Dylunio a Thechnoleg YGLL

Dylunio a Thechnoleg YGLL

Croeso i dudalen yr Adran Dechnoleg Ysgol Gyfun Llangefni /
Welcome to Ysgol Gyfun Llangefni's Desig

Operating as usual

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 21/12/2023

Cafwyd diwrnod llwyddiannus ddoe yng nghystadleuaeth Her Peirianneg gyda Prifysgol Bangor.
Llongyfarchiadau i’r ddau dîm o YGLl am ddod yn gyntaf ac yn ail. Da iawn i bawb arall am gystadlu hefyd. ⭐️
Ysgol Gyfun LlangefniGyrfa CymruPrifysgol Bangor

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 29/11/2023

Llongyfarchiadau mawr i chi am ennill cystadleuaeth Faraday heddiw gyda IET ym Mhrifysgol Bangor. Ymlaen a ni i’r rownd nesaf 😊💪🏼 Ysgol Gyfun Llangefni
IET Education

Photos from Gwyddoniaeth YGLL's post 17/10/2023
Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 03/10/2023

Cafwyd pnawn difyr gyda Melin Llynon Cwt Llefrith Môn ar Lwy - Taste of Anglesey yn son am eu cynhyrchion. Pawb ym mlwyddyn 8 wedi mwynhau!!
Diolch yn fawr i chi 😊

14/07/2023

Wythnos brysur yn dylunio crysau-t gyda disgyblion Blwyddyn 8…. da iawn chi 🤩👕 Dyma enghreifftiau:

09/07/2023

Meet our official uniform designer: Isabella Coates 😆 Winner of our “Design the Mônuts uniform” competition!!! 🎉

Isabella received almost 1000 of your votes, making her the clear winner! She came to say hello today and met with all the staff who were going to be wearing the uniform 🥰

Isabella is studying Art and D&T at GCSE level in Ysgol Gyfun Llangefni (my old school - by total coincidence!) and I have a feeling she’s going to do very well indeed 😄

She is now officially a part of the Mônuts team!

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Dyme ein cynllunydd gwisg: Isabella Coates 😆 Enillydd ein cystadleuaeth “Dylunio gwisg Mônuts”!!! 🎉

Derbyniodd Isabella bron i 1000 o'ch pleidleisiau, sy'n golygu mai hi oedd yr enillydd clir! 🥰 Daeth i ddweud helo heddiw a chwrdd â'r holl staff oedd yn mynd i fod yn gwisgo'r wisg heddiw 😄

Mae Isabella yn astudio Celf a D&T ar lefel TGAU yn Ysgol Gyfun Llangefni (fy hen ysgol - trwy gyd-ddigwyddiad llwyr!) ac mae gen i deimlad ei bod hi'n mynd i wneud yn dda iawn yn wir 😄

Mae hi bellach yn rhan o dîm swyddogol Mônuts!

05/07/2023

Criw bl 6 wedi mwynhau eu gweithgaredd heddiw! Da iawn chi ⭐️ Ysgol Gyfun Llangefni

30/06/2023

Llongyfarchiadau mawr Bella👏🏼👏🏼

Congratulations to Isabella Coates for winning our ”Design the Mônut Uniform” competition! 🎉

Out of almost 2.5k votes, Isabella swiped a whopping 936 of them! 😆

Well done to everyone who entered - we are SO impressed with your creativity! ❤️ The competition was fierce and I can tell you that we had thousands of entries from as far as Bournemouth!!! So I hope nobody feels too disappointed 🥰

We will now proceed to find local tailors/producers/crafters capable of making these items 😄 It may take a while, so bear with us …

In the meantime, Mônuts is open from Friday to Sunday 😄

See you tomorrow at 10am!!!

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Llongyfarchiadau i Isabella Coates am ennill ein cystadleuaeth “Dylunio y Gwisg Mônuts”! 🎉

Allan o bron i 2.5k o bleidleisiau, llwyddodd Isabella i bachh 936 ohonyn nhw! 😆

Da iawn i bawb a gymerodd ran - mae eich creadigrwydd wedi gwneud argraff fawr arnom ni! ❤️ Roedd y cystadleuaeth yn frwd iawn a gallaf ddweud wrthych fod gaethom ni filoedd o geisiadau o mor bell â Bournemouth!!! Felly gobeithio nad oes neb yn teimlo'n rhy siomedig 🥰

Awn ymlaen yn awr i ddod o hyd i deilwriaid/cynhyrchwyr/crefftwyr lleol sy’n gallu gwneud yr eitemau hyn 😄 Efallai y bydd yn cymryd amser, felly byddwch yn amyneddgar gyda ni …

Yn y cyfamser, mae Mônuts ar agor o ddydd Gwener i ddydd Sul 😄

Welwn ni chi yfory am 10yb!!!

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 28/04/2023

Dyma ni ychydig o enghreiffiau o brosiect diweddaraf bl10! Da iawn pawb yn nosbarth Dylunio Cynnyrch 🪚👏🏼

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 10/02/2023

Pythefnos prysur i griw STEM bl9 gyda STEM Gogledd a Sbarduno 🎨🏎️🧪 Pawb wedi mwynhau yn arw! Diolch yn fawr 😊

23/12/2022

Nadolig Llawen 🎄
Dyma gasgliad o addurniadau nadolig gan fl10.
Gwaith gwych unwaith eto! 🎅🏼

Merry Christmas 🎄
Here’s a collection of christmas decorations by yr10. Excellent work once again! 🎅🏼

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 16/12/2022

Cafwyd amser gwych yn Lille dros y dyddiau diwethaf gyda disgyblion Tgau Dylunio Cynnyrch a’r Adran Ffrangeg. 🇫🇷🎄 Ysgol Gyfun Llangefni

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 05/12/2022

Prosiect Dylunio Cynnyrch bl9 wedi ei gwblhau heddiw - dylunio cloc wedi ei ysbrydoli gan Grŵp Memphis. Da iawn pawb 🤩

Yr 9 Product Design project completed today - design a clock inspired by Memphis Group. Well done everyone 🤩

Photos from STEM Gogledd's post 17/11/2022
24/10/2022

Yr Adran wedi bod yn brysur yn paratoi tuag at y Noson Agored nos fory 💪🏼 Edrychwn ymlaen i’ch gweld 🙂

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 19/10/2022

Bu i ddisgyblion Bl10 ac 11 Dylunio Cynnyrch fwynhau cymryd rhan mewn gweithgaredd ditectif gyda Tîm Troseddau Seiber / Pupils from Yr 10 and 11 Product Design enjoyed taking part in a detective-based activity with Cyber Crime Team HGC Troseddau Seiber / NWP Cyber Crime Diolch yn fawr i PC Dewi am gynnal y sesiynau 😀
STEM Gogledd

07/09/2022

Treialu ein argraffwr 3D newydd 🤩 / Trialling our new 3D printer TechSoft UK Ltd

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 28/06/2022

Merched bl9 a 10 wedi mwynhau eu hymweliad a RAF Fali ar ddiwrnod wythnos ddiwethaf ✈️⚙️ STEM Gogledd Ysgol Gyfun Llangefni

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 11/05/2022

Prosiect dyfeisiadau golau wedi cwblhau💡Gwaith arbennig ⭐️
Another project completed. Excellent work everyone ⭐️

Photos from Dylunio a Thechnoleg YGLL's post 04/05/2022

Grŵp STEM blwyddyn 9 wedi mwynhau'r gweithdy heddiw gyda Sbarduno a STEM Gogledd. Diolch yn fawr 😀🧪🔩 Ysgol Gyfun Llangefni
Year 9 STEM group enjoyed the workshop today with Sbarduno and STEM Gogledd. Thank you 😀🧪🔩 Ysgol Gyfun Llangefni

Want your school to be the top-listed School/college in Llangefni?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Yr Adran wedi bod yn brysur yn paratoi tuag at y Noson Agored nos fory 💪🏼 Edrychwn ymlaen i’ch gweld 🙂
Treialu ein argraffwr 3D newydd 🤩 / Trialling our new 3D printer TechSoft UK Ltd

Location

Category

Website

Address

Ysgol Gyfun Llangefni
Llangefni
LL777NG
Other Schools in Llangefni (show all)
Gwersi preifat Cymraeg / Private Welsh lessons Gwersi preifat Cymraeg / Private Welsh lessons
Llangefni

Athro Cymraeg sy'n cynnig gwersi Cymraeg iaith a/neu llen i fyfyrwyr TGAU (haen sylfaenol ac uwch).

Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol Gyfun Llangefni
Penrallt
Llangefni, LL777NG

Mathemateg a Rhifedd YGLL Mathemateg a Rhifedd YGLL
Llangefni, LL777NG

Yr Adran Fathemateg. Maes Dysgu a Phrofiad Mathemaetg a Rhifedd. Ysgol Gyfun Llangefni

Coleg Menai Games Development Coleg Menai Games Development
Llangefni, LL777HY

http://www.gllm.ac.uk/

Ysgol Gyfun Llangefni Ysgol Gyfun Llangefni
Penrallt
Llangefni, LL77 7NG

Gwyddoniaeth YGLL Gwyddoniaeth YGLL
Llangefni

Adran wyddoniaeth Ysgol Gyfun Llangefni Llangefni science department