North Lanarkshire Gaelic

Promoting Gaelic community learning and community based activities within North Lanarkshire.

Operating as usual

31/03/2024
29/02/2024

‘S e latha-leum a th’ ann an-diugh. Gach ceithir bliadhnaichean faigh sinn aon latha a bharrachd a chuir ris na làithean eile anns a’ Ghearran, leis an torradh gu bheil 29 làithean anns a’ mhìos.
It’s leap day today. Every four years we have one extra day in February with the result that there are 29 days in the month.
Happy Leap Day!

Amplifying Artistry - North Lanarkshire Council 26/02/2024

Èistibh ri pod-chraoladh ‘Amplyfying Artistry’, sreath 2, eapasod 2 - Gàidhlig Lannraig a Tuath, a chaidh a clàraichte tro Seachdain na Gàidhlig.

Listen to podcast ‘Amplifying Artistry’ series 2, episode 2 ‘ Gaelic North Lanarkshire’ which was recorded during World Gaelic Week - Seachdain na Gàidhlig.
Seachdain na Gàidhlig
North Lanarkshire's Arts

Amplifying Artistry - North Lanarkshire Council Listen to the Amplifying Artistry podcast series. Turning up the volume on creativity in North Lanarkshire. Out now.

Photos from North Lanarkshire Gaelic's post 26/02/2024

Coiseachd nàdair Gàidhlig aig Pàirc Drumpelier feasgar Didòmhnaich airson . Bha fiosrachadh gu leòr aig ar neach-treòrachaidh Bria agus òran Ghàidhlig agus stòiridh dhuinn cuideachd!
Dh’ionnsaich sinn mun mòran seòrsaichean dhe chraobhan, eun uisge agus lusan anns a’ phàirc agus na h-ainmean Gàidhlig aca tron chuairt shochair againn.
Gaelic nature walk at Drumpelier Park on Sunday afternoon. Our guide Bria had lots of information for us as well as a story and a song! We found out about lots of trees, water birds and plants in the park and their Gaelic names during our walk.

26/02/2024

Abair tachartas spòrsail a bh’ againn feasgar Disathairne a chomharrachadh Seachdain na Gàidhlig ann an Siorrachd Lannraig a Tuath! Taing mhòr dhan a h-uile duine airson tighinn agus ar com-pàirtichean airson pàirt a ghabhail. Thachair ‘ Àm airson na Gàidhlig’ ann an Àrd Sgòil Greenfaulds. Chì sibh cuid de na rudan a bha a’ tachairt anns am bhidio goirid againn…

What an event we had on Saturday afternoon celebrating World Gaelic Week in North Lanarkshire! Big thanks to everyone for coming and our contributors for joining us. ‘ Time for Gaelic’ took place in Greenfaulds High School. You can see some of what went on in our short video…
Gaelic Books Council
Seachdain na Gàidhlig
Feis Lannraig A 'Tuath

Lanarkshire Community Food and Health Partnership (LCFHP)
Katie Macfarlane
Leugh is Seinn le Linda
The Baillie Bagpiper

Photos from Dòrlach's post 24/02/2024
24/02/2024

Agus a’ phuirt!

24/02/2024
Photos from North Lanarkshire Gaelic's post 24/02/2024

Abair oidhche cheòlmhòr a bh’ againn a-raoir ann an Ionad Culturail Bellshill! Bha sinn air bhioran ag èisteachd ri luchd-chiùil air leth, seinneadair Catherine Tinney le Sarah Markey air an fheadag agus Luc McNally air giotàr. Chuala sinn òrain as an Eilean Sgitheanach is Barraigh agus puirt-chruinne is ridhlean à Eirinn.

Bu mhath le North Lanarkshire Gàidhlig taing mhòr mhòr a thoirt don luchd-chiùil, don Activities and Creative Service North Lanarkshire agus don sgioba catering North Lanarkshire.
Bu mhath leinn taing a thoirt cuideachd ris an luchd-èisteachd a thàinig -raoir. Tha sinn an dòchas gun do chord an oidhche air fad riutha.

What a night of music we had last night in Bellshill Cultural Centre! We were excited to listen to fantastic musicians, singer Catherine Tinney with Sarah Markey on flute and Luc McNally on guitar. We heard songs from the Isle of Skye and Barra and folk tunes and reels from Ireland.

North Lanarkshire Gaelic would like to say a big thank you to the musicians, the Activities and Creative Service North Lanarkshire and the North Lanarkshire catering team. We would also like to thank the audience who came last night. We hope they enjoyed the whole night

Oileanaich Ghlaschu airson 'meanbh Ghàidhealtachd' a chruthachadh 24/02/2024

Chì sibh Moira an seo, cuid dhen oidean Gàidhlig againn a’ toirt taic don iomairt chànan aig Roinn na Ceiltis & Gàidhlig, 3 Gàrraidhean an Oilthigh, Glaschu

…you can see Moira here, one of our Gaelic tutors, supporting the Gaelic language initiative at the Gaelic and Celtic department at 3 University Gardens, Glasgow.

Tha na h-oileanaich ag iarraidh gun tig clasaichean Gàidhlig & Ceiltis a bharrachd agus cruinneachaidhean Gàidhlig gan cumail am broinn na togalaich.

The students want more Gaelic & Celtic classes and Gaelic gatherings to be held inside the building

Oileanaich Ghlaschu airson 'meanbh Ghàidhealtachd' a chruthachadh Tha oileanaich na Gàidhlig ann an Glaschu air a dhol air an casan is iad mì-thoilichte le suidheachadh an togalaich far a bheil Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig stèidhichte.

23/02/2024

A’ tachairt a-màireach…happening tomorrow.Sgrìobh d’ ainm gu h-ìosal..sign up belowBùth-Obrach seinn/Singing Workshop

hKatie Macfarlane
Ann am bùth-obrach dà chànanch, bidh Katie Macfarlane a' teagaisg òrain thraidiseanta Ghàidhlig agus bidh cothroman gu leòr ann òrain ùra ionnsachadh ann an dòigh spòrsail. Bidh fàilte bhlàth air a h-uile duine.

Join us at our Àm airson na Gàidhlig (Time for Gaelic) event ( https://www.eventbrite.co.uk/e/am-airson-na-gaidhlig-time-for-gaelic-2024-tickets-796056956787) at Greenfaulds High School on Saturday 24th of February where we have a bilingual song session.

Katie Macfarlane will be teaching traditional Gaelic songs and there will be plenty of opportunity to learn new songs in a fun environment. All welcome.

Katie Macfarlane, a Gaelic singer from Airdrie, has been drawn to traditional music her entire life, and her passion for the genre shines through in her performances. She has been recognized as a semi-finalist in both BBC Radio Scotland's Young Traditional Musician and BBC Radio 2's Young Folk Award competitions, and her debut album - An Nighean Sheunta / The Enchanted Girl - showcases her unique blend of Gaelic and Catalan styles, adopted from her ancestral connections to the Outer Hebrides and time spent studying in Barcelona.

Workshop 1 – 14:10pm

https://www.eventbrite.co.uk/e/gaelic-song-with-katie-macfarlane-workshop-1-1410-tickets-818159265387

Workshop 2 – 15:00pm

https://www.eventbrite.co.uk/e/gaelic-song-with-katie-macfarlane-workshop-2-1500-tickets-818180679437

Workshop 3 – 15:45pm

https://www.eventbrite.co.uk/e/gaelic-song-with-katie-macfarlane-workshop-3-1545-tickets-818204590957

23/02/2024

Tha seo a’ tachairt a-nochd! This is happening tonight - Bidh fàilte bhlàth air a h-uile duine…Everyone welcome!

Tachartas ùr - Oidhche de dh'òrain le Catherine Tinney 🎉🎵

Gus Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh… Oidhche de dh’òrain le Catherine Tinney!

Lorgar barrachd fiosrachaidh an seo📲👇
https://www.cleachdi.scot/event-details/de-chanas-sibhse-2024-02-19-19-00

· Bi ann no bi fann ·

Seachdain na Gàidhlig North Lanarkshire Gaelic

22/02/2024

Seo Seumas, fear den luchd-ionnsachaidh Gàidhlig eadar-mheadhanach againn ag innse dhuinn mar a tha e dol a chomharrachadh Seachdain na Gàidhlig.

Here is James, one of our intermediate Gaelic class learners telling us how he is going to be celebrating World Gaelic Week this week.

22/02/2024“ Tha Gàidhlig againn agus bruidhnidh sinn i! Bruidhnidh gu dearbh!! Math fhèin!”

“ We can speak Gaelic and we will speak it! Speak it indeed!!”

Seo an teachdaireachd bhon chlas Gàidhlig Diciadain ann an Comar Nan Allt

This is the message from the Wednesday Gaelic class in Cumbernauld

Photos from North Lanarkshire Gaelic's post 22/02/2024

Happy ! Happy World Gaelic week!
Ciamar a tha sibh ga chomharrachadh? How are you all celebrating the week?

Seo ar clas eadar-mheadhanach a’ gabhail pàirt agus a’ cleachdadh Gàidhlig tro Gheamannan is còmhradh.

Here is our intermediate class using Gaelic through games and conversation.

Gaelic learning in North Lanarkshire 22/02/2024

Tha sinn moteil a bhith a’ sealltainn nan diofar dhòighean anns am faigh sibh cothrom air Gàidhlig a chleachdadh sa choimhearsnachd ann an Lannraig a Tuath

We are proud to show you the different ways that Gaelic can be accessed in the community and throughout North Lanarkshire in this video

Gaelic learning in North Lanarkshire

21/02/2024

Tachartas ùr - Bùth-obrach Òrain Ghàidhlig le Katie MacFarlane 🎵🎊

Ann am bùth-obrach dà chànanch, bidh Katie MacFarlane a' teagasg òrain thraidiseanta Ghàidhlig agus bidh cothroman gu leòr ann òrain ùra ionnsachadh ann an dòigh spòrsail. Bidh fàilte bhlàth air a h-uile duine.

Lorgar barrachd fiosrachaidh an seo📲👇
https://www.cleachdi.scot/event-details/buth-obrach-oran-gaidhlig-le-katie-macfarlane-2024-02-24-14-10

· Bi ann no bi fann ·

Seachdain na Gàidhlig North Lanarkshire Gaelic Katie Macfarlane

20/02/2024

This week is Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week)!

Only the footings of Deer Abbey remain today. Did you have any i-deer that its name is linked to legend and the Gaelic for ‘tear’?

‘Deer’ derives from the old Gaelic word ‘dair’ meaning oak grove. In Gaelic Deer Abbey is known as Abaid Dhèir. According to origin legend, Drostan’s tears (déara) fell on parting from his companion St Columba or Calum Cille here. To which St Columba said, “Let déar (Gaelic for ‘tear’) be its name from now on”.

This isn’t the only connection the site has with Scottish Gaelic. Deer Abbey is associated with the Book of Deer, a manuscript thought to have been made in the AD 900s. The book wasn’t written at the abbey, but the abbey’s predecessor community did have it in its possession from at least the 1100s. Gaelic entries in the Book of Deer, or Leabhar Dhèir, are the earliest known examples of written Scottish Gaelic in existence. Gaelic notes written in the book describe the founding of the early monastery by St Columba.

Plan a visit to Deer Abbey: https://ow.ly/ZvyS50QFHch

If you'd like to know more about Gaelic place names, make sure you're following Ainmean-Àite na h-Alba and visit their website https://www.ainmean-aite.scot/

--------

Tha sinne a’ gabhail pàirt ann an Seachdain na Gàidhlig!

Chan eil ach tobhtaichean Abaid Dhèir air fhàgail an-diugh. An robh fhios agad gu bheil an ainm ceangailte ri faoinsgeul agus a Ghàidhlig airson ‘deur’?

Tha ‘Dèir’ a’ tighinn bhon t-seann fhacal Gàidhlig ‘dair’ a’ ciallachadh doire de dharach. A rèir beul-aithris, thuit deòir (déara) Dhrostain nuair a dhealaich e ri chompanach, Calum Cille, an seo. Thuirt Calum Cille, “Biodh Dèir mar ainm bho seo a-mach”.

Chan e seo an aon cheangal a th’ aig an làrach seo ri Gàidhlig. Tha Abaid Dhèir co-cheangailte ri Leabhar Dhèir, làmh-sgrìobhainn a thathas a' smaoineachadh a chaidh a dhèanamh anns an 10mh linn. Cha deach an leabhar a sgrìobhadh aig an abaid, fo sheilbh a’ choimhearsnachd a bha ann ron an abaid bho an 12mh linn. 'S e na cunntasan Gàidhlig a th’ ann an Leabhar Dhèir, na h-eisimpleirean as tràithe a tha aithnichte de Ghàidhlig sgrìobhte. Tha notaichean Gàidhlig a tha sgrìobhte san leabhar ag innse mar a stèidhich Calum Cille a’ mhanachainn.

Cuir air dòigh turas gu Abaid Dhèir https://ow.ly/ZvyS50QFHch

Airson barrachd fiosrachadh mu ainmean-àite Gàidhlig, carson nach lean sibh Ainmean-Àite na h-Alba agus tadhal air an làrach-lìn https://www.ainmean-aite.scot/

20/02/2024

Tachartas ùr - Àm airson na Gàidhlig 🎊

Thig còmhla agus dèan subhachas cànan is cultar na Gàidhlig aig Àrd-sgoil Greenfaulds.

Lorgar barrachd fiosrachaidh an seo📲👇
https://www.cleachdi.scot/event-details/am-airson-na-gaidhlig

· Bi ann no bi fann ·

Seachdain na Gàidhlig North Lanarkshire Gaelic

Want your school to be the top-listed School/college in Coatbridge?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Àm airson na Gàidhlig - Time for Gaelic
Agus a’ phuirt!
Abair ceòl!
A’ comharrachadh Seachdain na Gàidhlig
Clas Diciadain
🎵 glùinean, cas 🎶🎵🎶
Aig an deireadh..ghabh sinn fois 😅
A h-aon, a dhà, a trì!
..Picnic Mòr Gàidhlig..a’ seinn agus a’ dannsadh còmhla
Oidhche Chulturail Agus..aig deireadh an oidhche!And at the end of the night!
Today is the last day #SeachdainNaGàidhlig or International Gaelic Week. However, here at @NLCGaelic we very much hope t...

Location

Category

Telephone

Address


Coatbridge
ML53BT

Opening Hours

Monday 8:45am - 4:45pm
Tuesday 8:45am - 4:45pm
Wednesday 8:45am - 4:45pm
Thursday 8:45am - 4:45pm
Friday 8:45am - 4:15pm
Other Tutors/Teachers in Coatbridge (show all)
Andriy Tutoring Andriy Tutoring
Glasgow And Edinburgh Road
Coatbridge, ML54

UK based tutoring service, with qualified tutors that specialise in English, Maths, History, Politic

Mobile English & Literacy Tutoring Service Mobile English & Literacy Tutoring Service
Coatbridge Library
Coatbridge, ML53BJ

GTCS registered with over 15 years teaching experience, we offer a tailored,bespoke tutoring service.

Ruthven Music Ruthven Music
Unit 1 Block 8, Souterhouse Path, Dundyvan Industrial Estate
Coatbridge, ML54AQ

Piano, Keyboard, Violin, Viola, Singing and Music Theory lessons for all ages from 5 upwards