Dhangaa Jannataa

Dhangaa  Jannataa

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Dhangaa Jannataa, Community College, Dammam.

31/07/2023


________________
Yaa Mohammad.........

Yaa Mohammad.......

Yaa Mohammad jachaa iyyun gara Ergamaa Rabbii {{ﷺ}} tti dhufe.

➡️Sahaabonni akka sagalee isaa gadi xiqqeessu itti himanis didee yaaminsa isaa itti fufe.

➡️Ergamaa Rabbii (S.A.W) maal akka barbaade gaafachuf gara alatti bahanii "maal haajamte?" ja'anii gaafatan.

➡️Namichinis "waa'ee guyyaa dhumaa, guyyaa macarashaa (qiyaamaa) akka naa himtun barbaadeeti" ja'en.

➡️Ergamaan Rabbii (S.A.W) "guyyaa qiyaamaatif maal qopheesitee naa gaafatta?" jachuun gaafatan.

Namtichinis "jaalala Rabbii fi Ergamaa Rabbii ﷺ isaa malee waan tokkollee hin qopheesine" ja'en.

➡️Yaroo kana deebii dinqisiisaa sahaboota ajaa'ibsiise deebisanif.

↪Guyyaa Qiyaamaa Rabbiin warra jaalattu wajjiin si kaasa" ja'aniin.

↪↪Nuti hoo mee of haagaafannu:

↪↔️Guyyaa boru akhiraaf maal qopheefane?

❤Jaalalti Rabbii fi Ergamaa isaa Mohammed《ﷺ 》qabnu hagami?

Yaa Rabbii !!!

Warra jaalalti Rabbii fi jaalalti Ergamaa kee Mohammad((ﷺ))qalbii isaanii irratti sumudaan dhahamee guyyaa qiyaamaa warra Rasuula keenya habiibunaa Musxafaa(S.A.W) wajjiin ka'u nuu godhi.

dagatinaa jzk

20/06/2023

CAALOOMINA GUYYOOTA KURNAN ZULHIJJAA

Guyyoottan kurnan jalqaba baatii ZulHijjaa amma keessa jirru kun guyyoota ajaa'ibaati. Yeroo tam caalaa guyyoota keessatti Ambiyootatti hidhannu. Guyyoota Rabbiin keessatti guddifamu. Muslimni bakka taa'uufi ka'utti 'Allaahu akbar' ja'ee Rabbii isaa yaadata. Irra deddeebi'ee tokkichummaa uumaa isaa ragaa baha. Qananii keessa jiruuf Rabbi faarfata. Ibaadaan guyyoota kanniin keessatti goonu mindaa gaarii qabdi. Qur'aana keessatti guyyoota kanniiniin Rabbiin kakatee jira..

*والْفَجْر* وَلَيَالٍ عَشْرٍ *

Bariinin kakadha! Halkan kurnan(ji'a ZulHijjaa kanaanis)niin kakadha!}

Ergamaan Rabbii Muhammadﷺ guyyoota collee baatii ZulHijjaa jalqaba irratti arkaman kana laalchisuun akkana ja'e..
{Ibaadaa guyyaa biroo gootan irra, tan guyyoota kurnan ZulHijjaa(gama duraatti arkaman) kana keessa gootantu caala. Rabbi birattillee irra jaalatama}

Sahaabaan dubbii tana ajaa'ibanii "karaa Rabbii irratti qabsaawuu irrallee, Ibaadaa kurnan kana goonuutu caalaa?" Ja'anii ergamaa Rabbiitiif gaafii dhiheysan.

{Ee! Ibaadaa kurnan kana gootantu caala. Yoo nama Jihaadaaf jecha lubbuufi qabeenya isaa baasee wareegamee hundaan achumatti hafe malee} jechuun deebiseef.

• Ummatoo! As gahuun carraadha. Guyyoonni Kurnan jalqaba ZulHijjaa irratti arkaman kunniin, guyyoota colleedha. Guyyoota Ibaadaan goonu hundi Rabbi biratti jaalatamtu. Ibaadaan ammaafi yeroo biroo goonu wal adda. Tan kurnan ZulHijjaa tuni Sawaaba guddaa qabdi. Kanaaf guyyoota kanniin Ibaadaa irratti cichinee haa dabarsinu.

Mee haala kamiin Ibaadaa goona?

1. Gama Rabbii haa deebinu. Rabbi tokkichoomsinee, badii teenyaaf araarama haa kadhannu. Namni hin balleysine hin jiru. Dogongora keenyaaf Rabbi haa yaammannu. Gaafa Ibaadaa isaatiin dhaabbanne, ajaja isaa hordofne Rabbiin nu jaalata. Malaa'ikaa biratti nuun dhaadata. Gama Rabbii deebi'uun milkaawuudha. Diniyaafi aakhirattiis nagaya bahuudha. Yaa Mu'mintoota! Akka milkoytaniif gama Rabbii deebi'aa.

2. Kurnan ZulHijjaa kana hojiiwwan gaggaarii hojjechuun haa dabarsinu. Xiqqaattuus hojiin gaariin sadarkaa qabdi. Jaalala Rabbii arkachuuf carraaqqii guddoo haa goonu. Nama karaa isaa irratti qabsaawe Rabbiin karaa qajeelaarra kaaya. Karaan qaceelloo karaa Jannataati.

3. Hojii badduu irraa fagaachuu! Keessattuu kurnan kana keessa hanga kaabaafi kibbi adda fagaatu, nulleen badiin adda haa fagaannu. Rabbiif ajajamuun akkuma Rabbitti nama dhiheysitu, Dilii hojjechuun Rabbi irraa nama fageysiti. Diliin dallansuu Rabbiitiif nama saaxilti. Waan Rabbi itti nu ajaje hojjannee, waan Rabbi irraa nu dhoorke irraa fagaannee guyyoota kanniin irraa fayyadamuu qabna.

Kurnan kana keessa Ibaadaa tamtu akkaan jaalatama?

1. Haajjii fi Umraa
-Guyyoottan kabajamoo kana keessa
namni Rabbiin laaffiseef Hajjii fi Umraa godhuu qaba. Kanaan Rabbitti dhihaachuu qaba. Osoo dandahanii Ibaadaa tanniin irraa fagaachuun karaa miti. Ergamaan Rabbii Muhammadﷺ akkana ja'e..
{Umraan(ulaagaa barbaachiftu hunda guuttatanii) godhan, Dilii xixiqqoo namarraa haqxi, hanga Umraa itti aantu godhanii. Hajjiin qeebalamte ammoo Jannata malee mindaa biroo hin qabdu.}

2. Soomana
-Soommanni Ibaadaa guddoodha. Hojii gaarii Rabbi akkaan jaalatu. Waan Jahannam irraa nama baraaru. Kanaaf guyyoota 9n jalqaba ji'a ZulHijjaa kana soommanuu qabna. Keessattuu guyyaa 9ffaa Arafaa(guyyaa boru Iidaa) soommanuun akkaan barbaachisa. Nabiyyiin keenyaﷺ guyyaa Arafaa soomaan dabarsa. Soomanni guyyaa Arafaa Dilii waggaa dhufuufi waggaa dabree namarraa haqa.

3. Rabbi kadhaa
- Du'aa'iin xiyyitiidha. Xiyyitii darbamtee laferra malee lafa hin buune. Warri beeku Rabbi kadhaan waa haleela. 'Yaa Rabbi booddee teenya toolchi! Khaatimaa teenya bareechi' ja'aa kadhaa. Booddeetu laalama! Gaarii hojjechaa dhufnee booda irratti yoo mucucaanne dubbiin ni baddi. Akkasitti kasaarree hafna. Warra eyba qabu, kan Rabbiin irraa jaalateetu booddee tola. Wallaalaa qofaa miti, beekaan hedduun yeroo guyyaa keessaa dabu garra. Sun waan qalbii nama cabsaati. Irraa maganfadhaa. Halkaanii fi guyyaa yeroo kadhattan 'yaa Rabbi booddee teenya nu toolchi! Warra Jannataa nu godhi' ja'aa kadhaa. Khaatimaan nama toluun dubbii jabduudha.

Walumaagalatti guyyoottan kurnan jalqaba ZulHijjaa kana keessa Zikrii baay'isuun, Rabbi kadhachuun, Jama'aan Salaatuun, Sunnaa lelisuun, Rabbi guddisuun, Rabbi qulqulleysuun, Rabbi faarfachuun, Sadaqachuun, dhugaa dubbachuun, waliin ooduu dhiisuun, haajaa wal-baasuun hojii akkaan jaalatamtu. Mindaa guddoo qabdi. Kanaf hanga dandeenyutti itti haa bobbaanu. Rabbiin warra guyyoota kanniin irraa milkaawe nu haa taasisu.

14/05/2023

SADARKAA ZIKRIIN QABDU
••••••••••••••••••••••••••••

Rabbiin ol ta'e ni jedhe: “na yaadadhaa; anis isinin yaadadha. Na galateeffadhaa natti hin kafarinaa.” (Albaqaraa: 152).

“Yaa warra amantan yaadannoo baay’ee Rabbiin yaadadhaa.” (Al-Ahzaab: 41)

“Dhiirolee baay’ee Rabbiin yaadataniifi dubartii Rabbiin yaadatan, Rabbiin araaramaafi mindaa guddaa isaaniif qopheesseera.” (AL-Ahzaab: 35)

“Lubbuu kee keessatti gadi of qabaafi sodaataa, sagalee ol hin fuudhaminiin ganamaafi galgala Gooftaa kee faarsi. Dagattoota irraas hin ta’in.” (Al-Anfaal: 205)

ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ : ))ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺬْﻛُﺮُ ﺭَﺑَّﻪُ، ﻭَﺍﻟَّﺬِﻱ ﻻَ ﻳَــــــﺬْﻛُﺮُ ﺭﺑَّﻪُ، ﻣَﺜَﻞُ ))ﻭَﺍﻟﻤﻴِّﺖِ ﺍﻟﺤَﻲِّ

Ergamaan Rabbii (S.A.W) ni jedhan:“fakkeenyi nama Rabbii isaa yaadatuufi isa Rabbii isaa hin yaadannee fakkeenya jiraataafi du’aati.” Bukhaariifi Muslimtu
gabaasan.

ﻭَﻗَﺎﻝَ : ))ﺃَﻻَ ﺃُﻧﺒِّﺌُﻜُﻢ ﺑِﺨَﻴْﺮِ ﺃَﻋْﻤَﺎﻟِﻜُﻢْ، ﻭَﺃَﺯْﻛَﺎﻫَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﻣَﻠِﻴﻜِﻜُﻢْ، ﻭَﺃَﺭْﻓَﻌِﻬَﺎ ﻓِﻲ ﺩَﺭَﺟَﺎﺗِﻜُﻢْ، ﻭَﺧَﻴْﺮٍ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺇِﻧْﻔَﺎﻕِ ﺍﻟﺬَّﻫَﺐِ ﻭَﺍﻟﻮَﺭِﻕِ، ﻭَﺧَﻴْﺮٍ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺃَﻥْ ﺗَﻠْﻘَﻮْﺍ ﻋَﺪُﻭَّﻛُﻢْ ﻓَﺘَﻀْﺮِﺑُﻮﺍ ﺃَﻋْﻨَﺎﻗَﻬُﻢْ ﻭَﻳَﻀْﺮِﺑُﻮﺍ ﺃَﻋْﻨَﺎﻗِﻜُﻢ((؟ﻗَﺎﻟُﻮﺍ .ﻰَﻠَﺑ :َﻝﺎَﻗ ) ﺫِﻛْﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ))

Ammas Ergamaan Rabbii (S.A.W) ni jedhan: “dhaga’aa! Mee caalaa hojii keessanii, Rabbii keessan birattis akkaan qulqulluu, sadarkaa keessanis kan akkaan ol kaaftu, warqiifi meeta sadaqachuurra kan isiniif caaltuufi isin diina keessan qunnamtanii morma isaanii rukutuufi isaan morma keessan rukutuu irra kan isiniif caalu isinitti himuu?” Eeyyee jedhan. “Inni zikrii

Rabbii ol ta’eeti” jedhan.

ﻭَﻗَﺎﻝَ : ))ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪُ :ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ ﺃَﻧَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﻇَﻦِّ ﻋَﺒْﺪِﻱ ﺑِﻲ، ﻭَﺃَﻧَﺎ ﻣَﻌَﻪُ ﺇِﺫَﺍ ﺫَﻛَﺮَﻧِﻲ، ﻓَﺈِﻥْ ﺫَﻛَﺮَﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻪِ، ﺫَﻛَﺮْﺗُﻪُ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻲ، ﻭَﺇِﻥْ ﺫَﻛَﺮَﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻣَﻠَﺄٍ ، ﺫَﻛَﺮْﺗُﻪُ ﻓِﻲ ﻣَﻠَﺄٍ ﺧَﻴْﺮٍ ﻣِﻨْﻬُﻢْ، ﻭَﺇِﻥْ ﺗَﻘَﺮَّﺏَ ﺇِﻟَﻲَّ ﺷِﺒْﺮﺍً، ﺗَﻘَﺮَّﺑْﺖُ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺫِﺭَﺍﻋﺎً، ﻭَﺇِﻥْ ﺗَﻘَﺮَّﺏَ ﺇِﻟَﻲَّ ﺫِﺭَﺍﻋﺎً، ﺗَﻘَﺮَّﺑْﺖُ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺑَﺎﻋﺎً، ﻭَﺇِﻥْ ﺃَﺗَﺎﻧِﻲ ﻳَﻤْﺸِﻲ ﺃَﺗَﻴْﺘُﻪُ ﻫَﺮْﻭَﻟَﺔً

Ergamaan Rabbii (S.A.W) ni jedhan: “Rabbiin ol ta'e ni jedha: ‘ani bakka gabrichi kiyya itti na yaaden jira.

Ani yeroo inni na yaadate isa waliinin jira. Yoo inni lubbuu isaa keessatti na yaadate lubbuu kiyya keessattin isa yaadadha. Yoo inni jamaa’aa keessatti na yaadate jamaa’aa isaan caalan keessattin isa yaadadha.

Yoo inni taakkuu natti dhihaate dhundhuman itti dhihaadha.

Yoo inni dhundhuma natti dhihaate harka guutuun isatti dhihaadha.

Yoo deemaa natti dhufe sussukkiinin isatti dhufa.”

ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﺑُﺴْﺮٍ ﺃَﻥَّ ﺭَﺟُﻼً :َﻝﺎَﻗ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﺇِﻥَّ ﺷَﺮَﺍﺋِﻊَ ﺍﻹِﺳْﻼَﻡِ ﻗَﺪْ ﻛَﺜُﺮَﺕْ ﻋَﻠﻲَّ، ﻓَﺄَﺧْﺒِﺮْﻧِﻲ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﺃَﺗَﺸَﺒَّﺚُ .ِﻪِﺑ :َﻝﺎَﻗ )ﻻَ ﻳَﺰَﺍﻝُ ﻟِﺴَﺎﻧُﻚَ ﺭَﻃْﺒﺎً ﻣِﻦْ ﺫِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ))()،

Abdullaah bin Busr irraa odeeffamee (R.A) ni jedhe: namni tokko “yaa Ergamaa Rabbii sharii’aan Islaamaa narratti baay’attee waan ani qabadhu natti himi” jedhe.

Ergamaan Rabbii (S.A.W) ni jedhan: “arrabni kee Rabbiin zakkaruu irraa hin qoorin.”

ﻭَﻗَﺎﻝَ : ))ﻣَﻦْ ﻗَﺮَﺃَ ﺣَﺮْﻓﺎً ﻣِﻦْ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻠَﻪُ ﺑِﻪِ ﺣَﺴَﻨَﺔٌ، ﻭَﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺔُ ﺑِﻌَﺸْﺮِ ﺃَﻣْﺜَﺎﻟِﻬَﺎ، ﻻَ ُﻝﻮُﻗَﺃ ﴿ﺍﻟﻢ%﴾ ﺣَﺮْﻑٌ، :ﻦِﻜَﻟَﻭ ﺃَﻟِﻒٌ ﺣَﺮْﻑٌ، ﻭَﻻَﻡٌ ﺣَﺮْﻑٌ، ﻭَﻣِﻴْﻢٌ ﺣَﺮْﻑٌ ))

Ammas Ergamaan Rabbii (S..A.W) ni jedhan: “kitaaba Rabbii irraa namni qubee tokko dubbise mindaa tokko qaba.

Mindaan immoo fakkii ishee kudhaniin kaffalamti. ‘Alif Laam Miim’ qubee tokko hin jedhu; garuu Alif qubeedha Laamis qubee Miimis qubeedha.”

ﻭَﻋَﻦْ ﻋُﻘْﺒَﺔَ ﺑْﻦِ ﻋَﺎﻣِﺮٍ :َﻝﺎَﻗ ﺧَﺮَﺝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻧَﺤْﻦُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﻔَّﺔِ، :َﻝﺎَﻘَﻓ ))ﺃَﻳُّﻜُﻢْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺃَﻥْ ﻳَﻐْﺪُﻭَ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْﻡٍ ﺇِﻟَﻰ ﺑُﻄْﺤَﺎﻥَ، ﺃَﻭْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴﻖِ، ﻓَﻴَﺄْﺗﻲَ ﻣِﻨْﻪُ ﺑِﻨَﺎﻗَﺘَﻴْﻦِ ﻛَﻮْﻣَﺎﻭَﻳْﻦِ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺮِ ﺇِﺛْﻢٍ ﻭَﻻَ ﻗَﻄِﻴﻌَﺔِ ﺭَﺣِﻢٍ((؟ :ﺎَﻨْﻠُﻘَﻓ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻧُﺤِﺐُّ .َﻚِﻟَﺫ :َﻝﺎَﻗ ))ﺃَﻓَﻼَ ﻳَﻐْﺪُﻭ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻤَﺴْﺠِﺪِ ﻓَﻴَﻌْﻠَﻢَ، ﺃَﻭْ ﻳَﻘْﺮَﺃَ ﺁﻳَﺘَﻴْﻦِ ﻣِﻦْ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻧَﺎﻗَﺘَﻴْﻦِ، ﻭَﺛَﻼﺙٌ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﺛَﻼَﺙٍ، ﻭَﺃَﺭْﺑَﻊٌ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﺃَﺭْﺑَﻊٍ، ﻭَﻣِﻦْ ﺃَﻋْﺪَﺍﺩِﻫِﻦَّ ﻣِﻦَ ﺍﻹِﺑِﻞِ ))().

Uqbaa bin Aamir irraa odeeffamee (R.A) ni jedhe: Ergamaan Rabbii (S.A.W) osoo nuti warra suffaa keessa jirruu nurratti bahanii “isin keessaa eenyutu guyyaa hundaa gara Buxhaan yookiin Aqiiq dhaqee haala yakkaafi firooma kutuu hin qabneen gaala gooba dhedheertuu lama fudhatee dhufuu jaalata?” jedhan.

“Yaa Ergamaa Rabbii sana ni jaalanna” jenne. Ergamaan Rabbii (S.A.W) “tokkoon keessan gara masjidaa deemee kitaaba Rabbii irraa aayata lama barachuun yookiin qara’uun gaala lama irra isaaf caala; sadii gaala sadii irra caala. Afuris gaala afur irra caala.

Gaala lakkoofsa hanga isaanii ni caalu.”

ﻭَﻗَﺎﻝَ : ))ﻣَﻦْ ﻗَﻌَﺪَ ﻣَﻘْﻌَﺪَﺍً ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓِﻴﻪِ، ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗِﺮَﺓٌ، ﻭَﻣَﻦِ ﺍﺿْﻄَﺠَﻊَ ﻣَﻀْﺠِﻌﺎً ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓِﻴﻪِ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦَ
ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗِﺮَﺓٌ ))

Ammas Ergamaan Rabbii (S.A.W) ni jedhan: “namni taa’icha tokko taa’ee isa keessatti Rabbiin hin zakkarin hoongoon Rabbiin biraa ta’e isa mudata.

Namni ciisicha wahii ciisee isa keessatti Rabbiin hin zakkarin gaabbii Rabbiin biraa ta’etu isarra jiraata.”

ﻭﻗﺎﻝ : ))ﻣَﺎ ﺟَﻠَﺲَ ﻗَﻮْﻡٌ ﻣَﺠْﻠِﺴَﺎً ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓِﻴﻪِ، ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﺼَﻠُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﺒِﻴِّﻬِﻢْ ﺇِﻻَّ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺗِﺮَﺓً، ﻓَﺈِﻥْ ﺷَﺎﺀَ ﻋﺬَّﺑَﻬُﻢْ، ﻭَﺇِﻥْ ﺷَﺎﺀَ ﻏَﻔَﺮَ ﻟَﻬُﻢْ ))().

Ergamaan Rabbii (S.A.W) ni jedhan:“ummanni taa’icha isa keessatti Rabbiin hin zakkarreefi Nabiyyii irratti rahmata hin buusin taa’an hoongoon Rabbi biraa ta’e isaan irra jiraatu malee hin hafu.

Rabbiin yoo fedhe isaan adaba yoo fedhe isaaniif araarama.”

ﻭَﻗَﺎﻝَ : ))ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻡٍ ﻳَﻘُﻮﻣُﻮﻥَ ﻣِﻦْ ﻣَﺠْﻠِﺲٍ ﻻَ ﻳَﺬْﻛُﺮُﻭﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓِﻴﻪِ ﺇِﻻَّ ﻗَﺎﻣُﻮﺍ ﻋَﻦْ ﻣِﺜْﻞِ ﺟِﻴﻔَﺔِ ﺣِﻤَﺎﺭٍ، ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻟﻬُﻢْ ﺣَﺴْﺮﺓً ))().

Ergamaan Rabbii (S.A.W) ni jedhan:
“ummanni taa’icha isa keessatti Rabbiin hin zakkarre irraa ka’an akka waan raqa harree irraa ka’aaranuu ta’an malee hin hafan. Gaabbiin

(sheenaan) isaan irra jiraata.”

07/05/2023

➲ Salaata

Kutaa ①ffaa
➫➫➫➫

➫.Salaanni ragaawwan lamaanitti(Ashhadu allaa ilaaha illallaah fi Wa'ashhadu anna muhammada rasuulullaah) aane arkaana islaamaa keessaa 2ffarratti argama.

Warri lugaatii fi hadiisaa akkana jedhu:

➫.Salaata jechuun kadhannaadha.
Sababni Salaanni Shari'aa keessatti kadhannaa jedhamtee waamamteef waan isiin kadhannaa ofkeessatti hammattuufi.

📖Rabbiin guddaan akkana jedha
《 ..وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ..》Isaanif kadhadhu

➫.Salaanni ibaadaa guddoo jechootaa fi gochoota akkaataa salaataa guutun ittiin uumamtu ofkeessatti qabattuudha.

Ulamaa'in akkana jedhan:"Salaata jechuun isiin jechootaa fi gochoota 'Allaahu Akbar' jechuun banamtee 'Salamtaan' xumuramtuudha.

☆ Salaanni nama muslima ta'e kan ballagee fi kan sammuun fayyaa qabu hundarattuu dirqama.

Hubachiisa‼️: Abbaan ykn Haati ijoollee tokko yeroo ijoollen waggaa torba guuttu salaatatti ajajuu qaban salaannillee dirqama irrattis ta'uu baatu;Dabalataan yeroo ijoollen waggaa 10'n guuttu akka hin miidhamnetti garafuu(rukutuu) qaban .

Inshaa'alaah itti fufa InshaAllaah...

23/03/2023
28/09/2022

Dalagaa Sadi(3) Galatni Isii Daangaa Hin Qabu(Hin daangeeffamne):-

①.Namootaaf Irra Dabruu(العفوا عن الناس)


(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ)

«Namni Dhiifama Godhee, (Hariiroos) Tolche Galanni Isaa Rabbi Irra jira.»(Ash-Shuuraa 42:40)

②.Obsa(الصبر)

(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

«Warri Obsan Mindaan Isaanii Kan Isaaniif Kennamu Lakkoofsa Balee dha.»(Az-Zumar 39:10)

③.Soomana(ﺍﻟﺼِّﻴَﺎﻡَ)

Rabbiin(s.w) Akkana Jedha:-

«ﻛُﻞُّ ﻋَﻤَﻞِ ﺍﺑْﻦِ ﺁﺩَﻡَ ﻟَﻪُ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﺼِّﻴَﺎﻡَ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻟِﻲ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺃَﺟْﺰِﻱ ﺑِﻪ»

«Dalagaan Ilma Aadam Hundi isumaafi, Somana Malee; Inni Garuu Kiyya Anaatu galata Galchaaf» share godhaa jzkl keyran

20/09/2022

✔️Ergamaan rabbii ❰ ﷺ ❱ akkana jedhan "Hojiiwwan gaggaariin yeroo kamillee hin banne isaan kana:👇👇👇👇

👌”سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَٰ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِا للّٰهِ“

📖 hikkaan isaa…

✔️“Rabiin qulqullaa'e, Faaruun kan rabbiiti, Rabbiin malee rabbiin baraa hin jiru, Rabbiin guddate.
⚡️malaas fi jabeenyaas hin qabnu kan rabbii malee.

Arraba keenyarratti rabbiin nuuf haa laffisu👌

01/10/2021

-

قَالَ الله تَعَالَى:

( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )


عنْ عبداللَّه بن عمرو بن العاص،
رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّهُ سمِع رسُول اللَّه ﷺ
يقُولُ: مَنْ صلَّى عليَّ صلاَةً،
صلَّى اللَّه علَيّهِ بِهَا عشْرًا

📚 رواهُ مسلم.

وعن ابن مسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

:

أَوْلى النَّاسِ بِي يوْمَ الْقِيامةِ
أَكْثَرُهُم عَليَّ صَلاَةً

📚 رواه الترمذي


وعن أوس بن أوسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

:

إنَّ مِن أَفْضلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعةِ،
فَأَكْثِرُوا عليَّ مِنَ الصلاةِ فِيهِ،
فإنَّ صَلاتَكُمْ معْرُوضَةٌ علَيَّ فقالوا:
يَا رسول اللَّه، وكَيْفَ تُعرضُ صلاتُنَا عليْكَ
وقدْ أرَمْتَ؟ قال: يقولُ: بَلِيتَ،
قالَ: إنَّ اللَّه حَرم عَلَى الأرْضِ أجْساد الأنْبِياءِ.

📚 رواهُ أَبُو داود

01/10/2021

Sadarkaa/darajaan nabiyyi(saw) irratti salawaata buusuun qabu

📌قَالَ النَبِيُ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِه‍َا عَشْراً.

✅Ergamaan Rabbiin (saw) akkana ja'e
★namni faraqaa takka salawaata narratti buuse,Rabbiin (sw)ammo isarratti faraqaa kudhan(10 ) rahmata isarratti buusa ja'e.

📌وَقَالَ:لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِا عِيدَاً وَصَلُوا عَلَيَّ؛ فَإنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغْنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.
✅Nabiin (saw) ni jedhan
★Awwaala kiyya iida hin taasisinaa,rahmataa narratti buusaa, Salawaanni kessan bakkuma isin jirtan irraa natti dhaqaba.

📌وَقَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَ عَلَي.
✅Nabiin (saw) akkana ja'an
★Doyna namaati jechuun, nama ani biratti dubbatamee salawaata narratti hin buusneedha ja'an.

📌وَقَالَ: إنَّ لِلَّهِ مَلاَعِكَتً سِيَّاحِينَ فِي الٔأرْضِ يُبَلَّغُونَي مِنْ أُمَّتِي السَلاَمَ.
✅Nabiin (saw) ni jadhan
★Rabbiin(sw) makeykoota tachii keessa deeman kan salaamtaa ummata kiyya natti dhaqabsiisan qaba.

📌وَقَالَ: مَا مَنْ ٱحْدٍ يُسَلَمُ عَلَيَّ الاَّ رَدً اللَّهُ عَلَيَّ رَوحِيَ حَتَّى أرُدَّ عَلَيْهِ السَلاَمَ.
✅Nabiin(saw) ni jedhan
★Namni tokko salaamtaa naan jadhee yoo Rabbiin ruuhii kiyya natti deebise salaamtaa isatti deebisu malee hin hafu.

✍صلى الله عليه وسلم
✍صلى الله عليه وسلم
✍صلى الله عليه وسلم
👆👆👆👆👆👆👆👆👆
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌼Salla allahu aleyhi wasallam
🌼Salla allahu aleyhi wasallam
🌼Salla allahu aleyhi wasallam
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
share share share
Mee eenyu abban Rabbiin laaffiseef kan obbolessa isaatiin gahuu barbaadu kan barbaadu biraan nuuf gahaa JZK.

29/09/2021

. "Isinirraa namni hamtuu arke harkaan haa dhaabsisu. (Yoo humnaan dhaabsisuu hin dandahin) arrabaan(gorsee) haa dhaabsisu. Yoo sanis hin dandahin ammoo qalbumaan haa jibbu, sun irra laafaa Iimaanaati."
Nabi Muhammadﷺ
[Muslim : 49]

- Namni Muslimaa tokko abadan badii jaalachuu, hamtuun dhaadatuu hin qabu. Badiin akka badduuf waan dandahuun qabsaawuu qaba. Dhabee dhabu qalbiin haa jibbu.

*مَن رَأَى مِنكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذلكَ أضْعَفُ الإيمانِ.*
الراوي : أبو سعيد الخدري.

24/09/2021

💥 Faayidaawwan Salawaata Nabiyyii keenyarratti buusuun

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ".رواه أبي داود

“Namni Salaata tokko narratti buuse Rabbiin Salaata kudha isarratti buusa”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ" رواه أبي داود

“Mana keessan qabrii hin godhiinaa¹, qabrii koo Iidii hin godhiinaa² salaata narratti buusaa salaatni keessan eessattuu yoo gootan na qaqqaba”

عن حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ". رواه الترمذي

“Don'a jechuun nama ani isa bukkeetti caqasamee salaata narratti hin buusnedha”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ ".رواه النسائي

“Rabbi malaa'ikoora oliif gadi dacheerraa deemanii salaamtaa ummata koo naan gahan qaba”

أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ".رواه أبي داود

“Namni kamuu yoo narratti salaama qara'e Rabbiin Ruhii koo naa deebisee akkan deebbii isaa deebisu na taasisa”

🔖 Keesumaa ​guyyaa Jumu'aa Nabi Muhammad ﷺ irratti Salawaata buusuu heddummeessuun baay'ee barbaachisaadha

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ؛ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ".رواه أبي داود

«Irra caalaan guyyaan aduun keessatti baate guyya jum'aati, guyyan jum'aa guyyaa Abbaan kenya Aadam uumame, guyya inni itti du'e, guyyaa xurumbaan itti afuufamu , guyyaa xumurri adunyaa itti taatu dha, guyyaa jum'aa salaata narratti buusaa salawaatni keessan narra fidamti" jedhe.

قال الله تبارك وتعالى

(إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا)

“Dhugumatti, Rabbiifi mala'ikonni Isaas nabiyyii irratti salaata³ buusu Yaa warra amantan! (isinis) salaata isa irratti buusaa; nageenyas buusinsa buusaa”

———————————
¹. Mana keessanitti ibaadaa(sunnaa salaataa, qur'aanaa qara'uu..) godhaa akka bakka qabrii ibaadaatii ala hin godhiinaa.
². Qabrii koo akka Iidaa bakka itti wal geesan hin godhiinaa ykn salaata narratti buusuuf jecha akka Iidaa wal hin gahiinaa bakkuma jirtanitti narratti buusaa.
³. Allah ykn Rabbi Salaata buuse jechuun 'faaruun isa faarse' jechuudha, Malaa'ikonni Salaata Buusan jechuun 'istigfaara (araarama) namaaf kadhatan' jechuu yoo ta'u dhalli namaa salawaata buuse jechuun immoo 'du'aa godheef ykn Rabbiin kadhateef' jechuudha.

Share waliif godhaa jzkl keyran

22/09/2021

ZIKRII GANAMAA: Qalbiin akka Tasgabbooftuuf Zikrii heddumeeysaa!

(ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ)
"Warroota Rabbitti amanan, qalbiin isaanii zikrii (faaruu) isaatiin tasgabboofti. Hubadhaa! yaadannoo Rabbiitiin qalbiin tasgabbii argatti." Suuraa Arra’ad Aayata:28

Zikriiwwan Rabbiin ittiin yaadannu keessaa Zikriin ganama jedhamu isa armaan gadiiti!
أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

"Nuti bariisifanne. Mootummaanis kan Rabbii ta’ee bule. Faaruun kan Rabbiiti. Dhugaan gabbaramaan Rabbiin malee hin jiru. Inni tokkicha hiriyyaa/shariika hin qabneedha. Mootummaan kan isaati. Faaruunis kan isaati. Inni waan hunda irratti danda’aadha. Yaa Rabbi ani toltuu guyyaa har’aa keessa jiruufi toltuu booda isaa jiru sin kadha. Sharrii guyyaa har'aa keessa jiruufi sharrii booda isaatii jiruu irraa sittin maganfadha. Yaa Rabbi hifannoo (nuffaa) fi dulluma hamaa irraa sittin maganfadha. Yaa Rabbi adabbii ibidda keessaatiifi adabbii qabrii keessaa irraayis sittin maganfadha."

10/09/2021

📦 Sadarkaa Nabi Muhammad ﷺ irratti salaata buusuun qabdu.

عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ رحمه الله أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِيْ وَجْهِهِ؛ فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِيْ وَجْهِكَ!؛ فَقَالَ: إِنَّهُ أَتَانِيَ الْمَلَكُ؛ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ: أَمَا يُرْضِيْكَ؟ أَنَّهُ لا يُصَلِّيْ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا, وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا"

📘سنن النسائي(6584) وحسنه الألباني

Abbaa xalhaarraa رضي الله عنه Nabiin ﷺ guyyaa tokko kan gammachuun fuula isaarraa iftu nutti olseene, gammachuudha fuula keetirratti agarra maaliifi? jenneen. Akki Nuun jedhe "Malaa'ikichatu natti dhufee yaa Muhammad Rabbiin namni tokkolleen salaata takka sirratti buusee ani kudhan irrattin buusa malee hin hafu, namni tokkolleen yoggu takka sirratti salaamtaa buusee ani yoggu kudhan irrattin buusa malee hin hafu, kuni sin gammachiisuu? siin jedha naan jedhe."

اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيد ..

اللهمَّ بارِك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيد ..

08/09/2021

🔊 Dhaamsa Dubartootaaf

▪️عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ"رواه الترمذي صححه الالباني

Ergamaan Rabbii ﷺ akkana jedhan: “Dubartiin hundi qaama isii uffataan uffifamuu barbaachisa. Yeroo mana isiirraa gadi baate sheyxaanni isii dogoggorsiisa.”

▪️عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إذا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا فهي زَانِيَةً"رواه الترمذي صححه الالباني

Ergamaan Rabbii ﷺ akkana jedhan: “Dubartiin tokka sh*ttoo dibattee akka urgaa isii arganiif namootarra yoo dabarte isiin zinaa dalagde”

▪️ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ" رواه أبو داود صححه الالباني

Ergamaan Rabbii ﷺ akkana jedhan: “Garbittiiwwan Rabbii Masjiidawwan Rabbii irraa hin dhorkiinaa, garuu mana isaaniitu irra isaanii caala, sh*ttoo fi faayaan malee haa bahanii”

🔸 Barnoota Hadiisota armaan oliirraa argaman:

▫Dubartiin hijaaba qaama hunda ishee haguugu uffachuu akka qabdu.
▫️Dubartiin yeroo dhumaaf manaa baatu sh*ttoo dibachuu akka hin qabne
▫️Dubartiin salaataaf masgiida deemuu akka dandeesuufii masgiidarraa isii dhoowwuun akka hin taane ibsa.
▫️Dubartiin mana isheetti salaatuun ammo akka irra caala tahe ibsa.
▫️Akkasumas yeroo salaata jama’aatiif yookaa barnootaaf gara masgiidaa deemtu tottolfachuun hin barbaachisu, sh*ttoo fii uffata nama hatu fayyadamuu hin qabdu.

⚠️ Dhiirris dubartiinis gorsa Rabbii fi gorsa Ergamaa Isaa ﷺ tole jechuun haa fudhannu faayidaan isaa kanuma keenya!!

قال الله تبارك وتعالى:-
”وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا | وَإِذًا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا | وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا"
"Osoo isaan waan itti ajajaman kana dalaganii silaa sanatu isaaniif caalaadha Akkaan (amantii isaanii) raggaasisas ture. Silaa yeroo san dhugumatti nu biraa mindaa guddaa isaaniif kennina ture. Silaa dhugumatti karaa sirrii ta’es isaan qajeelchina turre.

♻️ Kan kana caalu immoo mindaa shar'ii Rabbiif masakamuun qabu ilaalchisee Rabbi ol ta'e akkas jedhe:

"وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا"
"Namni Rabbiifi Ergamaadhaaf ajajames isaan sun nabiyyoota, dhugoomsitoota, shahiidotaafi warren gaggaarii irraa warra Rabbiin qanansiise waliin ta’u Warra kanaan hiriyoomuun waa tole!"

Rabbiin nama waan dhagahetti dalagu nu haa taasisu.

07/09/2021

Istikhaarah

Istikhaarah jechuun Rabbiin wanta irra gaarii ta’etti akka nama qajeelchu kadhachuudha. Salaanni Istikhaaraa salaata yeroo dhimmi lama namarratti wal makate isa gaarii ta’e Rabbiin akka nama filachiisuuf salaatamuudha. Fakkeenyaaf, Kaadhimataa fi kaadhimamtuun Rabbii olta’aa irraa kheeyri barbaaduun istikhaarah istikhaarah godhuun isaaniif jaallatamaadha. Kunis kan ta’u, raka’aa lama salaatun ergasii du’aayi gochuudha.

Hadiisa Jaabir bin Abdullah gabaase keessatti waa’ee istikhaarah haala kanaan ibsa:

Ergamaan Rabbii (SAW) akkuma Qur’aana irraa suurah nu barsiisu dhimmoota keessatti istikhaara akka goonu nu barsiisaa ture. Ni jedha, “Tokkoon keessan dhimmi wayii yoo isa yaachise (dhiphise), salaata dirqama (waajiba) ta’aniin alatti raka’a lama erga salaate booda akkana haa jedhu:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ـ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ـ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

“Allaahumma innii astakhiiruka bi’ilmika, Wa astaqdiruka bi-qudratika, Wa as’aluka min fadlikal-aziim Fa-innaka taqdiru Walaa aqdiru, Wa ta’lamu Wala a’lamu, Wa anta ‘allaamul-ghuyuub. Allaahumma, in kunta ta’lamu anna haaza-lamra Kheeyrun lii fii diinii wa ma’aashi wa’aaqibati Amri (yookiin ‘aajili Amri wa’aajilihi) faqdirhu lii wa yas-sirhu lii summa baarik lii Fiihi, Wa in kunta ta’lamu anna haaza-lamra sharrun lii fii diinii wa ma’aashii wa’aaqibati Amri (yookiin fi’aajili Amri wa ajilihi) fasrifhu annii wasrifnii anhu. Waqdur liil-kheeyra heeysu kaana Summa ardinii bihi.’

“Yaa Rabbii! Ani beekumsa keetiinin si filachiifadha. Dandeettii Keetiinin dandeettii Si kadha. Tola Kee guddaa irraas Si kadha. Ati ni dandeessa ani hin danda’u. Ati ni beekta ani hin beeku. Ati Beekaa waan hin mul’anneeti. Yaa Rabbi yoo dhimmi kuni amantii kiyya keessatti, jireenyaa fi booddee (Aakhirah) kiyya keessatti gaarii naaf ta’uu beekte, isa naaf murteessii naaf laaffisi. Ergasii barakaa keessa naaf kaa’i. Yoo wanti kun amantii kiyya, jireenya kiyyaa fi booddee kiyyaaf hamaa ta’uu kan beektu ta’e, isa narraa deebisi; anas isarraa na deebisi. Bakkuma jirutti toltuu naaf murteessi. Ergasii wanta sanitti akka gammadu na taasisi.” Ergamaan Rabbii (SAW) “haajaa ofii haa dubbatan” jedhan.” Sahiih Al-Bukhaari 1166

Share waliif godhaa jzkl keyran

07/09/2021

Onnee ilma namaa Rabbiitu garagaggalcha.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ: "إنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلبٍ وَاحِدٍ, يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ"، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ :اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ" صحيح مسلم


Abdullaah ibnu Amri Ibnul-aas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا Rasuulli ﷺ akkana jedhan jedhe.

"Onneen ilmaan Aadam hundi
isii qubbeen Rahmaanirraa quba lama jiddutti jirti. Akka onnee tokkootti, gara fedhe garagaggalcha" Nabiin ﷺ eegasii nijedhe "yaa ka onnee garagaggalchu onnee keenya qajeelloo keeirratti deebisi"

————————
♻️ Barnoota hadiisa kanarra argannu.

1-Namni muslimaa hundi amantaa islaamaa irratti
gadi dhaabbachuuf of jajjabeessuun ni barbaachisa.
2-Namni yoo Rabbi sodaate Rabbiin isa qajeelcha isa
milkeessa. Qalbiin hundii harka Rabbiiti jirti waan taheef.
3- Rahmaan quba isaan malu tan akkanaan isii hinbeekamne niqaba. Kana itti amanuun
barbaachisaadha.

07/09/2021

-
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

📚 متفق عَلَيْهِ.

06/09/2021

Du’aa'ii bareedduu tana qomatti qabannee Rabbiin haa kadhannuu!

“‏ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ‏”‏ ‏.

Allaahumma-hdinii fiiman hadeyta wa’aafinii fiiman aafeyta. Watawallanii fiiman tawalleyta. Wa baariklii fiimaa a’axeyta, wa qinii sharra maa qadeyta, innaka taqdii walaa yuqdaa aleyka. Wa innahuu laa yazillu man waaleyta, tabaarakta Rabbanaa wata’aaleyta.”

“Yaa Rabbii! Namoota qajeelchite waliin na qajeelchi, namoota irra darbiteef waliin irra naaf darbii. Namoota tiiksaa taateef waliin anaafis tiiksaa ta’i. wanta naaf kennite keessatti barakaa naaf godhi. Sharrii wanta murteessitee irraa na tiksi. Dhugumatti, Ati ni murteessita, Sirratti hin murteefamu. Namni Ati tiksitee fi jaalallo taateef hin salphatu. Gooftaa keenya tolli Kee baay’ate, Ol’aanaas taate”

Sunan Nisaa’i- 1745

Share waliif godhaa jzkl keyran

Want your school to be the top-listed School/college in Dammam?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address

Dammam
Other Community Colleges in Dammam (show all)
TAFE Arabia Technical And Further Education TAFE Arabia Technical And Further Education
St. Alkhleeg _Tower Alsamk/third Floor
Dammam, 31481

TAFE Arabia Technical And Further Education

Bangladesh International School Dammam Bangladesh International School Dammam
6376 معاذ بن مسلم، Ghirnatah, Dammam43 2489
Dammam, 322

Bangladesh International School Dammam ( BISD ) page of BISD https://www.facebook.com/bisdk

Tafe Arabia Technical and Further Education Tafe Arabia Technical and Further Education
King Abdul Aziz Street
Dammam, 31481

طيف العربية شركة رائدة في مجال التعليم والتدريب والتطو

Deanship of Preparatory and Supporting Studies Deanship of Preparatory and Supporting Studies
Dammam, 31441

Deanship of Preparatory and Supporting Studies - University of Dammam

Aao Arabi bolen Aao Arabi bolen
Dammam

Khaligi countries me kaam karne wale hamesha Arabi na bol pane ki waja se buhut pareshan rehte hain.