Yayiliphupha kum

This page is open for people who have already thrown towel in life, for those individuals that lost hope.

The objective is to view life in different in angle and in unique kind of approaches.

Operating as usual

15/02/2022

Thanks to people who have taken their time benza ngokwesicelo sam soSharer noLiker. I really appreciate that a lot. Tomorrow emalanga I'll be dropping esinye isigcawu. *m NDIYANITHANDA❤️❤️❤️❤️

14/02/2022

Thank you for liking, sharing an commenting guys, I really Appreciate it. But in order for me to post another insert again I need at least 20-shares and 150-LIKES🥰🥰🥰😊❤️❤️🙏 NDIYANITHANDA *m🥰👑🌍❤️

13/02/2022

Insert 24

Ekubeni okokuba zindehlele zonke ezizinto, ndafikelela kwisigqibo sokuba ndandimtshate ndingenazinjongo uMelumzi kodwa ndathi ekubeni ndiziphe ithuba ndawamkela umtshato wam ndayibona intsingiselo ndazixelela kanti ukuba andinoze ndilukuhlwe ngoSatana abathunyiweyo ukuba bazookundiphuca lento sendinayo. Kwahlaleka ke kuyiNgqumbo njee apha endlini, ndingathethi naye namnye, ubukhulu becala ndandisenza imisebenzi yalapha ekhaya ndibuye ndizihlalele egumbini lam lokulala ndizicingele ooNoyana bam ndingamva nondikhwazayo. Ndaye ndamcela uMelumzi ba andincede angakhe alinge azolala apha, ndiyayiqonda iBhedi ukuba yeyethu kodwa yayingaseyiyo eyethu yayiyeyam ndedwa ngoku ndingafuni nokuva. Kwahlaleka ke kunjalo, kwathi apha ekuhambeni kwexesha kwacaca ukuba ikhona njee into emana indiphatha kakubi apha empilweni kodwa ndingazimiselanga ukuyokuhlolwa ngugqirha tuu. *m

K*m kwangungumnqa into yokuba kanti ngalo lonke elixesha ndikhulelwe. Kwaye inyanga zazisele zihambile ngobaa umntana wam wayeseqalisa nokuzolula, edlala qha ndizixelele okokuba kanti andizokutsho tuu kuMyeni wam ngoba kaloku ndandisonqena nentobana athi sezobeleka uNontombazana ibengathi ndifuna ukuzisa k*m yonke into ngoba kaloku ndandiyiqonda into yokuba okokuba ndikhe ndamazisa umyen’am bekungasoze kubemnandi endlini yonke into bendizokuyenzelwa ngokoluhlubo ndinqwenela ngalo. uNontombazana wayesele eshiyekelwe ziiveki ukuba abeleke. Kuthe kee kusenjalo kwacaca ukuba umntana kuye akashuk*mi, zadlula iintsuku ezimbini umntana engakhange abekanti uyashuk*ma. uMyen’am wayesele edikiwe ke ngoba kaloku wayengasamazii naxa exokayo ngoba kaloku ubukhulu becala wayengumntu oxokayo. *m

Inyanisweni ke athathwe asiwe esbhedleleni, mna ndiqonde ukuba ndizokushiyeka ngoba kaloku wayengasa ndiqhubi ngendlela eyiyo endlin’am nasemtshatwenii wam. Nyhan ke balufumane uncedo kodwa ogqirha bathi bazoqhale bajonge umntwana ba usesimeni esililo na ngoba xa kusithiwa uneentsuku engasashuk*mi yayikhwankqisa ke noko leyo. Anditsalele umyeni wam ukundazisa ukuba baqhuba njani na, ndiphendule ngelithi ándinganii ndawo wethu and kaloku noko akuyonto ebek*mele ukuba undixelela yona leyo’, ndimve ke okokuba noko ubudanarha, kodwa ndibe ndizixelele ukuba andifun tuu ukubayinkxalenye kuyo yonke lento. Sithi kee sisathetha ndive ukuba uyakhwazwa angalucimi ucingo “
Melumzi: Ewe..
Ugqirha: Mhlekazii, nguwe uyise womntwana?
Melumzi: Ndicinga njalo Tata, ikhona intwembi?
Ugqirha: Ikho into esingayiqondiyo kusana lwakho, njengoku sikhe senza uphononongo olubanzi ngenxa yengxelo eye yathi umntwana akashuk*manga intauku eziliqela. Ngoku ke besizakucela imvume yakho ukuba sense uqhaqho kuNkosikazi wakho.
Melumzi: AsingoNkosikazii wam loo, owam ndimshiye endlini Bawo. Yena uthini xa nimxelela lento nindixelela yona?
Gqirha: Uthe masibuze kuwe, nguwe umyeni wakhe.
Melumzi: Hayi uyaphambana, uqhaqho oluzakwenziwa yena uthi malubuzwe k*m? Hay uphazamisekile inene..
Gqirha: Mhlekazi ixesha liyahamba, uthi mandenze njani?
Melumzi: Bawo, andingeni ndawo qha eyona nto ibindizise apha kukuba kuhlolwe impilo yomntana lo athi ngowam ukuye, enyenenye andingenindawo. Thethani naye.
Gqirha: Kulungile.

Kuye kwaGqitha iYure ezintathu oko elindile uMyeni wam, wayiqonda kwangoko okokuba inokuba ikhono undonakele okhoyo. Wanditsalela kwakhona.
Myeni: Nkosikazii, Ndiyayazi mnkam okokuba akufuni nokuva kodwa ndicela undimamele. Ndiyakuthanda MaHlomla, yayingezonjongo zam okokuba ndikuvise kabuhlungu kodwa ngawo lomzuzu ndiyakudinga. Andiyazi nokuba kwenzeka ntoni na ngapha kwalamasango kodwa oko ndihleli apha, ngoku kuphela iiYure ezintathu ndilindile ziinyukela eyesine. Mnkam ndifuna ubuya ndize eKhaya mna.
Qhamisa: Akuzokwazi ukushiya umntanabantu ofakwee nguwe oonojubalala, kwavela isiqhamo esingumntana ngenxa yesosehlo. Ngapha koko k*m ayinagalelo ezokulenza into yokubuya kwakho.
Myeni: Ndizisola imihla namalanga ngayo yonke lento yenzekayo, kwaye yaye yabakukuphazima kweso yonke lento, k*m inga ngaske ndibuyisele ixesha emva, apho sasizihlalele k*mmnandi kungekho kwanto isiphazamisaayo ngoku kwafika lamagqwirha mabini aseKapa. Andifun xoka Nkosikazi nam andinakuxelela okokuba ndaHehwa yintoni na ngoba intliziyo yam ikuwe kuphela.
Qhamisa: Ungazithetha zonke ezizinto uzithethayo myen’am ude ubengathi ufunda iNcwadii kodwa akuzokwazi tuu ukuza apha endlini ungekayazi okokuba umntana unjani. (Ndalicima ucingo)
Kwagqitha ezinye ezimbini iiYure, ngeloxesha wayesele engqunga isibhedlele uMyen’am engayazi nokuba makenze ntoni na. Ndamtsalela..
Qhamisa: Tatakhe, uNjani?
Myen’am: Andizazi nokuba ndinjani na Mfazi wam, Unjani wena?
Qhamisa: Ndiyazama (ngelixesha ndandingasakwazii ukuzibamba, ndifuna ngentliziyo yam yonke uuk*mxelela uMyeni wam ngezindaba zimnandi kodwa kukho into ethii k*m “Sumxelela”)
Myen’am: Lunga marn sthandwa sam, mawuxole umphefumlo wakho, ndiyakuthanda Mnkam.
Qhamisa: Ndiyakuthanda nam, bendifuna njee ukuva ba useRight na, ndingakufuneli ukutya/ akulambanga?
Myen’am: Ha.a Mamakhe, andikalambi tuu, khabambe kancinci naba oogqirha bephuma, nzobuyela kuwe.
….
Qgirha: Mhlekazii, size kukwazisa malunga nosana olu beluzalwa. Usibona sihleli kangakanana kwelaGumbi lotyando, asihlelanga ngakuthanda, sibangwa yimeko usana lwakho ebeluphantsi kwayo, uMama wontwana kuyacaca ukuba ebengayihambi imitholampilo oko wathi wakhulelwa ngoko ke kungako umntana aye wathi wafumana uxinzelelo akakwazi ukutsala umpefumlo ngokwendlela ek*mele uwutsala ngayo. Kulusizi ukwazisa ukuba sizame ngako konke okusemandleni ethu ukuisindisa leeMveku kodwa kwalile nto kaBawo. Umama womntwana sithe sisak*mxelela ezindaba kwacaca okokuba uye waphulukana nazo iingqondo ngawo lomzuzu kodwa siseza kwenza uphando oluphangaleleyo. UXOLO

*m
Ndiyavuya ukunibona ukuba nisandixhasa kangakanana. I will create a group on whatsapp for those who cannot be able to get access in their Facebook. Please continue sharing, liking and I’d appreciate it even better if you’d comment in my stories. NDIYANITHANDA ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

13/02/2022

Molwenii zithandwa zam, Namhlanje ezinzulwini zobusuku am dropping isigcawu samashumi amabini anesine❤️❤️❤️😊 who is ready?? *m 😊🙏🌍❤️ Comment with your Number I will add you on my WhatsApp🙏 NDIYANITHANDA❤️

22/12/2021

Just bought an Acer charger and it turns out that asiyiyo so ndicela ningadinwa kukundilinda ngoba nam ndiyazama bantu bam. NDIYANITHANDA Kakhulu❤️❤️❤️❤️❤️🙌 *m 🌎📖📚

26/10/2021

Tomorrow I will be uploading an insert my loves❤️❤️❤️🙏 NDIYANITHANDA
*m 🙌

24/10/2021

Good morning my loves, ndiyathemba nivuka kakuhle on this beautiful Sunday!!.. Today I want us to share iingxaki esidibene nazo kulonyaka ka2021 abanakho banikeze izixazululo. I Love You❤️❤️❤️
*m Later I will be posting a new insert🙏🕯️❤️Let there be light!

16/10/2021

Uthando enindibonisa lona alunakulinganiswa. I appreciate every single one of you😩😩❤️❤️❤️🙏💯
*m
NDIYANITHANDA❤️❤️

14/10/2021

Insert 23
IYAQHUBEKA

Ndandimana ndibeva besithi kunzima emtshatweni, ngendlela esasisele sithandana ngayo noMyeni wam ndandingayicingi okokuba ndingaze ndifikelele kwingcinga zeyantlukwano. Ndandisele ndisenzile isigqibo Sam ba kaloku ndiqale ngoku lala eSbhedlele, ndandula ndaphantse ndyalala entilongweni, kwityeli elilandelayo Ndandisele ndiyibona okokuba ndizakulala kobandayo. Ngoba ndilwa idabi elingelolam, kodwa ilelam. Yayibuhlungu intliziyo yam, umqamelelo wam uzele ziinyembezi, kwabamhlophe phandle okondiMhoka-mhokana nesimo. *m

Kusuku olwalulandela olo ndaye ndavuka njengesqhelo ba ndizakulungiselela UMa no Tata isidlo sakusasa. Xa ndivula ucango nanku apha uMelumzi, uhleli daxa phantsi, uyingxididi. Ndingathethi, ndicele nje indlela.
Qhamisa: Ndicela ukugqitha
Melumzi: Mfazi wam ndicela sithethe
Qhamisa: Andiyboni okokuba ingangumbono olungileyo k*m lowo, ndiyolungisa isidlo sakusasa sabazali.
Melumzi: Singama esosidlo, kufuneka siyithethile lento.
Qhamisa: Inokuba uzandiva xa ndithi akhonto ndifuna ukuyithetha kunye nawe mna Melumzi
Melumzi: Ndiyakucela Nkosikazi, ndasicinga isigqibo onoba kanti ufikelele kuso kodwa ndiyazithoba phambi kobuso bakho, andinakuze ndikwazi ukuphila ngaphandle kwakho, Ndiyakucela Mfazi ndicela sihlale phantsi.
Qhamisa: mna Ndithe akho kwanto endinokuythetha nawe mna tuu. Khawuswaye ke endleleni

Elinye icala lam lalifuna ukungabeki tyala kuye uMyeni wam kodwa ubukhulu becala kwakukho impikiswano enkulu apha k*m engqondweni ethi 'Sesikulendawo sikuyo njee kungenxa yakhe' kwakubuhlungu ngeyona ndlela ukuphila phantsi kophahla olunye kunye nguNontombazana *m

Thanks a lot guys for keep supporting my page, ngoku sendingaPosti people kept showing love kwiInbox, kwiComment and by sharing iiPosts zam. Ndiyayibulela. Inkxaso yenu engagungqiyo.
*m
NDIYANITHANDA❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

14/10/2021

Insert 23

Eneneni kee uTat'uPolisa loo waye waxhiwulwa ngooGxa bakhe bezama uk*mkrobisa okokubana nanku umphathi, kwaye ndinguNkosikazi kaMphathi loowo, wayengafuni nokuva ubhuti wabantu kucaca okokuba akayithandi kwaphela Lee into yenzeka phantsi kweMpumlo yakhe. Kanti ngalo konke eloxesha wayefunjathisiwe nguNontombazana ngenjongo zokuba ndihlale impela emva kwezitixo, yena asale ehlafuna uMyeni loo wam, qha ngeThamsanqa elikhulu loominqweno yakhe ayizange yaphumelela ngoba kalok ndandingayeka ukuthandaza kwaye ngoku uBawo wayesele emana ngokundivezela iintshaba zam. Sabuyela endlwini yethu noMyeni wam Kodwa apha endleleli kwakungekho othethisa omnye ngoba kaloku mna ndandicaphukiswa nguye, yena eCaphukiswa nguNontombazana kwaye ndandiyiqonda njee kakuhle okokubana ukuba kungakho omnye kuthi ozama ukuthethisa omnye, kungaqhushumba into ebolileyo *m

Sathi ke xa sifika endlwini, ndaphawula okokuba uNontombazana unxibe iiMpahla zam zokuncumisa uMyeni wam (Langerie) ndazibuza okokuba inokuba ndivele loomhlobo kucaca okokuba umntu angade athathe impahla yam yangaphantsi yokuncumisa uMyeni wam. Qha into endiqondayo intokokuba iyandiphephisa ngawo onke amaxesha kukuzeka Kade umsindo ngoba ndaweni yoba ndigcume ngumsindo ndaske ndatyhafa, ndabe ke sendimbona okokuba naye udanile ukundibona ba kaloku ebengandilindelanga kwaphela. Ndibuze ke intokubana inokuba baphi abazali? UMa no Tata kuthwe mabayolala kungenjalo bazokunikwa uphumaphele, phi ke?? Endlin kanyana wabo.

Mna kee ndanela kuk*mjonga, suke zehla k*m inyembezi, ndahamba ndaya kulala kwiGumbi eyayilelamandwendwe, ndatsixa. Wanqonqoza ubusuku phantse bonke uMelumzi emasangweni elogumbi ndabe ndimamele ngenyembezi ba kaloku ndandingayazi okokuba xa uthenjiswe izulu noMhlaba kubanje.. Kwakunzima nokungayicingi lenyewe ndizifake kuyo ndimncinci kangakanana. Ndandimana ngok*mSola u Yehova ndimana ngok*mbuza okokuba "kungani na Bawo uluyekela unyawo lwam ekutyibilikeni, zizenzo zam na??

14/10/2021

Later today I will attempt on posting an insert guys but trust me akululanga ubhala ngePhone. 😩😩

*m 🙏
NDIYANITHANDA❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

13/09/2021

I need assistance bantu bam, if you know where I can get iCharger yeAcer please inform me. I dont have a phone, but hopefully wednesday ndizobanayo. My Laptop just died and my charger is no longer working. I Love You A Lot❤❤❤❤❤❤❤❤
*m❤❤❤🙏

12/09/2021

Be on the look out, I'll be posting later today😊😊❤❤❤ *m 🔥😘🤲

07/09/2021

Please assist me in making a sequence that obliges me!.. Ndibhale after 2/3 days??
*m
NDIYANITHANDA♥️♥️♥️♥️♥️

06/09/2021

Insert 22

Ekubeni ndibiziwe, ndabuzwa ngokubetha uNontombazana loo waye wandishashalaza kee uSisiza, wathi akugqiba wavele wasishiya apho wayonxiba egumbini lakhe, sava esithi usaohuma kancinci yena. Eneneni ndiqonde ukuba andizok*mthathela ngqalelo nobuxoki bakhe loo mna ndizokwenza imisebenzi yam yasekhaya ndihlambe iimpahla ezi zomntu wonke, ukuquka kunye nezakhe. Ndithe ke xa ndimayela nokwaneka. Ndeva intsholo es**a ngaphakathi endlini ba kaloku indawo yokwaneka yayingasemva kwendlu leyo sasihlala kuyo. Ndiqonde ukuba kubalulekile ukuba ndiyokroba ukuba akho makhwiniba na ngaphakathi apho endlwini. Xa ndifika kukho abakwasidlodlo ndiqonde ukuba inokuba bazobika ingxelo es**a emsebenzini womyeni wam ba kaloku kwakungekho nto ndinokuyicingela. Kanti lonke elixesha kuzothathwa mna. *m

Tyhin ndithi ndisazama ukuyibuza lento ba ithini, kuthiwe…
iPolisa: Nguwe uQhamisa?
Qhamisa: Ewe tata ndim, akhonto imbi?
iPolisa: Ikhona, kufike lentombi pha kuthi eStishini, ibika into yokuba ibethwe nguwe.
Qhamisa: Kulungile, ngoku nizakuthini?
iPolisa: Size kulanda.
Qhamisa: Kulungile, ndikhwele okanye ndinilandele ngale yam inqwelo mafutha?
iPolisa: Unayo indawana engathi inenyongo futhi wena, Khwela.

Ndakhwela ke qha ndiyiqonda ukuba andizokuthetha nix kubo. Endleleni eya kwesosikhululo sabo ndiqonde ukuba manditsalele uMyeni wam. Ndithi ndisabetha inombolo ibe ikhala iMfono-mfono yam. Ndiyibambe.
Melumzi: QHamisa, uphi?
Qhamisa: Ndisendleleni Mhlekazi.
Melumzi: EYaphi?
Qhamisa: Hayi suziphambanisa apha, kutheni uzayibuza k*m lento uyibuzayo. Uve ntoni?
Melumzi: Uqalile kengoku, ndiziphambanisa xa bekutheni na. uNtombazane uthi ubethwe nguwe.
QHamisa: Wena uthini?
Melumzi: Qhamisa, khawukhe uthethe apho ndithetha khona uyeku lento yokubasiskhwenene
QHamisa: Ufuna ndithini ke? Ngoba kaloku mna ngawo lomzumzu ndinombuzo othi “Ndandisiyaphi kuwe?” njengokuba kucaca ukuba yonke imihla le yobomi ba ndizokulandelwa ziinkathazo. Jonga ke BHuti, ndiseMotweni yamapolisa, ngemva ndibanjiwe nguMmomntanakho, okanye imnandi xa ndithi ‘Nkosikazi wakho’? Ewe ke, unobangela woba andibambe yintobana eyiqonda ukuba ngalo lonke elilixa athetha loomswahla ebewuthetha bendisoloko ndimamele. Ndingazongamameli ke ngoba iindlebe zilisela, mna into ebendiye kuyenza kwigumbi lakhe kukuthatha iimpahla ezi zakhe angayaziyo ukuba ziyahlanjwa, nangoku ndizishiye ndizixhomile. Ngoku andisenalo ixesha noba uyandikholwa ukanye awundikholwa. Mna ndiyaphuma kulomtshato, andinokwazi umane ndizifumana ndikhwele ngemva emotweni yamaPolisa ndingenzanganto. Andikhathali nokuba yintombi kabani le, andingeni kwandawo, ndiyaphuma mna qha.
Melumzi: Inoba uqalisa ukuphulukana neengqondo zakho kengoku. Ndiyeza!.
(Avale ucingo)
Ngelixesha agqib’okuvala ucingo uMelumzi ndizibona ndidanduluka ndikhala. Andikhaliswa kukutyholwa kodwa ndikhaliswa kukuzisola ukuba ndandingenelani kulomtshato. Kuthe kusenjalo, ndabona sifika kwisikhululo sawo amaPolisa.

iPolisa: Yehla wena..
(Ndishixize ndisiza nganeno, ndehle)
iPolisa: Andiluthandi uhlobo ozixelele ngalo ukuba uzakuziphatha ngalo Mfazi ndini.
Qhamisa: Mhlekazi wam, ndiyakucela ungakhulinge uthi xa uthetha nam ubengathi uthetha nenja, andinguye u “Mfazi-ndini” mna, ndikunika intlonipho ngoba ngendiyithetha yonke lento ilapha k*m emqale ndandule ndikuxelele ukuba mna andiyiyo loonto. Ukuba utsho xa ubiza owakho uNkosikazi, mna andinguye. Ndiyakucela ungandicofi, ndinunuse isimilo sam apha.
iPolisa: Tyhini utsibe elikaphungela kengoku, phambi koba ndikuhlohle imibuzo, uzakhe uqale uqamele ngenqini, ndandule kengokuu emva kwentsuku ezimbini ukuya kwezintathu, nakhona xa wehlilo umsindo wam, ndibengona ndijongana nento yakho
Qhamisa: (Ngesiqhazolo esikhulu) Tyhini Hay Bhuti inokuba kukhala ibhungane kulentloko yakho inkulu, Kanti uyaxoka.

(Atshi evula iingcango zasegumbini lokugcinwa kwmabanjwa)
Qhamisa: Andiqondi ukuba uzak*melana nokuphulukana nomsebenzi wakho, kodwa mandikuthembise lento. Uzubekanti ziikhona iisentana okhe wazigcina ngoba ophuma kwam akuzokonwaba.
(Litsho umlozi iPolisa, libheke phaa kude lindishiye apho kwesosisele sogcino)
Emva kweYure ezimbini okanye ezintsathu, kuvakale kufika uMyeni wam, abayalele ukuba bandivulele ba kaloku wayesele enguMphathi kwesiya sakhe istishiye, ngoko ke wayefumana lambeko ayifumana nakwesiya sakhe isikhululo. Ngalomzuzu ayalela lento, eliPolisa belindibamba lisaphumile. Kwakucaca ukuba wayeye kufuna into esiwa ngaphantsi kwempumlo. Ndibe ndivulelwa ke ngakhoyo amaPolisa. Kwandule xa simaxa nokuphuma emnyangweni wesikhululo eso, kubonakale lingena elaPolisa, Ngomsindokazi omkhulu andixhawule apha engalweni, andibuze ndiyaphi? Kwaye ndibhatele malini ababantu bandikhululeyo? Kwakucaca ke ukuba ngelixesha enza lonto wayengazange aphawule ukuba ndihamba nabani. *m

Yayiliphupha_K*m
Please Comment, Share and Like my stories. Please forgive me, ndisokoliswa yiReception.
NDIYANITHANDA
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

06/09/2021

Namhlanje ebusuku ndizonifakela iBali lenu...
NDIYANITHANDA♥️♥️♥️♥️
*m 🙏♥️

31/08/2021

Insert 21

Eneneni ndithe xa kuthethwa lendaba kaNontombi loo uthi umyeni wakhe nguMyeni wam ndayiqonda okokuba ndizakuphendulana naye ndobakanti ndifuna ukuzenza umntu okhalelwa libhungane. Ndamyeka wathetha lentando yakhe ke esithi akahambi ngoba kaloku uzithwele kwaye umntana ngokaMelumzi, ufuna ukuhlala apho kuhlala uTata kamntana wakhe. Enyanisweni uMa noTata baye bothuka ngolonahlobo ndingazange ndalubona. Ingabinamsebenzi ke loonto ndizixelele okokuba andizokuyingena mna lento ngoba kaloku bendihleli ndingekho maxa besenza izimanga. Enyanisweni mna ndandisele ndiyicinga into yophuma kulomtshato qha ndandisindwa nguMa noTata ngoba kaloku yayingabo ababesoloko beququzelela okokuba ndihlale ndichulumancile. *m

KuMa noTata bayibona isisdingo into yokuba bangabisabuyela emakhaya, kuba babeyibona imeko yalaoha endlini okokuba ungquzulwano maxa wambi lungakhona. Ndandikhethe ukuzithulela kemna kulento idibanisa lentombi, uMyeni wam yena efuna ukundinyhala ngentloko, qha ndithi xa ndimxelela okokuba wena washiya mna apha wayomithisa unondindwa ongamaziyo nok*mazi, ndimbone ecaphuka. Ndandiyazi okokuba leyonto yayim’bhekelisela phaa kude k*m ngoba eneneni wayezisola nto nje kungekho nto anakuyenza ukubuyisa ixesha elisele landulele. Ndahamba ndayamkela immo endandisele ndiphila ngaphantsi kwayo. Ndamcenga umyeni wam okokuba ache aye kuzithoba emsebenzi acenge abuyiselwa kwisikhundla sakhe ba kaloku mna ndandingaphangeli ndandiphila ngokuzama kwaye ndandisele ndicingela nosala lwakhe olusendleleni ukuba luzakulala lutye ntoni na. *m

Ndandimana ngokuzisola okokuba ndandisiyaphi emtshatweni ndimncinci iyinto yabantu esele bekhulile njee. Kodwa emathunjini entliziyo ndandifumanisa ndinokuziphkisa iingcinga zam ba kaloku ndandisele ndinzulu apha ek*mthandeni uMelumzi,ndingasenakho nokuzinceda. Zaya ziqengqeleka ke zona iintsuku engabonakalisi ziinjongo zokunduluka uNombazana, uMelumzi walungelwa emsebenzini, wandibuza okokuba kunganjani okokuba sinobuyela emakhaya ngoba kaloku yena udikiwe yintobana ezakusoloko efuneka ejongene nalentombazana kodwa iphantse yasuba umphefumlo wam, ke mna impendulo endamnikeza yona yeyokuba andizomane ndizula-zula ndintangaza ndifuna into endingayaziyo, kulo umjikelo ndizakuhlala yehle eyehlayo, yenyuke eyenyukayo. Kaloku ndinguNkosikazi wakhe uMelumzi kwaye ndandizixelele okokuba ukuba lentombazana ize ngenjongo zok*mthatha kwakhona utsho phantsi ngoba wayesele endivule amehlo kaloku mna. *m.

Kwakusithi ke xa k*mele uMyeni wam aphangele ndishiyeke noMa noTata, babengavani mpela nalentombazana, naye wayencitheka yintobana abone mna kunye nabazali bomyeni wam sivana ngongathi ngabazali bam ingak*mbi uTata. Wayevela azivalele kwiGumbi lakhe lokulala, kuyo yonke ke phofu loonto wayelindela ukuba mna ndimsele ukutya ndimcocele igumbi lakhe ndiphinde ndimhlambele impahla. Ngamanye amagama mna ndandingumncedi wakhe endlwini yam. Ndandingenangxaki kee nalonto ngoba ndandingakwazi ukuhlala endlini emdaka. Zamka iinyanga siphilisana olohlobo, kuyo yonke loonto akathethi nam xa edinga into ekhoyo apha endlini, utsalela umnxeba umyeni wam. Kwathi kee ngenye imini ndiyokhupha iimpahla zakhe ezimdaka kwigumbi lakhe lokulala, wabe yena ekwigumbi lokuhlamba elikwalapha kuleKamera inye ndamva esithi…
Ntombazana: Melumzi mna andiyithandi leempatho ndiyinikwa ngebazali bakho, ngongathi abandiboneli nto mna kodwa ndinguMfazi wakho…
Melumzi: Aphendule (Andimva ke mna ba uthini na)
Ntombazana: Na le yona silale k*magumbi ahlukeneyo kodwa sizakubanosana andiyiboni kakuhle, kaloku besimele ukuqinisa iFokotho lomntana, yintoni na ingathi akuzazi ezizinto..
(Kucace ukuba uMelumzi umcimele ngeMfono-mfono esathetha enjalo..)
Ndive kukhala eyam ndiyibambe, othuke ke uSisi ukuba ndilapha kwigumbi lakhe abenomsindo aphume elila, afike kuMama noTata athi ndimbethile.. Ndisesegumbini mna ndisathatha iimpahla zakhe ke phofu ezimdaka ukuba ndizozihlamba.
Melumzi: HeeNkosikazi
Qhamisa: Tatakhe
Melumzi: Yhintoni ngoku sendinguTatakhe?
Qhamisa: Hayi kaloku andithi ungutata wosana olusendleleni, ngoko ke funeka siyiqhele into yokubiza Tatakhe.
Melumzi: Niyiqhele ningobani? Theni ingathi ungxamelle ukundibhida njeena Mfazi.
Qhamisa: Hayi wethu subhideka, ubutsalela ukuba ubuzothini?
Melumzi: Hee andigezelwa lelogqwirhakazi lithi bendimele ukuqinisa ifokotho lomntana. Xa bekutheni? Kutheni ingathi unenjongo zopotya umzi wam kwakhona loomntana
Qhamisa: Hayke Uzabe enikwe nguwe imvume, njengakuqala.
Melumzi: Qhamisa, andimfuni laamntana, yonke lento yenzekayo bendinokuva ngcono okokuba ibinguwe loo ukhulelweyo ngoba andiyazi into endazifaka kuyo.
Ma: Qhaaamisa (Endikhwaza)
Qhamisa: Khaame kancinci ndiyakwazwa nguMa..
Ndikhawuleze ke ndiyosabela…
Ma: Loomntana uthi umbethile
Qhamisa: Ndimbethile? Nini Ngoku? Ngoba ke futhi?
(Aaakalili ezweni uNtombazana ngonga ingathi ubethwe nyhani)
Yayiliphupha_K*m
Please Comment, Share and Like my stories.
NDIYANITHANDA
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

30/08/2021

Molweni ziithandwa Zam.. ndyathemba niRight nonke... Namhlanje I'll be uploading your insert 21 ngethemba lokuba nizok*monwabela. Please share as much as you can. My aim is to reach 1K likes on my page within the next 15 days... I cannot do that without your help guys.🙏 NDIYANITHANDA♥️♥️♥️♥️😍😍🌹🌹🙏 *m

26/08/2021

Insert 20

Melumzi: Eneneni Nkosikazi ndenile, ndiyazama ukubonisa okokuba ndibuhlungu kangakanani ngayo yonke lento seyithe yenzeka. Ndiyakuthanda Mfazi wam, andizokudinwa kukucela uxolo kodwa ndiyakucela ubekanti ugqibelisile ukuzibonakalisa okokuba awuvisisani nam kubazali bakho. Enyanisweni andiyithandanga le into uyithethe kuMamakho kodwa ke ndingathi ndinalo ufifi lobuhlungu endithe ndabubeka kuwe. Ndincede undixolele.
Qhamisa: Xa sifika ekhayeni ndifuna sikhe sincokole eyakho nokuyeka umsebenzi Bhuti.
Melumzi: Yhiiiiyoh!... Uyandiva kodwa Qhamisa le mbudede ndiyibhudayo apha kuwe okanye uzixelele okokuba akuzundithathela ngqalelo ngento endiyithethayo.
Qhamisa:… Andinasiqinisekiso sento yokuba inokuba ngendiphendula ndithini kulento uyithethayo mna.
Melumzi: Qhamisa, Ndiyakubona ukuba ndiyaphulukana nembeko yam, andikubeki tyala kodwa yena uMyeni wakho ndisenguye, ndizakucela ukuba undihlonele. Ndiyakucela.
Qhamisa: … (cwaka)
Melumzi: Andizami kuzibonakalisa ubungangamsha kuwe ntonayo ndoyika s**a uyenze into yesigxila into yokundigwexa xa undiphendula de uyenze nangaphambili kwabantu abadala nababalulekileyo.

Sahamba sayofika ekhayeni, oko ethetha eziphendula ke k*m ngoba kaloku akanokuthi asogqiba ukundimosha acinge uzakuyifumana ngolwahlobo ebeyifumana ngalo imbeko yam. Wayethi xa encokola ndivele ndingaqalisa ukuhlomla kwintetha edibanisela kunye naye. Lahamba ixesha kusenzeka loonto. Kwesisimo ndandisele ndiphila ngaphantsi kwaso ndandisele ndiyiphawula intobana inzondo k*m yinto apha ekhoyo ngoba ndandithi sendicingile uk*mxolela looBhuti kuvele kuthi qatha yoonke lento ibuhlungu ebendenza yona. Yayingaphumi engqondweni k*m into yokukhulelwa kwalantombi yayize noDadobawo. Mna ke into endandingekayicingi kukulala naye uMelumzi nangona lwalusele luqalisa ukukhula kodwa emva kwesisehlo ndavele andayazi neyona-yona. *m

Kwakucaca kee uMyeni wam wayengayicingi into yokuba laaNtombazana ingamitha ekubeni ebelala nayo. Ngenye yezimini kwavakala unkqonkqozo emnyangweni wethu. uMa noTata babengekahambi nabo kubonakala okokuba bayoyika ukubuyela ezilalini ngenxa yezenzo zikaDabawo zobugqwirha. S**a lwazinga unkqonkqozo emnyango, kungorhatya, asilindelanga kwamntu unobakanti angasindwendwela ngelixesha.. Sivele siyane ngamehlo noMelumzi, ndithi makayovula mhlawmbi ngumntu ofuna ukubuzisa.
Ntombazana: Nkqooooooooonkqo!!.. Injani na into yasedolophini, kuyacaca umntu angavele aphelele apha.
Melumzi: Ndiyeza!... (Atsho evula)
Ntombazana: Tyhini ndicinga okokuba inoba ndifumene idilesi engeyiyo.. Molweni Myeni wam, unjani?
Melumzi: Gqwirhakazi ndini.. Iyawa yintoni? Ufunani emva kwam?
Ntombazana: Haybo, Umke ungatshongo ekhayeni okokuba uyahamba nangooku bendihambe ndifunisa qha kuyacaca ba akuthandi ukundibona ndilapha. Bendiba uzakuvuyela ukundibona.
Qhamisa: Ngubani loowo na ungade angene? (Ekhwaza)
Melumzi: Haay Ndixakwe nokuba ndizakuthi nguban na loo… Khaaawuze ngapha Qhamisa!.
Ntombazana: Yheeehake, umbiza ukuba makazothini kee lowo apha? Ba kaloku akangeni kwandawo kulento siyithethayo.
(Afike uQhamisa Kanye esitsho)
Qhamisa: Andingeni ndawo entweni kengoku?
Melumzi: Yheey Nkosikazi ndixakene nento. Ukuba ndinokuxelela, nam andiyazi okokuba izothini leeNtombana apha? Inokuba ilithunyelo elithunyelwe ukuba malizokuchitha umzi wam apha. Tyhin Thiza, ndibangathi, usatana uyandivika-vika.
Qhamisa: (Ngeentsini-kazi enkulu..) Tyhini Melumzi, undibizela lento. Hay kaloku, unyansile xa ethi andingeni ndawo ngoba kaloku bendiyazi lona olusuku luzakufika ntonayo bendingayaz okokuba luzafika kufutshane kangaka.
Ma noTata: Yhiinton na bantandin, ingathi kanti size kubulawelwa kulendlu njeng’ba ningapheli kulomnyango, nisuke nimana ukubizana ngongathi nihleli nodwa. Kwenzekani? (Bekhwaza)
Ntombazana: Into engazokwenzeka yile yokuba ndivele ndiphele emnyango ndingangeni.
(Etyhiliza uMelumzi kunye noQhamisa ezibonela indlela engenayo.)
Ntombazana: Yhiiiyoooh!.. Ixesh’elingaka uthule Melumzi, awutsho okokuba sinesiThaba-thaba somzi apha. (EnolukaBlanket lona uncumo)
Melumzi: Hayi inokuba ,ushiywa ziingqondo. Khathethe lee uyizeleyo apha uthi usakugqiba undiphumele ngomnyango.
Ntombazana: Iphoso yakho ilapho Kanye, ndize kuhlala mna apha!... andiyindawo!.
(Selefika kengoku kweligumbi linoMa noTata)
Qhamisa: Uthi kutheni na apha k*m?
Ntombazana: Tyhini undive kakuhle, kwaye ke wena awungeni kwwandawo kulento ndiyithethayo iphakathi kwam noMyeni wam.

Yayiliphupha_K*m
Ndibenesazela sokuthi bendingaPost iintsuku ezingaka ndivele ndinifakele iInsert enye. Ndiyathemba nizokonwabela ukufunda ibali lam. Enkosini ngenkxaso, nangamso. Ningalibali ukuSharer, Commenter nokuLiker iPage yam.
NDIYANITHANDA
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

25/08/2021

Insert 19

Ngelilixa angenayo uMelumzi, kwakucaca okokuba ebengaphethekanga kakuhle apho ebekho ngoba kaloku wayesele ephulukene noyena Mzimba waakhe. Samamkela ke, yanga ingathi kubuye unyana wolahleko. Ndandingayazi nokuba ndimamkele ngoluphi ke mna uhlobo ngoba kaloku ngulo wayengathi akazanga wandibonaa nasemdudweni wamahashe xa ndandibizwe ngabazali bakhe ba bezakundibalisela ngenyala umyeni wam ewayelenza. uXolo yinto apha endinayo kodwa xa ndizama ukuyicinga intobana umyeni wam ebelala nomnye umntu yayindintanga-ntangazisa loonto, ndingayazi nokuba ndiyakube ndiphinde ndibenalo na uxolo kuMyeni wam. *m

Ndaye ndayomxubela amanzi okuba acoce umzimba wakhe ba kaloku wayenganelanga kukuba mpatsha-mpatsha kodwa wayeludaka nalapha esiqwini ngongathi nguumntu ebelala kwakunye neeHagu eHokini. Ingabinamsebenzi kee lonto kodwa ndiqonde okokuba intobana ndithi makalale kwigumbi elingasebenziyo ndiyobe ndizivisa mna kabuhlungu, mandimyeke, silale sonke kwigumbi elinye. Bantase into endandizibona k*mabonakude mna ndandingazenzi kowam umzi kuba ndandingayithandi into yotshila ngesdanga esingeso sam. Kwahlwa kee ndaqalisa ukulungiselela isidlo sakusihlwa wafuna ukundincedisa kee, ndaqonda ukuba mandimyeke enze intando yakhe ngoba kaloku indlu yeyakhe. Qha into eyayindiphazamisa yintobana sasiingathethisani njeng’ba sincedisana njee ukupheka!!.. Ewe ndandifuna ukuthetha nomhlobam ngoba kaloku sasisele siqhelene ngolona hlobo lungathethekiyo, kodwa yayindenza umsindo kwaye indonyanyisa into andenze yona uMelumzi. Ndandinombono lohlobo endandizohletywa ngalo kulanto yala lali. *m

Kulunge ukuya ndiphakele wonke umntu, ndingahlali kodwa kulendawo inomntu wonke ndiye kwigumbi lam lokulala, ndilungise amanzi okuhlamba ndingene ebhafini ndikhe ndihlale ndijule ukucinga. Kwathi kusenjalo ndazibona ndikobude ubuthongo. Ndothuswa kukuphakanyiswa ngumntu endingamaziyo noba kubani, xa ndiphakamisa amehlo nguMelumzi…
Qhamisa: Yintoni?
Melumzi: Ndiyacinga okokuba iyingozi lento uyenzileyo yokuvele ulale ebhafini.
Qhamisa: Tyhini ubungozi bokuqala kuvele undishiye emzini wakho ungatshongo, uhambe uyokwakha omnye umzi kowenu ndingenalwazi mna lwalonto, ndishiyeke ndimuncu ndedwaa.
Melumzi: Oooh Yhini Nkosikazi, yintoni ingathi bendizenzela ndisezingqondweni yonke loonto, ngoba kaloku uyazi okokouba ndilukuhliwe njengomntu emyezweni elukuhlwa yinyoka ngokukhohlakala kwayo.
Qhamisa: Yheeeey andinaxesha lokulukuhlwa kwakho mna Adam, mna ndihleli ndilinde umyeni endingayaziyo nokuba uyow’buya kusini na!. Ukundijongisa okungaka kona kuyimalini? Whoooaw Hay mntakaBawo, Kuyacaca okokuba akuzange wanele kukundibona ndijongiseka kweyam ilali tuu.
Melumzi: Yaz Mkam, Okokuba bendinakho ukuwabuyisela amaxesha apho ndonakhona, ngendiwabuyisela ngoku. Uyayazi uhlobo ebendimzonda ngayo laamntana, ndicaphukela nalendlela aziswengayo ekhaya. Kodwa nam ndazibona sendithe gabhu, ndivele ngentloko. Kwaye k*m ubungaveli nangephupha, kucaca okokuba yinto eyenziwe ngesbom leena.
Qhamisa: Uyazi Melumzi, andifuni ukuthi ndandiyiqondile into yakho nalantombazana. Kodwa uyayazi ngelilixa ndandikubalisela lento okokuba ndandithe uloyiko lwam kuphulukana nawe, kwaye ndandiyazi loonto okokuba emaphethelweni izokwenzeka ngoba ngubani onokuvuma ukuphuthelwa yintombi ezidlele zibomvu.
Melumzi: Mfazi wam, ndicela undivumele ndikwange ndiyokubeka kwindawo yethu yokulala, ndiyakucela yhini!!...
Qhamisa:… Ndicela undiyeke, ndizakuzisa kwindawo yam yokulala ngolwahlobo lunye bendizizese ngalo kule Bhafu.

Wandanga looBhuti, endijonge ngqo apha emehlweni, zasuke zazehlela iinyembezi kwawam amehlo.
Melumzi: Sulila Nkosikazi, Uyayazi akukho kwasidalwa sinje ngomntu endinakusithanda ngaphandle kwaakho nangaluphi na usuku. Ndikuthanda ngentliziyo yam iphela kwaye ndicela uxolo ngoku kwenza ubuhlungu obungaka, yhini ndicela uyazi okokuba ukusukela namhlanje ndizakuyenza yonke into ofuna ndiyenze ngoluhlobo ufuna ndiyenze ngalo. Ndiyakuthanda Mkam.
Wandibeka k*mandlalo wam, wandula wandithambisa, wandivulela iingubo ndalala. Savuka kusasa salungisa isidlo sakusasa abam abazali babe belungiselela ukuhamba ngalontseni. Eneneni sibapheleke sibase ezibhasini. Bayokhwela ke.
Qhamisa: Mama nincede nisitsalele nisakufika ngoba kaloku iingozi ezikhoyo ngoku zezangabom mntakaBawo. Nincede
Mama: Ooh Qhamisa, akhosidingo Salento uyithethayo mntanam,yhini!. Kodwa sizakutsalela sisakufika njee emasangweni akowenu.
*m
PLEASE SHARE, COMMENT AND LIKE on my Page and Posts
NDIYANITHANDA
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Want your school to be the top-listed School/college in East London?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address

Mpuntsha
East London
5200

Opening Hours

Monday 09:00 - 23:55
Tuesday 09:00 - 23:55
Wednesday 09:00 - 23:55
Thursday 09:00 - 23:55
Friday 09:00 - 23:55
Saturday 09:00 - 23:55
Other Education Websites in East London (show all)
EXCEL Skills Training Centre EXCEL Skills Training Centre
Buffalo
East London, 5201

TRAINING HEAVY DUTY MACHINE OPERATOR'S, MANAGING, CIVIL, ELECTRICAL, MECHANICAL ENGINEERING PROJECTS

SARChI Chair: Sexualities, Gender and Q***r Studies SARChI Chair: Sexualities, Gender and Q***r Studies
24 Hill Street
East London, 5200

This is the official page of the SARChI Chair in Sexualities, Gender and Q***r Studies.

ITEC ICT & ECD East London ITEC ICT & ECD East London
8 Park Avenue North End
East London, 5200

COGNITA.pty ltd COGNITA.pty ltd
East London, 5201

Silulo College Silulo College
70 Cambridge Road
East London, 5201

We are a provider of high-quality OCCUPATIONAL SKILL BASED COURSES. By enhancing your skills, you will be prepared for the modern world.

Walter Sisulu University Library Walter Sisulu University Library
Church Street
East London

WSU Library will provide and promote quality information services that will support the teaching, learning and research activities of the university and the wider community, using modern technologies and indigenous knowledge systems 4 life-long learning

Speaking of Emojes Speaking of Emojes
East London

Amitek TVET College & High School Amitek TVET College & High School
110 Oxford Street 2nd Floor Opposite City Hall
East London, 5201

Amitek is an Accredited institution with both Department of Higher and Basic Education. Amitek`s Vision and Mission is to become the Leading Learning Institution that will provide affordable Quality Education to our Communities for both rich and poor.

East London Montessori College-Impaq Learner Centre East London Montessori College-Impaq Learner Centre
Old Transkei Road
East London

Due to the popular Montessori system we have extended our teaching to Grades 8 to 12. We use the Impaq curriculum.

Dickson Dyani Senior Primary Dickson Dyani Senior Primary
East London, Mdantsane
East London, 5219

Khusela Skills Institute Khusela Skills Institute
3 Chester Road, Sunnyridge
East London, 5201

Welcome to Khusela Skills Institute, we are an accredited training provider.

When day's are dark friends are few When day's are dark friends are few
39728 HuaweI
East London, 9848