ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино

“Реализираме современи програми за задоволување на потребите на учениците и поттикнуваме доживотно уч

Operating as usual

17/02/2024
Photos from ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино's post 17/02/2024

Во рамките на програмата и часовите по Македонски јазик под менторство на наст. Јасмина Николовска, со учениците од 8 одделение реализиравме работилница надвор од училницата, говорна вежба – Говор (обраќање). При подготовката и настапот со свој говор, сите ученици од сите одделенија се потрудија да ги запазат и применат елементите и композицијата на говор (обраќање). Однапред подготвени на тема по свој избор ( ,,Свечено отворање на училиште за средно образование’’ или ,, Промоција на новоиздадена книга” ), учениците со задоволство го сработија задолжението. При спознавањето на принципите на ораторството, го водиме усното изразување и убавото говорење кон свесно и поуспешно. Браво ученици !

Photos from ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино's post 16/02/2024

Најважната ЉУБОВ-ЉУБОВ КОН СЕМЕЈСТВОТО
По повод празникот на љубовта Св.Валентин прекрасно дружење помеѓу најголемите 9г одд и најмалите 1 б одд.

Љубовна поезија 12/02/2024

Талкајќи низ љубовната лирика на современите македонски поети, учениците од 9-то одделение, под менторство на наставничката Маја Атанасова, изготвија мултимедијален проект со наслов " Низ страниците на нашата љубовна поезија". Учениците од нашето училиште нè разнежнуваат со највпечатливите антологиски стихови од нашата поезија.

Љубовна поезија Ментор: Маја Атанасова проф. по македонски јазикООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино

Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето пла 06/02/2024

Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денариВрз основа на Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани (“Службен весник на Република Северна Македонија“бр.269/23), министерот за образование и наука распишува

ЈАВЕН ПОВИК

За финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

Се повикуваат сите ученици во основното и средното образование кои не се пријавиле или не ги исполниле условите за добивање на финансиската поддршка на претходните повици да се пријават на јавниот повик за финансиска поддршка за учениците од основните, односно средните училишта.

Услови:

1. Да се државјани на Република Северна Македонија;

2. Да се редовни ученици во основното, односно средното образование

3. Да се ученици чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

I. Начин на пријавување

Кандидатите треба да се пријават во училиштето во кое ученикот е запишан. При пријавувањето, кандидатите треба да ги пополнат обрасците за:

- основно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето, Изјава од другиот родител/старател;

- средно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето, Изјава од другиот родител/старател

II. Потребни документи

1. Копија од трансакциска сметка на еден родител/старател- подносителот на пријавата

2. Потврда од работодавачот за последно исплатена нето плата на двајцата родители/старатели

3. За лица кои не се во работен однос доказ:

- Потврда од Агенција за вработување на Република Северна Македонија или

- Изводи од приходите од сите трансакциски сметки на име на родителите/старателите за претходниот месец односно до датумот на аплицирањето по овој повик или

- Потврда/Решение за право на гарантирана минимална помош.

4. За регистрираните индивидуални земјоделци доказ:

- изводи од сите трансакциски сметки на име на родителите/старателите за 2023 година.

5. Доколку е дете на починат родител доказ:

- Извод од книгата на умрените и последен чек од пензија.

6. Доколку е дете од разведени родители доказ:

- Решение од правосилна судска пресуда (подносител на пријавата е родителот/старателот, кој единствено само тој доставува потребна документација по овој повик).

7. Доколку е дете на родител пензионер доказ:

– последен чек од пензија.

8. Изјава за вистинитоста на сите податоци и докази потпишана од родител/старател подносител на барањето.

9. За ученици кои се од вонбрачна заедница, со Изводот од матичната книга на родените на детето се доставува и соодветен доказ од Центарот за социјални работи. Во овој случај подносител на пријавата е родителот/старателот и единствено тој доставува потребна документација по овој повик.

Напомена: Министерството за образование и наука по службена должност има право да ја проверува веродостојноста на податоците кои ќе бидат доставени од училиштата до Министерството.

III. Рок за пријавување

Рокот за пријавување е од 05 до 12 февруари 2024 година

IV. Останати информации

Член 8 од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливата група на граѓани, се однесува за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари. Сите останати трансфери (на пример субвенции, социјална помош, посебни додатоци, додаток за трето дете и сл.) не се сметаат за месечни нето примања по основ на плата.

За оние ученици кои не добиле финансиска поддршка на претходниот повик, а во меѓувреме ги исполниле условите, Министерството за образование и наука секој месец објавува јавен повик, најдоцна до петтиот ден од месецот. Доколку учениците се веќе корисници на финансиска поддршка за месец декември и/или јануари односно веќе ја имаат доставено целокупната документација, нема потреба повторно да доставуваат документи, освен во случај на промена на условите за користење на правото за финансиска поддршка.

Во случај на промена која влијае врз условите за стекнување или користење на правото за финансиска поддршка, како што е: семејствата имаат вкупни месечни приходи од нето плата над 50.000 денари, родителот/старателот подносител на барањето за финансиската поддршка е должен за тоа да го извести училиштето во периодот од 15 ти до 20 ти јануари 2024 година.

Министерството за образование и наука на месечна основа врши исплата за учениците кои ги исполнуваат условите.

Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето пла Официјална веб страна на Министерството за образование и наука

Photos from ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино's post 03/02/2024

На 2.02.2024г. во 12 часот во просториите на ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино се одржа Општинскиот натпревар по математика во организација на Сојузот на математичари на Македонија. На овој натпревар зедоа учество ученици од IV до IXодд. од централното училиште и подрачното училиште с. Пепелиште. Според постигнатите резултати, добар дел од учениците се стекнаа со право на учество на Регионален натпревар:
4 одд.

Марија Атанасовска II награда, ментор М. Станиславова
Мила Петрова III награда, ментор М. Станиславова
Христијан Стефанов пофалница, ментор М. Станиславова
Методија Зорзиќ III награда, ментор Ц. Недева
Мелани Јанчева и Живко Дончев пофалница , ментор Ц. Недева

5 одд.

Лилја Димова I награда, ментор В. Јованова

6 одд.

Лазар Бојков III награда, ментор С. Миладинова
Драгана Трајкова, пофалница, ментор С. Миладинова

7 одд.

Марија Јанчева, пофалница, ментор К. Петров

8 одд.

Марко Ташев III награда, ментор В. Караева

9 одд.

Христијан Стојанов I награда, ментор К. Петров
Митко Виденов III награда, ментор К. Петров

Активот по математика на сите ученици им ги честита наградите и им посакува многу успех понатаму!

22/01/2024

Известување дека сите кои доставија документација за финансиска поддршка за месец јануари ги исполнуваат условите за истата.

15/01/2024

Се известуваат корисниците на финансиска помош дека за продолжување на правото за користење на финансиска помош потребно е најдоцна до среда 17.01 до 15 часот веќе одобрените корисници на помош да достават нови потврди за работен однос, т.е. потврда за невработени или извод од сите трансакциски сметки ( од 1 декември)

Нов повик за финансиска помош за учениците – ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино 11/01/2024

https://spingur.mk/2024/01/11/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%88-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/

Нов повик за финансиска помош за учениците – ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино Нов повик за финансиска помош за учениците 11/01/2024 Министерството за образование и наука објави нов повик за финансиска поддршка за учениците од основните и среднит...

Photos from ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино's post 28/12/2023

Учениците од петто одделение од ООУ ,,Страшо Пинџур” Неготино заедно со наставниците Велика Маркова и Наталија Котевска беа вклучени во креативна активност по предметот Природни науки.Оваа година за новогодишните празници,петтооделенците изработија природни сапуни и создадоа уникатни новогодишни честитки.Нивните рачно изработени честитки одразуваат не само вештина во изработка на сапуни туку и уметнича визија што ги прави вистински мајстори на креативноста. Среќни новогодишни и божиќни празници!

28/12/2023

Училиштето известува дека се разгледани документите на сите кои се пријавија за финансиска поддршка за месец декември. Оние кои не ги исполнија условите лично се известени. Останатите ги исполнуваат условите за финансиска помош за декември.

27/12/2023

Повик до општествено одговорните компании од нашиот град да помогнат во збогатување на нагледните средства во училиштето.

Годишен билтен 2023 27/12/2023

Среќни празници ви посакува ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино

Годишен билтен 2023 Check out this A4 designed by Georgina Dimova.

25/12/2023

Ве покануваме на нашиот Новогодишен базар на 29.12 (петок) со почеток од 11 часот во училишниот двор.

22/12/2023

Се известуваат родителите на учениците кои доставија документација за повикот од МОН за финансиска поддршка, а се невработени дека во прилог на документацијата ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ДОСТАВАТ И ИЗВОД ОД СМЕТКИ ОД БАНКА ЗА ПРЕТХОДНИОТ МЕСЕЦ.

Работилница на тема „Стоп за користење на пиротехнички средства и петарди“ – ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино 22/12/2023

https://spingur.mk/2023/12/22/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%9a/

Работилница на тема „Стоп за користење на пиротехнички средства и петарди“ – ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино Работилница на тема „Стоп за користење на пиротехнички средства и петарди“ 22/12/2023 На ден 21.12.2023 година од страна на Отсек за превенција при СВР Велес со учениците о....

Photos from ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино's post 18/12/2023

Учениците од 2б одд.со наставничката Биљана Цветковска, на покана од ЦПЛМХ,,Порака,, од Неготино на 17.12.2023год. реализираа инклузивна новогодишна работилница. Активноста протече во пријатна и топла атмосфера, во весела дружба,песна и игра. Длабоко сме Благодарни за поканата и им посакуваме се најдобро во Новата 2024год.

17/12/2023

На 14.12.2023 учениците од осмо одделение од нашето училиште под менторство на наставниците Велика Маркова и Марика Вучкова учествуваа на ,,Хемиски спектакл”организиран на институтот по хемија на ПМФ-Скопје.
Прочитајте повеќе на линкот: https://spingur.mk/2023/12/17/%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb/

Photos from ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино's post 11/12/2023

Минатата недела по повод Светскиот ден на волонтеризмот наставниците по физичко и здравствено образование Зоран Симоновски и Виктор Ристов и неколку ученици од деветто одделение учествуваа во градинката ,,Фемо Кулаков ‘’ во објектот Темјанишка од Неготино .
Тие ги направија среќни дечињата со тоа што прво ја составија големата новогодишна елка која ќе го краси холот на градинката , а потоа заеднички беа изведени вежби за оформување и обликување и детски елементарни игри.

07/12/2023

Учениците од 6а/б и 9в/г одд на часовите по англиски јазик работеа на вежби за пишување користејќи ги 5те сетила.Шесто одделенците пишуваа поеми “What could it be”,додека учениците од 9 одд пишуваа приказна (фантазија) во која тие се будат во сосема друг облик(предмет)поседуван од страна на нивниот најдобар пријател.

Photos from ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино's post 07/12/2023

Денес во Прилеп се одржа зонски натпревар во кошарка женски за основни училишта .
Победник на натпреварите во кошарка е екипата на ООУ ,,Страшо Пинџур’’ од Неготино и им посакуваме многу успеси во иднина.

Want your school to be the top-listed School/college in Negotin Vardarski?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Повик до општествено одговорните компании од нашиот град да помогнат во збогатување на нагледните средства во училиштето...
Ве покануваме на нашиот Новогодишен базар на 29.12 (петок) со почеток од 11 часот во училишниот двор.
Учениците од 6а/б и 9в/г одд на часовите по англиски јазик работеа на вежби за пишување користејќи ги 5те сетила.Шесто о...
Наставничката  Весна Петридова реши да им покаже на своите ученици како изгледа вистинска инклузија .Таа ги однесе во св...
Ритмичка точка на учениците од 4в
И денес  06.12.2023г. 3а одд. заедно со наставничката Јулијана Данилова продолжија  со  активности   во знак на неделата...
За значењето на различностите,другарството и почитувањето,да покажеме трпение ,љубезност и да се однесуваме  со почит ко...
И денес 06.12.2023 г. учениците од IIIв одд. заедно со наставничката Милица Дончева продолжија со активности во знак на ...
Учениците од IIIв одд. изработија плакат под мотото " Сите сме еднакви ".
И денес 06.12.2023г. 3а одд. заедно со наставничката Јулијана Данилова продолжија со активности во знак на неделата посв...

Address

Улица ПАРТИЗАНСКА
Negotin Vardarski
1440
Other Negotin Vardarski schools & colleges (show all)
Центар за странски јазици "Wort" Центар за странски јазици "Wort"
Marshal Tito B. B
Negotin Vardarski, 1440

Центар за странски јазици, преводи и судски преводи

Alfa Word 95 -Центар за странски јазици и судски п Alfa Word 95 -Центар за странски јазици и судски п
Negotin Vardarski, 1440

* Kursevi po angliski jazik za site stepeni i vozrasti * Sudski prevodi od angliski jazik * Bogata nagradna igra za ucebnata 2016/17 godina