Send a message to Lớp nghiệp vụ nghề và chứng chỉ nghề