Meithrinfa Medra

Meithrinfa Medra

Comments

Mae’r feithrinfa yn chwilio am gwmni arlwyo i gymryd tendr/cytundeb y gegin, os yr ydych yn gwybod am unrhyw gwmni bach/mawr byddai â diddordeb os gwelwch yn dda gofynnwch iddynt gysylltu ar 01248 725 825. Diolch yn fawr.
🥧🧁🍇🍋🍎🍌🍽🥣🥗🥙🥪🥩🥚🧀🥖🍝🥘🥦🌽🍍🫐
The nursery is looking for a catering company to work on tender/contract running the kitchen, if you know of any small/large company who’d be interested in this, please ask them to contact on 01248 725 825. Thank you.
Gweithgareddau yn Yr Ystafell Porffor!
❗️NODYN I’CH ATGOFFA / JUST TO REMIND YOU❗️
Cofiwch fod y feithrinfa ar gau oherwydd hyfforddiant staff yfory, byddwn yn trafeilio i Aberystwyth ac yn cael hyfforddiant yno, edrychwn ymlaen i gael cyfarfod staff o’r ddwy feithrinfa arall Meithrinfa Camau Bach a Meithrinfa Garth Olwg.
OGYDD wnewch chi hoffi’r neges er mwyn cadarnhau eich bod yn cofio neu wedi’w darllen y neges.
Diolch am eich cydweithrediad, a mwynhewch penwythnos gŵyl y banc Mai.
The nursery will be closed tomorrow due to staff training day, we’ll be travelling to Aberystwyth for the training, we look forward to meeting staff from both other nurseries Meithrinfa Camau Bach and Meithrinfa Garth Olwg.
Please like this message just to let us know that you remember / have read this message.
Thank you for your cooperation, and we hope you enjoy the May bank holiday.
****Swyddi / Jobs****

https://meithrin.cymru/swyddi/ -jobs

👍🏻Dewch i ymuno â thîm brwdfrydig, hapus a phroffesiynol, cysylltwch ar 01248 725 825 am fwy o wybodaeth ☎️
Dathlu Y flwyddyn Newydd Gwlad Thai (Songkran) Gwyl Y Dwr gyda'r Ystafell Porffor💧🟣
Pobol sydd yn helpu- Ystafell felen
Cystadleuaeth y Pasg!
Enwi'r gwingen, gwobr yw'r llun isod.
50c y rhif a fydd yr grid I fynu yn drws y feithrinfa.
Pob lwc!
Ystafell Werdd wedi bod yn brysur gydar themau Pobol sy'n helpu. Themau Pasg a Gwanwyn yn cychwyn wythnos nesaf.
Deffibrilydd wedi cyrraedd y ganolfan / Defibrillator arrived at the centre
Diolch i Tomos o Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru am ddod i’w osod.
Thank you to Tomos from Welsh Ambulance Services NHS Trust for installing.
Achub Bywyd Cymru / Save a Life Cymru
Diwrnod Sant Padrig Hapus gang Yr Ystafell Borffor☘🌈💜
*Yr Ardd/The garden*
Oes ganddo chi boteli plastic sbar gawn ni i’w defnyddio fel rhan o briosect yr ardd am eleni? Buasem yn ddiolchgar iawn 👍🏻
Have you any plastic bottles going spare so we can use as part of our gardening project this year? We’d be extremely grateful👍🏻

Meithrinfa Gymraeg yn Llangefni i fabanod o 12 wythnos oed hyd at oed ysgol / Welsh Medium nursery i Mae lle i 60 o blant yn y feithrinfa ddydd hon.

Mae Meithrinfa Medra yn darparu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar o ansawdd i blant o dri mis oed hyd at oed ysgol mewn awyrgylch deniadol, cyfeillgar a Chymreig. Mae sesiynau gofal dydd llawn a rhan amser ar gael. Caiff bob plentyn gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy'n hybu pob agwedd o'i ddatblygiad. Mae gan y feithrinfa amrywiaeth eang o deganau, llyfrau a deunyddiau crefft

Operating as usual

13/07/2023

Rydym yn falch o ddweud fod ein arolwg AGC wedi bod yn dda iawn, mae'r gwaith caled y tîm yn cael ei ganmol yn yr adroddiad. Diolch i bawb am eich cefnogaeth a'ch cyfarchion da yn sgil yr adroddiad yn cael ei chyhoeddi.

We're very pleased to say that our CIW inspection went very well, all the team's hard work has been praised in the report. Thank you to all for your support and greetings following the report being published.

Llongyfarchiadau mawr i Meithrinfa Medra yn dilyn adroddiad Arolygiaeth Gofal Cymru yn ddiweddar! 🥳👏

//

Congratulations to Meithrinfa Medra on their Care Inspectorate Wales report recently! 🥳👏

Cyngor Ynys Mon

12/07/2023

Ystafell Porffor wedi bod yn gwneud traciau gyda gwrthrychau gwahanol🚜🐴

11/07/2023

*NEWYDDION DA / GOOD NEWS*

Bydd Clwb y Ddraig yn agor ein drysau dros wyliau'r Hâf. Os yr ydych yn chwilio am ofal i'ch plentyn (4 i 11oed) dros wyliau'r hâf mae croeso i chi gysylltu â ni.
Byddwn yn derbyn enwau clwb ar ôl ysgol erbyn Mis Medi dros yr wythnosau nesaf, bydd rhaid archebu dyddiau penodol yn wythnosol gan mai nifer cyfyngiedig o lefydd sydd ganddom ar hyn o bryd.

Clwb y Ddraig Goch will reopen our doors for the Summer holidays. You're welcome to contact us if you're looking for childcare (children from 4-11years old) over the holidays.
We'll be taking names for the afterschool club over the next few weeks, set days will have to be booked as there is only limited availability at the moment.

Photos from Meithrinfa Medra's post 07/07/2023

Gweithgareddau yr haf ystafell las ☀️

Photos from Meithrinfa Medra's post 07/07/2023

Plant ystafell felen wedi bod yn brysur iawn!🙂🎨🌷🌼🥕🌈🖍🧼💛

06/07/2023

Wythnos siopau yn yr ystafell porffor - siop coffi, hufen iâ ac pitsa☕🍦🍕

26/06/2023

HEDDIW
Prynhawn agored yn y cylch 12-2yp, croeso i bawb

Photos from Meithrinfa Medra's post 23/06/2023

Gweithgareddau yr Ystafell Lasdros yr wythnosau diwethaf😊🌼🌷🎨💧

21/06/2023

Cofiwch am y daith gerdded DYDD SUL yma. Bydd castell neidio, fan hufen iâ a diod slysh, cŵn poeth, tatŵs lliwgar, a llawer mwy ar ôl y daith nes 1yp. DEWCH I GEFNOGI Grŵp Ffrindiau Meithrinfa Medra.
Just to remind you about the sponsord walk this SUNDAY. After the walk there will be a bouncy castle, ice cream van (which also sells slush), hot dogs, colourful tattoos and many more at the nursery until 1pm. COME TO SHOW YOUR SUPPORT to the Meithrinfa Medra Friends group.

****Gweithgaredd wedi’w drefnu gan Ffrindiau Meithrinfa Medra, dewch yn llu, ffurflenni noddi ar gael o’r dderbynfa****

****Event orgainsed by our parent/family/friends group, all welcome, sponsor forms available from the reception****

Photos from Meithrinfa Medra's post 16/06/2023

Gweithgareddau wythnos yma yn ystafell porffor ( sortio pom poms lliw, creu gyda ffyn lolipop, gwerthu hufen iâ a pitsa) ac dathlu diwrnod rhyngwladol picnic☀️🍎🍰🏠🔴🟠🟡🟢🔵🟣🍦

12/06/2023

****Gweithgaredd wedi’w drefnu gan Ffrindiau Meithrinfa Medra, dewch yn llu, ffurflenni noddi ar gael o’r dderbynfa****

****Event orgainsed by our parent/family/friends group, all welcome, sponsor forms available from the reception****

08/06/2023

Ystafell Porffor yn dathlu diwrnod byd eang y Môr wrth lliwio i mewn creaduriaid y môr ac eu hachub nhw o'r môr llawn sbwriel🐚🐙🦈🐡🐠🐬🐋🐳

01/06/2023

Edrych ar ôl y tatws, rhoi dŵr i'r blodau paent ac cwrs obstacle💧☀️🌺🥔

26/05/2023

Rhai o Ystafell Borffor wedi bod yn brysur yn gwneud pwll nofio gyda siâlc ac rhai wedi bod yn amlinellu eu cyrff😊

24/05/2023

I'ch atgoffa / To remind you -

29/05/2023 – Gŵyl banc MEDRA AR GAU / Bank holiday MEDRA CLOSED

30/05/2023 - Hyfforddiant staff MEDRA AR GAU / MEDRA CLOSED staff training day.

Mwynhewch y penwythnos hir / Enjoy the extended weekend

18/05/2023

Diwrnod byd-eang gwenyn, - rhai o plant Porffor wedi creu llun o wenyn🐝

18/05/2023

Cofiwch am y noson rieni HENO 6.10yh-7yh, croeso i bawb ddod am sgwrs, dim angen archebu slot.
Cyfarfod Ffrindiau Medra (pwyllgor rhieni/teuluoedd y feithrinfa) wedi canslo nôs Wener, dyddiad newydd i'w gadarnhau.

Parents evening TONIGHT 6.10P-7pm, all welcome to come and see us for a chat, no need to book a slot.
Ffrindiau Medra (Parents and families group) cancelled Friday night, new date to be confirmed.

11/05/2023

‼️GOHIRIO NOSON RIENI HENO / TONIGHT'S PARENTS EVENING CANCELLED‼️

Mae neges wedi'w yrru ar Famly i rieni/gwarcheidwaid. Bydd y noson rieni wythnos i heno 18.05.2023 6.10yh. Diolch am eich cydweithrediad.

Message to parents/guardians has been sent via Famly app. The parents evening will be held a week tonight 18.05.2023 6.10pm. Thank you for your cooperation.

27/04/2023

💐Mis Mai yn y feithrinfa / May in the nursery📸

*Dyddiad ychwanegol -

05/05/2023 (Dyddiad ychwanegol i'r calendr / Extra date to the calendar)

DATHLU CALAN MAI / MAY DAY CELEBRATION

Eleni rydym am gael parti i groesawy'r gwanwyn a'i haelioni. Byddwn yn dathlu ar 05/05/2023. Gofynnwn i bawb wisgo dillad llachar ac ymarferol gan y byddwn yn cael sesiwn sgipio o gwmpas y polyn mai gan blethu'r rhubannau lliwgar. Amser tê byddwn yn cael tê parti a llawer o ddawnsio yn y disgo swigod.

This year we're having a party to welcome the bounteous spring time. We'll celebrate on 05/05/2023. We ask everyone to dress in colourful and comfortable clothing as we'll be skipping around the maypole platting the colourful ribbons. We'll have party food for tea time and plenty of dancing in the bubble disco.

Photos from Meithrinfa Medra's post 17/04/2023

***Swyddi / Jobs***

Cysylltwch am fwy o wybodaeth / Contact for more information

☎️01248 725 825

Photos from Meithrinfa Medra's post 14/04/2023

Dathlu Songkran (gŵyl ddŵr Gwlad Thai) ac gweithgaredd dŵr Stori Cled y cwmwl unig🌧️🌈

11/04/2023

Yfory / Tomorrow
Croeso i bawb alw mewn am dwrn / All welcome to pop in to have a go!
Diolch Ffrindiau Medra am drefnu
Thanks Ffrindiau Medra for arranging.

🐣Tombola Pasg / Easter Tombola🥚

(Wedi'w drefnu gan Ffrindiau Medra / Organised by "Ffrindiau Medra" (parents, friends and family group))

Photos from Meithrinfa Medra's post 06/04/2023

Gweithgareddau Gwanwyn / Pasg Ystafell Porffor🐣🐸🌸🌱🐰💜

Photos from Meithrinfa Medra's post 05/04/2023

Yr ennillwyr ydi -
Canlyniad y blasu- Ystafell Porffor
Canlyniad Facebook - Ystafell Werdd (rhif 4) gyda 43 pleidlais!
Llongyfarchiadau Mawr 🎉🎂

Photos from Meithrinfa Medra's post 04/04/2023

🐣🌷Pobi’r Pasg Staff Medra 2023 Medra Staff Easter Bake Challenge💐🎂

🟣Pleidleisiwch wrth nodi 1/2/3/4/5 ar y neges yma…
Vote by commenting 1/2/3/4/5 on this status…🟣

Diolch i‘r holl staff am yr hwyl yn arwain i fyny at y gystadleuaeth, balch iawn o pob ystafell, da iawn chi 👏🏻
Thank you to the staff for all the fun leading up to the competition, we’re so proud of every room, well done👏🏻

03/04/2023

🐣Tombola Pasg / Easter Tombola🥚

(Wedi'w drefnu gan Ffrindiau Medra / Organised by "Ffrindiau Medra" (parents, friends and family group))

31/03/2023

***NEGES AR RAN FFRINDIAU MEDRA (grŵp rhieni a theuluoedd) / A MESSAGE ON BEHALF OF “FFRINDIAU MEDRA” (parent and families group)***

🐣🐥🌷🥚🍳🍫🏷🐰

Helo bawb, mae’r criw bach ohonnom wedi dod i fyny hefo syniadau amrywiol i gychwyn codi a***n at y feithrinfa (i brynu adnoddau gardd sensori yn gyntaf). Y weithgaredd gyntaf fydd “Tombola Wyau Pasg”. Gofynnwn yn garedig i bawb ddod a ŵy pasg (dim gwahaniaeth beth fydd y maint) i’r feithrinfa cyn 12/04/2023, a byddwn yn cynnal tombola drwy werthu ticedi am £1 y tro (posteri i ddilyn). Diolch am bob cefnogaeth.

Hi everyone, a small group have been thinking of ideas to begin fundraising towards the nursery (firstly to buy equipment to create a sensory garden). The first activity will be “Easter egg tombola”. We ask kindly for everyone to bring an easter egg to nursery by the 12/04/2023, and we’ll hold a tombola by selling tickets for £1 a go (posters to follow). Thank you for your support.

26/03/2023

❗️ RHIENI / GWARCHEIDWAID ❗️
Neges i’ch atgoffa fod angen bocs bwyd wythnos yma gan fod y gogyddes ar wyliau. Brybrydau a thê ysgafn yn parhau fel arferol. Diolch.

❗️ PARENTS / GUARDIANS ❗️
Just to remind you that lunch box is needed this week as the cook is on annual leave. Snacks and light tea supplied as usual. Thank you.

Swyddi Gwag - Mudiad Meithrin 20/03/2023

Swyddi Gwag - Mudiad Meithrin

Chwilio am swydd? Ymunwch gyda ni, mae ganddom swyddi rhan amser a llawn amser. Mwy o wybodaeth ar

Swyddi Gwag - Mudiad Meithrin Am wneud gwahaniaeth i fywydau plant bach Cymru? Dewch i ymuno â theulu Mudiad Meithrin – rydyn ni’n angerddol am roi’r dechrau gorau i blant

Photos from Meithrinfa Medra's post 17/03/2023

🌻🧦21 / 03 / 2023🧦🌻
🧦Diwrnod gwisgo SANAU LLIWGAR NEU SANAU SYDD DDIM YN CYDWEDDU i gefnogi, codi ymwybyddiaeth, a chodi a***n at elusen Positive about Down Syndrome. Byddwn hefyd yn plannu hadau blodau’r haul hefo’r plant a chael stori “Dyma fi” o lyfr gan George Webster (Diolch Angharad ac Adam am y rhodd i’r feithrinfa)🌻

🧦We will be wearing COLOURFUL OR MISMATCHED SOCKS to support, raise awareness and to raise funds for Positive about Down Syndrome charity. We’ll also be planting sunflower seeds with the children, and have a special story from George Webster’s book “This is me” (Thank you Angharad and Adam for the gift to the nursery)🌻

https://positiveaboutdownsyndrome.co.uk

https://downsyndromeuk.co.uk

15/03/2023

GRŴP RHIENI A THEULUOEDD / PARENTS AND FAMILIES GROUP

Cyfarfod cyntaf 22/03/2023 5.15-6yh yn adeilad y feithrinfa. Pwyllgor cyntaf i drafod cychwyn grŵp cefnogi'r feithrinfa, dewch yn llu!

First meeting 22/03/2023 5.15-6pm at the nursery building. First meeting to discuss starting the new nursery supporting group, all welcome!

10/03/2023

Bore da / Good Morning
❄️Byddwn yn eich diweddaru ar sefyllfa’r feithrinfa a’r ganolfan isod i’r neges yma🌨
🌨We’ll note any updates regarding the nursery and centre situation below in this message❄️

Photos from Meithrinfa Medra's post 09/03/2023

***Swyddi / Jobs***

Chwilio am her newydd? Dewch i ymuno hefo’n meithrinfa brysur!
Looking for a new challenge? Come and join our busy nursery!

https://meithrin.cymru/swyddi/ -jobs
Galwch 01248 725 825 am fwy o wybodaeth

09/03/2023

ar eich marciau, barod......ewch!

09/03/2023

Cydweithio gyda'r coleg / Working together with the college

09/03/2023

Pawb wedi mwynhau y sesiwn ymarfer corff / Everyone enjoyed the sports session

09/03/2023

💚💜…..a ffwrdd a nhw i sesiwn ymarfer corff gyda myfyrwyr Coleg Llandrillo Menai, pawb wedi cyffroi (yn enwedig ein staff).

💚💜…..and off they go for a sports session with Coleg Llandrillo Menai students, everyone very excited (especially our staff).

09/03/2023

RHYBYDD EIRA
Os gwelwch yn dda cymerwch ofal wrth deithio i’r feithrinfa heddiw.
Cadwch olwg ar ein tudalen facebook ac ar app Famly am unrhyw ddiweddariad.

SNOW WARNING
Please take care whilst travelling to the nursery today.
For updates keep a look out on our page and Famly app.

01/03/2023

Ystafell Felen yn Dathlu Dewi Sant heddiw, wedi cael diwrnod llawn hwyl 💛

01/03/2023

Dydd Gwyl Dewi Hapus oddiwrth ffrindiau'r ystafell werdd💚

Want your school to be the top-listed School/college in Llangefni?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Sialens y staff wythnos yma…”diwrnod “unrhywbeth ond dim bag”. i gwaith. 🙈😂The challenge for the staff this week….a “any...
Diolch yn fawr i Anti Christine am drefnu i’r fan hufen iâ ddod i’r feithrinfa heddiw, ac am drîtio’r plant i hufen iâ/l...
Arwyddo Dydd gwyl Dewi hapus
Ioga
Llosgfynydd 🌋
Ystafell Porffor

Location

Telephone

Address


Meithrinfa Medra, Canolfan Plant Llangefni, Ffordd Y Coleg, Lon Talwrn
Llangefni
LL777

Opening Hours

Monday 7:30am - 6pm
Tuesday 7:30am - 6pm
Wednesday 7:30am - 6pm
Thursday 7:30am - 6pm
Friday 7:30am - 6pm
Other Llangefni schools & colleges (show all)
Meithrinfa Ser Bach Meithrinfa Ser Bach
Llangefni, LL777XA

Meithrinfa Blodyn Tatws Ltd Meithrinfa Blodyn Tatws Ltd
Parc Cefni, Bodffordd
Llangefni, LL777PJ

We are a bilingual day nursery and also provide a after school club service to local schools.

Meithrinfa Ser Bach Staff Meithrinfa Ser Bach Staff
Llys Goferydd, Parc Bryn Cefni
Llangefni, LL777XA

Meithrinfa Ser Bach Cyf Meithrinfa Ser Bach Cyf
Llangefni, LL777XA

Children’s nursery and Holiday Club, rated Excellent in latest CIW report dated January 2019. Lovi