Mäetagused ja Folklore

Journals Mäetagused and Folklore publish original academic studies in folklore studies, comparative mythological research and cultural anthropology.

Mäetagused avaldab akadeemilisi originaaluurimusi folkloristikast, võrdlevast usundiuurimisest, kultuuriantropoloogiast ja nendega seotud valdkondadest. Autorkond on rahvusvaheline, lisaks Eesti teadlaste eestikeelsetele kirjutistele avaldatakse ka välismaa teadlaste spetsiaalselt Mäetagustesse tõlkimiseks loovutatud kirjutisi. Valikuliselt avaldatakse ka muukeelsetes teadusajakirjades avaldatud t

NR 81. S I S U 20/12/2021

NR 81. S I S U

Olete oodatud lugema 2021. aasta viimast Mäetaguste numbrit (81), mis sisaldab eelmise (2020) aasta Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi ettekannete põhjal valminud artikleid. Ajastukohaselt ei ole siingi mööda pääsetud koroonateemast: numbri avab Margit Sutropi ja Kadri Simmi artikkel „Eetilised valikud COVID-19 pandeemia tingimustes“, mis iseloomustab Covid-19 pandeemia raames enim vaidlusi tekitanud eetilisi küsimusi, keskendudes Eesti haiglatele koostatud kliinilise eetika alaste juhtnööridele. Artikkel annab ülevaate juhtnööride koostamise protsessist, toimunud aruteludest ja õppetundidest tuleviku jaoks, näidates ka, kuidas Eesti dokument paigutub rahvusvahelisse konteksti.
Piret Voolaid otsib artiklis „Kaugõppe kujutamine COVID-19 pandeemia esimese laine meemides: huumor kui toimetulekuviis ja enesekaitsestrateegia“ vastuseid, millised ülemaailmsed ja kohalikud jooned ilmnevad Eesti õpilaste kaugõppemeemides, kuidas on õpilased kasutanud mitmesuguseid kultuuriressursse ning mida kõnelevad meemid laste ja vanemate, samuti õpilaste ja õpetajate suhetest.
Kirjandusteadlased on numbrisse panustanud kahe artikliga: Eve Annuki „Soolisustatud rahvuslus Lilli Suburgi (1841–1923) jutustuses „Liina“ (1877)“ ja Kairit Kauri „Tiio, Roosi, Liiso ja Toomas – maakeelseid luuletusi avaldanud Eestimaa autorite otsinguil“.
Ka muusikateadlastelt on numbrisse mahtunud kaks artiklit. Karl Joosep Pihel on kirjutises „Narratiiv ja topos Heino Elleri „Sümfoonilises legendis““ keskendunud klassikalise instrumentaalmuusika tähenduslike elementide analüüsile ja tõlgendamisele. Veeda Kala ja Jaan Rossi artikkel kannab pealkirja „Õpimustritest muusikateose omandamisel klaveri algõppes“.
Roomet Jakapi artiklis „Loomislugu filosoofias: hr Berkeley vastus Lady Percivalile“ vaadeldakse Esimeses Moosese raamatus sisalduva loomisloo metafüüsilist käsitlust iiri filosoofi George Berkeley teoses “Kolm dialoogi Hylase ja Philonousi vahel” (1713).
Külli Prillop, Tiit Hennoste, Külli Habicht ja Helle Metslang tutvustavad artiklis „Ei saa me läbi „Pragmaatika“ korpuseta. Korpuspragmaatika ja pragmaatikakorpus“ projekti “Pragmaatika grammatika kohal“ arenguid.
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.

NR 81. S I S U

28/10/2021

Laupäeval, 30. oktoobril kell 16 esitleb Tartus Kirjanike Majas oma raamatut „В поисках удмуртских жемчужин по эстонским архивам“ („Udmurdi pärlite otsinguil Eesti arhiivides“) udmurdi teadlane Tatjana Minnijahmetova.
Raamatus esitatakse esmakordselt ülevaade udmurdi aladelt kogutud folkloori kohta, mis on hoiul Eesti arhiivides. Eesti ja teiste maade teadlaste poolt kogutud informatsioon on mitme kesine ja eripalgeline.
Tatjana Minnijahmetova sõnul on kogujate hulgas lingviste, etnograafe, folkloriste, muusikateadlasi, kunstnikke, fotograafe, filmimehi. Suuremat osa helisalvestustest ei ole litereeritud ega kirjeldatud ning unikaalne informatsioon alles ootab avastamist.“
Udmurdimaal toimunud perioodiliste välitööde kõrval käidi Eestist kogumismatkadel ka udmurtide elupaikades Tatarstanis, Baškortostanis, Kirovi oblastis, Marimaal, Permi ja Krasnojarski krais.
Laupäeval on huvilistel võimalus kohtuda Austrias elava T. Minnijahmetovaga kõiki kehtivaid ettevaatusreegleid järgides. Raamatu online-versiooni leiab aadressil https://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator20/
Raamat valmis Hõimurahvaste programmi, Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna teadusprojekti ja Euroopa Regionaalfondi kaudu rahastatud Eesti-uuringute Tippkeskuse toetusel.
Projekti juhtis Piret Voolaid, selle teadustoimetaja on Svetlana Karm.
Info: Mare Kõiva, [email protected]

Laupäeval, 30. oktoobril kell 16 esitleb Tartus Kirjanike Majas oma raamatut „В поисках удмуртских жемчужин по эстонским архивам“ („Udmurdi pärlite otsinguil Eesti arhiivides“) udmurdi teadlane Tatjana Minnijahmetova.
Raamatus esitatakse esmakordselt ülevaade udmurdi aladelt kogutud folkloori kohta, mis on hoiul Eesti arhiivides. Eesti ja teiste maade teadlaste poolt kogutud informatsioon on mitme kesine ja eripalgeline.
Tatjana Minnijahmetova sõnul on kogujate hulgas lingviste, etnograafe, folkloriste, muusikateadlasi, kunstnikke, fotograafe, filmimehi. Suuremat osa helisalvestustest ei ole litereeritud ega kirjeldatud ning unikaalne informatsioon alles ootab avastamist.“
Udmurdimaal toimunud perioodiliste välitööde kõrval käidi Eestist kogumismatkadel ka udmurtide elupaikades Tatarstanis, Baškortostanis, Kirovi oblastis, Marimaal, Permi ja Krasnojarski krais.
Laupäeval on huvilistel võimalus kohtuda Austrias elava T. Minnijahmetovaga kõiki kehtivaid ettevaatusreegleid järgides. Raamatu online-versiooni leiab aadressil https://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator20/
Raamat valmis Hõimurahvaste programmi, Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna teadusprojekti ja Euroopa Regionaalfondi kaudu rahastatud Eesti-uuringute Tippkeskuse toetusel.
Projekti juhtis Piret Voolaid, selle teadustoimetaja on Svetlana Karm.
Info: Mare Kõiva, [email protected]

Now it's easier to send Mäetagused ja Folklore a message. 25/10/2021

Now it's easier to send Mäetagused ja Folklore a message.

Now it's easier to send Mäetagused ja Folklore a message.

09/09/2021

We are happy to introduce the Folklore: Electronic Journal of Folklore 83, with Leena Kurvet-Käosaar, Liisi Laineste and Sergey Troitskiy as guest editors.
Read the articles: http://www.folklore.ee/folklore/vol83/
Table of contents:
Sergey Troitskiy, Leena Kurvet-Käosaar, Liisi Laineste: Introduction: From Conceptual Debates to Practical Applications 7
Sergey Troitskiy: Trauma and the Victim Economy 29
Daniil Anikin: Traumatization of the Past and Martyrological Thinking in the Soviet Union and the Post-Soviet Space 47
Kseniya Kapelchuk: Historical Trauma between Event and Ethics: Aleida Assmann’s Theory in the Context of Trauma Studies 63
Tuulikki Kurki: Materialized Trauma Narratives of Border Crossings 81
Tiiu Jaago: After the War and Repressions: Mediating of Traumatic Experiences in Estonian Life Stories 105
Maya Camargo-Vemuri: What We Remember and What We Forget: Selective Memory in the Holocaust 123
Liat Steir-Livny: One Trauma, Two Narratives: Adamah versus Tomorrow’s a Wonderful Day 135
Uldis Krēsliņš: Card Index of Former Latvian SSR KGB Agents: Trauma and the Path to Public Reconciliation 155
Yulia V. Zevako: Routes to Forming an Affiliative Postmemory about Difficult Pages in History (Based on the Example of the Era of Political Repression) 179
Alyona Ivanova: Hospital Clowning as a Way to Overcome Trauma 207
Daniele Monticelli: Illness: Narratives, Imagery, and Politics 235

We are happy to introduce the Folklore: Electronic Journal of Folklore 83, with Leena Kurvet-Käosaar, Liisi Laineste and Sergey Troitskiy as guest editors.
Read the articles: http://www.folklore.ee/folklore/vol83/
Table of contents:
Sergey Troitskiy, Leena Kurvet-Käosaar, Liisi Laineste: Introduction: From Conceptual Debates to Practical Applications 7
Sergey Troitskiy: Trauma and the Victim Economy 29
Daniil Anikin: Traumatization of the Past and Martyrological Thinking in the Soviet Union and the Post-Soviet Space 47
Kseniya Kapelchuk: Historical Trauma between Event and Ethics: Aleida Assmann’s Theory in the Context of Trauma Studies 63
Tuulikki Kurki: Materialized Trauma Narratives of Border Crossings 81
Tiiu Jaago: After the War and Repressions: Mediating of Traumatic Experiences in Estonian Life Stories 105
Maya Camargo-Vemuri: What We Remember and What We Forget: Selective Memory in the Holocaust 123
Liat Steir-Livny: One Trauma, Two Narratives: Adamah versus Tomorrow’s a Wonderful Day 135
Uldis Krēsliņš: Card Index of Former Latvian SSR KGB Agents: Trauma and the Path to Public Reconciliation 155
Yulia V. Zevako: Routes to Forming an Affiliative Postmemory about Difficult Pages in History (Based on the Example of the Era of Political Repression) 179
Alyona Ivanova: Hospital Clowning as a Way to Overcome Trauma 207
Daniele Monticelli: Illness: Narratives, Imagery, and Politics 235

31/08/2021

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas on kaante vahele jõudnud ajakirja Mäetagused 80. number, mille avaartiklis „Maailma esimesed inimesed – Valgevene ja Eesti etioloogiad“ osutavad Valgevene folklorist Alena Boganeva ja tema Eesti kolleeg Mare Kõiva sarnasustele Eesti ja Valgevene esimestest inimestest kõnelevate legendide motiivides, tutvustades etioloogiaid küüntest naha, inimeste korduva loomise, naise loomist jm motiive Eesti ja Valgevene pärimuse näitel. Autorid jõuavad järeldusele, et laiemalt Euroopa traditsioonis tuttavad motiivid on levinud sisuliselt kogu Eestis ning isegi üksikute motiivide vaatlusel on nähtavad laialt levinud universaalsed tüübid.
Bianka Makoid ja kasvatusfilosoof Airi Liimets on artiklis „Käsitused kasvatusest eesti vanasõnades ja kasvatusteaduses“ seadnud endale eesmärgiks välja selgitada, kuivõrd haakuvad eesti vanasõnades peituvad käsitused kasvatusest vastava kasvatusteadusliku mõttega Eestis.
Merili Metsvahilt on lugemiseks artikkel “Eesti- ja Liivimaa libahundipärimus rahvapärase ontoloogia muutumise peegeldajana“.
Aivar Jürgenson käsitleb baltisaksa maadeuurijate panust etnilisse argumentatsiooni artiklis „Väike-Abhaasia suured piiriküsimused“. Ajalooliselt ja etniliselt spetsiifilise Abhaasia regiooni eripärad põhjustavad tänasel päeval Abhaasia piirivaidlusi Venemaaga. Teemal on aga ka baltisaksa mõõde – 19. sajandi saksa, aga eelkõige baltisaksa uurijate tekste saab kasutada ja ka kasutatakse probleemidele lahenduste otsimisel. Artiklis antakse ülevaade 18. sajandi teise poole ja 19. sajandi alguse (balti-)saksa uurimisreisidest Kaukaasiasse, keskendudes eriti neile, mis puudutasid Loode-Kaukaasiat.
Siim Sorokin uurib, kuidas suhestuvad inimesed seriaalimaailmaga artiklis „Karakteritega suhestumine, netimisogüünia ja representatsioonide materiaalsus. Mõttearendusi teleseriaali “Halvale teele” retseptsiooni ainetel“.
„Uni ja unenäod udmurdi kultuuris“ on Nikolai Anisimovi ja Eva Toulouze’i artikli teema.
Siim Mõttus käsitleb aga ajaliselt väga kauget aega - Hetiidi riigi troonipärilusteemat artiklis „Kuningas Hattušili I testament“
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil
https://folklore.ee/tagused/nr80/

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas on kaante vahele jõudnud ajakirja Mäetagused 80. number, mille avaartiklis „Maailma esimesed inimesed – Valgevene ja Eesti etioloogiad“ osutavad Valgevene folklorist Alena Boganeva ja tema Eesti kolleeg Mare Kõiva sarnasustele Eesti ja Valgevene esimestest inimestest kõnelevate legendide motiivides, tutvustades etioloogiaid küüntest naha, inimeste korduva loomise, naise loomist jm motiive Eesti ja Valgevene pärimuse näitel. Autorid jõuavad järeldusele, et laiemalt Euroopa traditsioonis tuttavad motiivid on levinud sisuliselt kogu Eestis ning isegi üksikute motiivide vaatlusel on nähtavad laialt levinud universaalsed tüübid.
Bianka Makoid ja kasvatusfilosoof Airi Liimets on artiklis „Käsitused kasvatusest eesti vanasõnades ja kasvatusteaduses“ seadnud endale eesmärgiks välja selgitada, kuivõrd haakuvad eesti vanasõnades peituvad käsitused kasvatusest vastava kasvatusteadusliku mõttega Eestis.
Merili Metsvahilt on lugemiseks artikkel “Eesti- ja Liivimaa libahundipärimus rahvapärase ontoloogia muutumise peegeldajana“.
Aivar Jürgenson käsitleb baltisaksa maadeuurijate panust etnilisse argumentatsiooni artiklis „Väike-Abhaasia suured piiriküsimused“. Ajalooliselt ja etniliselt spetsiifilise Abhaasia regiooni eripärad põhjustavad tänasel päeval Abhaasia piirivaidlusi Venemaaga. Teemal on aga ka baltisaksa mõõde – 19. sajandi saksa, aga eelkõige baltisaksa uurijate tekste saab kasutada ja ka kasutatakse probleemidele lahenduste otsimisel. Artiklis antakse ülevaade 18. sajandi teise poole ja 19. sajandi alguse (balti-)saksa uurimisreisidest Kaukaasiasse, keskendudes eriti neile, mis puudutasid Loode-Kaukaasiat.
Siim Sorokin uurib, kuidas suhestuvad inimesed seriaalimaailmaga artiklis „Karakteritega suhestumine, netimisogüünia ja representatsioonide materiaalsus. Mõttearendusi teleseriaali “Halvale teele” retseptsiooni ainetel“.
„Uni ja unenäod udmurdi kultuuris“ on Nikolai Anisimovi ja Eva Toulouze’i artikli teema.
Siim Mõttus käsitleb aga ajaliselt väga kauget aega - Hetiidi riigi troonipärilusteemat artiklis „Kuningas Hattušili I testament“
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil
https://folklore.ee/tagused/nr80/

14/05/2021

Folklore No 82: Health & Pandemic is published, guest editor is R**t Hiiemäe.
Read the articles: http://www.folklore.ee/folklore/vol82/
Table of contents:
R**t Hiiemäe. Introduction into Health-Related Folklore and Its Research: From First-Hand Experiences to Second-Hand Narrating Models
R**t Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Piret Voolaid. Vernacular Reactions to COVID-19 in Estonia: Crisis Folklore and Coping
Angelina Ilieva. The General, His Fandom, and a Participatory Pandemic
Nikolai Anisimov, Galina Glukhova. COVID-19 and the Traditional Culture of the Udmurts
Thomas J. Ndaluka, Magolanga Shagembe, Jonas Kinanda, Vendelin Simon. Faith in the Times of COVID-19: Integrating Religion in the Fight against COVID-19 in Tanzania
Theo Meder. Online Coping with the First Wave: Covid Humor and Rumor on Dutch Social Media (March – July 2020)
Maris Kuperjanov. Early Days of the Novel Coronavirus: Public Response in Social Media during the First Month of the Outbreak
R**t Hiiemäe, Terhi Utriainen. From “Unbelievable Stupidity” to “Secret Clues for Staying Healthy”: CAM Landscape and Boundary-Work in Estonian and Finnish Mainstream Media in April 2020
Marko Uibu. “Doctors Just Don’t Care about People!” How Medical Specialists Are Depicted in a Vaccine-Critical Estonian Facebook Group

Folklore No 82: Health & Pandemic is published, guest editor is R**t Hiiemäe.
Read the articles: http://www.folklore.ee/folklore/vol82/
Table of contents:
R**t Hiiemäe. Introduction into Health-Related Folklore and Its Research: From First-Hand Experiences to Second-Hand Narrating Models
R**t Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Piret Voolaid. Vernacular Reactions to COVID-19 in Estonia: Crisis Folklore and Coping
Angelina Ilieva. The General, His Fandom, and a Participatory Pandemic
Nikolai Anisimov, Galina Glukhova. COVID-19 and the Traditional Culture of the Udmurts
Thomas J. Ndaluka, Magolanga Shagembe, Jonas Kinanda, Vendelin Simon. Faith in the Times of COVID-19: Integrating Religion in the Fight against COVID-19 in Tanzania
Theo Meder. Online Coping with the First Wave: Covid Humor and Rumor on Dutch Social Media (March – July 2020)
Maris Kuperjanov. Early Days of the Novel Coronavirus: Public Response in Social Media during the First Month of the Outbreak
R**t Hiiemäe, Terhi Utriainen. From “Unbelievable Stupidity” to “Secret Clues for Staying Healthy”: CAM Landscape and Boundary-Work in Estonian and Finnish Mainstream Media in April 2020
Marko Uibu. “Doctors Just Don’t Care about People!” How Medical Specialists Are Depicted in a Vaccine-Critical Estonian Facebook Group

NR 79. S I S U 06/05/2021

NR 79. S I S U

Lugemiseks on avatud ajakirja Mäetagused 79. number. Piiranguteaja erinumber on pühendatud COVID-19 folkloorile. Autorid jätkavad erinevate Euroopa riikide näitel koroonaaja problemaatika, toimetuleku mehhanismide, kultuurilise ja sotsiaalse suhtlemise mudelite ja folkloori käsitlemist. Vaatluse all on kultuurispetsiifiline huumor ja meemid, suhted looduse ja kliimakriisiga, spordikultuur ja arhailiste kaitseriituste taaselustamine.
Sisukord
Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki: Poola intertekstuaalsed meemid COVID pandeemia kohta
Tatsiana Valodzina, Tatsiana Marmysh: COVID-19 tingitud folkloristlikud reaktsioonid Valgevenes
Anastasiya Fiadotava, Piret Voolaid: Fännikultuuri loomine koroonakriisis Eesti ja Valgevene jalgpallijuhtumite näitel
Anastasiya Fiadotava: Internetifolkloor globaalse pandeemia ajal: COVID-19 Valgevene veebihuumoris
Kadi Lubi, Eliisa Metsoja, Kaie Eha, Silja Mets-Oja, Lilian Ruuben: “Surm on ainus, mis hirmutab”: viirusnakkushaiguste ja nendega seotud vaktsineerimise tähenduse loomine gripi ja koroonaviiruse näitel
Triinu Ojamaa: Koroona-aasta Triinu Merese blogis “Maha äng”
Eda Kalmre: Loodus tuleb tagasi: delfiinid ja saurused. Libauudistest, photoshop-muistenditest ja meemidest koroonakarantiini ajal
Tiiu Jaago, Mare Kõiva: Üks jälg Eesti folkloristikas. Elmar Daniel Päss
Ajakiri on avatud veebiaadressil http://folklore.ee/tagused/nr79/.
Ajakirja ilmumist toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)

NR 79. S I S U

Location

Category

Telephone

Address


Vanemuise 42
Tartu
51003
Other Education in Tartu (show all)
Stuudio MIX Stuudio MIX
Ujula 1A
Tartu

Мастер-классы и занятия для детей и взрослых

Huvikool HuviTERA Huvikool HuviTERA
Tähe 4
Tartu, 51010

Huvikool HuviTERA pakub huviringe lastele alates lasteaiast kuni põhikooli lõpuni. Lisaks erinevaid kursusi täiskasvanutele.

Tutrices OÜ/ lastehoid Tutrices OÜ/ lastehoid
Tartu, 50304

Lastehoid Killu on armas kodune lastehoid kuni viiele 1,5 - 3 aastasele lapsele.

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Kompanii 3/5
Tartu, 51004

Nüüd on raamatukogu Facebookis! Leia Facebookist ka raamatukogu noortenurk; muusikaosakond ja seemneraamatukogu.

Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF Tähe Foto - ja Filmiring TÄFF
Ravila 14c
Tartu

Tähe Foto - ja Filmiring

Eesti Olümpiaakadeemia Eesti Olümpiaakadeemia
Jakobi 5
Tartu, 51014

EOA peab oma missiooniks olümpialiikumise edendamist Eestis, tehes seda peamiselt olümpismi ideede levitamise ja erinevate olümpiaharidusprojektide teostamise kaudu.

OÜ Tartu Koolitus OÜ Tartu Koolitus
Ülikooli 1
Tartu, 51003

KVARK teadusteater KVARK teadusteater
Tartu

Teadusteatri meeskond pakub lõbusaid ja õpetlike etendusi ning töötubasid! Kutsu meid endale külla ning me garanteerime, et igavust te tundma ei saa ning loovat tegutsemist leidub igas vanuses huvilistele.

Tartu Kristlik Noortekodu Tartu Kristlik Noortekodu
Era 2
Tartu, 51010

Asenduskodu Era 2, Tartu +3725279280 +3727420865

Hingame Tartus Hingame Tartus
Gildi 12
Tartu

Tartu Hingamistoa info, sündmused, teraapiad.

Cultural Evolution Seminar -Moved to Groups- Cultural Evolution Seminar -Moved to Groups-
Tartu

An informal seminar aimed to gather those interested in "precise" approaches to humanities: cultural evolution, DH, cognitive science, etc.

Õppemängud Õppemängud
Tartu, 51005

Meisterdan ja koostan arendavaid ning lõbusaid õppemänge eelkooliealistele lastele.