Send a message to Người kinh doanh theo mạng chân chính