DOE - Seameo Retrac

DOE - Seameo Retrac

DOE aims to become a high-quality international institution, focusing on training, research in education and educational leadership and management.

Division of Education directs its efforts on educational leadership and management issues by conducting such activities as training, research, community services, exchange and cooperation in response to situational needs in the region and beyond. The training topics include but are not limted to:

- Strategic Planning;

- Insitutional and School Leadership;

- Assessment in Education;
+ Organizati

Operating as usual

13/07/2021

🌏 International Conference 2021 on “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”, October 28-29, 2021

🗓 On October 28-29, 2021, SEAMEO RETRAC, in collaboration with British Columbia Council for International Education (BCCIE-Canada), will convene the International Conference 2021 on “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”.

📚 The Conference will be a global platform for discussion, collaboration and intellectual exchange among educational leaders, academicians and professionals in related areas of higher education from all over the world. The Conference is aimed at exploring innovative ideas and practices related to current leadership and management strategies, quality assurance and accreditation, industry and university partnership, technology applications, and global citizenship education.

🔑 Key theme: Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices

🔏 Subthemes:
1. Leadership and management strategies for thriving through the crisis;
2. Quality assurance and accreditation in higher education;
3. Strengthening the industry and university partnership;
4. Technology applications for advancing leadership and management practices;
5. Global citizenship education in the post Covid-19 pandemic.

🇬🇧 Language used: English will be the only language used for the whole conference.

🖥 Format: Blended format (both face-to-face and online)

⏰ Time: October 28-29, 2021

🏫 Venue: SEAMEO RETRAC, 35 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

If you are interested in participating in our Conference, please send us your abstracts before September 24, 2021 and your registrations before October 15, 2021.

📮 For any enquiries regarding the conference, please directly send a message to DOE – Seameo Retrac or contact:
Ms. Huynh Ngoc Thao
Program Officer, Division of Education
Tel: (84-28) 3824 5618 (Ext: 125)
Email: [email protected] or [email protected]

================================================

🌏 Hội thảo quốc tế về "Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến", ngày 28-29/10/2021

🗓 Vào ngày 28-29/10/2021, SEAMEO RETRAC phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh British Columbia – Canada (BCCIE) sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế về "Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến".

📚 Hội thảo sẽ là diễn đàn quốc tế cho các nhà lãnh đạo giáo dục, nghiên cứu viên và giảng viên của các trường trên toàn thế giới tham gia thảo luận và trao đổi ý kiến, quan điểm sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học. Hội thảo cũng nhằm cập nhật các ý tưởng đổi mới và mô hình thực tiễn liên quan đến các chiến lược lãnh đạo và quản lý hiện nay, đảm bảo và kiểm định chất lượng, quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giáo dục công dân toàn cầu.

🔑 Chủ đề chính: Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến

🔏 Chủ đề phụ:
1. Các chiến lược lãnh đạo và quản lý để vượt qua khủng hoảng;
2. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học;
3. Tăng cường quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và trường đại học;
4. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao thực hành lãnh đạo và quản lý giáo dục;
5. Giáo dục công dân toàn cầu hậu đại dịch Covid-19;

🇬🇧 Ngôn ngữ: Tiếng Anh

🖥 Hình thức: Tại chỗ và trực tuyến

⏰ Thời gian: Ngày 28-29/10/2021

🏫 Địa điểm: SEAMEO RETRAC, 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Nếu quý Thầy/Cô/Anh/Chị quan tâm và mong muốn tham gia hội thảo, vui lòng gửi bản tóm tắt bài báo cáo trước ngày 24/09/2021 và đăng ký tham dự trước ngày 15/10/2021.

📮 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gửi tin nhắn đến DOE-Seameo Retrac hoặc liên hệ trực tiếp:

Ms. Huỳnh Ngọc Thảo
Chuyên viên chương trình, Ban Giáo dục
Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Tel: (84-28) 3 8245618 (số máy nhánh: 125)
Email: [email protected]

🌏 International Conference 2021 on “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”, October 28-29, 2021

🗓 On October 28-29, 2021, SEAMEO RETRAC, in collaboration with British Columbia Council for International Education (BCCIE-Canada), will convene the International Conference 2021 on “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”.

📚 The Conference will be a global platform for discussion, collaboration and intellectual exchange among educational leaders, academicians and professionals in related areas of higher education from all over the world. The Conference is aimed at exploring innovative ideas and practices related to current leadership and management strategies, quality assurance and accreditation, industry and university partnership, technology applications, and global citizenship education.

🔑 Key theme: Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices

🔏 Subthemes:
1. Leadership and management strategies for thriving through the crisis;
2. Quality assurance and accreditation in higher education;
3. Strengthening the industry and university partnership;
4. Technology applications for advancing leadership and management practices;
5. Global citizenship education in the post Covid-19 pandemic.

🇬🇧 Language used: English will be the only language used for the whole conference.

🖥 Format: Blended format (both face-to-face and online)

⏰ Time: October 28-29, 2021

🏫 Venue: SEAMEO RETRAC, 35 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

If you are interested in participating in our Conference, please send us your abstracts before September 24, 2021 and your registrations before October 15, 2021.

📮 For any enquiries regarding the conference, please directly send a message to DOE – Seameo Retrac or contact:
Ms. Huynh Ngoc Thao
Program Officer, Division of Education
Tel: (84-28) 3824 5618 (Ext: 125)
Email: [email protected] or [email protected]

================================================

🌏 Hội thảo quốc tế về "Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến", ngày 28-29/10/2021

🗓 Vào ngày 28-29/10/2021, SEAMEO RETRAC phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh British Columbia – Canada (BCCIE) sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế về "Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến".

📚 Hội thảo sẽ là diễn đàn quốc tế cho các nhà lãnh đạo giáo dục, nghiên cứu viên và giảng viên của các trường trên toàn thế giới tham gia thảo luận và trao đổi ý kiến, quan điểm sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học. Hội thảo cũng nhằm cập nhật các ý tưởng đổi mới và mô hình thực tiễn liên quan đến các chiến lược lãnh đạo và quản lý hiện nay, đảm bảo và kiểm định chất lượng, quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giáo dục công dân toàn cầu.

🔑 Chủ đề chính: Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến

🔏 Chủ đề phụ:
1. Các chiến lược lãnh đạo và quản lý để vượt qua khủng hoảng;
2. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học;
3. Tăng cường quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và trường đại học;
4. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao thực hành lãnh đạo và quản lý giáo dục;
5. Giáo dục công dân toàn cầu hậu đại dịch Covid-19;

🇬🇧 Ngôn ngữ: Tiếng Anh

🖥 Hình thức: Tại chỗ và trực tuyến

⏰ Thời gian: Ngày 28-29/10/2021

🏫 Địa điểm: SEAMEO RETRAC, 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Nếu quý Thầy/Cô/Anh/Chị quan tâm và mong muốn tham gia hội thảo, vui lòng gửi bản tóm tắt bài báo cáo trước ngày 24/09/2021 và đăng ký tham dự trước ngày 15/10/2021.

📮 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gửi tin nhắn đến DOE-Seameo Retrac hoặc liên hệ trực tiếp:

Ms. Huỳnh Ngọc Thảo
Chuyên viên chương trình, Ban Giáo dục
Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Tel: (84-28) 3 8245618 (số máy nhánh: 125)
Email: [email protected]

04/06/2021

🌍 International Conference 2021 on “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”, July 29-30, 2021
💻 In the very last week of July 29-30, 2021, SEAMEO RETRAC, in collaboration with British Columbia Council for International Education (BCCIE-Canada), under the sponsor of Capilano University, Canada, will convene the International Conference 2021on “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”.
👨🏻‍💻 The Conference will be a global platform for discussion, collaboration and intellectual exchange among educational leaders, academicians and professionals in related areas of higher education from all over the world. The Conference is aimed at exploring innovative ideas and practices related to current leadership and management strategies, quality assurance and accreditation, industry and university partnership, technology applications, and global citizenship education.
🔏Key theme: Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices
🔑Subthemes:
🔗Leadership and management strategies for thriving through the crisis
🔗Quality assurance and accreditation in higher education;
🔗Strengthening the industry and university partnership;
🔗Technology applications for advancing leadership and management practices;
Global citizenship education in the post Covid-19 pandemic.

🇬🇧Language used: English will be the only language used for the whole conference.

🖥Format: Blended format (both face-to-face and online)

📚Time and Venue:
⏰Time: July 29-30, 2021
🏫Venue: SEAMEO Regional Training Center (SEAMEO RETRAC), 35 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

💻The Conference will also be organized online via Zoom for international speakers to conveniently share their ideas and join the discussions with others. The Conference is also open to participants by live-streaming concurrently through SEAMEO RETRAC’s Youtube.
🍀We are interested in inviting prospective researchers, educators, practitioners, professionals, and participants with a professional interest in leadership and management in higher education to attend the Conference. The Conference is also encouraging and inviting the contribution of research papers and findings that analyze and study the aforementioned fields to the Conference.

📮Please send us your abstracts before June 30th, 2021 and your registrations before July 23th, 2021.
🖥For more information about the conference, please visit: http://www.vnseameo.org/InternationalConference2021/

☎️For any enquiries regarding the conference, please directly send a message to DOE – Seameo Retrac or contact:

Ms. Huynh Ngoc Thao
Program Officer, Division of Education
Tel: (84-28) 3824 5618 (Ext: 125)
Email: [email protected] or [email protected]

🌍 International Conference 2021 on “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”, July 29-30, 2021
💻 In the very last week of July 29-30, 2021, SEAMEO RETRAC, in collaboration with British Columbia Council for International Education (BCCIE-Canada), under the sponsor of Capilano University, Canada, will convene the International Conference 2021on “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”.
👨🏻‍💻 The Conference will be a global platform for discussion, collaboration and intellectual exchange among educational leaders, academicians and professionals in related areas of higher education from all over the world. The Conference is aimed at exploring innovative ideas and practices related to current leadership and management strategies, quality assurance and accreditation, industry and university partnership, technology applications, and global citizenship education.
🔏Key theme: Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices
🔑Subthemes:
🔗Leadership and management strategies for thriving through the crisis
🔗Quality assurance and accreditation in higher education;
🔗Strengthening the industry and university partnership;
🔗Technology applications for advancing leadership and management practices;
Global citizenship education in the post Covid-19 pandemic.

🇬🇧Language used: English will be the only language used for the whole conference.

🖥Format: Blended format (both face-to-face and online)

📚Time and Venue:
⏰Time: July 29-30, 2021
🏫Venue: SEAMEO Regional Training Center (SEAMEO RETRAC), 35 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

💻The Conference will also be organized online via Zoom for international speakers to conveniently share their ideas and join the discussions with others. The Conference is also open to participants by live-streaming concurrently through SEAMEO RETRAC’s Youtube.
🍀We are interested in inviting prospective researchers, educators, practitioners, professionals, and participants with a professional interest in leadership and management in higher education to attend the Conference. The Conference is also encouraging and inviting the contribution of research papers and findings that analyze and study the aforementioned fields to the Conference.

📮Please send us your abstracts before June 30th, 2021 and your registrations before July 23th, 2021.
🖥For more information about the conference, please visit: http://www.vnseameo.org/InternationalConference2021/

☎️For any enquiries regarding the conference, please directly send a message to DOE – Seameo Retrac or contact:

Ms. Huynh Ngoc Thao
Program Officer, Division of Education
Tel: (84-28) 3824 5618 (Ext: 125)
Email: [email protected] or [email protected]

21/01/2021

Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ thông qua tích hợp nội dung đa phương tiện”, ngày 26-28/01/2021

Vào ngày 26-28 tháng 01 năm 2021, khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ thông qua tích hợp nội dung đa phương tiện” sẽ được tổ chức bởi SEAMEO RETRAC cho đối tượng học viên là giảng viên và cán bộ chuyên môn đến từ các khoa ngoại ngữ và giáo viên của các trung tâm ngoại ngữ thuộc các các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Với mục đích cung cấp cho học viên trải nghiệm học tập trực tuyến đồng thời nâng cao kỹ năng máy tính trong việc áp dụng các công cụ CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ, khóa học đã được xây dựng tổ chức trên nền tảng Zoom và trên trang học tập trực tuyến của Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Trong ngày 1 và ngày 2 của khóa học, học viên sẽ được giới thiệu các ứng dụng CNTT và các trang web bổ trợ cho việc thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video cũng như tạo các trò chơi, câu đố và bài kiểm tra để đánh giá mức độ hiểu biết của sinh viên trong quá trình giảng dạy. Vào ngày thứ 3, học viên sẽ tham gia trang học tập trực tuyến để truy cập miễn phí các tài liệu biên soạn, trả lời các câu hỏi thảo luận của giảng viên và thực hành sử dụng các công cụ CNTT vào công tác chuyên môn tại Trường.

Hạn chót đăng ký: 25/01/2021

Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ thông qua tích hợp nội dung đa phương tiện”, ngày 26-28/01/2021

Vào ngày 26-28 tháng 01 năm 2021, khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ thông qua tích hợp nội dung đa phương tiện” sẽ được tổ chức bởi SEAMEO RETRAC cho đối tượng học viên là giảng viên và cán bộ chuyên môn đến từ các khoa ngoại ngữ và giáo viên của các trung tâm ngoại ngữ thuộc các các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Với mục đích cung cấp cho học viên trải nghiệm học tập trực tuyến đồng thời nâng cao kỹ năng máy tính trong việc áp dụng các công cụ CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ, khóa học đã được xây dựng tổ chức trên nền tảng Zoom và trên trang học tập trực tuyến của Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Trong ngày 1 và ngày 2 của khóa học, học viên sẽ được giới thiệu các ứng dụng CNTT và các trang web bổ trợ cho việc thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video cũng như tạo các trò chơi, câu đố và bài kiểm tra để đánh giá mức độ hiểu biết của sinh viên trong quá trình giảng dạy. Vào ngày thứ 3, học viên sẽ tham gia trang học tập trực tuyến để truy cập miễn phí các tài liệu biên soạn, trả lời các câu hỏi thảo luận của giảng viên và thực hành sử dụng các công cụ CNTT vào công tác chuyên môn tại Trường.

Hạn chót đăng ký: 25/01/2021

04/10/2019

Khóa tập huấn về "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý khóa học trực tuyến", ngày 29-30/10/2019

Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khóa học trực tuyến".

Đối tượng học viên bao gồm đội ngũ giảng viên, giáo viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung tâm và viện giáo dục trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Học viên sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu và thực hành những công cụ công nghệ thông tin sẵn có để phục vụ cho việc quản lý khóa học trực tuyến.

Một số công cụ được giới thiệu tại khóa tập huấn bao gồm: Moodle, Edmodo, Canvas và nhiều ứng dụng quan trọng có liên quan đến ba công cụ này.

Quý Thầy/Cô/Anh/Chị có quan tâm, vui lòng liên hệ bằng cách gửi tin nhắn qua facebook của DOE - Seameo Retrac hoặc địa chỉ liên lạc trên poster để biết thêm thông tin.

===============================================

Training workshop on “Information Communication Technologies (ICT) Applications in Online Learning Management”, October 29-30, 2019.

On the 29th to the 30th of October, 2019, SEAMEO RETRAC will organize a training workshop on “ICT Applications in Online Learning Management” for participants who are teaching staff and administrators from various institutions in Ho Chi Minh City and its neighbor provinces.

The participants will have ample opportunities to explore and exploit several innovative ICT applications for online learning management.

Some ICT tools to be introduced at the training workshop are Moodle, Edmodo, Canvas and their related applications.

For further information, please directly send a message to our page DOE - Seameo Retrac or contact us via the contact information provided on the poster.

Videos (show all)

Please scroll down for English“Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Thiết kế Bài giảng Có hiệu quả”, 6-7/8/2018 – Một khoá...

Location

Category

Address

35 Le Thanh Ton Street, District 1
Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
CitySmart RichEnglish - Hệ Thống Giáo Dục Quốc Tế Cho Trẻ Em CitySmart RichEnglish - Hệ Thống Giáo Dục Quốc Tế Cho Trẻ Em
61 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

CitySmart - Hệ thống giáo dục quốc tế cho trẻ em

TransViet Training Centre - Đào tạo Nhân viên bán vé máy bay TransViet Training Centre - Đào tạo Nhân viên bán vé máy bay
Tầng 1, Số 82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu
Ho Chi Minh City, 700000

Transviet Training Centre - Đào tạo Nhân viên bán vé máy bay

PHẠM THỊ VĨNH HẰNG PHẠM THỊ VĨNH HẰNG
Ho Chi Minh City

Chuyên Luyện Thi Tiếng Đức bằng A1, A2 - B1, ZD1... - của Viện Goethe-Institut. UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - ĐẢM BẢO THI ĐẬU 100%.

Tạp chí Tài Hoa Trẻ - Báo Giáo dục & Thời đại Tạp chí Tài Hoa Trẻ - Báo Giáo dục & Thời đại
322 Điện Biên Phủ, Q.10
Ho Chi Minh City

Tài Hoa Trẻ là tạp chí chuyên đề của Báo Giáo dục & Thời đại - Cơ quan của Bộ GD&ĐT, có mặt trên thị trường từ những thập niên 1990. Tháng 1/2020, THT đã ngừng xuất bản ấn phẩm giấy.

Lớp Tiếng Anh Cô Loan-Q9 Lớp Tiếng Anh Cô Loan-Q9
130/8 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Sau hơn 6 năm giảng dạy tiếng Anh ở các mảng, Ms Loan đã tạo một môi trường học tập chuyên sâu và cá nhân hóa cho học viên với các lớp nhỏ, ít học viên mang lại hiệu quả cao.

Du học Minh Trí Du học Minh Trí
153 Đỗ Bí, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Thị trường chính là Australia, New Zealand, Canada, Pháp, Singapore, Philippines. Chuyên Visa Du học và Du lịch các nước. Vé máy bay và bảo hiểm các loại.

Anh Ngữ Bắc Mỹ Và Những Người Bạn Anh Ngữ Bắc Mỹ Và Những Người Bạn
Ho Chi Minh City

nơi học hỏi và giao lưu

Japan Tokyo International School Japan Tokyo International School
503, Lầu 5, HD Tower, 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 76000

Tuyển sinh trực tiếp du học sinh sang Nhật Bản

Anh Văn Trà Sữa Anh Văn Trà Sữa
28A Ni Sư Huỳnh Liên , Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Anh Văn Trà Sữa là dự án phi lợi nhuận,nhằm giúp các bạn trẻ,đặc biệt là các bạn sinh viên năm nhất còn nhút nhát, sẽ trở nên tự tin hơn khi nói tiếng anh.

Viza - Học Tiếng Anh Nhé Viza - Học Tiếng Anh Nhé
Ho Chi Minh City, 70000

Một trang chia sẻ kiến thức tiếng Anh đến tất cả các bạn..

Mainichi - Học Tiếng Nhật Mỗi Ngày Mainichi - Học Tiếng Nhật Mỗi Ngày
590 Cách Mạng Tháng 8
Ho Chi Minh City, 700000

Công ty TNHH Daruma chuyên Đào tạo tiếng Nhật các cấp độ từ N5 đến N1 và giới thiệu Du học Nhật Bản

Pflegekräfte Ausbildung-Zentrum Pflegekräfte Ausbildung-Zentrum
Số 1, Đường Số 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 0084

Recruit and train the qualified Vietnamese nurses for German Hospitals and Nursing Homes! For more informantion, pls email: [email protected]