Ysgol Feithrin Pontypwl

Ysgol Feithrin Pontypwl

Comments

Cafodd Ysgol Feithrin Pontypwl newyddion arbennig iawn yn ddiweddar. Enillon ni 2 categori yn Seremoni Gwobrwyo Mudiad Meithrin sef y categori am y Cylch gorau yn Ne Ddwyrain Cymru ac hefyd y CYLCH GORAU TRWY GYMRU GYFAN. Mae hyn yn newyddion gwych. Braint ac anrhydedd go iawn. Dwi mor falch o'r staff a'r teuluoedd i gyd. DIOLCH I BAWB AM EU CEFNOGAETH AMRHISIADWY

Ysgol Feithrin Ponrypwl had the most amazing news recently. We won 2 categories in Mudiad Meithrin's virtual Award Ceremony. Not only did we win the best Cylch Meithrin in South East Wales, We are also now officially the BEST Cylch Meithrin throught Wales. Fantastic news. I am so proud of all the staff and familes who made this possible. Diolch yn fawr

https://www.facebook.com/MudiadMeithrin/videos/353564899319433/
Diolch am yr adroddiad hyfryd am ein Meithrinfa - gweler isod.
Lovely write up about our Nursery on this page. Diolch

https://www.facebook.com/groups/zerowastetorfaen/

Meithrinfa dydd cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant dwy a hanner i 5oed 5 diwrnod yr wythnos. Ysgol Feith

Operating as usual

07/09/2022

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent Mynwy a Thorfaen yn cynnal 3 sesiwn yn Neuadd Isaf Iago Sant dros y 3 wythnos nesaf gyda HALIBALW. Croeso i unrhyw un ymuno a ni ond mae angen cofrestru. Manylion ar y poster.
Menter Iaith are holding 3 sessions with HALIBALW in Lower St James Hall over the next 3 weeks. Lots of fun and everyone is welcome but you need to register before hand please. Details on the poster below.

07/09/2022

Croeso i unrhywun ymuno a'r sesiynau yma ond mae angen cysylltu a Rachel i gofrestru. Ewch amdani
There is a warm welcome awaiting anyone who would like to join these sessions. Please do contact Rachel if you are interested. You have nothing to loose and will have lots of fun I promise.

05/09/2022

Bydd CYLCH TI A FI PONTYPWL yn ail agor ar fore Iau yn y Neuadd Isaf am 10am. LLedaenwch yn gair os gwelwch yn dda. Croeso i bawb
THe Cylch Ti a Fi (Me and You Group) will re open after the summer break on Thursday morning, 08 August at 10am. Please spread the word. Everyone is welcome

20/08/2022

DIWRNOD AGORED
Dyma dyddiad ar gyfer eich dyddiaduron. Cyfle gwych i ymweld a'r Feithrinfa a sgwrsio gyda'r staff a'r rhieni. Mae croeso i bawb. Gobeithio eich gweld yno
OPEN DAY.
A date for your diary. A chance to visit our Nursery and chat to the staff and parents. EVERYONE is welcome and there will be lots for the children to do. Hope to see you all there.

This Gwent Welsh-medium nursery is a shining example, says new Estyn report 19/08/2022

This Gwent Welsh-medium nursery is a shining example, says new Estyn report

Oes plentyn bach gyda chi? Ydach chi'n chwilio am ofal plant cyfrwng Cymraeg? Beth am gysylltu i drefnu ymweld a ni. Mae croeso mawr yn ech aros.
Have you a young child? Are you interested in a Welsh Medium education? Why not visit our Nursery for a chat? We welcome visitors with open arms.
Helen Greenwood, Arweinydd/ Nursery Leader [email protected] neu 01495 755616 ar ol 05 Medi 2022 / after 05 September 2022.

This Gwent Welsh-medium nursery is a shining example, says new Estyn report A WELSH-MEDIUM nursery in Pontypool has received a glowing review following an inspection from Estyn and Care Inspectorate Wales.

Timeline photos 08/08/2022

I'm taking megan here next Tuesday 11-1 if any of her meithrin friends fancy joining us x

Fancy a change to your usual Soft Play? Come to Go Jump!!!
Fairwater Leisure Centre will be open for Go Jump on Monday's, Tuesday's and Wednesday's until 24th August and it's ONLY £2 per child!
PRE-BOOKING IS ESSENTIAL: 01633 627100

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 27/07/2022

Cawsom wythnos bendigedig i orffen tymor yr haf. Cyfle i ddumuno'n dda i'r plant fydd yn symud ymlaen i'r dosbarthiadau derbyn ym mis Medi a dathlu diwedd flwyddyn lllwyddianus arall. Rydym ar gau nawr tan 05 Medi ond yn edrych ymlaen at ail agor a chroesawu'r plant 3 oed nol a chriw newydd o blant hefyd. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch a Helen [email protected]

Had a great week celebrating the end of the summer term and wishing all the children who are moving on to reception classes in September all the very best for the future. We are closed now until Monday 5th September and we look forward to welcoming the 3 year olds back aswell as a group of new children too. If you are interested in our Nursery contact Helen on [email protected]

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 27/07/2022

Mynd i weld eisiau ein gardd dros y gwyliau haf
Will miss our amazing garden over the summer holidays

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 08/07/2022

Mwynhau tu allan yn yr heulwen
Enjoying the sunshine outside in our garden

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 08/07/2022

Sesiwn coginio wythnosol i ddysgu sgiliau torri/ cymysgu ac ati. Mae'r plant yn cael cyfle i flasu bob math o fwydydd iach newydd a mynd a pheth ohono adre hefyd
Our weekly cooking session is a chance to learn new skills - cutting/ mixing and so on. The childen love the chance to taste new healthy food items and take some of what they have cooked home too.

08/07/2022

Diolch i Dr Dicken, Miss Brown a Miss Harley o Ysgol Panteg
am ymweld a ni yr wythnos yma. Mae'n bwysig trefnu amserlen o bontio ar gyfer y plant sydd yn symud ymlaen i'r dosbarth derbyn
It was good to welcome Dr Dicken, Miss Brown and Miss Harley into our Nursery this week. Arranging a transition timetable is very important and helps the children prepare for the reception class in September

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 08/07/2022

Cawsom ddiwrnod Mabolgampau gwych yn y Parc yr wythnos hon. Cafodd y plant llawer o hwyl. LLongyfarchiadau i bawb
We had a lovely Sports Day in the Park this week. THe children had lots of fun and a medal each- congratulations to all.

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 03/07/2022

Digonedd o weithgareddau amrywiol eto'r wythnos yma
Lots of varied activities again this week

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 24/06/2022

Mae'r plant wrth eu boddau yn chwarae tu allan yn yr ardd. Maent wedi creu ardal traeth ar ol ein taith i Ynys y Barri hefyd
The children love playing outside and have created a beach corner to plasy in after our visit to Barry Island.

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 18/06/2022

Mae'r plant wrth eu boddau yn chwarae tu allan yn y tywydd braf.
The children love playing outside in the fine weather.

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 18/06/2022

Mae ein sesiwn coginio wythnosol yn gyfle gwych i gyflwyno'r plant i fwydydd iach a'u hannog i flasu pethau newydd. Bara soda'r wythnos dwethaf a salad ffrwythau'r wythnos yma.
Our weekly cooking sessions is a great way of introducing the children to healthy food and encourage them to try new things. The children made soda bread rolls last week and fruit salad this week.

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 12/06/2022

Ardal chwarae rol glan mor. Dan ni'n mynd ar daith i Ynys y Barri'r wythnos hon.
Our new role play area - At the Seaside as we are going on a trip to Barry Island this week,

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 12/06/2022

Taith wythnosol i'r Parc
Our weekly trip to the Parc

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 12/06/2022

Mae'r plant yn gweithio'n galed yn yr ardd . Mae'r perslysiau yn tyfu'n dda a'r mefys, tatws a tomatos ar y ffordd. Gobeithio agor siop cyn gwyliau'r haf i werthu ein cynhyrch.
The children are working hard in the garden. Our herbs are growing well and the strrawberries, potatoes and tomatoes are in and on the way so we hope to open a shop before the summer holidays to sell them all.

29/05/2022

Dyma tim staff Ysgol Feithrin Pontypwl. O'r chwith i'r dde - Dawn, Hayley, Julie ein Dirprwy, Abi a Helen yr Arweinydd. Ein gwaith ni yw sicrhau cyfleuoedd cyffroes ac unigryw i'r plant yn ein gofal mewn awyrgylch ddiogel a chfeillgar. Rydym yn mwynhau pob munud o'r gwaith ac ar gael i ateb unrhyw ymholiadau sydd gyda chi. Beth am gysylltu a ni am sgwrs ar 01495 755616
Meet the Staff who work at Ysgol Feithrin Pontypwl. From left to right - Dawn, Hayley, Julie our Deputy, Abi and Helen the Leader. Our work is to offer exciting, unique opportunities for all the children in our care in a safe and friendly environment. We all love every minute of our work and are always available to answer any enquiries and show families around. If you are interested please do contact us on 01495 755616

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 29/05/2022

Wythnos arall llawn cyfleuoedd dysgu cyffroes - coginio, datrys problemau. dysgu sgiliau corfforol a rhifo a mwynhau cydweithio a chydchwarae gyda'n cyfeillion
Another week full of exciting learning opportunities - cooking, tinkering, problem solving, practising physical and counting skills and a chance to play and learn with our friends.

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 29/05/2022

Mae cydweithio a'r teuluoedd sydd yn cefnogi'r Meithrinfa yn hynod o bwysig i ni ac o'r diwedd daeth cyfle i ddechrau ail drefnu gweithgareddau a digwyddiadau. Cawsom Te Prynhawn hynod o lwyddiannus yn yr heulwen i ddathlu diwedd hanner tymor arall. Diolch o galon i bawb wnaeth gefnogi - hyfryd eich gweld chi i gyd.

Working and interacting with the families who support our Nursery is of great importance to us. We are so pleased that at last we can start organising events and activities again. Our Afternoon Tea in our Community Garden was a huge success and a great way to celebrate the end of another half term. Many thanks to EVERYONE who came along to support the event - it was lovely to see you all

Photos from Cyngor Torfaen's post 25/05/2022

Diolch i gyngor Torfaen am rhannu - thanks to Torfaen Council for sharing

25/05/2022

Darn yn y papur lleol yr wythnos yma hefyd.
This is the article in the Free Press this week

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 24/05/2022

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 20/05/2022

Mae'r plant wedi mwynhau wythnos yn yr awyr iach.
Lots of fun outside this week

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 15/05/2022

Llawer o hwyl wythnos yma - lots of fun this week

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 13/05/2022

Mae heddiw yn diwrnod pwysig. Mae Arolwg ESTYN Ysgol Feithrin Pontypwl wedi ei gyhoeddi heddiw. Gweler linc isod. Rydym yn hynod balch o'r ddogfen yma. Dyma profi unwaith eto gwerth Meithrinfeydd CYMUNEDOL cyfrwng Cymraeg. Helpwch ni i ledaenu'r gair os gwelwch yn dda a diolch o waelod calon i'r tim staff anhygoel sydd yn wirioneddol wych. Helen.
https://www.estyn.llyw.cymru/node/4713...
Ysgol Feithrin Pontypwl is celebrating! Today our ESTYN Inspection Report has been released to the public. See link below. As a team we are extremely proud of this document - proof once again of the importance of community Welsh medium Nurseries. Thank you all for your continued support - please do spread the word. A massive DIOLCH YN FAWR to the team of staff - you are all amazing. Helen.
https://www.estyn.gov.wales/provider/6789107...

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 07/05/2022

Cyfle wythnos yma i gymryd mantais o'n gofod chwarae tu allan, garddio a choginio, mwynhau gemau tim draw yn y parc a chymdeithasu gyda chyfeillion.
A chance this week to take advantage of our wonderful outside area, enjoy some gardening and cooking, team games over in the park and lots of other learning opportunities with our friends.

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 01/05/2022

Mae'r plant wedi cael cyfle i goginio pitsa gyda Richard Shaw o Cooking Together yr wythnos yma. Bwriadwn trefnu sesiynnau coginio cyson o hyn allan gyda'r plant yn dewis y ryseitiau.
The children had lots of fun cooking pizzas with Richard from Cooking Together this week. We are looking forward to cooking on a regular basis this summer.

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 30/04/2022

Cawsom daith natur hyfryd yn y parc wythnos yma. Gwelsom clychau;r gog a briallu, cywion bach ar y llun, clywed adar yn canu, cerdded ar hyd boncyff , dod o hyd i ogof rhoi cwtsh i goeden a llawer mwy
We had a lovely nature walk in the park this week. We found lots of bluebells, primroses, listened to the birds singing, hugged a tree, found a Gryffalo cave and practised our balancing skills on a log.

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 23/04/2022

LLuniau mis Mawrth - pawb yn brysur a phawb yn cael profiadau amrhisiadwy wrth ddysgu a chwarae mewn awyrgylch cyffroes.

Pictures of all the learning opportunities the children have had during March in an exciting environment.

23/04/2022

NEGES PWYSIG / IMPORTANT MESSAGE
Os ydych chi neu unrhyw un o'ch cyfeillion a phlentyn sy'n codi'n ddwy oed neu hyd yn oed ifancach sydd yn awyddus i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg beth am gysylltu a ni cyn gynted a bo modd. Mae Ysgol Feithrin Pontypwl yn llawn ar hyn o bryd ac mae'r llefydd ar gyfer Medi 2022 yn llenwi'n gyflym. Y peth ola dan ni eisiau yw siomi neb. Byddai'n braf clywed gennych - beth am gysylltu ni ar 01495 755616 neu [email protected]. Diolch

If you or anyone you know has a child who turns two or even younger in the next few months and are interested in a Welsh medium pre school nursery education do contact us asap. Ysgol Feithrin Pontypwl is full at present and places are filling up fast for September 2022. We hate to disappoint anyone and would love to hear from you. You can phone us on 01495 755616 or e mail me on [email protected]. Diolch yn fawr
Helen Greenwood, Arweinydd/ Leader, Ysgol Feithrin Pontypwl

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 20/03/2022

Rydym yn cyffroes i weld y gwanwyn yn ymddangos ac yn edrych ymlaen at wario mwy o amser yn ein gofod bendigedig tu allan ac ymweld a'r parc yn wythnosol
We are all excited to see that spring is on the way and we are looking forward to spending more time in our fabulous outside area and visiting our wonderful park weekly

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 20/03/2022

Cafodd y plant gyfle i goginio gyda Richard Shaw yr wythnos hon. Fe wnaeth y plant mwynhau yn fawr gan ddysgu sgiliau torri, cymysgu a bwyta'n iach
The children had a lovely cooking session with Richard Shaw from Cooking Together this week. Lots of new skills and healthy eating tips

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 20/02/2022

Sesiwn gyda Swyddog Datblygu Chwaraeon Torfaen eto'r wythnos yma. Cyfle arall i ddathlu Blwyddyn Newydd Tseina
Lovely physical literacy session with Torfaen Sport's Development to celebrate The Year of the Tiger as part of the Chinese New Year.

20/02/2022

Cyfle i ddysgu ychydig o Gymraeg gyda'ch plentyn yn y Clwb Cwtsh.
An opportunity to learn some simple Welsh to use with your children. Why not have a go?

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 11/02/2022

Dim byd fel cwtsh ar ddiwedd wythnos. Gwych gweld y plant yn dangos eu teimladau
Nothing beats a huge big cwtsh before we go home at the end of another week. The children are learning to show their feelings

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 11/02/2022

Yr wythnos yma buom yn gwylio adar tu allan ac yn y parc.

Lots of opportunities this week to concentrate on bird watching inside, in our garden and in the park.

09/02/2022

Ydych chi'n siopa yn co-op? Ydych chi'n gwybod allech chi ddewis Ysgol Feithrin Pontypwl am yr elusen i gefnogi pob tro chi'n mynd siopa?!

Do you shop at the Co-op? Did you know that Ysgol feithrin Pontypwl is one of the charities that you can support every time you shop?

Cofrestrwch ar-lein/Register online

Diolch
Xx

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 05/02/2022

Dysgu am deinosoriaid - llawer o archwilio, arbrofi a chydchwarae.
Learning all about dinosaurs in our new role play corner - lots of exploring, and co-operative play going on

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 05/02/2022

Dathlu Dydd Miwsig Cymru ddoe
We celebrated Welsh Music Day on Friday 4 February too

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 05/02/2022

Blwyddyn Newydd Tseiniaidd Hapus ichi gyd
Happy Chine New Year everyone

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 05/02/2022

Mwynhau taith natur yn y parc a gweld arwyddion y gwanwyn yn ymddangos.
Enjoying a walk in the park. Signs of spring everywhere

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 05/02/2022

Dyna beth oedd wythnos brysur - dathlu Blwyddyn Newydd Tseina, dysgu am deinosoriaid, sesiwn sgiliau corfforol gyda Abigail Powell o Chwaraeon Torfaen, blasu bwydydd newydd a llawer o hwyl a sbri hefyd
Waw that was a busy week - we celebrated the Chinese New Year, learnt all about dinosaurs, had a physical skills session with Abigail Powell from Torfaen Sport's Development, tasted new food and had lots of fun too

Photos from Ysgol Feithrin Pontypwl's post 28/01/2022

Dyna beth oedd wythnos prysur. Dathlu Dydd Santes Dwynwen a chynorthwyo'r Urdd i dori record byd. Cafodd y plant llawer o hwyl.

Another busy week. We celebrated Dydd Santes Dwynwen, Wales' patron saint o lovers and helped Urdd Gobaith Cymru break 2 world records. Well done children.

St Dwynwen's Day, 25th January - Welsh patron saint of lovers 22/01/2022

St Dwynwen's Day, 25th January - Welsh patron saint of lovers

DYDD SANTES DWYNWEN - 25/01/2022
Byddwn plant bach Ysgol Feithrin Pontypwl yn brysur dydd Mawrth! Rhaid dathlu Dydd Santes Dwynwen, santes cariadion Cymru ar 25ain Ionawr yn flynyddol wrth gwrs
The children at Ysgol Feithrin Pontypwl will be very busy on Tuesday 25th January as we will also be celebrating Dydd Santes Dwynwen. She is Wales' patron saint of lovers and we love all the opportunities this brings for the children to express their feelings and show their love
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofWales/St-Dwynwens-Day/

St Dwynwen's Day, 25th January - Welsh patron saint of lovers 25th January is St Dwynwen's Day. St Dwynwen is the Welsh patron saint of lovers, which makes her the Welsh equivalent of St Valentine ...

YSGOL FEITHRIN PONTYPWL

Ysgol Feithrin Pontypwl ●Offer a high standard of Welsh Medium education in a friendly and welcoming atmosphere. ●Ensure an equal opportunity for all children / parents / carers whatever their race/ language/ s*x/ religion or ability. ●Offer varied play opportunities which are fundamental to the physical, emotional, linguistic, social and intellectual development of children. ●Ensure that children’s rights, in accordance with the United Nations Convention on the Rights of the Child and the Children’s Act 2004, are adhered to. ●Ensure that children, whatever their needs, benefit from good quality early years experiences of high quality whilst encouraging them to develop as confidant , independent and creative individuals . ●Work closely with parents and carers to ensure an open door policy for everyone who is interested in Welsh medium education.

VENUE St James Upper Hall, St James Field, Hanbury Road, POntypwl, Torfaen. NP4 6HT.

YSGOL FEITHRIN FACILITIES Ysgol Feithrin Pontypwl is based in a large open hall which was refurbished about five years ago. The Hall is set out with a range of exciting play corners which are changed regularly for the children. There is also a wide open space outside with a grass space and bank and a paved area.

STAFF - The four members of staff are all very experienced early years' workers. They follow regular training schemes to keep updated with all the relevant issues through Mudiad Meithrin / EAS/ Torfael Council and others. All 4 members of staff have a current DBS check and an up to date first aid certificate, food hygiene and child protection training.

Location

Telephone

Website

Address


Pontypool

Opening Hours

Monday 9:30am - 3:15pm
Tuesday 9:30am - 12pm
Wednesday 9:30am - 3:15pm
Thursday 9:30am - 12pm
Friday 9:30am - 3:15pm

Other Preschools in Pontypool (show all)
Osbourne Lodge Nursery Osbourne Lodge Nursery
Osborne Road
Pontypool, NP46LT

Osbourne Lodge Nursery

Little Chums Little Chums
Usk Road
Pontypool, NP40JB

Little Chums is a family run day care setting on two acres of private land and is CIW registered.

Home From Home Childminding Home From Home Childminding
Pontypool, NP47RD

I run a professional child minding business. I have been childminding for 14 years. I have 4 childre

Busy Bees Blaenavon Busy Bees Blaenavon
Busy Bees Blaenavon, Park Street
Pontypool, NP49AA

Information page for parents and friends of Busy Bees Blaenavon Day Nursery & Kid's Club

Poppies Day Nursery Poppies Day Nursery
Pontypool, NP45LE

Poppies Day Nursery, est 1998, provides a happy, homely, warm & stimulating environment for children

Little angels childminding Little angels childminding
St Augustine Road
Pontypool, NP45EX

I offer a safe, secure, fexliabe home from home childminding service for children and their families