VITSY NO mahita

Ny tenin'Andriamanitra no vavahadin'ny lanitra tenin'Andriamanitra, vavahadin'ny lanitra

Operating as usual

24/08/2022

Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny Izy nanao hoe: MPANJAKAN'NY MPANJAKA SY TOMPON'NY TOMPO.
Apokalypsy 19, 16

20/08/2022

Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro; ary Izy manana anarana voasoratra, izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary miakanjo akanjo voafafy rà* Izy; ary ny anarany atao hoe Ny Tenin'Andriamanitra.
Apokalypsy 19, 12-13

19/08/2022

Fa hoy Samoela: Sitraky Ny Avo Indrindra moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà mihoatra noho ny mihaino ny feon'Ny Avo Indrindra?
He! ny manaraka no tsara noho ny fanatitra, ary ny mihaino no tsara noho ny saboran'ondrilahy.
2 Samoela 15, 22

16/08/2022

(Izao no holazainareo amin'ireny; Ny amin'ny andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, dia ho levona tsy ho amin'ny tany na ho aty ambanin'ny lanitra ireny)
Jeremia 10, 11

Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona.
Lioka 21, 33

20/07/2022

Ary hoy koa izy tamiko Soraty: Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko: Ireo dia teny marin'Andriamanitra.
— Apokalypsy 19 : 9

20/07/2022

Ary nihira fihiram-baovao izy ka nanao hoe: Ianao no miendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny; Fa voavono Ianao, Ary ny rànao no nanavotanao* ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra;
Apokalypsy 5, 9

06/07/2022

Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory, fa niteha-tratra ka nanao hoe: Andriamanitra o, mamindrà fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo: Izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray; fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no hasandratra.
Lioka 18, 13-14

06/07/2022

Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman'alina, ary moa hitaredretra va Izy? Lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy. Kanefa, raha avy ny Zanak'olona, moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va Izy?
Lioka 18, 7-8

23/06/2022

Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana (dia manana) fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika.
Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra.
Romana 5, 1-2

21/06/2022

Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana; fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana, sy fiadanana satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo; fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra, sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra.
Romana 8, 6-8

20/06/2022

Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe: NY MARINA AMIN'NY FINOANA NO HO VELONA [Ny marina ho velon'ny finoana] (Habakoka 2. 4).
Romana 1, 17

19/06/2022

Fa izay tsy hain'ny lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny Zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo, fa araka ny Fanahy.
Romana 8, 3-4

08/06/2022

Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana Izy, mba hanompoan'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra Azy; ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava.
Daniela 7, 14

21/05/2022

Ny fanahiko miandry ny Tompo Mihoatra noho ny fiandrin'ny mpiambina ny maraina, Dia ny fiandrin'ny mpiambina ny maraina.
Salamo 130, 6

18/05/2022

Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo (matiantoka mihitsy ny fanahinareo, raha manana) ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsy rariny aza ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra hambakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza.
1Korintiana 6, 7-8

14/05/2022

Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin'ny Fanahin'Andriamanitra ka manao hoe: Voaozona (Grika: anatema) Jesoa; ary tsy misy mahay manaiky hoe: Jesoa no Tompo, raha tsy amin'ny Fanahy Masina.
1Korintiana 12, 3

13/05/2022

Miezaha mitady ny fitiavana, nefa maniria fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny haminany
1Korintiana 14, 1

05/05/2022

ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesoa Kristy Tompontsika,
1Korintiana 1, 7

04/05/2022

Ny hanina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny hanina; nefa samy HOLEVONIN'ANDRIAMANITRA IZY ROROA.
Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana, fa HO AN'NY TOMPO; ary ny Tompo HO AN'NY TENA. Ary Andriamanitra efa nanangana ny Tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny.
1Korintiana 6, 13-14

03/05/2022

Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny Rainy. Izay manan-tsofina (Izay manan-tsofina ho enti-mihaino), aoka izy hihaino.
Matio 13, 43

02/05/2022

Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra; ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona.
1Korintiana 6, 12

01/05/2022

Misy aminareo va, raha manana ady amin'ny namany, sahy handeha hotsarain'ny olona tsy marina, fa tsy eo anatrehan'ny olona masina?
Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo?
Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao.
1Korintiana 6, 1-3

29/04/2022

Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay.
1Jaona 2, 25

28/04/2022

Avy tamintsika ihany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy; fa raha tàhiny namantsika izy, dia ho nitoetra tamintsika ihany; fa efa niala izy, mba haseho fa tsy isantsika izy rehetra.
Fa ianareo kosa manana hosotra avy amin'ilay Masina ka mahalala ny zavatra rehetra.
1Jaona 2, 19-20

27/04/2022

Anaka, izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana Solovava (Grika: parakleto; izahao Jaona 14, 16) ao amin'ny Ray isika, dia Jesoa Kristy, Ilay Marina.
1Jaona 2, 1

26/04/2022

Eny, hatramin'izany andro izany (Hatrizay nisian'ny andro) Izaho no Izy, Ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako; Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany?
Isaia 43, 13

22/04/2022

Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: "Ny Tompo mahalala ny azy", ary koa: "Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy."
2Timoty 2, 19

21/04/2022

Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny vadiny.
Apokalypsy 21, 1-2

20/04/2022

Tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela; Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa; Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy tahaka Ahy,
Isaia 46, 9

19/04/2022

Soratra Masina irery ihany

Dinihonareo ny Soratra Masina, hoy Jesoa. 💚💛💜💙❤

Rehefa tsy mitady ny fahamarinan'Andriamanitra izay tena voalazan'ny Soratra Masina ny olona, fa miantehatra fotsiny @ antokom-pinoana na antokom-pivavahana dia zava-poana ny fisasarany tety an-tany. 😰😰😰

Miha-maty tsikelikely ara-panahy ny ankamaroany satria ny fanantenany dia tsy napetrany [email protected] Jesoa fa napetrany fotsiny amin'ny fomba amam-panaon'ireo milaza azy ho fiangonana, sy ireo nentim-paharazana ary ny fahazarana. 😱😞😔

Tsy saininy hoe tsy io trano be io ⛪ no fototry ny maha-tempoly na maha-fiangonana fa ny TENA izay hanjakan'ny fanahin'Andriamanitra. 😇😇😇

Ny fanjakan'ny fanahin'Andriamanitra ao amintsika nefa tsy tontosa raha tsy vokin'ny Tenin'Andriamanitra isika. 📕📖📖
Anontanio mandrakariva ny tenanao raha tena Jesoa tokoa no hiorenan'ny finoanao fa tsy anaram-piangonana na ilay trano.

Hevero fa imbetsaka ny Ray no niteny fa tsy mitoetra ao @ trano nataon-tànana Izy, fa ny tenantsika no tempolin'Andriamanitra, 💗💖💗 ary ao amintsika ny Fanahiny (ao amin'izay mikatsaka ny fanjakany)

"Ny lanitra no seza fiandrianako, Ary ny tany no fitoeran-tongotro; ? hoy ny Avo Indrindra, Ary manao ahoana no ho fitoerana fitsaharako?"
Asan'ny Apostoly 7, 49

"Izahay efa nandre Azy nanao hoe: Izaho handrava ity tempoly nataon-tanana ity, ary amin'ny hateloana dia hanangana hafa ."
Marka 14, 58

"Fa fantatsika fa raha ravana ny trano-laintsika ety an-tany, dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia izay maharitra mandrakizay any an-danitra."
2Korintiana 5, 1

"dia Andriamanitra Izay nanao izao tontolo izao sy ny ao aminy rehetra, Izy no Tompon'ny lanitra sy ny tany ka ",
Asan'ny Apostoly 17, 24

"Fa Kristy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, , izany hoe, "
Hebreo 9, 11

"Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay , izay tandindon'ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika"
Hebreo 9, 24

Angonin'i Kristy ho ao Aminy ny olom-boavonjy hiangona ao Aminy ary tonga trano fonenany, fa tsy ny trano na ny anaram-piangonana akory na ny antokom-pinoana no atao hoe fiangonana.

Diniho ny Soratra Masina: Hebreo 3, 6: "fa Kristy kosa dia Zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra; , raha hazonintsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana."

Rehefa hakarin'i Kristy any an-danitra isika, araka ny voalaza ao @ boky ho an'ny Tesaloniana sy Korintiana dia hiverina eto kosa isika araka ny voalazan'i Jaona ao @ Apokalipsy, ampidininy eto isika izay tempolin'Andriamanitra vaovao toy ny vehivavy ampakarina, ary dia hakarin'i Kristy ho vadiny tokoa isika tempoliny (Fiangonany)

Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no azonao hitokiana fa ahavonjy ny fanahinao,
Finaritra!

19/04/2022

Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo, fa novelomina tamin'ny fanahy,
1Petera 3, 18

Izay eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra; fa efa lasa ho any an-danitra Izy ka efa nampanekena Azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery.
1Petera 3, 22

17/04/2022
11/04/2022

dia tahaka ahy koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany, fa ny mahasoa ny maro mba hovonjena izy.
1Korintiana 10, 33

10/04/2022

Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo.
2Korintiana 5, 17

09/04/2022

Anao, Ry Avo Indrindra o, ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany; Anao ny fanjakana, Ry Avo Indrindra, ary Anao ny fisandratana ho Lohany ambonin'izy rehetra.
1Tantara 29, 11

06/04/2022

Koa amin'izany, izaho Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny Mpanjakan'ny lanitra; marina avokoa ny asany rehetra, ary araka ny rariny ny lalany; ary izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy aetry.
Daniela 4, 34

05/04/2022

fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra; fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana.
1Korintiana 15, 52

03/04/2022

koa amin'izany dia mahavonjy tokoa (hatramin'ny farany) izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy.
Fa Mpisoronabe tahaka izao no miendrika ho antsika: dia Izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra,
Izay tsy mila hanatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisoronabe ireny, voalohany noho ny otan'ny tenany, dia vao noho ny an'ny olona kosa; fa izany dia nataony indray mandeha ihany, raha nanatitra ny tenany Izy.
Hebreo 7, 25-27

02/04/2022

Ary izay avy tamin'ny taranak'i Levy ka mandray ny fisoronana no mahazo teny haka ny fahafolon-karena amin'ny olona araka ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny izany, na dia teraky ny kibon'i Abrahama aza ireny;
Hebreo 7, 5

01/04/2022

Ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny Apostoly ny nitsanganan'i Jesoa Tompo; ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra.
Asan'ny Apostoly 4, 33

31/03/2022

Ao an-tranon'ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.
Jaona 14, 2

30/03/2022

Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia miafina amin'izay ho very izany, izay nohajambain'ny andriamanitr'izao tontolo izao, dia ny sain'ny tsy mino, mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, Izay endrik'Andriamanitra.
2 Korintiana 4, 3-4

29/03/2022

Dia hoy Jesoa taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Tsy Mosesy no nanome anareo ny m**o avy tany an-danitra; fa ny Raiko no manome anareo ny tena m**o avy any an-danitra. Fa ny m**on'Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy: Tompo o, omeo anay mandrakariva izany m**o izany. Hoy Jesoa taminy: Izaho no m**on'aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony.
Jaona 6, 32-35

29/03/2022

Raha hoy isika: Manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka Azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesoa Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra.
1Jaona 1, 6-7

28/03/2022

fa efa nilaza taminareo hoe izy: Amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira, mandeha araka ny filan'ny haratsiam-panahiny.
Joda 18

26/03/2022

Hoy Jesoa taminy: Satria nahita Ahy ianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino.

fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesoa no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany, raha mino ianareo.
Jaona 20, 29; 20, 31

26/03/2022

Efa renareo fa Izaho nilaza taminareo hoe: Handeha Aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia Ahy ianareo, dia ho faly, satria mankany amin'ny Ray Aho; fa ny Ray dia lehibe noho Izaho.
Jaona 14, 28

25/03/2022

koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo; fa raha tsy mino ianareo fa Izaho no Izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo.
Jaona 8, 24

24/03/2022

Fa fony teo aminareo aza izahay, dia nilaza taminareo rahateo fa tsy maintsy hampahorina isika, dia toy ny efa nanjo ihany ka fantatrareo.
1Tesaloniana 3, 4

23/03/2022

Jesoa namaly azy hoe: Efa nilaza taminareo ihany Aho, nefa tsy mino ianareo; ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny Raiko no manambara Ahy.
Jaona 10, 25

Videos (show all)

Tenin'Andriamanitra vavahadin'ny lanitra

Location

Category

Telephone

Website

Address


Ambohipo
Other Education in Ambohipo (show all)
English Online Training in Madagascar. English Online Training in Madagascar.
Ambohipo, 101 ANTANANARIVO

Mianara Anglisy miaraka amin'ny English Online Training in Madagascar, Vonona hampianatra anao izahay. Afaka ataonao amin'ny fotoana mampalalaka anao ny fianarana Anglisy. Mandefasa (MP).

QGIS Madagascar User Group dit Mon Ami QGIS Madagascar User Group dit Mon Ami
Ambohipo

🎯🎯🎯 Vous avez des idées, nous les rendons visibles ...

x

Other Education in Ambohipo (show all)

Digital Skrib ISSFP Anjoma Fianarantsoa BeComm Together Fumoir by Rivo IFSM Tanà A/mo F/Est Livres Terminales A C D Madagascar - Préparation au Baccalauréat Kids' School Fb_music_class Ariane Tourism Institute Tamatave Young Investisor Crypto Mada Sublime Formation IFPF Tambohobe Fianarantsoa Cours sur Fb AVMC-Formation Mahay Informatique