Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing.

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing. Ühenduse eesmärgiks on osaleda riigi hariduselu korraldamisel ja haridusalaste dokumentide ettevalmistamisel,.tõsta oma liikmete ja teiste haridustöötajate professionaalseid oskusi, korraldada koolitust ja kindlustada koolieelses lasteasutuses lasteasutuse juhi õiguslike ja majanduslike huvide esindamise ja kaitsmise.

blogi.fin.ee

Lasteaia kohatasud kohalikes omavalitsustes

blogi.fin.ee Lasteaia kohatasud kohalikes omavalitsustes Avaldatud: 26. juuni 2019 | Kommenteeri Mari Kalma, rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist Ühiskonnas on päevakorral lasteaedade kohatasude suurused omavalitsustes. On kuulda olnud kriitikat, et omavalitsuse...

Täna lõppes MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse suveseminar. Ligi 100 lasteaiajuhti kuulasid HTM peaekspert Tiina Petersoni ülevaadet seaduse- ja õppekavamuudatustest ning tehti plaane tulevikuks. Teisel päeval saime konfliktide lahendamiseks häid mõtteid- võtteid.
Vahvat suve kõigile!

opleht.ee

Lasteaednikud panid aluse Käisi õpikogukonnale

http://opleht.ee/2019/05/lasteaednikud-panid-aluse-kaisi-opikogukonnale/

opleht.ee Lasteaednikud panid aluse Käisi õpikogukonnale 17. mai 2019 Tiina Vapper toimetaja - Kommenteeri artiklit Johannes Käisi eestvedamisel korraldati Tartus aastatel 1938–1940 Eesti õpetajate liidu kolmeaastased õpetajate täienduskursused, millest võttis osa ligi 700 pedagoogi. Võru õpetajate...

err.ee

Agu Leinfeld: hariduse tulevik kasvanud keerukusega maailmas

err.ee Usun, et lähitulevikus saame lammutada inimeste loodud kunstlikud piirid erinevate õppeainete vahel ning saada senisest rohkem mõtestatud ja seostatud õpet, leiab oma kommentaaris Agu Leinfeld.

err.ee

Töörühm toetab hariduskohustust alates viiendast eluaastast

Alushariduse seaduse eelnõu hetkeseis https://www.err.ee/928409/tooruhm-toetab-hariduskohustust-alates-viiendast-eluaastast

err.ee Alushariduse seaduse eelnõu välja töötavas töörühmas on enim toetust leidnud ettepanek, et alushariduses osalemine oleks kohustuslik viie- kuni seitsmeaastastele, kuid lasteias käia võiks nii osalise kui täisajaga ning võimaldataks ka koduõpet.

[04/11/19]   Täna kogunevad Pärnus lasteaednikud, et algatada Käisi metoodika õpikogukonna loomine - eestvedajateks Johannes Käisi Selts ja Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus ning lasteaiad kus tuntakse huvi koduloolise üldõpetusliku õpiviisi vastu või juba toimetatakse selles vaimus.

virumaateataja.postimees.ee

Perearstid annavad nõu: kas laps on nakkusohtlik või valmis lasteaeda minema?

virumaateataja.postimees.ee Igal sügisel algab ülemiste hingamisteede viirusnakkuste periood ja perearstikeskustesse pöördub üha enam lastevanemaid küsimusega, millal on laps valmis pärast viiruse läbipõdemist lasteaeda minema. Nii sündis perearstidel juhend, mis lastevanemaid otsustamisel aitaks.

Haridus- ja Teadusministeerium

Kas tead, mis ootab ees uuel õppeaastal? Mis muutub, mida uut on tulekul ning mille ära jätmist kaalume? 🤨

➡️Algab Balti teaduskoostöö programm
➡️Algab uue alushariduse seaduse väljatöötamine
➡️Avatakse uue eesti keele e-õppe kursuse Keeletee järgmised peatükid
➡️Gümnaasiumi lõpetamiseks kavandatakse ka valikeksamit
➡️Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud Eesti Haridus- ja teadusstrateegia aastateks 2020–2035 koostamise
➡️Karjääriteenused liiguvad töötukassa Karjäärikeskusesse
➡️Kolm uut riigigümnaasiumi alustavad õppetööd
➡️Kooliaasta alguses saavad koolid tagasisidet kevadisest rahuloluküsitlusest
➡️Kutseõpe viiakse kooskõlla riigi ja piirkonna vajadustega
➡️Alustame ettevalmistusi põhikooli lõpueksamitest loobumiseks
➡️Ministeerium ja noored soovivad valimisea langetamise järel igasse omavalitsusse noorte osaluskogu
➡️Noorsootöötaja kutse väärtustamisel tuleb appi virtuaalreaalsus
➡️Noorte osalusvõimalused laienevad
➡️Noorteühingud saavad toetust pikemaks perioodiks
OSKA abil õpitakse ja õpetatakse õigeid asju
➡️Plaanis on luua võimalus rahvusvahelise inglise keele eksami tasuta sooritamiseks gümnaasiumi lõpus
➡️Rahvusvahelise hariduse võimalused Eestis laienevad
➡️Riigi lisatoetusega pakutakse huviharidust ja -tegevusi pea 92 tuhandele noorele
➡️Riigikeele sajandi tähistamiseks kuulutatakse välja eesti keele aasta
➡️Riik toetab IKT alast teadustööd täiendavalt kolme miljoni euroga aastas
➡️Riik toetab omavalitsusi koolivõrgu korrastamisel üle 100 miljoni euroga
➡️Riik väärtustab õpetajaametit palgatõusu ja hariduspreemiatega
➡️Rohkem kui 150 kooli õpilased saavad kasutada uuenduslikke laboreid
➡️Teaduse baasfinantseerimise kasvab
➡️Teadusmahuka majanduse arendamiseks käivitatakse kaks uut programmi, senised toetusmeetmed jätkuvad
➡️Toimuvad tasuta koolitused täiskasvanutele
➡️Tõrjutusriskis noorte kaasamiseks ja noorte tööhõivevalmiduse parandamiseks rakendatakse täiendavad tugimeetmed
➡️Tähelepanu all on keerukamate IT-oskuste õpe
➡️Uuendatav kõrgharidusseadustik jõuab Riigikokku
➡️Valminud on Eesti Kunstiakadeemia uus õppehoone, kokku ehitatakse või renoveeritakse riigi toel seitse teadus- ja õppehoonet
➡️Valmivad tasuta digitaalsed õppematerjalid
➡️Õppelaenu tingimusi plaanitakse muuta soodsamaks
➡️Üldhariduskoolide internetiühendus muutub paremaks ja kiiremaks

Loe lähemalt täismahus siit eesti keeles http://bit.ly/2BSZ6li ja vene keeles http://bit.ly/2wsXAjQ

drive.google.com

MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide SUVESEMINAR toimub 5.docx

MTÜ EAHJÜ suveseminar toimub 5. juunil Tallinnas. Vaata infot ja tule ka! https://drive.google.com/file/d/1zDh6VxaOpHTonP81nLbhOQQ4aIpL5_Vk/view

drive.google.com

3cchild.wordpress.com

Project

EAHJÜ rahvusvahelise koostööprojekti
Kvaliteet - rõõmus, julge ja loov laps?
„Quality- 3C Child" kohta saab infot kodulehelt:
https://3cchild.wordpress.com/home/

3cchild.wordpress.com Projekti lühitutvustus Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus algatas 2016 aastal ERASMUS + K2 strateegilise haridusasutuste koostööprojekti “Kvaliteet – julge, rõõmus ja loov laps? Qualit…

EAHJÜ laiendatud juhatuse koosolek 18.-19.01.2018 Pärnus
Teemad:
1. Arengud alushariduse valdkonnas – Tiina Peterson, HTM
2. Erasmus+ projekti „3C Child” õppekasvatusprotsessi kvaliteet – Jana Treier
3. Innovatsioon ja kvaliteet Lohkva lasteaia näitel – Tea Pendla, Anneli Mõtsmees
4. EAHJÜ visioon ja motivatsioonisüsteem – Krista Aruoja, Margot Fjuk, Reeli Simanson
5. Üldkogu koosoleku ettevalmistamine (09.02.18 Pärnus)
6. Suveseminari ettevalmistamine (07.-06.18 Tallinnas)

Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord – Riigi Teataja

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072017020 (koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulu toetus)

riigiteataja.ee Riigi Teataja

delfi.ee

Omavalitsused saavad riigilt lisaraha lasteaednike palgatõusuks ning noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/omavalitsused-saavad-riigilt-lisaraha-lasteaednike-palgatousuks-ning-noorte-huvihariduseks-ja-huvitegevuseks?id=78727950

delfi.ee Kohalikud omavalitsused saavad alates septembrist lisatoetust noorte huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks ning lasteaiaõpetajate palkade tõstmiseks, valitsus kinnitas täna vastavad täiendused omavalitsuste toetusfondi vahendite jaotamise tingimustes.

ehl.org.ee

Lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine - Eesti Haridustöötajate Liit

ehl.org.ee 18. aprillil toimus haridus- ja teadusminiter Mailis Repsi poolt kokku kutsutud lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine. Nõupidamisel olid esindatud lisaks erinevate ministeeriumite esindajatele ka linnade liidu ja maaomavalitsuste liiud juhid, alushariduse juhtide ühendus ja lasteaedni...

opleht.ee

Minister Mailis Reps: “Aitame lasteaiaõpetajate töötasu kooliõpetajate palgale järele”

opleht.ee Riik eraldab kohalikele omavalitsustele lisaraha, et 1. septembrist tõuseks lasteaiaõpetajate keskmine palk vähemalt 80%ni ja järgmise aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% kooliõpetajate palga alammäärast. Riigieelarvestrateegias lepiti kokku, et järgmise nelja aasta jooksul antakse selleks kokku 58,5 m...

johanneskais.wordpress.com

1928. aasta nn Käisi õppekavad

Loodame, et Käisi Seltsi eestvedamisel jõuab lõpuks meieni põhiteos "Õpetamise alused ja teed". Käisi õpetuses on mida uurida ja avastada . https://johanneskais.wordpress.com/elu-ja-tegevus/voru-opetajate-seminar/1928-aasta-nn-kaisi-oppekavad/

johanneskais.wordpress.com J. Käisi tegevus õppekavade koostamisel algas varem, kui see meil üldiselt teada on. 1913. aastal 28-aastase noormehena koostas ta Riia Pedagoogilise Ühingu ülesandel loodusõpetuse õppekava algkool…

Decluttering Club

#truth

European Early Childhood Education Research Association

This working paper from the National Scientific Council on the Developing Child discusses how a child’s capacity to regulate emotions develops in a complex interaction with their environment and ongoing mental, physical, and social development. It also discusses the implications of this research for policies affecting young children, their caregivers, and service providers.

Ideias Personalizadas

Ideias - Caixotes reutilizados, confeccionados com materiais reutilizaveis como;paletes e madeira de demolição

opleht.ee

Õpetajate Leht

http://opleht.ee/39009-eesti-alushariduse-juhtide-uhenduse-avalik-poordumine/

opleht.ee Eesti alushariduse juhtide ühenduse avalik pöördumine 10. nov. 2016 Eesti alushariduse juhtide ühenduse juhatus - Kommenteeri artiklit Eesti alushariduse juhtide ühenduse avalik pöördumine haridus- ja teadusministeeriumi, kasvatusteadlaste, pedagoogide ja kõigi hariduselus kaasa mõtlevate inimeste p...

archimedes.ee

Erasmus+ toetab Eesti hariduse rahvusvahelist koostööd 10 miljoni euroga - Sihtasutus Archimedes

Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse projekt "Quality - 3C Child (cheerful, courageous, creative child)" sai toetuse - 139 548 €
http://archimedes.ee/erasmus-toetas-eesti-hariduse-rahvusvahelist-koostood-10-miljoni-euroga/

archimedes.ee Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm Erasmus+ toetab sel aastal Eesti haridusvaldkonna...

Suveseminaril -

klassikaraadio.err.ee

Helikaja. Diskussioon "Milline on lasteaedade muusikaõpetuse tulevik?".

Me võime jäädagi arutama aga kui muusikaõpetajaid enam lasteaedadele ette ei valmistata, siis on see mõttetu jutt.

klassikaraadio.err.ee Diskussioon "Milline on lasteaedade muusikaõpetuse tulevik?".

Anija valla haridusfoorumil räägiti HEV-lastest : Õpetajate Leht

Õige lähenemine, väärt algatus - teemad, mis tuttavad väga paljudes kui mitte kõigis lasteaedades. Asutuse juht ei peagi olema ainuvastutaja lapsele arengukeskkonna loomises. On ju veel lisaks perele
(lapse vanematele) kohalik omavalitsus ja riik.

opleht.ee Anija valla haridusfoorumil räägiti HEV-lastest 13. mai 2016 Tiina Vapper toimetaja - Kommenteeri artiklit Eda-Mai Tammiste: „Lasteaiad vajavad töös HEV-lastega rohkem igapäevast abi ning tugispetsialiste oleks kohapeale vaja – kui mitte igasse lasteaeda, siis valla peale. Praegu peavad kiiret sekku...

ekspress.delfi.ee

Miks pole eesti lapsed 3. klassiks enam maailma tublimad?

http://ekspress.delfi.ee/kuum/miks-pole-eesti-lapsed-3-klassiks-enam-maailma-tublimad?id=67576542

ekspress.delfi.ee Eesti lapsed on esimeses klassis maailma tublimad, aga juba kolmandas klassis on nad näiteks soomlastest ja hiinlastest kaugele maha jäänud. Koolipsühholoog Eve Kikas (58) selgitab, kus me vea teeme.

ekspress.delfi.ee

Miks pole eesti lapsed 3. klassiks enam maailma tublimad?

http://ekspress.delfi.ee/kuum/miks-pole-eesti-lapsed-3-klassiks-enam-maailma-tublimad?id=67576542

ekspress.delfi.ee Eesti lapsed on esimeses klassis maailma tublimad, aga juba kolmandas klassis on nad näiteks soomlastest ja hiinlastest kaugele maha jäänud. Koolipsühholoog Eve Kikas (58) selgitab, kus me vea teeme.

www.hm.ee

Alushariduse ja lapsehoiu seaduse väljatöötamisel jõuti meelepärase kompromissini | Haridus- ja...

Meelepärane kompromiss on huvitav väljend....... elagu kõik lasteaedades töötavad praktikud!

https://www.hm.ee/et/uudised/alushariduse-ja-lapsehoiu-seaduse-valjatootamisel-jouti-meeleparase-kompromissini

www.hm.ee Läbirääkimiste käigus partneritega jõuti üksmeelele, et uus süsteem peab ühendama lasteaiad ja lapsehoiud.

www.ut.ee

1000 lasteaia– ja algkoolilast panevad enda loodud robotid proovile | Tartu Ülikool

http://www.ut.ee/et/uudised/1000-lasteaia-algkoolilast-panevad-enda-loodud-robotid-proovile

www.ut.ee Robootika paelub üha nooremaid. Sel nädalavahetusel kohtuvad 5–9–aastased noored robootikud Tallinnas ja Tartus kolmandal FIRST LEGO League Jr robootikanäitusel. Näitusele on oodata umbes 1000 last ehk 130 meeskonda üle Eesti.

www.bbc.com

Toddlers 'need early years teachers in nurseries' - BBC News

Artikkel teemal, et väikelaste arengu toetamisel on olulised õpetaja kompententsid.


http://www.bbc.com/news/education-35917037

www.bbc.com Every nursery in England should have a qualified early years teacher to help toddlers develop key skills like speech and language, the charity Save the Children says.

hm.ee

Eestimaa õpib ja tänab | Haridus- ja Teadusministeerium

Tunnustame töökaid lasteaiaõpetajaid!

https://www.hm.ee/et/gala

hm.ee Eesti haridus on üks maailma parimaid, meie noortel on head teadmised ja oskused. Tunnustame Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisele, koostööle ning uueneva õpikäsituse…

sisu.ut.ee

Eesti - Soome juhtimiskonverents 2016 TARTUS

https://sisu.ut.ee/dev/conference_early_childhood_education/avaleht

sisu.ut.ee

www.innove.ee

Haridusasutuste juhid on oodatud mentorprogrammi - Innove

Osaleda saavad ka lasteaiajuhid.

http://www.innove.ee/et/uudised/513/haridusasutuste-juhid-on-oodatud-mentorprogrammi

www.innove.ee SA Innove põhieesmärk on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning vastavate programmide- ja projektide ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihipärane ja efektiivne rakendamine.

opleht.ee

Lastesõimest emade ja õpetaja pilguga : Õpetajate Leht

Sõimerühma meeskond on lasteaia "visiitkaart". Õpetajate kompetentsus on väga oluline eriti, kui lapsevanema jaoks on see esimene kogemus haridusasutusest.

http://opleht.ee/30410-lastesoimest-emade-ja-opetaja-pilguga-3/

opleht.ee Lastesõimest emade ja õpetaja pilguga 18. Mar 2016 Tiina Vapper toimetaja - Kommenteeri artiklit Lastesõime tugev külg on õppekava, mille järgi toimuvad eakohased mängulised ja lõimitud tegevused: laulmine, võimlemine, kõnearendus, kunstitegevus, isegi matemaatika. Fotol uurivad Tallinna Päkapiku la…

[03/16/16]   Tartu Postimehe artiklid PDF vormis.

tartu.postimees.ee

Ministeerium: muudatused ei keela praegusel viisil jätkamist - Uudised - Tartu Postimees

http://tartu.postimees.ee/3618641/ministeerium-muudatused-ei-keela-praegusel-viisil-jatkamist

tartu.postimees.ee Ehkki kavandatav alushariduse ja lapsehoiu seadus lubaks kasutada lasteaias vähem pedagoogilise kõrgharidusega personali, kinnitab haridus- ja teadusministeeriumi esindaja, et töötajate valik jääb iga lasteasutuse juhi teha.

tartu.postimees.ee

Logopeed: hoidjal pole piisavat ettevalmistust - Uudised - Tartu Postimees

http://tartu.postimees.ee/3618639/logopeed-hoidjal-pole-piisavat-ettevalmistust

tartu.postimees.ee Tartu hariduse tugiteenuste keskuses alla kolmeaastaste lastega töötav logopeed Ülle Kuusik näeb iga päev, millised probleemid võivad lastel tekkida, kui nende arengut pole osatud eakohaselt toetada.

tartu.postimees.ee

Leevenevad nõuded teevad lasteaednikke nõutuks - Uudised - Tartu Postimees

http://tartu.postimees.ee/3618631/leevenevad-nouded-teevad-lasteaednikke-noutuks

tartu.postimees.ee 2017. aasta sügisest ei peaks Eestis enam olema  alla kolmeaastastele lastele sõimesid, kuna loodav seadus sellist aiarühma vormi ette ei näe. Väikelapsed tuleks viia hoidudesse, kus ei pea töötama pedagoogilise kõrgharidusega õpetajaid.

opleht.ee

Alusharidus : Õpetajate Leht

http://opleht.ee/category/alusharidus/

opleht.ee Toetuskiri Õpetajate Lehes ilmunud artiklitele alushariduse teemal 9. märts 2016 Mustamäe lasteaedade õppealajuhatajad Haridusmaastikku saadavad pidevad muudatused ja reformid. Vaevalt on seadusandluse muudatused rakendatud, kui alustatakse uue reformimisega. Praegune alushariduse ja lastehoiu konts…

opleht.ee

Liikumisõpetaja kadumine lasteaiast teeb lastele karuteene : Õpetajate Leht

Personali miinimumkoosseis on rakendunud ja loodud võimalus, et lasteadades muusika- ja liikumisõpetajad enam ei tööta. http://opleht.ee/29850-liikumisopetaja-kadumine-lasteaiast-teeb-lastele-karuteene/

opleht.ee Liikumisõpetaja kadumine lasteaiast teeb lastele karuteene 4. märts 2016 TIINA VAPPER - Kommenteeri artiklit Lasteaedade liikumisõpetajatele teeb muret, et uue koolieelse lasteasutuse seaduse järgi lasteaeda enam eraldi erialaspetsialistide ametikohti looma ei pea, vaid liikumis- ja muusikatunde või…

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Tallinn
Other Education in Tallinn (show all)
griffel.ee griffel.ee
Pärnu Mnt. 141 Pk 59
Tallinn

Griffel.ee on reaalainete õppevideosid koondav keskkond.

Elamusaasta Elamusaasta
Uus 19
Tallinn, 10123

"Ent mis on ookean, kui mitte lugematu hulk piisku." (David Mitchell, "Pilveatlas")

Sihtasutus Archimedes Sihtasutus Archimedes
L. Koidula 13a
Tallinn, 10125

Archimedes Foundation is an independent body established by the Estonian government in the field of education and research.

Pikaliiva Lastehoid Pikaliiva Lastehoid
Sepapere 19
Tallinn

Pikaliiva elamurajoonis tegutseb tore lastehoid, kus lapsele meeldib. Tule külla ja tutvume....

Rollerblade Rulluisukool / Inline School Rollerblade Rulluisukool / Inline School
Saku Suurhalli Esine Parkla / Lillepi Pargi Kergliiklustee Pirital
Tallinn

RULLUISUKOOLITUSED: lastele / algajatele / harrastajatele / sportijatele

99Bullets Academy 99Bullets Academy
Tallinn

+DJ Koolitused / Praktika +Диджей школа / Практика

TBEseminar TBEseminar
Tallinn
Tallinn

TBE|seminar - Бизнес услуги по интеллигентным продажам TBE|sales - Школа интеллигентных продаж. 85 % практики, 15 % теории

Väärtuskoolitus Väärtuskoolitus
Tallinn, 11214

MTÜ Väärtuskoolitus tegeleb väärtuste arendamisega nii lasteaedades kui koolides, nii kodudes kui ühiskonnas. Siit saab leida väärtuslikke tekste sellest.

EducationUSA Tallinn EducationUSA Tallinn
Raja 15, Room 032
Tallinn, 12618

With hundreds of centers in 170 countries, EducationUSA is committed to promoting accredited U.S. higher education institutions to over 18 million students

Continuous Action Continuous Action
Uus 32/34 (sissepääs Hoovist)
Tallinn, 10111

Maailm on täis võimalusi! / World is full of opportunities!

Creative Space Creative Space
Pärnu Mnt 45
Tallinn

Creative Space - это творческое пространство в кинотеатре Kosmos IMAX.

Täiskasvanute Koolituskeskus Täiskasvanute Koolituskeskus
Gonsiori 7-33
Tallinn, 10117