Tipange dawah by professor hassan said Zambia minikaa

Tipange dawah by professor hassan said Zambia minikaa

Comments

I,m Islam from mother and father and iwill die still islaam
Assallam allaykum shehe
𝐀𝐬𝐬𝐚𝐥𝐚𝐚𝐦 𝐚𝐥𝐲𝐤𝐮𝐦 𝐰𝐚𝐫𝐚𝐡𝐦𝐚𝐭𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡𝐢 𝐰𝐚𝐛𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐚𝐭𝐮𝐡

𝐊𝐨𝐝𝐢 𝐧𝐝𝐢𝐳𝐨𝐨𝐧𝐚 𝐤𝐮𝐭𝐢 𝐘𝐞𝐬𝐮 𝐚𝐧𝐚𝐰𝐚𝐟𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐤𝐫𝐢𝐬𝐭𝐮???
Salam alaikum sheh i want to learn
Mashallah
ZIKOMO AMALAWI ANZANGA INENDINE TIMOPHY MKANDA NDIMAKHALA KU LILONGWE KU AREA 46 MUNTHUNE NDIKUYENERA KUMUTHOKOZA MSING'ANGA YEMWE WANDITHANDIZI KU MAKHWALA AZITSAMBA AMENE WANDITHANDIZA INEYO PAMAMVUTO AZACHUMA MKULU AMENEYI NDI KADAULO/ KATAKWE WAZAMAKHWALA AZITSAMBA MUNTHUNE NDAVUTIKA KWA NTHAWI YAYITALI KOMANO NDINANGOKUMANA NDI MKULU AMENEYI PANO MOYO WANGA WASITHILATU PANOPA NDINE MZIBAMBO OLOZEKA KWA ANTHU NDE KWA AMENE MUNGAFUNE KUKHALA NGATI INE MUKHOZA KULAKHULANA NAYE PA MA NUMBER AWA (0996048937) YAKU Whats'App KOKHA IMENEYO YAKU CALL NDI IYI (0991480365) KOMANSO NDIZAKUTI AMATHANDIZA MAVUTO OSIYANASIYANA MONGA KUCHITIDWA CHIPONGWE NDI ZINA ZAMBILI MUSABELEDWE NDI AZISING'ANGA ONAMAWA NTHANDIZI WAPEZEKA ZIKOMO ABALE ANZANGA M'MABOMA OSIYANASIYANA
ZIKOMO AMALAWI ANZANGA INENDINE TIMOPHY MKANDA NDIMAKHALA KU LILONGWE KU AREA 46 MUNTHUNE NDIKUYENERA KUMUTHOKOZA MSING'ANGA YEMWE WANDITHANDIZI KU MAKHWALA AZITSAMBA AMENE WANDITHANDIZA INEYO PAMAMVUTO AZACHUMA MKULU AMENEYI NDI KADAULO/ KATAKWE WAZAMAKHWALA AZITSAMBA MUNTHUNE NDAVUTIKA KWA NTHAWI YAYITALI KOMANO NDINANGOKUMANA NDI MKULU AMENEYI PANO MOYO WANGA WASITHILATU PANOPA NDINE MZIBAMBO OLOZEKA KWA ANTHU NDE KWA AMENE MUNGAFUNE KUKHALA NGATI INE MUKHOZA KULAKHULANA NAYE PA MA NUMBER AWA (0996048937) YAKU Whats'App KOKHA IMENEYO YAKU CALL NDI IYI (0991480365) KOMANSO NDIZAKUTI AMATHANDIZA MAVUTO OSIYANASIYANA MONGA KUCHITIDWA CHIPONGWE NDI ZINA ZAMBILI MUSABELEDWE NDI AZISING'ANGA ONAMAWA NTHANDIZI WAPEZEKA ZIKOMO ABALE ANZANGA M'MABOMA OSIYANASIYANA
ASSALAAM ALAIKUM WARAHMATULLAAH WABALAKAATUH
INEYO NDIMAKHALA NHTAWI YAITALI NDI AKRISTU NDIYE NTHAWI ZAMBILI AMANDIFUSA KUTI KODI CHIFUKWA XHANI YESU SANANENE ZA KUBWELA KWA MUHAMMAD(SAW),
NDIYE NDIMAPEMPHA KWA PROFESSOR KUTI ATIPATSEKP VERSE YOMWE YESU ANALOSELA ZA KUBWELA KWA MUHAMMAD
Assallam alayikum ndimafuna ndifuse kuti kd bwnj akhriest amakakamil kuti yesu ndimwan wamulung
Akhirisitu amati mwana walonjezo ndiisaki osati ishimaelo zoona ndiziti?
السلام عليكم يا إخوان المسلمون والمسلمات
Asalam alikumuh . chonde chonde ndimafuna mundithandizeko za verse yomwe yesu adalamu anthu kuti aphe munthu .coz anthu kunoku tikulimbana ndi achrist kuti muhammad wathu ndi wakupha.ndye tikufuna kunakila .ndine msilam mzanu.zikomo?????

KUNGOKUMBUTSANA ZAMBIRI ZACHISLAM

Operating as usual

07/06/2022

Salaam alaikum

16/05/2022

Kwa anthu amene mumafusa kuti gulu lino lilipo Ku WhatsApp yankho gulu lino kulibe Ku WhatsApp app

05/05/2022

TIYENI TIMUFUNSE YESU MWINI ATIUZE ZOONA

Kwa nthawi yaitali takhala tikutsutsana pa nkhani ya Yesu.Ndipo tinaganiza kuti ndi bwino kuti timve zoona zenizeni kuchokera kwa Yesu mwini wake.Ndipo iye anapereka mayankho momveka bwino motere:

Ndaona Malemba: Kodi a Yesu ndinu ndani?
Yesu: Ndine munthu(Yohane 8:40)

Ndaona Malemba: Kodi m***a kuchita chilichonse?
Yesu: Ayi,sindingathe kuchita kalikonse mwa ine ndekha(yohane 5:30)

Ndaona Malemba: Kodi ndinu Mulungu?
Yesu: Mwatani kodi,ndakuuzani kuti ndine munthu(Yohane 8:40)ndiye ndikhalanso bwanji Mulungu? Ine ndi mneneri wa Mulungu(Mateyu 13:57)

Ndaona Malemba: Ayi,Yesu koma ambiri amati ndinu Mulungu.
Yesu: Ayi,ine ndine mneneri wa Mulungu(Luka 13:33)

Ndaona Malemba: Nanga iwo amene amati ndinu Mulungu amakunamizirani?
Yesu: Iwo amene amati ndine Mulungu amapembedza mwachabe,ndipo chiphunzitso chawo ndi chochokera kwa anthu osati kwa Mulungu(Mateyu 15:9)

Ndaona Malemba: Nanga bwanji anthu amati ophunzira anu monga Paulo munawauza kuti ndinu Mulungu?
Yesu: ine? komanso anakuuza kuti Paulo ndi ophunzira wanga ndani? Ngati mukufuna kudziwa choonadi funsani ophunzira anga monga Petulo ndi ena aja.

Ine chabwino ndikukafunsa kwa Petulo,sindikufunanso chilichonse kuchokera kwa Paulo.

Ndaona Malemba: Petulo,eti Yesu ndi ndani?
Petulo:Yesu ndi mneneri wa Mulungu,ndipo Mulungu anachita zambiri zamphamvu ndi zodabwitsa kuzera mwa iye(Machitidwe 2:22)

Ndaona Malemba: a Petulo ndili ndi zambiri zoti ndikufunseni.
Petulo:Bwanji tidzakumanenso tsiku lina,chifukwa ndikuthamangira kumtundaku mkulu winawake dzina lake Paulo akuuza anthu zomwe Yesu sanaphunzitse,iye akufuna kusocheretsa anthu(Agalatiya 2:11)

05/05/2022

A salaam alaykum ,asilam tiyeni tizitenga nowo mbali pazonsezi pano osaiwala kupanga like ndi comment kuti tidziwe kuti mukusatila za Dawah zi

05/05/2022

25 DECEMBER NDI TSIKU LIMENE
ANABADWA MITHRA, mulungu wa
dzuwa.

MCHIKHALIDWE CHACHIKUNJA
CHA CHI ROMA, LINASINTHIDWA
KUKHALA TSIKU LOBADWA YESU,
NGAKHALE KUTI BAIBULO LIDALOSERA NDI
KULETSA KUKONGOLETSA MTENGO
WA KHRISMAS MU
YEREMIAH 10:2-5.
IZI ZINACHITIKA PA MSONKHANO WA KU
NICEA MCHAKA CHA 325 AD , ZAKA
ZOPITIRILA MAZANA ATATU YESU
ATACHOKA KALE.

UDAYAMBIKA ND MKULU WINA
WOTCHEDWA ATHANIUS,
DIKONI WA MU IGUPUTO/Egypt WOCHOKERA KU
ALEXANDRIA ; NDI YEMWENSO
ADAKONZA ZA UTATU WA MULUNGU (trinity)
NDIPO UDABVOMEREZEDWA PA
MSONKHANOWU.

SABATA INASINTHIDWA
M'MALO MWAKE ANAIKA
Sunday PA MSONKHANOWU.

CHIFUKWA
CHAKUTI CHIKHRISTU CHIDASIYA ZOMWE
ZIDALI PHATA LA CHIPHUTSITSO CHA
YESU (a.s)
MULUNGU ANATUMIZA
MUHAMMAD 'SAW' KUTI ADZAPHUNZITSENSO
CHIKONZERO CHAKE
CHOYAMBA NDI KUBWEREZA M'MALO
ZONSE ZIMENE ZINASINTHIDWA;
KALENDALA YACHIROMA YOTCHEDWA
JULIAS YOMWE IDAYAMBITSA CHAKA cha CHIKHRISTU, NYAMA YA NKHUMBA
INALOLEDWA: MDULIDWE
UNATHETSEDWA NDI PAULO MU
AGALATIYA 5:2. (taonani ine paulo
ndinena ndi inu kuti ngati mulola
akuduleni , khristu simudzapindula naye
kanthu) ..TAONANI PA 1 PETRO4:16 -
koma ngati mumwa zowawa chifukwa
chakuti ndinu Akhristu, musachite
manyazi, koma mulemekeze Mulungu
chifukwa cha dzinalo...

05/05/2022

BODZA LA M'BAIBULO LIKUONEKERA POYERA

Mateyo 28:18 Yesu adadza pafupi nawauza kuti, MPHUMVU ZONSE ZAPATSIDWA KWA INE KUMWAMBA NDI PANSI PANO.
Marko 13:32 Koma za tsiku lake kapena nthawi yake, palibe amene amadziwa.
▸ NGAKHALE INEYO {YESU} MWANANE SINDIDZIWA ◂ , Amadziwa ndi Atate okha basi.
FUNSO ▾ ▾
FUNSO LIKUPITA KWA AMENE AMAZICHA KUTI AKHRISTU!
Ngatidi zili zoona kuti Yesu adapasidwadi mphamvu ZONSE ndi chifukwa chiyani Mulungu SADAMPETSE Yesu mphamvu zozindikira tsiku la chimaliziro ???
▴ ▴
Akhristu funso ndi limeneli lofunika kuti inuyo muyankha Osati za mutu pano ayi !

05/05/2022

AKHRISTU MUMATI ASILAMU SAMADZIWA KUMASULIRA KWA BAIBULO
CHONDE BWERANI MUZATIMASULILE PAMODZI NDI KUYANKHA
MAFUNSOWA PANO
Ndiyambe ndi Quran 7:162 Koma anthu oipa amene adali pakati pawo,(akhristuwa) ADASITHA MAWU AMENE ADAPATSIDWA....
(Ndichifukwa chake Baibuloli lilichonchi lero lino)
Maso palemba akhristu tiyenitiyeni !
2 Mafumu 24:8 Yehoyakini anali wa ZAKA 18 pamene adalowa ufumu, ndipo adalamulira miyezi ITATU ku Yeresalemu.
2 Mbiri 36:9 Yehoyakini anali wa ZAKA 8 pamene adalowa Ufumu, ndipo adalamulira miyezi ITATU NDI MASIKU KHUMI ku Yerusalemu.
1* FUNSO LOYAMBA; Yehoyakini anali wa ZAKA 8 kapene 18 pamene adalowa ufumu mu Yerusalemu ???
2* FUNSO LACHIWIRI; Yehoyakini adalamulira miyezi ITATU kapena miyezi ITATU ndi MASIKU KHUMI ku Yerusalemu ?????
Mafunso awiriwa achokera mu Baibulo la King James Version

04/05/2022

Salaam alaykum

15/12/2021

Christopher Allan mothandizana ndi Gerald E. Weston* anayambisanso mpingo wawo *Living Waters* kwa *America* komweko nawonso unabwera ndi *malilime* komanso *dance kukopa anthu ndi kuvina). Udayamba pa 24th September 1988 ku North Carolina ku Southeastern region of the United States.

*Koma mipingo yonseyi inatuluka mumpingo umodzi wa Chikatorika.*

*Mipongo yonseyi ndi yogalukila (yowukila) mpingo wa Akatolika.*

*KING HENRY VIII* pamene amafuna kupangisa ukwati wake ku chiroma, anamkana chifukwa mkazi wake woyamba anasiyana chifukwa cha chigololo ndiye pa chikhulupiliro cha akatorika sadalisanso ukwati otero koma ngati mmodzi wa iwo akamwakira tsono bambo *AMSRONG:....*

Poona kuti akatolika akumkana kumudalitsira ukwati wake kenako mkuluyu anayambisanso mpingo wake wa *ANGLICAN CHURCH* umu munali muchaka cha 1534, ku England.

Zochita za Anglican ndi akatolica ndi zofananako koma ma member aku Anglican Church amakwatira pamene ku Catholic sakwatira.

15/12/2021

ASALAAM ALAYKUM
Takulandilani kuno Ku page Yaaaaa professor said hassan Zambia yomwe timakumbutsana zokhudza bible komanso qur aan Muno timatenga mitu for example mutu ngati akhristu ndi asilam ndi ndani amasatira bible ndiye timayambano
Kupeleka mavess
Muno zamutu Muno Ayiiiii

15/12/2021

MUKAFUKUFUKU WATHU IF A GROUP YA MFUNDO ZA TAHWEED ISLAMIC DAWAH GROUP.

TAPEZA KUTI MIPINGO YONSEYI IMENE ILI PA DZIKO LINO LA PANSI NDI YOYAMBITSA ANTHU WAMBA CHABE.

Ndi mipingo imene anayambisa anthu monga mmene amayambisira club ya mpira ngati awa:

*MARTINE LUTHER;* anayambisa mpingo wa *LUTHERANE CHURCH* ku England chaka cha 1896.

*PASTOR LAZAEL STANDISH* anayambisa mpingo wake wa *MBONI ZA YAHOVA* Mu chaka cha 1914.

Bambo *WILLIAM SMITH NDI MAI ELLAN G. WHITE* anayambisanso mpingo wawo wotchedwa *SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH* Mu chaka cha 1863,

Kenako munazabuka mkangano kusagwiriza muzochitika, izi zinachititsa mpaka kugawikana magulu anayi
(4) gulu lina linatchedwa,

*SEVENTH DAY TRUE VISION*

Lina *SEVENTH DAY BAPTIST*

Lina *SEVENTH DAY* Awa amakanilatu azimayi kuyima ku Guwa kulalikira pa maso amuna.

Bambo *LEONARD GAPBEL* anayambisanso mpingo wake wa *DUTCH REFORMED CHURCH* (1571 ku Netherlands)

*DR DAVID LIVINGSTONE* anayambitsa mpingo wake wa CCAP mucha cha 1876.

Iye adali atangobwera kumene kuchokera ku *Scotland* kumene Iye adali kupemphela mu mipingo wa *Free Church of Scotland*

Sizinamuyendele kumenekuja ndipamene adaganiza zobwela kuno ku Africa adakayambirila ku Zambia, kukayambitsa mpingo wake nawutcha *CCAP*
*Church of Central Africa Presbyterian*

Mpingo umenewu nthawi zina umaziwika ndi dzina loti; *The Livingstonia Synod*

*CCAP,* Kutanthauza kuti; *Church of Central Africa Presbyterian* mpingo umenewu ukupezeka pakati pa Africa ku Malawi, Zambia, ndi Zimbabwe basi, mmaiko azungu kulibe.

*DR DANIEL SHEVA* anayambisanso mpingo wake *ASSEMBLES OF GOD* unayambikira kwa *America* ndi mpingo umene umene unayambitsa zachilendo monga *malilime* komanso *dance* (kuvina). Umu munali mucha cha 1914.

*Christopher Allan mothandizana ndi Gerald E. Weston* anayambisanso mpingo wawo *Living Waters* kwa *America* komweko nawonso unabwera ndi *malilime* komanso *dance kukopa anthu ndi kuvina). Udayamba pa 24th September 1988

Location

Category

Telephone

Website

Address

Machinga
Zomba
Other Education in Zomba (show all)
Domasi institute of management and technology Domasi institute of management and technology
Zomba

A technical college located in zomba at a trading called domasi works. offers both vocational and executive courses

Malindi Secondary School Malindi Secondary School
Mpunga
Zomba

Let us get united

Pirimiti Community Day Secondary School Pirimiti Community Day Secondary School
Private Bag 2, Jali
Zomba

Teaching & career guide

The Learning Centre and Kingdom Builders Academy The Learning Centre and Kingdom Builders Academy
The Learning Centre, Post Office Box 1241, Zomba, [email protected]
Zomba, 1241

We are an academic institution, offering Malawi Primary school curriculum education at The Learning Centre and secondary education from form one to four at Kingdom Builders situated in Chinamwali

Understanding Computer Basics Understanding Computer Basics
Zomba

Hello, hello everybody where ever you are. This page has been designed to help those people: student

Dolly Wolly nursery & Junior primary School Dolly Wolly nursery & Junior primary School
Zomba

Offering nursery and junior primary school education, laying a good foundation in reading and writing to your kids.

College of social and Technical Science College of social and Technical Science
Zomba, +265

We offer Social.and Technical.programmes; at alffordable fees.Entry qualification for social.programs is full MSCE and Techinical trades is Minmum of Junior certificate. JULY 2020 INTAKE enrolment in

E-Learning ,Chancellor College E-Learning ,Chancellor College
Chancellor College
Zomba, PO BOX 280

Pan African E-Network Project

Chanco crew coaching school Chanco crew coaching school
Zomba

this page was set to help those wishing to be enrolled into universities get relevant information to successfuly pass the university entrace examination

Anowa Private Secondary School Anowa Private Secondary School
Chinamwali
Zomba

Go on!

Chanco Moot Club Chanco Moot Club
Zomba, +265

Chanco Moot Club exists to facilitate moot court competitions for Chancellor College Faculty of Law Students.

Bright Minds Bright Malawi Project Bright Minds Bright Malawi Project
Domasi,Zomba
Zomba

Under Art and Global Health Centre Africa-Bright minds Bright Malawi aims at getting back dropouts into school and encouraging absentees in Zomba,Domasi.