Fanabeazana

Ity Pejy ity dia entina hizarana ny fanabeazana eto Madagasikara.

Operating as usual

Photos from Fanabeazana's post 12/05/2022

😎Inona teo amin'ny fiainanao no nampiasanao ireto?
🧐Mbola ilaina eo amin'ny fanabeazana ankehitriny ve ireo?
⛔Inona ny hevitrao entina hanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara?
🤣🤣Araho ny pejy🤣🤣
Fanabeazana

10/05/2022

Ndao hahitsy ny diso 👀🙄😅
Migeste- Mihaingo 🙏♥️
Midecouche- Tratr'andro 🙏♥️

📷 Ministeran'ny Serasera sy ny Kolontsaina.

10/05/2022

❤️Fizarana sy fanabeazana ho anao #0002
😍Mivavaha alohan'ny hivoaka ny trano.
📍Raha olona mino an'Andriamanitra ianao dia mivavaha isa-maraina alohan'ny ivoahana ny trano.
📍Tsy fantatsika izay loza mety hiseho eny andalana eny ka mangataka amin' Andriamanitra mba ho arovany. (tsy keky lalana mantsy ny devoly e!)
📍Apetrao eo ampelantanany ny dianao manontolo sy ny asanao. Ary manàna finoana fa eo akaikinao mandrakariva izy.
📍Aza adino nefa ny mitondra ambavaka ny ankohonanao sy ny hafa.

👍Araho ny pejy
Fanabeazana

09/05/2022

😍Torohevitra sy fanabeazana ho anao😍#0001
👩‍🦰Mbola tsy dia fahazaran'ny vehivavy Malagasy ny fandomana tongotra rehefa amin'ny alina alohan'ny hatory.
💆‍♂️💆‍♀️Mitondra fahasalamana be ara-tsaina sy ara batana anefa ny fanaovana azy matetika, indrindra raha vehivavy manana toetra kizitina sy mora misafoaka...
💪Na tsy manana ireo akora natoro aza isika dia mety foana na rano mamay asiana sira kely + citron no handomana azy
❤️Rehefa mangatsiaka ny rano dia esorina ao ny tongotra,sady manatsara ny fikorinan'ny rà no sady manatsara ny hoditrin'ny tongotra sy ny hoho.
😎Afa-bizana ianao sady maivamaivana ery, ary afaka ataonao isan'andro rehefa alohan'ny hatory izany.
👩‍👩‍👧‍👦Afaka manao izany avokoa na lahy na Vavy na tanora na zaza.....

Aza adino ny mizara amin'ny hafa an😘
🌹Araho ny pejy Fanabeazana

09/05/2022

Tsena any ambanivohitra any🇲🇬
📍Anisan'ny mahafinaritra ahy ity sary ity ary misy lesona lehibe azo tsoahina.
❤️Rehefa manao zavatra iray dia manàna finoana. Tsy dia misy olona firy any amin'io toerana io nefa dia manantena hatrany ireo olona ireo fa hisy hividy ny sakafo natoany.
❤️Rehefa manana fikasana dia atomboy amin'izay eo ampelatanana aloha fa aza mitady sarotra.
❤️Ataovy ampifaliana hatrany izay ataonao.
❤️Manàna tanjona mazava.

😊Manasa hanao hanaraka ny pejy
Fanabeazana

11/04/2022

😍Iza avy ireo namanao vao mahita ity dia mahatsiaro ny fahazazana?😍
😜Mahay mandrandrana azy ve ianao?
Fahatsiarovana tsy adino...

09/04/2022

Rehefa anaty fiara fitaterana iny. 😂

08/04/2022

Ny eto amin'ny tanana 😢

08/04/2022

😢😢😢

02/02/2022

😲😲02-02-2022😯😯
🙏Raha sitrakao dia andeha isika hivavaka ho an'ny firenentsika anio alina amin'ny 22:22 ora ary hivavaka hoe : "Andriamanitra ô, arovy amin'ity Cyclone ity ny taninay, apetrakay eo ampelatananao i Madagasikara, Amen!"
🙏Misaora an'Andriamanitra fa mbola nahatratra ity andro anio ity.
🚫⬅️Andro tsy hiverina intsony no sady mahagaga.
❤️Mitadiava zavatra anakiray hanamarika anao amin'ity andro ity.

28/01/2022

Ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny.
🇲🇬 Raha ny eto Madagasikara manao ahoana?
🧐Inona ny antony hoy ianao?
✍️Inona ny vahaolana arosonao?
Fanabeazana

27/01/2022

Fanabeazana

Fitaratra ho an'ny manodidina anao ve ianao?
Araho ny Pejy 👉 Fanabeazana 👈

Fanabeazana Ity Pejy ity dia entina hizarana ny fanabeazana eto Madagasikara.

27/01/2022

Mifalia amin'izay anananao
Fanabeazana
🥰Manasa anao hanaraka ny pejy

26/01/2022

Ilaina ve ny mamaky boky? 📖

23/01/2022

⚠️Fampahafantarana
🚷TSY MIANATRA NY MPIANATRA AMIN'IRETO TOERANA IRETO.
Noho ny faharatsian'ny toetrandro izay mbola mitarika fahasarotana maro, hiatrehana ny fiverenana an-tsekoly ampilaminana sy ho fitsinjovana ny fahasalamana ary indrindra hisorohana ny loza mety hiseho ; dia mbola miato aloha ny fampianarana amin'ireto toerana ireto :
- Ho an’ny faritra MELAKY : Maintirano, Besalampy
- Ho an’ny faritra BOENY : Mahajanga, Mitsinjo, Soalala, Marovoay,
- Ho an'ny faritra SOFIA : Antsohiny, Analalava,
- Ho an’ny faritra DIANA : Ambanja, Nosy Be, Ambilobe, Antsiranana,
- Ho an’ny faritra SAVA : Antalaha,
- Ho an’ny faritra ANALAMANGA : Antananarivo, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana,
- Ho an’ny faritra VAKINANKARATRA : Ambatolampy, Antanifotsy ary Antsirabe, miampy ny distrika rehetra amin’ny faritra ANALANJIROFO, ATSINANANA ary ALAOTRA MANGORO.
Miato ny fampianarana manomboka ny 24 Janoary hatramin'ny 28 Janoary 2022 ary mandra-piverina ho faritra maitso. Entanina hatrany ny talen-tsekoly hifampiresaka amin’ny ray aman-dreny amin’ny fivoaran’ny toetrandro.

Loharanom-baovao: ministeran'ny fanabeazam-pirenena

23/01/2022

📖Hafatra mifono anatra.
🙏Manasa anao hamaky hatramin'ny farany.
💓Lohanteny: Misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra.
📍Sao ianao anisan'ilay manome tsiny an'Andriamanitra hoe fa maninona no nataony ratsy izao toe-trandro izao?
📍Hatramin'ny nisian'ny covid-19 dia tsy mandeha ny business-nao, tsy mandeha ny tsenanao, tsy voaloha ny trosan'olona, voaroaka tamin'ny asa ianao , eny fa na dia ny sakafo anio ary efa mila tsy ho hita.
📍Satria be loatra ilay olana dia adino hatramin'Andrimanitra mihitsy.
✅Tadidio hatrany fa Andriamanitra no nahary ahy sy ianao, ary ny zanany sy ny asan'ny Tanany dia adidiny.
✅Mety nety tamiko sy ianao ny main-tany teo aloha, fa tadidio hoe misy olona mila orana ihany koa any, indrindra indrindra ireo tantsaha, ireo olona any antsimo (kere).
✅Tadidio fa tsy voatery handeha be fona ny zavatra izay ataonao, ary tsisy tsena na orinasa tsy hilaozan'ny olana raha mbola eto antany, ka rehefa sendra olana ianao dia tsarovy hatrany fa eo akaikinao Andriamanitra. Izy aloha resahana voalohany ny olanao satria Izy no tompon'ny Lakle.
✅Noho izany izany misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aza maika ny himenomenona na hanome tsiny Azy fa misy antony avokoa ny zavatrarehetra ataony.
✅Mivavaha mandrakariva ary apetrao eo Aminy ny fiainanao manontolo.

Mbola hitohy...

Fanabeazana

22/01/2022

Ny hevitrao?
Fanabeazana

21/01/2022

🖋️Tantara mifono anatra.
📝Lohateny: Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza.

I Tojo dia zazalahy kely tia fianarana sy tia namana, mpanoratra ny asan'ny Rainy ary mpampianatra kosa ny asan'ny Reniny. Rehefa tonga ao antrano isaky ny avy miasa ny rain'i Tojo dia mitantara tantara aminy , ary tena liana izy satria tantara mifono anatra sy mampiasa saina matetika no henoiny. Indray andro raha vao nifoha maraina i Tojo, dia tonga tao amin'ny efitra fatoriany ny reniny ary nanontany azy hoe :"inona no tianao MAHANTRA sa MANANKARENA ?" somary gaga ihany i Tojo ka hoy izy tao antsainy hoe :"fa maninona no anontanian'i neny an'izany aho, tsisy olona tsy te hanankarena kosa e".
Dia hoy i Tojo tamin'ny reniny: "manankarena kosa ry Neny a ". "inona ny antony? " hoy ny reniny. Tsy maika tsy taitra akory i Tojo sady nitsiky namaly ny reniny hoe:"ka rehefa manambola dia afaka mividy izay zavatra rehetra tiako vidiana, afaka manao izay tiako atao, dia omeko ireo namako amin'izay mba samy manankarena izahay, dia omeko koa ireo mahantra".
Nanatona teo akaikin'i Tojo ny reniny sady nisakambina azy no niteny hoe : "eny tokoa, tsy ratsy ny fikasanao anaka fa kosa tadidio fa ny harena mampihebohebo. Rehefa manankarena ianao dia misaora an'Andriamanitra satria Izy no mampanankarena sy mampahantra, tsy nitondra n'inon'inona ianao raha vao tonga teto an-tany tamin'ny niteraka anao aho ary tsisy zavatra afaka entinao manaraka anao ihany koa fa hiverina vovoka ianao. Tadidinao moa ny tantaran'i Joba? tao anatin'ny fotoana vitsy monja dia tsisy ny fanan'i Joba rehetra, eny na dia ny zanany aza dia maty, kanefa taty ahoriana dia mbola betsaka mihoatra noho ny fananany tany aloha ny harenany satria mbola nitoetra tao aminy ny fahamarinana. Noho izany anaka , aza maika ny hanankarena aloha ianao fa manana FAHAMARINANA, mandehana amin'ny LALANA MAHITSY , tandremo ny naman-dratsy ary mangataha FAHENDRENA amin'Andriamanitra fa izy hanoro sy hanome fahalalana anao amin'izay rehetra ataonao. Rehefa anananao ireo dia manaraka anao hoazy ny harena. Tadidio nefa anaka fa tsy vola ihany no atao hoe harena fa na ianao io aza dia harena be amiko mihoatra izay harena ananako"
Hoy i Tojo :"afaka manome ohatra amin'ilay hoe fahamarinana ve i Neny?"
"Ohatra: asaiko mamafa trano ianao rehefa tsy eto aho, tafaverina tato antrano nefa aho, ary itako fa mbola tsy voafafa akory ilay izy dia milaza amiko ianao hoe efa nataonao nefa tsy nataonao akory, dia tsy nilaza ny marina ianao izay fa nandainga tamiko. Ohatra koa indray andro ianao rehefa hiasa dia nirahiny nividy zavatra, 10000Ar ny vidin'ilay izy teny amin'ny mpivarotra, rehefa tonga tany ampiasana ianao dia nolazainao hoe 12000Ar ary nalainao ilay 2000Ar. Tsy mandeha amin'ny fahamarinana ihany koa ianao satria nangalarinao ny 2000Ar. Mazava aminao ve?"
"mazava tsara" hoy i Tojo tamin'ny reniny.

✒️mbola hitohy...

📖Zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza, Ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin'izany. — Ohabolana 22 : 6

😍Zarao amin'ny hafa raha mahafinaritra anao.
Fanabeazana

20/01/2022

❤️Andeha mba ampianarintsika ity tsianjery ity ny zanantsika e . ❤️ Fanabeazana

👫Dada malako sy Neniko izay
👨‍👩‍👧‍👦Dia fola-damosina ery taminay
🤱I Neny no nitaiza, nibaby, nanasa
👨‍🔧I Dada isan'andro torovana miasa

💁‍♂️Izaho no tomady sy tena salama
👨‍🏫I Dada no vizana be nikarama
👨‍⚕️Izaho no olom-banona, sady hendry tsara
🙍‍♀️I Neny no sasatra nikarakara

🦸‍♂️Mba inona kosa no havaliko ireny
🛌Fitiavan-tsy ritran'ny Dada sy Neny
🚶‍♂️Manaraka tsara izay anatra omeny
🙏Dia mivavaka ho Azy no valim-babena.

📜Tadidio fa anisan'ny manampy ny ankizy amin'ny fitadidiana sy fanjana ny Ray amandreny ny fahaizana itony tsianjery itony.
😍Atoroy sy ampianaro azy dieny izao fa fitiavanareo Ray amandreny ireny ataonareo azy isanandro ireny.
🛡️Aza adino ihany koa ny mivavaka isanandro ny zanakao.

Zarao amin'ny hafa raha mahasoa anao.

20/01/2022

😍Izany ka tena namana❤️
"Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao"
💓Manasa anao hanaraka ny pejy Fanabeazana
Mbola hitohy...

20/09/2021

💓💕Ny fitiavan'i NENY👩‍🦰🤱🧕
✅Misaora an'Andrimanitra raha mbola manana reny ianao
✅Ianao ve efa nanokana fotoana iray nisaorana an'i Neny teo amin'ny fiainanao?
✅Tadidio fa laniny tamiko sy taminao ny fahatanorany.
✅I Neny dia olona mahalala ny maharary ny zanany, eny fa na dia tsy miteny aza isika.
✅I Neny no mifoha maraina mikarakara tokatrano sy mahandro ny sakafontsika.
✅I Neny ilay mibedy rehefa manao fahadisoana isika.
✅I Neny tsy mba miangatra ary mahalala izay tiantsika.
✅Mitomany irery i Neny rehefa maditra isika.
✅Rehefa mangataka vola isika dia omeny, ary mahavita tsy miteny amin'ny dada izy fa manafina.
✅Rehefa malahelo isika dia malahelo ihany koa izy.
✅Marary aminy rehefa marary isika satria aina niala avy aminy.
✅Vao mandainga dia itany amin'ny masontsika isika.
✅Fahasambarana sy fifaliana ho an'i Neny ny mahita ny zazany mianatra tsara sy tafita.
✅Sns...

📜Hafatra: 💕Tiavo i Neny raha mbola velona izy fa maro ny kamboty mbola te hanana Neny.
💕Raha mananatra sy mibedy mafy izy dia aza mora tezitra fa mahaiza maka lesona.
💕Tsy voatery hiandry fetin'ny Reny vao hiteny hoe: "tiako i Neny"
💕Anehoy fitiavana izy toy ny nitiavany anao, ary mba ho tsapany fa tianao koa izy.
🌻Manasa anao hizara sy hanaraka ny pejy raha mahaliana anao ny zavatra atolotray.

AZA ADINO KOA I DADA AN😂😂

𝕱𝖆𝖓𝖆𝖇𝖊𝖆𝖟𝖆𝖓𝖆

19/09/2021

📓Ohabolana 5:21📓
MIJERY ANTSIKA ANDRIAMANITRA
🌻Raha nandeha any ampiangonana ianao anio na tsia dia ampetrao eo ampelantanan'i Jehovah sahady ny alehanao rahampitso.
🌻Fantaro fa dinihin'Andriamanitra avokoa ny diantsika rehetra, ary tsy misy miafina aminy ny alehantsika.

📜Hafatra: rehefa andeha hanatanteraka zavatra iray dia mivavaha ary apetrao amin'Andriamanitra ny alehanao rehetra.

𝕱𝖆𝖓𝖆𝖇𝖊𝖆𝖟𝖆𝖓𝖆

18/09/2021

😂👞🥾KIRARON'I DADA SY NENY👠🥿👡😂

Ataoko fa mba efa nandalo ohatran'izao avokoa isika rehetra tamin'ny fahazazana. Ny zazakely rehefa ao antrano dia tsy mba miraharaha izany hoe an'iza na an'iza ny kiraro fa izay itany dia anaovany satria mahita ireo lehibe manao kiraro izy, ary tia manadrakandrana. Tsy mba menatra izy ireny fa mahafaly azy ary ny manao kiraro izay itany sady somokotra kely mihitsy mandeha rehefa mavesabesatra izay ilay kiraro.

📜Tadidio ry RAY AMANDRENY fa izay zavatra ataonao ihany no tahafin'ny zanakao.
📜Aoka ho fitaratra tsara ho an'ny ankizy isika.

𝕱𝖆𝖓𝖆𝖇𝖊𝖆𝖟𝖆𝖓𝖆

18/09/2021

😅Anisan'ny tena mahafaly an'i dadabe sy bebe ny mahita ny zafikeliny rehefa tonga mitsidika azy. Rehefa elaela tsy mahita ny zafikeliny iny moa zareo dia malahelo mihitsy. Satria hono mbola tiany mihoatra ny zanany ny zafikeliny.
🤔Marina ve izany raha ny hevitrao?

📜Aza adino ny mitsika ny RAY AMANDRENY raha toa ka mifanalavitra ny toerana misy anareo.
📜Omeo fotoana ny zanakao hiresahiny sy hilalaovany miaraka amin'ny dadabe sy bebeany fa ilainy eo amin'ny giainany izany.

𝕱𝖆𝖓𝖆𝖇𝖊𝖆𝖟𝖆𝖓𝖆

17/09/2021

TANTARA ENTINA HISAINANA.
😊MANASA ANAO HAMAKY HATRAMIN'NY FARANY😊

🧐Fantaro aloha ny fototry ny olana🧐

✅Indray andro nahita kangoroa nivoaka ny fefy ireo mpiandraikitra tao anatin’ny Zoo, ka dia nivory sy niresaka, ary nanaiky izy rehetra fa ambany loatra ny haavon'ny fefy ka nampiankarina ho 20 metatra raha toa ka 10 metatra izany teo aloha.
✅Ny ampitson’iny nefa dia nahita kangoroa nihazakazaka nivoaka indray izy ireo, ary nanapan-kevitra fa ampiankarina ho lasa 30 metatra ny haavon’ny fefy.
✅Gaga sy talanjona ary nikorapaka nefa ny mpiandraikitra ny afak’ampitso raha mbola nahita Kangoroa vitsivitsy nihazakazaka teny ivelan’ny fefy, ka nanapan-kevitra ny farany fa atao 100 metatra ny haavon’ny fefy ary amin’izay tsy afaka mivoaka intsony ny Kangoroa.
⛅Indray andro dia niresaka tamin'ny kangaroo vitsivitsy ny zirafy, " Fa nga mbola hanohy hampiankatra ny feninareo ihany ireto olona ireto?" Hoy ny zirafy nanontany. Tsy taitra akory ilay kangoroa namaly ilay zirafy nanao hoe: "Na mbola ataony mananika ny lanitra ary tsy mahasakana anay tsy hivoaka izany raha toa ka mbola adinon'izy ireo ny manidy ny varavarana e "😂😂😂

🤔Raha fintinina dia maro ny olona miaina toy izany ankehitriny.Fantatra ihany fa misy ny olana, saingy tsy azony sy tsy fantany ny fototry ny olana.🤔

📜Hafatra: Fantaro aloha ny fototry ny olona rehefa mamaha olana, sao any amin'ny tsy izy no voahava ka vao maika miteraka olana hafa.

𝕱𝖆𝖓𝖆𝖇𝖊𝖆𝖟𝖆𝖓𝖆

15/09/2021

Ho anao izay mbola tsy matory dia aza adino ny mivavaka alohan'ny hatory. Tafandrimandry

15/09/2021

COMORES : ZAZAVAVIKELY 14 TAONA NIHARAN’NY HABIBIANA SADY NITERAKA 03

Fampanantenana nivadika fanararaotana. Tovovavy 14 taona, teratany malagasy no nampanantenain’ny lehilahy iray fa ho ampianariny ary hiantohany. Tsy izany anefa no nitranga, fa nivadika fanararaotana sy habibiana no natao ilay zazavavy.

Tranga niseho ny taona 2014. Mbola afaka nianatra tsara ny tovovavy no notambatambazan’ny rangahy iray, miaramila frantsay nisotro ronono fa hiantoka sy hampianatra azy. Kilasy fahavalo (classe de 4ème) tany amin’ny sekoly ambaratonga faharoa tany Mahajanga anefa izy tamin’izany, ary mbola afaka nanohy tsara ny fianarany na dia teo aza ny fahasahiranan’ny ray aman-dreniny.

Nalain’ilay miaramila tany an-tranony izy. Nampantenainy niaraka tamin’izay ny ray aman-drenin’ny zazavavy fa ho entiny any Comores ny zanak’izy ireo ary ho ampianariny sy hanao izay hahatafita azy. Nampiany ihany koa hoe, ho ataony vadin’ny zanany lahy ity zazavavy ity rehefa vita ny fianarany, ary dia nasehony mihitsy ny sarin-janany tamin’izay. Nino ny fampanantenana ireto olon-dehibe ka nandefa ny zanak’izy ireo.

Nivadika ny rasa rehefa tonga tany Comores. Nanomboka ny fanararaotana sy ny habibiana natao ilay zazavavy. Nipetraka tany Gnuma Milima Ya Mboinkou izy ireo. Nofehezina ilay zazavavy, toa ireny gadra ireny nopotehin-drangahy ny fahazazany. Niteraka ny zanany voalohany izy taoriana kely ny nahatongavan’izy ireo tany an-toerana.

Nitohy hatrany ny fanararaotana natao ity zazavavy ity, niterahan-drangahy 03 izy tao anatin’ny 03 taona tao amin’ny toerana nanagadrana azy. Nandritr’izay fotoana izay, nivezivezy matetika tao Moroni-Pari ilay rangahy ary ampiandrasiny olona ilay zazavavy rehefa tsy eo izy. Manapatra ny filan-dratsiny amin’ilay zazavavy kosa ilay miaramila rehefa tonga ao Comores. Tsy vitan’izay fa sady mandrahona amin’ny fitaovam-piadiana sy zava-maranitra ilay rangahy.

Miara-miaritra ny fampijaliana sy ny herisetra amin’ilay zazavavy kely ihany koa ny zanany 03.

Tsy nisy sahy nitory ity rangahy ity ny olona nipetraka tao amin’ny tananan’izy ireo na dia vavolombelona amin’ny asa ratsiny aza.

Farany teo herisetra niampy fandroahana no nahazo ilay zazavavy, tamin’ny fotoana niterahany ny zanany fahatelo, ny 04 aogositra lasa teo. Nendrikendrehan-drangahy ho nangalatra zavatra tao an-trano izy taorian’ny fahatongavany avy any Frantsa ka noroahiny 15 andro taorian’izay.

Nandeha niantso vonjy tany amin’ny lehiben’ny fokontany izy noho ny herisetra nahazo azy tamin’ny alina. Nanda mafy ny maha vadiny an’ity zazavavy ity ilay rangahy rehefa nampandrenesin’ny fokontany ny fitarainana azon’izy ireo. Niangaviany kosa anefa ny lehiben’ny fokontany mba hitady trano hipetrahan’ilay zazavavy sy hikarakara azy. Nampanantena ihany koa izy fa hampodiany aty Madagasikara ny tovovavy rehefa misokatra ny sisin-tanintsika ary hanampy ara-bola.

Vehivavy iray tsara sitrapo nahita azy natory teny an-dalana no nanome saran-dalana azy mba hanaovany fitarainana any amin’ny polisy. Tsy fantany anefa ny tokony ataony noho izy gadra foana nandritry ny 03 taona. Nampiantranoan’ny vehivavy iray hafa indray izy. Ity farany no nanampy azy tamin’ny fanaovana ny fitarainana.

Efa eo am-pelatanan’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona ny raharaha amin’izao fotoana izao. vokany efa voatazona any amin’ny « maison d’arrêt » ilay miaramila mpanao herisetra. Ao amin’ny fikambanana Malezi kosa ilay zazavavy tsy manan-tsiny miaraka amin’ny zanany 03 ankehitriny. Andrasana ny tohin’ny raharaha arak’izany rehefa misokatra ny sisin-tany. Mety ho tafaverina an-tanindrazana ve izy ireo sa tsia ?

Hafatra
Sary fanehoana : Le Site Info

Location

Telephone

Website

Address

Antananarivo
101
Other Schools in Antananarivo (show all)
Crèche, école maternelle Les Prunelles Crèche, école maternelle Les Prunelles
Antananarivo, 105

CRECHE , PRESCOLAIRE (PS - MS - GS)

Harena Info pro Harena Info pro
67Ha
Antananarivo, 102

Formation professionnelle en informatique

Tsikitech Tsikitech
Manakambahiny
Antananarivo, 101

Apprenez à coder et à concevoir de la manière la plus efficace possible. Travaillez par la pratiq

Help Education II officiel Help Education II officiel
Lot IPF 129 Ambohijafy Itaosy
Antananarivo, 102

Centre de formation professionnelle Cours de langues (Français parlé et Anglais parlé) Cours d'i

Cours En Ligne_ Français Anglais_CELFA Cours En Ligne_ Français Anglais_CELFA
Antananarivo
Antananarivo, 101

Mianara n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra

Learn English No Limit Learn English No Limit
Antananarivo, 101

Your success matters a lot to us

Âge Tendre Âge Tendre
Lot IF 91 By-Pass Ambohimangakely
Antananarivo

École maternelle et élémentaire Système éducatif français By-Pass Ambohimangakely

Dodol Academy Dodol Academy
Antananarivo, 415

Ecole de Football �

ABC School Itaosy Avarabohitra ABC School Itaosy Avarabohitra
Itaosy Avarabohitra
Antananarivo

ECOLE D’EXPRESSION FRANÇAISE.Présent depuis 2010 pour transmettre l’esprit abc : Apprendre- Br

GSEM-Formation GSEM-Formation
Antananarivo

Aire de jeux Aire de jeux
Antananarivo, 101

Aire de jeux est un espace virtuel d'éducation pour les enfants.

UVM Université Virtuelle de Madagascar UVM Université Virtuelle de Madagascar
80, Rue Pasteur Rabeony
Antananarivo, 101

L'Université Virtuelle de Madagascar est une plateforme de formation universitaire 100% en ligne d?