Ysgol Gymraeg Y Fenni

Gwybodaeth a newyddion o Ysgol Gymraeg Y Fenni

Information and News from Ysgol Gymraeg Y Fenni

Operating as usual

25/06/2021

Bl5a6 Ysgol Gymraeg Y Fenni yn canu'n llawn balchder yn barod i gefnogi Tîm Pêl Droed Cymru yfory am 5yp!
❤🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️

Yr5&6 Ysgol Gymraeg Y Fenni are singing our anthem with pride ready to support the Welsh Football Team tomorrow at 5pm!
❤🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽️

#CmonCymru

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 25/06/2021

Mwynheuodd dosbarth Llywelyn dysgu am yr Ewros a Mabolgampau draw ar y cae gyda Mr Jones!
Ffantastig pawb!

Llywelyn class enjoyed learning about the Euros and then their Sports session on the field with Mr Jones!
Fantastic everyone!

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 24/06/2021

Llongyfarchiadau i AH, K-MM, CS, HJ a MS sy’n ymuno a IH, EB, FB a MF ar lwyddo i ennill Lefel 1 Bikeability Cymru!
Mae’r grŵp wedi gweithio dros gyfnod ar eu sgiliau beicio ac yn barod nawr i ddefnyddio eu beic yn annibynnol!

Congratulations to AH, K-MM, CS, HJ and MS who join IH, EB, FB and MF on achieving Level 1 Bikeability Wales! The group has worked over time on their cycling skills and are now ready to use their bike independently!
🥳☺️

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 24/06/2021

Tro y rhai bach Meithrin heddiw i fwynhau eu sesiwn Mabolgampau cyntaf draw ar y cae!
Rhagorol pawb!

The little ones in the Meithrins turn today to enjoy their first ever Sports Day over the field!
Excellent everyone!

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 23/06/2021

Mwynheuodd dosbarth Matholwch dysgu am yr Ewros a Mabolgampau draw ar y cae gyda Mr Jones!
Ffantastig pawb!
Matholwch class enjoyed learning about the Euros and then their Sports session on the field with Mr Jones!
Fantastic everyone!

22/06/2021

Tro dosbarth Olwen prynhawn 'ma i fwynhau eu sesiwn Mabolgampau draw ar y cae!
Rhagorol pawb!

Olwen class' turn to enjoy their Sports Day on the field this afternoon!
Excellent everyone!

Tro dosbarth Olwen prynhawn 'ma i fwynhau eu sesiwn Mabolgampau draw ar y cae!
Rhagorol pawb!

Olwen class' turn to enjoy their Sports Day on the field this afternoon!
Excellent everyone!

21/06/2021

Ymdrech gwych gan yr Eco-Bwyllgor heddiw yn bwydo’r adar gan ddefnyddio'n porthwyr adar newydd🦅

A great effort today by the Eco Council feeding the birds using our new bird feeders 🦅
Diolch!

Ymdrech gwych gan yr Eco-Bwyllgor heddiw yn bwydo’r adar gan ddefnyddio'n porthwyr adar newydd🦅

A great effort today by the Eco Council feeding the birds using our new bird feeders 🦅
Diolch!

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 21/06/2021

Mwynheuodd dosbarth Bili Broga eu sesiwn Mabolgampau draw ar y cae heddiw! Roedd y plant wedi blino'n lan yn gadael diwedd y dydd!
Da iawn pawb!
Bili Broga class enjoyed their Sports Day on the field today! The children were tired out leaving at the end of the day!
Well done everyone!

20/06/2021

Da iawn Cymru am gymhwyso!

Well done Wales for qualifying!

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 18/06/2021

Ar ddiwedd Wythnos Bwyta'n Iach, dewisodd ein Cyngor Ysgol y plant gyda’r bocsys bwyd/snacs mwyaf iachus. Dyma ambell llun ohonyn nhw a da iawn i bawb am ymdrechu i gadw'n iach trwy fwyta neu wrth gadw'n heini! 🍎🚶🏼‍♀️🚶🏻

At the end of Healthy Eating Week, our School Council chose those with the healthiest lunch/snack.
Here are a few pictures of them and well done to everyone for putting effort into keeping healthy by eating and by staying active! 🍎🚶🏼‍♀️🚶🏻

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 18/06/2021

Anhygoel dosbarth Branwen bore ma! Llwyddodd pob un cyrraedd copa'r Deri! Ffantastig pawb! 😍
Amazing Branwen class this morning ! Everyone reached the summit of the Deri! Fantastic everyone!🥳

Diolch eto i'n rhieni gwirfoddol am eich help hefyd! ❤️
Thank you to our parent volunteers for your help too! ❤️

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 18/06/2021

Heddiw, dysgon ni am bwysigrwydd gwenyn a'u swyddi pwysig yn ein byd ni! Nawr, rydyn yn gwybod bod gwenyn gweithgar yn cadw'r byd i fynd trwy gasglu paill a neithdar a'u trosi i fel. Gwrandawon yn astud a dysgon ni lawer o ffeithiau diddorol!
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Today, we learned about the importance of bees and their important jobs in our world! Now, we know that bees keep the world going by collecting pollen, nectar and converting them to honey. We listened attentively and learned many interesting facts!

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 17/06/2021

Mor falch o ddosbarth Llywelyn bore ma... Llwyddodd pob un cyrraedd copa'r Deri! Rhagorol pawb! ❤️
So proud of Llywelyn class this morning... Everyone reached the summit of the Deri! Amazing everyone!❤️

Diolch eto i'n rhieni gwirfoddol am eich help! :-)
Thank you again to our parent volunteers for your help! :-)

16/06/2021
Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 16/06/2021

Diolch Josie am ddod i'n helpu ni gyda gardd a phlannu prynhawn ma gyda dosbarth Bili Broga, mwynheuodd pawb!🌱🌱🌱🌱🌱

Thank you Josie for coming in to help in the garden and plant with Bili Broga class this afternoon, everyone enjoyed! 🌱🌱🌱🌱

16/06/2021

Ymdrechion rhagorol heddiw gan y plant yn dangos cefnogaeth i dîm Cymru sy'n chwarae yn erbyn Twrci prynhawn yma.
Gem yn dechrau 5yh

Cymru! Cymru! Cymru!

Excellent efforts today by the children showing support for the Wales team who are playing Turkey this afternoon.
5pm Kick off!

Ymdrechion rhagorol heddiw gan y plant yn dangos cefnogaeth i dîm Cymru sy'n chwarae yn erbyn Twrci prynhawn yma.
Gem yn dechrau 5yh

Cymru! Cymru! Cymru!

Excellent efforts today by the children showing support for the Wales team who are playing Turkey this afternoon.
5pm Kick off!

15/06/2021

Bore ma = Het haul, eli haul, botel dŵr:
This morning = Sun hat, suncream, water botel:
👍👍👍

Bore ma = Het haul, eli haul, botel dŵr:
This morning = Sun hat, suncream, water botel:
👍👍👍

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 11/06/2021

Cafodd Dosbarth 5 a 6 Ceridwen amser anhygoel wrth ddringo'r Deri bore 'ma!
Gwych pawb am gyrraedd y copa! 👏🏻😁

Year 5 and 6 Ceridwen had a brilliant time climbing the Deri this morning!
Excellent everyone for reaching the top! 👏🏻😁

Yn ôl Strava 90milltir crwydron ni gyda'n gilydd!
According to Strava 90 miles were hiked altogether!

Diolch i'n rhieni gwirfoddol am eich help! :-)
Thank you to our parent volunteers for your help! :-)

11/06/2021

🥳Clwb Athletau Gwynllyw | Gwynllyw Athletics Club🥳

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer clwb Athletau yn cychwyn yn Nhorfaen ar Nos Fawrth 15/06?

Have you registered for our Athletics club starting in Torfaen Tuesday 15/06?

Urdd.Cymru/Clybiau
Urdd.Cymru/Clubs

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 10/06/2021

Cafodd Dosbarth 5 a 6 Matholwch amser gwych ond efallai chwyslyd yn dringo'r Deri bore 'ma!
Da iawn chi am gyrraedd y copa! 👏🏻😁

Year 5 and 6 Matholwch had a brilliant if a bit of a sweaty time climbing The Deri this morning!
Well done everyone for reaching the top! 👏🏻😁

Diolch i'n rhieni gwirfoddol am eich help! :-)
Thank you to our parent volunteers for your help! :-)

06/06/2021

Cofiwch edrych i fyny yn ystod mis Mehefin!

Not to be missed this June ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 28/05/2021

Heddiw cafodd bl2, 3, 4, 5 a 6 y cyfle gwych i wylio sioe Heriau od gyda Tudur Phillios ac Anni Llyn.
Chwerthin a torri gwynt yn Gymraeg!

Today year 2, 3,4,5 and 6 had a fantastic chance to watch a Welsh language show with Anni Llyn a Tudur Phillips.
Laughing and breaking wind ...all in Welsh!

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 28/05/2021

Hwyl fawr Dr Dicken a phob lwc yn dy swydd newydd :-)
Good bye Dr Dicken and good luck in your new job :-)

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 28/05/2021

Mae ein hoffer pren gwych newydd wedi cyrraedd, diolch i Wood. U Believe it Ltd: Cwmni rhagorol!
Edrychwn ymlaen at fwy o ddysgu yn yr awyr iach :-)

Our brand new wooden equipment have arrived, thanks to Wood U Believe it Ltd: Excellent company! We look forward to more outdoor learning :-)

28/05/2021
Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 28/05/2021

Llongyfarchiadau y 4 o flwyddyn 6 a lwyddodd i orffen lefel 1 bikeability Cymru neithiwr!

Congratulations to the 4 year 6s who achieved level 1 bikeability Wales last night!

Timeline Photos 25/05/2021

Timeline Photos

🐝 Is your children's artwork the bee's knees? We would love to see it!

Why not get your children involved in our bee seed packet design competition and have the chance to win their design placed on the front of 500 packets.

Simply print off our design template, let your children's artistic ideas buzz, and upload a picture of their design to bee in with a chance of winning.

Download the template here 👉 https://www.twinkl.co.uk/l/1jafc9

Submit their designs here 👉 https://www.twinkl.co.uk/l/tqht9

Design a National Book Token 21/05/2021

Design a National Book Token

Design a National Book Token

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 21/05/2021

Ar ddiwedd Wythnos Cerdded i'r Ysgol hoffai'r Cyngor Ysgol ddiolch i bawb sydd wedi gwneud ymdrech i gerdded i'r ysgol neu adre o’r ysgol yr wythnos hon! Gwych!
Cymerodd un ferch o ddosbarth Rala Rwdins dros awr i gerdded adre o’r ysgol, rwy'n siŵr roedd hi wedi blino’n lân erbyn iddi gyrraedd adre, dyma hi dal yn wen o glust i glust wrth iddi dyfal donc!
Rydyn ni fel ysgol wastad mor falch o ymdrechion a llwyddiannau pob disgybl! Da iawn wir!
At the end of Walk to School Week the School Council would like to thank everyone who has made an effort to walk to or from school this week! Fantastic!
One girl from Rala Rwdins class took over an hour to walk home from school, I'm sure she was exhausted by the time she got home! Here she is still smiling!
We as a school are always so very proud of all our pupils efforts and achievements!

Photos from Monmouthshire's post 20/05/2021

Photos from Monmouthshire's post

Fideo Neges Ewyllys Da Yr Urdd 2021 18/05/2021

Fideo Neges Ewyllys Da Yr Urdd 2021

Falch iawn i weld cyn disgybl Ysgol Gymraeg Y Fenni yn rhannu'r Neges Ewyllys da'r Urdd eleni!

Very proud to see a former pupil of the school on this year's Urdd's message of Peace and Goodwill!

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/saf/57152769

Fideo Neges Ewyllys Da Yr Urdd 2021 Neges Heddwch ac Ewyllys Da Yr Urdd ar gyfer 2021 yn rhoi sylw ar gydraddoldeb i ferched.

Timeline Photos 18/05/2021

Timeline Photos

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


St. David's Road
Abergavenny
NP7 6HF

Opening Hours

Monday 8:30am - 4pm
Tuesday 8:30am - 4pm
Wednesday 8:30am - 4pm
Thursday 8:30am - 4pm
Friday 8:30am - 4pm
Other Elementary Schools in Abergavenny (show all)
Deri View Primary School Deri View Primary School
Llwynu Lane
Abergavenny, NP7 6AR

Cross Ash Primary School Cross Ash Primary School
Cross Ash
Abergavenny, NP7 8PL

Welcome to Cross Ash Primary School, a rural school situated in the delightful Monmouthshire countryside.

Overmonnow Overmonnow
Abergavenny

Deri View Primary School PTFA Deri View Primary School PTFA
Deri View Primary School, Llwynu Lane
Abergavenny, NP7 6AR

Deri View Primary School Parent, Teacher and Friends Association. You will find information on forthcoming events and how you can get involved!