Ysgol Gymraeg Y Fenni

Gwybodaeth a newyddion o Ysgol Gymraeg Y Fenni

Information and News from Ysgol Gymraeg Y Fenni

Operating as usual

29/09/2023

Cododd yr ysgol £341 heddiw ar brynhawn Coffi MacMillan!
Am brynhawn gwych!
Diolch i bawb am ddod, am helpu, ac am gyfrannu a***n a chacennau! ☕️🍰

The school raised £341 today during our MacMillan Coffee afternoon!
What a fantastic afternoon!
Thank you to everyone for coming, for helping, and for contributing money and cakes! ☕️🍰

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 29/09/2023

Gwaith Cartref Ysgol Gymraeg Y Fenni: Wythnos 2 /
Ysgol Gymraeg Y Fenni Homework: Week 2

Gweler y rhain wedi postio ar ein Google Classrooms, Facebook ac Instagram yn wythnosol. /
See these posted weekly on our Google Classrooms, Facebook and Instagram.

Ffeindiwch 10 peth positif amdanoch chi eich hun.

Defnyddiwch "rydw i'n ....", "Mae gen i..." neu "rwy'n gallu" i ddechrau'r frawddeg.

Er enghraifft: Rydw i'n greadigol, rydw i'n dda at ddarllen".
"Mae gen i lygaid glas", "mae gen i wen fawr".
"Rwy'n gallu canu", rwy'n gallu rhedeg yn gyflym".

Danfonwch lun / fideo / rhestr / voice note o'r pethau positif amdanoch chi!

___________

Find 10 positive things about yourself.

Use "rydw i'n ...."(I am), "Mae gen i..."(I have) neu "rwy'n gallu" (I can) to start your sentences.

For example: "I am creative", "I am good at reading"
"I have blue eyes", "I have a big smile"
"I can sing", "I can run fast"

Send a picture / video / list / voice note of the positive things about yourself!

26/09/2023

💚 Amgylchedd | Lles | Profiadau

💚 Experience | Wellness | Environment

Mae gwersyll amgylcheddol a lles Urdd Gobaith Cymru bron yn barod!

Our new eco-wellness centre will be opening very, very soon!

📲 www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/pentre-ifan/

Language Immersion Method - Meithrin 26/09/2023

Yn ddiweddar mae Peniarth wedi cydweithio gyda'r Mudiad Meithrin i greu cyfres o adnoddau am y dull trochi sy'n cynnwys cwrs hyfforddiant Gair am Air ar gyfer ymarferwyr, yn ogystal â phecyn o adnoddau amlgyfrwng, fel cyfres o fideos sy'n esbonio safbwyntiau ymarferwyr, rhieni ac academyddion am y dull trochi. Lansiwyd yr adnoddau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn gynharach eleni ac maent ar gael i bawb ar wefan y Mudiad – https://ow.ly/YXae50PPEJq

Recently Peniarth has collaborated with Mudiad Meithrin to create a series of resources about the immersion method, which includes the Gair am Air course (a Welsh language immersion resource) for practitioners, as well as a pack of multimedia resources, such as a series of videos explaining the perspectives of practitioners, parents and academics about the immersion method. The resources were launched at the National Eisteddfod earlier this year and are available to everyone on the Mudiad website -https://ow.ly/fnYm50PPEJn
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant University of Wales Trinity Saint David Yr Athrofa: Centre for Education - UWTSD Addysg Cymru Addysgu Cymru Addysgwyr Cymru Education Wales Educators Wales Rhagoriaith

Language Immersion Method - Meithrin Language specialists confirm that this is the best start for children to begin their bilingual journey and becoming confident Welsh speakers.

Ivor the Engine is back thanks to Welsh publisher 26/09/2023

Ivor the Engine is back thanks to Welsh publisher A Welsh publisher has pulled off something of a coup by securing the reprint rights for the original Ivor the Engine picture book based on the beloved TV series. Award-winning Cardiff independent publisher Candy Jar Books is to faithfully reproduce the first ever Ivor the Engine book, originally rel...

26/09/2023

Pob lwc i dîm pêl-droed merched Cymru yn erbyn Denmarc heno! 💪

Edrychwn ymlaen i glywed gan sawl enw adnabyddus o fyd pêl-droed merched yn ystod Cynhadledd Genedlaethol fis nesaf, gan gynnwys y rheolwr Gemma Grainger, y cyn-chwaraewr Helen Ward a'r cyn-gapten Laura McAllister.

Mae'r gynhadledd wedi ei greu i ysbrydoli ac ymbweru merched rhwng 18 a 25 oed, ac mae'n cynnwys dau ddiwrnod llawn gweithdai a thrafodaethau gan rhai o enwau mwyaf byd chwaraeon menywod Cymru.

Mae tocynnau ar gael am ddim, felly ewch ati i gofrestru heddiw: https://www.bit.ly/FelMerch2023

🗓 21-22 Hydref

-

Pob lwc against Denmark tonight, Cymru! 💪

We're delighted to have three big names from the world of women's football in Wales speaking at next month's National Conference in Cardiff, including manager Gemma Grainger, striker Helen Ward and ex-captain Laura McAllister.

The conference is the first of its kind in Wales and was created to inspire and empower young Welsh women and girls with an interest in sport - and tickets are now available for FREE!

Register today: https://www.bit.ly/FelMerch2023

Starting Secondary School - Monmouthshire 25/09/2023

Rhieni/ Parents Bl6. Year 6

Cofiwch gwneud eich cais ysgol uwchradd. Ceisiadau ar agor ar lein heddiw

Cyngor Sir Fynwy

Remember to complete your secondary school applications.
Applications are open online today.

Monmouthshire County Council

Starting Secondary School - Monmouthshire Starting secondary school is one of the most important events in a child’s life. As a parent / carer, you will no doubt have a wide range of questions about...

24/09/2023

Marseille amdani!!

23/09/2023

Diolch i waith aruthrol y staff a chefnogaeth barhaol teuluoedd YGYF llwyddodd yr ysgol ennill buddsoddiad o 5k gan Tesco heddi!

Thanks to the amazing efforts of staff and wonderful ongoing support from families our school benefited from an injection of 5k from Tesco today!

Diolch am fod yna Miss Davies a’r holl gefnogwyr 🤗
Thanks for being there Miss Davies and all the supporters 🤗

22/09/2023

Gwaith Cartref Ysgol Gymraeg Y Fenni: Wythnos 1. /
Ysgol Gymraeg Y Fenni Homework: Week 1.

Gweler y rhain wedi postio ar ein Google Classrooms, Facebook ac Instagram yn wythnosol. /
See these posted weekly on our Google Classrooms, Facebook and Instagram.

Dysgwch sgil newydd wrth helpu o gwmpas y tŷ. Gall hwn fod yn helpu i goginio, tacluso, golchi'r llestri, gwneud eich gwely neu blygu dillad glan a'u rhoi heibio. Danfonwch lun yn dangos beth wnaethoch chi i helpu. /
Learn a new skill this week to help around the house. This could be cooking, helping to tidy, washing the dishes, making your bed or folding, and putting away clean clothes.
Send us a picture showing us what you did to help.

21/09/2023
19/09/2023

Cotiau glaw heddi !

Raincoats/outdoor gear today !

18/09/2023

Newyddion cyffrous... ar hyn o bryd rydym yn un o dair elusen leol yng Nghynllun Grantiau Elusen 'Blue Token' Tesco yn y Fenni.

Dydd Sadwrn yma, rhwng 12yp ac 1yp gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i Tesco Y Fenni oherwydd bydd 100 o siopwyr lwcus yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn 'twba lwcus'. Bydd y siopwr sy'n dod o hyd i'r tocyn aur yn gallu penderfynu pa un o'r tair elusen fydd yn elwa o gyfraniad anhygoel o hael o £5,000!!!

Exciting news... we are currently one of three local charities in Tesco 'Blue Token' Charity Grants Scheme in Abergavenny!

This Saturday, between 12pm and 1pm make sure you get yourself to Tesco Abergavenny because 100 lucky shoppers will get the chance to take part in a 'lucky dip'. The shopper who finds the golden token will be able to decide which of the three charities will benefit from an incredibly generous £5,000 donation!!!

16/09/2023

Owain Glyndŵr 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Y Mab Darogan

|

16/09/2023

Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2023!📜

Mae gan yr ŵyl amrywiaeth eang o weithgareddau i’w gynnig unwaith eto eleni - o Owain Glyndŵr i gelf Kyffin, ac o fyd y Mabinogi i stori Tryweryn.

https://www.gwylhanes.cymru/

16/09/2023
Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 15/09/2023

Am bythefnos cyntaf gwych i'r tymor!
Dosbarthiadau newydd, gwobrwyo Unigolion Iach a Hyderus, dathlu ein plant Caredig a'n Cymreictod, ein Byti's Derbyn a Blwyddyn 6 yn cwrdd am y tro gyntaf, Mabolgampau Blwyddyn 3 i 6 a Derbyn i Flwyddyn 2, a Dathlu Llwyddiannau unwaith eto heddiw, gan gynnwys enwi ein Prif Ferch a Phrif Fachgen a'u dirprwyon! Llongyfarchiadau i bawb am bythefnos llwyddiannus dros ben! Balch iawn! 👏🏻😊🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

What a fantastic first fortnight of the term!
New classes, awarding our Healthy and Confident Individuals, celebrating our Welsh Speakers and our Kind children, our Buddies in Reception and Year 6 met for the first time, Year 3 to 6 and Reception to Year 2 had their Sports Days, and Celebrating Successes once again today, including naming our Head Girl and Head Boy and their Deputies!
Congratulations everyone for a very successful fortnight! Very proud! 👏🏻😊🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

10/09/2023

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd o'r diwedd! 🏉🏆

Pob lwc i dîm rygbi dynion Cymru yn erbyn Fiji heddiw!

09/09/2023

Ein Mrs Glyn ni, dewch yn llu!
Our very own Mrs Glyn! Come to the launch of her new book!

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 08/09/2023

Taith fach hyfryd lawr i Lyfrgell y Fenni bore 'ma i Flwyddyn 5 a 6 i wrando ar gerddi, straeon a hybu dychymyg arbennig gan yr awdur a'r Bardd Llawryfog i blant, Joseph Coelho! 📚

A lovely little trip for Year 5 and 6 down to Abergavenny Library this morning to hear some poems, stories and sparking imaginations from the author and Poet Laureate for children, Joseph Coelho! 📚

08/09/2023

Yn y , mae pynciau wedi’u trefnu yn chwe maes dysgu a phrofiad.

Mae popeth yn gysylltiedig fel bod plant yn gallu dysgu mewn ffordd sy'n gweithio iddyn nhw.

Mwy yma!

https://bit.ly/3z8uAzx

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 06/09/2023

Digon o ddŵr ac eli haul 😊😎😎

Plenty of water and sunscreen as the day begins 😊

Diolch yn fawr 😎

05/09/2023

Roedd ddoe yn ddiwrnod arbennig. Pawb mor hapus i fod nôl. A dyfalwch beth? Mae heddi wedi bod hyd yn oed yn well!

Yesterday was brilliant. Everyone was so happy to be back. And guess what? Today has been even better!

03/09/2023

Mabolgampau. Sports Day.
Dyddiadau i’r calendr
Dates for the diary

Medi September

Bl3-6 dydd Mercher Wednesday 13th pm
D-Bl2 dydd Iau Thursday 14th pm

23/08/2023

Noswaith dda!
Good evening.

Gobeithio bo pawb yn cael amser hyfryd ac yn edrych mlân at ddod nôl i’r ysgol.
I gadarnhau, diwrnod cyntaf i blant ydy Dydd Llun 4ydd o Fedi.

We hope everyone is having a lovely time and that you’re looking forward to getting back to school.
As a reminder, the first day back for children is Monday 4th September.

14/08/2023

**DYDDIAD I'R DYDDIADUR**

>> Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf 2024
>> 03/08/2024 - 10/08/2024
>> ​Parc Ynysangharad, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Cymru, CF37 4PD

>> https://bit.ly/3sbMn7P

Rhondda Cynon Taf Council | Eisteddfod Genedlaethol Cymru

14/08/2023

👑 Rhys Iorwerth yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd eleni. Daeth y bardd o Gaernarfon i’r brig mewn cystadleuaeth a ddenodd 42 o geisiadau 👏

Ewch i'n gwefan am fwy o wybodaeth: https://eisteddfod.cymru/coron-2023

Photos from Eisteddfod Genedlaethol Cymru's post 14/08/2023
21/07/2023

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️🤍💚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

❤️💚DIOLCH❤️💚

Ar ddiwrnod ola’ tymor hoffem ddweud DIOLCH YN FAWR i'r 3,689 o athrawon sydd wedi trefnu teithiau, arwain grwpiau, aros yn y Gwersyll a gwneud siŵr fod dros 20,000 o blant wedi cael profiad preswyl arbennig!

👋Welwn ni chi blwyddyn nesa'!

On the last day of term, we would like to give a huge DIOLCH YN FAWR to all teachers who have arranged visits, led groups, stayed at the Gwersyll and made sure that over 20,000 children have had an amazing residential experience.

👋 We'll see you next year!

21/07/2023

Blue sleeping bag - Mountain Warehouse
Black coat 11 yrs - Berghaus
Grey tent bag - circular

In the foyer waiting to be collected today 😊

20/07/2023

Diwrnodau olaf y tymor i'r plant yn Ysgol Gymraeg y Fenni. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Roedd Hufen iâ i bawb, dathlodd Y Blorens wrth ennill y tlws am gael y mwyaf o bwyntiau trwy gydol y flwyddyn, ffarwelio staff ymroddgar a chroeso staff hen a newydd nôl, a dweud hwyl fawr i Flwyddyn 6 ar ddiwedd eu hamser yma gyda ni a dymuno pob un dyfodol arbennig! 🎉
Dymunwn Haf Hapus ac Iachus i bawb! ☀️

The last days of term for the children at Ysgol Gymraeg Y Fenni. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
There was ice cream for everyone, The Blorenge celebrated winning the trophy for the most points throughout the year, saying farewell to dedicated staff and welcoming back old and new staff, and saying goodbye to Year 6 at the end of their time here with us and wishing each and every one of them all the best in the future! 🎉
Wishing everyone a Happy and Healthy Summer! ☀️

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 18/07/2023

Cafodd blwyddyn 6 diwrnod a noson wych a llawn hwyl a sbri am eu dathliadau diwedd y flwyddyn! 🎉😁
Dro o amgylch Bae Caerdydd, Bowlio a chinio, Sinema, swper Sglodion a gosod lan yn barod am gemau/ffilm nos cyn cysgu! 🎳📽🍟
Plant a staff blinedig heddiw ond roedd y brecwast o croissants a brechdanau bacwn yn helpu rydyn ni’n siŵr! 😴🥐😂
Atgofion bythgofiadwy ❤️

Year 6 had a brilliant day and night for their end of year celebrations! 🎉😁
A walk around Cardiff Bay, Bowling and dinner, Cinema, a Chip supper and setting up camp for night time games/film before bed! 🎳📽🍟
Tired children and staff today but the breakfast of croissants and bacon rolls helped we're sure! 😴🥐😂
Lifelong memories ❤️

18/07/2023

Croeso i chi gasglu eich plant o 3 o’r gloch fory

All children can be collected from 3pm tomorrow

18/07/2023

Blwyddyn 6 yn barod i fynd adre! Noson hyfryd yma yn yr ysgol. Dewch i gasglu unrhywbryd o 8 ymlaen. Plîs gadewch i ni wybod os nad ydych yn casglu.

Year 6 are ready for home! A great night here in school. Come and collect anytime from 8am. Please let us know if you’re not collecting.

17/07/2023

Love this. 💕

Photos from Ysgol Gymraeg Y Fenni's post 17/07/2023

Pawb ar fin mynd i’r gwely…
About to go to bed….

Want your school to be the top-listed School/college in Abergavenny?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Abergavenny
NP76HF

Opening Hours

Monday 8:30am - 4pm
Tuesday 8:30am - 4pm
Wednesday 8:30am - 4pm
Thursday 8:30am - 4pm
Friday 8:30am - 4pm
Other Abergavenny schools & colleges (show all)
Deri View Primary School PTFA Deri View Primary School PTFA
Deri View Primary School, Llwynu Lane
Abergavenny, NP76AR

Deri View Primary School Parent, Teacher and Friends Association. You will find information on forth

Cross Ash Primary School Cross Ash Primary School
Cross Ash
Abergavenny, NP78PL

Welcome to Cross Ash Primary School, a rural school situated in the delightful Monmouthshire country