Benllech Preschool / Addysg/Gofal Cyn Ysgol Benllech

Benllech Local preschool who provides Childcare and Education for children from 2 years to school ag

Operating as usual

08/06/2023

https://uk.indeed.com/job/childcare-practitioner-level-3-term-time-only-1-year-contract-0923-14e7d515f9654d7b

JOB **** LEVEL 3 CHILDCARE ASSISTANT

Level 3 qualified childcare assistant required. Initial 1 year contract, minimum 10 hours a week (during school hours Monday to Friday 9-3)) to join a lovely team of staff and busy Preschool setting in September 2023. Applications close July 1st 2023. Please follow the link to apply meets nmw.

MUST HOLD A FULL AND RELEVANT LEVEL 3 IN CHILDCARE

SWYDD*****CYNORTHWYDD GOFAL PLANT LEFEL 3

Mae angen cynorthwyydd gofal plant cymwys Lefel 3. Cytundeb blwyddyn cychwynnol, lleiafswm o 10 awr yr wythnos (yn ystod oriau ysgol o ddydd Llun i ddydd Gwener 9-3)) i ymuno â thîm wych o staff a lleoliad cyn-ysgol prysur ym mis Medi 2023. Ceisiadau'n cau Gorffennaf 1af 2023. Dilynwch y ddolen i wneud cais, yn cwrdd nmw.

RHAID BOD LEFEL 3 LLAWN A BERTHNASOL MEWN GOFAL PLANT

Photos from Benllech Preschool /  Addysg/Gofal Cyn Ysgol Benllech's post 05/06/2023

Cymerud archebion ar gyfer Medi nawr.
Now taking bookings for September.

Photos from Benllech Preschool /  Addysg/Gofal Cyn Ysgol Benllech's post 09/01/2023

Recrwtio dros dro am 1 blwyddyn Gofalwyr plant cymwys lefel 3

Recruiting 1 year contract qualified Level 3 childcare assistant

Plis rhannwch/Please share,

Photos from Benllech Preschool /  Addysg/Gofal Cyn Ysgol Benllech's post 09/12/2022

We had a lovely afternoon today with a special treat for the children the lovely Make-Believe Face Art # # # thanks so much for coming and we look forward to welcoming you back at the end of the year for our graduation and to meet the other children who were poorly today

10/11/2022

Agor yr oriau canlynol i blant 2 oed hyd at oed derbyn (4/5 oed)
Dydd Llun 8.50 tan 14.50
Dydd Mawrth 8.50 tan 16.50
Dydd Mercher 8.50 tan 16.50
Dydd Iau 8.50 tan 16.50
Dydd Gwener 8.50 tan 16.50
Mae gennym lefydd ar gael ac rydym yn dechrau cymryd archebion ar gyfer mis Medi nawr a fyddech cystal â danfon neges atom ar Facebook neu drwy e-bost at [email protected] a byddwn yn cysylltu â chi yn ôl.
Rydym yn derbyn gofal plant di-dreth, a'r cyllid addysg a gofal plant

Arolygiad blwyddyn yma gan Estyn a CIW:

"...mae plant yn ffynnu yn y lleoliad ac mae eu lles yn ffynnu. Mae ganddyn nhw lais cryf, ac maen nhw'n gwneud dewisiadau gyda hyder."

"Mae ganddyn nhw ymdeimlad cryf o berthyn, gan ffurfio perthnasoedd cadarnhaol."

“...mae hyder plant wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn datblygu’n briodol
Mae gan yr ymarferwyr ymagwedd gyfeillgar a gofalgar ac maent yn rheoli rhyngweithio â phlant yn gadarnhaol. "

"Mae ymarferwyr ar hyn o bryd yn cyflwyno ac yn paratoi i gyflwyno'r cwricwlwm newydd ar gyfer lleoliadau meithrin nas cynhelir a ariennir. Maent yn canolbwyntio'n eithriadol o dda ar fuddiannau'r plentyn, eu hanghenion unigol a'u datblygiad. Mae ymarferwyr yn darparu cymorth addas a sensitif i blant a allai fod ag un ychwanegol. angen dysgu."

"Mae ymarferwyr yn defnyddio llyfrau ac adnoddau yn fedrus i sbarduno trafodaeth a gwerthfawrogiad o wahaniaethau megis ethnigrwydd ac anabledd a phwysigrwydd gwerthfawrogi pawb yn gyfartal."

"Mae'r staff yn rhannu disgwyliadau uchel yr arweinydd o'r holl blant. Maent yn ystyried lles y plant yn hollbwysig; y sylfaen ar gyfer adeiladu'r ddarpariaeth ehangach. Amlygir hyn gan y modd y mae'r plant wedi ymgartrefu ac yn hapus yn y lleoliad."

Preschool open the following hours for children aged 2 years to reception age (4/5 years)
Monday 8.50 to 14.50
Tuesday 8.50 to 16.50
Wednesday 8.50 to 16.50
Thursday 8.50 to 16.50
Friday 8.50 to 16.50
We have spaces available and are starting to take bookings for September now please drop us a message on Facebook or by email to [email protected] and we will get back to you.
We accept tax free childcare, and both the education and childcare funding.

Comments for our Estyn and Ciw inspection earlier this year:

"......children are thriving at the setting and their well-being is flourishing. They have a strong voice, and make choices with confidence."

"They have a strong sense of belonging, forming positive relationships."

"...children’s confidence when using Welsh is developing appropriately
Practitioners have a friendly, caring approach and manage interactions with children positively. "

"Practitioners are currently introducing and preparing to deliver the new curriculum for funded non-maintained nursery settings. They focus exceptionally well on the interests of the child, their individual needs and development. Practitioners provide suitable and sensitive support for children who may have an additional learning need."

"Practitioners use books and resources skilfully to spark discussion and appreciation of differences such as ethnicity and disability and the importance of valuing everyone equally."

"Staff share the leader’s high expectations of all children. They consider the children’s well-being to be paramount; the foundation upon which they build the wider provision. This is demonstrated by the way the children are settled and happy at the setting."

Photos from Benllech Preschool /  Addysg/Gofal Cyn Ysgol Benllech's post 24/10/2022

Afternoon everyone 👋
This week we are running a 'Guess my name' raffle with this handmade pumpkin kitty 😺 🎃
Choose your name(s)/number(s) & comment here with your choice.
£1 per ticket, payment to be made by bank transfer or PayPal please [email protected] for paypal, usual bank details for bank transfer 😁
We will draw the winner on Friday & let everyone know the lucky winner.
Good luck everyone!

06/10/2022

New inquiries. For starting between now and January.

Good evening everyone, Noswaith da pawb.

I am beginning to contact any new starter inquiries we have for starting between now and January 2023. If you know anyone who was hoping for a space this year please ask them to complete the enquiry form below and we will contact them the term before their preferred start date. Children can start with us from the age of 2 years.

We are exceptionally busy this year and spaces are likely to fill sooner than previous years (we have some full lunchtimes already). This is why we cant book children in until the term before they are due to start, but we can take contact details on our enquiry form ready .
Thanks again, Diolch yn fawr pawb

https://benllechpreschoolcynysgolbenllech.eylog.co.uk/...

Photos from Benllech Preschool /  Addysg/Gofal Cyn Ysgol Benllech's post 22/07/2022

Recruiting new level 2 childcare apprentice , due to the increased numbers of children booked for September please share

Photos from Benllech Preschool /  Addysg/Gofal Cyn Ysgol Benllech's post 22/07/2022

Recrwtio Brentis Gofal Plant lefel 2 newydd I Medi, plis rhannwch

11/07/2022

Massive privelage today to have welcomed CEO of Early Years Wales Dave Goodger all the way from Cardiff to present us with our award for Best Setting. Thanks again to all my fantastic staff who all worked so so hard for this award .

Photos from Benllech Preschool /  Addysg/Gofal Cyn Ysgol Benllech's post 05/07/2022

Please help support all proceeds towards local charities thanks, diolch xx

01/06/2022

From September we will be opening the following hours for children aged 2 years to reception age (4/5 years)

Monday 8.50 to 14.50

Tuesday 8.50 to 16.50
Wednesday 8.50 to 16.50
Thursday 8.50 to 16.50
Friday 8.50 to 16.50

We have spaces available and are starting to take bookings for September now please drop us a message on Facebook or by email to [email protected] and we will get back to you.
We accept tax free childcare, and both the education and childcare funding.

O fis Medi byddwn yn agor yr oriau canlynol i blant 2 oed hyd at oed derbyn (4/5 oed)

Dydd Llun 8.50 tan 14.50

Dydd Mawrth 8.50 tan 16.50
Dydd Mercher 8.50 tan 16.50
Dydd Iau 8.50 tan 16.50
Dydd Gwener 8.50 tan 16.50

Mae gennym lefydd ar gael ac rydym yn dechrau cymryd archebion ar gyfer mis Medi nawr a fyddech cystal â danfon neges atom ar Facebook neu drwy e-bost at [email protected] a byddwn yn cysylltu â chi yn ôl.
Rydym yn derbyn gofal plant di-dreth, a'r cyllid addysg a gofal plant

18/05/2022

'5 uchel' i Selog! ✋

Hwyl a sbri yn Benllech Playgroup bore ma! 😁
Diwedd wythnos prysur i'r Ddraig Felen! 🙃

Placing children at the centre of learning | Estyn 16/05/2022

Placing children at the centre of learning | Estyn

Very proud to share our case study created with Estyn and CIW following our inspection earlier this where we were highlighted for exemplary practice a testimony to the amazing team we have

We are accepting bookings for preschool children aged 2 or above for September 2022 now drop us a message to book your child with us

https://www.estyn.gov.wales/effective-practice/placing-children-centre-learning

Placing children at the centre of learning | Estyn The pre-school setting is based in the village of Benllech, in Anglesey local authority. The leaders are new to their posts since September 2021. The setting contributes to the local authority’s new curriculum piloting group to share strategies and practice.

03/05/2022

Polisiau ar gal yn Cymraeg o heddiw :-)

Pan gymerais i’r awenau fel arweinydd cyn-ysgol un o fy mhrif dargedau oedd gwneud y lleoliad yn fwy hygyrch i deuluoedd Cymraeg, rydym wedi bod yn defnyddio cymysgedd o Gymraeg a Saesneg gyda’r plant ers tro bellach, ond dim ond i raddau helaeth roedd ein gwaith papur ar gael. yn Saesneg. Mae wedi bod yn darged i mi sicrhau bod ein polisïau a’n gweithdrefnau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg cyn gynted â phosibl.
Roeddem yn gwybod bod hyn yn mynd i fod yn her fawr gyda bron i 30 o bolisïau ar gyfartaledd 3-4 tudalen o hyd ond hysbysebodd Menter Iaith Môn grant ar gyfer cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg ac rwy’n falch o ddweud ein bod yn llwyddiannus (efallai ei fod wedi cymryd a ychydig flynyddoedd i mi fy hun weithio trwy eu cyfieithu i gyd!!)

Anfonwyd y polisïau i ffwrdd ychydig o wythnosau yn ôl ac mae'n dda gennyf ddweud eu bod newydd gyrraedd yn ôl o'r cyfieithwyr felly mae'r targed hwn bellach wedi'i gyrraedd ac os hoffai unrhyw un gael copïau o bolisïau yn Gymraeg maent ar gael nawr.

Diolch enfawr i Menter Môn, Cyngor Ynys Môn a Llywodraeth DU Cymru am wneud hyn yn bosib.

Policies available in Welsh from today

We knew this was going to be a big challenges with nearly 30 policies averaging 3-4 pages in length but Menter Iaith Môn advertised a grant for supporting the use of Welsh language and I am pleased to say we were succesful (it may have taken a few years for myself to work through translating them all!!)

The policies were sent off a couple of weeks ago and i'm please to say they have just arrived back from the translators so this target has now been met and if anyone would like any copies of policies in Welsh they are now available.

Massive thankyou to Menter Mon, Isle of Anglesey Council and the Uk government Wales for making this possible.

12/02/2022

Spaces available for children aged 2 to full time school age (typically 4 years old)
Accept childcare offer , education offer and registered with tax free childcare. We also wrap around with the school nursery class.

We are open 8.50 to 14.50 Monday to Friday

Recently award best setting of the year by Early Years Wales for the open, child led , outdoor and indoor learning approaches used in the setting and kind and caring environment.

Please message now to inquire or book your little ones space or phone Natalie on 07465436393

Lleoedd ar gael i blant rhwng 2 oed ac oedran ysgol amser llawn (4 oed fel arfer) Derbyn cynnig gofal plant , cynnig addysg a chofrestru â gofal plant di-dreth. Rydym hefyd yn cofleidiol gyda dosbarth meithrin yr ysgol.

Rydym ar agor rhwng 8.50 a 14.50 o ddydd Llun i ddydd Gwener

Yn ddiweddar, yn dyfarnu lleoliad gorau’r flwyddyn gan Blynyddoedd Cynnar Cymru am y dulliau dysgu agored, dan arweiniad plant, awyr agored a dan do a ddefnyddir yn y lleoliad ac amgylchedd caredig a gofalgar.

Anfonwch neges nawr i holi neu archebu lle i'ch rhai bach neu ffoniwch Natalie ar 07465436393

18/12/2021

We have set this page up as an open public group, in order to help people who may have inquiries for the group. Our other group is a private group for the parents whose children are currently attend. We hope this page will give an easier form of contact for anyone who has inquiries or would like to find out more about our preschool. Please feel free to send the page a message or email us and we will get back to you as soon as possible to answer any questions you may have.

Rydym wedi sefydlu'r dudalen hon fel grŵp cyhoeddus agored, er mwyn helpu pobl a allai fod ag ymholiadau ar gyfer y grŵp. Mae ein grŵp arall yn grŵp preifat ar gyfer y rhieni y mae eu plant yn bresennol ar hyn o bryd. Gobeithiwn y bydd y dudalen hon yn rhoi cyswllt haws i unrhyw un sydd ag ymholiadau neu a hoffai ddarganfod mwy am ein cyn-ysgol. Mae croeso i chi anfon neges neu anfon e-bost atom i'r dudalen a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Want your school to be the top-listed School/college in Benllech?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Benllech
LL748SG

Opening Hours

Monday 8:50am - 2:50pm
Tuesday 8:50am - 2:50pm
Wednesday 8:50am - 2:50pm
Thursday 8:50am - 2:50pm
Friday 8:50am - 2:50pm
Other Benllech schools & colleges (show all)
Little Angels Childcare Little Angels Childcare
Benllech, LL748SR

competitive day and weekly rates to care for your child in a safe, friendly and fully qualified envi