 Звукот на училишното ѕвоно во подрачното училиште во с. Големо Радобил го означи почетокот на првиот училишен час за оваа учебна година.

Среќен и успешен почеток на нашите ученици од комбинираната паралелка 😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 01/09/2023

🏢 Централното ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" Прилеп, денес 1ви Септември, широко ги отвори вратите за сите ученици, а првачињата беа дочекани со пригодна програма.

Успешен почеток на учениците им посака градоначалникот на Општина Прилеп г -дин Борче Јовчески и им посака среќа и успех во нивното образование.

📕📚Наставничкиот колегиум, стручните соработници и целокупниот персонал им посакува СРЕЌЕН И УСПЕШЕН ПОЧЕТОК НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НА СИТЕ УЧЕНИЦИ И УСПЕШНА ПОНАТАМОШНА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ!

🍀 И оваа учебна година да жнееме знаења, да постигнуваме успеси и да создаваме убави спомени!

30/08/2023

Соопштение за учениците од шесто одделение во учебната 2023/24 година

30/08/2023

Соопштение за прием на првачиња во учебната 2023/24 година 😊

03/07/2023

Иако летниот распуст е започнат, нашите ученици не мируваат и постигнуваат нови успеси 😊

На Првиот селекционен натпревар за учество на Меѓународната Јуниорска Олимпијада по природни науки 2023 кој се одржа денес 03.07.2023 год. на Природно - математичкиот факултет во Скопје, учениците Михаил Ѓорѓиески и Софија Димитриеска од IX - то одделение обезбедија пласман за Вториот селекционен натпревар, додека Матеа Танева и Теодора Ѓорѓиеска имаа успешно учество.

Им посакуваме среќа на Михаил и Софија да им се оствари сонот и да не претстават на Меѓународната Јуниорска Олимпијада по природни науки во Тајланд 🍀🏆🥇

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 27/06/2023

Наградени за постигнувања во државни и меѓународни натпревари

Во рамките на реализацијата на програмата за работа со надарени и талентирани ученици во нашето училиште очекувани ефекти од реализацијата на оваа програма се: поддршка на напредокот на надарени и талентирани ученици, унапредување на пристапот во работата со учениците, овозможување на индивидуален напредок во согласност со надареноста или талентираноста, развивање на позитивен став кај учениците кон откривање на нови области за учење и за проширување на своите интереси.

Горди на постигнувањата на нашите ученици на државни и меѓународни натпревари во учебната година по голем број различни наставни предмети, учениците и нивните ментори беа наградени и со еднодневен излет до Охрид од страна на училиштето каде поминаа прекрасни моменти во зедничко дружење, запознавање со знаменитостите во градот како и рекреативни прошетки во Охрид и Охридското езеро.

Почитувани ученици, бидете и понатаму дел од патот кон прогресот, сега и во иднина !

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 16/06/2023

🙋‍♀️🙋🎵✏️🙋🙋‍♀️
Пред завршувањето на учебната година, учениците од нашето училиште им посакаа топло добредојде 🙂 на идните првачиња😊 сегашни дечиња во Јоудг Наша Иднина - Делчев Гоце.

Им ги покажаа училниците во кои ќе учат и дел од просториите во нашето училиште и училишниот двор и со кратка музичка програма заедно со наставничкиот колегиум им посакавме среќен и успешен почеток на нивното образование!

🤗Малку помали + малку поголеми = многубројни насмевки 🤗

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 15/06/2023

На првата олимпијада за Вселената која се одржа денес во ООУ "Кочо Рацин" - Прилеп, нашиот тим кој го сочинуваа Софија Димитриеска и Михаил Ѓорѓиески (тим ПАРАЛЕЛОПИПЕДИ) освои трето место🥉

Браво, честитки за освоеното место 👏😊

13/06/2023

На 8-от државен натпревар по природни науки кој се одржа на 10.06.2023 година во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје зедоа учество 6 наши ученици кои се натпреваруваа во своите категории и освоија многу награди.

4-то одделение: ментор Александра Андоновска
🥈Касијана Трајкоска и
🥈Матеј Трајкоски освоија втора награда, а
🥉Ива Митревска трета награда.

5-то одделение: ментор м-р Кети Иваноска
🥇Горазд Димитриески освои прва награда, а Јана Бозароска пофалница.

6-то одделение: ментор Билјана Андреевска - Георгиеска - Анастасија Темелкоска доби пофалница.

Честитки за нашите млади научници! 👏😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 12/06/2023

🧑‍🎓👩‍🎓👩‍🎓ООУ ,,Гоце Делчев,, Прилеп на Наставнички совет, согласно чл.75 (3) од Законот за основно образование, како и Правилникот за избор на Првенец на генерација, на предлог на Комисијата за избор на првенец на генерацијата, едногласно ги избра учениците Михаил Ѓорѓиески, Софија Димитриеска и Емили Иваноска, сите од 9 а одделение за Првенци на генерација за учебна 2022/23 година.

Во потесна конкуренција беше и ученичката Теодора Крстеска на која училиштето ќе и додели посебно признание.

На сите ученици им посакуваме да остваруваат многу успеси и успешно да ги совладуваат сите предизвици на патот на успехот.

На колегите што поставија цврста основа и ги оформија овие ученици и на сите останати им посакуваме да испраќаат уште многу идни генерации со кои ќе се гордее нашето училиште.

⭐️⭐️⭐️Михаил, Софија и Емили честитки 💫 гордо чекорете по патот на успехот и секогаш бидете горди што бевте ученици во ООУ „Гоце Делчев“🎖👏👏👏

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 07/06/2023

На 05.06.2023 година во организација на Сојуз на здруженијата за техничка култура Народна техника Прилеп, поддржани од Локална Самоуправа Прилеп и домаќин на настанот ООУ "Гоце Делчев" - Прилеп се одржа свечен прием и доделување на награди и признанија на НАЈУСПЕШНИТЕ ВО 2023 година
-млади техничари и природници
-млади истражувачи
- наставници -ментори

Нашето училиште се претстави во одлично светло како на регионален така и на државен натпревар и се закити со следните награди и места:

47 Регионален натпревар на млади техничари и природници:

🥇Михајло Обрадовиќ 8 одд. 1 во место-агротехника (ментор Кети Иваноска)
🥇Симона Тасеска 9 одд. 1 во место - применета географија (ментор Христијан Граороски)
🥇Софија Димитриеска 9 одд. 1 во место - применета математика (ментор Милена Димитриеска)
🥇Теодора Крстеска 9 одд. 1во место - применета физика (ментор Милена Димитриеска)
🥇Емили Иваноска 9 одд. 1 во место - применета хемија (ментор Кети Иваноска)
🥇Михаил Ѓорѓиески 9 одд. 1во место - роботика (ментор Милена Димитриеска)

60 Државен натпревар на млади техничари и природници:

🥇Емили Иваноска 9 одд. 1 во место-применета хемија
🥈Михајло Обрадовиќ 8 одд. 2 ро место - агротехника
🥈Софија Димитриеска 9 одд. 2 ро место - применета математика
🥈Михаил Ѓорѓиески 9 одд. 2 ро место - роботика
Теодора Крстеска 9 одд. - учество
Симона Тасеска 9 одд. - учество

☘️Честитки, успеси да ве следат и понатаму! ☘️

03/06/2023

Одличен завршеток на нашите ученици🥇🥇🥉🥉🥉

На Републичкиот натпревар по физика кој се одржа денес на Природно - Математички факултет, под менторство на наставничката Милена Димитриеска, учениците Теодора Ѓорѓиеска од VIII одделение и Михаил Ѓорѓиески од IX одделение освоија ПРВО место, додека Матеа Танева од VIII одделение, Теодора Крстеска и Софија Димитриеска од IX одделение ТРЕТО место.

Гордост и чест е да се има вакви ученици 👏😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 29/05/2023

Честитки за ученичката Теодора Крстеска од 9-то одделение која на државниот натпревар "Млади библиотекари" кој се одржа во Кочани успешно не претстави 👏😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 26/05/2023

Успешна завршница на Државниот натпревар по хемија на нашите млади хемичари!

Натпреварот се одржа денес, 26-ти мај, на Институтот за хемија при ПМФ.

Предводени од наставник-ментор м-р Кети Иваноска нашите млади хемичари освоија две први награди:

🥇Матеа Танева од VIII одделение и
🥇Софија Димитриеска од IX одделение, две втори награди:
🥈Емили Иваноска и
🥈Теодора Крстеска од IX одделение, а
🥉Теодора Ѓорѓиеска од VIII одделение и 🥉Михаил Ѓорѓиески од IX одделение освоија трета награда.

Браво хемичарчиња, продолжете да чекорите по патот на успехот! Се гордееме со вас! ⚛️👏🏻❤️👩‍🔬👨‍🔬

24/05/2023

На Државниот натпревар по биологија кој се одржа на 20.5.2023 год. во просториите на ПМФ - Скопје учениците од нашето училиште под менторство на наставничката Билјана Георгиеска постигнаа одлични резултати:

Матеа Танева 8-мо одд. II награда
Јована Пејовска 8-мо одд. II награда
Марко Марковиќ 8-мо одд. II награда

Честитки за нашите биолози 👏😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 22/05/2023

Дигитален саем за стручно образование

Учениците од деветто одделение го следеа Дигиталниот саем за стручно образование поддржан од Министерството за образование и наука.

Имено, организатор на Дигиталниот саем за стручно образование е Стопанската комора.

Oвој саем претставува продолжение на дигиталниот саем за стручно образование што се организираше преку швајцарскиот проект „Образование за вработување“ (Е4Е) кој работи на подобрување на стручното образование заедно со Швајцарската амбасада во нашата држава, во соработка со Стопанската комора.

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 20/05/2023

На 16.05.2023 год. се одржа државниот натпревар во атлетика под покровителство на Сојузот на училишен спорт, во кој учество зедоа над 200 ученици од Македонија.

Нашите ученици во одлично светло го претставија нашето училиште.

Петар Стојановски од 7 одд. на 60 м го освои 3-то место под менторство на наставникот Кире Стефаноски, а Ива Стојановска од 8 одд. на 300 м го освои 1-то место и на 100 м - 3-то место, под менторство на наставникот Христо Белакапоски.

Браво Ива и Петар, ова е огромен успех, за вас и за нашето училиште 👏😊

20/05/2023

На 11.05.2023 година се одржа регионалниот турнир за голем фудбал. Женската екипа од нашето училиште го освои 3-то место.

Браво девојчиња ⚽️🥉😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 14/05/2023

ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

Со бројни активности ООУ „Гоце Делчев“ го одбележа Патрониот празник 4 ти Мај. Во Домот на културата „Марко Цепенков“ пред бројни посетители – родители и други гости, претставници од Локалната самуправа Прилеп и образовните и други институции во општината се одржа Свечена академија под мотото „Сонце во срцето за Гоце“ .

На академијата присуствуваше и Градоначалникот на Општина Прилеп Борче Јовчески кој со свое обраќање истакна дека и по 120 години од смртта на Гоце Делчев неговите идеи и денес се патеки за културен раст и развој како процес на натпревар на народите. Во овој контекст се обрати и директорката на училиштето, а пригоден реферат беше подгответ и претставен од страна на наставничката Леонора Стефаноска.

На ова одбележување беше доделена плакета од страна на училиштето за животно дело – 40 години особен придонес во воспитно образовниот процес на училишниот психолог Лилјана Дунимаглоска.

Во рамките на културно-уметничката програма училиштето се претстави со богатство од разновидни настапи на голем број на учесници од сите одделенија - разновидни музичко-сценски, литературни, драмски и други изведбени активности.

Во рамки на празнувањето од страна на претставници од училиштето беше положено свежо цвеќе пред бистата на Гоце Делчев, како и пред Алеата на победените во Паркот на револуцијата, а беа одржани и меѓуучилишни спортски, литературни и ликовни натпревари.

14/05/2023

ДРЖАВНИ НАГРАДИ НА ЛИКОВЕН КОНКУРС

Пет први и едно второ место освоија ученици од одделеска и предметна настава на Државниот ликовен конкурс во организацијa на Македонскиот кинолошки клуб „Македонски паничар“ на тема „Македонските раси на кучиња, најдрагите придружници на децата“:

Сара Искова I место
Дарија Геговска I место
Хари Стеваноски I место
Андреа Иваноска I место
Матеј Мицкоски I место
Тимотеј Исков II место

Македонските кинолози со голема љубов и труд се обидуваат со организирано одгледување да ги зачуваат за идните генерации шесте македонски раси на кучиња: Македонски паничар, Македонско овчарско куче – Караман, Мијачко овчарско куче, Македонски хрт, Македонски царски загар и Шарпланинец.

Расните кучиња имаат своја употребна вредност па така, три од овие шест раси се за заштита на стадата од диви ѕверови (Македонско овчарско куче – Караман, Мијачко овчарско куче, Шарпланинец), две се ловни раси (Македонски хрт и Македонскиот царски загар) и една е за придружба и забава како и за чување на имотот, Македонскиот паничар.

Среќни сме што со наштите ликовни творби дадовме придонес во зачувувањето на ова македонско кинолошко наследство оставено од нашите предци.

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 12/05/2023

Со учењето и знаењето на друг јазик, стануваме други личности, со различни визии за животот.

Јована Пејовска го освои високото ВТОРО ДРЖАВНО МЕСТО по англиски јазик од 174 учесници под менторство на наставничката Благица Чатлеска.

Ученичките Бошкоска Иларија 8 - мо одделение, Ева Милошеска и Симона Ѓорѓиеска од 6 - то одделение успешно учествуваа на овој натпревар што се одржа во саботата на 06.05.2023 година во Скопје.

Честитки за постигнатиот успех, Вие сте наша гордост 👏😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 10/05/2023

Нови успеси на нашите млади хемичари!

На регионалниот натпревар по хемија кој се одржа на 6 мај во прилепската гимназија “Мирче Ацев” нашите млади хемичари се искачија на врвот на ранг листите освојувајќи пласман за Државниот натпревар по хемија кој ќе се одржи на 27 мај на Институтот за хемија при ПМФ.

Теодора Крстеска: 1 награда!
Матеа Танева: 1 награда!
Емили Иваноска: 2 награда!
Теодора Ѓорѓиеска: 2 награда!
Софија Димитриеска: 2 награда!
Михаил Ѓорѓиоски: 3 награда!
И се пласираа на државниот натпревар.

Млади хемичари, среќно и успешно на Државниот натпревар! 😊

06/05/2023

На Републичкиот натпревар за вокални солисти којшто се одржа денес во Домот на културата "Марко Цепенков" - Прилеп, нашата Антонија Донеска од 9 - то одделение под менторство на наставникот Љупчо Мирчески беше единствена со максимални 100 бодови и го освои ПРВОТО МЕСТО!!!🥇🏆👏

И посакуваме многу успех во понатамошното школување, честитки од срце 👏😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 01/05/2023

Честит Први мај!

Со пригоден реферат и програма подготвена од ученици од нашето училиште беше одбележан Први мај, Меѓународниот ден на трудот.

26/04/2023

Врвни успеси на нашите музички таленти! 🏆🥇

На регионалниот натпревар во хорови, оркестри и солисти нашата ученичка Антонија Донеска од 9 а одделение под менторство на наставникот Љупчо Мирчески го освои првото место со максимални 100 бодови!!! 👏👏👏

Републичките натпревари ќе се одржат на 6 Мај во домот на културата Марко Цепенков - Прилеп.

На Антонија и посакуваме огромен успех и на овој натпревар 😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 26/04/2023
Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 26/04/2023

Активности на нашите ученици и наставници по повод отворениот ден 😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 25/04/2023

ЕКО ПРОГРАМА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Учениците од одделенска настава преку забавно рекреативна еко програма се вклучија во училишните активности во рамките на Отворениот ден за граѓанско образование на нашето училиште кој оваа учебна година беше посветен на темата „Да ја заштитиме планетата Земја“.

Со нивните едукативни изведби и креативни изработки се дадоа силен придонес во акцијата за унапредување на сознанијата на учениците дека е потребно постојано да се грижиме и залагаме за зачувување на здрава и чиста животна средина.

Преку нивните еко пораки истакнаа дека со нашето однесување кон планетата Земја можеме да ја подобруваме животната средина, а со тоа и квалитетот на нашето живеење.

25/04/2023

Известување на родители за упис на идните првачиња во ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп

http://uslugi.gov.mk/

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 23/04/2023

Најдобрите франкофони од земјава, победниците на државните натпревари, добија престој на франкофонскиот летен камп.

На 22 април 2023 година во хотел Холидеј Ин во Скопје се одржа последниот франкофонски настан за оваа учебна година - државниот натпревар за француска шансона во организација на фондацијата Бел идеал од Париз, Франција во соработка со Здружението на професори по француски јазик на Република Македонија на кој што ученичката Антонија Донеска од ООУ “Гоце Делчев“ - Прилеп го освои второто место во категоријата основно образование и освои награда за престој во франкофонски летен камп.

Таа се претстави со изведба на песната “Derniere danse“од Indila во придружба на ученичката Марија Велкоска која свиреше на синтисајзер и со прекрасната изведба ги освои срцата на жирито и публиката.

На овој настан најдобрите франкофони во Македонија, односно сите победници на националните натпревари: натпревари за презентации, натпревари за спелување, натпревари за пишување » Кажи ми десет зборови » и натпреварите Олимпијади, добија престој на франкофонскиот летен камп во јуни 2023 година организиран од од фондацијата Бел идеал од Париз, Франција.

Претседателката на Бел Идеал г-ѓа Јадранка Бојковска и претседателката на Здружението на професорите по француски јазик на Република Македонија г-ѓа Валентина Гацоска-Златковска ги доделија дипломите и медалите на сите победници на спроведените државни натпревари.

13/04/2023

Продолжуваме со успеси на нашите ученици🥉🎖️👏👏👏

На 55 Регионален натпревар по физика кој се одржа на 08.04.2023 година во Битола, учениците од 8 одделение Теодора Ѓорѓиеска (трето место), Матеа Танева (пофалница), Софија Димитриеска, Теодора Крстеска, Михаил Ѓорѓиески од 9 одделение (успешно учество) продолжуваат на Државен натпревар кој ќе се одржи на 03.06.2023 година.

Остатите ученици Бојана Пејоска, Невена Цветкоска, Арсениј Солевски, Анастасија Солевска, Марко Блажевски, Емили Иваноска и Симона Тасеска достојно го претставија нашето училиште, но не се пласираа понатаму.

Им посакуваме многу успех на Државен натпревар🏆😊

12/04/2023

Најголема награда за еден наставник се среќните лица на неговите ученици од постигнатиот успех.

Денес на регионалниот натпревар по германски јазик, под менторство на наставничката по германски јазик Билјана Најдоска, учениците од VIII одд. се претставија како најдобри во регионот.

Теодора Тасеска: 2 ро место 46/50 бодови!
Јована Пејовска: 3 то место 45/50 бодови!
Арсениј Солевски: 43/50 бодови!

Голем успех очекуваат и на државната олимпијада, која ке се одржи наскоро
🇩🇪🇩🇪🇩🇪

11/04/2023

Повторно најдобри! 🥇🏆😊

На регионалниот натпревар по биологија на 07.04.2023 год. нашите ученици од 8 и 9 одделение повторно ги потврдија очекувањата и се едни од најдобрите во регионот под водство на менторите Билјана Георгиеска и Донче Ангелеска и ги постигнаа следниве резултати :

8 одделение:

Матеа Танева 2 награда (пласман на државен натпревар);

Јована Пејовска 2 награда (пласман на државен натпревар);

Марко Марковиќ 2 награда (пласман на државен натпревар);

Теодора Ѓорѓиоска 3 награда;

Иларија Бошкоска 3 награда;

Теодора Тасеска 3 награда;

Бојана Пејоска пофалница;

9 одделение:

Емили Иваноска 3 награда;

Јана Василеска 3 награда;

Честитки и успех на државниот натпревар за сите!

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 10/04/2023

На ден 06.04.2023 год. завршија натпреварите по групи во ФУТСАЛ ЖЕНСКИ за основните училишта за 6 и 7 одделение од Прилеп.

Нашето училиште ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ПРИЛЕП го освои првото место со резултат 15:1! 🥇👏

Честитки, им посакуваме ист пласман и на регионалниот натпревар😊

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 09/04/2023

На конкурсот за литературни творби по повод 8 ми Март кој го организираше Клуб на литературни творци од Прилеп учество зедоа поголем број ученици од нашето училиште од различни одделенија.

Комисијата во состав: Марија Ѓорѓиоска, Елена Николоска и Марија Спиркоска додели повеќе награди.

Со прво, второ и трето место се закитија следните ученици:

1 - во место: Симона Тасеска 9 б оддделение, ментор Билјана Јагуриноска;

2 - ро место: Ања Милеска 5 г одделение, ментор Елизабета Трајкоска;

2 - ро место: Јована Пејовска 8 б одделение, ментор Весна Крстеска;

2 - ро место: Теона Ангелевска 9 а одделение, ментор Билјана Јагуриноска;

3 - то место: Софија Крстевска 6 б одделение, ментор Билјана Јагуриноска;

3 - то место: Константин Милески 5 г одделение, ментор Елизабета Трајкоска;

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 09/04/2023

Одлични резултати на учениците од петтите, шестите и осмите одделенија на одржаниот регионален ЕЛТАМ натпревар по АНГЛИСКИ ЈАЗИК и тоа:

Ментор: Благица Чатлеска:

☘️Бошкоска Иларија, 8-мо одд. ПРВО МЕСТО
☘️Пејовска Јована, 8-мо одд. ПРВО МЕСТО

☘️Милошеска Ева 6-то одд. ВТОРО МЕСТО
☘️Ѓорѓиеска Симона 6-то одд. ВТОРО МЕСТО

Ментор: Марија Дулевска

☘️ Ѓорѓи Ѓорѓиоски 5-то одд. ВТОРО МЕСТО
☘️ Михаил Здравеки 5-то одд. ТРЕТО МЕСТО

Честитки до менторите и учениците и многу успех на државниот натпревар! ☘️🏆🇬🇧

Photos from ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп's post 09/04/2023

Денес 09.04.2023 година во ССОУ ”Коле Неделковски” од Велес, се одржа 60-от јубилеен државен натпревар на младите техничари и природници во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници и Народна техника на Македонија.

На натпреварот задоа учество ученици од нашето училиште, кои многу успешно се претставија во своите области и освоија бројни награди.

Под менторство на наставник-ментор м-р Кети Иваноска, Емили Иваноска од IX одделение се натпреваруваше во областа применета хемија и како најдобра во својата конкуренција многу заслужно го освои првото место и се закити со златен медал. Михајло Обрадовиќ од VIII одделение се натпреваруваше во областа агротехника и освои второ место и сребрен медал.

Ученичката Софија Димитриеска од IX одделение се натпреваруваше во областа применета математика и освои второ место и сребрен медал, исто така и Михаил Ѓорѓиески IX одделение - роботика, второ место, сребрен медал, под менторство на наставничката Милена Димитриеска.

На натпреварот учествуваа и Теодора Крстеска од IX одделение во областа применета физика и Симона Тасеска од IX одделение-применета географија, под менторство на наставникот Христијан Граороски.

Им честитаме на младите научници за освоените награди на Државниот натпревари им посакуваме уште поголеми успеси во иднина!

Want your school to be the top-listed School/college in Prilep?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

По повод 5-ти мај денот на македонската азбука нашите ученици од 9-то одделение Марија Котева и Антонио Крстески ни подг...
Под мотото "J'aime le français🇫🇷"младите франкофони од ООУ - „Гоце Делчев" од Прилеп преку снимени видео пораки го одбел...
Учениците од ООУ „Гоце Делчев“ со искрени и топли стихови од срце и душа на сите жени и мајки им го честитаат празникот ...
Уште една лична творба подготвена од ученикот Михаил Забрчанец од 5 - то б одделение, по повод 150 години од раѓањето на...
Нашите дечиња од 5 - то а одделение Бисера Димоска, Огнен Илиески и Марија Николова под менторство на наставникот Влатко...
Училишниот Оркестар при ООУ „Гоце Делчев“ - Прилеп, под менторство на наставничката Андријана Дукоска (виолончело), Ви ј...
Годината што иде среќна да ви биде, Ви посакуваат нашите вредни дечиња од 2 а, 2 б, 2 в и 2 г одделение 🎅😊
Ова е само дел од предновогодишната атмосфера во нашето училиште каде вредните дечиња од 4 в одделение под менторство на...
Прекрасна рецитација посветена на празникот св.Климент Охридски подготвена од нашите вредни ученици од 8-мо и 9-то оддел...
Уште една преубава рецитација по повод денешниот празник на детето 😊
Прекрасна изведба од нашите вредни дечиња по повод „Светскиот ден на детето“ 😊
По повод празникот 23 Октомври - Денот на македонската револуционерна борба, нашите вредни дечиња од 2 - ро одделение по...

Location

Telephone

Address

Улица Мечкин Камен б. б
Prilep
7500
Other Elementary Schools in Prilep (show all)
Наставник Гоце Бумбароски Наставник Гоце Бумбароски
Улица Борка Талески/Прилеп
Prilep, 7500

Секоја генерација расте врз рамениците на претходната