Tự học - Cách học thời đại mới

Tự học - Cách học thời đại mới

Tự học - Cách học thời đại mới giới thiệu những phương pháp học tập hiệu quả và những kiến thức hữu ích cho bạn.

Operating as usual

22/11/2021

𝙱ạ𝚗 đã 𝚝ừ𝚗𝚐… 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚛ụ𝚝 𝚛è, 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚜ợ 𝚑ã𝚒 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ. 𝙲ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đủ 𝚝ự 𝚝𝚒𝚗 để 𝚕à𝚖 𝚋ấ𝚝 𝚌ứ đ𝚒ề𝚞 𝚐ì. Đừ𝚗𝚐 𝚗ả𝚗 𝚕ò𝚗𝚐, đừ𝚗𝚐 𝚋ỏ 𝚌𝚞ộ𝚌, 𝚑ã𝚢 𝚟ượ𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚗ỗ𝚒 𝚜ợ 𝚑ã𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗. 𝙷ã𝚢 𝚑ướ𝚗𝚐 đế𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚢 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚝í𝚌𝚑 𝚌ự𝚌, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ừ𝚗𝚐 𝚌ố 𝚐ắ𝚗𝚐 𝚋ồ𝚒 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚖ì𝚗𝚑. 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚟ừ𝚊 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚛𝚊 đã 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚑𝚘à𝚗 𝚑ả𝚘, 𝚑ã𝚢 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚒ê𝚗 𝚋ả𝚗 𝚑𝚘à𝚗 𝚑ả𝚘 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚖ì𝚗𝚑. 𝙲𝚑ú𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐.💗

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Photos from Tự học - Cách học thời đại mới's post 22/11/2021

𝟝 ℙℍƯƠℕ𝔾 ℙℍÁℙ 𝔾ℍ𝕀 ℂℍÚ ℍ𝕀Ệ𝕌 ℚ𝕌Ả
1. 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒
2. 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝐶𝑜𝑟𝑛𝑒𝑙𝑙
3. 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑔ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢́ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑜̂̀
4. 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝐹𝑙𝑜𝑤-𝑛𝑜𝑡𝑒
5. 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝐵𝑢𝑙𝑙𝑒𝑡 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢

(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

22/11/2021

𝙓𝙄𝙉 𝘾𝙃𝑨̀𝙊 𝙏𝙐𝑨̂̀𝙉 𝙈𝑶̛́𝙄 - 𝘾𝙃𝑼́𝘾 𝘾𝑨́𝘾 𝘽𝑨̣𝙉 𝘾𝑶́ 𝙈𝑶̣̂𝙏 𝙏𝙐𝑨̂̀𝙉 𝙏𝙃𝑨̣̂𝙏 𝙉𝙃𝙄𝑬̂̀𝙐 𝙉𝑨̆𝙉𝙂 𝙇𝑼̛𝑶̛̣𝙉𝙂 𝙑𝑨̀ 𝙃𝑶̣𝘾 𝙏𝑨̣̂𝙋 𝙏𝑶̂́𝙏 🥰🥰🥰

𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 xin giới thiệu đến các bạn các cách ghi chép bài hiệu quả nhất ✍️✍️✍️

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢

(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

21/11/2021

𝗖𝗔́𝗖 𝗞𝗬̃ 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗠𝗘̂̀𝗠 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗨̛̣ 𝗥𝗘̀𝗡 𝗟𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡✍️✍️✍️📖📚🖌

𝐾𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 (𝑆𝑜𝑓𝑡 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠) ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖, đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 😁😞😲🥴
𝐾𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑛𝑜́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑛𝑎̆́𝑚, 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦.👨‍🌾👩‍🌾

𝙲á𝚌 𝚕𝚘ạ𝚒 𝚔ỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚖ề𝚖 𝚗𝚑ư:
✍️Kỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚒ế𝚙
✍️Kỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞𝚢ế𝚝 𝚝𝚛ì𝚗𝚑
✍️Kỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚑ó𝚖
✍️Kỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚚𝚞ả𝚗 𝚕ý 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗
✍️Kỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚝ư 𝚍𝚞𝚢 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả
✍️Kỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚐𝚒ả𝚒 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 𝚟ấ𝚗 đề
✍️Kỹ 𝚗ă𝚗𝚐 đà𝚖 𝚙𝚑á𝚗

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
#𝑆𝑜𝑓𝑡 #𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠
(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

21/11/2021

𝐓𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐨́𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐞́ 😁😁😁
𝑵𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏: 𝑭𝒓𝒆𝒆𝒅𝒐𝒎 𝒊𝒏 𝑻𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢

(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Photos from Tự học - Cách học thời đại mới's post 19/11/2021

𝟰 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗵𝗼̛𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗯𝗼̂̉ 𝗶́𝗰𝗵!

❤📚𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚔ế𝚝 𝚑ợ𝚙 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả 𝚝𝚑ì bạn 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚍ù𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚌á𝚌 𝚠𝚎𝚋𝚜𝚒𝚝𝚎 𝚍ướ𝚒 đâ𝚢 để 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ê𝚖 𝚟ô 𝚟à𝚗 𝚔𝚒ế𝚗 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚝𝚑ú 𝚟ị 𝚟ớ𝚒 𝚟à𝚒 𝚙𝚑ú𝚝 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢, 𝚑𝚊𝚢 𝚑ọ𝚌 𝚌á𝚌 𝚖ẹ𝚘 𝚗𝚑ỏ, 𝚔ỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢 𝚐𝚒ú𝚙 bạn 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚑ơ𝚗 đó ! ^^📖📚🖌

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢

(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

16/11/2021

🌟🌟🌟 𝕊Ổ 𝕋𝔸𝕐- 𝕍Ậ𝕋 𝔻Ụℕ𝔾 ℕℍỎ - 𝕃Ợ𝕀 Íℂℍ 𝕃Ớℕ 🌟🌟🌟

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐍𝐨𝐭𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 – 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮́ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̣𝐢 𝐥𝐮́𝐜, 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐨̛𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡. 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐛𝐨́ đ𝐮́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̀. 😉😉😉
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐬𝐨̂̉ 𝐭𝐚𝐲 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐚̀ đ𝐨̂̀ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐡𝐮̉ đ𝐚̆́𝐜 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐨̣̂ 𝐧𝐚̃𝐨 .𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚𝐲 𝐯𝐞̃ 𝐜𝐚́𝐜 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐜𝐨̀𝐧 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐨̣̂ 𝐧𝐚̃𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐨̃ 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧. 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐝𝐮̀ 𝐥𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐛𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀, 𝐛𝐮́𝐭 𝐛𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐛𝐮́𝐭 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐨́ 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐮̉𝐚 𝐡𝐨̛𝐧.
𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐍𝐨𝐭𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀??????

𝐁𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉:

🍀 𝐕𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐲́
🍀 𝐇𝐚̃𝐲 𝐠𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭
🍀 𝐆𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐞́𝐩 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜
🍀 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡
🍀 𝐆𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠, 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧
🍀 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̀𝐦
🍀 𝐕𝐞̃ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́
….
𝐖𝐨𝐚!!! 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 ^^ 𝐇𝐚̃𝐲 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐡𝐨́𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐨̂̉ 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐡𝐞́. 🤩🤩🤩

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

14/11/2021

Để 𝚝ô𝚒 𝚑ỏ𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚌â𝚞 𝚗à𝚢...
𝙷ô𝚖 𝚚𝚞𝚊 𝚋ạ𝚗 đã 𝚑ọ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐ì?
𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚗𝚑ớ đú𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐?
𝙾𝚔𝚊𝚢, 𝚟ậ𝚢 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚋ạ𝚗 đã 𝚑ọ𝚌 đượ𝚌 𝚐ì????
𝚅ẫ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ắ𝚌 đú𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐?
📔 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚝ờ 𝚃𝚑𝚎 𝚃𝚎𝚕𝚎𝚐𝚛𝚊𝚙𝚑, 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝𝚑𝚞 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝ươ𝚗𝚐 đươ𝚗𝚐 𝟷𝟽𝟺 𝚝ờ 𝚋á𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 ở 𝚝𝚑ờ𝚒 đạ𝚒 𝚗à𝚢. 𝙻ượ𝚗𝚐 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đó 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚔𝚑á𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚝ù𝚢 𝚟à𝚘 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌ó 𝚖ộ𝚝 đ𝚒ề𝚞 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚌𝚑ắ𝚗 𝚕à 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 đ𝚊𝚗𝚐 𝚋ị 𝚚𝚞á 𝚝ả𝚒 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗. 🤭 𝙽ó ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 đế𝚗 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚋ở𝚒 𝚟ì 𝚗ã𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 𝚔ế để 𝚡ử 𝚕ý 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢.
🤦🏼‍♀️ 𝚃𝚑ự𝚌 𝚝ế đá𝚗𝚐 𝚋𝚞ồ𝚗 𝚕à 𝚑ầ𝚞 𝚑ế𝚝 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝𝚊 đã 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ụ độ𝚗𝚐 𝚟ì 𝚕ý 𝚍𝚘 đó. 𝚅à 𝚗ó 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à 𝚕ỗ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗. 𝙺𝚑𝚒 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ 𝚌𝚑ỉ 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚌ú 𝚗𝚑ấ𝚙 𝚌𝚑𝚞ộ𝚝, 𝚗ã𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚚𝚞ê𝚗 𝚟à 𝚕ờ đ𝚒 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚋ạ𝚗 𝚑ọ𝚌 đượ𝚌. 𝙽ã𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị 𝚗ữ𝚊 𝚟à 𝚗ó 𝚕ã𝚗𝚐 𝚚𝚞ê𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔𝚒ế𝚗 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚟ò𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 𝚐𝚒ờ 𝚑𝚊𝚢 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚝ự 😞.
✨✨ 𝙷Ọ𝙲 𝚃Ậ𝙿 𝙻À 𝙼Ộ𝚃 𝙽𝙶𝙷Ệ 𝚃𝙷𝚄Ậ𝚃✨✨💁‍♀️𝙲𝚑ú𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 đ𝚎𝚖 đế𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚝𝚒𝚙𝚜 𝚐𝚒ú𝚙 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚒ế𝚗 𝚋ộ 𝚑ơ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙. 𝙺ế𝚝 𝚑ợ𝚙 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 đó 𝚍ự𝚊 𝚟à𝚘 𝚔ỹ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢 𝚖ô𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝ì𝚖 𝚑𝚒ể𝚞. 𝙺𝚑𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚋𝚒ế𝚝 𝚗ê𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚘, 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ 𝚑ọ𝚌 đượ𝚌 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚑ơ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 í𝚝 𝚑ơ𝚗. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚊𝚖 𝚑𝚒ể𝚞 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚜ẽ 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟ì 𝚗ó 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔ĩ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚑ế 𝚔ỉ 𝟸𝟷 😎 .

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢

(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Photos from Tự học - Cách học thời đại mới's post 02/11/2021

𝐒𝐚́𝐜𝐡 – 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣ 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠

🔎🔎🔎 𝟓 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐨̣𝐜:

*** 𝗕𝗶́ 𝗤𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗛𝗼̣𝗰 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗵𝗼̛́ 𝗟𝐚̂𝘂 – 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗻𝗰𝗼𝗰𝗸

*** 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗛𝗼̣𝗰 𝗡𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗡𝗴𝘂̛̃ 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗩𝗮̀ 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗕𝗮𝗼 𝗚𝗶𝗼̛̀ 𝗤𝘂𝗲̂𝗻 – 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹 𝗪𝘆𝗻𝗲𝗿

*** 𝗦𝗮̆𝗻 𝗛𝗼̣𝗰 𝗕𝗼̂̉𝗻𝗴: Đ𝗶́𝗰𝗵 Đ𝗲̂́𝗻 𝗖𝘂̉𝗮 𝗧𝗼̂𝗶 𝗣𝗵𝗮̉𝗶 𝗟𝗮̀ 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗠𝘆̃ – 𝗩𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗤𝘂𝘆𝗲̂𝗻

*** 𝗧𝗼̂𝗶 Đ𝗶 𝗛𝗼̣𝗰 – 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗞𝘆́

*** 𝗛𝗼̣𝗰 𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗧𝗼̂́𝗰 𝗡𝗵𝗼̛̀ 𝗧𝘂̛ 𝗗𝘂𝘆 𝗞𝗵𝗮́𝗰 𝗕𝗶𝗲̣̂𝘁

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢 #𝐒𝐚𝐜𝐡

(っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

01/11/2021

𝑁𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑙 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑡ℎ, 𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒. 𝑁𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑑𝑎𝑦 𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑦, 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡𝑠 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑜𝑛𝑔-𝑡𝑒𝑟𝑚 "ℎ𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑦".𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 𝑜𝑓 𝐵𝐼𝐺 6'𝑠 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡, 𝑤𝑖𝑠ℎ 𝑦𝑜𝑢 𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑦 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑁𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑙𝑜𝑡𝑠 𝑜𝑓 ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ, ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑.

#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢

っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥

💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Tự học - Cách học thời đại mới updated their address. 31/10/2021

Tự học - Cách học thời đại mới updated their address.

Tự học - Cách học thời đại mới updated their address.

Photos from Tự học - Cách học thời đại mới's post 31/10/2021

🧛‍♂️ 𝟒𝟕 𝐓𝐔̛̀ 𝐕𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐕𝐄̂̀ 𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 🧛‍♂️

𝙻ễ 𝚑ộ𝚒 𝙷𝚊𝚕𝚕𝚘𝚠𝚎𝚎𝚗 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚕ễ 𝚑ộ𝚒 𝚗ổ𝚒 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚟à 𝚌ự𝚌 𝚔ỳ 𝚙𝚑ổ 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒. 𝙻ễ 𝚑ộ𝚒 𝚗à𝚢 𝚌ò𝚗 𝚌ó 𝚖ộ𝚝 𝚝ê𝚗 𝚐ọ𝚒 𝚔𝚑á𝚌 đó 𝚕à 𝚕ễ 𝚑ộ𝚒 𝚑ó𝚊 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐, đượ𝚌 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚟à𝚘 𝚌𝚞ố𝚒 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝟷𝟶 𝚖ỗ𝚒 𝚗ă𝚖. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚝𝚛ò 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚐𝚒ả𝚒 𝚝𝚛í đượ𝚌 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚝𝚛ê𝚗 𝚕ớ𝚙 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚘ạ𝚗 𝚑ộ𝚒 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑, 𝚋ạ𝚗 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚋ắ𝚝 𝚐ặ𝚙 𝚌𝚑ủ đề 𝚟ề 𝙷𝚊𝚕𝚕𝚘𝚠𝚎𝚎𝚗. 𝙷ã𝚢 𝚌ù𝚗𝚐 𝙱𝙸𝙶 𝟼 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚋ị 𝚋ộ 𝚝ừ 𝚟ự𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 𝚟ề 𝙷𝚊𝚕𝚕𝚘𝚠𝚎𝚎𝚗 𝚌ơ 𝚋ả𝚗 𝚟à 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚋à𝚒 𝚟𝚒ế𝚝 𝚗à𝚢 𝚗𝚑é.


っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

31/10/2021

【Có thể bạn chưa biết - 2 công cụ hữu ích giúp viết luận Tiếng Anh.】っ◔◡◔)っ ♥ =============================== ♥
💗💗💗𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐋𝐢𝐤𝐞 👍𝐯𝐚̀ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰➡️ 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐮̛̣ 𝐇𝐨𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ 🥰🥰🥰

✉️✉️✉️𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 𝐔𝐒:
𝐅𝐁: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢
𝐓𝐈𝐊𝐓𝐎𝐊: 𝐓𝐮̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 - 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐌𝐀𝐈𝐋: 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐡𝐨𝐜𝐭𝐡𝐨𝐢𝐝𝐚𝐢𝐦𝐨𝐢@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Videos (show all)

𝙱ạ𝚗 đã 𝚝ừ𝚗𝚐… 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚛ụ𝚝 𝚛è, 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚜ợ 𝚑ã𝚒 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚖ọ𝚒 𝚝𝚑ứ. 𝙲ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 𝚋ạ𝚗 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đủ 𝚝ự 𝚝𝚒𝚗 để 𝚕à𝚖 𝚋ấ𝚝 𝚌ứ đ𝚒ề...
𝗖𝗔́𝗖 𝗞𝗬̃ 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗠𝗘̂̀𝗠 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗧𝗨̛̣ 𝗥𝗘̀𝗡 𝗟𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡✍️✍️✍️📖📚🖌𝐾𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 (𝑆𝑜𝑓𝑡 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠) ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑎...
𝐓𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐨́𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐞́ 😁😁😁𝑵𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏: 𝑭𝒓𝒆𝒆𝒅𝒐𝒎 𝒊𝒏 𝑻𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕#𝐁𝐈𝐆𝟔 #𝐓𝐮𝐡𝐨𝐜 #𝐂𝐚𝐜𝐡...
🌟🌟🌟 𝕊Ổ 𝕋𝔸𝕐- 𝕍Ậ𝕋 𝔻Ụℕ𝔾 ℕℍỎ - 𝕃Ợ𝕀 Íℂℍ 𝕃Ớℕ 🌟🌟🌟𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐍𝐨𝐭𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 – 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮́ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀...
Để 𝚝ô𝚒 𝚑ỏ𝚒 𝚋ạ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚌â𝚞 𝚗à𝚢...𝙷ô𝚖 𝚚𝚞𝚊 𝚋ạ𝚗 đã 𝚑ọ𝚌 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐ì?𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚗𝚑ớ đú𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐?𝙾𝚔𝚊𝚢, 𝚟ậ𝚢 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚋ạ𝚗 đã 𝚑ọ𝚌 đượ𝚌 𝚐ì??...
【Có thể bạn chưa biết - 2 công cụ hữu ích giúp viết luận Tiếng Anh.】#BIG6 #Tuhoc #Cachhocthoidaimoiっ◔◡◔)っ ♥ ===========...

Location

Category

Address


Ho Chi Minh City
7000
Other Educational Camps in Ho Chi Minh City (show all)
LearnCousera - share khóa học LearnCousera - share khóa học
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn, Mua và Bán các khóa học online giá rẻ

Mua Tài Khoản Cambly, Busuu, Memrise Học Tiếng Anh Mua Tài Khoản Cambly, Busuu, Memrise Học Tiếng Anh
164 Nguyễn Đình Chiểu, P10, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

Professorvn chuyên nâng cấp tài khoản premium: Cambly, Busuu, Memrise Học Tiếng Anh. Phục vụ hơn 1000 khách hàng trong hơn 2 năm qua với 95% khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ

Vòng nguyệt quế - VNQ Vòng nguyệt quế - VNQ
Ho Chi Minh City

Vòng nguyệt quế là giải đấu có format bám sát chương trình đường lên đỉnh Olympia với phương châm ra đề chú trọng khả năng suy luận, logic. *giải này lệch O* 📩 [email protected] ☎️ 0823 684 939

Gà mờ cải thiện tiếng Anh Gà mờ cải thiện tiếng Anh
Ho Chi Minh City

Chúng tôi muốn tạo một môi trường nơi mọi người có thể cải thiện tiếng Anh (vốn từ vựng, ngữ pháp, phát âm của mình để cùng nhau tiến bộ).

TEG CLUB - Câu lạc bộ tiếng Anh dành cho sinh viên địa lý SGU TEG CLUB - Câu lạc bộ tiếng Anh dành cho sinh viên địa lý SGU
273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5
Ho Chi Minh City

TEG CLUB - Câu lạc bộ tiếng Anh dành cho sinh viên địa lý SGU. Đây là nơi dành cho những bạn tân sinh viên khoa địa đến tham gia học tập và trao dồi cải thiện tiếng Anh.

Tài Khoản Lynda, Scribd, Skillshare Giá Rẻ Tài Khoản Lynda, Scribd, Skillshare Giá Rẻ
164 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

Bán Tài Khoản Lynda, Scribd, Skillshare Giá Rẻ hơn 2 năm qua, phục vụ hơn 1500 khách hàng, 98% khách hàng hài lòng về dịch vụ.

HocChung.vn - Tri thức là chìa khóa mở cửa tương lai HocChung.vn - Tri thức là chìa khóa mở cửa tương lai
2B Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

hocchung.vn - Chuyên chia sẻ tài liệu khoá học Online. Khoá học Digital marketing, khoá học lập trình, khoá học thiết kế, khoá học kỹ năng mềm,...

Study with me Study with me
Ho Chi Minh City

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC3utYDDMS6F8sAVN7rR3OgQ

Chia sẻ tư duy hỗ trợ sự thành công và giàu có Chia sẻ tư duy hỗ trợ sự thành công và giàu có
20 đường 23B, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

Đây là trang chia sẻ thông tin, kiến thức giá trị, tạo môi trường học tập tích cực, lan toả những kiến thức hay, những kinh nghiệm có ích đến với cuộc sống của mọi người xung quanh.���

Tui ở Bình Mỹ Củ Chi Tui ở Bình Mỹ Củ Chi
Nhà Vườn Châu Kha, đi Từ UBND Xã Bình Mỹ đến Cầu Cây Xanh, Qua Cầu Rẻ Phải, Cặp Theo Mé Sông đến Khu Thờ Phật.
Ho Chi Minh City

Tui dân Sài Gòn sống tại nhà vườn riêng ở khu ấp 6b,xã Bình Mỹ, gần Quận 12 và Hóc Môn và Bình Dương. Trên google map thể hiện là "nhà vườn châu kha".

Hiding Buôn Làng Hiding Buôn Làng
217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

👉 Nơi những con người ở ẩn nhưng thích làm danh hề 👈

ICE Vietnam - Du học hè Ireland ICE Vietnam - Du học hè Ireland
116 Nguyễn Văn Thủ
Ho Chi Minh City, 70000

ICE Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn du học hè Ireland cho các em học sinh Trung học - là cầu nối đáng tin cậy giữa nhà trường và các em học sinh Việt Nam.