Send a message to Thuyết trình thôi miên bằng ngôn từ