Ysgol Dyffryn Conwy

Ysgol Dyffryn Conwy

Comments

♥️🤍💚 Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb oedd yn cystadlu yn Eisteddfod Rhanbarth Conwy - Uwchradd!

♥️🤍💚 Congratulations to everyone who competed at the Conwy Regional Eisteddfod - Secondary!

Ysgol Dyffryn Conwy Ysgol-y -Creuddyn Urdd Gobaith Cymru Eisteddfod yr Urdd Urdd Conwy
Dyddgu Hywel yn eich annog i ymgeisio am yr Ysgoloriaeth Cymhelliant o £1500

Dyddgu Hywel encouraging students to apply for the Incentive Scholarship worth £1500!

Ymgeisiwch yma:
www.colegcymraeg.ac.uk/ysgoloriaethcymhelliant

https://youtu.be/eKFGsHrsK34

Ysgol Dyffryn Conwy
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Dyddgu Hywel
Any chance that the school can register my daughter in year 7 as she really wants to apply but it has to be done by the school? I did message her art teacher but did not get a response. https://fb.watch/be8FyM6HmL/
Athrawon: mae rhannu profiadau o baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd yn amhrisiadwy. Owain o Ysgol Dyffryn Conwy sy'n egluro. Allech chi helpu i hwyluso? Cofrestrwch yma.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/rhwydwaith-cenedlaethol-ar-gyfer-gweithredu-r-cwricwlwm/mynegi-diddordeb-i-gefnogi-sgursiau-rhwydwaith-cenedlaethol-gwanwyn-2022/
Llaw i fyny pwy sydd wedi bod ar fws Llew Jones oleia unwaith yn eu bywydau!? 🙋🏻‍♀️👨‍💼
//
Where would we be without a Llew Jones bus?! 🚌🤷‍♀️Llew Jones Coaches
Ysgol Dyffryn Conwy
Clwb Rygbi Nant Conwy
Waw! Trip i Lanrwst amdani! Llongyfarchiada’ Sophie am greu murlun mor unigryw 😍 Yn dod a lliw i’r gymuned leol … yn lythrennol 🎨🖌

Such a brilliant idea and talent!! Can’t wait to see this in the flesh! Congratulations Sophie for bringing colour into the streets of our local community 🙌

Cyngor Llanrwst Council
Ysgol Dyffryn Conwy
Co-op
What time does school start please
Gweithdy Band gwych gyda Morgan ac Ianto Elwy dydd Mawrth - diolch i chi'ch dau am gynnal gweithdy hwyliog a diddorol 🎸🎼🥁🎤

Cadwch lygad allan am gân newydd sbon sydd wedi ei chyfansoddi gan y band newydd yma 👀
Edrych ymlaen i'w chlywed hogiau!

Diolch to Morgan and Ianto Elwy for an interesting and fun workshop on Tuesday - we look forward to hearing the new song written and recorded by this young, new band! Keep an eye out for the new song coming soon 👀Ysgol y Creuddyn
Ysgol Dyffryn Conwy
Mae yna dal llefydd ar ol ar ein GWEITHDY FFOTOGRAFFIAETH📷
gyda Hedd F Williams

📅23/10/2021
🕘9:00-12:00
📍Swyddfa Menter Iaith, Llanrwst
£10
➡bit.ly/archebuiac (rhanbarth: Conwy)

Menter Iaith Conwy Ysgol Dyffryn Conwy Ysgol y Creuddyn
Canlyniadau Cyfansoddi a Chreu 2020/2021

Llongyfarchiadau i Awen ac Eleanor Ysgol Dyffryn Conwy ar ddod yn 2il🥈 yng nghystadleuaeth 344. Creu Ap Bl. 7, 8 a 9 yn Eisteddfod yr Urdd 2020.

Dyma gweddill y canlyniadau: https://bit.ly/2Z7RUOv..........................................................................................................................................
2020/20212 Composing and Creating Results

Congratulations Awen and Eleanor, Ysgol Dyffryn Conwy on coming second 🥈 in competition 344. Creating an App Yrs. 7, 8 and 9 in the Urdd Eisteddfod 2020.

Here are the rest of the results: https://bit.ly/2Z7RUOv
As lockdowns have eased up a little bit over the last few weeks, it's been great to get back to running a few workshops (with distancing and that)
So here's a catch up with a few from:
Gofalwyr Ifanc Gwynedd & Ynys Mon Young Carers Ieuenctid Gwynedd Youth Ysgol Dyffryn Conwy Ysgol Llanddoged Ysgol Clywedog and also the S.H.E.P. summer holiday activeties in

Andy Dimeone Birch dime one northwales graffiti art murals
Pwy fyddai'n hoffi bod ar faes y Sioe Frenhinol eleni yn Llanelwedd?

Dyma Flog gan Lliwen un o'n llysgenhadon ysgol ni eleni o Ysgol Dyffryn Conwy yn son am ei hoff bethau am y Sioe ac o ble ddaeth ei diddordeb mewn amaeth....

https://sway.office.com/hH6IeNa5ptd1tNEl?ref=Link

Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn ysgol gyfun ddwyieithog yn nhref Llanrwst ym Mwrdeistref Sirol Conwy, Go

Operating as usual

22/12/2022

Diolch i’r Clwb Rotari am gasglu rhoddion Banc Bwyd gan staff a disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy!

Many thanks for all the donations to the Food Bank from staff and learners from the school!

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 21/12/2022

Noson olaf y Sioe Nadolig heno!
Last night of the Christmas Show tonight!

Photos from Cyng/Cllr Nia Clwyd Owen - Llanrwst a Llanddoged's post 21/12/2022

Photos from Cyng/Cllr Nia Clwyd Owen - Llanrwst a Llanddoged's post

20/12/2022

Edrych ymlaen am yr ail noson heno!
Looking forward for the second evening tonight!

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 20/12/2022

Diolch yn fawr i’r holl ddisgyblion sydd wedi cynorthwyo efo’r set a props ar gyfer y sioe! Gwaith gwych!

Thanks to all the learners who helped during their lunch hours with painting props and the set for the show! 🤩🤩

16/12/2022

Sioe Nadolig - wythnos nesaf!
Christmas Show - next week!

16/12/2022

Llond llaw o docynnau ar ôl ar gyfer y sioe Nadolig!
Tocynnau ar gael yn y dderbynfa!
Dewch yn llu!

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 15/12/2022

Blwyddyn 7 yn datblygu sgiliau cymorth cyntaf heddiw gan hefyd canolbwyntio ar ddiogelwch dŵr mewn tywydd oer 👍

Year 7 developing first aid skills today and also concentrating ond water safety in cold weather!

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 15/12/2022

Fe fydd Bwyd a Diod ar gael cyn y perfformiadau wythnos nesaf yn Ysgol Dyffryn Conwy o 5yh ymlaen ac yn ystod yr egwyl! There will be food and drink available before every performance in Ysgol Dyffryn Conwy next week from 5pm onwards and during the break!

Dyma fwydlen! / Here is the menu!

Byrger Cig Oen/Minted Lamb Burger £5.00
Byrger Stêc/Steak Burger £5.00
Cebab Cyw Iar/Chicken Kebab £6.00
Diodydd Poeth/Hot Drinks £2.00
Diodydd Oer/Cold Drinks £1.00

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 13/12/2022

Criw Busnes Blwyddyn 10 wedi bod o amgylch busnesau Betws Y Coed heddiw yn casglu gwobrau raffl ar gyfer y Sioe!

Year 10 BTEC Business learners have been around local businesses in Betws Y Coed collecting raffle prizes!

13/12/2022

Sioe Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy!
Tocynnau ar gael yn y dderbynfa dewch yn llu!

The Christmas Show 🎄 🎅

Tickets available from reception!

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 13/12/2022

Llongyfarchiadau mawr Morgan Haerr wedi ennill cystadleuaeth unigol drwy brydain mewn cystadleuaeth marchogaeth!

Congratulations Morgan Year 2 winner of the FEI Juniors Individual at Arena Uk High profile Show. 🐎 🐴

12/12/2022

Noson Agored y Chweched Dosbarth
Sixth Form Open Evening
Ysgol Dyffryn Conwy
24/1/2023

12/12/2022

Taith Ysgol / School Tour

09/12/2022

Llongyfarchiadau Erin - Blwyddyn 13 Ysgol Dyffryn Conwy

Mae Tîm Rygbi Merched Dan 18 yr Urdd ar eu ffordd i Seland Newydd!

Diolch i The Welsh Rugby Union a Taith, mae 14 o lysgenhadon ifanc yr Urdd am deithio dros 11,000 o filltiroedd i Auckland i gystadlu yn un o gystadlaethau rygbi 7 bob ochr mwya’r byd: y World School Sevens.

Yn ogystal â’r cyfle i herio timau 7 bob ochr, bydd tîm yr Urdd yn dysgu a rhannu profiadau gan ymweld ag ysgolion a chymunedau Māori yn ardal Auckland. Ynghyd â’r cyfle i rannu iaith a diwylliant Cymru i blant yn Seland Newydd, bydd y tîm hefyd yn dysgu am iaith a diwylliant y Māori drwy gydweithio â sefydliadau a grwpiau lleol.

-

The Urdd's U18 Girls' Rugby Team are on their way to New Zealand to compete in the World School Sevens!

Thanks to Taith and the WRU, fourteen young ambassadors will be travelling to Auckland to compete in one of the biggest rugby sevens tournaments in the world.

As well as challenge young rugby teams from across the globe, the Urdd ambassadors will also have an opportunity to learn and share experiences by visiting Māori schools and communities in Auckland. The team will share Wales’ culture and the Welsh language with children in New Zealand as well as learn about the Māori language (te reo Māori) and culture as they work with local groups and organisations.

Chwaraeon Yr Urdd | Cymru Dros y Byd - Wales in the World | World Schools 7's

Timeline photos 09/12/2022

Llongyfarchiadau mawr Erin - Blwyddyn 13

Dyma gyhoeddi enwau tîm rygbi merched dan 18 fydd yn cynrychioli Cymru yn nhwrnamaint World School Sevens yn Seland Newydd! 📢

Diolch i Taith Wales am eu cefnogaeth. Pob lwc ferched!

We are proud to announce the Under18 team who will be representing the Urdd and Wales at the World School Sevens tournament in New Zealand. Pob lwc ferched!

06/12/2022

Great to see the art work created by the pupils from Ysgol Dyffryn Conwy taking pride of place at North Llanrwst railway station Transport for Wales Trafnidiaeth Cymru Community Rail Network dime one northwales graffiti art murals

05/12/2022

Dydd Iau yma! This Thursday!

02/12/2022

Llongyfarchiadau! congratulations 🥳

🎄 Nadolig Llanrwst Christmas: Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Buddugol / The Christmas Card Competition

🌟 Llongyfarchiadau mawr iawn i bob un ymgeisydd / Congratulations to every competitor

🏅🏅 Cofiwch fod y 2 brif enillydd yn cael eu cyhoeddi ar 2 Rhagfyr / Remember that the 2 overall winners will be announced on 2 December

💷 Mae pecynnau o’r 6 dyluniad buddugol ar werth mewn siopau lleol / Packs of the 6 winning designs are on sale in local shops

🎁 Mae’r a***n a godir drwy werthu'r cardiau yn mynd at elusennau a ddewisir gan y disgyblion / Money raised by the sale of the cards will go to charities chosen by the pupils.

🙏 On behalf of Cyngor Llanrwst Council it is my pleasure to thank OakOwlFox Ltd. & Siop Sioned, Llanrwst for organising the competition, Ffin y Parc Gallery for providing a perfect venue and professional opinion, and Ysgol Bro Gwydir and Ysgol Dyffryn Conwy for supporting the competition. Diolch o galon i chi gyd!

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 02/12/2022

Criw Blwyddyn 12 Busnes BTEC wedi bod lawr yn y dref yn casglu noddwyr ar gyfer y Sioe Nadolig! Diolch yn fawr i pawb sydd wedi cyfrannu!

Year 12 Business BTEC learners down in Llanrwst collecting sponsors for the School Christmas Show! Many thanks for all the contributions!

Photos from Urdd Conwy's post 29/11/2022

Gwych ! Tri o fechgyn Blwyddyn 13 Ysgol Dyffryn Conwy CPD Llanrwst United FC

29/11/2022

Cynllun Celf Pêl-droed Llanrwst! 🖼️⚽

Nifer o ddisgyblion a cyn ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy

25/11/2022

Yma o Hyd - Dosbarth 9Garmon FA Wales

25/11/2022

Pawb wedi mwynhau gwylio’r pêl-droed er y canlyniad. Everyone enjoyed watching the football despite the result! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️

25/11/2022

Tocynnau ar werth yn dderbynfa’r ysgol.
Dewch i mewn neu cysylltwch dros y ffôn ☎️ 01492642800

Tickets on sale in reception.
Come in to buy your tickets or phone ☎️ reception!

25/11/2022

Ysgol Dyffryn Conwy yn barod 👍🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

24/11/2022

Pleser mawr cael croesawu rhai o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy i Siambr Cyngor Conwy heddiw! 🗳️

It was a pleasure to welcome Ysgol Dyffryn Conwy students to Conwy Council's debating Chamber today! 🗳️

24/11/2022

Cwrs NVQ Lefel 2 ‘Instructing Exercise and Fitness’ Blwyddyn 12 ac 13 wedi mwynhau yn arw!

Year 12 & 13 enjoyed the NVQ Level 2!

24/11/2022

Criw o'r Cyngor Ysgol wedi ymweld a'r siambr ym Modlondeb heddiw i drafod rôl y Cyngor a'r cynghorwyr. Cawsom cyfle hefyd i drafod a gofyn cwestiynau i'r cynghorwyr am yr hyn sydd yn bwysig yn ein ysgol a'r ardal lleol. Diolch yn fawr Aaron Wynne Cyng/Cllr Nia Clwyd Owen - Llanrwst a Llanddoged Cyng Gwennol Ellis

A representative from the School Council had an opportunity to visit the chamber today to discuss the role of the Council and Councillors. Thanks you for the presentations!

23/11/2022

Llongyfarchiadau Mared wedi ennill Cadair Talwrn Glan Llyn 2022, yn fuddugol allan o 20 o gerddi. Gwersyll yr Urdd Glan-llyn Urdd Conwy

Congratulations mared for wining the Chair in Glan Llyn!

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 23/11/2022

Mae Ysgol Dyffryn Conwy wedi casglu £1,009.38 ar gyfer Plant Mewn Angen

Ennillwyr Gweithgareddau y diwrnod wedi derbyn y gwobrau heddiw!

We have raised £1,009.38 for Children in Need last week 🙌🙌🙌🙌🙌

23/11/2022

🌟Bydd Owain Gethin Davies yn ymuno hefo ni yn Llandudno ar yr 16fed o Fehefin, 2023. Ysgol Dyffryn Conwy

🌟Bydd y cyflwyniad yn gyfle i gael blas ar sut mae'r ysgol wedi cynnwys y pedwar diben, y medrau a'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig wrth gynllunio a gwireddu'r cwricwlwm lleol sydd yn diwallu anghenion pobl ifanc yr ardal.

🖱Ewch i'n safwe am fwy o wybodaeth -

https://nationaleducationshow.com/seminarausioellandudno2023/?lang=cy

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 22/11/2022

Dim byd gwell na Dawnsio Roc a Rôl - paratoi ar gyfer y Sioe Nadolig!

Preparation for the Christmas Show - plenty of Rock and Roll

21/11/2022

C'mon Cymru! Ryn ni gyd mor falch o'n tîm cenedlaethol/ We are all so proud of our national team 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💪💪💪 ⚽️⚽️⚽️


 

Photos from Ysgol Dyffryn Conwy's post 19/11/2022

Nia Davies a Efa Dafydd ennillwyr y Bake off, diolch i Mrs Bethan Morgan am feirniadu!

Congratulations to the winners of the Children in Need Bake off!

18/11/2022

🎄 Nadolig Llanrwst Christmas: Dyluniad Cerdyn Nadolig Buddugol / Winning Christmas Card Designs

🎨 Caitlin Valentine, Ysgol Dyffryn Conwy (Coeden Nadolig/Christmas Tree)
🎨 Dakota Williams & Jadyn Jones, Ysgol Dyffryn Conwy (Pont Fawr)
🎨 Thomas Lloyd Bethel, Ysgol Dyffryn Conwy (Pengwin/Penguin)

🌟 Llongyfarchiadau mawr iawn i bob un ymgeisydd / Congratulations to every competitor

Videos (show all)

Blwyddyn 9 - Year 9
Profiadau a diolch dysgwyr - gweithdy
Nadolig Llawen 2021
Côr Iau Ysgol Dyffryn Conwy - Gorwedd gyda'i nerth
Madi 3ydd 🤩🤩🤩 2021
PENCAMPWR YSGOLION PRYDAIN MORGAN HAEER
Tour of Britain 2021 - 2
Tour of Britain 2021
Gwlad, gwlaaaaaad! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Nadolig Llawen - Merry Christmas Ysgol Dyffryn Conwy
Esyllt Tudur - Ail Liwio’r Byd 2000
Profiad rhai o'r prif gymeriadau

Location

Category

Telephone

Address


Llanrwst
LL260SD
Other Schools in Llanrwst (show all)
Ysgol Dyffryn Conwy Dressage Team Ysgol Dyffryn Conwy Dressage Team
Llanrwst

Ysgol Dyffryn Conwy's first ever equestrian team.