EELK Usuteaduse Instituut

EELK Usuteaduse Instituut

Comments

Acts 20:28-38 Psalms 68:29-30, 33-36 John 17:11-19
Kutsun instituudi tudengeid osalema arvamuslugude konkursil, mis toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi vahendusel igal sügisel. Tänavused teemad on: 1.Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt 2.Kuidas Euroopa Liit on minu peret aidanud 3.Vahel mõtlen inimeste aususe üle 4.Milline eestlasest raamatutegelane on mind kõige enam paelunud? 5.Kas minu laps võiks veel osata midagi istutada või külvata? Tähtaeg on 16.oktoober, ent palun vaadata ka konkursitingimusi www.erkf.ee alt Tiina Tammani nime juurest. Huvitavamatele kirjutajatele on rahalised preemiad. Kui soovite vaadata paari eelmise aasta kirjutajate töid, siis need on nähtaval aadressil www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com Head uue aasta algust soovides Tiina Tamman
Sisseastumisperiood kestab 13. augustini!

Haridus inimeselt inimesele!

Operating as usual

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond kutsub

Meistrikursusele "Peeter Südale orelit otsimas“ 8. jaanuaril 2021. a. kell 11.00 - 16.00 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1088-meistrikursus-peeter-sudale-orelit-otsimas-2.html

EELK Usuteaduse Instituudi jõulupalvus

Täna oleks pidanud olema instituudi jõulujumalateenistus ja jõulupidu, mida sel aastal kahjuks korraldada ei saa. Olgem siis vähemalt virtuaalses osaduses. Olge terved ja hoitud!

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - EELK Usuteaduse Instituut koroonaviiruse leviku olukorras

EELK Usuteaduse Instituut koroonaviiruse leviku olukorras.
https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1080-ui-koroonaviiruse-leviku-olukorras.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Eesti Kirikute Nõukogu

Eesti Kirikute Nõukogu otsustas korralisel töökoosolekul anda 2020. aasta oikumeenilise aastapreemia vaimulikule ja teoloogile Arne Hiobile.

„Arne Hiobi tegevus vaimuliku, õppejõu, püha maa ja paljude teiste Piibliga väga seotud maade ja paikade giidina ning paljude raamatute autorina ületab laialt ühe konfessiooni piiri. Asetan siia vaid seitsme raamatu pealkirjad, väljalaskmise aastad ja kirjastajate nimed, millele tuleb kindlasti lisada katoliiklasest autori Fanny de Siversi eestikeelsete kirjutiste neli mahukat köidet, mille pani kokku ja seadis trükivalmis Arne Hiob.

Oikumeenilisemat laadi teosed: "Püha maa, juudid ja Jeesus"; "Vene religioonifilosoofia lühiülevaade"; "Rooma, apostlite pärand ja Maarjama"; "Piibel usu ja teaduse vahel. Universaalne kultuuriraamat tänapäeval"; "Jeesus usu ja teaduse vahel. Unikaalne juut uurijate peeglis"; "Martin Luther ja protestantlik reformatsioon. Kolm sissevaadet luterlusse üldiselt ja isiklikult"; "Paulus. Rahvaste apostel ja meie tänapäeval“.

Viimastel aastatel on Arne Hiob olnud vaimulikuks giidiks väga paljudele gruppidele nii Iisraeli, Kreekasse, Rooma, Saksamaale, M.Lutheri ja J.S.Bachi radadele ja mujale – väga tihedalt Piibliga seotud kohtadesse.“ (Jaan Tammsalu)

Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia antakse üle 16. detsembril. Kontsert-palvuse asukoht on selgumisel.

Eelmisel aastal andis Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia teleajakirjanik Anne Raistele.

Foto: Meeli Küttim

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Instituut on ajutiselt suletud

Tere!

Anname teada, et Instituudi maja on ajutiselt suletud.

https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1080-ui-on-ajutiselt-suletud.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Eesti Piibliselts

EESTI PIIBLISELTSI XXVII PIIBLIPÄEV

Piibliseltsi 27. piiblipäev toimus 31. oktoobril Usuteaduse Instituudis.

Päeva juhatas sisse ja avapalvuse pidas Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe. Seejärel andis piiblipäevalistele edasi tervituse Randar Tasmuth Usuteaduse Instituudist ja veebi vahendusel Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik.

Esimese ettekande pidas teemal „Piibliaastal piiblitõlkimisest, trükkimisest ja levitamisest“ Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson. „Kirikud, piibliseltsid ja paljud teised organisatsioonid on kuulutanud käesoleva aasta Piibli aastaks, et tähistada ühiselt 1600 aasta möödumist Püha Hieronymuse surmast (aastal 420), kes tõlkis originaalkeeltest ladina keelde täispiibli Vulgata. See tõlge kujunes sajanditeks läänekiriku Pühakirja standardiks ning lääne kristliku kultuuri ülesehitajaks,“ kinnitas J. Bärenson. „Pühade kirjade tõlkimine algas mitmete rahvaste emakeelde juba kristluse esimestel sajanditel, vajadus seda lugeda emakeeles oli selge juba enne nn reformatsiooniajastut. Uus laine Piibli tõlkimisel rahvuskeeltesse algas Euroopas 15.–16. sajandil, kuid J. Gutenbergi trükipressi mõjul tekkinud trükirevolutsioon andis Piibli levikule enneolematud võimalused.“

Jaan Bärenson rõhutas piibliseltside olulist rolli Piibli tõlkimisel, trükkimisel ja levitamisel. Esimene piibliselts alustas tööd juba 16. sajandil Saksamaal Urachis, kus Primoz Trubar asutas Piibli Instituudi. Halles asutati parun Karl Hildebrand Cansteini poolt Cansteini Piibliselts (Cansteinische Bibelanstalt) 1710. aastal, Londonis 1804 Briti ja Välismaa Piibliselts – eesmärgiga tõlkida ja levitada Piiblit üle kogu maailma. Täna jätkavad seda tööd ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi. „Piibliaastal tasub meeles pidada, et meie esivanemad on meile pärandanud emakeelse Pühakirja. Meie kohus on seda hoida, kasutada ja anda edasi uuele põlvkonnale. Ja mitte ainult ajaloolist teksti, vaid kaasaegses keeles Pühakirja! W. Goethe on öelnud: „See, mida sa pärid oma isadelt, tuleb sul välja teenida, et seda omada.““

Järgnes Narva Kolledži õppejõu Szilárd Tibor Tóthi ettekanne „Wastne Testament kui tartu kirjakeele alustala: mõningaid detaile Eesti piiblitõlke ajaloost (1686–1905)“, millest selgus, et tartu keele tuumaks oli 1686. aastal ilmunud Wastne Testament. Tartu keel oli Lõuna-Eesti aladel kasutusel alates 17. sajandist peamiselt kirikliku kirjakeelena ja hakkas hääbuma 19. sajandil. Viimane raamat tartu keeles ilmus 1913. aastal.

Pärast lõunapausi kogunesid piiblipäevast osavõtjad palvusele Püha Vaimu kirikusse. Piiblipäevale mõeldes ütles Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piir: „SOLA SCRIPTURA on üks reformatsiooni nõndanimetatud „loosungeid“. Piibliseltsi konverentsi palvusel on sobiv meelde tuletada Piiblit kui Pühakirja ja Piiblit kui raamatut, millel on väge ja jõudu. See, kuidas me kasutame Pühakirja, kuidas me kasutame Jumala Sõna, see, kuidas me kasutame Piibliraamatut, kas uskmatute või usklikena, harimatute või haritutena, annab tunnistust sellest, kes me tegelikult oleme.“

Päeva teise poole juhatas sisse Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorandi Alice Vijardi ettekanne „Ülemlaulu kontsentriline struktuur“, milles ta võrdles Ülemlaulu tekste islamieelse araabia luule tekstidega. Järgnevas ettekandes „Jumalast, inimesest ja maailmast Johannese kirjades“ rõhutas prof Randar Tasmuth, et Jumala käsitluse osas piisab meeldetuletusest, et tähtsaim on Jumala tunnistamine kõige Loojana ning johanneslikus kirjanduses rõhutatult Jeesus Kristuse Isana. „Selles Jumala poolt loodud maailmas on palju inimeste eluks vajalikku hüüt, mida inimene peab jagama kaasinimesega. Inimene on selles loodud maailmas otsekui konstanteeritud olekus ehk maailma vastutav elanik, kellel on kohustused. Johannese esimese kirja teoloogiline mõttearendus toetub Johannese evangeeliumile ja isegi eeldab lugejailt evangeeliumi kristoloogia ning kosmose käsitluse tundmist, kuna seal on ka tõe ja tõelisuse taipamise võtmed. Seesugune maailm kaob, ent Jumala lastel on kindlus ja selgus. Jumala Pojas Jeesus Kristuses olles on nad ka Tõelises ehk tões ja seetõttu osalised Jumala poolt antud igavesest elust.“

Piiblipäeva viimase osana vaadati lühifilmi „Eesti Piibliselts aastal 2019“.

Fotod: Szilárd Tóth

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Konverents "Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel"

22. oktoobril 2020 Usuteaduse Instituudis toimunud konverentsi "Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel" ettekandeid saab järele vaadata. Lingid ettekannetele leiad siit:
https://ui.eelk.ee/usuteaduskond/konverentsid/1068-ut-konverents-sugis-2020-2.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Koolituspäev EELK Usuteaduse Instituudis 5.11.2020 Tunnipalvused - isiklik ja koguduse palve II

Koolituspäev EELK Usuteaduse Instituudis 5.11.2020
"Tunnipalvused - isiklik ja koguduse palve II"

Koolituspäeva sihtgrupiks on eeskätt vaimulikud ja koguduse ilmiktöötegijad, aga ka kõik liturgiast ja palvest huvitatud inimesed. Koolituspäev on jätkuks 2019. aastal toimunud sissejuhatavale õppepäevale tunnipalvuste teemal. Siiski pole eelmisel koolitusel osalemine nõuetavaks eelduseks antud õppepäevale.

Koolituse eesmärgiks on 1) anda ülevaade tunnipalvuste kujust erinevate ajalooliste näidete varal ja 2) palvuste üksikosadest, eriti psalmidest.
Koolitus sisaldab praktilist õpetust palvuste kasutamiseks nii täielikumal kui lihtsamal kujul.
Koolitaja on Tauno Teder, EELK vaimulik ja uurija liturgika alal.

https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1073-teade119-2.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus "Vanavanemluse ehituskivid"

EELK Usuteaduse Instituut ja EELK Perekeskus kutsuvad huvilisi 7. novembril 2020 kl 10.00-16.00 peretööalasele täiendusõppe kursusele "Vanavanemluse ehituskivid".

https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1056-teade135-2.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus „Konflikt ja lepitus“ 27.11.2020

https://ui.eelk.ee/taiendusope/koolituskursused/1076-taienduskoolitus-41.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Photos from EELK Usuteaduse Instituut's post

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Prof Randar Tasmuthile pühendatud raamatu „Verbum Domini manet in aeternum” esitlus

Juba homme! Kõik on oodatud osa saama.
https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1074-teade119-3.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus „Pühakirja mõistmine ja usutunnistuste tähendus kirikus“

Aeg registreeruda!
https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1059-teade135-5.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Konverents "Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel"

Konverents "EVANGEELIUM JA ISIKU KUJUNEMINE.
Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel"

toimub EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 22. oktoobril 2020 algusega kell 11.00.

Konverentsil mõtleme koos kuidas me töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena ühiste eesmärkide nimel ja otsime vastuseid küsimustele:
• Kuidas mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid
• Arutleda ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle
• Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks
Lisainfo:
https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1069-ut-konverents-kevad-2020-4.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Koolitus "Hingehoidlik töö erinevate sihtgruppidega"

EELK Usuteaduse Instituut kutsub vaimulikke, hingehoidjaid ja teisi aitavas ametis töötavaid inimesi täiendusõppe kursusele

"Hingehoidlik töö erinevate sihtgruppidega".

Kursuse eesmärk on hingehoiu alaste teadmiste ja oskuste süvendamine lähtuvalt sihtgrupi eripärast ja vajadustest.

Kursuse viib läbi vaimulik ja hingehoidja Naatan Haamer, kaasates valdkonna spetsialiste.

Kursus koosneb neljast osast:

8.10.2020 Sõltuvusprobleemidega inimeste hingehoid (külalisena psühhiaater Andres Sild)

29.10.2020 Isiksuse- ja psüühikahäiretega inimeste hingehoid (külalisena Tiiu Meres, TLÜ)

20.11.20 Eakate hingehoid (külalisena Jelena Leibur, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla juhataja)

18.12.20 Surijate kõrval olemise kunst (külalisena Katri Aaslav-Tepandi, PERH hingehoidja, vanemkaplan)

Loe lisa:
https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1067-koolitus-hingehoidlik-too-erinevate-sihtgruppidega-2.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Koolitus "Leinava pere hingehoidlik toetamine"

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele

"Leinava pere hingehoidlik toetamine"

Kursuse viib läbi vaimulik, hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer.

Koolitus keskendub leina teemadele uurides leinaperioodi ja leinajate toetamist peresüsteemi erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt. Lein on elu mitmekesiste kaotuste loomulik tagajärg, millele ei ole alati lihtne leida toimetulekuks vajalikku toetust. Abistamise võimaluste mõistmine algab leinaja olukorra mõistmisest. Kursus aitab mõtestada lahti leinaprotsessi ja selles viibiva inimese maailma. Õpime tundma toetamise peamisi põhimõtteid ja arusaamu. Koolitusel on lisaks teoreetiliste teadmiste ja praktiku kogemuste jagamisele olulisel kohal ka iga osaleja enesereflektsioon. Selline teema uurimine aitab leinakogemuse mõistmisel jõuda sügavama arusaamani läbi isikliku kogemuse mõtestamise. Leina, kui kaotusi raviva ja inimelu sügavusi puudutava protsessi uurimine võiks olla iga abistaja jaoks tähtis.

Kursus koosneb neljast osast:
09.10.2020 Leinaprotsess ja toetus leinas olevale perele I
30.10.2020 Leinaprotsess ja toetus leinas olevale perele II
19.11.2020 Leinav laps ja lapse toetamine
17.12.2020 Leinagruppide läbiviimise põhimõtted

Koolitus toimub EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn. Algus kell 13.15 ja lõpp kell 19.00.

Registreeruda palume hiljemalt 5. oktoobriks 2020.

Lisa infot leiad:

https://ui.eelk.ee/taiendusope/koolituskursused/1064-koolitus-leinava-pere-hingehoidlik-toetamine-2.html"

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus "Vanemluse ehituskivid"

EELK Usuteaduse Instituut ja EELK Perekeskus kutsuvad 19. septembril 2020 kl 10.00-16.30 peretööalasele täiendusõppe kursusele "Vanemluse ehituskivid". Registreeruda saab veel täna!!

Koolitusele on oodatud lapsevanemad, hingehoidjad, vaimulikud, perenõustajad ja teised perevaldkonna temaatikast huvitatud.

Lisainfo:

https://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1054-teade67-2.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Täiendusõppe kursus "Vanemluse ehituskivid"

EELK Usuteaduse Instituut ja EELK Perekeskus kutsuvad 19. septembril 2020 kl 10.00-16.30 peretööalasele täiendusõppe kursusele "Vanemluse ehituskivid".
http://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1054-teade67-2.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Prof Jaan Lahe ja prof Randar Tasmuthi raamatute esitlus

EELK Usuteaduse Instituudis toimub 9. septembril 2020 kell 15

Prof Jaan Lahe raamatu "Sõnum teisest maailmast: Mis on kristluse põhisõnum?"

ja
prof Randar Tasmuthi raamatu
"Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia: Kristliku usulise mõtte ja praktika sünd" esitlus.

http://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1062-teated3-22.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - EELK Usuteaduse Instituudi 2020/2021. õa avajumalateenistus-aktus

EELK Usuteaduse Instituudi 2020/2021. õa avajumalateenistus toimub 9. septembril 2020 algusega kell 12 Tallinna Toomkirikus ja sellele järgneb õppeaasta avaaktus Instituudi õppehoones, Pühavaimu 6, Tallinn.
http://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1061-teated3-21.html
Teenistus on pühendatud EELK esimese piiskopi Jakob Kuke 150. sünniaastapäevale.
https://eelk.ee/et/uudised/eelk-esimene-piiskop-jakob-kukk-150/

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Tartus Pastoraadis alustab 21. septembril Pastoraadi piiblikool.

📣Tule ja saa osa Pastoraadi piiblikoolist!

Piiblikool algab Pastoraadis (Tartu, Riia 22a) juba 21. septembril algusega kell 18.00 ning sealt alates edasi igal esmaspäeval.

❗️Registreerumine kestab 15. septembrini❗️

Rohkem infot lektorite, maksepakettide ja palju muu kohta leiad tartupastoraat.ee/piiblikool.

kjt.ee

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Pühakirja mõistmine ja usutunnistuste tähendus kirikus“ 21. oktoobril 2020 | K&T

Aeg hakata tegema sügisesi koolitusplaane.

kjt.ee Kursuse viib läbi EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder.

EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminar kutsub õppima:

* Preestrikoolitusele (õppeaeg 1 a) - neile, kes soovivad teenida preestrina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus,

* Diakonikoolitus (õppeaeg orienteeruvalt 0,5 a) - neile, kes soovivad teenida diakonina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Vaata lisaks:
http://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1049-ps-sisseastumine-2020.html

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima kirikumuusikat!

EELK Usuteaduse Instituudi vastuvõtt kirikumuusika õppesse 2020
- D- kursusele (õppeaeg 2 aastat)
- C- kursusele (õppeaeg 2 aastat, eeldus D- kursuse läbimine)
- eelkursusele (eelõpe D- kursusele, õppeaeg 1 aasta)

Dokumentide vastuvõtt 17.- 24. augustini 2020. a. aadressil: EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn.

Sisseastumiseksamid D- ja C- kursusele 25. augustil 2020. a. kell 11.00.

Info e-maili aadressil [email protected], tel 6117408
UI kodulehel: http://ui.eelk.ee/

http://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1043-vastuvotud-kmo-sugis-2020.html

Usuteadus, hingehoid või kristlik kultuurilugu pakub huvi?

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima usuteaduse rakenduskõrgharidusõppesse (luterlik teoloogia/hingehoid/ õigeusu teoloogia), usuteaduse magistriõppesse (süvendatult usuteadus/diakoonia ja hingehoid), kristliku kultuuriloo magistriõppesse.
Sisseastumisdokumente võetakse vastu 4. - 24. augustini 2020! Vaata lähemalt meie kodulehelt: http://ui.eelk.ee/yldinfo/teated/1039-vastuvotud-sugis-2020.html

EELK Usuteaduse Instituut's cover photo

ui.eelk.ee

EELK Usuteaduse Instituut - Sisseastujale

Tänasest algas sisseastumisdokumentide vastuvõtt usuteaduskonda. http://ui.eelk.ee/sisseastujale.html

ui.eelk.ee Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

EELK Usuteaduse Instituudi jõulupalvus
UI jõulud 2017 ''Aisakell''
UI rebaste õnnistamine

Location

Category

Telephone

Website

ui.eelk.ee

Address


Pühavaimu 6
Tallinn
10123
Other Tallinn schools & colleges (show all)
Vivere kool Vivere kool
Auna 6
Tallinn, 10317

Vivere kool - это частная школа с русским языком обучения для детей с особыми потребностями и без них.

AVA Keeled AVA Keeled
Pelguranna 33
Tallinn, 10315

Õpetame portugali, hispaania, itaalia ja inglise keelt algtasemest kuni kõrgtasemeni.

Perekasvatuse Instituut Perekasvatuse Instituut
Tallinn, 10150

Koolitused lapsehoidjatele, õpetajatele ja lapsevanematele. Kasvatus- ja suhtenōustamine. Pedagoogilised uuringud ja kirjastamine.

Hospitality Eesti Hospitality Eesti
Tallinn

Hospitality Eesti/in Estonia on nimena uus, kuid sisuna ja tegijate-osalejatena juba üsna teenekas nägu selles raamatus ehk Eesti hospitality-sotsiaalmeedias.

Anu Purre kunstistuudio Anu Purre kunstistuudio
Suur-Karja 13
Tallinn

Õpime kalligraafiat, kunstitehnikaid ja kompositsiooni

Laste õue Loovuskeskus Laste õue Loovuskeskus
Huulheina Tee 50, Muuga
Tallinn, 74117

Laste õue Loovuskeskus on omanäoline lasteaed, kus laps omandab eluks vajalikud oskused ja teadmised ning koolivalmiduse, läbi mängu vabas looduses.

BarProf.ee - kõik baarindusest BarProf.ee - kõik baarindusest
Tina 18, BarProf
Tallinn, 10126

BarProf.ee tegeleb baari koolituste, baarikaupade müügi ja baarierialal olulise info vahendamisega. Parimad palad meie tegemistest leiad: www.barprof.ee

Huvikool Tee Tulevikku Huvikool Tee Tulevikku
Tallinn, 10143

Школа по интересам «Huvikool Tee Tulevikku» - это центр творчества и развития для дошкольников, школьников.

Eesti Mälumänguliit Eesti Mälumänguliit
Tallinn, 10917

MTÜ Eesti Mälumänguliit on Eesti üleriigilise mälumängunduse katusorganisatsioon.

Gustav Adolfi Gümnaasium Gustav Adolfi Gümnaasium
Suur-Kloostri 16
Tallinn, 10133

Gustav Adolfi Gümnaasium www.gag.ee

Käo Tugikeskus Käo Tugikeskus
Käo 53
Tallinn, 11317

Meie tunnuslause- võrdväärselt inimeste seas!

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C