Murti

Murti

You may also like

Biqiiltuu islamaa
Biqiiltuu islamaa

Alhamdulillah summa alhamdulillah yaa rabbii kiyya

Operating as usual

25/09/2022

BAAROLLEE( TENIA VERSICOLOR)

Baarolleen dhukkuba gogaa fangasii ‘malassezia furfur’ jedhamuun kan dhufu yoo ta’u halluu gogaa namaa jijjiiruudhaan ni beekama.
MAALTU NU SAAXILA?
👉Yeroo baay’ee wantootni dhukkuba kanaaf nama saaxilan adda bahanii hin beekamani,garuu kanneen armaan gadii waliin wal qabata jedhamee yaadama.
-1..Waqtii qilleensa jiidhaa(warm season)
-2..Akka malee dafquu(hyperhydrosis)
-3..Qorichoota akka ‘glucocorticoids’ jedhaman fayyadamuu
-4..Dibataalee tokko tokko fkn ‘cocoa butter’ kan jedhaman gogaa ofiitti dibachuu
Hubadhu: gosti dhibee kanaan walfaakkatu jiraatuus, garuu Baarolleen tasumaa namaa gara namaatti hin daddarbu!!

MAALLATTOON ISAA MAAL FAAKKAATU?
-A..Jijjiirama halluu gogaa(addaachuu ykn boorachuu gogaa): hypopigmented orhyperpigmented
-B..Jijjiramni halluu gogaa kun naannoo laphee,dugda duuba, irree harkaa,gudeeda miilaa fi morma jalatti mul’ata

AKKAMIIN YAALUU DANDEENYA?
👉Baarolleen qorichoota armaan gadiitiin salphaadhumatti yaalamuu danda’a.
1.’selenium sulfide 2.5% lotion or shampoo’: Torbee tokkoof guyyaatti yeroo tokko iddoo baarolleen sun jirutti daqiiqaa 10f erga dibannee booda dhiqachuu.
2.’ketoconazole 2% cream’ : Akkuma armaan oliitti fayyadami
3.’terbinafine 1% solution’: Guyyaatti yeroo lama torbee tokkoof dibachuu
HUB: Baarolleen hanqina qulqullina dhuunfaa wajjin wal-hin qabatu!!
By Dr Jirenya .s

07/06/2022

Alhamdulillahi rabbil aalamiin

19/05/2022
Photos from Murti's post 02/05/2022

Eid mubaarak
Warra baranaa
Kan bara hedduu nu
Haa godhu

02/04/2022

As wr wb
Alhamdulillah
Walumaanuu
Baga geenye.

23/02/2022
18/01/2022

Masha allah

05/01/2022
24/12/2021

Gammachuun
Kee koo
Koos keeti
Baga gammadde qaaliii ko
💝

24/12/2021

Alhamdulillah
Baga gammadde
ko

03/12/2021

As wr wb
Juma,a mubaarak

Photos from Knowledge world's post 30/11/2021
30/11/2021

Jabeenyi keeti
Yaa
Rabbii kiyya
.

30/11/2021

ABUU BAKR AS-SIDDIIQ SAAHIBA RASUULA RABBII
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jaalalloo Rasuulaa, Saahiba Rasuulaa, soddaa Rasuulaa.

• Abuu Bakr Siddiiq nama jalqaba Amantii Islaamaa Rasuula irraa fudhate keessaa inni Nama duraati. Shakkii malee qalbii isaa guutuun Rasuula Rabbiitti Amanee isa dhugoomse. Isa dhugoomsuu qofa osoo hin taane waan qabu hundaan amantii Tanaaf of wareege.

• Gaafa Islaamummaan qabeenyatti haajamte, waan Qabu hunda fidee Rasuulatti kenne, maal Warra keetiif dhiiste jahee gaafatamnaan Rabbii fii Rasuulaan dhiiseef jahee deebise.

• Gaafa Warri qureeyshii Namoota Rasuulatti amanan kan harka qalleeyyii ykn gabra tahan waan Isaan Islaamummaa fudhatan qofaaf azzabaman, isa kan Qabeenya Isaa kafalee isaan bilisoomse.

• Qabeenya qofa osoo hin taane intala isaa tan akkaaan jaalatu Aisha Rasuulaaf kennee isaa wajjiin Soddoome.

• Gaafa inni hijraaf kahu ammoo, Yaa Rasuula Rabbii Sallallaahu Aleeyhi Wasallam ati kophaa Kee hin deemtu, anaatu si wajjiin deema jahee wareegamaaf of qopheesse, osoo Rasuula keenya toohatuu gaara keessatti boofaan iddamee akka malee dhukkubsate, Rasuulli Du’aa’ii godhee fii eegas booda fayye.

• Rasuulli Rabbii Sallallaahu Aleeyhi Wasallam Du’aan Addunyaa tanarraa Yeroo godaane kan khaliifaa Rasuulaa tahe hawaasa muslimaa bulchaa ture isa.

• Kitaaba Rabbii fii Sunnaa Rasuulaa Tiiysuuf wareegama guddaa kafalee, Islaamummaaf Gumaacha addunyaan tun guutuun yoo walitti dabalamte gumaachuu hin dandeenye gumaachee dabre.

Rabbiin Dalagaa kheeyrii isaa hunda irraa haa jaalatu.

Yaadachiisumaafiin hangana barreesse malee seenaan Abuu BAKR Waa hangana qofaa miti, jiruu teenya guutuu barreesinee fixuu hin dandeenyu.

Sallallaahu Aleeyhi Wasallam
Sallallaahu Aleeyhi Wasallam
Sallallaahu Aleeyhi Wasallam

Barreeffama Kana Dubbisaatii Share Waliif Godhaa

By: Ibsaa Sheikh Yuusuf

https://t.me/IbsaaDhugaa

28/11/2021

Hamaa keetii fi Hama kee
Arguun fedhu
Jaala kiyya

Want your school to be the top-listed School/college in Riyadh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address

Muslim World
Riyadh
ORO

Opening Hours

Monday 5am - 7am
Tuesday 5am - 7am
Wednesday 5am - 7am
Thursday 5am - 7am
Friday 5am - 7am
Saturday 5am - 7am
Sunday 5am - 7am
Other Colleges & Universities in Riyadh (show all)
كلية ينبع الصناعية  Yanbu Industrial College كلية ينبع الصناعية Yanbu Industrial College
ينبع الصناعية/الهيئة المليكة/مشروع ينبع
Riyadh, 00000

Iqra International Quran Academy Iqra International Quran Academy
Riyadh, 11491

Online Quran Academy

Kaushar shah Kaushar shah
Riyadh, EK

Lt gen:ibrahim Nkundabatware Lt gen:ibrahim Nkundabatware
Riyadh

It's a group of security science information to community.

Naif Alotiby Naif Alotiby
Naif Alotiby 2022
Riyadh

Naif Alotiby

MD.rony hassan MD.rony hassan
Riyadh, @1998@

ALL EVERYTHING LEARNING..

BISCR Students Association BISCR Students Association
AL Shaikh Abdullah Al Maqzoub
Riyadh, 11311

Welcome to the homepage of BISCR Students Association. We are a student organization at Riyadh, Saudi Arabia operating from October 2020.

Mehede Hasan Rahat Hat Mehede Hasan Rahat Hat
Jeddah
Riyadh

ففرو إلى الله شعيبShuebi Abdi ففرو إلى الله شعيبShuebi Abdi
طرق الخير والسعادة
Riyadh, طرقالخيروالسعادة

jecha gaarii namaan jechuun sadaqaadha.

Falmata Haqa Falmata Haqa
You Have Any Other Way
Riyadh

Saud Arabia Riyadh

منح دراسية منح دراسية
Riyadh

منح دراسية جامعات حكومية خطابات توصية سيرة ذاتية

Liona Alshafie Liona Alshafie
الرياض
Riyadh