North Lanarkshire Gaelic

North Lanarkshire Gaelic

Comments

Any aspiring Gaelic speakers in/near Gartcosh want to join us for our first language cafe? Or indeed other languages too...

https://www.facebook.com/events/177989003293687/?active_tab=off_permalink
Do you do Gaelic classes?
Hi there, does anyone know of any Gaelic classes/conversation groups running in North Lanarkshire?
Bha Robyn Low aig Àrd-sgoil Greenfaulds a' clàradh an-diugh, le taic bho Charina NicLeòid a tha ag obair aig Comunn na Gàidhlig.

Tha an sgioba an sin air a bhith a' tachairt aig àm bìdh airson club FilmG, fosgailte dhan a h-uile duine le Gàidhlig, ge brìth dè an clas air a bheil iad. Tha mòran sgoilearan air pàirt a ghabhail am-bliadhna, agus is coltach gun robh deagh latha aca!

Robyn and Carina helped pupils at Greenfaulds High today as they made their FilmG entry. The school have had a FilmG club, with pupils from different years getting involved. It seems they had a successful day!

Greenfaulds High School
North Lanarkshire Council
North Lanarkshire Gaelic
The Scottish Parliament will be holding some Gaelic sessions later in the month – a Gaelic awareness course with some simple Gaelic phrases for learners and people interested in Gaelic and a session in Gaelic about how to engage with and influence the Parliament. More information here (in English). All welcome!
Bidh sinn a’ cumail seiseanan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba aig deireadh a' mhìos – seisean mothachaidh Gàidhlig le beagan abairtean Gàidhlig airson luchd-ionnsachaidh is daoine aig a bheil ùidh sa chànan agus seisean sa Ghàidhlig mu bhith a’ togail do ghuth sa phàrlamaid agus a’ toirt buaidh air a co-dhùnaidhean. Tha barrachd fiosrachaidh an seo (sa Ghàidhlig).
Please help us to gather feedback for Islay Gaelic Centre. there is also a £200 prize for one lucky entry.
Tursan treòraichte sa Ghàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain sa tighinn (09/11). Le treòriche à Siorrachd Lannraig a Tuath :)
Gaelic guided tours in the Scottish Parliament next Friday - bidh ann no bi fann! With a Gaelic speaker from North Lanarkshire as guide :)
Tursan treòraichte ann am Pàrlamaid na h-Alba 09/11/18 airson luchd-ionnsachaidh agus fileantaich. Bi ann no bi fann!
Gaelic guided tours in the Scottish Parliament next Friday! For learners and fluent speakers. Bi ann no bi fann!
I know in my previous post I reminded everyone that Fèis Lannraig a Tuath starts two weeks on Monday. Thanks for all your responses. We look forward to welcoming you all and seeing some new faces and some old ones. I would like to take this chance to remind everyone that the fèis is open to High School age children as well as Primary and we are running photography workshops and animation workshops with this age in mind. Our animation workshops will continue after the fèis and we are hoping (funding allowing) that the photography ones will too. Our participants already signed up include those up to age 16 so no one needs to feel they are too old for fèis. Many of those who attend to age 16 continue as volunteers or tutors and it is great to see their connection with the fèis continue in this way.

Promoting Gaelic community learning and community based activities within North Lanarkshire.

Operating as usual

01/01/2023

Bliadhna Mhath Ùr uile! Happy New Year!!

19/12/2022

An do sgrìobh na daoine beaga agaibhse litir gu Bodach na Nollaig fhathast? Feuchaibh an cuidich seo iad:

Have your little folk written their letters to Santa yet? Here's some help:

19/12/2022

Seinn Còmhla Rinn

08/12/2022

Cùrsa goirid ùr aig ! 😍

A new short course at Sabhal Mòr Ostaig!

Link in bio!

q

08/12/2022

Our Intermediate Gaelic class enjoyed a quiz with cakes. They also got a copy of the Gaelic calendars they made as an early Christmas gift! Nollaig Chridheil!

CLD Support Worker - Gaelic (Part Time) (Term Time) (Temporary) - | North Lanarkshire Council | myjobscotland 15/11/2022

CLD Support Worker - Gaelic (Part Time) (Term Time) (Temporary) - | North Lanarkshire Council | myjobscotland

A bheil Gàidhlig agaibh? A bheil thu ag ionnsachadh Gàidhlig no fileanta? A bheil ùidh agaibh ann an cànan agus cultar Gàidhlig?

We are currently looking for Gaelic tutors and a Gaelic Co-Ordinator for our community-based activity. These are part-time posts with scope for additional hours. Deadline is 23/11/22. Please share!

https://www.myjobscotland.gov.uk/councils/north-lanarkshire-council/jobs/cld-support-worker-gaelic-part-time-term-time-temporary-299872

https://www.myjobscotland.gov.uk/councils/north-lanarkshire-council/jobs/cld-support-worker-gaelic-part-time-temporary-305224

CLD Support Worker - Gaelic (Part Time) (Term Time) (Temporary) - | North Lanarkshire Council | myjobscotland View details and apply for this Community Development job in Coatbridge with North Lanarkshire Council on myjobscotland

CLD Support Worker - Gaelic (Part Time) (Term Time) (Temporary) - | North Lanarkshire Council | myjobscotland 10/11/2022

CLD Support Worker - Gaelic (Part Time) (Term Time) (Temporary) - | North Lanarkshire Council | myjobscotland

A bheil Gàidhlig agaibh? A bheil thu ag ionnsachadh Gàidhlig no fileanta? A bheil ùidh agaibh ann an cànan agus cultar Gàidhlig?

We are currently looking for Gaelic tutors and a Gaelic Co-Ordinator for our community-based activity. These are part-time posts with scope for additional hours. Deadline is 23/11/22. Please share! Apply via the links below.

https://www.myjobscotland.gov.uk/councils/north-lanarkshire-council/jobs/cld-support-worker-gaelic-part-time-term-time-temporary-299872

https://www.myjobscotland.gov.uk/councils/north-lanarkshire-council/jobs/cld-support-worker-gaelic-part-time-temporary-305224

CLD Support Worker - Gaelic (Part Time) (Term Time) (Temporary) - | North Lanarkshire Council | myjobscotland View details and apply for this Community Development job in Coatbridge with North Lanarkshire Council on myjobscotland

03/11/2022
07/09/2022

Cumbernauld - The Meeting of the Streams
Comic documentary short set in Cumbernauld in Gaelic with English subtitles, featuring aerial dance, traditional music and poetry.
Mon, September 12, 2022
11:00 AM – 12:00 Noon
Cumbernauld Theatre, Lanternhouse Arts, South Kildrum Ring Road, Cumbernauld G67 2UF
Book tickets via the link https://bit.ly/3cPO7ML

21/07/2022

Bring the family to our picnic!

28/04/2022

'S e Seachdain Ciorraman Ionnsachaidh na h-Alba an ath-sheachdain agus tha an sgioba "Locality Support" aig

a' cur tachartas aig Wishaw South Parish Church Diciadain airson a bhith a' cur taic ris.

Thigibh ann ma bhios sibh a' dol a bhith mun cuairt!

It's Scottish Learning Disability Week 2022 next week. North Lanarkshire Council and the locality support team are hosting an event in Wishaw South Parish Church on wednesday to raise awareness.

Come along if you're free and about.

28/04/2022

Seo An Naidheachd As Ùire/ Breaking News

Gu mì-fhortanach cuiridh obair air togalach Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe dàil air an latha a thòiseachas na seiseanan Cròileagan. Ri linn sin, tha iad a' tòiseachadh air ais Diardaoin 12mh den Chèitean.

Unfortunately, work on the building has pushed back when Cròileagan Iseanan Beaga Airdrie are able to restart their sessions. The new start start is Thursday 12th May.

17/04/2022

Càisg shona dhuibh uile! Happy Easter everyone!! 'chàisg

26/03/2022

Today is the last day or International Gaelic Week. However, here at we very much hope that you have enjoyed this week and will continue to learn or speak Gaelic and attend Gaelic language events.

Check out Seachdain na Gàidhlig’s website for further info of the Gaelic events happening today Upcoming Events – Seachdain na Gàidhlig (seachdainnagaidhlig.scot)

I am also delighted to announce that Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe will be running their Gaelic nursery after the Easter Holidays. Sessions will begin on Thursday the 21st April and then every Thursday after from 12.00-2.30
pm.

Today's Abairt feumail or useful Gaelic phrase is tapadh leibh! Thank you!

26/03/2022

’S e latha mu dheireadh an-diugh! Ach tha mi an dòchas gun do chord an t-seachdain seo ribh agus gu bheil sibh nas deònaiche cothroman a lorg a bhith a’ bruidhinn is a’ cleachdadh na Gàidhlig.

Nach toir sibh sùil air làrach-lìn SnaG airson tachartasan eile air loidhne no air feadh na h-Alba https://seachdainnagaidhlig.scot/events/?lang

Bidh Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe a’ tòiseachadh air ais a-rithist às dèidh saor-làithean na Càisge. Tha sinn air bhioran mu dheidhinn seo! Tòisichidh iad air ais Diardaoin an 21mh den Ghiblean aig 1230. An uairsin a h-uile Diardaoin bho 1230 gu 1430.

25/03/2022

Today is the day 5 of or International Gaelic Week.

Today Condorrat Primary School have 2 workshops. The first is Leugh is Seinn le Linda with the brilliant Linda MacLeod who will read some Gaelic stories. This event is for younger children. Their other event is a drama workshop with Gaelic television and theatre star Artair Donald.
Comann nam Pàrant NL are also hosting a virtual ceilidh today at 7pm. Tickets only cost £5 per family and you still are able to buy them here https://tinyurl.com/bde5crat. All are welcome to log on.

This is the last Gaelic event organised in North Lanarkshire this week and my thanks to Tollbrae Primary, Condorrat Primary, and Comann nam Pàrant NL for all of their amazing work!

Yet there are other Gaelic events happening across Scotland including the virtual events which Seachdain na Gàidhlig have organised themselves. Check out this link for more info Upcoming Events – Seachdain na Gàidhlig (seachdainnagaidhlig.scot)

I am also delighted to announce that Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe will be running their Gaelic nursery after the Easter Holidays. Sessions will begin on Thursday the 21st April and then every Thursday after from 12.00-2.30
pm.

Today's Abairt feumail or useful Gaelic phrase is A bheil thu feumach air cupa tì? Do you need a cup of tea?

25/03/2022

’S e latha 5 de an-diugh!

An-diugh, tha Linda NicLeòid ann le Leugh is Seinn le Linda agus bidh Artair Dòmhnallach a’ tighinn airson bùth-obrach dràma a dhèanamh!!

Cuideachd, a-nochd aig 7f bidh Comann nam Pàrant a' cur cèilidh air loidhne air dòigh. Bidh tiogaidean a' cosg dìreach £5. Faodaidh tu tiogaid a cheannach fhathast an seo https://tinyurl.com/bde5crat. Tha an tachartas seo fosgailte dhan a h-uile duine! Thig ann airson ceòl is craic!

Cha bhi tachartas Gàidhlig eile ann an Siorrachd Lannraig a Tuatha a-màireach. Ach tha mi fada an comain Bun-Sgoil Chondorrat, Sgoil-Àraich Tollbrae, agus Comann nam Pàrant NL airson uile a rinn iad an t-seachdain seo. Ach nach toir sibh sùil air làrach-lìn SnaG airson tachartasan eile air loidhne agus air feadh na h-Alba https://seachdainnagaidhlig.scot/events/?lang

Bidh Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe a’ tòiseachadh air ais a-rithist às dèidh saor-làithean na Càisge. Tha sinn air bhioran mu dheidhinn seo! Tòisichidh iad air ais Diardaoin an 21mh den Ghiblean aig 1230. An uairsin a h-uile Diardaoin bho 1230 gu 1430.

24/03/2022

Today is day 4 of or International Gaelic Week.

Today Condorrat Primary will be running Mapland with Spòrs Gàidhlig, In which middle and upper school pupils will be learning map skills with Spòrs Gàidhlig.

Tomorrow, Condorrat Primary School will be running 2 workshops. The first is Leugh is Seinn le Linda when Linda MacLeod will read some Gaelic stories online. This event is for younger children. Their other event is a drama workshop with Gaelic television and theatre star Artair Donald.
Comann nam Pàrant NL are also hosting a virtual ceilidh tomorrow at 7pm. Tickets only cost £5 per family and can be bought here https://tinyurl.com/bde5crat.

Remember that Seachdain na Gàidhlig also are running many virtual Gaelic events, so keep an eye on their events too. Upcoming Events – Seachdain na Gàidhlig (seachdainnagaidhlig.scot)

I am also delighted to announce that Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe will be running their Gaelic nursery after the Easter Holidays. Sessions will begin on Thursday the 21st April and then every Thursday after from 12.00-2.30
pm.

Today's Abairt feumail or useful Gaelic phrase is Dè tha sibh a’ gabhail airson ar dinnear? What are you having for dinner?

24/03/2022

’S e latha 4 de an-diugh!

An-diugh, tha Mapland le Spòrs Gàidhlig air ais aig Bun-Sgoil Chondorrat! Bidh a’ chlann ag ionnsachadh sgilean tìr-stiùiridh. A-màireach aig an sgoil, bidh Linda NicLeòid ann le Leugh is Seinn le Linda agus bidh Artair Dòmhnallach a’ tighinn airson bùth-obrach dràma a dhèanamh!!

Cuideachd, bidh Comann nam Pàrant a' cur cèilidh air loidhne air dòigh a-màireach aig 7f. Bidh tiogaidean a' cosg dìreach £5. Faodaidh tu tiogaid a cheannach an seo https://tinyurl.com/bde5crat. Tha an tachartas seo fosgailte dhan a h-uile duine! Thig ann airson ceòl is craic!

Bheir sùil air làrach-lìn SnaG airson tachartasan eile air loidhne no air feadh na h-Alba https://seachdainnagaidhlig.scot/events/?lang

Bidh Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe a’ tòiseachadh air ais a-rithist às dèidh saor-làithean na Càisge. Tha sinn air bhioran mu dheidhinn seo! Tòisichidh iad air ais Diardaoin an 21mh den Ghiblean aig 1230. An uairsin a h-uile Diardaoin bho 1230 gu 1430.

23/03/2022

Today is day 3 of or International Gaelic Week.

Today Condorrat Primary will be running Mapland with Spòrs Gàidhlig, In which middle and upper school pupils will be learning map skills with Spòrs Gàidhlig. For those of you unable to attend today’s session, the session will also be running tomorrow.

I am also delighted to announce that Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe will be running their Gaelic nursery after the Easter Holidays. Sessions will begin on Thursday the 21st April and then every Thursday after from 12.00-2.30
pm.

Remember that Seachdain na Gàidhlig also are running many virtual Gaelic events, so keep an eye on their events too. Upcoming Events – Seachdain na Gàidhlig (seachdainnagaidhlig.scot)

A reminder that Comann nam Pàrant NL are also hosting a virtual ceilidh on Friday at 7pm. Tickets only cost £5 per family and can be bought here https://tinyurl.com/bde5crat.

Today's Abairt feumail or useful Gaelic phrase is Cò às a tha sibh? Where are you from?

23/03/2022

’S e latha 3 de an-diugh!

An-diugh, tha Mapland le Spòrs Gàidhlig a’ tighinn gu Bun-Sgoil Chondorrat! Bidh a’ chlann ag ionnsachadh sgilean tìr-stiùiridh. Bidh Mapland air ais a-màireach cuideachd!

Bheir sùil air làrach-lìn SnaG airson tachartasan eile air loidhne no air feadh na h-Alba https://seachdainnagaidhlig.scot/events/?lang

Bidh Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe a’ tòiseachadh air ais a-rithist às dèidh saor-làithean na Càisge. Tha sinn air bhioran mu dheidhinn seo! Tòisichidh iad air ais Diardaoin an 21mh den Ghiblean aig 1230. An uairsin a h-uile Diardaoin bho 1230 gu 1430.

Cùimhnich bidh Comann nam Pàrant a' cur cèilidh air loidhne air dòigh Dihaoine aig 7f. Bidh tiogaidean a' cosg dìreach £5. Faodaidh tu tiogaid a cheannach an seo https://tinyurl.com/bde5crat. Tha an tachartas seo fosgailte dhan a h-uile duine! Thig ann airson ceòl is craic!

Virtual Ceilidh 21/03/2022

Virtual Ceilidh

Today is the first day of or International Gaelic Week.

Today Condorrat Primary have a shinty trial session and singer Mairi MacInnes giving a singing workshop. Sounds great!

I am also delighted to announce that Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe will be running their Gaelic nursery after the Easter Holidays.

Sessions will begin on Thursday the 21st April and then every Thursday after from 12.00-2.30
pm.

I am delighted to be to share with you a short film about Gaelic in North Lanarkshire. Loads of hard work from so many people went into making this film "Why Gaelic." I really hope you enjoy it!

Tomorrow Condorrat Primary will be running another Shinty session for those of you who are unable to make today's session. Lindsey Charnley and her Step Wee Ceilidh will be back for younger children to sing and dance with Gaelic.

A reminder that Comann nam Pàrant NL are also hosting a virtual ceilidh on Friday at 7pm. Tickets only cost £5 per family and can be bought here https://tinyurl.com/bde5crat.

Today's Abairt feumail or useful Gaelic phrase is Ciamar a tha sibh? How are you?

Virtual Ceilidh Virtual Ceilidh

21/03/2022

'S e toiseachd an-diugh!

An-diugh, tha bùth-obrach seinn le seinneadair Màiri NicAonghais agus seisean iomain aig Bun-Sgoil Chondorrat.

Tha e na tlachd dhomh a dh'fhaodas mi innis dhuibh gum bi Cròileagan Iseanan Beaga Àrd Ruighe a’ tòiseachadh air ais a-rithist às dèidh saor-làithean na Càisge. Tha sinn air bhioran mu dheidhinn seo!

Tòisichidh iad air ais Diardaoin an 21mh den Ghiblean aig 1230. An uairsin a h-uile Diardaoin bho 1230 gu 1430.

Cuideachd, tha mi ag iarraidh sealltainn dhuibh a' bhideo a rinn sinn gus inbhe na Gàidhlig a thogail san t-siorrachd. Dh'obraich mòran gu math cruaidh air "Why Gaelic" agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh!

A-màireach, tha seisean iomain eile aig Bun-Sgoil Chondorrat agus bidh Lindsey Charnley air ais le Step Wee Cèilidh! Bidh sin uile spòrsail!

20/03/2022

12 hours to until and we at are so excited.

There are a tonne of activities happening within North Lanarkshire. Tomorrow (Monday) Condorrat Primary School are having a singing workshop with singer Mairi MacInnes and a Shinty Taster Session.

Comann nam Pàrant NL are organising a virtual ceilidh at 7pm. Tickets are just £5 and you can purchase them here
https://tinyurl.com/bde5crat.

There are also many Gaelic events happening across Scotland including the online events organised by Seachdain na Gàidhlig which you can find here https://seachdainnagaidhlig.scot/events/?lang=en.

Keep an eye on our social media throughout the week as we'll update you with daily reminders of events and other goodies!

20/03/2022

12 uair a thìde gu a-nis!

Tha tòrr a' dol ann an Siorrachd Lannraig a Tuath. Tha iomadh tachartas aig Bun-Sgoil Chondorrat an t-seachdainse. A-màireach (Diluain) faodaidh tu gabhail pàirt ann am bùithtean-obrach seinne le Màiri NicAonghais agus seiseanan iomain!

Dihaoine, bidh Comann nam Pàrant a' cur cèilidh air dòigh aig 7f. Bidh tiogaidean a' cosg dìreach £5 agus faodaidh tu tiogaid a cheannach an seo https://tinyurl.com/bde5crat.

Cuimhnich gu bheil tòrr a' tachairt cuideachd air feadh na h-Alba. Faodaidh tachartasan a lorg tron làrach-lìn https://seachdainnagaidhlig.scot/events/.

Cùmaibh sùil air ar meadhanan-sòisealta . Bidh sinn a' luchdadh suas fiosrachadh a bharrachd agus tòrr eile tron an t-seachdain.

02/03/2022

Madainn mhath and good morning

Tha mi an dòchas nach do dh'ith faoilleagan ur foileagan an-dè!

'S e a' chiad latha den a' Charghas an-diugh! A bheil thu a' leigeil càil bhuat am bliadhna?

I hope everyone enjoyed their foileagan or pancakes yesterday.

Today is the first day of Lent. The word for Lent is an Carghas in Gaelic.

21/02/2022

'S e an-diugh Latha Eadar-nàiseanta nan Cànan Màthaireil agus bu toil leinn cluinntinn bhuaibh dè na cànain a th' agaibhse fhèin.

A bheil Gàidhlig agaibh? A bheil Beurla agaibh? A bheil Spainntis agaibh? Nach innis sibh dhuinn?

Today is International Mother Day and we would love to hear from you which languages you speak.

Do you speak Gaelic or English or Swedish or Hawaiian? We'd love to know!

18/02/2022

An-diugh 's e . Bhiomaid fada nur comain ma thèid sibh an sàs!

Today is and we'd love for you to get involved!

14/02/2022

Latha nam Pòg sona dhuibh or Happy Valentines Day!

Cò air a tha gaol agaibhse?

To say "I love you" in Gaelic you'd say "Tha Gaol agam ort" (sounds like - ha goo-ul akam ort).

Why don't you try out some of the Gaelic phrases we've posted? Let us know how you get on.

11/02/2022

Madainn mhath agus Good morning!

6-8 uairean a thìde a dhol gu deireadh na seachdaine!

A' leantainn air na gnàthasan-cainnnte gaoil a bha sinn ag ionnsachadh dhuibh, 's e deagh eisimpleir a th' againn dhuibh an-diugh. Nuair a chanas sibh "thuit mi ann an trom ghaol" tha sibh ag ràdh "I fell heavily in love" ann am Beurla.

Only 6-8 hours to go until the weekend. There's a reason why they call it Woo-haoine!

Continuing on with the romantic phrases we've been teaching you this week, we've got a great one for you today. If you say "thuit mi ann an trom ghaol" in English you're saying "I fell heavily in love."

10/02/2022

Madainn mhath and good morning!

Tha mi an dòchas gu bheil sibh a' feuchainn air cuid de na gnàthasan-cainnte a chleachdadh agus a' dèanamh fiughair ri Latha nam Pòg.

Is fìor thoil leam an t-seann-fhacal seo "Thig crìoch air an t-saoghal ach mairidh gaol is ceòl -- the world will come to an end but love and music will live on."

I hope you've been trying out some of the phrases I've been sharing with you this week and you're feeling inspired to try out some of them for Valentines Day.

One of my favourite expressions is "Thig crìoch air an t-saoghal ach mairidh gaol is ceòl -- the world will come to an end but love and music will live on."

09/02/2022

Madainn mhath and good morning!

Ma bhios tu ag iarraidh rudeigin cho romansach a ràdh carson nach can thu "tha gaol mo chridhe agam ort -- I love you with all my heart"!

If you're wanting to say that something that's utterly romantic why don't you say ""tha gaol mo chridhe agam ort -- I love you with all my heart"!

08/02/2022

Madainn mhath!

A bheil thu a' lorg loidhne sùgraidh airson Latha nam Pòg?

Carson nach feuch thu "tha m' eudail ort!"?

If you're looking for a Gaelic chat up line for or Valentine's Day why don't you try - "tha m' eudail ort - I love you" ?

07/02/2022

Madainn mhath!

'S e Latha nam Pòg an ath Dhiluain agus tha sinn aig ag iarraidh ghnàthasan-cainnte a theasgaig dhuibh a bhios freagarrach son an latha.

Nuair a chanas sinn "tha sùil agam ann/innte" ann an Gàidhlig, tha sinn ag ràdh "I fancy him/her" ann am Beurla.

Good morning all!

Next Monday it's Valentines Day or and we at are hoping to teach you some useful Gaelic phrases throughout this week to get you ready for the day.

If we say "Tha sùil agam ann" we're saying "I fancy him".

To say I fancy her we say "Tha sùil agam innte."

02/02/2022

It's Languages Week and we at

want to know what languages you speak.

To ask someone "what languages do you speak" in Gaelic we say "Dè na cànanan a th' agad?"

17/01/2022

'S e "Diluain Gorm" a th' ann an-diugh, an latha nuair as àbhaist do mhòran daoinie a bhith a' leigeil rùintean na Bliadhna Ùire leotha. A bheil sibhse a' cumail oirbh le rùintean na Bliadhna Ùire a th' agaibhse?

Today is Diluain Gorm or Blue Moday, that time when we're often inclined to give up on our New Years Resolutions. The phrase "Rùn na Bliadhna Ùire" means a "New Years Resolution. Has your Rùn na Bliadhna Ùire been to learn Gaelic?

24/12/2021

Latha 24/Day 24

Air ar latha mu dheireadh, sheinn cuid den luchd-ionnsachaidh againn an òran "Fada Cian ann an Stàball" Nollaig Chridheil dhuibh!

For our last day, some of our learns sang the song "Fada Cian ann an Stàball" Merry Christmas!

Videos (show all)

Today is the last day #SeachdainNaGàidhlig or International Gaelic Week. However, here at @NLCGaelic we very much hope t...
’S e latha mu dheireadh #SeachdainNaGàidhlig an-diugh! Ach tha mi an dòchas gun do chord an t-seachdain seo ribh agus gu...
Today is the day 5 of #SeachdainNaGàidhlig or International Gaelic Week.Today Condorrat Primary School have 2 workshops....
’S e latha 5 de #SeachdainNaGàidhlig an-diugh!An-diugh, tha Linda NicLeòid ann le Leugh is Seinn le Linda agus bidh Arta...
Today is day 4 of #SeachdainNaGàidhlig or International Gaelic Week.Today Condorrat Primary will be running Mapland with...
’S e latha 4 de #SeachdainNaGàidhlig an-diugh!An-diugh, tha Mapland le Spòrs Gàidhlig air ais aig Bun-Sgoil Chondorrat! ...
Today is day 3 of #SeachdainNaGàidhlig or International Gaelic Week.Today Condorrat Primary will be running Mapland with...
’S e latha 3 de #SeachdainNaGàidhlig an-diugh!An-diugh, tha Mapland le Spòrs Gàidhlig a’ tighinn gu Bun-Sgoil Chondorrat...
'S e toiseachd #SeachdainNaGàidhlig an-diugh!An-diugh, tha bùth-obrach seinn le seinneadair Màiri NicAonghais agus seise...
An-diugh 's e #làabairtnagàidhlig. Bhiomaid fada nur comain ma thèid sibh an sàs!Today is #sayagaelicphraseday and we'd ...
Latha 24/Day 24Air ar latha mu dheireadh, sheinn cuid den luchd-ionnsachaidh againn an òran "Fada Cian ann an Stàball" N...
Latha 23/Day 23An-diugh 's e ar tlachd bhideo eile bho Còisir Ghàidhlig Comar nan Allt a chur thugaibh. Tha iad a' seinn...

Location

Category

Telephone

Address


Coatbridge
ML53BT

Opening Hours

Monday 8:45am - 4:45pm
Tuesday 8:45am - 4:45pm
Wednesday 8:45am - 4:45pm
Thursday 8:45am - 4:45pm
Friday 8:45am - 4:15pm

Other Tutors/Teachers in Coatbridge (show all)
Eve’s Piano Lessons Eve’s Piano Lessons
Coatbridge, ML54FF

One-to-one piano lessons for all ages! Learn to play just for fun or work towards Grades 1-8

Andriy Tutoring Andriy Tutoring
Glasgow And Edinburgh Road
Coatbridge, ML54

UK based tutoring service, with qualified tutors that specialise in English, Maths, History, Politic

Red Dance Company Red Dance Company
St Mary's Hall. 10 Hozier Street
Coatbridge, ML54DB

Fun and Exciting Dance classes from Age 2+ in Show, Competition and Exam Work. Classes held in St Ma

Kirsten Lee School Of Music Kirsten Lee School Of Music
Coatbridge, ML54SE

The Grace Notes Choir Lanarkshire/Renfrewshire The Little Graces Junior Choir Singing & Piano

Yogatastic Kidz Yogatastic Kidz
Coatbridge

Imaginative & Creative Children’s Yoga Sessions that are family inclusive(2-12yrs) Pre-Yoga Earl

Robert Wright Drums Robert Wright Drums
Coatbridge

Professional Glasgow Based Drummer Available For 1-1/Online Lessons, Session Work & Live Shows.

Mobile English & Literacy Tutoring Service Mobile English & Literacy Tutoring Service
Coatbridge Library
Coatbridge, ML53BJ

GTCS registered with over 10 years teaching experience, we offer a bespoke tutoring service, special

Ruthven Music Ruthven Music
Unit 1 Block 8, Souterhouse Path, Dundyvan Industrial Estate
Coatbridge, ML54AQ

Piano, Keyboard, Violin, Viola, Singing and Music Theory lessons for all ages from 5 upwards