TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus

Tean
Elan
Avastan
Naudin

Asutus tegeleb täiskasvanute ja noorte (alates 16. eluaastast) tööalase- ning vabahariduskoolitusega. Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja
sotsiaalse vastutustunde arengut

Koolitusteenus

PSÜHHOLOOGIAALASED KOOLITUSED:

TÕELISE MINA OTSINGUIL

Koolitajad: Marika Käggo ja Malle Luik
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev
Eesmärk: Kursuse läbinud saavad teoreetilised teadmised ja praktilisi
kogemusi erinevatest muusika- ja kunstiteraapia tehnikatest, meditatsioonist, sugestioonist, hüpnoteraapiast, enesehüpnoosist ja loovast visualiseerimisest, mis aitavad lõdvestuda, toetavad individualiseerumisprotsessi identiteedi otsinguis ja aitavad vabaneda nn. vale- minast. Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi
kogemusi erinevatest muusika- ja kunstiteraapia tehnikatest, meditatsioonist, sugestioonist, hüpnoteraapiast, enesehüpnoosist ja loovast visualiseerimisest
Sihtrühm: Sotsiaalvaldkonna spetsialistid, noorsootöötajad, huvijuhid, karjäärinõustajad, õpetajad jt. elukutsete esindajad, kes töötavad õigusrikkujatega, tööotsijatega, terviseprobleemidega ja/või moonutatud minapildiga inimestega. SISSEJUHATUS KUNSTI-JA MUUSIKATERAAPIASSE

Koolitajad: Malle Luik ja Marika Käggo
Kestvus ehk maht: 16 tundi
Eesmärk: anda ülevaade kunsti-ja muusikateraapiapõhiolemusest ja rakendusvaldkondadest. Kursus rajaneb kogemuslikul õppel: proovitakse järgi erinevaid materjale ja töömeetodeid. Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teoreetilisi teadmisi kunsti-ja muusikateraapiapõhiolemusest ja rakendusvaldkondadest ning oskab kasutada erinevaid kunsti-ja muusikateraapia töömeetodeid. Sihtrühm: noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, õpetajad, lapsevanemad jt. huvitatud täiskasvanud. KAASSÕLTUVUSE KÄSITLEMINE MUUSIKA - JA KUNSTITERAAPIAS

Koolitajad: Malle Luik ja Marika Käggo
Kestvus ehk maht: 24 tundi
Eesmärk: Anda teadmised kaassõltuvuse teoreetilistest aspektidest, kaassõltuvuse seostest sõltuvusega ja praktilisi oskusi kasutada muusika- ja kunstiteraapia tehnikaid kaassõltlaste ning sõltuvusainetest loobunud inimeste aitamisel. Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teadmisi kaassõltuvuse teoreetilistest aspektidest kui ka oskab kasutada muusika- ja kunstiteraapia tehnikaid kaassõltlaste ning sõltuvusainetest loobunud inimeste aitamisel. Sihtrühm: sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kes töötavad sõltlaste perekonnaliikmetega ja sõltuvusainetest loobunud inimestega. TUNDEKASVATUS EHK LOOVMEETODID TÖÖS ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA

Koolitajad: Malle Luik
Kestvus ehk maht: 16 tundi, sh. 2 koolituspäeva
Eesmärk: kursuse läbinud saavad teoreetilisi teadmisi vanemlikust väärkohtlemise liikidest ja selle tagajärgedest. Käsitletakse nn. õige vanemlikkuse printsiipe ja nende seoseid emotsionaalse intelligentsuse arenguga. Praktiseeritakse, kuidas sulatada külmunud tundeid ja arendada emotsionaalseid oskusi muusikateraapia meetodite abil. Tutvustatakse teisi loovteraapilisi tehnikaid vanemlikust väärkohtlemisest tingitud negatiivsete tagajärgede leevendamisel. Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teoreetilisi teadmisi vanemlikust väärkohtlemise liikidest ja selle tagajärgedest ning oskab kasutada loovteraapilisi tehnikaid vanemlikust väärkohtlemisest tingitud negatiivsete tagajärgede leevendamisel. Sihtrühm: noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, õpetajad, lapsevanemad jt. PROGRAMMIDEST JA MEETODITEST TÖÖS ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA

Koolitajad: Ljudmilla Atškasov, Imbi Suun
Kestvus ehk maht: 32 tundi
Eesmärk: kursuse läbinud saavad ülevaate kognitiiv-käitumusliku lähenemisega programmidest ja meetoditest töös alaealiste õigusrikkujatega ning oskavad neid edaspidi oma töös rakendada viies läbi töötubasid, vestlusi ja treeninguid. Koolituse tulem: Kursuse läbinu on saanud ülevaate programmidest ja meetoditest töös alaealiste õigusrikkujatega. Oskab saadud teadmisi töös rakendada ja viia läbi antud sekkumisprogramme eesmärgil muuta noore käitumist prosotsiaalsemaks, et vähendada uusi õigusrikkumisi. Sihtrühm: alaealiste õigusrikkujatega töötavad inimesed: politseiametnikud, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, lastekaitseametnikud, eripedagoogid. LOOVUSKOOLITUS
Koolitajad: Marika Käggo, Malle Luik
Kestvus: 8 tundi
Eesmärk: anda ülevaade loovusteooriast ja õpetada praktilisi loovuse arendamise meetodeid lähtuvalt loovteraapiatest. Koolituse tulem: Koolituse läbinu omab teadmisi loovuse teoreetilistest alustest ja oskusi rakendada erinevaid loovtehnikaid loovuse arendamise eesmärgi. Sihtrühm: noorsootöötajad, huvijuhid, õpetajad, sotsiaalvaldkonna töötajad, organisatsioonid, teised huvilised


AGRESSIOONI ASENDAMISE TREENING

Koolitajad: Merle Alamaa ja Selena Afanasjeva
Kestvus ehk maht: 125 tundi sh. 72 tundi (9 päeva) teooriat, 45 tundi praktikat ja 1 supervisiooni päev
Eesmärk: Kursuse läbinu saab põhiteadmised Agressiooni Asendamise Treeningust, mis on alates 1987. aastast tunnustatud ja efektiivne meetod agressiivse käitumise vähendamiseks lastel ja täiskasvanutel. Kursuse läbinu on omandanud teadmised Agressiooni Asendamise Treeningust töös käitumisprobleemidega laste ja noortega. Antud programmis rakendatakse traditsioonilisi kognitiiv-käitumuslikke meetodeid, sealhulgas viha ohjamist, probleemide lahendamise oskuste treeningut ja sotsiaalsete oskuste treeningut. Koolituse tulem: Kursuse läbinu omab ülevaadet Agressiooni Asendamise Treeningu eesmärgist, struktuurist ja meetoditest. Samuti omab praktilisi oskusi treeningprogrammi läbiviimiseks laste ja noortega. Sihtrühm: sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid ja teised sotsiaaltöövaldkonnas töötavad ametnikud. KLIENDI MOTIVEERIMINE

Koolitajad: Ljudmilla Atškasov ja Imbi Suun
Kestvus ehk maht: 8 tundi
Eesmärk: Kursuse läbinu on saanud lühiülevaate motivatsiooni tõstmise viisidest. On omandanud esmased teadmised motiveerivast intervjueerimisest. Oskab kasutada põhilisi nõustamisvõtteid. Koolituse tulem: Kursuse läbinu on saanud lühiülevaate motivatsiooni tõstmise viisidest. Sihtrühm: klientidega töötavad inimesed: meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, nõustajad, õpetajad jne

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE ALUSED

Koolitajad: Ljudmilla Atškasov, Imbi Suun, Inge Johanson
Kestvus ehk maht: 24 tundi või 32 tundi
Eesmärk: Kursuse läbinud saavad põhiteadmised motiveerivast intervjueerimisest ja oskavad edaspidi oma töös klientidega õpitut rakendada. Koolituse tulem: Kursuse läbinu on saanud põhjalikud teadmised motivatsiooni tõstmise viisist intervjuu meetodil. Oskab märgata kliendis vastupanu ja sellega tõhusalt toime tulla. Oskab esile kutsuda kliendis muutust ja seda alal hoida. Oskab kasutada nõustamisvõtteid, mis on motiveeriva intervjueerimise aluseks. Sihtrühm: politseiametnikud, meditsiini, psühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed. EESMÄRGISTAMINE JA ENESEJUHTIMINE

Koolitaja: Tõnis-Denis Merkuljev
Kestvus ehk maht: 32 tundi
Eesmärk: Kursuse läbides tõuseb osalejate eneseteadlikkus, omandatakse konkreetsed enese-, aja ja stressi juhtimise meetodid. Koolituse tulem: Kursuse läbinul on tõusnud eneseteadlikkus läbi enese-, aja ja stressi juhtimise meetodite. Ollakse teadlikumad eneseabi võtetest ja osatakse neid vajadusel kasutada. On parenenud minatunnetus ja enesekehtestamisoskus. Osatakse paremini elus seada prioriteete, eristada tähtsat vähemtähtsast, koostada tegevusplaane, püstitada eesmärke, lahendada konflikte. Ollakse teadlikumad positiivse mõtlemise mõjust enesetundele. Sihtrühm: kursusele on oodatud täiskasvanud ja noored vanuses alates 16 aastat, kes soovivad arendada eesmärgistamise ja enesejuhtimise oskusi. AJASTA OMA AEGA - AJAJUHTIMISE PÕHITÕED

Koolitajad: Imbi Suun, Ljudmilla Atškasov ja Merle Alamaa
Kestvus ehk maht: 8 tundi
Eesmärk: Kursus annab ülevaate oma ajaplaneerimisest, õpitakse efektiivseid ajajuhtimise strateegiaid, et nö aega võita. Tulemusena omatakse selgemat ülevaadet oma väärtuste ja prioriteetide üle. Koolituse tulem: Kursuse läbinud on omandanud teadmised oma ajakasutamise viisidest, tunnevad oma ajaröövleid, oskavad eristada olulist ebaolulisest, on korrigeerinud oma väärtushinnanguid, oskavad seada prioriteete vastavalt ajamaatriksile. On püstitanud eesmärgid ja koostanud tegevuskava muutuste elluviimiseks oma ajakasutuses. Sihtrühm: politseiametnikud, meedikud ja sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed. MUUD KOOLITUSED:

MEELEMÜRGID JA SÕLTUVUSED

Koolitajad: Ly Brikkel
Kestvus ehk maht: 16 tundi
Eesmärk: anda ülevaade Eestis enamlevinud narkootilistest ja psühhotroopsetest ainetest ning toimest organismis. Anda ülevaade riiklikust uimastipoliitikast. Tutvustada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadust ja Karistusseadustikku. Sõltuvuse arengu faasidest, sõltuvuste ravist ja rehabilitatsioonist. Ennetustöö laiemalt. Koolituse tulem: Kursuse läbinu on saanud põhjalikud teadmised riiklikust alkoholi- ja narkopoliitikast, tunneb alkoholi ja narkootikumide tarbimist reguleerivaid seadusi, mõistab alkoholi ja narkootikumide kahjulikku mõju kitsamas ja laiemas tähenduses ning on teadlik sõltuvuse arengu protsessist, sõltuvuse ravist, rehabilitatsioonist ja ennetustööst rahvatervishoius. Sihtrühm: täiskasvanud ja noored vanuses alates 16-eluaastast.

ÜRITUSTE KORRALDAMINE JA MARKETING

Koolitajad: Ene Pikner, Tõnis-Denis Merkuljev
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev
Eesmärk: Kursuse läbinud omandavad ürituste korraldamise ja juhtimisalased teadmised ning saavad praktilised oskused ürituse läbiviimiseks. Koolituse tulem: Kursuse läbinu omab teadmisi erinevat stiiliürituste korraldamisest ja on suutlik neid läbi viima. Sihtrühm: täiskasvanud ja noored vanuses alates 16-eluaastast. MEESKONNATÖÖ

Koolitajad: Ene Pikner
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev
Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on panna koolitusel osalejad nägema meeskonnatöö kasutegureid ning õpetada läbi teooria ja praktiliste ülesannete eduka meeskonna koostoimimise põhimõtteid. Anda ülevaade meeskonnatöö olemusest, tulemuste saavutamisest (meeskonnatööd soodustavaid ja takistavaid tegurid, rollid meeskonnas, inimtüübid). Koolitus on rohkete praktiliste harjutusülesannetega osalejate endi poolt toodud näidete baasil. Koolituse tulem: Kursuse läbinu mõistab meeskonnatöö eripära ja kasutegurit Omab teavet erinevatest rahastamisvõimalustest. Sihtgrühm: Erinevatele meeskondadele (sh perekonnad, töö- ja klassikollektiiv, projektimeeskonnad jt), kes soovivad arendada oma koostöövõimet ja õppida üksteist paremini tundma. PROJEKTIDE KIRJUTAMINE JA JUHTIMINE

Koolitajad: Ene Pikner
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev
Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade projektide olemusest (nende juhtimisest ja rahastamisest) ning saada praktilisi oskusi projektide edukaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks planeerimisest aruandluseni (sh rahataotluse koostamine). Koolituse tulem: Kursuse läbinu on suutlik iseseisvalt kirjutama projekti ja seda juhtima ettevalmistavast etapist kuni aruandluseni. Omab teavet erinevatest rahastamisvõimalustest. FOORUMTEATER

Koolitajad: Merlin Ponna, Tuuli Rindemaa
Kestvus ehk maht: 32 tundi, 3 koolituspäeva ja 3-4 tundi iseseisvat tööd
Eesmärk: anda ülevaade foorumteatri meetodi olemusest, selle filosoofiast, eetikast ning ajaloolisest taustast. Selgitada foorumloo konstrueerimise põhimõtteid, eesmärke ning läbiviimise protsessi. Koolituse tulem: kursuse läbinud: omavad ülevaadet foorumteatri taustast, selle eetikast, filosoofiast, mängudearsenalist ning rakendamisvõimalustest; tunnevad foorumteatri loo konstrueerimise põhimõtteid ja eesmärke; on võimelised analüüsima foorumteatri meetodi olemust ning põhjendama selle kohaseid arvamusi ja seisukohti; on saanud kogemuse mängu väljatöötamisel, läbiviimisel ja analüüsimisel. Sihtrühm: täiskasvanud (eriti noorsootöötajad, huvijuhid, õpetajad) ning noored alates 16 ea. MENTORLUS JA MENTORLUSPROGRAMM

Koolitajad: Astrid Mats
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev
Eesmärk: Kursuse läbinud omandavad mentorluse ja mentorlusprogrammi sisu teadmised ning saavad praktilised oskused mentorlusprogrammi läbiviimiseks
Koolituse tulem: Koolituse läbinu teab mentorluse ja sellega seotud põhimõistete tähendust. Oskab eristada ja ära tunda mentorlusprotsessi 7-t faasi. Samuti oskab ta iseseisvalt koostada mentorlusprogrammi ja seda ellu viia.

Operating as usual

18/02/2018

AJK Kliinik

Põnev ja hariv lugemismaterjal! Vahel ei saa me arugi, et meie käitumine sedavõrd meid ennast ja teisi meie ümber hävitab, kuid kunagi pole hilja midagi teisti teha.

14/09/2017

Õpi ütlema EI ja end kehtestama.
Enesekehtestamine on hoiak ja tegutsemisviis, mida teil läheb vaja olukordades, kus peate:
 väljendama oma tundeid
 küsima seda, mida soovite
 ütlema EI sellele, mida ei soovi
See tähendab kohelda ennast ja oma vajadusi samasuguse austuse ja väärikusega nagu teisigi. Õppides end kehtestama saate hakata kergemini väljendama oma tõelisi tundeid ja vajadusi.
Enesekehtamisoksuse oluliseks osaks on oskus öelda EI palvete peale, mida te ei soovi täita. Keeldumine tähendab, et te seate piirid teiste nõudmistele teie aja ja energia järele, kui nende nõudmised on vastuolus teie enda vajaduste ja soovidega. Samuti tähendab see keeldumist ilma süütundeta.
Mõnigatel juhtudel, eriti inimeste puhul, kellega te ei soovi pikemalt vestelda peaks piisama sellest, kui ütlete lihtsalt ja viisakalt “Tänan, EI”, “Ei, ma pole huvitatud”. Kui teine inimene jääb endale kindlaks, siis korrake lihtsalt rahulikult oma vastust ilma vabandamata. Kui te tahate oma vastust öelda tugevamalt ja seda rähutada, võite:
1. vaadata teisele inimesele otse silma 2. rääkida valjemini ning 3. kinnitada oma seisukohta “Ma ütlesin, tänan, ei”.
Tuttavate, sõprade ja pereliikmete puhul võite selgitada nende palvest keeldumise põhjust.
1. näidake teise inimese palvet korrates, et saite sellest aru
2. selgitage, miks te sellest keeldute
3. öelge ei
4. kui teile sobib, siis pakkuge välja mingi teine võimalus iseenda ja teise inimese vajaduste rahuldamiseks. (seda sammu kasutage siis, kui teil on ettekujutus sellest, kuidas kompromissi saavutada)
Keeldumise õppimisel võib abi olla järgmistest asjadest:
1. Ärge kiirustage.
2. Ärge liialdage vabandamisega.
3. Olge konkreetne.
4. Kasutage enesekindlat kehakeelt ja hääletooni
5. Hoiduge süütundest. Teis võib tekkida tahtmine teha kellegi heaks, midagi muud pärast seda, kui olete talle eitavalt vastanud.

07/09/2017

[09/07/17]   07.09.17 Toimus järjekordne loeng sõltuvusainete teemal noortele Annelinna Gümnaasiumis. Läbiviijaks kogemusnõustaja Andrei Kogtev.

12/08/2017

AJK Kliinik

docs.google.com 12/04/2014

Vanemakoolitus/Haridus

Tere! Oleksin ülimalt tänulik, kui v6taksite 10 minutit, et vastata küsimustikule vanemakoolituse kohta! Kasutan informatsiooni Koostööprojekti koostamiseks. Link : https://docs.google.com/forms/d/1ywsiGn3hBhkxD-qSpzDgOmiUX0bMos4pNoEu2QGnZ6Y/edit . Ette tänades, Astrid Mats

docs.google.com Käesolev küsimustik viib läbi vajadustehinnangu vanemaharidust pakkuvate organisatsioonide hulgas. Eesmärgiks on koostada 2-aastane rahvusvaheline opikoostööprojekt täiskasvanutehariduses. Projekti spetsiifilisemaks fookuseks on vanemakoolitus/haridus. Osalejateks on 5-8 organisatsiooni erinevatest…

27/03/2014

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus

MTÜ Öökull Koolitus- ja nõustamiskeskus TEAN kutsub sotsiaalvaldkonna spetsialiste 2-päevasele koolitusele ENESEJUHTIMINE JA (KLIENDI)SUHETE JUHTIMINE

7.-8. MAIL 2014 TARTUS

Koht: Tartu Kutsehariduskeskus Kopli 1

Sotsiaalvaldkonnas töötavate inimeste töövahendiks on töötaja ise ja tema isiksus.
Tema erilised anded, oskused, teadmised ja kogemused.
Kasulik on aeg-ajalt oma tööriistakst üle vaadata, oma instrumente hooldada ja ka uusi värskeid meetodeid juurde hankida.
Kuulata teisi ja jagada oma kogemusi.
Me hoolitseme oma auto eest vahel paremini kui iseenda eest, kuna korralised autohooldused on lausa kohustuslikud.
Selle kahepäevase koolitusega pakume sulle liire kevadhoolduse võimaluse.

Koolituse eemärk: Tõsta motivatsiooni ja eneseteadlikkust. Omandada uusi enese- ja kliendisuhete juhtimise tehnikaid.

Õppekava maht 16 tundi

Õppekava struktuur ja teemad:
1. koolituspäev (8 tundi) Teemad: Enesejuhtimine. Tunde- ja mõttelooming. Uskumused ja seisundid
2. koolituspäev (8 tundi) teemad: Suhete juhtimine. Meeltesüsteemid ja metaprogrammid. Suhtlemistasandid,
motivatsioonisuunad, eesmärkide püstitamine

Täpsem koolituskava manuses.

Meetodid: interaktiivsed grupitööd, eneseanalüüsi- ja praktilised harjutused.
Erinevad tehnikad on integreeritud loovalt, hõlmates nii keha, käitumise, tunded ja mõistuse.

Koolitaja: R**t Hindus, Sotsiaaltöö (BAC), NLP, PSYH-K, EFT treener

Koolituse hind: 110 eurot. Hind sisaldab koolituse materjale ja kohvipause.
Osalejate arv on piiratud!

Koolituse läbinu saab Haridusministeeriumi poolt aktsepteeritud õppekava alusel tunnistuse, mis väljastatakse MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuse TEAN poolt.

Palume end koolitusele registreerida hiljemalt 25. aprilliks 2014 meiliaadressile [email protected] saadetakse täpne koolituse ajakava enne koolituse toimumist.

PS! Juhul, kui koolitus ei toimu, siis arvet teile ei väljastata.

Ljudmilla Atškasov
MTÜ Öökull
Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN
www.teankoolitus.ee
Tel. 53465475

27/03/2014

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus

MTÜ Öökull Koolitus- ja nõustamiskeskus TEAN kutsub sotsiaalvaldkonna spetsialiste 2-päevasele koolitusele ENESEJUHTIMINE JA (KLIENDI)SUHETE JUHTIMINE

7.-8. MAIL 2014 TARTUS

Koht: Tartu Kutsehariduskeskus Kopli 1

Sotsiaalvaldkonnas töötavate inimeste töövahendiks on töötaja ise ja tema isiksus.
Tema erilised anded, oskused, teadmised ja kogemused.
Kasulik on aeg-ajalt oma tööriistakst üle vaadata, oma instrumente hooldada ja ka uusi värskeid meetodeid juurde hankida.
Kuulata teisi ja jagada oma kogemusi.
Me hoolitseme oma auto eest vahel paremini kui iseenda eest, kuna korralised autohooldused on lausa kohustuslikud.
Selle kahepäevase koolitusega pakume sulle liire kevadhoolduse võimaluse.

Koolituse eemärk: Tõsta motivatsiooni ja eneseteadlikkust. Omandada uusi enese- ja kliendisuhete juhtimise tehnikaid.

Õppekava maht 16 tundi

Õppekava struktuur ja teemad:
1. koolituspäev (8 tundi) Teemad: Enesejuhtimine. Tunde- ja mõttelooming. Uskumused ja seisundid
2. koolituspäev (8 tundi) teemad: Suhete juhtimine. Meeltesüsteemid ja metaprogrammid. Suhtlemistasandid,
motivatsioonisuunad, eesmärkide püstitamine

Täpsem koolituskava manuses.

Meetodid: interaktiivsed grupitööd, eneseanalüüsi- ja praktilised harjutused.
Erinevad tehnikad on integreeritud loovalt, hõlmates nii keha, käitumise, tunded ja mõistuse.

Koolitaja: R**t Hindus, Sotsiaaltöö (BAC), NLP, PSYH-K, EFT treener

Koolituse hind: 110 eurot. Hind sisaldab koolituse materjale ja kohvipause.
Osalejate arv on piiratud!

Koolituse läbinu saab Haridusministeeriumi poolt aktsepteeritud õppekava alusel tunnistuse, mis väljastatakse MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuse TEAN poolt.

Palume end koolitusele registreerida hiljemalt 25. aprilliks 2014 meiliaadressile [email protected] saadetakse täpne koolituse ajakava enne koolituse toimumist.

PS! Juhul, kui koolitus ei toimu, siis arvet teile ei väljastata.

Ljudmilla Atškasov
MTÜ Öökull
Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN
www.teankoolitus.ee
Tel. 53465475

[03/27/14]   MTÜ Öökull Koolitus- ja nõustamiskeskus TEAN kutsub sotsiaalvaldkonna spetsialiste 2-päevasele koolitusele ENESEJUHTIMINE JA (KLIENDI)SUHETE JUHTIMINE

7.-8. MAIL 2014 TARTUS

Koht: Tartu Kutsehariduskeskus Kopli 1

Sotsiaalvaldkonnas töötavate inimeste töövahendiks on töötaja ise ja tema isiksus.
Tema erilised anded, oskused, teadmised ja kogemused.
Kasulik on aeg-ajalt oma tööriistakst üle vaadata, oma instrumente hooldada ja ka uusi värskeid meetodeid juurde hankida.
Kuulata teisi ja jagada oma kogemusi.
Me hoolitseme oma auto eest vahel paremini kui iseenda eest, kuna korralised autohooldused on lausa kohustuslikud.
Selle kahepäevase koolitusega pakume sulle liire kevadhoolduse võimaluse.

Koolituse eemärk: Tõsta motivatsiooni ja eneseteadlikkust. Omandada uusi enese- ja kliendisuhete juhtimise tehnikaid.

Õppekava maht 16 tundi

Õppekava struktuur ja teemad:
1. koolituspäev (8 tundi) Teemad: Enesejuhtimine. Tunde- ja mõttelooming. Uskumused ja seisundid
2. koolituspäev (8 tundi) teemad: Suhete juhtimine. Meeltesüsteemid ja metaprogrammid. Suhtlemistasandid,
motivatsioonisuunad, eesmärkide püstitamine

Täpsem koolituskava manuses.

Meetodid: interaktiivsed grupitööd, eneseanalüüsi- ja praktilised harjutused.
Erinevad tehnikad on integreeritud loovalt, hõlmates nii keha, käitumise, tunded ja mõistuse.

Koolitaja: R**t Hindus, Sotsiaaltöö (BAC), NLP, PSYH-K, EFT treener

Koolituse hind: 110 eurot. Hind sisaldab koolituse materjale ja kohvipause.
Osalejate arv on piiratud!

Koolituse läbinu saab Haridusministeeriumi poolt aktsepteeritud õppekava alusel tunnistuse, mis väljastatakse MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuse TEAN poolt.

Palume end koolitusele registreerida hiljemalt 25. aprilliks 2014 meiliaadressile [email protected] saadetakse täpne koolituse ajakava enne koolituse toimumist.

PS! Juhul, kui koolitus ei toimu, siis arvet teile ei väljastata.

Ljudmilla Atškasov
MTÜ Öökull
Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN
www.teankoolitus.ee
Tel. 53465475

27/03/2014

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus

Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon (EMITA) korraldab 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses konverentsi: „Motivatsioon arengu toetajana“.

Maailm, inimesed, organisatsioonid, isegi ilm on pidevas muutuses. Ja muutus on motiveeriva intervjueerimise keskmes. Muutus on ka arengu keskmeks.

Sel aastal on meie konverents taaskord suunatud laiemale sihtgrupile, unustamata sealjuures neid, kes selle meetodiga juba tuttavad on. Seega,oodatud on kõik arenemishuvilised professionaalid erinevatelt elualadelt ja ametikohtadelt, kes väärtustavad motiveeritust ja/või soovivad luua motiveerivat keskkonda oma kolleegide või klientide arengu või muutuste toetamiseks.

Konverentsi eesmärgiks on toetada arengu toetajaid ning toetusviise kõige erinevamates valdkondades, olgu selleks siis haridus, sport, tervishoid, korrektsioon, pääste või personalitöö.

Konverentsi peateemadeks on: isikliku arengu toetamise laienenud perspektiivid MI uutes suundadest lähtuvalt; kliendi-, patsiendi- või kollegiaalsed suhted; MI organisatsioonides, mille keskmeks ühelt poolt on inimesed ja nende toetamine ning teiselt poolt organisatsioonikultuur.

Konverentsi peaesinejaks on MI rahvusvahelise võrgustiku liige Jeff Breckon, Inglismaalt, kes töötab Sheffieldi Ülikoolis spordipsühholoogina ning teadustöö kõrval on tal üle 17 aasta kliinilist kogemust inimeste elustiili ja liikumisharjumuste muutuste toetamisel.

Loe konverentsist pikemalt www.emita.ee

Konverentsi osalemistasu on kuni 31. jaanuar 2014 35 eurot, alates 1. veebruarist 45 eurot.

Tervitustega,
EMITA MTÜ juhatus

09/01/2014

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus

Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon (EMITA) korraldab 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses konverentsi: „Motivatsioon arengu toetajana“.

Maailm, inimesed, organisatsioonid, isegi ilm on pidevas muutuses. Ja muutus on motiveeriva intervjueerimise keskmes. Muutus on ka arengu keskmeks.

Sel aastal on meie konverents taaskord suunatud laiemale sihtgrupile, unustamata sealjuures neid, kes selle meetodiga juba tuttavad on. Seega,oodatud on kõik arenemishuvilised professionaalid erinevatelt elualadelt ja ametikohtadelt, kes väärtustavad motiveeritust ja/või soovivad luua motiveerivat keskkonda oma kolleegide või klientide arengu või muutuste toetamiseks.

Konverentsi eesmärgiks on toetada arengu toetajaid ning toetusviise kõige erinevamates valdkondades, olgu selleks siis haridus, sport, tervishoid, korrektsioon, pääste või personalitöö.

Konverentsi peateemadeks on: isikliku arengu toetamise laienenud perspektiivid MI uutes suundadest lähtuvalt; kliendi-, patsiendi- või kollegiaalsed suhted; MI organisatsioonides, mille keskmeks ühelt poolt on inimesed ja nende toetamine ning teiselt poolt organisatsioonikultuur.

Konverentsi peaesinejaks on MI rahvusvahelise võrgustiku liige Jeff Breckon, Inglismaalt, kes töötab Sheffieldi Ülikoolis spordipsühholoogina ning teadustöö kõrval on tal üle 17 aasta kliinilist kogemust inimeste elustiili ja liikumisharjumuste muutuste toetamisel.

Loe konverentsist pikemalt www.emita.ee

Konverentsi osalemistasu on kuni 31. jaanuar 2014 35 eurot, alates 1. veebruarist 45 eurot.

Tervitustega,
EMITA MTÜ juhatus

09/01/2014

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus

Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon (EMITA) korraldab 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses konverentsi: „Motivatsioon arengu toetajana“.

Maailm, inimesed, organisatsioonid, isegi ilm on pidevas muutuses. Ja muutus on motiveeriva intervjueerimise keskmes. Muutus on ka arengu keskmeks.

Sel aastal on meie konverents taaskord suunatud laiemale sihtgrupile, unustamata sealjuures neid, kes selle meetodiga juba tuttavad on. Seega,oodatud on kõik arenemishuvilised professionaalid erinevatelt elualadelt ja ametikohtadelt, kes väärtustavad motiveeritust ja/või soovivad luua motiveerivat keskkonda oma kolleegide või klientide arengu või muutuste toetamiseks.

Konverentsi eesmärgiks on toetada arengu toetajaid ning toetusviise kõige erinevamates valdkondades, olgu selleks siis haridus, sport, tervishoid, korrektsioon, pääste või personalitöö.

Konverentsi peateemadeks on: isikliku arengu toetamise laienenud perspektiivid MI uutes suundadest lähtuvalt; kliendi-, patsiendi- või kollegiaalsed suhted; MI organisatsioonides, mille keskmeks ühelt poolt on inimesed ja nende toetamine ning teiselt poolt organisatsioonikultuur.

Konverentsi peaesinejaks on MI rahvusvahelise võrgustiku liige Jeff Breckon, Inglismaalt, kes töötab Sheffieldi Ülikoolis spordipsühholoogina ning teadustöö kõrval on tal üle 17 aasta kliinilist kogemust inimeste elustiili ja liikumisharjumuste muutuste toetamisel.

Loe konverentsist pikemalt www.emita.ee

Konverentsi osalemistasu on kuni 31. jaanuar 2014 35 eurot, alates 1. veebruarist 45 eurot.

Tervitustega,
EMITA MTÜ juhatus

[01/09/14]   Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon (EMITA) korraldab 28. veebruaril 2014 aastal Pärnumaal Sauga Avatud Noortekeskuses konverentsi: „Motivatsioon arengu toetajana“.

Maailm, inimesed, organisatsioonid, isegi ilm on pidevas muutuses. Ja muutus on motiveeriva intervjueerimise keskmes. Muutus on ka arengu keskmeks.

Sel aastal on meie konverents taaskord suunatud laiemale sihtgrupile, unustamata sealjuures neid, kes selle meetodiga juba tuttavad on. Seega,oodatud on kõik arenemishuvilised professionaalid erinevatelt elualadelt ja ametikohtadelt, kes väärtustavad motiveeritust ja/või soovivad luua motiveerivat keskkonda oma kolleegide või klientide arengu või muutuste toetamiseks.

Konverentsi eesmärgiks on toetada arengu toetajaid ning toetusviise kõige erinevamates valdkondades, olgu selleks siis haridus, sport, tervishoid, korrektsioon, pääste või personalitöö.

Konverentsi peateemadeks on: isikliku arengu toetamise laienenud perspektiivid MI uutes suundadest lähtuvalt; kliendi-, patsiendi- või kollegiaalsed suhted; MI organisatsioonides, mille keskmeks ühelt poolt on inimesed ja nende toetamine ning teiselt poolt organisatsioonikultuur.

Konverentsi peaesinejaks on MI rahvusvahelise võrgustiku liige Jeff Breckon, Inglismaalt, kes töötab Sheffieldi Ülikoolis spordipsühholoogina ning teadustöö kõrval on tal üle 17 aasta kliinilist kogemust inimeste elustiili ja liikumisharjumuste muutuste toetamisel.

Loe konverentsist pikemalt www.emita.ee

Konverentsi osalemistasu on kuni 31. jaanuar 2014 35 eurot, alates 1. veebruarist 45 eurot.

Tervitustega,
EMITA MTÜ juhatus

31/10/2013

TEAN Koolitus- ja Nõustamiskeskus

Tere!


Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN kutsub Sind 2-päevasele koolitusele
„Pilguheit muusika-ja visuaalkunstiteraapiasse“
Kahepäevalisel koolitusel heidame pilgu muusika-ja visuaalkunstiteraapisse, mille eesmärk on anda lühiülevaade antud valdkonna põhiolemusest ja võimalustest. Kursuse käigus proovitakse järgi erinevaid materjale ja töömeetodeid, mida osalejad saavad kasutada enesearendamisel, teraapilisel eesmärgil kui ka oma igapäevaelus. Kursus rajaneb kogemuslikul õppel, kus osalejaid julgustatakse läbi loovtegevuse uurima oma sisemaailma ja saama kogemust loomingulisest protsessist.
Oodatud on noortetöö ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, õpetajad, lapsevanemad jt. huvitatud täiskasvanud. Osalejate arv on kuni 15 inimest.Koolitus toimub 30. nov. - 1. dets., 2013 Tartus
Koht: Tartu Maarja Kool, Puiestee tn. 126, Tartu (hoovipealse uue koolihoone I korrus)
Koolituse hind: 115 eurot. Hind sisaldab koolituse materjale, töövahendeid ja kohvipause.
Koolituse läbinu saab Haridusministeeriumi poolt aktsepteeritud õppekava alusel tunnistuse (luba nr. 6188HTM), mis väljastatakse MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuse TEAN poolt.

Koolitaja Malle Luik töötab kliinilise psühholoogina ja muusikaterapeudina (Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooli Muusikaterapia Instituudi doktorant).
Koolitaja Marika Käggo töötab psühholoogi ja kunstiterapeudina (Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate eriala MSc)

Palume end koolitusele registreerida ning saata manuses osaleja leht koolitusel osalemise kohta hiljemalt 23. nov. 2013, aadressil [email protected] või telefonil 59127991
PS! Arvet ei väljastata teile enne, kui koolitusgrupp on kokku kogunenud ja koolitus kindlasti toimub. Juhul, kui koolitus jääb ära, siis teavitatakse teid sellest isiklikult, kas telefoni või meili teel.

Lugupidamisega
Ljudmilla Atškasov
tel. 53465475
e-mail: [email protected]

Location

Category

Products

KOOLITUSED:

TÕELISE MINA OTSINGUIL
Koolitajad: Marika Käggo ja Malle Luik
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev

SISSEJUHATUS KUNSTI-JA MUUSIKATERAAPIASSE
Koolitajad: Malle Luik ja Marika Käggo
Kestvus ehk maht: 16 tundi

KAASSÕLTUVUSE KÄSITLEMINE MUUSIKA - JA KUNSTITERAAPIAS
Koolitajad: Malle Luik ja Marika Käggo
Kestvus ehk maht: 24 tundi

TUNDEKASVATUS EHK LOOVMEETODID TÖÖS ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA
Koolitajad: Malle Luik
Kestvus ehk maht: 16 tundi, sh. 2 koolituspäeva

PROGRAMMIDEST JA MEETODITEST TÖÖS ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA
Koolitajad: Ljudmilla Atškasov, Imbi Suun
Kestvus ehk maht: 32 tundi

LOOVUSKOOLITUS
Koolitajad: Marika Käggo, Malle Luik
Kestvus: 8 tundi

AGRESSIOONI ASENDAMISE TREENING
Koolitajad: Merle Alamaa ja Selena Afanasjeva
Kestvus ehk maht: 125 tundi sh. 72 tundi (9 päeva) teooriat, 45 tundi praktikat ja 1 supervisiooni päev

KLIENDI MOTIVEERIMINE
Koolitajad: Ljudmilla Atškasov ja Imbi Suun
Kestvus ehk maht: 8 tundi

MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE ALUSED
Koolitajad: Ljudmilla Atškasov, Imbi Suun, Inge Johanson
Kestvus ehk maht: 24 tundi või 32 tundi

EESMÄRGISTAMINE JA ENESEJUHTIMINE
Koolitaja: Tõnis-Denis Merkuljev
Kestvus ehk maht: 32 tundi

AJASTA OMA AEGA - AJAJUHTIMISE PÕHITÕED
Koolitajad: Imbi Suun, Ljudmilla Atškasov ja Merle Alamaa
Kestvus ehk maht: 8 tundi

MUUD KOOLITUSED:

MEELEMÜRGID JA SÕLTUVUSED
Koolitajad: Ly Brikkel
Kestvus ehk maht: 16 tundi

ÜRITUSTE KORRALDAMINE JA MARKETING
Koolitajad: Ene Pikner, Tõnis-Denis Merkuljev
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev

MEESKONNATÖÖ
Koolitajad: Ene Pikner
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev

PROJEKTIDE KIRJUTAMINE JA JUHTIMINE
Koolitajad: Ene Pikner
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev

FOORUMTEATER
Koolitajad: Merlin Ponna, Tuuli Rindemaa
Kestvus ehk maht: 32 tundi, 3 koolituspäeva ja 3-4 tundi iseseisvat tööd

MENTORLUS JA MENTORLUSPROGRAMM
Koolitajad: Astrid Mats
Kestvus ehk maht: 32 tundi sh. 3 koolituspäeva ja 1 iseseisva töö päev

NÕUSTAMISTEENUSED :

loovterapeudi teenus (savi-, muusika- ja kunstiteraapia). Teenust osutavad Marika Käggo ja Malle Luik.
sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne). Teenust osutavad Astrid Mats ja Inge Johanson
eripedagoogi teenus (individuaalne). Teenust osutab Helina Mats.
psühholoogi teenus (individuaalne ja grupinõustamine). Teenust osutavad Ljudmilla Atškasov, Marika Käggo, Imbi Suun ja Malle Luik.
logopeedi teenus (individuaalne). Teenust osutab Anni Areda.


ROHKEM INFORMATSIOONI www.teankoolitus.ee ja KÜSI PAKKUMIST [email protected]!

Telephone

Address


Kaunase Pst 22
Tartu
50607
Other Education in Tartu (show all)
Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF
Ravila 14c
Tartu

Tähe Foto - ja Filmiring

Medoonity Medoonity
Narva Maantee 3
Tartu, 51009

.Medoonity on seikluslik ja mänguline huvikool 9-14 a lastele, kus noorest saab Medoonity maailma looja, otsides ja ellu viies oma unistusi. Sellel teel õpib ta teadmisi koostööst, ettevõtlusest ja iseendast ning erinevaid isetegemise oskuseid.

Tartu loodusmaja Tartu loodusmaja
Lille 10
Tartu, 51010

Aitame kaasa tarkade, loodust tundvate ning keskkonnaga arvestavate inimeste kujundamisele. Ole meiega!

P2P: Politics to People P2P: Politics to People
Lossi 36
Tartu, 51008

Our aim is to sustainably impact political education in Estonia - among the natives as well as the international residents. We are planning on having several events on a variety of topics.

MOTOHUNT Autokool MOTOHUNT Autokool
Pepleri 6
Tartu

Uus ja innovaatiline autokool Tartus! TASUTA MOTOVARUSTUS õppesõidu ajaks.

Eesti Veiniakadeemia Eesti Veiniakadeemia
Fortuuna 1
Tartu

Eesti Veiniakadeemia on usaldusväärne veiniteadmiste allikas.

Hingame Tartus Hingame Tartus
Gildi 12
Tartu

Tartu Hingamistoa info, sündmused, teraapiad.

Õppemängud Õppemängud
Lai 1-12
Tartu, 51005

Meisterdan ja koostan arendavaid ning lõbusaid õppemänge eelkooliealistele lastele.

Human Reflections Human Reflections
Ülikooli 16
Tartu, 50090

Reflections and impressions of Ethnology and Applied Anthropology at the University of Tartu

MTÜ Jaan Praggi Koda MTÜ Jaan Praggi Koda
Filosoofi 23 - 4
Tartu, 50108

Tartu Ülikooli liikumislabor Tartu Ülikooli liikumislabor
Ujula 4
Tartu, 51014

Meie eesmärk on aidata kaasa elanikkonna liikumisaktiivsuse paranemisele. Hetkel oleme võtnud südameasjaks just laste ja noorte kehalise aktiivsuse.

Tartu Laste Turvakodu Tartu Laste Turvakodu
Tiigi 55
Tartu, 50410

Tartu Laste Turvakodu asutati 1992. aastal ning on Tartu linnavalitsuse asutus. Pakume ajutist varjupaika lastele ja peredele, kellel ei ole erinevatel põhjustel võimalik kodus olla. Lisaks aitame materiaalsete murede korral.