Gwent Music

Visit this site to view and find out more information regarding our events and activities both past

Operating as usual

26/03/2024

Fancy trying something new in the holiday? Join the National Music Service Regional Choir on Saturday 6th April at Islwyn High School, Caerphilly. See the poster below for details and to enrol click here: https://gwent.paritor.com/enrol/Catalog/94ba5800-7847-4396-ac4b-2bd5da8802ff/b70b0732-7e3c-489d-83ea-12f3101ec2b1

Ydych chi'n ffansio rhoi cynnig ar rywbeth newydd yn ystod y gwyliau? Ymunwch â Chôr Rhanbarthol y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol ddydd Sadwrn 6 Ebrill yn Ysgol Uwchradd Islwyn, Caerffili. Gweler y poster isod am fanylion

Photos from Gwent Music's post 20/03/2024

Oeddech chi'n gwybod bod gan Gerddoriaeth Gwent grwpiau cymunedol oedolion y gallwch chi ymuno â nhw hefyd?
Ar hyn o bryd mae Côr Cymunedol yn chwilio am denor a basesto i ymuno!
Mae Band Gwynt Cymunedol yn agored i chwaraewyr yn eu harddegau hwyr/oedolion gradd 3 ac uwch.
Mae Ensemble Celtaidd Cymunedol yn agored i bawb.

Mae pob ensemble yn £55 y tymor ac am fwy o wybodaeth, ewch i www.gwentmusic.co.uk a chliciwch ar gymuned


Did you know that Gwent Music also have adult community groups you can join?
Community Choir are currently looking for tenor and basses to join!
Community Windband is open to late teens/adult players grade 3 and above.
Community Celtic Ensemble is open to all.

Each ensemble is £55 per term and for more information please visit www.gwentmusic.co.uk and click on community

18/03/2024

Good luck to all students sitting exams this week!

Pob lwc i'r holl fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yr wythnos hon!

Photos from Gwent Music's post 16/03/2024
Photos from Gwent Music's post 14/03/2024

Please see below from Cardiff University👇

Ydych chi yn mlwyddyn 10-13 ac yn astudio TGAU neu Lefel A Cerddoriaeth? Dewch i'n Diwrnod Adolygu Cerddoriaeth AM DDIM ar Ebrill 4 yn yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Manylion a chofrestru isod neu yn https://bit.ly/3Pkv90x

Are you in years 10-13 and studying GCSE or A level Music? Come along to our FREE Music Revision Day on 4 April in the School of Music at Cardiff University. Details and sign up below or at https://bit.ly/3Pkv90x

11/03/2024

I think this says it all….

08/03/2024

Atgoffwch fod band pres ieuenctid ychwanegol a band pres canolradd yn ymarfer yfory yn Ysgol Rougemont rhwng 1pm a 3pm ar ôl y ganolfan gerddorol. Mae hyn er mwyn paratoi ar gyfer Arddangosfa Wanwyn Sir Fynwy sy'n cymryd lle am 7pm Dydd Mawrth 12 Mawrth.

Just a reminder that there is an extra youth brass band and intermediate brass band rehearsal tomorrow at Rougemont School from 1pm till 3pm after music centre. This is in preparation for our Monmouthshire Spring Showcase that is taking place at 7pm on Tuesday 12th March.

07/03/2024

Gyda'n Sioe Wanwyn Sir Fynwy dim ond 5 diwrnod i ffwrdd, cofiwch brynu eich tocynnau drwy'r ddolen hon : https://ticketlab.co.uk/series/id/1283?fbclid=IwAR0MH3VcY45xYhaDbysFbbr09LNWb7fIEgjN8-rTY500T3aLIfiGE5Gp3wI #/
Mae tocynnau yn cael eu prynu ymlaen llaw yn unig, felly ni fyddwch yn gallu eu prynu wrth y drws.
Mae'r cyngerdd yn dechrau am 7pm
Ysgol Gyfun Trefynwy, Hen Ffordd Dixton, Trefynwy NP25 3YT

With our Monmouthshire Spring Showcase only 5 days away please remember to purchase your tickets via this link : https://ticketlab.co.uk/series/id/1283?fbclid=IwAR0MH3VcY45xYhaDbysFbbr09LNWb7fIEgjN8-rTY500T3aLIfiGE5Gp3wI #/
Tickets are pre-purchase only, so you won’t be able to buy them on the door.
Concert starts at 7pm
Monmouth Comprehensive School, Old Dixton Rd, Monmouth NP25 3YT

04/03/2024

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Côr Rhanbarthol y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol yn cynnal "Diwrnod Dewch i Ganu"! Am fwy o wybodaeth, gweler y poster isod ac i gofrestru cliciwch ar y ddolen!
We’re excited to announce that the National Music Service Regional Choir are hosting a “Come and Sing Day”! For more information please see the poster below and to enrol click the link!

https://gwent.paritor.com/landing

01/03/2024

Bu llawer o gerddoriaeth yn gwneud y Dydd Gŵyl Dewi yma, mwynhewch y perfformiad hwn gan fyfyriwr yn Ysgol Bryn Onnen!

There has been lots of music making this St Davids Day, please enjoy this performance from a student in Ysgol Bryn Onnen!

01/03/2024

Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan bawb ohonom yma yng Ngherddoriaeth Gwent! Mwynhewch Hen Wlad Fy Nhadau a berfformir gan Cerys Rees, un o'n tiwtoriaid telyn.

Happy St David’s Day from all of us here at Gwent Music! Please enjoy Hen Wlad Fy Nhadau performed by Cerys Rees one of our harp tutors.

27/02/2024

UPDATE: Music Theory will be on at normal time tomorrow. Sorry for any inconvenience caused.

Photos from Gwent Music's post 27/02/2024

Roedd y penwythnos diwethaf yn llawn cerddoriaeth, gyda'n cerddorfa iau yn ymarfer yn y ganolfan gerddoriaeth ac yna'r côr clarinét yn cael ei gynnal ddydd Sul. Rydym mor falch o'r holl fyfyrwyr sy'n cymryd rhan, cadwch olwg ar gymdeithasu a thrwy diwtor eich plentyn ar gyfer cyrsiau a digwyddiadau sydd ar ddod!

Last weekend was full of music making, with our junior orchestra rehearsing at music centre and then the clarinet choir taking place on Sunday. We’re so proud of all the students taking part, keep an eye out on socials and via your child’s tutor for upcoming courses and events!

24/02/2024

Diolch yn fawr iawn i Andy Cooksono o heddiw am rannu ei arbenigedd gyda'n ensemble taro ac i Miss Hollowell o Gerddoriaeth Gwent am ei hamser a'i harbenigedd hefyd.
Rhai cerddorion ifanc gwych sy'n gwybod y byddwch yn gweld llawer mwy ohonynt yn y dyfodol!

A huge thank you to Andy Cookson from today for sharing his expertise with our Percussion ensemble and to Miss Hollowell from Gwent Music for her time and expertise too.

Some fantastic young musicians who I know you will see a lot more of in the future!

Photos from Gwent Music's post 23/02/2024

Dydd Gwener Hapus!
Dim ond ychydig o nodiadau atgoffa:
Mae'r ganolfan gerddoriaeth yn ôl yfory 10-12 yn Ysgol Rougemont
Gallwch gofrestru ar gyfer ein diwrnod Côr Clarinét ddydd Sul yma ym Mhencadlys Gwent https://gwent.paritor.com/landing

Rydym hefyd yn chwilio am therapyddion cerdd i ymuno â'r tîm, gweler y poster isod am fwy o wybodaeth.


Happy Friday all!
Just a few reminders:
Music centre is back on tomorrow 10-12 at Rougemont School.
You can still enrol for our Clarinet Choir day on Sunday here at Gwent HQ https://gwent.paritor.com/landing

We’re also looking for music therapists to join the team, please see the poster below for more information.

Cavms Youth Jazz +Gwent Youth Jazz Orchestra 20th February 2024 22/02/2024

Wedi'i gyflwyno gan Gymdeithas Band Mawr De Cymru yng Nghlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Whiteheads, nos Fawrth 20fed Chwefror ymunodd Band Mawr Gwent â Cherddorfa Jazz CAVMSYouth (Caerdydd a'r Fro) ar gyfer cyngerdd gwych o greu cerddoriaeth. Os wnaethoch chi fethu'r noson ac eisiau gweld beth oedd y bandiau yn ei wneud, cliciwch ar y ddolen isod.

Presented by South Wales Big Band Society at Whiteheads Sports and Social Club, on Tuesday evening 20th February Gwent Big Band joined CAVMS Youth Jazz Orchestra (Cardiff and Vale ) for a wonderful concert of music making. If you missed the night and want to see what the bands got up to, click the link below.

https://www.youtube.com/watch?v=aJXwu-eWFpY

📸 - Paul Dunleavy

Cavms Youth Jazz +Gwent Youth Jazz Orchestra 20th February 2024 A double bill with Gwent Youth Jazz Orchestra and CAVMS Youth Jazz Orchestra (Cardiff and Vale ) Presented by South Wales Big Band Society at Whiteheads Sp...

21/02/2024

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnal Arddangosfa MonmouthshireSpring ddydd Mawrth 12 Mawrth 7pm yn ysgol Gyfun Trefynwy, Old Dixton Rd, Trefynwy NP25 3YT.

🎉Mae tocynnau ar gael i'w prynu ymlaen llaw yn unig ac maent bellach ar werth!🎉

I brynu tocynnau, dilynwch y ddolen isod, maen nhw'n £8 i oedolion ac yn £1 i blant.

https://ticketlab.co.uk/series/id/1283 #/

Bydd y digwyddiad yn arddangos yr ensemblau Cerdd Gwent, yn ogystal â pherfformiadau gan ysgolion ar draws y sir:
Band Pres Ieuenctid a Chanolradd Gwent
Ensemble Pres Gwent
Band Mawr Gwent
Ensemble Taro Gwent
Côr Clarinét Gwent


We’re proud to announce that we’re hosting our Monmouthshire Spring Showcase on Tuesday 12th March at 7pm at Monmouth Comprehensive school, Old Dixton Rd, Monmouth NP25 3YT.

🎉 Tickets are pre-purchase ONLY and are now on sale!🎉

To buy tickets please follow the link below, they’re £8 for adults and £1 for children.

https://ticketlab.co.uk/series/id/1283 #/

The event will showcase the following Gwent Music ensembles, as well as performances from Schools across the county:
Gwent Youth & Intermediate Brass Band
Gwent Brass Ensemble
Gwent Big Band
Gwent Percussion Ensemble
Gwent Clarinet Choir

19/02/2024

Ymunwch â ni yfory am noson wych o gerddoriaeth band mawr sy'n cynnwys Band Mawr Cerdd Gwent a Band Mawr CAVMS. Mynediad am ddim, gweler y poster isod am fanylion!

Join us tomorrow for a wonderful evening of big band music featuring the Gwent Music Big Band and CAVMS Big Band. Free entry, see the poster below for details!

Photos from Gwent Music's post 16/02/2024

Mae ein côr iau wedi cael diwrnodau prysur yn dysgu a pherfformio Jack and the Beanstalk, fel y dywedodd Roald Dahl yn ei Rigymau Gwrthryfelgar. Cafodd y staff a'r disgyblion amser anhygoel ac edrychwn ymlaen at eu perfformiad nesaf yng nghyngerdd gwanwyn y ganolfan gerddoriaeth!


Our junior choir have had a busy few days learning and performing Jack and the Beanstalk, as told by Roald Dahl in his Revolting Rhymes. The staff and pupils had an amazing time and look forward to their next performance at the music centre spring concert!

09/02/2024

Reminder:
There is no Gwent Music Centre at Rougemont School tomorrow.
Gwent Music Centre starts back on 24th February.

08/02/2024

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Côr Rhanbarthol y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol yn cynnal "Diwrnod Dewch i Ganu"! Am fwy o wybodaeth, gweler y poster isod ac i gofrestru cliciwch ar y ddolen!

We’re excited to announce that the National Music Service Regional Choir are hosting a “Come and Sing Day”! For more information please see the poster below and to enrol click the link!

https://gwent.paritor.com/Registration/Booking/110005?c=1000036-023050&v=2

06/02/2024

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth i wneud y gwyliau hanner tymor yma, beth am roi cynnig ar ein cwrs côr iau? Gweler y poster isod am fanylion ac i gofrestru ymweliad www.gwentmusic.co.uk

If you’re looking for something to do this half term holiday why not try out our junior choir course? See the poster below for details and to enrol visit www.gwentmusic.co.uk

01/02/2024

Ydych chi’n gynhyrchydd gyda phrofiad o drefnu a llwyfannu sioeau byw?

Ry’n ni’n chwilio am unigolyn creadigol, dwy-ieithog, i gyd-lynnu digwyddiad cerddorol cyffrous i blant a phobl ifanc fel rhan o bresenoldeb y Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol yn Eisteddfod yr Urdd, Maldwyn 2024.

Rhaid bod ganddoch chi brofiad o weithio gyda phartneriaid ac o arwain tîm, a dealltwriaeth gadarn o reolau iechyd a diogelwch a diogelwch plant.

Anfonwch eich CV’s at [email protected]
=========================================== Are you a producer that has a proven track record of organising and staging live shows?

We’re looking for a creative, bilingual, person to co-ordinate an exciting musical event for children and young people as part of NMS Wales’s presence at the Urdd Eisteddfod, Maldwyn 2024.

You must have experience of working with partners and of leading a team. You must also have an excellent knowledge of health and safety rules and child safeguarding.

Please send your CV to [email protected]

01/02/2024

Cyfle gwych i bawb gymryd rhan! Gweler isod am fwy o fanylion 👇

A fantastic opportunity for all to get involved with! See below for more details👇

Caldicot School Mesmerised 31/01/2024

Dilynwch y ddolen i wrando ar rai o'n gweithdai ysgrifennu caneuon a wnaed gyda Ragsy dros 3 diwrnod, gan ddefnyddio Garageband ac Imovie fel rhan o'r Grant Gwasanaeth Cerdd ar gyfer Llwybrau Cerdd mewn Ysgolion Uwchradd a gyflwynwyd y tymor diwethaf a'r tymor hwn.

Follow the link to listen to some of our song writing workshops done with Ragsy over 3 days, using Garageband and Imovie as part of the Music Service Grant for Music Pathways in Secondary Schools rolled out last term and this term.

https://www.youtube.com/watch?v=Rkfeicy91yo&list=PLucwsNBg5i9aD93sdbGhkWsEuUw8DUQA0

Caldicot School Mesmerised Songwriting Project with Ragsy

Photos from Gwent Music's post 30/01/2024

Dim ond nodyn i'ch atgoffa mai'r dyddiad cau i gofrestru ar gyfer TrinityClassical and Rock and Pop yw yfory, dydd Mercher 31 Ionawr
Y dyddiad cau ar gyfer ABRSM yw dydd Gwener 2 Chwefror.
Ewch i www.gwentmusic.co.uk i gofrestru.

Just a reminder that the deadline to enrol for Trinity Classical and Rock and Pop is tomorrow, Wednesday 31st January.
The deadline for ABRSM is Friday 2nd February.
Visit www.gwentmusic.co.uk to enrol.

30/01/2024

Bore 'ma rydym yn ail-fyw CroesyceiliogSchool yn cymryd rhan yn eu ffair yrfaoedd, edrychwn ymlaen at gwrdd â chi i gyd! Dewch i sgwrsio â ni am yrfaoedd mewn cerddoriaeth.

This morning we’re at Croesyceiliog School taking part in their careers fare, we look forward to meeting all of you! Come and chat to us about careers in music.

Want your school to be the top-listed School/college in Newport?

Click here to claim your Sponsored Listing.

What do we do?

Receiving tuition through Gwent Music brings with it a host of benefits to both schools and pupils. Though our extensive quality assurance programme, we are able to ensure that the quality of our teaching is of a high standard. All of our tutors are interviewed, monitored and fully DBS checked.

They benefit from the high focus which we place on developing the quality of teaching and learning and are able to call upon a wide range of resources, teaching materials and expertise to enhance the quality of their work. The standards which our pupils achieve both individually and collectively speak for themselves. Over 1,500 students enter external music examinations annually, and regularly achieve a pass rate of over 98%.

As a part of our instrumental tuition services to schools, we offer the choice of individual or group instrumental tuition. Schools and pupils also benefit from:


 • written reports on pupil progress
 • Videos (show all)

  Bu llawer o gerddoriaeth yn gwneud y Dydd Gŵyl Dewi yma, mwynhewch y perfformiad hwn gan fyfyriwr yn Ysgol Bryn Onnen!Th...
  Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan bawb ohonom yma yng Ngherddoriaeth Gwent! Mwynhewch Hen Wlad Fy Nhadau a berfformir gan Cerys R...
  On the 24th day of Christmas Gwent Music played for me... Hark The Herald Angels Sing🎄Merry Christmas to all from everyo...
  On the 23rd day of Christmas Gwent Music played for me... Rocking around the Christmas Tree by our Junior Windband 🎄
  On the 22nd day of Christmas Gwent Music played for me... Carol of the Bells by our Harp Ensemble 🔔
  On the 21st day of Christmas Gwent Music played for me... Merry Christmas Everyone by Cwm Primary⛄
  On the 20th day of Christmas Gwent Music played for me... Jingle Bells by Ysgol I Fenni❄
  On the 19th day of Christmas Gwent Music played for me... Frosty the Snowman⛄
  On the 18th day of Christmas Gwent Music played for me.. Mistletoe and Wine❄
  Our music centre Brass Ensemble performing at Morrisons in Abergavenny yesterday raising funds for the friends of Gwent ...
  On the 17th of December Gwent Music played for me... We Three Kings by Gideon🎶
  On the 16th of December Gwent Music played for me... We wish you a merry Christmas by Chepstow students🎄

  Location

  Category

  Telephone

  Address


  Whittle Drive
  Newport
  NP206NS
  Other Schools in Newport (show all)
  Revive Academy Wales Revive Academy Wales
  128 Lower Dock Street
  Newport, NP201EG

  Educational Institute

  Summerfields Primary School Summerfields Primary School
  Atkinson Drive
  Newport, PO302LJ

  It is important that everyone enjoys learning and knows that they are a valued member of the school.

  Isle of Wight Education Federation Isle of Wight Education Federation
  Fairlee Road
  Newport, PO302DX

  Carisbrooke College, Medina College and The Island VI Form.

  Croesyceiliog School Croesyceiliog School
  Turnpike Road
  Newport, NP442YB

  Official Facebook Account. Bringing you the latest updates, news and information about life at Croesy

  Bright Sparks Forest School Bright Sparks Forest School
  Atkinson Drive
  Newport, PO302LJ

  Providing an experience for children like no other, developing a love for nature

  Malpas Church Primary School Malpas Church Primary School
  Yewberry Close
  Newport, NP206WJ

  Malpas Church in Wales Primary School

  St George's School - IOW St George's School - IOW
  Watergate Road
  Newport, PO301XW

  In the community of St George’s SEN Secondary School everyone is considered as an individual and is valued equally. Our school is a safe place to achieve, have fun and to develop skills.

  Millbrook Family Room Millbrook Family Room
  Parret Road
  Newport

  Millbrook Primary School A page for our families. This page will be manned during school hours

  Jubilee Park Primary School Community Jubilee Park Primary School Community
  Jubilee Way
  Newport, NP109NL

  Welcome to Jubilee Park Primary School's Community Page for events and school information

  Shaun Spicer - Driving Instructor Shaun Spicer - Driving Instructor
  15 Whitesmith Road
  Newport, PO305HY

  Shaun Spicer, is an experienced Driving Instructor based in Newport on the Isle Of Wight.

  Alan Goatcher Learn Safe Driving Tuition Alan Goatcher Learn Safe Driving Tuition
  Newport, NP202QN

  Grade A instructor. £36 an hour Manual £40 an hour Auto minimum lesson time is 90 minutes

  Guitar Stars Guitar Stars
  50 Victoria Road
  Newport, PO30HB

  Guitar Stars delivers a Quality assured programme to build confidence and promote independent learni